2. Formandens beretning for det forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formandens beretning for det forløbne år"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den 7/ Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 33 grundejere, som repræsenterede 21 husstande. Fra bestyrelsen deltog Arne Gam, Kurt Borgkvist, Tage Holst og Carl-Erik Sørensen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år. Det foreslås, at kontingentet fortsætter uændret med kr. årligt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kurt Borgkvist, Tage Holst og Morten Seeberg. 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor 9. Evt. 1. Valg af dirigent og referent Tage Holst blev valgt som dirigent og Bodil Krüger som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt. 2. Formandens beretning for det forløbne år Efter generalforsamlingen sidste år den 8/ holdt vi konstituerende bestyrelsesmøde 29/ På mødet blev følgende konstituering besluttet: Formand Arne Gam Petersen med ansvar for veje, stier, fliser og asfalt Næstformand Morten Seeberg med ansvar for grønne arealer, legepladser og kloak Kasserer Kurt Borgkvist med ansvar for Grundejerforeningens økonomi samt suppleant til mødereferater Sekretær Carl-Erik Sørensen med ansvar for Havposten og vores hjemmeside Tage Holst med ansvar for referater, snerydning og arrangementer Suppleant Jesper Brix Lajer med ansvar for vores arkiv og arrangementer Suppleant Tobias Frost med ansvar for ad hoc arbejdsopgaver.

2 2 Efterfølgende har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, hhv. i marts, maj, august og oktober samt flere arbejdsgruppemøder primært i asfaltgruppen. Havposten er udkommet 3 gange i hhv. december 2013, juni 2014 og oktober Der har været overvejelser om at erstatte papirudgaven med en netudgave, men bestyrelsen enedes om at forsætte med papirudgaven. Carl-Erik har været en solid tovholder på disse udgivelser, selv om opgaven var ny for dig. Stor tak for din indsats. Vi har med stor fornøjelse modtaget indlæg til bladet. Tak for bidragene. Vi kan kun opfordre grundejerne til at bidrage med input herunder billeder til bladet. Den største aktivitet i indeværende år har været gennemførelsen af asfaltprojektet. Vi accepterede tilbuddet fra Arkil A/S på overfladebehandling med reference til belægningen på Skæring Sandager. Det første projektmøde afholdt vi med Arkil A/S og deres underleverandør Dansk Overfladebehandling (DOB) den 23. marts, hvor vi gik området igennem og aftalte en række aktiviteter, der skulle gennemføres inden overfladebehandlingen kunne gennemføres. Det drejede sig blandt andet om sprøjtning af grønne vækster, opretning af kantsten og udskiftning af defekte betonrender samt opretning af nuværende asfalt ved revnedannelse mv. Der er kommet nye (vendte) kloakdæksler på hovedstien. Til at styre dette arbejde har grundejerforeningen knyttet Jørgen Byskov til projektet som vores tilsynsførende. Efterfølgende har der været afholdt 2 projektmøder til at styre processen. Den 30/9 blev der afholdt afleveringsforretning for området. Der er kommet ny belægning på kvm. stam - og boligveje og ny belægning på kvm. stier. Vi gennemgik området og påpegede mindre fejl og mangler, der efterfølgende blev påført afleveringsrapporten. Disse fejl og mangler skal naturligvis udbedres. Sluttelig aftalte vi proceduren for den efterfølgende fejning, der blev gennemført ultimo oktober. Der er endnu ikke foretaget syn efter fejning. Vi har fået en regning ultimo oktober, men har ikke betalt den. Der mangler dokumentation, og vi har indvendinger mod enkelte poster. Fra grundejerforeningen side vil vi gerne rette en stor tak til Jørgen Byskov for din kompetente faglige indsats i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

3 3 Mange har sikkert bemærket, at Føtexstien og dens forlængelse med Skolestien ikke er blevet renoveret. Dette skyldes, at Aarhus Kommunen har optaget disse stier som offentlige arealer med hvad dette indebærer, herunder græsslåning, træpleje, vedligeholdelse og genopretning af fliser, ukrudtsbekæmpelse, fejning, snerydning, ansvarsforsikring mv. Det kan ikke forventes, at den standard, vi i mange år har haft omkring vedligeholdelse af disse stier, vil blive videreført. Der er rygter om, at kommunen kun agter at slå græsset 2 gange om året og lade det afklippede græs blive liggende. Har du gener af denne politik, skal du henvende dig direkte til kommunen. Nedgravningen af Waoo Fiberbredbånd fra NRGI Fibernet blev afsluttet i 2013 og tilslutningen af de enkelte parceller blev afsluttet i 1. kvartal af indeværende år. Efterfølgende har der været et par nye ansøgninger om gravetilladelse for tilslutning af tilflyttede grundejere. Det er grundejerforeningens opfattelse, at tilslutningen til WAOO fungerer tilfredsstillende efter en del indkøringsproblemer. Vi har sammen med NRGI s underentreprenør Munck A/S i september gennemgået området for fejl og mangler i forbindelse med nedgravningen. Der er noteret to mangler, der er forelagt entreprenør Munck for udbedring. Munck har fotograferet hele området inden igangsætningen, hvilket gør det ret enkelt at løse divergenser. Vi afventer for nærværende svar fra Munck på disse henvendelser. Der er en indsigelsesfrist på to år for fejl og mangler. Efter at fibernettet er nedgravet og asfaltopgaven nærmer sig sin afslutning, har vi igangsat en registrering af skæve fliser, sunkne kopsten og træer, der skal fælles pga. af skæve fliser. Disse aktiviteter forventes snarest gennemført. Hvis du har nye tilfælde, der ikke tidligere er rapporteret, bedes du snarest sende disse til bestyrelsen. Bestyrelsen har drøftet en total renovering af kopstenene på stierne med henblik på fjernelse af defekte kopsten og lægning af nye i samspil med planliggende fliser.

4 4 Vores gartner har i løbet af året passet de grønne områder og de sidste rosenbuske er fjernet. I terrænet ved legepladsen og kælkebakken er der gennemført udbedringer i bevoksningen. Der er endvidere repareret to skraldestativer. Der er gennemført sprøjtning imod ukrudt på Hovedstien, men der udestår en mekanisk oprensning og kantskæring. Disse aktiviteter gennemføres inden vinteren sætter ind. Sammen med gartneren gennemføres der en gennemgang af områdets træer med henblik på udtynding, hvor der er behov for dette. Legepladsen vedligeholdes løbende, når behovet opstår. Vi har i år anvendt ca kr. på opgaven. Bestyrelsen forbereder et større løft af legepladsen i indeværende år med fokus på forbedringer herunder evt. nyanskaffelser og sikkerheden. Af arrangementer var vi igen i år med i fastelavnsfesten 1. og 2. marts for børnene i Skæring Kirke. Ligeledes har vi afholdt en velbesøgt Sct. Hans aften, hvor der som sidste år var mulighed for opstilling af boder. Grundejerforeningen har ønsket tilkendegivet, at Århus Vand påtager sig forpligtelse til vedligeholdelse af det eksisterende anlagte forsyningsnet med tilhørende stophaner. Dele af nettet med stophaner er undtagelsesvis placeret inden for skel. Vi har fra kommunen nu modtaget et svar på vores henvendelse. Aarhus Byråd tiltrådte den 24. februar 1999 en indstilling om standardvilkår for overtagelse af private vandværker. Samtidig tiltrådte byrådet, at det daværende Magistratens 5. Afdeling/Aarhus Kommunale Værker på basis af disse standardvilkår administrativt kunne foretage fremtidige overtagelser af private vandværker. Byrådet skulle årligt orienteres om overtagne vandværker. Som tidligere oplyst overtog Aarhus Kommunale Værker med denne bemyndigelse Skæring Standvandværk pr. 1. juli 2001, idet de enkelte ejendomsejerne blev tilbudt en toårig afdragsordning for tilslutningsbetalingen. Som led i standardvilkårene fandt Aarhus Kommunale

5 5 Værkers almindelige leveringsbetingelser anvendelse på samme måde som gældende for værkernes kunder i øvrigt. Undersøgelser hos kommunen samt hos Aarhus Vand A/S har ikke givet nogen som helst holdepunkter for, at der skulle være aftalt afvigende vilkår ved overtagelse af Skæring Standvandværk. Der har været en praksis omfattende Vandforsyningens udførelse af arbejde inden for skel. Århus Vand A/S oplyser følgende herom: Jeg har undersøgt sagen vedr. dato hvornår vi stoppede med at udføre arbejde indenfor skel. Det havde sin virkning fra 10. august Da vi har modtaget denne meddelelser kort før generalforsamlingen, har den endnu ikke været drøftet i bestyrelse. Med baggrund i et konkret indbrud i området har vi drøftet mulighederne for overvågning af området. I den forbindelse har vi haft kontakt til Østjyllands Politi for at drøfte problemstillingen. Politiet mener ikke, at der er behov for overvågning, da der siden 2012 er anmeldt 6 indbrud og 2 hærværker. Sluttelig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og vores revisor for jeres særdeles positive indsats og samarbejde i det forgangne år.

6 6 Beretningen gav anledning til drøftelse og uddybning af følgende: Forsamlingen gav udtryk for utilfredshed med cykelstierne. Belægningen/gruset er for grov og meget ujævn, så det er direkte farligt at cykle på stierne. Hvordan kan man forvente, at lette cykler kan trykke gruset fast i asfaltbelægningen? Det foreslås, at der laves en tilfredshedsundersøgelse. Arne Gam svarede, at bestyrelsen vil drøfte de fremførte bemærkninger. En undersøgelse vil give et input til, hvad der skal foretages. Vi har en 2 års frist til at gøre indsigelser over for Arkil A/S Asfalt. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kurt Borgkvist gennemgik regnskabet for 2013/2014. Alle kontingenter er indbetalt og vi kom ud af regnskabsåret med et overskud på kr., som henlægges i vejfonden. Vi skal bruge 1,2 mio. kr. til asfaltarbejdet, som netop er gennemført. Administration - der er til foreningen indkøbt et nyt bogholderiprogram samt udgifter til hjemmesiden. Diverse vedligehold dækker bl.a udgifter til opretning af fliser. Der er allerede (til andre end Arkil) betalt et større beløb for sprøjtning, oprensning og kantskæring på veje og specielt stierne. Disse udgifter er med i regnskabet under fælles arealer og diverse vedligehold. Vedligehold af fællesareal er blevet dyrere end budgetteret. Det dækker bl.a. fjernelse af træer og rosenbede.

7 7 Bemærkninger fra forsamlingen: Jørgen Byskov undrer sig over at udgiften til gartneren er på (budgetteret med ). Er kontrakten med gartneren blevet reguleret efter at kommunen har overtaget vedligeholdelse af skolestien og Føtexstien, - græsslåning, fejning m.v.? Vil gerne have beløbet oplyst, da der jo er betydelig mindre at vedligeholde. En del grundejere, som bor op til skolestien/føtexstien udtrykte utilfredshed med at de er med til at betale for gartnerarbejde, som de ikke mere får leveret efter kommunens overtagelse af stien. Stien trænger også til ny asfalt, - der er mange huller og ujævnheder. Skolestien var den der allermest trængte til ny asfalt. Mange grundejere går selv ud med plæneklipperen, da kommunen åbenbart synes at klipning 2 gange årligt må være passende. Det afklippede høje græs bliver ikke fjernet. Det foreslås, at bestyrelsen tager en drøftelse med kommunen om, at grundejerforeningen selv sørger for klipning, snerydning og fejning af skolestien/føtexstien stien med regning til kommunen. Kurt Borgkvist: Vi har haft diskussionen før, da vejen op til daginstitutionerne blev kommunal. Beboerne ville ikke betale fuldt kontingent da de ikke længere fik sneryddet eller klippet græs af grundejerforeningen. Asfaltfirmaet ville gerne have asfalteret stien med regning til kommunen, nu de havde maskinerne i området, men det afslog kommunen. Arne Gam opfordrer til, at de berørte grundejere selv henvender sig til kommunen og klager over den manglende græsslåning, fejning og snerydning. Det ser forfærdeligt ud og det kan vi ikke være bekendt. Bestyrelsen vil også tage kontakt til kommunen for at høre om deres politik på området. Regnskabet blev godkendt.

8 8 4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år. Det foreslås at kontingentet fortsætter uændret med kr. årligt. Kurt Borgkvist gennemgik budgetforslag for 2014/2015. Arne Gam: Bestyrelsen foreslår, at legepladsens budget hæves fra kr. til kr. Forsamlingen var imod dette. Hvad er planen for legepladsen? Vi kan da ikke bare bevilge yderligere kr. Det havde været på sin plads, hvis der her på generalforsamlingen lå en plan for legepladsen. Forstår ikke forslaget, da det ikke er budgetsat. Børnene er glade for legepladsen som den er, men den skal naturligvis vedligeholdes. Det er vigtigere at få lavet stierne, - det bør prioriteres før opgradering af legeplads, hvilket også vil være dejligt. Børnene kan ikke længere bruge stierne til skateboards, rulleskøjter m.v. Har vi valgt en discountløsning? Stierne udgør vel ca. 10 % af det samlede asfaltarbejde. Der bør fremlægges en handlingsplan for de næste 5 år, hvad vi vil bruge vores penge til. Skal vi fortsætte med at spare op til vejfonden? Kurt Borgkvist: Vejfonden skal måske fremover hedder renoveringsfonden. Vi skal betale 1,2 mio. kr. for denne overfladebelægning. En totalrenovering ville have kostet 8 mio. (genopbygning af veje, vandrender og stier samt kantstene, kloakdæksler etc.). Jørgen Byskov: Vi er blevet lovet, at asfaltbelægningen skulle være den samme som på stamvejen Skæring Sandager. Vi bør holde nogle penge tilbage, indtil problemet med belægningen på stierne er tilfredsstillende. De skal levere varen som lovet, det har vi skriftligt. Hvordan er deres problem.

9 9 Stamvejen Skæring Sandager har holdt i 13 år, der ses ingen revner, så vi forventer at belægningen kan holde år. Arne Gam: Bestyrelsens holdning er, at vi laver en 5 års handlingsplan, som skal op på næste års generalforsamling. Bestyrelsen tager straks kontakt til asfaltleverandøren. Hvad har de af forslag til den problematik, der er rejst her på generalforsamlingen. Budgettet for det kommende år blev vedtaget. Kontingentet fortsætter uændret med kr. årligt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kurt Borgkvist, Tage Holst og Morten Seeberg Alle 3 blev genvalgt for en to årig periode. Arne Gam blev genvalgt som formand for 1 år og Kurt Borgkvist som kasserer for 1 år i henhold til vedtægterne. 7. Valg af 2 suppleanter Jesper Brix og Tobias Frost blev genvalgt for 1 år. 8. Valg af revisor Christian Borg Lauritzen blev genvalgt som revisor. 9. Evt. I svinget ved Føtex er der dårlige oversigtsforhold. Beboerne bør foretage beskæring af buske og træer, som hænger ud over skel. Randområdet ud til Skæring Hedevej hører ikke under grundejerforeningens ansvar. Græsrabatten er kommunens men bevoksningen og vinteregene er grundejernes ansvar. Det

10 10 er kommunen, der har påtaleret. Med hensyn til trafiksikkerhed er det politiet, der har påtaleret. Der blev spurgt ind til, hvad der blev af det udvalg der blev nedsat til at gå området igennem. Førhen var det grundejerforeningen, der kontaktede grundejere, som ikke opfyldte deres pligt til at klippe hæk, feje fortov, rydde sne m.v. Udvalget har ligget underdrejet, - det er en utaknemlig opgave, men vi hører gerne fra grundejere, som vil påtage sig opgaven. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede de fremmødte for deres engagement og afsluttede mødet.

11 11 Godkendt budget for perioden / / / /2015 Til Disposition Regnskab Regnskab Budget Budget i 1000 kr. GODKENDT Kontingenter , Renteindtægter , Ekstraordinær 0 500, indtægt Ialt , Anvendes til: Snerydning , Vedl. Af , fællesareal Gadefejning og , kloak Vedl. af , legepladser Administration , Havposten , Forsikringer , Generalforsamling , Diverse , Bestyrelsesmøder , Vejfond, opsparing Vejfond henlæggelse Diverse , vedligehold Ialt , Årets resultat: , Årets resultat foreslås afholdt over vejfonden

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Havposten. Juni 2014. Skt. Hans aften - se bagsiden.

Havposten. Juni 2014. Skt. Hans aften - se bagsiden. Havposten Juni 2014 Skt. Hans aften - se bagsiden. 2 3 HVAD ER DET LIGE DER ER GANG I? Som vedtaget på generalforsamlingen i 2013 er vi i gang med at renovere vore veje og stier med ny asfaltbelægning.

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere