!"#$%&'()*$%+,))*$*-.%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'()*$%+,))*$*-.%"

Transkript

1 "#$%&'()*$%+,))*$*-.% /-%$*0*1-2#(33-,)2*%'4%% (*5'-2"*%1#&2-236*%% $*6&'+*$% % % 71*02'&*%2%8*)2*"2)*(36'9% :(3-2-,-%4#$%:(4#$+'-2#(3;%#5%8*)2*"2)*(36'9% % % %72+#(%D,(*%EF$5*(3*(% 7-,)2*(,++*$G%ABBHCIJB% %

2 Hvor lander mudderet? Et receptionsstudie af negative politiske reklamer. Speciale i Medievidenskab Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Maj 2011 Vejleder: Hanne Karina Bruun Specialet har et omfang af tegn, hvilket svarer til 89,95 normalsider (2400 typeenheder pr. side). Specialet er afleveret under Studieordningen for Kandidatuddannelse i Medievidenskab Simon Rune Jørgensen Holger Drachmanns Vej 1, Århus C Tlf.nr.: Studienummer:

3 "#$%&#'(%)*+,"+&'+ -./*+& : D 19E0F?G7HIG7? D 19:0/<=>63GIG7?30I;0JI>6> K "#$#"%&'()*+*,-*.,*/##########################################################################################################################################0 "#$#123+,*/45674*('+89:9/;,<*67=,65+8* ################################################################################################ M 0 -./*+&0E20*6?<6G7>N0;?<>GO65>6><IBB P E910/?57G7>N0N?BBC37NIG7?3>0>GIGC>0704I P #################################################################F 1#"#1%*+E*875=7,*/*8*?3=767,<*7+,676A673+G ######################################################################################### "H 1#"#$I3=767,<E5/<*67+97*<,?5+,73+########################################################################################################### "1 1#1#"J458*/+*95674?3=767,</*<=5E*G####################################################################################################### "K 1#1#1&L+=79M*87E*87*D7==*8*6######################################################################################################################## "N 1#1#$O*95674?3=767,</*<=5E*39E38659*/*+######################################################################################### "0 1#$#"JAE3/7/*<=5E*/####################################################################################################################################### 1H 1#$#1P38659*/*+,D*5/D* CMAE3/ ################################################################################################ 1" 0 -./*+&0:20*6N>GI3I5L> ED :910.3I5L>6G6?<6G7>N0G758I ES $#"#"%7,<A/,6*3/7*+ ############################################################################################################################################# 1N $#"#1&6A5/6J5==,/*Q*?673+,6*3/7################################################################################################################### 1F :9E0*6N>GI3I5LG7>N08<C34>L30?80JI>6C4H=5865> :R $#1#"R*<,65+5=L67,<9/A+8,L+######################################################################################################################### $H $#1#1S5,*A84;=9*=,* ########################################################################################################################################### $" :9:0"=<I3I5L>60I;0JI>6> :: $#$#"'5+,45/=79M*8,3EC=L8*+8*D*6*9+*/ ############################################################################################# $$ $#$#1%&'()*+*,-*.,*/####################################################################################################################################### $K $#$#$23+,*/45674*('+89:9/;,<*67=,65+8* ############################################################################################# $T K1 $#$#NU?,5E=7+9###################################################################################################################################################### KN :9D0(7<60;?NC>?B<O46< DP 0 -./*+&0D20F6G?47>N60?H6<H6T65>6< SR D910+G0BU460B6556B0734CNG7?30?80464CNG7? SR D9E0*<7I38C56<7380>?B0B6G?47>N0746I S SE D9D0#6G07347H74C G6<H76V0>?B0A6H74>G0HI S: K#K#"-*</A66*/7+9 ################################################################################################################################################# NK K#K#1I/;,* C/*,?3+8*+6*/############################################################################################################## NB K#K#$V+6*/47*W9A78*397+6*/47*W,*667+9################################################################################################### NT

4 0 D9S0#IGIA6I<A6T43738>B6G? KR KE S910F?4GI86<36>0;?<H63G3738>W?<7>?3G6< K: N#"#">3/4*+6+7+9*/67=?3=767,<E5/<*67+939?3=767,</*<=5E*######################################################### 0$ N#"#1>3/4*+6+7+9*/67=C3/,<*==79*?3=767,<*5C,*+8*/*,<3EEA+7<5673+##################################### 0N N#1#"-*<=5E*/7</79X8*++*95674*63+*,3E3?=*4*6C;==*,+;4+*/########################################### 00 N#1#1U/8A84;=9*=,*X5C,*+8*/+*C:/M:/8*3/8E*8?:4*.*+######################################################## 0B N#1#$J43/C3/4*+8*/D33E*/5+9*+G############################################################################################################ BH N#1#K%3DD*=6,4;<<*=,*,*CC*<6*+,E5+9=*+8*5<6A5=7,*/7+9############################################################# B0 N#$#"%*+?3=767,<*5C,*+8*/,3EMAE3/7,6G############################################################################################## BF N#$#1O* *639MAE3/,3E<3+4*+673+,D/A8 ################################################################################# T" N#$#$JAE3/?/3Q*,,*/75C<38+7+9*+############################################################################################################ T1 N#$#K)*9767E*/*/MAE3/+*95674<3EEA+7<5673+G################################################################################ T0 N#K#"%*E3D7=7,*/7+9,3ECY=9*5C?*,,7E7,E*######################################################################################### TB N#K#1%*E3D7=7,*/7+9,3ECY=9*5C?3=767<*/=*8*####################################################################################### TB N#K#$%*E3D7=7,*/7+9,3ECY=9*5C7+8M3=8,,=Y/7+9################################################################################# TT N#K#KP3D7=7,*/7+9,3ECY=9*5C?3=7657+E*+6############################################################################################ TF 0 -./*+&0K20-?3N5C>7? P1 K910'78G6<08?4G0B630<IBB6<Y P P: 0 &**+).*Z)&'* PS 0.['*).\* R1 2

5 KAPITEL 1: Indledning Der findes politiske reklamer, der formidler visionære fremtidsplaner, konstruktive løsninger og klare politiske standpunkter, og så findes der de politiske reklamer, der har fokus på at kritisere, angribe og udviske politiske modstandere. Sidstnævnte type går med reference til den negative tone under betegnelsen negative politiske reklamer, og det er netop dem, nærværende undersøgelse sigter mod at udforske. Velkonstruerede negative kampagner virker. Sådan er det bare. Således lød svaret, da jeg i september 2010 spurgte Konservatives daværende kampagnechef, Alexander Tolstrup, om, hvorfor hans parti havde valgt at offentliggøre den negative reklamekampagne Undgå græske tilstande i en række af landets forskellige medier 1. Den konservative kampagnechef er ikke den eneste med den opfattelse. Negative politiske reklamer og kampagner har blandt politiske strateger og spindoktorer ry for at være en særdeles effektiv kommunikationsform i formidlingen af budskaber til vælgerne. Det bunder bl.a. i, at negativ politisk kommunikation går for at skabe opmærksomhed, at være lettere at huske og at influere mere på individers holdningsdannelse end positiv kommunikation, der kendetegnes ved et dominerende fokus på afsenderen. I negative politiske reklamer forsøger partier eller politikere at kaste mudder efter modstanderne, mens de indirekte kaster glans over sig selv. Midt i skyttegraven står reklamernes modtagere i skikkelse af vælgerne, hvis gunst, sympati og anerkendelse de politiske afsendere i sidste ende kæmper om. Men hvordan forholder modtagerne sig reelt til disse negative reklamer? Hvor lander det mudder, der kastes med? Undersøgelsen sigter efter at udforske forholdet mellem afsendernes idealafkodning og modtagernes faktiske afkodninger af negative politiske reklamer. Dette er et helt centralt forhold i receptionsforskningen, hvorfor der tages afsæt i en empirisk forankret kvalitativ receptionsanalyse af fænomenet. 1 Udtalelsen faldt i forbindelse med foredraget Strategi, spin og valgkamp de blå mod de røde, afholdt af fagforeningen Kommunikation og Sprog d

6 Med velkonstruerede hentydede den omtalte kampagneleder til, at brug af humor er en god ide i sammenhæng med negativ politisk reklame, fordi humor gør budskabet mere spiseligt for modtageren. Humor er da tilsyneladende også en så central bestanddel af mange danske negative politiske reklamer, at den er svær helt at negligere i en undersøgelse som denne. Som kommunikativt middel er humor på mange måder interessant, fordi humorens indflydelse på modtageren er omtvistelig, men spørgsmålet er så, hvordan humor fungerer i samspil med negative budskaber. 1.1 Afgrænsning og problemformulering Specialet tager udgangspunkt i følgende problemformulering: Med udgangspunkt i tre danske cases søger undersøgelsen at besvare spørgsmålet: Hvad kendetegner receptionen af negative politiske reklamer med et humoristisk potentiale hos vælgere med en moderat politisk interesse? Som det fremgår, undersøges receptionen med afsæt i tre danske eksempler på negativ politisk reklame med et humoristisk potentiale. Disse cases udgøres af avisannoncer og en viral video fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Konservative og Dansk Folkeparti. Undersøgelsen er baseret på foretagelsen af i alt seks individuelle interviews med vælgere med en moderat politisk interesse, idet disse vælgere er kendt for at være mest åbne over for politiske kommunikationsbudskaber. Da det kvalitative forskningsinterview adskiller sig fra kvantitative studier ved at have til hensigt at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener (Kvale 1997: 41), er det ikke målet at generalisere til en bredere vælgerskare på baggrund af de opnåede resultater. Målet er derimod at producere mere dybdegående viden. 1.2 Motivation Der er flere gode grunde til at foretage et kvalitativt receptionsstudie af negative politiske reklamer. For det første er det et interessant genstandsfelt, fordi politiske reklamer befinder sig i grænselandet mellem fagdiscipliner som statskundskab og medievidenskab. Men når man kaster et blik over den akademiske litteratur om negative politiske reklamer, må man konstatere, at det er inden for statskundskaben, der har været allerstørst interesse for området, 4

7 mens det er meget svært at få øje på humanistisk funderede undersøgelser, herunder studier med et medievidenskabeligt udgangspunkt. Det betyder samtidig, at kvantitative undersøgelser dominerer feltet, mens der ikke lader til at være foretaget kvalitative, empirisk forankrede undersøgelser af receptionen af negative politiske reklamer i Danmark. Det danske fokus er begrænset til en nyere større kvantitativ ph.d.-afhandling af Christian Elmelund- Præstekær, som fastslår, at danske partier er 59 pct. mere positive end negative i deres valgkommunikation (Elmelund-Præstekær 2009: 215). Elmelund-Præstekær efterspørger flere ikke-amerikanske studier, der fokuserer på, om negativ kampagne virker (Elmelund- Præstekær 2009: 225), ligesom politologerne Jay Blumler & Dennis Kavanagh efterspørger studier af, hvordan helt almindelige vælgere bearbejder moderne politisk kommunikation (Blumler & Kavanagh 1999: 224). En brøkdel af dette store tomrum forsøger nærværende undersøgelse at udfylde, men det er snarere hensigten at udforske, hvordan humoristiske negative politiske reklamer opleves og bearbejdes af modtagerne end at svare på, om reklamerne virker eller ej. Et sådant fokus på effektivitet risikerer nemlig at føre til konklusioner, der bærer præg af kanyleeffekten (Schrøder et al. 2003: 109), hvilket nyere receptionsforskning har bevæget sig væk fra. Med et medievidenskabeligt udgangspunkt er det målet at bidrage med et mere nuanceret blik på feltet, idet medievidenskaben tilbyder værktøjer til at foretage kombinerede tekst- og receptionsanalytiske studier, der har fokus på mødet mellem medietekster og modtagere. For det andet nærmer vi os i skrivende stund i foråret 2011 et dansk folketingsvalg, hvor vi uden tvivl vil komme til at opleve en intensivering af politiske reklamer fra danske partier i mediebilledet, herunder sandsynligvis også negative reklamer. Dansk Folkepartis pressechef har allerede meldt ud, at konflikt klart er en politisk strategi i partiets kommunikation (Schjørring 2011), mens centrale kilder i Venstre har bebudet, at partiet snarere vil spille på at så tvivl om modstandernes projekter end at løfte bevisbyrden i valgkampen (Skadhede 2010). Det aktualiserer i høj grad en undersøgelse af negative politiske reklamer. For det tredje kan undersøgelsen tjene et strategisk formål ift. de politiske reklamers afsendere i skikkelse af fx partier, spindoktorer og kommunikationsfolk. Reklameafsendere nedprioriterer ofte at foretage undersøgelser af, hvordan deres mediebudskaber reelt afkodes i modtagerfasen, fordi det er omkostningskrævende og opleves som mindre givtigt, når ressourcerne allerede er anvendt (Sepstrup 2006: 281). Her vil undersøgelsen kunne bidrage med en indsigt i, hvordan vælgerne reelt afkoder negative reklamer, hvilket potentielt set vil kunne medtænkes i den strategiske tilrettelæggelse af fremtidige politiske reklamer. 5

8 1.3 Præsentation af cases For at give et indtryk af analyseobjekterne følger nu en kort præsentation af de tre udvalgte cases fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Konservative og Dansk Folkeparti, som fremover forkortes henholdsvis DSU, K og DF. Samtlige reklamer forefindes i bilag 1 og DSU: Lenes Rejser Ungdomspartiet DSU indrykkede i april 2010 reklameannoncen Lenes Rejser i Ekstra Bladet. Annoncen er opbygget med fotos af bl.a. en strand, et fly og et dominerende billede af den konservative politiker Lene Espersen i en liggestol. Nederst står der REGERINGEN PÅ PERMANENT FERIE efterfulgt af DSU s logo. Reklamen henviser til LENESREJSER.DK, som viser vejen til DSU s website, hvor man dog blot finder annoncen i elektronisk form sammen med en pressemeddelelse. Derfor ser undersøgelsen bort fra websitet og koncentrerer sig om reklameannoncen som enkeltstående tekst Konservative: Undgå græske tilstande I juni 2010 lancerede K kampagnen Undgå græske tilstande i kølvandet på den finansielle krise i Grækenland samt Socialdemokraterne og SF s økonomiske plan Fair Løsning. I tiden efter lanceringen resulterede kampagnen i omfattende medieomtale, som kulminerede, da den græske ambassadør beskyldte K for at gøre grin med landets økonomiske problemer. Kampagnen består af to helsidesannoncer, bragt i en række danske dagblade, som fx Jyllands- Posten, og to virale reklamevideoer, der bl.a. findes på internettet på YouTube og Facebook. I annoncerne henvises til websitet græsketilstande.dk 2, som fører frem til Facebook-gruppen. Alle fire reklamer er opbygget omkring samme græske tema, men af hensyn til målet om et foretage en dybdegående analyse begrænser undersøgelsen sig til at beskæftige sig med den ene annonce, SÅ ER DER DØMT ØKONOMISK ZORBA, og den ene virale video, HELLE OG VILLY DANSER ZORBA, som her samlet set udgør casen. Annoncen viser et billede af Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt og SF s Villy Søvndal iklædt folkedragter og i færd med at foretage et dansetrin. Nedenfor forklarer teksten, at Helle og 2 Kilde 1. 6

9 Villys økonomiske udspil fører direkte til græske tilstande. I den godt halvandet minut lange virale video ser man ligeledes de to politikere danse, hvorefter kameraet kører langsomt nedover en avisside med historier om trange økonomiske forhold i Grækenland og oppositionens holdninger Dansk Folkeparti: Euro Fiasko I forbindelse med Grækenlands økonomiske krise indrykkede DF i maj 2010 annoncen Euro Fiasko i Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken og en række gratisaviser. Reklamen retter en kritik mod euroen som sådan og Helle Thorning-Schmidt, der ifølge DF vil droppe kronen til fordel for den europæiske møntfod. Den guldfarvede annonce består af en del forskellige elementer og viser bl.a. to ramlende søjler og faldende euromønter. I midten ser man tre fotos af DF s Pia Kjærsgaard, EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso og Helle Thorning-Schmidt, som betegnes som henholdsvis [d]en gode, [d]en onde og [d]en grusomme. 1.4 Specialets opbygning Specialet består af seks kapitler. Efter problemstillingen er blevet slået an i indledningen, præsenteres kapitel 2, som udgør den teoretiske forståelsesramme for undersøgelsens problemfelter. Kapitlet består af tre perspektiver: politisk kommunikations status i dag, en introduktion til begrebet negativ politisk reklame og humor i et kommunikativt perspektiv. I kapitel 3 følger tekstanalysen, som ligeledes består af tre dele. Her præsenteres først den analyseteoretiske tilgang, som primært har rod i diskursteorien. Det leder videre til en argumentation for undersøgelsens tekstanalytiske grundsyn og caseudvælgelse, inden kapitlet sluttes af med en næranalyse af de tre cases. I kapitel 4 argumenteres der for og reflekteres der over den anvendte metode, inden selve receptionsanalysen præsenteres i kapitel 5, der beskæftiger sig med de interviewedes afkodninger af de tre cases. Kapitlet berører temaer, der både er opstået som et resultat af den teoretiske forforståelse, det tekstanalytiske forarbejde og ikke mindst selve interviewene. Slutteligt ridses studiets væsentligste pointer op i en konklusion i det afsluttende kapitel 6. I løbet af specialet henvises løbende til en række bilag, som forefindes i den vedlagte bilagsmappe. I henvisningerne er B5 fx en forkortelse for bilag 5 osv. Når der refereres til transskriptioner af interviews optræder forkortelsen fx som B11 S64 L6-9, hvilket betyder, 7

10 at citatet findes i bilag 11 på side 64 linje 6-9. I indrykkede citater fra interviewene markerer I interviewerens udsagn. Negativ politisk reklame forkortes i den resterende del af specialet som NPR. 8

11 KAPITEL 2: Teoretisk forståelsesramme I dette kapitel præsenteres det teoretiske fundament, som den empiriske analyse er baseret på. Kapitlet bygger bro mellem flere teoretiske perspektiver for at skabe et bredere og mere nuanceret syn på feltet med et fokus på modtageren som fællesnævner. Samlet set består kapitlet af tre dele. Indledningsvis skitseres den politiske kommunikations status i dag, da det er den kontekst, NPR indskriver sig i og forstås i. I den følgende del belyses selve begrebet NPR, og en række tidligere effektstudier, knyttet til modtageren, sammenholdes. For at opnå en forståelse af receptionen er det netop nødvendigt at kende til politisk reklame og i særdeleshed NPR som genre. Genre forstås her som grupper af betydningsenheder, der deler bestemte karakteristika til forskel fra andre grupper (Agger 2010: 176). At belyse genren er centralt ift. fokusset på modtageren, da genre udover at optræde som produktionsmodel for afsenderen også fungerer som fortolkningsmodel for modtageren (Agger 2010: 180). Politisk reklame og humor er langt fra to uadskillelige størrelser, og kapitlets tredje del bidrager med en teoretisk vinkel på humor for at give en forståelse af humor i et kommunikativt perspektiv. 2.1 Politisk kommunikations status i dag Denne del bidrager indledningsvis med en begrebsafklaring af politisk kommunikation. Derefter belyses medialisering og politisk marketing, hvilket er begreber, man vanskeligt kommer udenom, når man vil skitsere den politiske kommunikations status i dag En indkredsning af begrebet politisk kommunikation Politisk kommunikation defineres vidt forskelligt i den akademiske litteratur. Undersøgelsen tager udgangspunkt i medieforskeren Brian McNairs opfattelse af politisk kommunikation som purposeful communication about politics (McNair 2007: 4). Det indebærer, at kommunikation af politik er formålsbestemt og intentionel; al politisk kommunikation har til mål at skabe en effekt hos modtageren (McNair 2007: 10). McNairs definition kan betegnes som afsenderorienteret, idet den knytter politisk kommunikation til strategisk kommunikation. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der altid ligger en bevidst intention bag 9

12 politisk kommunikation. Det er fx næppe en politikers hensigt at lade temperamentet få frit løb foran rullende tv-kameraer. Men det sker af og til, og er der så ikke tale om politisk kommunikation? Spørgsmålet er relevant, men skaber ikke problemer i denne undersøgelse, der beskæftiger sig med politiske reklamer, som altid vil være knyttet til en bagvedliggende intention. McNair fastslår endvidere, at politik i sig selv kan defineres vidt forskelligt (McNair 2007: 3), men gør dog alligevel ikke selv helt klart, hvad han eksakt forstår ved termen. Politologen David Eastons rummelige definition af politik som de aktiviteter, der vedrører den autoritative fordeling af værdier (med gyldighed) for et samfund (Thomsen 2008: 22) er ganske anerkendt og dermed den definition, undersøgelsen trækker på uden dog at indgå i en større diskussion heraf. Når man ser bort fra det formålsbestemte, er McNairs definition forholdsvis bred. Ifølge McNair sker politisk kommunikation ikke kun gennem skrift og tale, men tager også form som visuelle og auditive tegn. Man skelner typisk mellem tre elementer af politisk kommunikation: medier, borgere og politiske aktører. Ved sidstnævnte forstås aktører som partier og interesseorganisationer, der søger indflydelse på beslutningsprocesser gennem institutionelle midler. McNairs definition favner al politisk diskurs på tværs af de tre elementer, så det er indholdet og formålet og ikke blot kilden, der gør kommunikation politisk. Det være sig både politiske aktørers målrettede kommunikation, borgeres kommunikation til de politiske aktører og al kommunikation vedrørende politiske aktører i medierne. (McNair 2007: 3ff). Her fokuseres der på politisk kommunikation som i den første form, hvor politiske aktører i form af to moderpartier og et ungdomsparti kommunikerer som afsendere gennem politiske reklamer i medierne til borgere som modtagere Den medialiserede politiske institution? Forholdet mellem den politiske institution, medier og borgere har historisk set gennemgået en større udvikling, og forandringer i medier og samfund giver nye vilkår for politisk kommunikation. Ifølge professor i Medievidenskab, Stig Hjarvard, ændres forskellige samfundsinstitutioner som en konsekvens af mediernes øgede betydning. Han anvender betegnelsen medialisering til at beskrive den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik (Hjarvard 2008: 28), hvor mediernes logik er en samlebetegnelse for mediernes institutionelle og teknologiske virkemåde som fx nyhedskriterier og markedshensyn. Medialiseringen ses som et udviklingsforløb, der især er kulmineret i slutningen af det 20. århundrede i vestlige samfund 10

13 qua kommercialisering og teknologisk innovation, og begrebet omfatter både fænomener og institutioner som sprog, leg, religion og ikke mindst politik (Hjarvard 2008: 16, 29). Det betyder, at den politiske institution, som bl.a. omfatter partier og valghandlinger, også gøres afhængig af medierne. På den ene side bliver medierne en selvstændig institution, der er med til at sætte den politiske dagsordenen, mens politiske aktører på den anden side inkorporerer mediernes logik i det, de foretager sig (Hjarvard 2008: 65). I Danmark er der i takt med fx monopolbruddet og nye digitale mediers opkomst på alle medieplatforme kommet flere kommercielle udbydere, der ikke er præget af hensyn til almenhedens interesser. Det medfører ifølge Hjarvard en allestedsnærværende modtagerorientering, hvor også den politiske institution påvirkes af mediernes logik. For partierne bliver kommunikation nu et afgørende strategisk anliggende, og for at trænge igennem i medierne ansætter man deciderede medierådgivere og spindoktorer, som bliver politikernes vigtigste højre hånd. Medierne integreres i den egentlige udformning af politik, hvor man begynder at tage hensyn til journalistiske nyhedskriterier og specifikke medieudtryksformer allerede i udgangspunktet (Hjarvard 2008: 67ff). Der er imidlertid god grund til at problematisere Hjarvards medialiseringsbegreb. For det første kan teorien synes mediedeterministisk, fordi medieinstitutionen tillægges så stor og dominerende magt, at øvrige institutioner og fænomener bliver afhængige af den. Man kan man opfatte Hjarvard som repræsentant for den ene af to positioner ift. en ubalance i mediepolitiske forhold. En anden udbredt position plæderer for, at det er medierne, der er blevet politiserede og har mistet deres uafhængighed til den politiske institution. Ud fra den optik er brug af spin netop udtryk for, at den politiske institution har erobret magten over medierne (Corner & Pels 2003: 4), hvilket står i modsætning til Hjarvards opfattelse. For det andet kan man diskutere, om det overhovedet giver mening at tale om ikke-medialiseret politik i kontrast til medialiseret politik. Hjarvard kæder medialiseringen af den politiske institution sammen med en udvikling fra slutningen af firserne og frem. Man kan dog diskutere, om medialisering ikke også var et grundvilkår før den tid, fordi politikere i et repræsentativt demokrati altid vil være afhængige af at kommunikere med vælgerne gennem medier, ligesom medier er vælgernes adgang til politik. Ifølge kommunikationsprofessor, Jeffrey P. Jones, er medier the center of gravity for the conduct of politics in general (Jones 2010: 23), hvorfor det ikke giver mening at tale om politik uden for medierne. Jones stiller det sådan op: 11

14 If I conduct door-to-door canvassing for a party or candidate, for instance, I hand out litterature. If I call voters from a phone bank, I use a script. [ ]. At what point is a citizen s political behavior ever nontextual? (Jones 2010: 24) Jones skitserer her en række eksempler på politisk adfærd som tekstuel aktivitet, hvilket illustrerer, at politisk adfærd vanskeligt lader sig adskille fra tekstuelle aktiviteter. Dermed kan det synes irrelevant at tale, dels om medialisering som en udviklingsfase med før og efter, dels om en mediestyret politisk institution som erstatning for en autonom politisk institution. I nærværende undersøgelse anses medialisering som et grundvilkår, man ikke kan komme udenom i politisk kommunikation, og Hjarvards teori betragtes derfor snarere som udtryk for, at medialiseringens art har ændret sig. Mens Hjarvard har et større institutionelt fokus, er omdrejningspunktet her forholdsvis afsenderstyret NPR. Reklamerne er givetvis udformet under hensyn til mediernes måde at fungere på, men den politiske reklame giver afsenderen stor kontrol over indkodningen og en unik mulighed for at styre udenom gatekeepere i formidlingen af politiske budskaber Politisk marketing i ekspansion I det følgende illustreres det, hvordan medialiseringens art bl.a. har ændret sig. Medialiseringen har sammenhæng til professionalisering af politisk kommunikation og begrebet politisk marketing, som bygger på en analogi mellem handelsverdenen og den politiske verden (Street 2003: 85). Her betragtes det politiske felt som et marked, hvor man brander politiske partier og sælger politiske budskaber og holdninger til forbrugere i skikkelse af vælgere. Inden for det politiske domæne adopterer man således de markedsføringsteknikker, som virksomheder med kommercielle interesser ellers gør brug af, og det sker ikke mindst ift. NPR. Politisk marketing handler ikke kun om at kommunikere brugsværdi i form af, hvad et parti står for, men også om udveksling af signalværdi i form af, hvad et parti betyder i modsætning til andre partier, for modtagerens oplevelse af både partiets holdninger og image anses som afgørende for vælgeradfærd (McNair 2007: 32, 89). Politisk information har bredt sig fra traditionelle nyhedsgenrer til nye og andre formater for bl.a. at skabe opmærksomhed hos vælgerne, der i stigende grad har mulighed for selv at selektere i medieindholdet (Blumler & Kavanagh 1999: 223). Grænserne mellem politik og underholdning er blevet porøse, hvorfor infotainment er opstået som udtryk for informationsbaseret indhold, der samtidig underholder. Når det gælder politisk indhold, kan man følgelig tale om politainment. Tendensen kan i høj grad tillægges de muligheder for 12

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Spindoctoring i Danmark

Spindoctoring i Danmark Spindoctoring i Danmark - en analyse af professionel mediehåndtering i moderne dansk politik Af Thomas Søndergaard Sarup Institut for Statskundskab Aarhus Universitet september 2001 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet Indleveret 1/6 2004 Udsyn gennem rammer Framing af nyhedsartikler 1954-2003 Af Simon Kruse Rasmussen Gorm Ruge Vejleder:

Læs mere

Heuristisk holdningsdannelse

Heuristisk holdningsdannelse Vejleder: Michael Bang Petersen Antal ord: 53.437 Heuristisk holdningsdannelse vælgerrationalitet, informationer & værdier Vælgernes muligheder for at danne et kompetent holdningsgrundlag for at stemme

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne Abstract The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne "The Singles Issue" is a production thesis in which we have developed a concept for a theme issue on single life for the magazine

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna

Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna Hvorfor har Sverige ingen Pia? En analyse af svenske mediers effekt på opbakningen til Sverigedemokraterna Det här är inte en svensk artikel, eller hur? - Respondent, Malmö Centralstation, april 2007 Bacheloropgave

Læs mere

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 81-112 Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Den danske kommunikationsbranches medierelationer Net e Nø r g a a r d Kr i s t e n s e n

Læs mere

Vejledningens veje - frem mod øget kompleksitet

Vejledningens veje - frem mod øget kompleksitet Vejledningens veje - frem mod øget kompleksitet Overvejelser omkring fremtidens pædagogstuderende på Campus Carlsberg Af: Thomas Gregersen Vejleder: Christian Lystbæk Masteruddannelsen i Vejledning, 4.modul

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen Mod betaling Carl Gustav Johannsen 1 Mod betaling Carl Gustav Johannsen København, september 2003 Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere