& 0 // *0 // 70 " : /"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& 0 // *0 // 70 " : /""

Transkript

1 ## #

2 " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+, & 0.5 *0.5 ( / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "#

3 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :) 0 /" :0 /" : /" ; /$ 20 /$ * /$ < 1 /' * 0 /+ * /5 04 /5 0 /5 0 /5 & 0 " *0 " (6 " 70 " 80 " 06 " 09 " :-) 0 ". :0 ". : ". ; ". 20 ". 9 "/ 04 "+ 0 "+ 0 " & 0 " *0 " (6 " 70 " 80 " 06 "5 09 "5 /' $"#

4 :-) 0 "5 :0 "5 : "5 ; $ 20 $ %.) 1 $, $, $ % $., $/ : $" * $" 04 $$ 0 $$ 0 $$ & 0 $$ *0 $$ (6 $$ 70 $' 80 $' 06 $' 09 $' :-) 0 $' :0 $' : $' ; $+ 20 $+ 0 $+, $+ 04 $5 & 09 * & 0 *0 ( ' ' ' '. '. '. '. '. '. '/ '/ '/ "#

5 09 :-) 0 :0 : ; 20 %1 & 0 = 1 > * 04 0 ' 0 '5 & 0 '5 *0 + ( :-) 0 + :0 + : + ; / 04 +" = +$ & < * & 0 + *0 + ( '/ '/ '/ '" '" '" '$ '$ '' '+ ' ' ' +' %"#

6 :-) 0 +5 :0 +5 : +5 ; &=, 1? & 0. *0 / (6 / 70 / 80 / 06 / 09 " :-) 0 " :0 " :0 " ; " 20 $ )1 ' & 0 + *0 ( :-) 0 5 :0 5 :0 5 ; & #"#

7 *0 5. ( / :-) 0 5/ :0 5/ : 5/ ; 5/ 20 5/ %/9 5$ 0<::,- 5$ 0<::,- 5' <9 () 5+ * & 0. *0. ( // 80 /5 06 "/ 09 "+ :-) 0 $' :0 '/ : ' 3 +. ; +/ 20 5 &"#

8 ' ( ) ' * ) +, ') - -)). )' ') /) + ) ) +' ')+2 2' + ' * ' 2') ' * ( '+' ' 3 2, (' 4256 ' - ) ) )'+ ' ') -), ' + - 2) 2 ) ')62 -' -. + )'' , '') ). ) ' ' - ""#

9 - 2 ' - ') 9- ' ) 2 +'' + ' :"#

10 72; + %++, 2:%$ #+ "##$# "6) ) +,<' =; + +, - -' 1 ) - ) 2')+,; + 1-2, 2 1 )' # - ', ' ' -' + )+2 + ' 1, 2+,;+ -2' -;;%5 +' - ) $*, ' ))- 2 )) 9-2 )+) ) ' 2, - '+,;;&5+ 2 ' )' -+)' +,;% 1 '-2) +,;# 1 ' + - ;;&5 - +(+ "#

11 #$$### % '' )' - )+'' *) = )+ =( $= 1 2+' ) - +(+ +,;;&5+) 12'+' %&"# & 2 +''+ 2) +. ' ' + )+') )+ ' ' 2)' + -' + ' - +' ) *) '' + =' -+ = + $= +' + ( (+ + + = ' ) + ' - *' ). +' ( '' =( = *) - ' +'- = + = + $=) + = -( <)= + %=' + #=, + + &= +,;# "#

12 *' ) 22'+ ' =7' 2 =7', (, $=7' 2+''- 2 +,( (, =7', (, %=7' ) (2 (* +'2+' ''(( + ((+ ' )#*+###, ( - )+, 1 -()' (' -+' =2- + =, ',+' + $=( +''+ = ' ) - ' +'- = 2+ = ;$+ $+ +,;%%+ $= ') < )=+ *' ) - *')-+''' + ( ((++ +' > 1 '- )( -'' ;%+ "#

13 -## ##$# " 2 + )' -')-.# "" )+ -+ ;;%5 1 )+ 2 - )* )+' -, 2 ) -)*)' 9 -+ ' +'- ;$+ $+ +,;:+;%%+)) ))+ ' ) + )-) 2 +,; + /# "# -% )+' ) +2 ))+,;$ - +') - +,; + + 0) -' ) 2+ 2) - +,; ' +'- ;$+ $+ +,;:+;%%+) 2 "$ -$( 2 '+,; + $+ ) - +') - '+,; + $+$ 0) -' ') 2+ 2) - +,; ' + '- ;$+ $+ +,;:+;%% +) 2 0 # "4 2 $ & *2 ) #?&+,;$.# /2('( * 2 $"#

14 * " # 7 2#& ' -, + 2 "731 1B% C B$(C #731 1B$(C B$ ) C 4 2 % ".# D2) E(' "#

15 +* 1, * ) (' -. 2 * * - -' ), ):?? 2 '' ; ; $+ 2), ) + ), ' )+ ' ))-) 2 '' ; %% ), ) :?? ' +'2 + )? * '', '- +' ' 2), 5 F- -+ ) : + +( '')+ * +' ) +''2 + *- )?2+ ' )) + ')G# E * ) :?'- ##* ) :? ) "?: )?' 1 - /FF35 < =* ' ()) * + ) %"#

16 -* ' ) 2) +' ' + 2 E, + ' ' ) ) )+ 2 2) H3IH,, ), 6 2) + ' '+,?, + ' 2 2-) 2) 3 L I, ( /3*5 2',,.')IG L * )+ 22 ). "/ '' 2+ + F 1 0,- * 2 75 ' 3 "4 : % " 1 : ": :& #"#

17 . $& $& $" ' 2 > ' 0,- 3 #4 4 : "+ &+: &+" 1 :+ :+ :+$. + +% +& ' > ' 0,- % % % $ * ))+ ' 0,-+ 3 $4 56'7"&78 1 0,-. %"#$ %" " "$ %%&" % %$" : %% %% # %# 0 * +-2 * )+ :G' 2 +&G# )+ ' 0,-.) M> &"#

18 6'' 2 ) 2 )+ H'H* *- G&-- 9-)2-) )? 7'+ ' ' * G&) :+%%? :+#% :?? $+"" <F = $+:<E-= *? 5 GG&)?+" :?+:?+"% <F +& <E-= ""#

19 3 4- '84 ' & &)*) ) E )? 2+9--:39+7:+:;39+, 0 < = 8E ' # & $ $ " % $ # $ $: % : # $ " & $ $ " $# $ & % % & % & $ # : " : % & % : $ : 7' ( ""( ) ")# "% $" ( "# ( """ ) "(" ( "#" ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? D +&% %+% +$$ + +#& +$ %+% #+#$ $+"" %+% + +&% %+$ +"" E +"& +& %+$ %+#" +% %+#$ +" +: +$ +% +%# $+# +& +& 355 +"# + +% +% +#% +%# + & + +"% + + $ +&# +: + 0 F) NE 3NE

20 3 %4- )8>"84 ' & )*) ) E )? 2+9--:39+7:+:;39+ / E3 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 42' % $ %# $ % " $ && % # : " $ # $: & # $ #% $ % $# $ # $ # $: : # & $ & % $ $ # # & $ $ %& # : $# # # $ %% & # : " & $ " 5& ) ")' "# ##) "' $&% ( "&$ ( "#$ ( "&' #$ %$" " $ & % $ & $ # # $ $ " : : $ %" "# $ #& $" $ $ %" "5: % "") % "$ ' "%& & "#' ( '% & "$) 7 5: " $"& "' $$# # %#" " #) "# #' "# ## #) &' $$ $ $& 2+9--:2;?3:03 / ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? D 5& +": +%# :+" "+$$ + & +& +$" +%# %+$" %+&% +"" :+"" $+: $+:% D "5: $+" +#& +# :+"$ +: %+$ +& +& + + "+&% + $+& +% ) #+% &+ + + $+ "+% +% E $# $" $#% $## % %#& $$ $$ & # & && &$ E +: #+# $+ $+& + &+& #+#% &+&: "+&% :+" +" +# %%+%& %%+"# 355 +#: + +# +& +$ + +& +"& + +" +:$ +:& +& +%: 0 F) NE 3NE "#

21 E$) 55 < ) =)-+' &) % % % $ % # & ' ))7' ) "+ &+" " # $ % # & " E D,2F' ' ) 7' ) +& +:

22 E %) ''G&"G: ))- % % % $ % # & " * + G&) ' )+& +: + E-'' 7' ) +& +: $ % % % $ % # & " * + "G:) ' )+$ +& E-'' "#

23 E#&) 5 55 < ) =)&- $ % % % $ % * )+ ' )7' )' ' J ) :?7' ) +% "+" " # $ % # & " * + -' )) 7' ) + + $"#

24 E" )G&) 7' )' :+& :+# % % % $ % # & " : $ % E:) 55 7' )' +: + " # $ % # & " : $ % "#

25 0'( +') ( :?+ ) )? / - +'+.FO+ 3J+ F 3 &4? " ) (? :?? :?? :? 4 4 $ $ ## ## $ $$ 6, % % # #& ) % " E- * ) + " ' ( )E?$4?$) *')6, ) ')?$) J ) 6) ) F 2 ' + ' 3 '4? " )? :?? :?? :? 4 " # " % J $ % % * ) + ' )E " P 4 + ' ') %"#

26 0 ( )) :?? J ) + ' ' + )2 # % $ $ % # & " : $ % E ( + ( ) %+( $+ ( * ( ' ) :?+' $+%( 075J' ) # 2 ( - E 2 )+ ( %+(*2' + ( ' ' 2 + +"& ( + $5$:: +:( ' ) + ) $5$:: ( +:$+$ 2'( #2 #"#

27 0 ) ):?? & # % $ $ % # & " : $ % E )? $")Q #) / &::? :&$?* )4 Q58 0 ( ) :?? # " # $ % # & " &"#

28 E) ( ( :$ ) ) ( # ) 4 / : #:? %$? 0 ) ):?? % % % $ % # & " : $ % E ) )) )4 * :#:? #$? 55 ) - '7 &?""?: + 2 )' 55 E '2,?M4 +D,2F'5E- 'MD,2F'5+ 7&?""?:' '2, 5 5 E M+ F + Q ""#

29 0 )'):?? # " # $ % # & " : $ % E+ #+:)4 + ) J / :+:? +$? "# 6 ' 2 - * )? ' ))+ ) 2+' '2,A' +' ) +))22 * 72- E ') 5# :"#

30 - 4 ' ( ) #: A ' 2 2 )* ' 5#6 * ' 5))' - / - 6, * ' ) A') ) A' + + ' 6' + 2 5#6 7, - D,2:+$* 89A87D3 *30691*)D, A' ( ',) A' '2, + )+ ' 22 + ) ') '2, 5 # 6 - ) 1D F 2, 82*+' * 2 ' + ) '+ * 5#6 *, *) + '* * + 2)',+'' 0 - D?')"+: 7)' +' -+ $"#

31 7)?', $:<#& = #6 7- <- 3 '2, ( 3 ' - ' 5#6 6 + '2, * 2 -G2 ' 2 - D *, ', 2 5#6 F -8 6( ),, + + +) -) A2-2 0) +) + -A' ) + ', +?', +' )+' ) '. ) + ' 5# ' 2+)'2+' 2A')+ ) 5# F ' ' '2, ( 7 ) ' $"#

32 # ' ) ' - ) +2 5 # 6 A - 2 '2 3 A )+ ' )* - ) A ' ' 5?', *'2 + ' ) E + 2 ( ) + - 2<=+' A' ) '"E2 ) ')< = 5 # ) ) = F '2, )' R' '' )?* ') +, ) ))+ -,22' ) ) 2 7 )? ' ) ' 2' ')' '2,+)' 5#6 F ' ) ' 9 - * '2, * -2 + )2 ) * ' 2 ) + - )+ 5 ( <2 -=+', ) ) 2 ) 5 2 )) +'2) +'- ') $"#

33 5#6 7 $$"#

34 $ 0, )? ; 8#">"" 5E 6 % & /5 A, ' " # $ % & ' ( ) 5: 5: F / ") ""% "$# A, * $$ $ & " " " " " " :" 3 # # : : : : : %& F-?6 : $$ A,. $ # # # # # $ $# # $ $ $ $ # $ $ $ # # 0 / %& %"% ') / % % % & 0? $ $ # # # # $ A, D $ # $ 4 # # $ % 6-? # # : <> / $ &) $#% 7 $ # # : : : # # # # / $ # # # $ $ & 4 $ # # # $ A,.), 2, # : $:., A # # 2 / ' ' (% $ +% +% +% +% $ $ $ $ A, #"% ##) #%# &)& 4 ) & & && && && && && && && 42' & ( $ "#

35 A, & & / <5$= / <5$= / ' < 5#= ) % "( +' )+') )? 4 + ' 6 $)# + ) ))* ' ) 2)+) $ ) $) +' (, + ' ') "# 2) ' 2 -, - )* ) 5 # ' - A+ ) ) ), 5#6 7 / - 7 5#6 7, - * +' + * ') + - 5#6-2, 2+ $%"#

36 1D 7 5# #6 7- <- 7 )? 5 2 '- 5 2,? ) * )+ 2 ) 5#6 * '2, -+, + )? 6 A, - D 7 5#6 7-8 A - )'2, + 2 A 2, ', +' )+ '' 5# # #6 7 $#"#

37 3 7 5#6 7 = 7 5# # J & 2 ) J * -+ ) R '2, -+ ) + 7'' ) $5) * - ) + > )+ > 2 )+ 7 ) * ' ) 2) $&"#

38 ( 0 ) ' ) () :?? D D? D D? :?? :?? :?? :? 4 #$$ $"& $% :&% 4 $%"# $$ $% $" 6, ""$ $" $&# $$"$ D,2 #% :: %% $% J :: "% % &&% 02' $% $& $# & "% & #: J #$ :% " ) # : $$ " " F'5 "# F # &&$ % "& F Q $# $# :%# E- "$& "% %%" * - ) 7, ' ) ) ' (G, *2 2 ) ' ( ) 5 / ' + GJAS G 7) )) 2 ) ' 7 ) $""#

39 6 0 ) 2:) :?? 4 ) 6, 4 E- D J J? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? *+8 %+# %+: %+& &+ #+$# #+# %+"% %+ %+:& %+% %+: #+$" #+% #+# %+:: #+ *+1 #+ $ %+:# %+:$ &+ &+ #+&& %+ %+# %+&# +": %+#% #+ &+## %+"" #+& %+:& *+ #+% %+%% #+& &+% #+ +& #+$ %+& %+%% %+%& & %+#$ &+% %+# #+ $ %+#% *+9 +# %+: %+:" &+$ +"# + % +%& +"$ # %+" %+& %+ +&& %+" %+ %+ *+/ #+% #+": " & &+#% #+ #+" %+: &+$% "+" &+$& #+"& "+:% #+$% &+ #+" / +6' #+%$ &+$ #+# "+$$ #+ #+" %+## &+ #+" "+% &+" "+ : &+ &+% #+ # &+#: / #+: #+" %+ &+: #+ #+ %+# #+ %+: #+& #+&% &+$ &+% #+& #+& #+## 3+ #+: #+&% %+% &+" &+$ &+ #+ 3+/ #+": #+ &+&# #+&" &+&# %+% #+" %+$% #+ #+:% &+ &+#& "+ $ #+: &+& #+ & F-+ %+ " #+: " #+&: F-+/ #+ %+#" % #+& &+" %+#" #+# +% #+ #+: &+"" &+ #+" %+" #+: %+&$ #+& %+&& #+# &+$$ &+$# %+#& #+# #+$ 4+ &+#$ :+ &+#" :+# &+# "+#% #+ & &+" #+ :+&$ &+& "+: &+&: :+ &+$$ :+% D+ &+ # "+& #+"% "+# #+: &+: #+&$ "+# #+ &+ %+&" "+$# &+&$ "+$# #+" "+&. &+$% +: %+" #+$$ &+"& %+"# #+: "+%& %+&# #+# #+ #+ "+% #+% #+$$ "+& &+$# "+% &+ &+% &+& 2,5 +.,? + #+$ &+" "+$$ "+% %+% #+& &+$% &+& %+#: &+: #+%& &+%" &+" "+&% %+:$ "+ "+" #+ # %+"# #+% &+% "+#: &+%# &+# &+ D #+ : &+$ #+# &+%% #+" #+ #+ %+&& #+: #+ #+& &+ &+%& &+ 0 ) 2 ) :?? 6 *+8<2= *+1 <2= *+ <2= *+ < 2= *+9<2= *+9< 2= *+/ <2= 4 E- D? :?? :?? :? #+$ #+% #+ #+&& #+" +& *+/ < 2= #+#: %+& &+: #+& &+$ $+:$ / +6'<2= + + / + + / + < 2= %+# %+ #+" %+%# %+# $+%: / +/ < 2= #+: #+%$ #+"# %+#& #+: +& 3+ <2= + 3+ < 2= %+% +:& #+ %+$ %+:& $+ 3+/ <2= / < 2= #+$ +: #+$ #+$" #+& $+&# F-+ < 2= +" & &+ +& #+ $+#: F-+/ < 2= + +#$ %+$ #+: +"" $+# $:"#

40 2= 9 %+#$ #+ %+: %+& %+&: $+" &+&& #+$ #+# #+& #+: +# D %+:% $+# #+ $ + " ))?, / ) :?* ) ) ' : 6 D D 8? :? :? *+8 #+ #+ #+ *+1 #+$ #+ #+ *+ #+ %+& #+ *+9 %+ %+ %+% *+/ &+ #+" &+ / +6' #+% &+& &+% / #+ #+& #+& 3+ &+ #+ #+ 3+/ &+$ #+% &+ F-+/ #+ +% %+# #+# #+ %+: 4+ &+$ :+ "+" D+ #+" "+ "+. #+# #+ #+& &+% &+& #+: &+ %+& &+ E ) ) :?) ( F-+/ 7 ) ) :?' 6 D D 8? :? :? *+ < 2= #+$ +$ #+$ *+/ < 2= &+$ $+: #+: / + < 2= %+# $+# #+ / +/ < 2= #+: + %+: 3+ < 2= #+ $+ %+" 3+/ < 2= #+$ $+" #+& F-+ < 2= #+ $+& %+$ F-+/ < 2= +: $+# $+# 2= %+" $+" #+ E ) ) :? + 6 )? ) + :? "#

41 E * 5) )) ') 2?2 ' * + ) 2 ) )+ 2 ' '- )' - + )) ) ' * 2 2 ' 2 ' "# F' 2-2 <+$= ' $)+''' )&* -+ ) ) 7 2) + ') - 2 ( 2 < = 2 ') A' <)+ ),= # # # 7 # "#6 ) 5 # ' ## #7 # "#6 ' )? )+)* )' + )-? "#

42 5#6 7 / - 6, ') :?' ), A,TFT+' - )) 5' * + ), 7 )6, 7 '' ) (+% A),)'' 7 )'6, ) '2, A'- #+ #+" 0)-) ' 3 2' ' ) * ) U* + U* + U/ +%% U3 +: U6-? + ## #7 # "#6 * '2, 2 ' ) ' 2 5#6 7, - 4 +D,2-+') ) '2, * )D,2 E)+ ) + D,2 ( ## #7 # "#6 + ) ') ) ' ), ) ' D,2 5 # 6 - )+ 2 ) ' 4 + "#

43 1D F 2 ## #7 # "#6 8 ) ) 9-5# # # # # 7 # "#6 7 5#6 7 <- 7 # # # 7 # "#6 7 5 # 6 7 G ' - - D ) 7 ' -,( * + ' 2 ## #7 # "#6 *,')+,, 5#6 F * ) 2+' ' + ' ) ) ) + $"#

44 2+)) '('( 2* ) 2 + 5, + ' 2+' '2, + ) * # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5#6 7 = 7 +' & # # # 7 # "#6 7 5#6 7 "#

45 : A' )' ) (,,2 P A ') (,2') ' A)+ ) 5') -* + ) # # # 7 # "#6 7 5# ) " * 0+' ( < $=+, ( * / 0?F? :?? :?? :?? :? 4 4 &% % #$ % % 6, % % D,2 ## & % #& & $$ 02' && % % "$ % % % #& #& "$ % & J ## ## ## $$ $$ ) ## #& ## F' ## #& ## F $ #& #& #& F " #& ## % ## $$ Q ## ## ## $$ ## E- " $$ " $$ / 7 / 4 3.? :?? :?? :?? :?? :? 4 4 $" &% #$ #& 6, % % % $$ D,2 " " " #& #& #& %"#

46 02' # $$ $ % % J ## $$ ## $$ ## ) ## $$ ## F' #& F $$ #& #& F $$ Q ## $$ E- " # 0' ( ) < G#=+, * / 0?F 7? :?? :?? :?? :?? :? 4 % % % % % % 4 #& &% % & &% 6, ## &% D,2 $$ $$ $$ ## $$ &% &% & ## #& $$ #& $$ #& $$ $$ #& 02' $$ $$ # # " "$ "$ J $$ $$ $$ $$ ## ) ## F' #& ## #& ## $$ ## ## F #& $$ #& $$ #& F $$ $$ Q ## ## ## $$ E- $$ " / / 4 3..) 2,? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 #& #& 4 % % "$ 6, " % % % &% % % D,2 % #& #& $$ #& $$ $$ 02' #& # #& % # " "% # " % J ) F' $$ ## $$ ## F F #$ ## Q % $$ $$ $$ E- " # #"#

47 0+' ( ) -<&G:=+, * / 6-? 7 F- 6 3? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 "$ "$ #& #& & & #& "$ 4 & % 6, % D,2 J %& % #$ "$ & & % "# "" % % &% % J # " " ) # F' F F Q E- " " " $$ : /. 4 D.), 2,.,? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 #& "$ $$ $$ 4 6, " % % D,2 J : $" & % % J # # # ) #& # % F' F F Q E- # " &% &"#

48 0+' ( +, * / 6-? 7 F- 6 3? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 6, J E- % /. 4 D.), 2,.,? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 6, J E- ""#

49 0 ' 2+ '- 2 +, ( ( ' 7 ( + ', (' 7 / 9-? :?? :?? :?? :? 4 #& #& % % 4 &% % &% % 6, % % % % % D,2 # # # # # # J $& $& $& " " " J ) F' &% &% F ## % F Q % $$ % % E- " " " 0' 2 *, * ( ' 7 ( + ', (' 7 / 9-? :?? :?? :?? :? 4 % 6, $$ J % % F' F E- $$ "# - :"#

50 7' ), (+ '-)7 )', 7PV, 3+ ( +' 5#6 -+,), ( - A, + ' + 5#6 7 / * ', + (- 5#6 7, - A) ') ' ' ) # 6 - )+2) - +' 1D A')+ -,,' ' '' 5 # 6 A A')(5 +' '5 * )- + ) '2, A' ) -+ 5 # 6 A ) %"#

51 <- A ) - A - * #6 A, - D *, ) ),+) - 5# A ', A- ' ) ( '/' +') 5# A 2+ + ' ( 8,'2 5# A- ), +') ' 5 # 6?$5 ' + $ 5 ( # 3 A2 ' ( 8, - '+ ) - F,') ( * 2 ) %"#

52 ' +,A2)+- + )2 ' ' 5#6 7- = / ( Q + ) ) 7& 3 '' ' / + + ) 9 ') () ( ) 5 # 6 6, ) 6W 2,+' - )') +) ) * ) ()+)) ( ) 9 - ') (,, 5 ' 2 ( 5#6 7 %"#

53 . #2 *C + 3 '' ) ) + ) ' '' ' ' G, E' - < >) =I E I 7 ' I 3,,+ I? :?? :?? :?? :? 4 0, 0, 4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, D,2 0, 0, J 02' 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' F 0, 0, F 0, Q 0, 0, 0, 0, E- 0, 0, %$"#

54 , -" * ) )+ * ) ) ') ' 4- - I 3, 2,I 3 I? :?? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 6, D,2 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 02' '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 J 7 '2, 7 '2, ) 7 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 Q '2, 7 '2, E- 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 % "#

55 3 < = ' 3 ' - + '+ )) * G ' ' +)) 3 ' + G ' ) 5 I 3, ), )?I I I + ' I? :?? :?? :?? :?? :? 4 4 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, D,2 0, 0, J 0, 0, 0, 02' 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' F 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, E- 0, 0, 0, %%"#

56 % F ')E ') ) ) G E ') 2 G 5 E I 62 'I? :?? :? 4 4 6, D,2 J J ) F' F 0, F Q E- ) ' 5 3 ' 6 ) ) +'- *') %#"#

57 "# - 85, 2+' 2 82 )) 5# #6 7 / - 7 ( )? 5#6 7, - F ( ' ) ).' ) ) 2 )))3 ) / 0) + '(. 55), 5 # 6 - ) 1D * +/3*5 F ' ' ) ( A )+ )$ 5#6 85 ) )) %&"#

58 0 - + ) )+ ( 5#6 7- <- A, ),(-5') ( 5#6 *' - D *, ) 5 +, '' ) 5#6 F -8 A')' 8, + - ) F 2 '+ -A(, + ' )+ 5# # A( '+'22+'2 2 5#6 -, ) ) 3 ( ) 22 %""#

59 + ' 2 )* 2 ), ) 7, 2 )' 5#6 7- = *? )*2', ) ) 5 # 6 3 -, ' +, ) *,- ))? ) 9 - A'):?, -+ 5 ) ( ) ' ) + 5 # 6 - ' ' ) +, 5' '-'+', "." 6) - +, ; " ,;$+ 3 -, ', * ) - +,;$+ 3 (2 +' 2 ) 3, I 3,,, I 3 I? :?? :?? :? 4 4 6, %:"#

60 D,2 J 02' 0, J 0, ) F' F 0, 0, F 0, Q 0, 0, E- #"#

61 #."- ',, 2 3 ' ' -, ',* ) - +,;$+ 3 (2 +' 2 ) 7''2,)?', I.-) 2 I? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 7 6, 7 '2, 7 '2, 7 7 D,2 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 '2, 7 '2, ' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 J 7 '2, 7 '2, 7 7 ) 7 '2, 7 '2, 7 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 7 F 7 '2, Q 7 '2, 7 '2, 7 7 E- 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 #"#

62 /" 6, ' ' + ) + ) 3 +,; % + - ) - 6 +, $ 2 - '+ ' ' ' 5 )+,;3, +,; "+ - +, F2 ' ' + ' 2 ).?, I 3 2, I? :?? :? 4 4 6, 0, D,2 J J 0, ) 0, 0, F' F 0, F 0, Q 0, E- #"#

63 +* / ' ) 2, ) 4 4 6, D,2 J J ) F' F F Q E- 3 )) I 3, ) < (+ =I 3,,, - )I 7 2< > ) = - (?,I? :?? :?? :?? :? 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, '2, '2, 7 '2, '2, '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 + +, ', / ' ) (', ') ) ) ', ), - #$"#

64 "# - * 2, 4' - 5# #6 7 / - * '2' *, ' ?', ' *, ) * 2)2 3)?', A -, -? 5#6 7, - A' )+ + ) T*T ( ) A')+, 3 - )2) 5 # 6 - ) 1D /,),' ), )* F6(+-), F6(2))+), 5#6 7- # "#

65 0-7 5#6 7- <- 2,',A ( - 5 # 6 * ) 657 )+'' )' G '-- '*') 2 -) * H', ) ) D -, * +, '2 ) ) 2 + ) ) 5#6 F -8 3?',, +)) ) ', *, ' +) +( * ) + 5# # >) 5 ',5 ) 7 ) - #%"#

66 5',, 5#6 -, ) ) 3 E2') * + +-' 6 ' '2 ) ) ') ' '5 2 5#6 7- = 6,2 ) 2 '2 /-2-) 2 )* ) ) ) 5#6 - ', 5) *2 - ) ) + ', W ) 9 - F2 2-7 )) 2 ( -, 5#6 OO ##"#

67 , / 3 + +' + ( ( + ) '* + ' 2 + +, ''2, ' I 2 - 'I? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, 7 6, '2, 7 D,2 7 '2, 7 '2, 7 7 J 7 '2, ' 7 7 '2, '2, 7 7 J ) 7 '2, 7 '2, 7 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 F 7 7 '2, 7 7 F 7 '2, Q 7 '2, E- 7 7 '2, 7 7 #&"#

68 ". " + ' 2+ ) 2,2 + ) ) + 2, ( 3, '+ () (5 I. 5? (5 +, (5 I. ( ' 5 ( I. )? :?? :?? :?? :? 4 4 6, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, D,2 7 7 J 7 02' 7 7 '2, 7 7 '2, '2, J 7 7 '2, ) 7 7 '2, '2, F' 7 7 '2, '2, F 7 7 F 7 7 Q 7 7 E- 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 8,? /, 8,? /, 8,? /, 8,? 0, 8,? /, 8,? /, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,? 8,? 85, 85, 8,? 8, 85, 8, 8, 8, 8,? 0, #""#

69 0 A,6 +''- 2 + ( + ) + ) (+ H* ( G ( G - + ) ' ( 2 3 ( < (=I. )('<+ =I? :?? :? 4 4 6, D,2 J 0, J ) F' F F Q E- #:"#

70 1. (53H* (+ 2) )(+ '') )+ ' 7 '+) ) + + ) - '+ + + (, *' 2, '+ 2 ) H* (5 3 :: 6 H; " +' 5,+ + + )+) +) ' * )' + 2 +) H., ), 'I. -, (, 'I? :?? :? 4 0, 0, 0, 0, 4 6, 0, D,2 J 0, 0, 0, 0, 02' 0, 0, 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' 0, F 0, 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, 0, 0, E- 0, 0, 0, + '), ( ' + (' () 3,,, "# - E2' 2 + &"#

71 , () ))? ( ) ) ) 5 # *)? + 5, (,' ' ) + ) ' + ')69 5#6 7 / - 7 -' ) )6, E.' ) ') '2 A2 2(+'- <H.)+''H=+' <H,+,G', 'H= <H. G)'IH= ) *5 2 * )- )+' ' ) 1 5( * H -, 2H1 H * 22 6) - 2 ' )F 52 )+6, '' )A'HF H2 2' 26, &"#

72 UFG G ' U1 5( G UG ') UE) UEG- / (') ) 2, +', U$5) -( U 2 U ' U02 22 U6? ( U6 U3 G 5#6 7, - A ' 5 5, *, 6 '2, * ' 5 ) (, 5 # 6-2 (, 1D 7 ) ) *, )) + /3*5 +5 '), 7 F6(,) 5 # 6 *, ) (73 ) ) 0 - A (( 5) 5$ A,2, 5#6 OO <- &"#

73 A' A ' + ) 2 ) + ' ) 5 # 6-9+ A +,() - - D A ( +2' * 2 + )(',+, +,( * 2 + )+ ( 5#6 7-8,2A + ) ) A ) + *, +' '2, + -+ ) *,)) 5# # ) ) ' F ' ) ' ) E ) F ) F ) # 6 - )( () 3 ) + &$"#

74 +*, 2 '' * 2A - *+',7F5(<J*5= *, 7V, 7)?7V)2 2 ' H H,2 )- 7,+ (+ ' A' '2, - ( 5#6 7- = A' ' ' * )2 *' '2F * - )2+ )A( ') ') 2 ) ' 2+'I*) ()2 6 ' ) )+' ) 6 DD15-2+') ((' +'- 7 2' 5#6 )?, L2 '7 )?' ) * ) & "#

75 Q)?)-, )% 7 ) *),2 9-6), 5 # 6 *, (, '+EF &%"#

76 #."" 7*, + - ) 4 ) ') + +, 2 ) ) ' 2'- 2 6), ', )( 6') 2''+ ) )+ - + ' F 2 ' ') )' +' ) + + W,+ + '2 ' * +)9 )' + ' +2 6 '+ ', '+22 +' , ))? )) 2I E?',, + ) 2? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, 7 '2, 7 D,2 J 7 '2, 7 '2, 02' 7 7 J 7 7 '2, 7 '2, ) F' F F '2, Q E- 7 7 '2, &#"#

77 0 A +' '' + ' - ; $+ ' ; * 2 3 ' ' 2 * + '. ''+ ) + +, $. + ' 4 4 '' I 4 '' (I 7)+ -, ' I? :?? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 6, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 D,2 J 7 7 '2, 7 7 '2, J 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 ) F' F F Q E- 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, &&"#

78 /. " +' 8 ' ) ) ' ) 2 - /' W, ) 8-2 ) ) + ' W ) ) *, - ) 7 2'. 2'2 ) + ). )( ' ) I.5? ( +, ) I 3 I? :?? :?? :? '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, 7 '2, 7 '2, '2, D,2 J ' '2, '2, J '2, 7 7 '2, ) F'5 F F '2, Q E '2, 7 '2, &""#

79 (* * * ) ; $+ )2+''' #)* + ' 2 2 F 2+ ' ' * # ) 5' 2 ') - 5) 2) - ' *'2+'' + ' 2) 4. -, (, I., ', I 3 ( 2, 2I? :?? :?? :? '2, 7 '2, 6, D,2 J ' J ) F' F F Q E '2, 7 7 )*' 2 - ' ) ) ( ', * - "# - 7 5#6 7 &:"#

80 - ' )(69 5#6 7 / - E *2 5#6 7, - D,2' 5#6 7 1D '2, * ) 5# ' 5 5#6 7- <- 7 5 # ' 5 - D *,+)22),')2 ) * E 2 (5 $, ), (+ ""#

81 #6 7-8 A' +', ',,A 2 +' 5# # A' 5 5#6 7 3 ' ' 2 < = $, 2 < = * 5 5#6 7- = * 2 ) + ' -+ ) 5# ' ) 5 ) ' +' '. 5, 5#6 7 ""#

82 " / ' 5+''2' * +)2+ 5,'+ 5''+ 5>- + 5' + 5 +' E - 2 ) ) ( * - +), ""#

83 . 2 I 3, ' ) -I 35 ',,5, <69= I * ) ', I F5 ',? I 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, '2, 7 '2, 7 '2, D,2 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 02' 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, J '2, 7 '2, 7 '2, ) '2, 7 '2, 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, Q 7 '2, 7 '2, E- 7 7 '2, '2, "$"#

84 ' 3' <69= )I 3) ( ( ) <69=I E, <69= 'I 7 <69=, I '2, '2, 7 '2, 7 '2, 6, D,2 7 7 '2, 7 7 J 7 7 '2, ' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J ) 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 7 '2, 7 7 F 7 7 '2, 7 7 Q 7 7 '2, 7 7 '2, E- 7 7 '2, 7 7 "# F' 2 - V )( ( +' -+ '*,'' + +' +' ) 5#6 7-7+, '' 5#6 7 / - T* 'T' ) ), ' + ))+ 0, ) *, T* WT+' ) - -, ' " "#

85 @, ' ' ) A 2 5#6 7, - A', 69 8, * ' *' ) 6 ( 2, 5#6 * + )) 2,2' -' )), 1D ') ), 69 8 ) ) 87 ),7' 5# , 69 +5) 5#6 7- <- A',<= <69X=A A, ) ) 5 - D 0 ), * ',+, + ' ' T3 T, "%"#

86 5#6 F -8 A,+' - ' 8 ' (+ ( - )' +. () A 2 2 (( + 5# # / ), ,, - - ' 695, ,'25 5# A,2, 7V )?')2 7)?,, 7V* ) 5#6 7- = )? )-, )% 7 ) /, ) "#"#

87 5#6 A 5, ', 9 - * '* 2 ' - A' )?69, - '- A -2,?69-2 5#6 7 "&"#

88 +-) 2, - ) 2C ( +, ( (( + ) ( '? '* ) T T '2'+) T)T '),' * < ( 6<= 1? 2 3 ( * (+ E8 * 5 2 ) -,+ 5-2 (+ 5 (( 'G'+ 5 ' + 5 -'+ 5 (, 2+' + 5 ('' ' '+5 )-''' ( """#

89 . (( ( I 1) (+ 2 2EF5 ) =I? :?? :? 4 4 0, 6, 0, 0, D,2 J 02' 0, J 0, 0, ) F' F 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, E- 0, "# F' 2 - A EF5 (+, EF5 ) 7 ),+ ) 'EF5 5#6 7 - E, ( ( ' 5#6 7 / - 6,( E883 A,) ) )+ '5? A)+',+ 55 )' 7+2)) -+ ' ":"#

90 '5, 5#6 7, - A A, ) ) 2 5#6 - )2)D,2 1D ', )D ) ) ) -)4) () ) +, * - ),+ ' -,,2 5# A2 ) () 5 $ 5#6 7- <- A, ) (,, ) 5# D ( ( 2) *'2, ), 5#6 7-8 :"#

91 *, ) ', ( ' + ' (, - ),+) 5# # '2 ' )<= 2 )2* 2 + ) - EF5 EF5 7 ' -.EFFEI 5 # 6 - )( () 3-7 (' 2 ) A', + +2 *, 5#6 7- = )?, A') ( 2 5# ')?, (5 ''+' '. 2+ ) ( ' T' T 5#6 7 :"#

92 " B 8 <8/7# 5# "# 8, HA ) # +' ' G " & +(5+'5- - * ' 2 ) # ) 7 +' + 2) ) I9) -+ ). + ) 2 ) '+) - ) #. - 2 )' ' - G G?H <*C G + " #&# # 4 * " &# # 98, 0 )2) -2 G, 2) ) ' 2)+ 2'2 2) ' - -?5- ) ' 2)) 9G'))I.'', I.' 2I., 2 2 ' 2 ' I.')2 I :"#

93 7' ' I 7' ),2 2I? :?? :? 4 7 '2, , D, '2, J ' 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 J ) 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 F F Q 7 '2, 7 7 '2, 7 E- 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, "# F' 2 - ') E, 2<' = )+' ' 5#6 7-7+A ( (5 () 5#6 7 / - *',+ # + '5) +'5 :$"#

94 E?2 )? * 2' ' ' 1 2 ) 1 )&? 5#6 7, - * ' ', 2 5 # ' ) ( ' - 2+ ) 1D ', ))',, 92' ((, ) 2A, 2, 5# #6 7- <- A -,)5 A ', E 6 2 5#6 7 - D 9) 2)# : "#

95 5# ),, 5# # )'2 ''*, ' ( - * ( ( ( 6 -( 5 # 6 - )( () 3 A, ) ( A - ) ( * -+ ', ')' 2 5#6 7 = T, T+' - ' ', * ) 5 +)) 5 # 6 6 ') (* - 2( 9-7 )2 'G-+(+ 5.'- ) G :%"#

96 )' G' 5#6 *, -, :#"#

97 . $8 F,' ) + 2'), ',+' /) )<?= 7 2 -' ')* - 2)+ 4 2) ) 2 + ' 2 + ' )> 7 ' ) )+ ' 2) - ) 2) (%% 2 ' 2- ' -2 2, 8 2 ), - + * ' -, ) ) /FF35 2, + ) ). ( ' / - / ' ' + 2 )+ :&"#

98 (%% -" 7 +' +-, / 2 - +) 2 ) ) * '' 2 ' 7 ' ( ' +2 )/FF35+) ', ) * - -* + +''' + '+) /8 /FF35 )2+ )-) ' +2 )+ '+ ) 3 +,+' + '2,),) * )') YFY+ ) 9 /FF35 ), ' +' 1 + ', ', /FF35 )) () :""#

99 "."2. 6) - +, ; " ,; $+ 3 -, ', * ) - +, ; $+ 3 ( 2 + ' 2 ) (*, 8 7 )+ ( 22*G 5 2,2+'. ) ' + 2 ( 2 * ) 2+ ( - 2+ ' 2 '- 1) ' ) ' D ) ) ::"#

100 ; A+ 2 2 ' ) ) ) '2 6 E8 * 6' + 2'' 6) * -+ 2'' ( '+, ' ' (+ * + 2) '2, -C8 /') ) ' 2 $ % # *,+ 2' 2 ( ) (, (, 2 ) - ) + ( ' 9' ) (') (, ) 2 ' 2 '2 "#

101 " * *3445#643464#66 +' ' ) :???') ()7 ' ()++$% 8 -C8 "#4 H ( -,H. ) :' 2), ' )?() 87C8 $4 T, T. ) :' 2), ' )?()$ 87C8 %4 TF, ) (T. ) :' )I <69+2' ) 2), ' )?()% - 85#">""6 )?* ) "#

102 8 E2 E'.,' )? I. ', I : * "#

103 - - B ' /)< = *,>) ))7 + 5,?',5 + 7E65,' ) 3 ' F F ' ' 2) I $"#

104 E8 * 12,()) :?? "#

105 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I. )?() ' /)< = 8,) ( *: )+ +' E657V' 2 A)+ ) )+ 2 ( 2-3 (' * -' ( - A) + 5?( + + E ( -, - E? ')+ ' ) 5(,+ '' 2+ E F F2, 2 E 2< =5) ) E -+ (- -E? E 2,+, (- %"# F

106 #"#

107 87C8 $4 T, T. ) : ')I 1 2 5,+ )?',5, *,2 )?()$ ' /)< = A 2., + )? +2+ * 2,, 0) - ' *' 2>) )":) F) ' +') ( ( *,>) /' $),',2 7 ('(+'' ' ( + ', + ' 8 *, 2 E E 2 5?, E +) - E )+' + + ' E, + ' )2 ) 2 )2 2) E &"# -<5=2 E )

108 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I <=,?,)' 22 *' ) * 2, )?()% ' /)< = F F A')', 2'+ ' ) * <,=' + 2 +) 3 2 ' ?',5 '?',5 5$5 )2+5 <+(5= ' 2+ T55' T ) ' - E, 2'>) ) 2() E, ) ) ) ""#

109 - 85#">""6.,' )? I. ', I 2 + ') + <,2)"= : * - - ' A+,<)=)++ ') :"#

110 - - B ' /)< = F F ' ' 2) I *,)) 8'2 +) 2,') ) ' *, + 2, * )), 69 ', *, )'))69 *, +' ) 69 5 ) 2 2 ) X269 A ) ( * 2 ', ', 7-7 E8 * 12 "#

111 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I * 2+ '', ( *, ), + )?() ' /)< = F F 3 *, ( *, 2 ) ( 6 (+) ( '+' 2 E 2 ( 8 2 '+ )+' ( +' (+ ' * 2 ' 2 + ' A ) 2 +,' ( (, ' ( "#

112 87C8 $4 T, T. ) : ')I * )+ ))+ ( 2 3 )- (? )?()$ ' 3,, 3) - 2,+?2 ( + ) /)< = F F 3 E,( T'T E 5, 2,, F ' 5' R "#

113 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ') * )+.AE* + 69, + ), )?()% ' /)< = F F 3 69,2 * )'(2 +) 2?', ( E (, - E ) 2 2+ ' )? ' ' 8 2( * 2 ),+' +' )I+' I+ ' 2''I - 85#"">"#6 $"#

114 .,' )? I 8 2') )A +'- 2. ', I : * )* -+ )Q584 )+ ') )? "#

115 / - - B %"#

116 ' /)< = F F ' ' 2) I ?', 3)TLT., + + +??', ' *, ) 5 2)2 * ' 3)', 6 * ' /)-), *)-',+ + ', E,, ), 3, 5 ),?',, 8 -, ', E ' ) ) F5 + 2 ) * 2 F 2 * ' -( 7 7 #"#

117 E8 * 12,()) :?? &"#

118 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I E? '2 (5 (,) ' ) 7 -, )?() ' /)< = F F 3 ) )+, 2 ' ', 5 ' ' 7' '') 5 -) 5 < = 7 -FF52< 2+ ' A 2+ ) * ' , T* WT *2F+8 ' 5$) 7) ""#

119 :"#

120 87C8 $4 T, T. ) : ')I *2 ' 2, )+ ) ' * +) + 2) ' *, + )?()$ ' /)< = F E '2,2 ' 6- '+ - +) ) )-,2,' 3)',6 * ' /)-), *)-',+ + ', F 3 *2 5, F "#

121 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I 7 ) T* 'T 85, -, 5, ' *, 2'+69 * ( )?()% ' /)< = F F 3 E 5 ''', 69 -+) '2, 4?',, 8 )? -) 2 + )' 2 E, ) (# ) *, T* T5 2' ( /) )?$ 828 "#

122 - 85#">""6 "#

123 .,' )? I. ', ' ) '2, )'A A ++$ *, (, *2 ( 5' ' * ),, +?', 3 ) ) 3)6, ' ) 6 )2 &<))"=) ), F ' ( 7)) )TT+'),5 A' 2' 2 * ), 6, ),) * A)2 )2,, - 6, ' ), H H 3 ' H H?3 2' ) $"# 5 +'

124 : * 0, "#

125 , - - B %"#

126 ' /)< = F F ' ' 2) I A', * 2, ) 0, E > ) 3? ), 2, E.383E ) ( ', E ( ', E -2 ) ' ( (( 5 0) ' ' 6/)+ ) + )+ + +' ) D,2 *30 1Q*3 F1R* ) (( + ) ) A')+ ' ' ( - ) *' ' 2 *2 ' ) ) ) /5 A' 2 ) ' + * ) )) 2*30 1Q*3F1R* A 2 '? - 5 ' ) + ).' ' 2 +' A )+ ' 8[ A30 A+ ( T* T A '2,5 +,2 2,5-5 - #"# 7- -

127 E8 * 12,()) :?? &"#

128 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I *, ( -' +' ) ( 0)' (+, +''2, )?() ' U7 E-'D,2 ), H(2 'H*, +') ), '( ) ( UD,2)-) ( UD,2') (+ 'G) U7 )' 2) +) H 'H2 U7- <4'G$=, U7 () ( (5 ) 2-7 )2 ) +' ' ( U+2'69', 28- ( 2''42'5695' 2-\ 69' ) U7) "5: 2A + ( - ) *' ''- 7) :5'- ''- ) ""# U7)) 2'

129 :"#

130 87C8 $4 T, T. ) : ')I 3,2 ), A') ) "5:+ ) )?()$ ' UA') ) 1 ) U* '' (,?'' ' ', +) ' U' ) G 6Q1 U3) 2 +) ) U3' -, + ( 62 ' '+ U8?' 2) * 2' - U7 ' - 5 ',+') 2)G ') U7 2 ) 4) U7, )' ',2* ' $) )', )*J/ UA 2 UA' >)G 6 ' ) $"# U* ) + ',2 2,

131 $"#

132 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I * 2 " ' 2 D,2 ( +)+' ) 3 - :+ )?()% ' /)< = F F A' 2' ?7'' 2',?769 ) A'2 + D,26 ( <D6= ( 2' (*,, 2' *,, 24 *,)) *) ' :2 2'+ 69* -D6: A - ' ( *3F.383 4E10 A -)2 2 -) ) A+ ') A A A ) 2 A, A 2-2 '+ 2 A' )2?A ') F * 2- ) 2 $"# 3

133 - 85#">""6., ' )? I. ', I A')D,2 1 8 ( ( A ) , + 4 '2, 5 ''D,2, : * 7 $$"#

134 1D - B $ "#

135 ' /)< = F F 3 1 3, +, 3 )7 3' 3 +( ) 5', ( ( 3, 6 )7 3-3, (+) ' 3 ) ) 2 ( 3., - I., I ' ' 2) I - 7 E8 * 12 $%"#

136 ,()) :?? $#"#

137 8-C8 "#4 H ( -,H. ) *, ) '.'' 1' :') 73 ) :5 )?() ' /)< = F F 0,' *2 )+, (8 (', UE' 2 - UE'' ) U3-2 2 ( /) Q, UE ' -+) + UE ' ( 2 F Q,% UE,+ ) 2 UE + 2 UE + 2 UE + (, F /3*5 ( $&"# 3, ) 5

138 87C8 $4 T, T. ) : ')I ', A 5 2 *2 ) 5 0) 2 )?()$ ' /)< = F F 3 A'2 2 *,, ' 3 ( * +) 2 ' $""#

139 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *, * ' R 2.9-,2' @)2)+,' )?()% ' /)< = F F *'- 2 7' + ' 697'+), 69 /,69-7 A',2'+' 2 '7',6, E, E E -2 E -, 2'+69 E 2 E, F-2'2 4 D, D, /) $:"# 6, 2'

140 - 85#">""6.,' )? I. ', I 8 2 ' *8 ) ) A)9-+ )), ). : * 7 "#

141 0 - - B "#

142 ' 3' ) )' 3 ) ) : /)< = F F ' ' 2) I - D,)+ - ( -, E 3, ) 2, )2,) * )<' = 35 +5)+ 2,, *, 5 + * ) ) - 3' - 2 ' (, A ' ) )',,. ' '' ( )'* 2 + T - T +5 ) A ' 2 - ', - 2, "#

143 E8 * 12,()) :?? $"#

144 8-C8 "#4 H ( -,H. ) $'2 ]+ : ','2 + ')I 695'2 ')- $<= ) 7 '2 ) A'' * ) E, 6 (( ( )?() ' /)< = F 6 - )'2 ( )) EF,' 2, EF,' ) -. )2+ '2 2EF2' *, +5 ) E ) ) ' E,+ 2,, E -,? A2 -( - - A2 "#

145 87C8 $4 T, T. ) 3 )),+ :, ) )() ')I *' 'L 3 +' ) *' - )?()$ ' /)< = F F E, * ), 2 2' (( ),') (' ) 5( /2' 2,+ ' ' 2 * ') 0-3 ) ) )'< =, 2( 7( )+, 2' *) )T2T2-8,, )+ ) +, 8),, E() 2 EF5, +EF5, ', 8,' ( 2 ) *' %"# ' 2+5 ), +,

146 87C8 %4 TF, ) (T. )?69,, ^ : ^, 2' ')I ^, )- ^) 65, ^, )5) )?()% ' /)< = F F 3 *- -, 2' 1*' ) < = *,) T T,?69* ) ) 2 069',,,?69 ^, ( ^, ' ^2 2 ),3 )'+2' 2, ) 35 (2, *22 < =, 8 ) ) , 8 2 '), #"#

147 - 85#">""6., ' )? I. ', I * ',,) ) 2 )) ' -7 ) + ' (' - + ' ',) +', ) +5,''' ) ) * ) 7 )+ -,2 ' 2() : *, )' 2 &"#

148 <- - B ' /)< = F F 3 1 *,>) )) 7?',5 ) 3 3-2, ) ) * +, <++= 82 A, ) - - </FF35= A, ) - - </FF35= ), ' ' 2) I - * +, <++= ""#

149 E8 * 12,()) :?? 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I +,,2-A ( )?() ' /)< = F F 3 A )+ 3L+ ' + 3, + ) '< )= ( 3 :"#

150 87C8 $4 T, T. ) : ')I 47 * ' - 2, * - ) - ) < )?()$ ' /)< = F F 3 / ( ) 87 A' 5 ' ) ( A - 87 ' W-- /) ' 25, %"#

151 87C8 %4 TF, ) (T. ) 7 : )?()% ' /)< = F F 3 * 692 <,='2 ', 2'. - -< = - ' '? 9)) )2 ( '2 ( A-) '' *-,+ -, E A' A5 '5 ( - 85#">""6 %"#

152 ., ' )? I. ', I '2, 5 ) + ( + ' : * E -. ) () %+ ) -- + HH 4-2 )) * A- 2 ) 6 2 ) $ - D - B %"#

153 ' /)< = F F 3 1 *, 69 E, 2,)) *,+ * )+ (, ' + * ), 6 /) ' T3T* ), ( E, 69 E, +' E 2 2 ' E,,69 * ) 2 2 ' ' 7 ' 2) I - 7 E8 * 12 %$"#

154 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I *, )?() ' /)< = F F 3 ), E, E '2, 3, E 22 ), E,, 61 E -,22 22 % "#

155 87C8 $4 T, T. ) : ')I )?()$ ' /)< = F F 3 A, E ' ' <, 5 = E ( 2 ) E '2, E, / )5 3 87C8 %4 TF, ) (T. ) 6,69 : ')I %%"#

156 @)2)+,' )?()% ' /)< = F * ),' 2 3 ) ' '+ ), E ), ) ) ' ',)+ ) ' 2 ' ( F 3 *, +' 7-85#(>)6., ' )? I. ', I,+ )( A, 2 + +) ) * - ' : * %#"#

157 7 %&"#

158 -8 - B %""#

159 ' /)< = F F 3 3 ', )+' ') * - )+,,-+ 2 ) ) ( 8' ) )' A) ), ) <) = ) ) +2,, A 2 ) ) 2 * ' + A ) +' - + ), ')) ', )'+) Q ) 2 )+'+ ), 7, 2, - ) ') + ) + ) '+) ) ) 3 ( '' -+ ))2 ) W )2 1 * %:"# ,,

160 E8 * 12,()) :?? #"#

161 8-C8 "#4 H ( -,H. ) * -,) : )+ ' )?() ' /)< = F F * ) ( + '+ +9), 69X) '+ 2 (69X+'' 2,+ * + + %?% 2 ),) 7', +' ( /) + ' ( * + ' - +, ) 22)+) + ), 2' ' /) + ) ', + ) ( - A 2 ( +) )2 ( (( A, 2?69) ' + ) E ( ( + - ) 7 ) " #"# 5 ( A'2, )

162 #"#

163 87C8 $4 T, T. ) )+ :,' ')I ), +'- - ( )?()$ ' A'),697)' +, + ) ( 3, ) -,, F 8,) '' 6)R) *)') )/) +' ( ) +' ) 'F+' ) + ' *2 2 )+ ) ' )' ) 2 + 6)+ ) ) +)) *',,, 2 7-,)) ) '+ ' 2 '+' ) #$"# D/ ') ' 2) *

164 # "#

165 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I A'' ) 2 *, + +)), - )?()% ' 7 )"?: )+ ) -, 696 (,69Y+695) *69Y ( -2, * 2, - ',+' -+ 2 W 69Y695 ))2 ) *', ' ' +) '''69 * )+ - /)< = 7 ( Y+ +- ', 7 ') +' ( ', ),* 2? +' )(+ ) '' 2+ + ), #%"# D 2

166 - 85#">""6., ' )? I. ', I A ) 2 W 2 A' ' ) ' - ' A ' + ). W -+ ( + ) ) ) - ) '2, (+)2 : * A' ))? ) (+' F ) ) ', 3 ) 2 + ##"#

167 B #&"#

168 ' /)< = F F 3 1 *, > ) <)= *, 8 ' )3 ) 3?',, 8' ) ) 5 $ 69?', ) 5$ 3 ' ) ', ) ) E 2)+ + - ) E + ) 2 (E, ',+' ) 2 + E ) + )?', E 2) E,6 E 56 E ')E ' E, ' )6?', 2 )?69 ) 82) F)6/): E 2?',? ) 7 F'5 ) - #""# 7

169 E8 * 12,()) :?? #:"#

170 8-C8 "#4 H ( -,H. ) 7 : )?() ' /)< = F F 3 E' ' ) 8 ) $ ) 7 ' +' ) E ' $ EF5A ' () 2 E? E ) 2 2? /, ) ' ( ' 2??E )+ + ( E ' E E -E ' 2 E,,2 E 2? 4/AA/E 2?+ 0 2, 26 ' 4? A ) 2A/4/A ' E ' * ( -,2?+ + (( +/ &"# + ) - 3 )?',,+ ) 2 )

171 &"#

172 87C8 $4 T, T 7. ) : )?()$ ' /)< = F E ( ) 8 6 E ) ) ) 3, ) <) = E + ' ) ' + ( ) 69 G $ 3 ) + ( ',? E 2?' A A')5, )',+' +',') )R', ) G,A 23AE5+ ' # ] 4/A 3 2 E ) + ) ( E ',? E - E ' E ( 2 2,A, 2 ) E ) 5 2,, ) E? ). ' )I E 2? < = ) ) 6 2? &"# ',. ', 2?

173 &$"#

174 87C8 %4 TF, ) (T. ) 7 : )?()% ' /)< = F F 69)G$69 2?', ) A', + A ' A 2, 2 2,)A' 22(' 62 - ) /, <?2= H H 2 6, E '2, - ' (E 2 2 E 8 ) 622 -? -, 2'/ 42 ' ) D -2 62, ' :%G$, 2' - ' 2 2'' ) 6 H H E 2' E & "#,26 6 3

175 - 85#">""6., ' )? I 7. ', I : * 7 &%"#

176 3- - B &#"#

177 ' /)< = F F >) +) 3 ) ', ' 3 2 ) * (+' 3 5',5 E ' E 8) 5', ) 2 3 5', ) ) 2 ) E 5 ', ) -+ ) 6 25 ' ' 2) I F ' ) ) ) 92 5', - 7 &&"#

178 E8 * 12,()) :?? 8-C8 "#4 H ( -,H. ) E,' : )?() ' /)< = F 7 ) - ', 849 ),+,2 ) 2 /) ) '' E, ' 2 E - <=, F 3 7 2W ) 3, ' 2 M.'+ ) I.' ) I. ' + I &""#

179 87C8 $4 T, T. ) : ')I 3 R ) )?()$ ' /)< = F F 3 3 R ) A2)% R ) A '8495 2)% 695 )2, 62 ) )+ 2, 2 )* 2 2)% &:"#

180 87C8 %4 TF, ) (T. ) * 8495 : )?()% ' /)< = F F 3 849,269' /,69 ),2 '4 ' E - (6 ( 625', ,2 E 6( E 652) 5 + '2 E )8495, 2 TT2 E 2+,2 E 2'+) ( F2 2 (2+ - A 22-26M ""# 6',I.)I. - I. -

181 - 85#">""6., ' )? I. ', I )F5 ( + 2) * + ) : * *' ' '+' T' T,F + )F $# *' $ ""#

182 3 - B ' /)< = A ' ) ) + ' ) E ) 2' E < =6 2 E <'= F F 3 1 E ( 5?', ) 92 2 ) ) 2 *22 ) A ),' 3, 6 25 ' ' 2) I F <=MT922 ) )2 T - 7- ""#

183 E8 * 12,()) :?? "$"#

184 8-C8 "#4 H ( -,H. ) 7 : )?() ' /)< = 7 F ', )F, 2 5, 2-) ( A ) F F - + +) ' 2.' " * )+ 2 2 ) 2 ) ) ' F 7 <2'69V=' ), A,' ) 2,. ',) ) 2)5 2' 2 2 X 5/ 7) 5', ( A, " "# 7)? A

185 87C8 $4 T, T. ) : ')I )?()$ ' /)< = F F 3 * ', T3 - T <2) = T T <2) &= "%"#

186 87C8 %4 TF, ) (T 7. ) : )?()% ' /)< = F F 3 * ', T, 69T <2) %= T (T <2) #= #">""6., ' F') < + = )? I. ', I "#"#

187 : * 7 "&"#

188 = - B """#

189 ' /)< = F F 7 2) (, +) -,+') :?? - * +, ' 7 ) :?' )+ -'+' ( * ' )? ).?)+ ) +( ) +), UE 5 ',, UE - U/' 2 UE ''. ( ) +)?) ) U6?)69 * UE ' ',, UE - U8-2 UE ) W 62, '. - U +), U '2 U' 2 +, 6 +) + +)', 7 ) ') ":"# G )+ ' )

190 E8 * 12,()) :?? :"#

191 8-C8 "#4 H ( -,H. ) E' : ')I A( + 2' 7) ' 2+6 DD15-') ' ) )+ )?() ' /)< = F F 3 A (, ) 2 E (, E, ' + 2,+))+',( )) ' ' 2 6,22, / H H ' ) ) ' 7, ' 2 ) ) ' *, 3) 2 )2', 5 :"#

192 :"#

193 87C8 $4 T, T. ) : ')I *)+ ) ( - +' 5 (.) 2I )Q) )?) + )?()$ )) :? + 2 D + ' )) *? ', 7)? 8, 2 2? /)< = UE )?85, <,=+,) + 2 UE Q5 UE )+ UE +) ) ) / 2 '2 +'' ' ) 72' H4 H++ :$"# 2 5) ( 555

194 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *+2' 'A' : 2 )?()% ' /)< = F F 3 7, ' E 7+', 69)+ '2' E 2'' ' $E 272 5E '2,,' 2 5E A )?. ) TT / 2) W 3 ' '695 2 I ''I - 85#">""6 : "#

195 ., ' )? I. ', I +, :??A ) 7 ')* ' ') - - )) 6, ) Q)' '2, 7,) ')2'2 2,,2' ) ) ) 2 * 2-+ '2 2'2,,22) : * 7 :%"#

196 9 - - B ' /)< = F F ' ' 2) I 0- :? 5 ) ) ) ' 52 ')' 5 ) 5 2, 5 )) ( ) 52 ')' 5 ) 5 2, 5 )) ( ) 0-:? 5 0- ) 2+ 5* - 5 ) ' - 5*- 2, EF' ) ' ' ) +, 5''-'+ ', :#"#

197 E8 * 12,()) :?? :&"#

198 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I ' )?() ' 7 )- ' 3 2 ) /)< = F /) (,,, E + ( ', -2, 2 85,, F *,, ' *, ) ) 7 6+, 3 F, :""#, D ' -

199 87C8 $4 T, T. ) *, -+*, : ' ')I (56 8,, + )?()$ ' /)< = F F 3 *,, : + *, ' +' 5 5, 5'+, , )() ( ' ) 822+' )') 2 ) 2 ::"#

200 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *,?2' 82,,,, A,+, 22 * 5 - )?()% ' /)< =,, X ',), 5, ) ' '' F F 3 * - )+, X' ' * +5 +), 2 -, +) 2, 5+ * 2 ) + "#

201 - 85#">""6., ' )? I. ', I D )E-'2, *, +) )+' + 2)'),,, 3 ' +) ) + ' 2 7) 5 5) 5 2 * + 2 ( - +') +) ) ') +' + +' ' T T 7, '') ( : * 7 "#

202 Vedrørende hjemkundskabslokalet Nørhalne skole Undertegnede har på given foranledning besigtiget hjemkundskabslokalet på Nørhalne skole. Køkkenet fremstår med de oprindelige skabs elementer, den oprindelige gulvbelægning og - loftsbeklædning, der er fra opførelse af tilbygningen i Elementer og bordplader er generelt nedslidte, ligesom de fleste låger og skuffer er repareret, og hvoraf det ikke er muligt at reparere nogle mere. Elementerne er almindelige husstands køkkenelementer og ikke spec. elementer egnede til skolebrug. Gulvbelægning er skjoldet og nedslidt og loftbeklædningen af Dæmpa akustiklister er flere steder løs. Lokalet har generelt en grim gennemtrængende madlugt. Udsugning over komfurer er almindelige emhætter som på ingen måde opfylder behovet for udsugning. Derudover er der ikke etableret nogen form for erstatningsluft. Kommunale ejendomme / / SAAS

203 Nørhalne skole Problematik omkring hjemkundskabslokale, og omklædning/bad. Hjemkundskabslokalet er etableret i sin nuværende form i april 1977 og er opslidt. Gulvbelægningen er vedligeholdt med polish hvert år, men er revnet og ujævnt. Lokalet lugter af, at skabe mv. har taget fugt og mados til sig og der er ikke tilstrækkelig ventilation. Det er vanskeligt at holde lokalet i acceptabel hygiejnisk tilstand. Udtalelse fra Teknisk og Børge Lindegaard omkring lokalets tilstand. Udover hjemkundskabstimerne benyttes lokalet til diverse skolearrangementer i løbet af skoleåret, ligesom det er i brug ved store stævner som Nørhalne Cup og Aabybro Håndboldklubs påskestævne. Omklædnings-/baderum ved gymnastiksalen er etableret i henholdsvis 1968 og Fliser og rør kan ikke mere rengøres, og gulvbelægningen er porøs og svær at holde hygiejnisk ren. Selvom Nørhalne skole afgiver 7. klasse til Biersted skole, er der ikke klasselokale i overskud, idet 7. klasserne hidtil har været placeret i fysiklokalet. Da der ikke findes natur/tekniklokale på skolen, indrettes nuværende fysiklokale til natur/teknik. Dette er udgiftsneutralt. Billedkunstlokalet er i forhold til klassestørrelserne for lille og der må derfor undervises i hold. Dette betyder, at der bruges flere lærerressourcer, end hvis eleverne kunne undervises samlet. Billedkunstlokalets nuværende placering er i tilknytning til SFO en, hvor der er dårlige pladsforhold. Nedenstående beregning af anlægsudgift skal ses i ovenstående sammenhæng. Anlægsudgiften er beregnet i tre etaper. Etape 1 og 2 har indbyrdes sammenhæng, således at udføres etape 1 ikke, vil det ikke give mening at udføre etape 2. Etape 3 derimod kan udføres uafhængigt af de to øvrige etaper. Dog er der en samlet besparelse på ca kr., såfremt alle tre etaper udføres i forlængelse af hinanden. Besparelsen skyldes engangsudgifter som byggepladstilrigning, skurvogne m.v., hvor udgiften er den samme uanset byggeriets størrelse. Besparelsen er nævnt ved Nørhalne skole og ikke de øvrige skoler, idet etaperne 2 og 3 er mindre byggerier, hvor engangsudgifterne vil udgøre en forholdsmæssig stor andel af anlægsbudgettet, hvis anlægget ikke udføres samtidigt. 1. Tilbygning med faglokale og ombygning af hjemkundskab til klasselokale. Anlægsudgift kr. Alternativt kan eksisterende hjemkundskabslokale renoveres. Anlægsudgiften vil her være ca kr. Dette vil dog være i konflikt med udviklingsplanen og det vil betyde, at lokalet, ved en evt. senere renovering af skolen, vil skulle ombygges igen for at renoveringen lever op til principperne i udviklingsplanen. 2. Tilbygning med billedkunst og udvidelse af SFO i eksisterende billedkunstlokale. Anlægsudgift kr. Herved spares lærerressourcer til holddeling i billedkunst og der skabes plads i SFO. 3. Renovering af eksisterende omklædningsrum og baderum. Anlægsudgift kr. Sagsfremstilling udarbejdet af Lone Engberg februar 2011

204 " #$% $ &' ()**+,)**-* ')+).../.0*01,) ***-* 2)*...3.*(*-(*)*( */*()+**3/+).4 5+(67)83/***-*

205 "#$# %&#' ($(($') *'$" +', + /,01 /,"0"$21 $#,$$$ +' 6 7$$# 7$'$"$#(# ($($%&"'#'( 82$2$'0 9+:%%1 ;#""<9'( #$ +''#(=>'( '"'2/? 8$$$'$$' A$$# '$$--,# "# '$$-5.,# 7 <B'=C "#$%& " '()*+++,*

206 =$ "#$%& " '()*+++,*

207

208 " # $" % # & " ' ( " )% # * &+ & &", * -. " / "$01$/# $ % # * 2 * $ &* % & / " & " & * " "&"$ # & 1 " " " "" 345 " 465 2"0 7# "* 1*& "% # * "8 9 2$"08 & : * "& * $ & $, " -&" $ " " $&0 ; # ""# "" & $ & " * &" $ & *" " * $ 1 $ &5&0 &""&"" & " 0 25&0 < + 6

209 6,. = - " * " > "" * " 3< 8 8 1$ # > ) C D A"35 " 0 7 # 0 D65 5+$ &*, 6 $ &* 8 " " 1 $ & ) &$ $ ", 38"+ 5 #) &$ E=# " " #E ") &$ E% # E" +- D * " "# " # 2 & *) &$ " $ 0 "" " * # 0 $" )" 0 $" " " " $ # & 6

210 ) # &&"< # 0? # "" (&""" $" 0 1 )"" "& 2 " $" 0 ) &$ $" 0 # & # # $ # " # $ 0 ) &$ "0 & * & * *& * ) &$ " #" * # 2 * " &*" *"& ) &$ & " #* 2 * < / " " "0 2 " # &"&* '" $ " % & / ; " 0 " "0" 0 / 3 4 $ %&&'(%&&)%&*&+, &'&)*& &'&)*& &'&)*& &'&)*& +

211 B ; ? , %&&'(%&&)%&*&+, &' &)*& &'&)*& &'&)*& &'&)*& B ; ? "" & " ) '* % & *" & $ "$ # - " % # " " &#" * " * +8 $ *) "& $ *% # / " $ ##% # *"* * "* & "&& " *& / " & "$ """ #" 3 2$ 0 "* & $ > $" # "* D $ * 0 & & *2"& * " &) &$ &" * # * 8

212 D""&" " * 2 &" " *&F #" & 1 #&*" "0 * 2"# *"1$# *"# # 2""0 " *& " "1. 2 & / # * " *:" 7" "*& " & &"* / "* *" "& 0& " "" 2 # &" *" 0 & $ & " * &" $ & *" " * $, ( " $"" & *0 " " " #,/0 #1 &*&2%&** #< 4 G G 5

213 $ &* <3+ G G $ &* 1$<4+ G G $ &* /< G G $ &* 1$" /" " #" % ) % # < *< 3"4 1 #< " 1 < 88+"3 0 *<06+ : * + 7" & # "" 5 7" > "< % *<" % #<" / < 2"< ;*" )< + #" 3, 4%52&&& #3& 3 %* H"* H&" & * ( "

214 ?E& E * "* *" 63 )"&$ 0 0 ) " B "& & B "&"" " 1,7% 8 1$<4+ G4 G $ &* /< G5$ &* '#< 68 G5+ G+3$ &* 1$" /" ) * " '# C ) < C I# "&* "&*< 6 > "< % *<" % #<" / < 0, 471&&&& 2" ;*" ), 4 %52&&& * " #, 4 *7&&&& ), 9*2&&& I#,91%&&& + #",452'&&& 3

215 " 3 $ &" " **068 '6 0 * # %$ <6& G %$ #<& G %$ '+ 2$0 & 6& I 2 $ %$ * )< 0$ ># "<+ 65 :3, %%1&&&&4%75&&&& %$ #' + 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " &> )< ># "<8 63 :3,%7;%&&&4%12'&&& C " $ 2 "6, 4 %%&&& 2 " 6 G %, 4 ;&&& A, 4)7&&&, 455&&& #3 < # 3, 9%1;7&&& < # 3, 9%;2*&&& 3 4

216 %* (&" &&"* ( "?9& 9 ( &$& & (&" "&* "" 0 " 63 / "&#E E?" & "6,$7 1$<4+ G4 G $ &* /< G5$ &* '#< 68 G5+ G+3$ &* 1$" /" ) * " '# 3 > "< % *<" % #<" / < 0, 4 71&&&& 2" ;*" ), 4%52&&& * " I#, 4*7&&&&

217 + #", 4272&&& " 3 $ &" " **068 '6 0 *# %$ <6& G #<& G %$ '+ 2$0 & 6& I 2 $ %$ * 3 %&&&&&& ># "<+ 65 :3,%%1&&&&4 %75&&&& %$ # '+ 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " &> 3%*&&&&& ># "<8 63 :3,%7;%&&& 4 %12'&&& $ 2 6, 4 %%&&& 2 " 6 G, 4 55&&& %, 4 ;&&& A, 4 )7&&& #3

218 < # 3, 9%1;7&&&< # 3, 9%;2*&&& 3 B" ( &$& & (&" "&* ""0 " 63." ( &"9& 9 2& * & *" "." #&#,%/8.</1$<8 ++ G G5$ &* =<#<68 G 5+ G+3$ > " % *< 0, 4*%&&&& % #<" / < 0, 4 5'&&&& 2" ;*" ) * /I1$, 4%52&&&, 4*22&&&

219 * I#, 4*7&&&& + #" 3, 4*721&&& " = 3 $ &" ** " 065 %$ /<6& G %$ 1$<6& G G %$ 1$'4 2$0 & 6& I 2 $ %$ *,% - > )< 68 0$ ># "< :3, 7;%'&&& 472*2&&& %$ /', *-68+ 2$08 & 6& I 2 $ %$ " 2 )<6 0$ ># "<5 ++ :3, %;25&&& 4%2*1&&& " > 3 %$ <6& G %$ #<& G %$ '+ 6

220 2$0 & 6& I 2 $ )< %$ * ># "<+ 65 :3,%%1&&&& 4%75&&&& %$ #'+ 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " & > )< ># "< 8 63 :3,%7;%&&& 4%12'&&& $ " 5 G 0 % 0 8 A, 4*1&&&& ) *.<=*1$6 G+ J, 9 7';2&&& =*/+ G+ J, 9%';1&&& =<=*, 9%1;7&&& =*#, 9%;2*&&& A *"" 3? "$# )"&&" ( &$ +

221 & & (&" $ " ( )"""&& )"** / 63.".*& *& 2& * *" EE" & * %" ". #&#,?*" 8 1$< 4+ G4 G $ &* /< 54 G86 G5$ &* 1$/ " 1$/ % "0 =* 1$< A =D#) D )% #%&/ %./" =*/< A =D# ) D )% #%&/ %. /" 3 8

222 > "< % * &"# 1 *03 *<,9*&)'&&& % #<" / < 0K,4*2&&&& 2"< %$ 1$< ;*" ) ;*" ;*" # ;*" / 2" $1$ )" %$ /< ;*" ) ;*" ;*" # ;*" 1$." $/ )" G 55, 4 '5&&&& G 8, 4)%2&&& + #" 3 =*1$,95'&&& =*/, 9 *&&& " $ &" ** %$ 1$<& G G %$ 1$'4 2$0 & & I 2 $ %$ * " " ", - )< 6 ># "<

223 :3, *1;5&&& / *;71&&& %$ /<& %$ /', *-68+ 2$0 & & 2 $ %$ " 2 )<++ ># "<83 4 :3, 1)%'&&4;*)%&& D1$*< & L8M6 0G5 % 0G8855 H8& 038 G" N G2"" N,2&55&&& D/*< & <596 0G % < M85 0G5 H5& 0G G" N G2""N,'12%&&& $ 2 " 0+ 2 " G 0+ % 0 8 A, 4 5*&&& #3 =*1$< %$ G"$ 053

224 D",- "" A *"+ 2 0&"", 9'552&&& =*/< %$ G"$ 053 D",- "" A *"+ 2 0&"", 9 )&;'&&& 3 ( " (&" & * %* ( D 0 )&"0 * 63 = E E "& * * 1 & 0 ' " 2## "# " ( * " $ * # ($ & " & % &.",* 3

225 4 G8 G58$ &* 8< <N < N 3 1 & < > "< % *< K,47&&&&& % #<" / < I,/ 5'&&&&4'%&&&& 2" ;$ 0G3 6 </ $ # 0 ) 0 5 "0? * 0 A, 41*2&&& %$ 1$<0 G84 ;*" )05 ;*" 04+ ;*" #0 ;*" /083 A0 45? *0 A,4 1*2&&& %$ /<0G 65+ ;*" )05 4

226 ;*" 04+ ;*" #0 ;*" 1$0+ A 0 4+? * 0 A,4;)'&&& + #" 3 =* $, 4 *;72&&& =*1$,4 *;72&&& =*/, 4 *2*'&&& " 3 & G "$.8 :" $$ " & "0 D *" "=O)$ " C I$ &" $ & G "$ *038 2 "0 " )<4 &" 8 ># "< :3,*111'&&&/*;%%%&&& 1 0 P *$ & &/1$ C $ &* 038 %$ 1$'4 ) *$ *85 $ %$ *,% ->, -

227 2"&"& "* E* E **" $ $ " " E* E* "H&# "/# )<36 ># "< :3,)%)5&&&/ )2)1&&& %$ /', *-68+ ) *$ *8 $ %$ " 2 * 2 " " )<6 0$ ># "<35 6+ :3,'*25&&&4'5*1&&& $ ;$ < 2 " GQ R08 2 " G0 45 % 0 :, 4 7;5&&& C/I1$< 2 "3 GQ R 0 2 " 3 G 0 + % 0 :, 4%;&&&& # =*) 8 G 685 J, 9*;;2'&&&

228 =*1$$ 44+ G8 J, 9*&&11&&& =*/$ 35+ G 8 J, 9 ''51&&& A *"+ 3? " * )"&&" ( &$ & *& (&" $ " ( )"" )&" 0 * 63." 2& * " EE" & * B" * %" "." #&#.*& *& = >"& 1$,$ #"% =I) F) " - % # 5 8 / ;$ : *

229 " #$%& '()*+&&& '()***+*%+&,*#*+)+# $%& -+#*##)*+ )&'# & #"&)& -*#*++$%& '(*+*#)). / 01(2& %*3#3&0 2 $%'#3& 4 & 5*+$%6((*%*+$%" $%6(& &3-*3+7$% 7 8) #(*)& -#+#$%+& '(*+**)9939*9 ) /'()#&& ))(& )# )##& '()+)% & -%*%)*+ +& -) 1: '(

230 Hanne Henriksen Fra: Helle Vallentin Møller på vegne af Raadhus Jammerbugt Sendt: 9. december :24 Til: Hanne Henriksen Emne: VS: Betragtninger omkring debatten om den fremtidige struktur i den kommunale tandpleje. Vedr. sagsbehandlingen i den aktuelle sag om den kommunale tandplejes fremtidige struktur. Hermed fremsendes tidligere mail til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, nu som officielt brev til kommunalbestyrelsen, i forventning om at det vil indgå i kommunalbestyrelsens behandling på mødet 15/12. Med venlig hilsen Jens Andersen Kragholmvej Fjerritslev

231

232 Forslag til helhedsplan: Vision Visionen for Jammerbugt Kommune blev oprindeligt formuleret i 2006 forud for sammenlægning af de fire

233 tidligere kommuner. Visionen er foreslået justeret, så den nu svarer til de nuværende udfordringer. Visionen danner baggrund for de temaer og handlinger, som Jammerbugt Kommune sætter i gang, bl.a. efter planstrategiens temaer. Kommunen vil skabe grundlag for at udvikle et godt serviceniveau for borgere og erhvervsliv. Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer. Kommunen vil understøtte en struktur, hvor der tages hensyn til helheden. Kommunen vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere og foreninger i de lokale beslutninger.

234 " " #$ " % & ' " " " ( ) % % " % * +, ") " " -+ " %./ % " % " & ) " % * % ) 0 " #12 ) 3*3 * % " " % 3*3 * $$ 2 7 % " * ". / 8) 9 & " % + " " + & & % 9

235 " % #$%% &' (( "## ## $ % &' ( ( "# " $ """" % &'" %( "" " "#"" $ " " " % "")#") * & +"" %" & " " " " ( % ", -." " " /( )# *+, ' *-. ( 0 ' "# "

236 $ """" % &'" % "" #" 1# 1" $ " " " % "")#") * & +"" %" & " " 2 1 """ ( % ", -." " " /( )# */+, ' 0. 1 ( 3" " " "')'45#67)8'80 44) 8( 9 "" 2 %( ' ' :';0" "" " + ( 8 = 0';0 ",+ &- " ". " 9';9 &++ <++ ;'; 9')9 + > " +"

237 "" ""++7/'' %( 3" $ #" " " & # : & 9? 0 " " " #" & " %' 9'0 ' % $ 81= * %,( %1'= "?"" 7=5 (=5 %'71'6 "?"" '5 A 9 ) "" 0 "" """ "" 9""&"# "" " "?"" "B88= ""

238 3& #" "" #" "B'74 3, 4 3"" "" 91'= 7='' '?)3 "# 89 7 '0 A ( $ #:""""%&#(5 9'71'6 7='' '6?)3 " '79 = '0 A = $ #:""""%&=5 17='' "" 4?13 " '9 (0 A ' $ #:""""%#=5 " 7='' /0

239 89 A '( $ #:""""%&'5 >""" " C1D ""# )9 (''' " " C1D" "" % # #""" # " '' >"" "" 4 (=18C)D ' "" > % 2 %& :"""" $ 7/''+?2: 5 6 # % " " & < 0 =# & # A?#0 9 &"""" 3 " "% " # " % #" " E" E#

240 D,9- " # < &"# 9 "? #" 1#1" & " "# " "# "#" 9 #" " %" " "" #" " # """ 39 & 3#47''

241

242

243

244

245

246

247

248 " #$%& " ' "( )&* +$%,-.%%/"""01""2%3" "03+".3" 03"03"/4%400""" 1"""/ "5//32 "21"""" 5/ "032/ "/ " "%6"2"//"""/14"7%" "//"" 84/"""/ " &01"%1"9&"% +"""2"1 %"%0+"9 &/"%19"1/ %"0011" 5"/%201%%3 "%""/"42"%"/" %//%"01"006"1 "01%/1"%." ""/0 """"%&/"%// ":2%"/ %"""%9." """02%"30("1 0"./;01/"/21 /83"14"/""61/" "01% 3 /"2"""" ""0"" """<6="/ =101"112%"""/%" """%/1/"5" "

249 %""2""+" """"3""2%/1"/""% (>>""?"0",""""019 " %3"5""5<4 83""1%4"/ 01"" &""2"83"4 +" 21113/""6"" ""44 "1"A/B2%<0 "<%4 5"

250 "/2%:0 "12C4'"5 " 5""'6/"0"% "//" "#$%&'% ""8:1/"/"%"83" '"2101"/0 2%" 83"- ""#$%&%

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0  1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$  1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE Indledning Udskoling Mellemtrin Indskoling/SFO Gruppeordning Klub Undervisning Trafik FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 Kære Forældre på Grønnemose Skole INDLEDNING Det er

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

AFD. 7 DALGASGADE 7 & 27 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE - KØKKEN

AFD. 7 DALGASGADE 7 & 27 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE - KØKKEN AFD. 7 DALGASGADE 7 & 27 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE - KØKKEN Indledning I din afdeling er der indhentet priser på renovering af køkkener. Dette er et individuelt tilbud til den enkelte lejer,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Byggepriser på skoler Rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udarbejdede for ca. 1 år siden en rapport for Københavns Ejendomme

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog %&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 3 2 * 4010 & 5 6 7-8 6 7 52 * ** -9 4/(/4:(/( ' 2 6 7-9 4/(/4:(/( 2;+,,,** ( 2 2 ; 2&&& &&4 +&&4 +&&4 +&&4 Trykt

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014 Riishøjsvej Individuel modernisering af køkken Gældende 2013/2014 Individuel modernisering af køkken Din afdeling har besluttet at du selv kan have indflydelse på hvordan dit køkken skal indrettes. Tidligere

Læs mere

- et godt sted at lege, lære og være

- et godt sted at lege, lære og være - et godt sted at lege, lære og være Juniorklub og SFO. Der er forholdsvist mange børn tilmeldt Glesborg Skoles SFO også 4. klasses børn, som egentlig rent aldersmæssigt hører til Juniorklubtilbuddet,

Læs mere

Madglæde i gode rammer

Madglæde i gode rammer Hjemkundskab Madglæde i gode rammer Hjemkundskab er et unikt fag i folkeskolen, hvor eleverne skal lære at klare sig selv som fremtidens forbrugere. De centrale områder i faget er måltider, livskvalitet,

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Grafoplast opmærkningssystem

Grafoplast opmærkningssystem Grafoplast Opmærkningssystem er et universelt system til nummerering/mærkning af alle typer ledninger, kabler, slanger, rør, kontaktorer m.m. Systemet består af forskellige tyller, som kan monteres på

Læs mere

AFD. 62 OMEGAVEJ 2-62 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, KØKKEN

AFD. 62 OMEGAVEJ 2-62 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, KØKKEN AFD. 62 OMEGAVEJ 2-62 INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, KØKKEN Indledning I din afdeling er der indhentet priser på renovering af køkkener. Dette er et individuelt tilbud til den enkelte lejer, som

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Hellevangen Beatesmindevej Nyt køkken

Hellevangen Beatesmindevej Nyt køkken Hellevangen Beatesmindevej Nyt køkken Frihed til at vælge Indledning Din afdeling har besluttet at du selv kan have indflydelse på hvordan dit køkken skal indrettes. Tidligere har der kun været et standardkøkken

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Den Classenske Legatskole Status 2009

Den Classenske Legatskole Status 2009 Den Classenske Legatskole Status 2009 gruppe Kælder Gymnastiksal 1 1 1 3 3 Puds faldet af, mgl. lakkering gulv og dårlig luft Handleplan: Der tages en vurdering af prisniveau for oppudsning af Omklædning

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

MELLEMTRINET klasse Hou skole

MELLEMTRINET klasse Hou skole MELLEMTRINET 4.-6. klasse Hou skole 2011-2012 MELLEMTRINETS KENDETEGN Det vejledende timetal i dansk og matematik reduceres Nye fag i gruppen af praktiskmusiske fag præsenteres; håndarbejde, sløjd og hjemkundskab

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 RYTTERSKOLEN 20. RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 8900 Randers Rytterskolen er beliggende vest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 410 elever fordelt

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN

1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 1. Bavnebakkeskolen A Om- og tilbygning klassefløj og ny centerbygning 59.720 5.220 26.500 26.500 1.500 B Nyt naturfagslokale

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads

Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads Medarbejderen på den moderne vidensarbejdsplads - Om stress og konflikter i det moderne arbejde Studierapport 2. Semester, 2012 Hus 20.2, Samfundsvidenskabligt Basisstudium, Roskilde Universitet Gruppe

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d.. september 2015 kl. 19.00 Til beboere 2-16 Mødet afholdes Fællessalen, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej2, 2600 Glostrup. Lokalet vil være åbent fra kl. 18:0

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN.

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT BY, BAKKEGARDEN. December 1972, rettet November 1973 NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS 1. J -Æ G E R S P RI S K OM M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR, 9 Byplanvedtægt for

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 26. marts 2012 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Rungsted Plads 12, 2. th AB Merkur Besigtiget den: 22. marts 2012 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sjølundskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 11 Sjølundsskolen AFSNIT

Læs mere