byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014"

Transkript

1 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden

2 Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års konklusion Ejers egen 1-års gennemgang Opfølgning af 1-års eftersyn Status for opfølgning Tilbagemelding Status for opfølgning af resterende svigt Eventuel tilbagemelding Forberedelse af 5-års eftersyn 5- års eftersyn 5- års konklusion Ejers egen 5-års gennemgang Opfølgning af 5-års eftersyn Eventuel skadeanmeldelse Eventuel skadedækning Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

3 anmeldelse af byggeskade Denne vejledning henvender sig til ejere og administratorer af støttet boligbyggeri. Vejledningen informerer om Byggeskadefondens dækning af byggeskader i støttet boligbyggeri. Vejledningen beskriver hvad bygningsejeren skal gøre, når en byggeskade konstateres, og hvilken praksis fonden har for dækning af skader. indhold Sammenfatning af vejledningen side 3 Når en byggeskade konstateres side 4 Bygningsejerens ansvar og handlepligt side 6 Forældelse og passivitet side 8 Sådan anmeldes en byggeskade side 11 Sådan udfyldes anmeldelsesskemaet side 12 Fondens sagsbehandling side 16 Udbedring af skader udgifter og betaling side 18 Ordliste side 20 Byggeskadefonden August

4 2

5 sammenfatning af vejledningen når en byggeskade konstateres Det er langt fra alle skader i et byggeri, som dækkes af Byggeskadefonden. Bygningsejeren bør derfor undersøge dækningsreglerne grundigt inden eventuel anmeldelse af byggeskade. Nogle skader kræver umiddelbar indgriben fra bygningsejeren. Der kan være risiko for personsikkerheden, eller der kan være behov for straks at begrænse en forværring af skadens omfang. bygningsejerens ansvar og handlepligt Bygningsejeren har en pligt til at reagere og handle, når en byggeskade konstateres. Der skal reklameres overfor eventuelle ansvarlige rådgivere eller entreprenører. forældelse og passivitet Bygherrens krav overfor modparter forældes på 3 år, og senest 5 år efter byggeriets aflevering. sådan anmeldes en byggeskade Ved anmeldelse af en byggeskade skal bygningsejeren anvende fondens standardskema og vedlægge relevante bilag. sådan udfyldes anmeldelseskemaet På skemaets 1. side beskriver bygningsejeren skadens karakter og omfang. På skemaets 2. side giver bygningsejeren supplerende oplysninger til fondens vurdering af, om skaden er dækningsberettiget. Anmeldelsesskemaet vedlægges relevante bilag. fondens sagsbehandling Fonden foretager både en juridisk og en teknisk vurdering af en skadeanmeldelse som regel suppleret med besigtigelse af den anmeldte skade. Fondens skriftlige afgørelse om eventuel skadedækning er ledsaget af anvisninger til bygningsejeren om det videre arbejde med udbedring af skaden. udbedring af skader udgifter og betaling Fonden dækker som udgangspunkt 95% af bygningsejerens udgifter til udbedring af en skade inklusiv den nødvendige rådgivning. Skadedækningen sættes dog altid i forhold til den skadede bygningsdels restlevetid. 3

6 når en byggeskade konstateres Hvad dækkes af fonden Før anmeldelsesskemaet udfyldes og indsendes til fonden må bygningsejeren overveje, om der er tale om en byggeskade. Der kan gå nogen tid, før fonden kan træffe afgørelse. Hvis det ender med en afvisning af dækning, har alle parter brugt unødigt arbejde på anmeldelsen. Kun byggeskader kan dækkes af fonden. Ved byggeskade forstås brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen. Byggeskaden skal have årsag i forhold ved planlægningen, projekteringen og gennemførelsen af byggeriet, renoveringen eller udbedringen. Uvæsentlige forhold er ikke omfattet af fondens dækning. Andre fysiske forhold (funktionelle forhold) end brud, lækage o.s.v. kan i særlige tilfælde anses som byggeskade. Det kræver, at disse funktionsforhold på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed. F.eks. hvis et varmeanlæg gør boligen ubeboelig. Selv om der aktuelt hverken er tale om fysiske eller funktionelle byggeskader, kan fonden anse et forhold som en byggeskade, hvis fondens erfaringer siger, at det uden afhjælpning vil udvikle sig til en byggeskade. I vurderingen af sådanne forhold indgår også overvejelser om bygningsdeles sikkerhed og om risiko for personers sikkerhed og sundhed. Forhold, som er omtvistede ved afleveringen, er ikke omfattet af byggeskadebegrebet. Sådanne forhold er oprindelige mangler eller fejl og skal afklares som en del af byggesagen. Byggeskader i forsøgsbyggeri er omfattet af fondens dækning. Det gælder selv om for søget er slået fejl. Men dækning forudsætter, at forsøget er planlagt, gennemført, registreret og rapporteret forsvarligt i overensstemmelse med gældende praksis. og hvad afvises? I reglerne om skadedækning er en række forhold undtaget. Det gælder f.eks. skader, der skyldes manglende, fejlagtig eller utilstrækkelig vedligehold, opbrugt levetid eller andre forhold i driften af bygningen. Det gælder også skader, der skyldes tilsidesættelse af kravet om kvalitetssikring eller manglende/utilstrækkelig opfølgning på fondens eftersyn. Desuden er almindelige mangler ikke byggeskader. Det samme gælder æstetiske forhold. Yderligere kan nævnes, at hvis et forhold anerkendes som en byggeskade, dækkes driftstab, andet in direkte tab og følgeskader ikke. Følgeskader i form af vandskade på tapet eller på indvendig maling dækkes derfor ikke. Uopsættelig afhjælpning Fonden dæk ker ikke udgifter til arbejder, der er igangsat, før fonden har anerkendt byggeskaden. Bygningsejeren skal dog udføre nødvendige, midlertidige afhjælpende foranstaltninger straks, hvis person sikkerheden er alvorligt truet. Hvis svigt eller byggeskade ved eftersyn er af alvorlig karakter vil ejeren blive kontaktet af fondens medarbejdere om afhjælpningen. Fonden dækker de nødvendige udgifter til midlertidig afhjælpning f.eks. afstivning og afskærmning selvom foranstaltningerne udføres, før skaden er anmeldt til fonden. Det 4

7 forudsætter, at forholdet iøvrigt er dækningsberettiget, og at det sker umiddelbart inden skaden anmeldes eller afgøres. Bygge skaden anmeldes snarest muligt til fonden. Kontakt fonden, hvis der er tvivl om et forhold er uopsætteligt. Bygningsejers pligt til at begrænse tab En bygningsejer, der opdager en byggeskade, skal søge skadens udbredelse og følger begrænset eller afværget. Denne pligt kaldes en tabsbegrænsningspligt. Den gælder både i forhold til beboerne, forbipasserende, fonden og eventuelle ansvarlige for skaden. Ejeren må derfor foretage fysiske foranstaltninger som midlertidig afstivning, afspærring, afdækning med presenninger og opsætning af skilte. Dernæst må ejeren afhængig af skadetype iværksætte administrative tiltag (papirarbejde) for at få skaden udbedret. En ejer kan helt eller delvist miste retten til erstatning m.v. hos de ansvarlige, hvis ejeren ikke handler hensigtsmæssigt og begrænser tabet. Hvis der i øvrigt er tale om en dækningsberettiget skade, som senere anmeldes til fonden, kan fonden bl.a. dække udgifter til uopsættelige afhjælpningsforanstaltninger. eksempler på forhold, som ikke dækkes af fonden Manglende brandsikring Manglende isolering mod kulde eller varme, såfremt der ikke er tale om skadelig kondens Manglende lydisolering Manglende kvalitetssikringsdokumentation Skade på friarealer herunder veje og stier Skade på bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m 2 Skade på bygninger uden fundament til frostfri dybde Nedbrudte elastiske fuger med kort levetid (sliddel) Ikke skadelige revner i murværk og indervægge Ikke skadelige revner i sokkelpuds Afskalninger af tyndpuds Knirkende gulve Bygningsdele med opbrugt levetid 5

8 bygningsejerens ansvar og handlepligt Uopsættelige foranstaltninger specielt af hensyn til personsikkerheden skal udføres straks og uden at afvente skadeanmeldelsen til fonden. Det er beskrevet foran på side 4. I andre tilfælde og det er de fleste skal ejeren først søge at få en byggeskade udbed ret af rådgiver, entreprenør, leverandør eller eventuel bygherrerådgiver, før anmeldelse til fonden. Er byggeriet opført af en bygherre, som ikke er den senere driftsherre, skal ejeren også reklamere over for bygherren. Foreligger der garantier for entreprenørers eller andre parters arbejde, skal garantistiller have et brev om ejerens krav, så garantier ikke nedskrives eller bortfalder. Ejeren skal snarest muligt prøve at få aftaler med modparten eller dennes forsikringsselskab. Det gælder både aftaler om udbedring, om levering, godtgørelse, afslag og erstatning. Ejeren skal i den forbindelse sørge for, at udbedring sker efter gældende regler og god byggeskik. Ejeren skal hurtigst muligt anmelde sagen til fonden, hvis der ikke opnås aftale om udbedring. Handlepligt Ejeren har en handlepligt. Det betyder, at ejer har pligt til at iværksætte og gennemføre nødvendige aktiviteter. F.eks. at reklamere, besvare breve og deltage i forhandlinger. Fonden forbeholder sig ret til at nægte dækning, hvis en ejer handler anderledes, end en god og fornuftig ejer ville have gjort (egen skyld). Sagkyndig bistand/sagsanlæg Ejeren kan selv antage en advokat eller en uafhængig tekniker til at hjælpe sig. Ejeren må selv afholde udgiften hertil i første omgang. Ejeren kan dog få dækket indtil 95% af nød- 6

9 udførelse AF 1-ÅRS EFTERSYNET vendige udgifter. Det forudsætter, at byggeskaden og/eller udgifterne til sagkyndig bistand anmeldes, og at der er tale om en byggeskade, der ville have været dæknings berettiget. Se nærmere om omkostninger på side 18. Ejeren kan kun begære udmeldelse af syn og skøn eller anlægge rets- eller voldgiftssag, hvis forholdene er uden betydning for fonden. Ønsker ejeren selv at køre sag ved voldgiftsnævnet eller domstolene i tilfælde, der kan ende med anmeldelse, skal fonden forud godkende sagens anlæg m.v. Fonden kan afvise at dække, hvis ejeren har anlagt sag m.v. uden fondens godkendelse. Bygningsejers reklamation Bygningsejeren skal omgående sende skriftlig reklamation til alle tænkelige ansvarlige personer og selskaber. Modpar terne får dermed også mulighed for at foretage videre reklamation til underentreprenø rer m.fl., som ejeren ikke er bekendt med. Ved en reklamation afbrydes visse former for forældelse af byggeansvaret for de forhold, der reklameres over. Det skal anføres i reklamationsbrevet, at ejeren har konstateret en skade, og at ejeren skønner, at den pågældende rådgiver, underrådgiver, entreprenør, underentreprenør, leverandør eller sælger kan være ansvarlig. Skadens art skal nærmere beskrives i brevet. Så vidt mulig skal skadens lokalisering i byggeriet også beskrives. Modparten skal have en rimelig frist, f.eks. en måned, til at reagere. Reklamationen skal af hensyn til sagens belysning vedlægges relevant dokumentation. Ejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer. Ellers kan en efterfølgen de sag tabes med henvisning til passivitet. entreprenørgaranti Der skal sendes et brev til den, der har stillet garantien (typisk en bank eller et forsikringsselskab), hvori det meddeles, at der overfor entreprenøren er rejst krav om at udbedre de påviste mangler, og at garantien ikke kan nedskrives, før manglerne er afhjulpet af entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke udbedrer de påviste mangler, vil bygningsejeren kunne kræve garantien udbetalt til dækning af udbedringsomkostningerne. 7

10 Forældelse og passivitet KRAV KAN MISTES En almen bygningsejers krav over for modparter forældes normalt 3 år efter, kravet er opstået, men ejeren kan også miste kravet på grund af passivitet over for modparterne. Reglerne om forældelse og passivitet er komplicerede, og nedenfor beskrives kun hovedreglerne for alment byggeri. Det er i sidste ende voldgiftsretten, der kan afgøre, om et krav er mistet, hvis parterne ikke kan blive enige. GENERELT OM FORÆLDELSE De ansvarlige kan nægte at deltage i udbedringen, når forældelse er indtrådt. I nogle tilfælde forestår de ansvarlige dog alligevel udbedringen eller leverer byggematerialer uden beregning. Der er to sæt regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at forældelse efter de to regelsæt løber samtidig. Forældelse indtræder, når forældelsestiden er gået efter et af de to regelsæt. LOV OM FORÆLDELSE 3 ÅR Krav om afhjælpning eller om erstatning fra dem, der er ansvarlige for mangler/svigt/ skader, forældes på 3 år. Er der ikke udtaget klageskrift ved voldgiftsretten, vil kravet efter 3 år være ramt af forældelse. Fristen regnes fra den dag, bygningsejeren vidste eller burde vide, at han har et krav, det vil som hovedregel sige den dag, bygningsejeren har modtaget 1-års eftersynsrapporten fra fonden. Heraf følger, at det på tidspunktet for 5-års eftersynet vil være for sent at gøre krav gældende, hvis et svigt eller en byggeskade blev registreret allerede ved 1-års eftersynet. I nogle tilfælde regnes fristen fra et tidligere tidspunkt, f.eks. fra afleveringsdagen. I de tilfælde, hvor svigt først er set ved 5-års eftersynet, regnes fristen fra bygningsejren har modtaget 5-års eftersynsrapporten. Den løbende forældelsesfrist kan afbrydes midlertidigt suspenderes ved udmeldelse af syn og skøn, ved reelle forligsforhandlinger mellem parterne eller ved aftale (suspensionsaftale, se side 9). Endelig afbrydelse sker naturligvis også, hvis de ansvarlige foretager fuld udbedring eller indgår skriftlig aftale om fuld udbedring/ aftale om fuld erstatning uden forbehold. Reklamation afbryder ikke forældelse efter forældelsesloven. BYGGEANSVAR FORÆLDELSE EFTER 5 ÅR Sideløbende med reglerne i lov om forældelse kan rådgivere, entreprenører og leverandører i almene byggerier, ombygninger og renoveringer normalt kun gøres ansvarlige for fejl og mangler i 5 år efter afleveringen. Det fremgår af AB/ABR-regelsættet, som skal anvendes for aftaler om almene boliger. Forældelse af byggeansvar afbrydes ved reklamation. PASSIVITET Uanset reglerne både i lov om forældelse og om byggeansvaret kan ejeren miste sine krav mod de ansvarlige, hvis ejeren er passiv. Dermed kan ejeren også miste sit krav på dækning i Byggeskadefonden. Der er tale om passivitet, hvis ejeren gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for fejl og mangler, uden at dette er gjort gældende over for modparten. 8

11 Hvis problemerne er påpeget i rapporten fra 1-års eftersynet, kan ejeren ikke vente med at reklamere, til der har været 5-års eftersyn. Allerede efter 1-1½ år kan kravet være mistet på grund af passivitet og efter 3 år er det som nævnt på side 8 forældet. SUSPENSIONSAFTALE På grund af reglerne om forældelse (og retsfortabende passivitet) vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at indgå en suspensionsaftale mellem bygherren og dem, der har planlagt, projekteret og/eller udført byggeriet. Det kan også være relevant i forhold til f.eks. bygherrerådgiver eller leverandører af byggematerialer. Ved en suspensionsaftale sættes forældelsen på pause, og bygherren sikrer sine rettigheder til at gøre ansvar gældende på en ordentlig måde. Samtidig undgår rådgivere og udførende at blive mødt med måske unødvendige sager om syn og skøn eller voldgift. Tilsvarende kan det være hensigtsmæssigt at indgå suspensionsaftaler mellem de øvrige led i byggesagen, f.eks. mellem totalrådgiver og dennes underrådgivere, mellem hovedentreprenør og underentreprenører eller mellem entreprenør og leverandør. Se nærmere på hvor der blandt andet kan hentes et forslag til suspensionsaftale. Fonden tager forbehold for dækning af byggeskader, hvis bygningsejers adfærd måtte være årsag til, at et eventuelt regreskrav ikke kan gennemføres med succes. 9

12 10

13 sådan anmeldes en byggeskade generelt om anmeldelse Anmeldelse skal ske på det skema, fonden har fremsendt til bygningsejer. Skemaet kan også hentes på Skemaets to sider bedes udfyldt omhyggeligt og underskrevet af en tegningsberettiget på ejerens vegne. Kopi eller genpart af det udfyldte og underskrevne skema skal sendes til kommu nen. Bilag medsendes kun til fonden og ikke til kommunen. Ejeren skal meddele alle relevante oplysninger til brug for fondens behandling af anmeldelsen. Fonden har på forhånd forsynet skemaets hoved med oplysninger om byggeriet. Ejeren bedes rette disse oplysninger, hvis de er forkerte. Ejeren skal især være opmærksom på, om alle dele af et etapebyggeri er med, da fonden udsender et anmeldelses skema for hvert selvstændigt byggeri (hvert tilsagn). udfyldelse af skema Skemaets punkter bedes udfyldt kort og præcist. Sker anmeldelse på baggrund af fondens eftersyn, bedes anvendt de samme betegnelser, som er anført i fondens brev eller i rapporten fra eftersynet. Er der behov for plads til yderligere beskrivelse, kan vedlægges et brev, en redegørelse og lignende, med angivelse af bilagsnummer i skemaet. På side 1 i skemaet skal ejeren afgive en række oplysninger om skaden. Side 2 har form af en checkliste, som udfyldes med ja/nej og med angivelse af bilag. De enkelte punkter i listen har betydning, når fonden skal vurdere om og i hvilket omfang det anmeldte forhold er dækningsberettiget. bilag Relevante bilag skal indsendes sammen med skemaet. Men det skal kun være de dokumenter, der har med de anmeldte forhold at gøre. Det er ikke nødvendigt at vedlægge kopi af rapporter fra eftersyn, da fonden har dem i forvejen. I oversigten side 15 er vist eksempler på relevant dokumentationsmateriale. Øvrig dokumentation for kvalitetssikring bedes ikke fremsendt i første omgang. 11

14 sådan udfyldes anmeldelsesskemaet (1-6) Punkt 1 Anmeldelsestidspunkt Af hensyn til den videre sagsbehandling i fonden skal det angives, om anmeldelse sker i forlængelse af fondens eftersyn. Der skal ikke sættes kryds, hvis anmeldelse sker uden sammenhæng med fondens rapport. Anmeldelsesskemaet skal være kommet frem til fonden inden 20 år fra byggeriets aflevering. For andelsboliger opført væsentligst i bygherrens eget regi gælder 20-års fristen fra byggeriets skæringsdato d.v.s. overgangen fra anlæg til drift. Der kan ikke foretages anmeldelse, før byggeriet er afleveret. Punkt 2 Oplysning om skadetype Her anføres kort og præcist, hvilket eller hvilke forhold, der anmeldes. F.eks.: Revner i indervægge af porebeton. Upræcise formuleringer vil medføre forsinket behandling af anmeldelsen. F.eks. kan fonden ikke behandle anmeldelse af Se 5-års rapport. Rapporterne indeholder typisk også omtale af mange forhold, der ikke vil være dækningsberettigede. Punkt 3 Oplysning om skadeomfang Her angives omfanget. F.eks.: Revner i 4 boliger, op til 1 mm brede og 2 m lange. Hvis der er gået nogen tid siden fondens eftersyn, er det vigtigt at udviklingen i omfanget beskrives. Fotos af skaderne bedes medsendt. Punkt 4 Oplysning om eventuelle følgeskader Her skal oplyses om følgeskader på andre bygningsdele eller eventuelt på personer. F.eks.: Ingen følgeskader på andre bygningsdele. Punkt 5 Oplysning om hvordan og hvem, der opdagede skaden Omstændighederne ved skadens opdagelse beskrives. Det skal oplyses, hvem der opdagede skaden og i hvilken forbindelse. F.eks.: Ved det årlige eftersyn af indvendige vægge i overensstemmelse med driftsplanen, så ejendomsinspektøren revnerne. Punkt 6 Hvornår blev skaden opdaget Datoen skal oplyses. Hvis der er tale om en langvarig erkendelse af, at en skade er til stede, bedes oplyst både datoen for den første mistanke og datoen for den endelige erkendelse. Sidstnævnte dato kan være den dag, man modtager en rapport fra et teknikerfirma eller en eftersynsrapport fra fonden. 12

15 13

16 sådan udfyldes anmeldelsesskemaet (7-11) Punkt 7 Er skaden omfattet af aftale om forsøg? Er der tale om forsøgsbyggeri, skal der vedlægges dokumentation herfor. Byggetekniske fejlslagne forsøg, der fører til byggeskade, er normalt omfattet af fondens dækning. Men et forsøg skal på forhånd være aftalt, veldefineret og dets omfang begrænset. Forudsætningen er altså, at der i forbindelse med f.eks. aftaler og kontrakter foreligger en klar og tydelig dokumentation om, hvad forsøget går ud på, hvem der er ansvarlig, hvem der deltager, hvem der betaler for forsøget, og hvordan forsøgsresultater afrapporteres. Punkt 8 Reaktion over for de ansvarlige Der skal besvares en række spørgsmål om reklamation til de firmaer m.v., der kan være ansvarlige for byggeskaden. Fondens egentlige behandling af en anmeldelse sker ikke, før reklamationsforholdene er oplyst tilstrækkeligt, med mindre der er tale om skader, hvor udbedringen er uopsættelig (personrisiko). Punkt 9 Oplysninger om drift Her besvares spørgsmål om driftsplan og driftsjournal. Den oprindelige driftsplan er eller burde være udarbejdet af de tekniske rådgivere eller den bygherre, der stod for byggeriets opførelse. Driftsplanen kan være ført ajour, fordi vedligeholdelse m.v. i praksis har vist, at den oprindelige driftsplan ikke modsvarede de faktuelle forhold, eller fordi fonden har pålagt ejeren øget vedligeholdelse. I en driftsjournal noteres (dokumenteres) den faktisk afholdte drift systematisk. Punkt 10 Dokumentation af det anmeldte forhold Her gives bl.a. oplysninger om, hvordan byggeriet i sin tid var organiseret. Punktet er opdelt i en række spørgsmål, der besvares hver for sig. Punkt 11 Søges kun om dækning af udgifter til juridisk eller teknisk bistand? Hvis der er foretaget udbedring af de ansvarlige, kan fonden dække ejers udgifter til sagkyndig bistand. Det forudsætter, at resten af skemaet også udfyldes. Der skal vedlægges dokumentation og specifikation for de afholdte udgifter. Der bedes påført en kontaktperson med telefonnummer på skemaet. 14

17 relevante bilag til skadesanmeldelse Tegninger og beskrivelse af bygningsdelen Billeder af de anmeldte forhold Kopi af de relevante dele af driftsplanen og driftsjournalen Kopi af brevveksling om skaden med ejerens eget forsikringsselskab Liste over samtlige medvirkende ved opførelsen (rådgivere, entreprenører, leverandører og sælgere) Reklamationsbreve og anden dokumentation for ansvarsforfølgelse Entreprenørgarantier Kopi af skøde (kun ved andelsboligforeninger købt på skøde) Kopi af overdragelsesaftale (hvor bygherre og driftsherre ikke er den samme) Erklæring om risikobehæftede forhold (hvor tilsagn om støtte er givet efter den 1. maj 2000) Oversigtstegninger med angivelse af eventuelle servicearealer og andre bygningsarealer, der tilhører en anden ejer Vedtægter for en eventuel ejerforening. 15

18 fondens sagsbehandling Før fonden afgør, om en anmeldt skade er dækningsberettiget, foretager fonden normalt følgende sagsbehandling: Er anmeldelsen tilstrækkeligt oplyst? Ejeren skal meddele alle nødvendige oplysninger til fonden. Det gælder både tekniske og juridiske oplysninger. Fonden påbegynder ikke sagsbehandling, før anmeldelsen er fuldt oplyst. Fonden kan derfor hurtigere afgøre en skadeanmeldelse, hvis bygningsejeren fra starten vedlægger alle nødvendige oplysninger, som fremgår af vejledningen om udfyldelse af anmeldelsesskemaet på side Besigtigelse Det er som regel nødvendigt at fonden foretager en besigtigelse, selvom ejeren har fremsendt alle oplysninger. Fonden betaler alle udgifterne til besigtigelsen, herunder også håndværkerudgifter m.v. til at åbne bygningskonstruktioner, tage prøver eller foretage målinger. Det gælder også udgifter til efterreparationer. Ejeren skal give adgang til besigtigelsen, der i nogle tilfælde udføres af et teknikerfirma på fondens vegne. Teknisk vurdering af både anerkendelser og afvisninger Fondens egne teknikere foretager efter besigtigelsen en samlet teknisk vurdering af den anmeldte skade. Hvad er årsagen og omfanget, og hvad skal der til for at udbedre skaden og forebygge nye skader? Fonden kan i medfør af skadebekendtgørelsen f.eks. pålægge ejeren særlige tiltag i den fremtidige drift for at undgå, at skaden genopstår. Fonden bestræber sig på også at foretage denne tekniske vurdering og vejledning til bygnings ejeren, selvom anmeldelsen afvises. Den tekniske vurdering afsluttes normalt med et byggeprogram for udbedring af skader, der anerkendes. Derved udnyttes fondens viden både om den konkrete skade og om udbedring af skader generelt. Byggeprogrammet er en kortfattet beskrivelse af, hvad der anses for nødvendigt og tilstrækkeligt for at udbedre skaden og forhindre yderligere skade. Den tekniske rådgiver udarbejder tegninger og beskrivelser på grundlag af byggeprogrammet. Anerkendelse eller afvisning? Fondens jurister foretager straks efter anmeldelsen en foreløbig juridisk vurdering af, om forholdet er dækningsberettiget. Juristerne vurderer også foreløbigt, om det er muligt at placere ansvaret, hvis der er tale om en byggeskade (regres). En del anmeldte forhold kan allerede afgøres på grundlag af oplysningerne i anmeldelsen. Der anmeldes ofte flere forhold i samme anmeldelse. Nogle af forholdene kan umiddelbart anerkendes eller afvises uden yderligere undersøgelser. Afvisning sker f.eks., hvis det er åbenbart, at skadebekendtgørelsens betingelser for dækning ikke er opfyldt. I andre tilfælde afvises, fordi de anmeldte forhold er ubetydelige. Ejeren bør undgå at anmelde sådanne forhold. Derved undgås unødigt arbejde for alle parter. Øvrige skader vurderes yderligere, før det afgøres, om fonden dækker. Den endelige juridiske vurdering kan ofte ikke ske, før der foreligger en rapport fra besigtigelsen. Fonden 16

19 vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en række tekniske og juridiske betingelser er opfyldt for at dække byggeskaden. Regler herfor er fastlagt i Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden. Fondens afgørelse Fonden sender snarest muligt en skriftlig afgørelse til ejeren. Fonden afgør, om ejeren eller fonden skal stå for udbedringen. Vilkårene for udbedringen vedlægges anerkendelsen, der normalt også indeholder en vejledning til ejeren om, hvordan udbedringen gribes an. Fonden sender kopi af afgørelsen til kommunen. Af forvaltningsmæssige grunde anmodes ejeren om at bekræfte, at ejeren er indforstået med såvel det administrative forløb som med byggeprogrammet med tilhørende økonomisk ramme. Regres forsinker udbedringsarbejdet Fonden indtræder automatisk i ejerens ret til erstatning m.v. overfor de ansvarlige, hvis en skade anerkendes som dækningsberettiget. Fondens jurister skal derfor i hver enkelt sag vurdere, om det er sandsynligt, at en regressag vil føre til, at de(n) ansvarlige erkender ansvaret, og at der kan opnås forlig eller om de(n) ansvarlige pålægges ansvaret ved voldgiftsretten eller domstolene. Fonden indtræder også automatisk i ejerens ret til erstatning fra ejerens eget forsikringsselskab. Det gælder f.eks ved svampeskader. En regressag kan forsinke gennemførelse af selve udbedringsarbejdet, fordi der skal sikres retsgyldigt bevis for skaderne og deres omfang. Samtlige udgifter til advokat, syn og skøn, voldgift m.v. vedrørende fondens regres betales alene af fonden. Gennemførelse af andre arbejder Der er intet til hinder for, at andre arbejder (mangeludbedring eller forbedringer) gennemføres samtidig med udbedring af de dækningsberettigede byggeskader. Ejeren må så træffe aftale med det pågældende rådgiverfirma og håndværkerne om disse arbejder, der er fonden uvedkommende. Foretrækker ejeren en anden (bedre) teknisk løsning af byggeskaden end den, der fremgår af fondens byggeprogram, må ejeren selv betale forskellen forbedringsdelen. Det kan for eksempel være udskiftning i stedet for opretning af delvist nedbrudte teglstenstage eller etablering af udvendige ståltrapper i stedet for trætrapper. udbud Arbejderne gennemføres efter gældende udbudsregler. I nogle tilfælde er tilbudspriserne så høje, at udbedringen må udskydes. 17

20 udbedring af skader udgifter og betaling Valg af rådgiver Som hovedregel er det fonden, der udpeger et rådgiverfirma til at stå for udbedringen. I de tilfælde, hvor ejeren selv står for udbedringen, skal han sikre, at der vælges en teknisk rådgiver, som har kvalifikationer til opgaven. Er der eksempelvis tale om udbedring af konstruktive problemer, skal ejeren derfor vælge et ingeniørfirma med ekspertise i konstruktioner. Ejeren kan ikke vælge et firma, som har medvirket ved byggeriets opførelse eller drift. Uden fondens særskilte godkendelse kan ejeren heller ikke vælge et firma, som har medvirket ved fondens eftersyn af byggeriet. Problemer vedrørende ejers udgifter til rådgivning Fonden dækker visse udgifter til uafhængig rådgivning fra f.eks. arkitekt eller ingeniør til konstatering af skadernes art, omfang og årsag. Eller til rådgivning fra advokat til gennemførelse af krav mod de ansvarlige for en byggeskade. Udgifter til rådgivning dækkes kun i det omfang, det efter fondens vurdering er påkrævet for skadens nødvendige og forsvarlige udbedring. Det står i bekendtgørelsen om skadedækning. Udgifter, der ikke dækkes Fonden dækker ikke ejerens udgifter til projektering, der er igangsat, før fonden har anerkendt byggeskaden. Det gælder også udgifter afholdt som led i driften. Se dog side 3 om uopsættelig afhjælpning. Fonden dækker heller ikke ejerens udgifter til: brug af rådgiver til at gennemgå f.eks. breve, eftersynsrapport m.v. tekniske undersøgelser, der ikke giver andre oplysninger end eftersynsrapporten tekniske undersøgelser, der ikke er nødvendige for at konstatere en skade tekniske rapporter som forberedelse til fondens eftersyn korrespondance med fonden både egne udgifter og udgifter til rådgiver tekniske eller juridiske rådgivere, der selv bor i den pågældende bebyggelse andre forhold (mangler) end dem, der er dækningsberettigede. Udgifter før anmeldelse Fonden dækker indtil 95 % af ejers udgifter til teknisk og juridisk bistand til at gennemføre krav mod de ansvarlige. Det forudsætter, at de udbedrede forhold opfylder kravene til dækning. Dækningen reduceres, hvis fonden foretager fradrag i dækningen af byggeskaden. F.eks. fradrag for opbrugt levetid eller manglende vedligeholdelse. Ejer får kun dækket udgifter til at anlægge sag ved voldgiftsnævnet eller ved domstolene, hvis fonden på forhånd har godkendt det. Det gælder også, hvis der udmeldes syn og skøn. Ellers kan fonden afvise at dække. Ejer må selv afholde udgifterne i første omgang. Beløb på under kr. dækkes normalt ikke. Udgifter i perioden mellem anmeldelse og anerkendelse Fonden dækker indtil 95 % af ejerens nødvendige udgifter til juridisk bistand i denne periode ligesom for udgifter før anmeldelsen. Ejeren må selv afholde udgifterne i første omgang. Fonden dækker ikke ejers udgifter til eget personale, der deltager i besigtigelser og giver adgang til boliger m.v. Heller ikke regninger fra teknikerfirmaer, som ejeren selv engagerer. 18

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere