Referat fra generalforsamlingen den 8/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den 8/ Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande. Fra bestyrelsen deltog Arne Gam, Kurt Borgkvist, Tage Holst, Morten Seeberg, Bodil Krüger og suppleant Tobias Frost. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at gartneren kan udføre ukrudtsbekæmpelse på fortovene på vores fælles stiarealer under kontrolleret og professionel form og med størst mulig hensyntagen til miljøet. 5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år. Det foreslås at kontingentet fortsætter uændret med kr. årligt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Arne Gam og Bodil Krüger. Bodil Krüger modtager ikke genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor 9. Evt. 1. Valg af dirigent og referent Tage Holst blev valgt som dirigent og Bodil Krüger som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt. 2. Formandens beretning for det forløbne år. Efter generalforsamlingen sidste år den 2/ holdt vi konstituerende bestyrelsesmøde 12/ På mødet blev følgende konstituering besluttet: Formand Arne Gam Petersen med ansvar for veje, stier, fliser og asfalt Næstformand Morten Seeberg med ansvar for grønne arealer, legepladser og kloak Kasserer Kurt Borgkvist med ansvar for Grundejerforeningens økonomi Sekretær Bodil Krüger med ansvar for Havposten Tage Holst med ansvar for snerydning og arrangementer Suppleant Jesper Brix Lajer med ansvar for vores arkiv Suppleant Tobias Frost Efterfølgende har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, hhv. i marts, maj, august og oktober samt flere arbejdsgruppemøder primært i asfaltgruppen.

2 Havposten er udkommet 3 gange i hhv. december 2012, juni 2013 og oktober Bodil har været en solid tovholder på disse udgivelser. Tak for din indsats. Vi har med stor fornøjelse modtaget indlæg til bladet. Tak for bidragene. Vi kan kun opfordre grundejerne til at bidrage med input herunder billeder til bladet. I min beretning sidste år nævnte jeg, at Århus Vand forventede at have gennemført renoveringen af vores kloarksystem inden 1. juli Aktiviteten blev heldigvis gennemført hurtigere, idet Århus Vand fik afsluttet renoveringen i løbet af de første par måneder i Der er udført rørforinger på hovedledninger og stikledninger på Skæring Havvej og Skæring Hedevej. Der er lagt en foring på 6 mm af et materiale, som skulle gøre det umuligt for rotter at få fodfæste på. Efterfølgende er der gennemført reetableringer på græsrabatter efter de tunge maskiner. I brev af 22/ oplyste Aarhus Kommunes Trafik og Veje, at kommunen påtænker at optage skolestien som offentlig sti. Vi har efterfølgende rykket kommunen for status på denne opgave og 16/ har kommunen meddelt os, at Byrådet har vedtaget at optage stien som offentlig. Efterfølgende har vi bedt kommunen om at præcisere, hvad optagelsen indebære. Kommunen har i mail af 8/ oplyst følgende: Kommunens optagelse af den omhandlede sti mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej omfatter hele stiudlægget dvs. både gangstien, cykelstien rabatten med træer mellem de to samt rabatter i hver side. Inden for den afgrænsende sti overtager vi al vedligeholdelse udover snerydning og belægning omfatter dette også klipning af træer og grønne rabatter, ukrudtsbekæmpelse, oprensning af rendestensbrønde mv. Det er desuden klart, at ansvar (forsikring) i forbindelse med færdsel på stien herefter påhviler kommunen. Grundejerforeningen skal selvfølgelig fortsat passe de større grønne arealer, der ligger op til stien, hvilket også skulle være tydeligt af vedlagte luftfoto. Flere grundejere har i vinterens løb klaget til Affaldvarme (renovationen) over, at de ikke fik tømt deres skraldespande. Årsagen til dette var, at vejene simpelthen var for glatte. Det blev herefter aftalt med vores snerydder, at der fremover skal gruses aftenen før renovationsvognen kommer, når der er isglat. Renovationsvognen kommer på Skæring Sandager og Skæring Hedevej mandage i ulige uger og på Skæring Havvej torsdag i lige uger. Fortove og indkørsler skal naturligvis fortsat ryddes og gruses af grundejeren. Efter kommunens rørforing af området har vi taget fat i asfaltprojektet. Vi inviterede 3 asfaltfirmaer til at udarbejde tilbud på opgaven. 2 af firmaerne bød ind på opgaven. Efterfølgende har vi haft drøftelser med firmaerne for at få udvidet tilbuddene med en pris på en overflade belægning. Denne belægning svarer til den belægning, der for ca. 10 år siden blev lagt på stamvejen Skæring Sandager. Denne belægning kan leveres til en reduceret pris. Vi har således for nærværende 4 tilbud at vælge i mellem. Vi træffer vores valg ud fra pris, kvalitet og leveringstid og forventer projektet igangsat i juni næste år. I juni modtog vi et tilbud fra NRGi på et fremtidssikret fiberbredbånd til internet, TV og telefoni. Efterfølgende er NRGi gået i gang med at gennemføre projektet. Pga. af mange spørgsmål fra grundejerne blev der afholdt et orienteringsmøde med NRGi den 26. august, hvor ydelser og leverancer blev gennemgået og flere spørgsmål blev afklaret. Efterfølgende har NRGi sendt en foreningsaftale til Grundejerforeningen. Aftalen er en rammeaftale, der beskriver ydelser og priser. Aftalen forpligter ikke grundejerforeningen. Henset de mange fejl og mangler ved etableringen og leveringen, som vi har konstateret har vi foretaget en betinget underskrift og samtidigt sendt et brev til NRGi, hvor vi påpeger en række fejl og mangler samt efterlyser en plan for afhjælpning af manglerne. NRGi forventer at være færdige

3 i vores område ultimo november, hvorefter vi sammen med NRGi vil foretage en inspektion af området med henblik på at få rettet op på de skader, som nedgravningen af fibernettet har nedført. Vores gartner har i løbet af året passet de grønne områder og forventer, at de sidste rosenbuske er væk inden vinteren sætter ind. Vi har ligeledes igangsat rydningen af træerne på Kirkestien. På Hovedstien foretages der udtynding af træerne. Endvidere fortsættes udtyndingen af træerne på vendepladserne, således at der bliver 1 træ tilbage. Gartneren sørger for opskæring af stammerne, hvorefter de kan afhentes af grundejerne efter først til mølle princippet. I foråret fik vi foretaget en kantstikning på fortovsstierne samt en mekaniske rensning af ukrudtet i chaussestenene mellem fliserne. Opgaven løb op i kr På vores legeplads blevet der sidste efterår påfyldt faldsand. Legepladsen vedligeholdes løbende af Morten og Tobias, når behovet opstår. Der er ligeledes sat nye net på håndboldmålene. Af arrangementer var vi igen i år med i fastelavnsfesten for børnene i Skæring Kirke. Ligeledes har vi afholdt en velbesøgt Sct. Hans aften, hvor der som sidste år var mulighed for opstilling af boder. Børnehaven Højvang solgte øl og vand til særdeles rimelige priser. Der er i årets løb gennemført en mindre vedligeholdelse af veje og fliser, da vi afventer, at NRGi rykker ud af området. I juni foretog en inspektionsgruppe nedsat af bestyrelsen en mindre inspektion af området for at tage pulsen på hækklipning, fejningen af veje og fortove samt ukrudtsbekæmpelsen. Inspektionen var ikke nogen succes, da vi blev mødt med stor utilfredshed med indlæggene I Havposten om vedligeholdelsesstandarden i området. Bestyrelsen drøftede herefter de indhøstede erfaringer og besluttede, at vi ville udarbejde et nyt oplæg til, hvordan vi formidler budskabet om hækklipning, fejning, ukrudtsbekæmpelse mv. Grundejerforeningen ønsker tilkendegivet, at Århus Vand påtager sig forpligtelse til vedligeholdelse af det eksisterende anlagte forsyningsnet med tilhørende stophaner. Dele af nettet med stophaner er undtagelsesvis placeret inden for skel. For nærværende afventer vi en tilbagemelding fra Århus Vand. Vores hjemmeside, der er mere en 10 år gammel, trænger snart til en renovering pga. forældet teknologi. Vi undersøger pt. mulighederne, herunder information om hvor mange besøgende vi har på siden. Vi modtager i løber af året mange henvendelser fra grundejerne om forskellige opgaver og problemer i området. Vi er særdeles glade for dette input, men forudsætningen for at vi kan reagere på disse henvendelser er, at de er afsender på disse. Vi kan og vil ikke reagere på anonyme henvendelser. Sluttelig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og vores revisor for jeres særdeles positive indsats og samarbejde i det forgangne år. Beretningen gav anledning til drøftelse og uddybning af følgende: Der blev udtrykt tilfredshed med at bestyrelsen udfører inspektion af området i henhold til vedtægterne, men der er mange steder et problem med hække, der er plantet i skel i stedet for 30 cm. inde på egen grund, så der er plads til udfoldelse. Skellet ligger 30 cm. fra flisekanten. Det ville være ønskeligt, at nye hække plantes 30 cm. inde på egen grund, og at eksisterende hække klippes ind til flisekanten for at sikre uhindret færdsel på fortovet.

4 Der blev udtrykt ros til Havposten. De store vinterege på Skæring Hedevej dækker for vejbelysningen. Vi har rettet henvendelse til kommunen om at beskære egetræerne, da de ikke indgår i grundejerforeningens beplantning. Der er mange sideskud på boligvejenes træer. Et opstamningsprojekt er i gang. Flere grundejere udtrykte problemer med overgangen til Waoo! Fibernet. Energi beder om, at vores kontaktperson Kosta Klasnic tlf kontaktes i hvert enkelt tilfælde. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet blev afsluttet medio september og overgivet til revisor. Det ureviderede regnskab var indsat i Havposten oktober 2013, som blev afleveret til trykkeriet i uge 41. Kassereren udleverede på mødet det reviderede regnskab med en lille ændring i renteindtægter, idet revisor havde foretaget ændringer i tidligere beregnede renter. Vi har vores indestående på 5 konti i 4 forskellige banker. Kassereren gennemgik posten diverse vedligehold som omhandler opretning af fliser, stubfræsning, fjernelse af rødder og kantskæring samt mekanisk rensning for ukrudt. Regnskabet blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag 1. Forslag fra Lone Mikkelsen, Skæring Hedevej 56 og Dorrit Ibsen, Skæring Hedevej 166, som opfordrer bestyrelsen til at undersøge muligheden for opsættelse af en badebro på Skæring Strand ud for Skæring Havvej. Bestyrelsen undersøger og svarer. 2. Bestyrelsen foreslår, at gartneren kan udføre ukrudtsbekæmpelse på fortove på vores fælles stiarealer under kontrolleret og professionel form og med størst mulig hensyntagen til miljøet. Forslaget er begrundet i indlæg i Havposten oktober Carl-Erik Sørensen og Janne Jensen, Skæring Hedevej 196 havde forinden generalforsamlingen husstandsomdelt en pamflet, hvor de begrundede, hvorfor de synes det er en dårlig ide og opfordrer til at stemme imod. Carl-Erik Sørensen medbragte 11 fuldmagter til at stemme mod forslaget. Bestyrelsen er glad for, at der er nogle i området der responderer, men hvis vi ikke skal sprøjte, skal vi finde alternative løsninger. Der var mange indlæg i den efterfølgende debat: Vi skal passe på vores grundvand. Aarhus Kommune anvender sprøjtemidler. Ved mekanisk rensning skal det vel foretages 8-10 gange årligt i vækstsæsonen. Har iagttaget at villaejerne bruger sprøjtemidler på deres fortove og flisebelægninger. Området forfalder år efter år. Gangstien ved legepladsen er så tilgroet at det er umuligt at rense den mekanisk. I dag fås der mindre miljøbelastende midler som selv kommunen anvender. Inden vi får lavet nyt slidlag på vores veje skal ukrudtet væk, da det ødelægger asfalten. Hvis vi vedtager at sprøjte med et middel, der er mildere en Round Up, bør vi meddele dette til grundejerne så de også udfører en mildere behandling. Hvis vi anvender sprøjtemidler på fællesarealerne giver vi signal til, at det er OK at sprøjte. Forslaget kom til afstemning og de 2 stemmetællere opgjorde således 23 for anvendelse af sprøjtemidler og 14 imod (incl. de 11 fuldmagter).

5 Forslaget blev vedtaget. 5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år. Det foreslås at kontingentet fortsætter uændret med kr. årligt. Kassereren gennemgik budgettet. Det blev forespurgt, om kontingentet kunne nedsættes da det fremover måske ikke er nødvendigt at henlægge kr. årligt til vejfonden, da der jo også er afsat penge til løbende vedligeholdelse. Kassereren anbefaler, at vi i hvert fald et år mere beholder uændret kontingent. De eksisterende opkørsler til boligvejene skal fjernes og lægges på igen efter asfalteringen. En grundejer undrer sig over at prisen for asfaltering for nogle år siden var et kæmpetal, og nu kan vi få det for meget mindre. Kassereren kunne oplyse, at prisen den gang var 8 millioner, som var incl. optagning af samtlige rendestene og nedlæggelse af nye, oprensning af bundsikring m.m. Nu arbejder vi hen imod en overfladebehandling, som er billigere og at hele området laves på én gang, hvilket også giver en lavere pris. For 13 år siden fik vi lagt en overfladebehandling på stamvejen Skæring Sandager, og til trods for at den stamvej betjener 3 grundejerforeninger, ses der endnu ingen skader i asfalten. Budgettet blev godkendt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Arne Gam og Bodil Krüger (Bodil Krüger modtager ikke genvalg. Arne Gam blev genvalgt. Carl- Erik Sørensen, Skæring Hedevej 196 blev valgt ind i bestyrelsen. Formanden takkede Bodil Krüger for 10 års arbejde i bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter Tobias Frost og Jesper Brix blev genvalgt. 8. Valg af revisor Christian Borg Lauritzen blev genvalgt 9. Evt. En grundejer gør opmærksom på, at der på fortovet Skæring Hedevej er 4 cm. opspring på fliserne. På modsatte fortov kan man ikke færdes på grund af fyrrenåle og kogler. Det er uhensigtsmæssigt, at personer med rollator ikke kan bruge fortovet men må benytte kørebanen. De omtalte fliser er med på listen over steder, der skal oprettes. Og grundejeren Skæring Hedevej 200 skal fjerne sit affald fra fyrretræet. Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udtømt, takkede de fremmødte for deres engagement og afsluttede mødet.

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Havposten. Juni 2014. Skt. Hans aften - se bagsiden.

Havposten. Juni 2014. Skt. Hans aften - se bagsiden. Havposten Juni 2014 Skt. Hans aften - se bagsiden. 2 3 HVAD ER DET LIGE DER ER GANG I? Som vedtaget på generalforsamlingen i 2013 er vi i gang med at renovere vore veje og stier med ny asfaltbelægning.

Læs mere