& 0 // *0 // 70 " : /"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& 0 // *0 // 70 " : /""

Transkript

1 ## #

2 " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+, & 0.5 *0.5 ( / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "#

3 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :) 0 /" :0 /" : /" ; /$ 20 /$ * /$ < 1 /' * 0 /+ * /5 04 /5 0 /5 0 /5 & 0 " *0 " (6 " 70 " 80 " 06 " 09 " :-) 0 ". :0 ". : ". ; ". 20 ". 9 "/ 04 "+ 0 "+ 0 " & 0 " *0 " (6 " 70 " 80 " 06 "5 09 "5 /' $"#

4 :-) 0 "5 :0 "5 : "5 ; $ 20 $ %.) 1 $, $, $ % $., $/ : $" * $" 04 $$ 0 $$ 0 $$ & 0 $$ *0 $$ (6 $$ 70 $' 80 $' 06 $' 09 $' :-) 0 $' :0 $' : $' ; $+ 20 $+ 0 $+, $+ 04 $5 & 09 * & 0 *0 ( ' ' ' '. '. '. '. '. '. '/ '/ '/ "#

5 09 :-) 0 :0 : ; 20 %1 & 0 = 1 > * 04 0 ' 0 '5 & 0 '5 *0 + ( :-) 0 + :0 + : + ; / 04 +" = +$ & < * & 0 + *0 + ( '/ '/ '/ '" '" '" '$ '$ '' '+ ' ' ' +' %"#

6 :-) 0 +5 :0 +5 : +5 ; &=, 1? & 0. *0 / (6 / 70 / 80 / 06 / 09 " :-) 0 " :0 " :0 " ; " 20 $ )1 ' & 0 + *0 ( :-) 0 5 :0 5 :0 5 ; & #"#

7 *0 5. ( / :-) 0 5/ :0 5/ : 5/ ; 5/ 20 5/ %/9 5$ 0<::,- 5$ 0<::,- 5' <9 () 5+ * & 0. *0. ( // 80 /5 06 "/ 09 "+ :-) 0 $' :0 '/ : ' 3 +. ; +/ 20 5 &"#

8 ' ( ) ' * ) +, ') - -)). )' ') /) + ) ) +' ')+2 2' + ' * ' 2') ' * ( '+' ' 3 2, (' 4256 ' - ) ) )'+ ' ') -), ' + - 2) 2 ) ')62 -' -. + )'' , '') ). ) ' ' - ""#

9 - 2 ' - ') 9- ' ) 2 +'' + ' :"#

10 72; + %++, 2:%$ #+ "##$# "6) ) +,<' =; + +, - -' 1 ) - ) 2')+,; + 1-2, 2 1 )' # - ', ' ' -' + )+2 + ' 1, 2+,;+ -2' -;;%5 +' - ) $*, ' ))- 2 )) 9-2 )+) ) ' 2, - '+,;;&5+ 2 ' )' -+)' +,;% 1 '-2) +,;# 1 ' + - ;;&5 - +(+ "#

11 #$$### % '' )' - )+'' *) = )+ =( $= 1 2+' ) - +(+ +,;;&5+) 12'+' %&"# & 2 +''+ 2) +. ' ' + )+') )+ ' ' 2)' + -' + ' - +' ) *) '' + =' -+ = + $= +' + ( (+ + + = ' ) + ' - *' ). +' ( '' =( = *) - ' +'- = + = + $=) + = -( <)= + %=' + #=, + + &= +,;# "#

12 *' ) 22'+ ' =7' 2 =7', (, $=7' 2+''- 2 +,( (, =7', (, %=7' ) (2 (* +'2+' ''(( + ((+ ' )#*+###, ( - )+, 1 -()' (' -+' =2- + =, ',+' + $=( +''+ = ' ) - ' +'- = 2+ = ;$+ $+ +,;%%+ $= ') < )=+ *' ) - *')-+''' + ( ((++ +' > 1 '- )( -'' ;%+ "#

13 -## ##$# " 2 + )' -')-.# "" )+ -+ ;;%5 1 )+ 2 - )* )+' -, 2 ) -)*)' 9 -+ ' +'- ;$+ $+ +,;:+;%%+)) ))+ ' ) + )-) 2 +,; + /# "# -% )+' ) +2 ))+,;$ - +') - +,; + + 0) -' ) 2+ 2) - +,; ' +'- ;$+ $+ +,;:+;%%+) 2 "$ -$( 2 '+,; + $+ ) - +') - '+,; + $+$ 0) -' ') 2+ 2) - +,; ' + '- ;$+ $+ +,;:+;%% +) 2 0 # "4 2 $ & *2 ) #?&+,;$.# /2('( * 2 $"#

14 * " # 7 2#& ' -, + 2 "731 1B% C B$(C #731 1B$(C B$ ) C 4 2 % ".# D2) E(' "#

15 +* 1, * ) (' -. 2 * * - -' ), ):?? 2 '' ; ; $+ 2), ) + ), ' )+ ' ))-) 2 '' ; %% ), ) :?? ' +'2 + )? * '', '- +' ' 2), 5 F- -+ ) : + +( '')+ * +' ) +''2 + *- )?2+ ' )) + ')G# E * ) :?'- ##* ) :? ) "?: )?' 1 - /FF35 < =* ' ()) * + ) %"#

16 -* ' ) 2) +' ' + 2 E, + ' ' ) ) )+ 2 2) H3IH,, ), 6 2) + ' '+,?, + ' 2 2-) 2) 3 L I, ( /3*5 2',,.')IG L * )+ 22 ). "/ '' 2+ + F 1 0,- * 2 75 ' 3 "4 : % " 1 : ": :& #"#

17 . $& $& $" ' 2 > ' 0,- 3 #4 4 : "+ &+: &+" 1 :+ :+ :+$. + +% +& ' > ' 0,- % % % $ * ))+ ' 0,-+ 3 $4 56'7"&78 1 0,-. %"#$ %" " "$ %%&" % %$" : %% %% # %# 0 * +-2 * )+ :G' 2 +&G# )+ ' 0,-.) M> &"#

18 6'' 2 ) 2 )+ H'H* *- G&-- 9-)2-) )? 7'+ ' ' * G&) :+%%? :+#% :?? $+"" <F = $+:<E-= *? 5 GG&)?+" :?+:?+"% <F +& <E-= ""#

19 3 4- '84 ' & &)*) ) E )? 2+9--:39+7:+:;39+, 0 < = 8E ' # & $ $ " % $ # $ $: % : # $ " & $ $ " $# $ & % % & % & $ # : " : % & % : $ : 7' ( ""( ) ")# "% $" ( "# ( """ ) "(" ( "#" ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? D +&% %+% +$$ + +#& +$ %+% #+#$ $+"" %+% + +&% %+$ +"" E +"& +& %+$ %+#" +% %+#$ +" +: +$ +% +%# $+# +& +& 355 +"# + +% +% +#% +%# + & + +"% + + $ +&# +: + 0 F) NE 3NE

20 3 %4- )8>"84 ' & )*) ) E )? 2+9--:39+7:+:;39+ / E3 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 42' % $ %# $ % " $ && % # : " $ # $: & # $ #% $ % $# $ # $ # $: : # & $ & % $ $ # # & $ $ %& # : $# # # $ %% & # : " & $ " 5& ) ")' "# ##) "' $&% ( "&$ ( "#$ ( "&' #$ %$" " $ & % $ & $ # # $ $ " : : $ %" "# $ #& $" $ $ %" "5: % "") % "$ ' "%& & "#' ( '% & "$) 7 5: " $"& "' $$# # %#" " #) "# #' "# ## #) &' $$ $ $& 2+9--:2;?3:03 / ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? ">"" :? D 5& +": +%# :+" "+$$ + & +& +$" +%# %+$" %+&% +"" :+"" $+: $+:% D "5: $+" +#& +# :+"$ +: %+$ +& +& + + "+&% + $+& +% ) #+% &+ + + $+ "+% +% E $# $" $#% $## % %#& $$ $$ & # & && &$ E +: #+# $+ $+& + &+& #+#% &+&: "+&% :+" +" +# %%+%& %%+"# 355 +#: + +# +& +$ + +& +"& + +" +:$ +:& +& +%: 0 F) NE 3NE "#

21 E$) 55 < ) =)-+' &) % % % $ % # & ' ))7' ) "+ &+" " # $ % # & " E D,2F' ' ) 7' ) +& +:

22 E %) ''G&"G: ))- % % % $ % # & " * + G&) ' )+& +: + E-'' 7' ) +& +: $ % % % $ % # & " * + "G:) ' )+$ +& E-'' "#

23 E#&) 5 55 < ) =)&- $ % % % $ % * )+ ' )7' )' ' J ) :?7' ) +% "+" " # $ % # & " * + -' )) 7' ) + + $"#

24 E" )G&) 7' )' :+& :+# % % % $ % # & " : $ % E:) 55 7' )' +: + " # $ % # & " : $ % "#

25 0'( +') ( :?+ ) )? / - +'+.FO+ 3J+ F 3 &4? " ) (? :?? :?? :? 4 4 $ $ ## ## $ $$ 6, % % # #& ) % " E- * ) + " ' ( )E?$4?$) *')6, ) ')?$) J ) 6) ) F 2 ' + ' 3 '4? " )? :?? :?? :? 4 " # " % J $ % % * ) + ' )E " P 4 + ' ') %"#

26 0 ( )) :?? J ) + ' ' + )2 # % $ $ % # & " : $ % E ( + ( ) %+( $+ ( * ( ' ) :?+' $+%( 075J' ) # 2 ( - E 2 )+ ( %+(*2' + ( ' ' 2 + +"& ( + $5$:: +:( ' ) + ) $5$:: ( +:$+$ 2'( #2 #"#

27 0 ) ):?? & # % $ $ % # & " : $ % E )? $")Q #) / &::? :&$?* )4 Q58 0 ( ) :?? # " # $ % # & " &"#

28 E) ( ( :$ ) ) ( # ) 4 / : #:? %$? 0 ) ):?? % % % $ % # & " : $ % E ) )) )4 * :#:? #$? 55 ) - '7 &?""?: + 2 )' 55 E '2,?M4 +D,2F'5E- 'MD,2F'5+ 7&?""?:' '2, 5 5 E M+ F + Q ""#

29 0 )'):?? # " # $ % # & " : $ % E+ #+:)4 + ) J / :+:? +$? "# 6 ' 2 - * )? ' ))+ ) 2+' '2,A' +' ) +))22 * 72- E ') 5# :"#

30 - 4 ' ( ) #: A ' 2 2 )* ' 5#6 * ' 5))' - / - 6, * ' ) A') ) A' + + ' 6' + 2 5#6 7, - D,2:+$* 89A87D3 *30691*)D, A' ( ',) A' '2, + )+ ' 22 + ) ') '2, 5 # 6 - ) 1D F 2, 82*+' * 2 ' + ) '+ * 5#6 *, *) + '* * + 2)',+'' 0 - D?')"+: 7)' +' -+ $"#

31 7)?', $:<#& = #6 7- <- 3 '2, ( 3 ' - ' 5#6 6 + '2, * 2 -G2 ' 2 - D *, ', 2 5#6 F -8 6( ),, + + +) -) A2-2 0) +) + -A' ) + ', +?', +' )+' ) '. ) + ' 5# ' 2+)'2+' 2A')+ ) 5# F ' ' '2, ( 7 ) ' $"#

32 # ' ) ' - ) +2 5 # 6 A - 2 '2 3 A )+ ' )* - ) A ' ' 5?', *'2 + ' ) E + 2 ( ) + - 2<=+' A' ) '"E2 ) ')< = 5 # ) ) = F '2, )' R' '' )?* ') +, ) ))+ -,22' ) ) 2 7 )? ' ) ' 2' ')' '2,+)' 5#6 F ' ) ' 9 - * '2, * -2 + )2 ) * ' 2 ) + - )+ 5 ( <2 -=+', ) ) 2 ) 5 2 )) +'2) +'- ') $"#

33 5#6 7 $$"#

34 $ 0, )? ; 8#">"" 5E 6 % & /5 A, ' " # $ % & ' ( ) 5: 5: F / ") ""% "$# A, * $$ $ & " " " " " " :" 3 # # : : : : : %& F-?6 : $$ A,. $ # # # # # $ $# # $ $ $ $ # $ $ $ # # 0 / %& %"% ') / % % % & 0? $ $ # # # # $ A, D $ # $ 4 # # $ % 6-? # # : <> / $ &) $#% 7 $ # # : : : # # # # / $ # # # $ $ & 4 $ # # # $ A,.), 2, # : $:., A # # 2 / ' ' (% $ +% +% +% +% $ $ $ $ A, #"% ##) #%# &)& 4 ) & & && && && && && && && 42' & ( $ "#

35 A, & & / <5$= / <5$= / ' < 5#= ) % "( +' )+') )? 4 + ' 6 $)# + ) ))* ' ) 2)+) $ ) $) +' (, + ' ') "# 2) ' 2 -, - )* ) 5 # ' - A+ ) ) ), 5#6 7 / - 7 5#6 7, - * +' + * ') + - 5#6-2, 2+ $%"#

36 1D 7 5# #6 7- <- 7 )? 5 2 '- 5 2,? ) * )+ 2 ) 5#6 * '2, -+, + )? 6 A, - D 7 5#6 7-8 A - )'2, + 2 A 2, ', +' )+ '' 5# # #6 7 $#"#

37 3 7 5#6 7 = 7 5# # J & 2 ) J * -+ ) R '2, -+ ) + 7'' ) $5) * - ) + > )+ > 2 )+ 7 ) * ' ) 2) $&"#

38 ( 0 ) ' ) () :?? D D? D D? :?? :?? :?? :? 4 #$$ $"& $% :&% 4 $%"# $$ $% $" 6, ""$ $" $&# $$"$ D,2 #% :: %% $% J :: "% % &&% 02' $% $& $# & "% & #: J #$ :% " ) # : $$ " " F'5 "# F # &&$ % "& F Q $# $# :%# E- "$& "% %%" * - ) 7, ' ) ) ' (G, *2 2 ) ' ( ) 5 / ' + GJAS G 7) )) 2 ) ' 7 ) $""#

39 6 0 ) 2:) :?? 4 ) 6, 4 E- D J J? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? *+8 %+# %+: %+& &+ #+$# #+# %+"% %+ %+:& %+% %+: #+$" #+% #+# %+:: #+ *+1 #+ $ %+:# %+:$ &+ &+ #+&& %+ %+# %+&# +": %+#% #+ &+## %+"" #+& %+:& *+ #+% %+%% #+& &+% #+ +& #+$ %+& %+%% %+%& & %+#$ &+% %+# #+ $ %+#% *+9 +# %+: %+:" &+$ +"# + % +%& +"$ # %+" %+& %+ +&& %+" %+ %+ *+/ #+% #+": " & &+#% #+ #+" %+: &+$% "+" &+$& #+"& "+:% #+$% &+ #+" / +6' #+%$ &+$ #+# "+$$ #+ #+" %+## &+ #+" "+% &+" "+ : &+ &+% #+ # &+#: / #+: #+" %+ &+: #+ #+ %+# #+ %+: #+& #+&% &+$ &+% #+& #+& #+## 3+ #+: #+&% %+% &+" &+$ &+ #+ 3+/ #+": #+ &+&# #+&" &+&# %+% #+" %+$% #+ #+:% &+ &+#& "+ $ #+: &+& #+ & F-+ %+ " #+: " #+&: F-+/ #+ %+#" % #+& &+" %+#" #+# +% #+ #+: &+"" &+ #+" %+" #+: %+&$ #+& %+&& #+# &+$$ &+$# %+#& #+# #+$ 4+ &+#$ :+ &+#" :+# &+# "+#% #+ & &+" #+ :+&$ &+& "+: &+&: :+ &+$$ :+% D+ &+ # "+& #+"% "+# #+: &+: #+&$ "+# #+ &+ %+&" "+$# &+&$ "+$# #+" "+&. &+$% +: %+" #+$$ &+"& %+"# #+: "+%& %+&# #+# #+ #+ "+% #+% #+$$ "+& &+$# "+% &+ &+% &+& 2,5 +.,? + #+$ &+" "+$$ "+% %+% #+& &+$% &+& %+#: &+: #+%& &+%" &+" "+&% %+:$ "+ "+" #+ # %+"# #+% &+% "+#: &+%# &+# &+ D #+ : &+$ #+# &+%% #+" #+ #+ %+&& #+: #+ #+& &+ &+%& &+ 0 ) 2 ) :?? 6 *+8<2= *+1 <2= *+ <2= *+ < 2= *+9<2= *+9< 2= *+/ <2= 4 E- D? :?? :?? :? #+$ #+% #+ #+&& #+" +& *+/ < 2= #+#: %+& &+: #+& &+$ $+:$ / +6'<2= + + / + + / + < 2= %+# %+ #+" %+%# %+# $+%: / +/ < 2= #+: #+%$ #+"# %+#& #+: +& 3+ <2= + 3+ < 2= %+% +:& #+ %+$ %+:& $+ 3+/ <2= / < 2= #+$ +: #+$ #+$" #+& $+&# F-+ < 2= +" & &+ +& #+ $+#: F-+/ < 2= + +#$ %+$ #+: +"" $+# $:"#

40 2= 9 %+#$ #+ %+: %+& %+&: $+" &+&& #+$ #+# #+& #+: +# D %+:% $+# #+ $ + " ))?, / ) :?* ) ) ' : 6 D D 8? :? :? *+8 #+ #+ #+ *+1 #+$ #+ #+ *+ #+ %+& #+ *+9 %+ %+ %+% *+/ &+ #+" &+ / +6' #+% &+& &+% / #+ #+& #+& 3+ &+ #+ #+ 3+/ &+$ #+% &+ F-+/ #+ +% %+# #+# #+ %+: 4+ &+$ :+ "+" D+ #+" "+ "+. #+# #+ #+& &+% &+& #+: &+ %+& &+ E ) ) :?) ( F-+/ 7 ) ) :?' 6 D D 8? :? :? *+ < 2= #+$ +$ #+$ *+/ < 2= &+$ $+: #+: / + < 2= %+# $+# #+ / +/ < 2= #+: + %+: 3+ < 2= #+ $+ %+" 3+/ < 2= #+$ $+" #+& F-+ < 2= #+ $+& %+$ F-+/ < 2= +: $+# $+# 2= %+" $+" #+ E ) ) :? + 6 )? ) + :? "#

41 E * 5) )) ') 2?2 ' * + ) 2 ) )+ 2 ' '- )' - + )) ) ' * 2 2 ' 2 ' "# F' 2-2 <+$= ' $)+''' )&* -+ ) ) 7 2) + ') - 2 ( 2 < = 2 ') A' <)+ ),= # # # 7 # "#6 ) 5 # ' ## #7 # "#6 ' )? )+)* )' + )-? "#

42 5#6 7 / - 6, ') :?' ), A,TFT+' - )) 5' * + ), 7 )6, 7 '' ) (+% A),)'' 7 )'6, ) '2, A'- #+ #+" 0)-) ' 3 2' ' ) * ) U* + U* + U/ +%% U3 +: U6-? + ## #7 # "#6 * '2, 2 ' ) ' 2 5#6 7, - 4 +D,2-+') ) '2, * )D,2 E)+ ) + D,2 ( ## #7 # "#6 + ) ') ) ' ), ) ' D,2 5 # 6 - )+ 2 ) ' 4 + "#

43 1D F 2 ## #7 # "#6 8 ) ) 9-5# # # # # 7 # "#6 7 5#6 7 <- 7 # # # 7 # "#6 7 5 # 6 7 G ' - - D ) 7 ' -,( * + ' 2 ## #7 # "#6 *,')+,, 5#6 F * ) 2+' ' + ' ) ) ) + $"#

44 2+)) '('( 2* ) 2 + 5, + ' 2+' '2, + ) * # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5# # # # 7 # "#6 7 5#6 7 = 7 +' & # # # 7 # "#6 7 5#6 7 "#

45 : A' )' ) (,,2 P A ') (,2') ' A)+ ) 5') -* + ) # # # 7 # "#6 7 5# ) " * 0+' ( < $=+, ( * / 0?F? :?? :?? :?? :? 4 4 &% % #$ % % 6, % % D,2 ## & % #& & $$ 02' && % % "$ % % % #& #& "$ % & J ## ## ## $$ $$ ) ## #& ## F' ## #& ## F $ #& #& #& F " #& ## % ## $$ Q ## ## ## $$ ## E- " $$ " $$ / 7 / 4 3.? :?? :?? :?? :?? :? 4 4 $" &% #$ #& 6, % % % $$ D,2 " " " #& #& #& %"#

46 02' # $$ $ % % J ## $$ ## $$ ## ) ## $$ ## F' #& F $$ #& #& F $$ Q ## $$ E- " # 0' ( ) < G#=+, * / 0?F 7? :?? :?? :?? :?? :? 4 % % % % % % 4 #& &% % & &% 6, ## &% D,2 $$ $$ $$ ## $$ &% &% & ## #& $$ #& $$ #& $$ $$ #& 02' $$ $$ # # " "$ "$ J $$ $$ $$ $$ ## ) ## F' #& ## #& ## $$ ## ## F #& $$ #& $$ #& F $$ $$ Q ## ## ## $$ E- $$ " / / 4 3..) 2,? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 #& #& 4 % % "$ 6, " % % % &% % % D,2 % #& #& $$ #& $$ $$ 02' #& # #& % # " "% # " % J ) F' $$ ## $$ ## F F #$ ## Q % $$ $$ $$ E- " # #"#

47 0+' ( ) -<&G:=+, * / 6-? 7 F- 6 3? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 "$ "$ #& #& & & #& "$ 4 & % 6, % D,2 J %& % #$ "$ & & % "# "" % % &% % J # " " ) # F' F F Q E- " " " $$ : /. 4 D.), 2,.,? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 #& "$ $$ $$ 4 6, " % % D,2 J : $" & % % J # # # ) #& # % F' F F Q E- # " &% &"#

48 0+' ( +, * / 6-? 7 F- 6 3? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 6, J E- % /. 4 D.), 2,.,? :?? :?? :?? :?? :?? :?? :? 4 6, J E- ""#

49 0 ' 2+ '- 2 +, ( ( ' 7 ( + ', (' 7 / 9-? :?? :?? :?? :? 4 #& #& % % 4 &% % &% % 6, % % % % % D,2 # # # # # # J $& $& $& " " " J ) F' &% &% F ## % F Q % $$ % % E- " " " 0' 2 *, * ( ' 7 ( + ', (' 7 / 9-? :?? :?? :?? :? 4 % 6, $$ J % % F' F E- $$ "# - :"#

50 7' ), (+ '-)7 )', 7PV, 3+ ( +' 5#6 -+,), ( - A, + ' + 5#6 7 / * ', + (- 5#6 7, - A) ') ' ' ) # 6 - )+2) - +' 1D A')+ -,,' ' '' 5 # 6 A A')(5 +' '5 * )- + ) '2, A' ) -+ 5 # 6 A ) %"#

51 <- A ) - A - * #6 A, - D *, ) ),+) - 5# A ', A- ' ) ( '/' +') 5# A 2+ + ' ( 8,'2 5# A- ), +') ' 5 # 6?$5 ' + $ 5 ( # 3 A2 ' ( 8, - '+ ) - F,') ( * 2 ) %"#

52 ' +,A2)+- + )2 ' ' 5#6 7- = / ( Q + ) ) 7& 3 '' ' / + + ) 9 ') () ( ) 5 # 6 6, ) 6W 2,+' - )') +) ) * ) ()+)) ( ) 9 - ') (,, 5 ' 2 ( 5#6 7 %"#

53 . #2 *C + 3 '' ) ) + ) ' '' ' ' G, E' - < >) =I E I 7 ' I 3,,+ I? :?? :?? :?? :? 4 0, 0, 4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, D,2 0, 0, J 02' 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' F 0, 0, F 0, Q 0, 0, 0, 0, E- 0, 0, %$"#

54 , -" * ) )+ * ) ) ') ' 4- - I 3, 2,I 3 I? :?? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 6, D,2 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 02' '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 J 7 '2, 7 '2, ) 7 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 Q '2, 7 '2, E- 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 % "#

55 3 < = ' 3 ' - + '+ )) * G ' ' +)) 3 ' + G ' ) 5 I 3, ), )?I I I + ' I? :?? :?? :?? :?? :? 4 4 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, D,2 0, 0, J 0, 0, 0, 02' 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' F 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, E- 0, 0, 0, %%"#

56 % F ')E ') ) ) G E ') 2 G 5 E I 62 'I? :?? :? 4 4 6, D,2 J J ) F' F 0, F Q E- ) ' 5 3 ' 6 ) ) +'- *') %#"#

57 "# - 85, 2+' 2 82 )) 5# #6 7 / - 7 ( )? 5#6 7, - F ( ' ) ).' ) ) 2 )))3 ) / 0) + '(. 55), 5 # 6 - ) 1D * +/3*5 F ' ' ) ( A )+ )$ 5#6 85 ) )) %&"#

58 0 - + ) )+ ( 5#6 7- <- A, ),(-5') ( 5#6 *' - D *, ) 5 +, '' ) 5#6 F -8 A')' 8, + - ) F 2 '+ -A(, + ' )+ 5# # A( '+'22+'2 2 5#6 -, ) ) 3 ( ) 22 %""#

59 + ' 2 )* 2 ), ) 7, 2 )' 5#6 7- = *? )*2', ) ) 5 # 6 3 -, ' +, ) *,- ))? ) 9 - A'):?, -+ 5 ) ( ) ' ) + 5 # 6 - ' ' ) +, 5' '-'+', "." 6) - +, ; " ,;$+ 3 -, ', * ) - +,;$+ 3 (2 +' 2 ) 3, I 3,,, I 3 I? :?? :?? :? 4 4 6, %:"#

60 D,2 J 02' 0, J 0, ) F' F 0, 0, F 0, Q 0, 0, E- #"#

61 #."- ',, 2 3 ' ' -, ',* ) - +,;$+ 3 (2 +' 2 ) 7''2,)?', I.-) 2 I? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 7 6, 7 '2, 7 '2, 7 7 D,2 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 '2, 7 '2, ' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 J 7 '2, 7 '2, 7 7 ) 7 '2, 7 '2, 7 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 7 F 7 '2, Q 7 '2, 7 '2, 7 7 E- 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 #"#

62 /" 6, ' ' + ) + ) 3 +,; % + - ) - 6 +, $ 2 - '+ ' ' ' 5 )+,;3, +,; "+ - +, F2 ' ' + ' 2 ).?, I 3 2, I? :?? :? 4 4 6, 0, D,2 J J 0, ) 0, 0, F' F 0, F 0, Q 0, E- #"#

63 +* / ' ) 2, ) 4 4 6, D,2 J J ) F' F F Q E- 3 )) I 3, ) < (+ =I 3,,, - )I 7 2< > ) = - (?,I? :?? :?? :?? :? 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, '2, '2, 7 '2, '2, '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 + +, ', / ' ) (', ') ) ) ', ), - #$"#

64 "# - * 2, 4' - 5# #6 7 / - * '2' *, ' ?', ' *, ) * 2)2 3)?', A -, -? 5#6 7, - A' )+ + ) T*T ( ) A')+, 3 - )2) 5 # 6 - ) 1D /,),' ), )* F6(+-), F6(2))+), 5#6 7- # "#

65 0-7 5#6 7- <- 2,',A ( - 5 # 6 * ) 657 )+'' )' G '-- '*') 2 -) * H', ) ) D -, * +, '2 ) ) 2 + ) ) 5#6 F -8 3?',, +)) ) ', *, ' +) +( * ) + 5# # >) 5 ',5 ) 7 ) - #%"#

66 5',, 5#6 -, ) ) 3 E2') * + +-' 6 ' '2 ) ) ') ' '5 2 5#6 7- = 6,2 ) 2 '2 /-2-) 2 )* ) ) ) 5#6 - ', 5) *2 - ) ) + ', W ) 9 - F2 2-7 )) 2 ( -, 5#6 OO ##"#

67 , / 3 + +' + ( ( + ) '* + ' 2 + +, ''2, ' I 2 - 'I? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 7 '2, 7 6, '2, 7 D,2 7 '2, 7 '2, 7 7 J 7 '2, ' 7 7 '2, '2, 7 7 J ) 7 '2, 7 '2, 7 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 F 7 7 '2, 7 7 F 7 '2, Q 7 '2, E- 7 7 '2, 7 7 #&"#

68 ". " + ' 2+ ) 2,2 + ) ) + 2, ( 3, '+ () (5 I. 5? (5 +, (5 I. ( ' 5 ( I. )? :?? :?? :?? :? 4 4 6, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, D,2 7 7 J 7 02' 7 7 '2, 7 7 '2, '2, J 7 7 '2, ) 7 7 '2, '2, F' 7 7 '2, '2, F 7 7 F 7 7 Q 7 7 E- 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, 8,? /, 8,? /, 8,? /, 8,? 0, 8,? /, 8,? /, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,? 8,? 85, 85, 8,? 8, 85, 8, 8, 8, 8,? 0, #""#

69 0 A,6 +''- 2 + ( + ) + ) (+ H* ( G ( G - + ) ' ( 2 3 ( < (=I. )('<+ =I? :?? :? 4 4 6, D,2 J 0, J ) F' F F Q E- #:"#

70 1. (53H* (+ 2) )(+ '') )+ ' 7 '+) ) + + ) - '+ + + (, *' 2, '+ 2 ) H* (5 3 :: 6 H; " +' 5,+ + + )+) +) ' * )' + 2 +) H., ), 'I. -, (, 'I? :?? :? 4 0, 0, 0, 0, 4 6, 0, D,2 J 0, 0, 0, 0, 02' 0, 0, 0, 0, 0, J 0, 0, 0, 0, ) 0, 0, 0, F' 0, F 0, 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, 0, 0, E- 0, 0, 0, + '), ( ' + (' () 3,,, "# - E2' 2 + &"#

71 , () ))? ( ) ) ) 5 # *)? + 5, (,' ' ) + ) ' + ')69 5#6 7 / - 7 -' ) )6, E.' ) ') '2 A2 2(+'- <H.)+''H=+' <H,+,G', 'H= <H. G)'IH= ) *5 2 * )- )+' ' ) 1 5( * H -, 2H1 H * 22 6) - 2 ' )F 52 )+6, '' )A'HF H2 2' 26, &"#

72 UFG G ' U1 5( G UG ') UE) UEG- / (') ) 2, +', U$5) -( U 2 U ' U02 22 U6? ( U6 U3 G 5#6 7, - A ' 5 5, *, 6 '2, * ' 5 ) (, 5 # 6-2 (, 1D 7 ) ) *, )) + /3*5 +5 '), 7 F6(,) 5 # 6 *, ) (73 ) ) 0 - A (( 5) 5$ A,2, 5#6 OO <- &"#

73 A' A ' + ) 2 ) + ' ) 5 # 6-9+ A +,() - - D A ( +2' * 2 + )(',+, +,( * 2 + )+ ( 5#6 7-8,2A + ) ) A ) + *, +' '2, + -+ ) *,)) 5# # ) ) ' F ' ) ' ) E ) F ) F ) # 6 - )( () 3 ) + &$"#

74 +*, 2 '' * 2A - *+',7F5(<J*5= *, 7V, 7)?7V)2 2 ' H H,2 )- 7,+ (+ ' A' '2, - ( 5#6 7- = A' ' ' * )2 *' '2F * - )2+ )A( ') ') 2 ) ' 2+'I*) ()2 6 ' ) )+' ) 6 DD15-2+') ((' +'- 7 2' 5#6 )?, L2 '7 )?' ) * ) & "#

75 Q)?)-, )% 7 ) *),2 9-6), 5 # 6 *, (, '+EF &%"#

76 #."" 7*, + - ) 4 ) ') + +, 2 ) ) ' 2'- 2 6), ', )( 6') 2''+ ) )+ - + ' F 2 ' ') )' +' ) + + W,+ + '2 ' * +)9 )' + ' +2 6 '+ ', '+22 +' , ))? )) 2I E?',, + ) 2? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, 7 '2, 7 D,2 J 7 '2, 7 '2, 02' 7 7 J 7 7 '2, 7 '2, ) F' F F '2, Q E- 7 7 '2, &#"#

77 0 A +' '' + ' - ; $+ ' ; * 2 3 ' ' 2 * + '. ''+ ) + +, $. + ' 4 4 '' I 4 '' (I 7)+ -, ' I? :?? :?? :? 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 6, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 D,2 J 7 7 '2, 7 7 '2, J 7 7 '2, 7 7 '2, 7 7 ) F' F F Q E- 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, &&"#

78 /. " +' 8 ' ) ) ' ) 2 - /' W, ) 8-2 ) ) + ' W ) ) *, - ) 7 2'. 2'2 ) + ). )( ' ) I.5? ( +, ) I 3 I? :?? :?? :? '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, 7 '2, 7 '2, '2, D,2 J ' '2, '2, J '2, 7 7 '2, ) F'5 F F '2, Q E '2, 7 '2, &""#

79 (* * * ) ; $+ )2+''' #)* + ' 2 2 F 2+ ' ' * # ) 5' 2 ') - 5) 2) - ' *'2+'' + ' 2) 4. -, (, I., ', I 3 ( 2, 2I? :?? :?? :? '2, 7 '2, 6, D,2 J ' J ) F' F F Q E '2, 7 7 )*' 2 - ' ) ) ( ', * - "# - 7 5#6 7 &:"#

80 - ' )(69 5#6 7 / - E *2 5#6 7, - D,2' 5#6 7 1D '2, * ) 5# ' 5 5#6 7- <- 7 5 # ' 5 - D *,+)22),')2 ) * E 2 (5 $, ), (+ ""#

81 #6 7-8 A' +', ',,A 2 +' 5# # A' 5 5#6 7 3 ' ' 2 < = $, 2 < = * 5 5#6 7- = * 2 ) + ' -+ ) 5# ' ) 5 ) ' +' '. 5, 5#6 7 ""#

82 " / ' 5+''2' * +)2+ 5,'+ 5''+ 5>- + 5' + 5 +' E - 2 ) ) ( * - +), ""#

83 . 2 I 3, ' ) -I 35 ',,5, <69= I * ) ', I F5 ',? I 4 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 6, '2, 7 '2, 7 '2, D,2 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, J 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 02' 7 '2, '2, '2, 7 '2, 7 '2, J '2, 7 '2, 7 '2, ) '2, 7 '2, 7 F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 '2, Q 7 '2, 7 '2, E- 7 7 '2, '2, "$"#

84 ' 3' <69= )I 3) ( ( ) <69=I E, <69= 'I 7 <69=, I '2, '2, 7 '2, 7 '2, 6, D,2 7 7 '2, 7 7 J 7 7 '2, ' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, J ) 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F 7 7 '2, 7 7 F 7 7 '2, 7 7 Q 7 7 '2, 7 7 '2, E- 7 7 '2, 7 7 "# F' 2 - V )( ( +' -+ '*,'' + +' +' ) 5#6 7-7+, '' 5#6 7 / - T* 'T' ) ), ' + ))+ 0, ) *, T* WT+' ) - -, ' " "#

85 @, ' ' ) A 2 5#6 7, - A', 69 8, * ' *' ) 6 ( 2, 5#6 * + )) 2,2' -' )), 1D ') ), 69 8 ) ) 87 ),7' 5# , 69 +5) 5#6 7- <- A',<= <69X=A A, ) ) 5 - D 0 ), * ',+, + ' ' T3 T, "%"#

86 5#6 F -8 A,+' - ' 8 ' (+ ( - )' +. () A 2 2 (( + 5# # / ), ,, - - ' 695, ,'25 5# A,2, 7V )?')2 7)?,, 7V* ) 5#6 7- = )? )-, )% 7 ) /, ) "#"#

87 5#6 A 5, ', 9 - * '* 2 ' - A' )?69, - '- A -2,?69-2 5#6 7 "&"#

88 +-) 2, - ) 2C ( +, ( (( + ) ( '? '* ) T T '2'+) T)T '),' * < ( 6<= 1? 2 3 ( * (+ E8 * 5 2 ) -,+ 5-2 (+ 5 (( 'G'+ 5 ' + 5 -'+ 5 (, 2+' + 5 ('' ' '+5 )-''' ( """#

89 . (( ( I 1) (+ 2 2EF5 ) =I? :?? :? 4 4 0, 6, 0, 0, D,2 J 02' 0, J 0, 0, ) F' F 0, 0, 0, F 0, 0, Q 0, E- 0, "# F' 2 - A EF5 (+, EF5 ) 7 ),+ ) 'EF5 5#6 7 - E, ( ( ' 5#6 7 / - 6,( E883 A,) ) )+ '5? A)+',+ 55 )' 7+2)) -+ ' ":"#

90 '5, 5#6 7, - A A, ) ) 2 5#6 - )2)D,2 1D ', )D ) ) ) -)4) () ) +, * - ),+ ' -,,2 5# A2 ) () 5 $ 5#6 7- <- A, ) (,, ) 5# D ( ( 2) *'2, ), 5#6 7-8 :"#

91 *, ) ', ( ' + ' (, - ),+) 5# # '2 ' )<= 2 )2* 2 + ) - EF5 EF5 7 ' -.EFFEI 5 # 6 - )( () 3-7 (' 2 ) A', + +2 *, 5#6 7- = )?, A') ( 2 5# ')?, (5 ''+' '. 2+ ) ( ' T' T 5#6 7 :"#

92 " B 8 <8/7# 5# "# 8, HA ) # +' ' G " & +(5+'5- - * ' 2 ) # ) 7 +' + 2) ) I9) -+ ). + ) 2 ) '+) - ) #. - 2 )' ' - G G?H <*C G + " #&# # 4 * " &# # 98, 0 )2) -2 G, 2) ) ' 2)+ 2'2 2) ' - -?5- ) ' 2)) 9G'))I.'', I.' 2I., 2 2 ' 2 ' I.')2 I :"#

93 7' ' I 7' ),2 2I? :?? :? 4 7 '2, , D, '2, J ' 7 7 '2, 7 '2, 7 7 '2, 7 7 '2, 7 J ) 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 '2, F' 7 '2, 7 '2, 7 '2, 7 F F Q 7 '2, 7 7 '2, 7 E- 7 7 '2, 7 '2, 7 '2, "# F' 2 - ') E, 2<' = )+' ' 5#6 7-7+A ( (5 () 5#6 7 / - *',+ # + '5) +'5 :$"#

94 E?2 )? * 2' ' ' 1 2 ) 1 )&? 5#6 7, - * ' ', 2 5 # ' ) ( ' - 2+ ) 1D ', ))',, 92' ((, ) 2A, 2, 5# #6 7- <- A -,)5 A ', E 6 2 5#6 7 - D 9) 2)# : "#

95 5# ),, 5# # )'2 ''*, ' ( - * ( ( ( 6 -( 5 # 6 - )( () 3 A, ) ( A - ) ( * -+ ', ')' 2 5#6 7 = T, T+' - ' ', * ) 5 +)) 5 # 6 6 ') (* - 2( 9-7 )2 'G-+(+ 5.'- ) G :%"#

96 )' G' 5#6 *, -, :#"#

97 . $8 F,' ) + 2'), ',+' /) )<?= 7 2 -' ')* - 2)+ 4 2) ) 2 + ' 2 + ' )> 7 ' ) )+ ' 2) - ) 2) (%% 2 ' 2- ' -2 2, 8 2 ), - + * ' -, ) ) /FF35 2, + ) ). ( ' / - / ' ' + 2 )+ :&"#

98 (%% -" 7 +' +-, / 2 - +) 2 ) ) * '' 2 ' 7 ' ( ' +2 )/FF35+) ', ) * - -* + +''' + '+) /8 /FF35 )2+ )-) ' +2 )+ '+ ) 3 +,+' + '2,),) * )') YFY+ ) 9 /FF35 ), ' +' 1 + ', ', /FF35 )) () :""#

99 "."2. 6) - +, ; " ,; $+ 3 -, ', * ) - +, ; $+ 3 ( 2 + ' 2 ) (*, 8 7 )+ ( 22*G 5 2,2+'. ) ' + 2 ( 2 * ) 2+ ( - 2+ ' 2 '- 1) ' ) ' D ) ) ::"#

100 ; A+ 2 2 ' ) ) ) '2 6 E8 * 6' + 2'' 6) * -+ 2'' ( '+, ' ' (+ * + 2) '2, -C8 /') ) ' 2 $ % # *,+ 2' 2 ( ) (, (, 2 ) - ) + ( ' 9' ) (') (, ) 2 ' 2 '2 "#

101 " * *3445#643464#66 +' ' ) :???') ()7 ' ()++$% 8 -C8 "#4 H ( -,H. ) :' 2), ' )?() 87C8 $4 T, T. ) :' 2), ' )?()$ 87C8 %4 TF, ) (T. ) :' )I <69+2' ) 2), ' )?()% - 85#">""6 )?* ) "#

102 8 E2 E'.,' )? I. ', I : * "#

103 - - B ' /)< = *,>) ))7 + 5,?',5 + 7E65,' ) 3 ' F F ' ' 2) I $"#

104 E8 * 12,()) :?? "#

105 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I. )?() ' /)< = 8,) ( *: )+ +' E657V' 2 A)+ ) )+ 2 ( 2-3 (' * -' ( - A) + 5?( + + E ( -, - E? ')+ ' ) 5(,+ '' 2+ E F F2, 2 E 2< =5) ) E -+ (- -E? E 2,+, (- %"# F

106 #"#

107 87C8 $4 T, T. ) : ')I 1 2 5,+ )?',5, *,2 )?()$ ' /)< = A 2., + )? +2+ * 2,, 0) - ' *' 2>) )":) F) ' +') ( ( *,>) /' $),',2 7 ('(+'' ' ( + ', + ' 8 *, 2 E E 2 5?, E +) - E )+' + + ' E, + ' )2 ) 2 )2 2) E &"# -<5=2 E )

108 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I <=,?,)' 22 *' ) * 2, )?()% ' /)< = F F A')', 2'+ ' ) * <,=' + 2 +) 3 2 ' ?',5 '?',5 5$5 )2+5 <+(5= ' 2+ T55' T ) ' - E, 2'>) ) 2() E, ) ) ) ""#

109 - 85#">""6.,' )? I. ', I 2 + ') + <,2)"= : * - - ' A+,<)=)++ ') :"#

110 - - B ' /)< = F F ' ' 2) I *,)) 8'2 +) 2,') ) ' *, + 2, * )), 69 ', *, )'))69 *, +' ) 69 5 ) 2 2 ) X269 A ) ( * 2 ', ', 7-7 E8 * 12 "#

111 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I * 2+ '', ( *, ), + )?() ' /)< = F F 3 *, ( *, 2 ) ( 6 (+) ( '+' 2 E 2 ( 8 2 '+ )+' ( +' (+ ' * 2 ' 2 + ' A ) 2 +,' ( (, ' ( "#

112 87C8 $4 T, T. ) : ')I * )+ ))+ ( 2 3 )- (? )?()$ ' 3,, 3) - 2,+?2 ( + ) /)< = F F 3 E,( T'T E 5, 2,, F ' 5' R "#

113 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ') * )+.AE* + 69, + ), )?()% ' /)< = F F 3 69,2 * )'(2 +) 2?', ( E (, - E ) 2 2+ ' )? ' ' 8 2( * 2 ),+' +' )I+' I+ ' 2''I - 85#"">"#6 $"#

114 .,' )? I 8 2') )A +'- 2. ', I : * )* -+ )Q584 )+ ') )? "#

115 / - - B %"#

116 ' /)< = F F ' ' 2) I ?', 3)TLT., + + +??', ' *, ) 5 2)2 * ' 3)', 6 * ' /)-), *)-',+ + ', E,, ), 3, 5 ),?',, 8 -, ', E ' ) ) F5 + 2 ) * 2 F 2 * ' -( 7 7 #"#

117 E8 * 12,()) :?? &"#

118 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I E? '2 (5 (,) ' ) 7 -, )?() ' /)< = F F 3 ) )+, 2 ' ', 5 ' ' 7' '') 5 -) 5 < = 7 -FF52< 2+ ' A 2+ ) * ' , T* WT *2F+8 ' 5$) 7) ""#

119 :"#

120 87C8 $4 T, T. ) : ')I *2 ' 2, )+ ) ' * +) + 2) ' *, + )?()$ ' /)< = F E '2,2 ' 6- '+ - +) ) )-,2,' 3)',6 * ' /)-), *)-',+ + ', F 3 *2 5, F "#

121 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I 7 ) T* 'T 85, -, 5, ' *, 2'+69 * ( )?()% ' /)< = F F 3 E 5 ''', 69 -+) '2, 4?',, 8 )? -) 2 + )' 2 E, ) (# ) *, T* T5 2' ( /) )?$ 828 "#

122 - 85#">""6 "#

123 .,' )? I. ', ' ) '2, )'A A ++$ *, (, *2 ( 5' ' * ),, +?', 3 ) ) 3)6, ' ) 6 )2 &<))"=) ), F ' ( 7)) )TT+'),5 A' 2' 2 * ), 6, ),) * A)2 )2,, - 6, ' ), H H 3 ' H H?3 2' ) $"# 5 +'

124 : * 0, "#

125 , - - B %"#

126 ' /)< = F F ' ' 2) I A', * 2, ) 0, E > ) 3? ), 2, E.383E ) ( ', E ( ', E -2 ) ' ( (( 5 0) ' ' 6/)+ ) + )+ + +' ) D,2 *30 1Q*3 F1R* ) (( + ) ) A')+ ' ' ( - ) *' ' 2 *2 ' ) ) ) /5 A' 2 ) ' + * ) )) 2*30 1Q*3F1R* A 2 '? - 5 ' ) + ).' ' 2 +' A )+ ' 8[ A30 A+ ( T* T A '2,5 +,2 2,5-5 - #"# 7- -

127 E8 * 12,()) :?? &"#

128 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I *, ( -' +' ) ( 0)' (+, +''2, )?() ' U7 E-'D,2 ), H(2 'H*, +') ), '( ) ( UD,2)-) ( UD,2') (+ 'G) U7 )' 2) +) H 'H2 U7- <4'G$=, U7 () ( (5 ) 2-7 )2 ) +' ' ( U+2'69', 28- ( 2''42'5695' 2-\ 69' ) U7) "5: 2A + ( - ) *' ''- 7) :5'- ''- ) ""# U7)) 2'

129 :"#

130 87C8 $4 T, T. ) : ')I 3,2 ), A') ) "5:+ ) )?()$ ' UA') ) 1 ) U* '' (,?'' ' ', +) ' U' ) G 6Q1 U3) 2 +) ) U3' -, + ( 62 ' '+ U8?' 2) * 2' - U7 ' - 5 ',+') 2)G ') U7 2 ) 4) U7, )' ',2* ' $) )', )*J/ UA 2 UA' >)G 6 ' ) $"# U* ) + ',2 2,

131 $"#

132 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I * 2 " ' 2 D,2 ( +)+' ) 3 - :+ )?()% ' /)< = F F A' 2' ?7'' 2',?769 ) A'2 + D,26 ( <D6= ( 2' (*,, 2' *,, 24 *,)) *) ' :2 2'+ 69* -D6: A - ' ( *3F.383 4E10 A -)2 2 -) ) A+ ') A A A ) 2 A, A 2-2 '+ 2 A' )2?A ') F * 2- ) 2 $"# 3

133 - 85#">""6., ' )? I. ', I A')D,2 1 8 ( ( A ) , + 4 '2, 5 ''D,2, : * 7 $$"#

134 1D - B $ "#

135 ' /)< = F F 3 1 3, +, 3 )7 3' 3 +( ) 5', ( ( 3, 6 )7 3-3, (+) ' 3 ) ) 2 ( 3., - I., I ' ' 2) I - 7 E8 * 12 $%"#

136 ,()) :?? $#"#

137 8-C8 "#4 H ( -,H. ) *, ) '.'' 1' :') 73 ) :5 )?() ' /)< = F F 0,' *2 )+, (8 (', UE' 2 - UE'' ) U3-2 2 ( /) Q, UE ' -+) + UE ' ( 2 F Q,% UE,+ ) 2 UE + 2 UE + 2 UE + (, F /3*5 ( $&"# 3, ) 5

138 87C8 $4 T, T. ) : ')I ', A 5 2 *2 ) 5 0) 2 )?()$ ' /)< = F F 3 A'2 2 *,, ' 3 ( * +) 2 ' $""#

139 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *, * ' R 2.9-,2' @)2)+,' )?()% ' /)< = F F *'- 2 7' + ' 697'+), 69 /,69-7 A',2'+' 2 '7',6, E, E E -2 E -, 2'+69 E 2 E, F-2'2 4 D, D, /) $:"# 6, 2'

140 - 85#">""6.,' )? I. ', I 8 2 ' *8 ) ) A)9-+ )), ). : * 7 "#

141 0 - - B "#

142 ' 3' ) )' 3 ) ) : /)< = F F ' ' 2) I - D,)+ - ( -, E 3, ) 2, )2,) * )<' = 35 +5)+ 2,, *, 5 + * ) ) - 3' - 2 ' (, A ' ) )',,. ' '' ( )'* 2 + T - T +5 ) A ' 2 - ', - 2, "#

143 E8 * 12,()) :?? $"#

144 8-C8 "#4 H ( -,H. ) $'2 ]+ : ','2 + ')I 695'2 ')- $<= ) 7 '2 ) A'' * ) E, 6 (( ( )?() ' /)< = F 6 - )'2 ( )) EF,' 2, EF,' ) -. )2+ '2 2EF2' *, +5 ) E ) ) ' E,+ 2,, E -,? A2 -( - - A2 "#

145 87C8 $4 T, T. ) 3 )),+ :, ) )() ')I *' 'L 3 +' ) *' - )?()$ ' /)< = F F E, * ), 2 2' (( ),') (' ) 5( /2' 2,+ ' ' 2 * ') 0-3 ) ) )'< =, 2( 7( )+, 2' *) )T2T2-8,, )+ ) +, 8),, E() 2 EF5, +EF5, ', 8,' ( 2 ) *' %"# ' 2+5 ), +,

146 87C8 %4 TF, ) (T. )?69,, ^ : ^, 2' ')I ^, )- ^) 65, ^, )5) )?()% ' /)< = F F 3 *- -, 2' 1*' ) < = *,) T T,?69* ) ) 2 069',,,?69 ^, ( ^, ' ^2 2 ),3 )'+2' 2, ) 35 (2, *22 < =, 8 ) ) , 8 2 '), #"#

147 - 85#">""6., ' )? I. ', I * ',,) ) 2 )) ' -7 ) + ' (' - + ' ',) +', ) +5,''' ) ) * ) 7 )+ -,2 ' 2() : *, )' 2 &"#

148 <- - B ' /)< = F F 3 1 *,>) )) 7?',5 ) 3 3-2, ) ) * +, <++= 82 A, ) - - </FF35= A, ) - - </FF35= ), ' ' 2) I - * +, <++= ""#

149 E8 * 12,()) :?? 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I +,,2-A ( )?() ' /)< = F F 3 A )+ 3L+ ' + 3, + ) '< )= ( 3 :"#

150 87C8 $4 T, T. ) : ')I 47 * ' - 2, * - ) - ) < )?()$ ' /)< = F F 3 / ( ) 87 A' 5 ' ) ( A - 87 ' W-- /) ' 25, %"#

151 87C8 %4 TF, ) (T. ) 7 : )?()% ' /)< = F F 3 * 692 <,='2 ', 2'. - -< = - ' '? 9)) )2 ( '2 ( A-) '' *-,+ -, E A' A5 '5 ( - 85#">""6 %"#

152 ., ' )? I. ', I '2, 5 ) + ( + ' : * E -. ) () %+ ) -- + HH 4-2 )) * A- 2 ) 6 2 ) $ - D - B %"#

153 ' /)< = F F 3 1 *, 69 E, 2,)) *,+ * )+ (, ' + * ), 6 /) ' T3T* ), ( E, 69 E, +' E 2 2 ' E,,69 * ) 2 2 ' ' 7 ' 2) I - 7 E8 * 12 %$"#

154 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I *, )?() ' /)< = F F 3 ), E, E '2, 3, E 22 ), E,, 61 E -,22 22 % "#

155 87C8 $4 T, T. ) : ')I )?()$ ' /)< = F F 3 A, E ' ' <, 5 = E ( 2 ) E '2, E, / )5 3 87C8 %4 TF, ) (T. ) 6,69 : ')I %%"#

156 @)2)+,' )?()% ' /)< = F * ),' 2 3 ) ' '+ ), E ), ) ) ' ',)+ ) ' 2 ' ( F 3 *, +' 7-85#(>)6., ' )? I. ', I,+ )( A, 2 + +) ) * - ' : * %#"#

157 7 %&"#

158 -8 - B %""#

159 ' /)< = F F 3 3 ', )+' ') * - )+,,-+ 2 ) ) ( 8' ) )' A) ), ) <) = ) ) +2,, A 2 ) ) 2 * ' + A ) +' - + ), ')) ', )'+) Q ) 2 )+'+ ), 7, 2, - ) ') + ) + ) '+) ) ) 3 ( '' -+ ))2 ) W )2 1 * %:"# ,,

160 E8 * 12,()) :?? #"#

161 8-C8 "#4 H ( -,H. ) * -,) : )+ ' )?() ' /)< = F F * ) ( + '+ +9), 69X) '+ 2 (69X+'' 2,+ * + + %?% 2 ),) 7', +' ( /) + ' ( * + ' - +, ) 22)+) + ), 2' ' /) + ) ', + ) ( - A 2 ( +) )2 ( (( A, 2?69) ' + ) E ( ( + - ) 7 ) " #"# 5 ( A'2, )

162 #"#

163 87C8 $4 T, T. ) )+ :,' ')I ), +'- - ( )?()$ ' A'),697)' +, + ) ( 3, ) -,, F 8,) '' 6)R) *)') )/) +' ( ) +' ) 'F+' ) + ' *2 2 )+ ) ' )' ) 2 + 6)+ ) ) +)) *',,, 2 7-,)) ) '+ ' 2 '+' ) #$"# D/ ') ' 2) *

164 # "#

165 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I A'' ) 2 *, + +)), - )?()% ' 7 )"?: )+ ) -, 696 (,69Y+695) *69Y ( -2, * 2, - ',+' -+ 2 W 69Y695 ))2 ) *', ' ' +) '''69 * )+ - /)< = 7 ( Y+ +- ', 7 ') +' ( ', ),* 2? +' )(+ ) '' 2+ + ), #%"# D 2

166 - 85#">""6., ' )? I. ', I A ) 2 W 2 A' ' ) ' - ' A ' + ). W -+ ( + ) ) ) - ) '2, (+)2 : * A' ))? ) (+' F ) ) ', 3 ) 2 + ##"#

167 B #&"#

168 ' /)< = F F 3 1 *, > ) <)= *, 8 ' )3 ) 3?',, 8' ) ) 5 $ 69?', ) 5$ 3 ' ) ', ) ) E 2)+ + - ) E + ) 2 (E, ',+' ) 2 + E ) + )?', E 2) E,6 E 56 E ')E ' E, ' )6?', 2 )?69 ) 82) F)6/): E 2?',? ) 7 F'5 ) - #""# 7

169 E8 * 12,()) :?? #:"#

170 8-C8 "#4 H ( -,H. ) 7 : )?() ' /)< = F F 3 E' ' ) 8 ) $ ) 7 ' +' ) E ' $ EF5A ' () 2 E? E ) 2 2? /, ) ' ( ' 2??E )+ + ( E ' E E -E ' 2 E,,2 E 2? 4/AA/E 2?+ 0 2, 26 ' 4? A ) 2A/4/A ' E ' * ( -,2?+ + (( +/ &"# + ) - 3 )?',,+ ) 2 )

171 &"#

172 87C8 $4 T, T 7. ) : )?()$ ' /)< = F E ( ) 8 6 E ) ) ) 3, ) <) = E + ' ) ' + ( ) 69 G $ 3 ) + ( ',? E 2?' A A')5, )',+' +',') )R', ) G,A 23AE5+ ' # ] 4/A 3 2 E ) + ) ( E ',? E - E ' E ( 2 2,A, 2 ) E ) 5 2,, ) E? ). ' )I E 2? < = ) ) 6 2? &"# ',. ', 2?

173 &$"#

174 87C8 %4 TF, ) (T. ) 7 : )?()% ' /)< = F F 69)G$69 2?', ) A', + A ' A 2, 2 2,)A' 22(' 62 - ) /, <?2= H H 2 6, E '2, - ' (E 2 2 E 8 ) 622 -? -, 2'/ 42 ' ) D -2 62, ' :%G$, 2' - ' 2 2'' ) 6 H H E 2' E & "#,26 6 3

175 - 85#">""6., ' )? I 7. ', I : * 7 &%"#

176 3- - B &#"#

177 ' /)< = F F >) +) 3 ) ', ' 3 2 ) * (+' 3 5',5 E ' E 8) 5', ) 2 3 5', ) ) 2 ) E 5 ', ) -+ ) 6 25 ' ' 2) I F ' ) ) ) 92 5', - 7 &&"#

178 E8 * 12,()) :?? 8-C8 "#4 H ( -,H. ) E,' : )?() ' /)< = F 7 ) - ', 849 ),+,2 ) 2 /) ) '' E, ' 2 E - <=, F 3 7 2W ) 3, ' 2 M.'+ ) I.' ) I. ' + I &""#

179 87C8 $4 T, T. ) : ')I 3 R ) )?()$ ' /)< = F F 3 3 R ) A2)% R ) A '8495 2)% 695 )2, 62 ) )+ 2, 2 )* 2 2)% &:"#

180 87C8 %4 TF, ) (T. ) * 8495 : )?()% ' /)< = F F 3 849,269' /,69 ),2 '4 ' E - (6 ( 625', ,2 E 6( E 652) 5 + '2 E )8495, 2 TT2 E 2+,2 E 2'+) ( F2 2 (2+ - A 22-26M ""# 6',I.)I. - I. -

181 - 85#">""6., ' )? I. ', I )F5 ( + 2) * + ) : * *' ' '+' T' T,F + )F $# *' $ ""#

182 3 - B ' /)< = A ' ) ) + ' ) E ) 2' E < =6 2 E <'= F F 3 1 E ( 5?', ) 92 2 ) ) 2 *22 ) A ),' 3, 6 25 ' ' 2) I F <=MT922 ) )2 T - 7- ""#

183 E8 * 12,()) :?? "$"#

184 8-C8 "#4 H ( -,H. ) 7 : )?() ' /)< = 7 F ', )F, 2 5, 2-) ( A ) F F - + +) ' 2.' " * )+ 2 2 ) 2 ) ) ' F 7 <2'69V=' ), A,' ) 2,. ',) ) 2)5 2' 2 2 X 5/ 7) 5', ( A, " "# 7)? A

185 87C8 $4 T, T. ) : ')I )?()$ ' /)< = F F 3 * ', T3 - T <2) = T T <2) &= "%"#

186 87C8 %4 TF, ) (T 7. ) : )?()% ' /)< = F F 3 * ', T, 69T <2) %= T (T <2) #= #">""6., ' F') < + = )? I. ', I "#"#

187 : * 7 "&"#

188 = - B """#

189 ' /)< = F F 7 2) (, +) -,+') :?? - * +, ' 7 ) :?' )+ -'+' ( * ' )? ).?)+ ) +( ) +), UE 5 ',, UE - U/' 2 UE ''. ( ) +)?) ) U6?)69 * UE ' ',, UE - U8-2 UE ) W 62, '. - U +), U '2 U' 2 +, 6 +) + +)', 7 ) ') ":"# G )+ ' )

190 E8 * 12,()) :?? :"#

191 8-C8 "#4 H ( -,H. ) E' : ')I A( + 2' 7) ' 2+6 DD15-') ' ) )+ )?() ' /)< = F F 3 A (, ) 2 E (, E, ' + 2,+))+',( )) ' ' 2 6,22, / H H ' ) ) ' 7, ' 2 ) ) ' *, 3) 2 )2', 5 :"#

192 :"#

193 87C8 $4 T, T. ) : ')I *)+ ) ( - +' 5 (.) 2I )Q) )?) + )?()$ )) :? + 2 D + ' )) *? ', 7)? 8, 2 2? /)< = UE )?85, <,=+,) + 2 UE Q5 UE )+ UE +) ) ) / 2 '2 +'' ' ) 72' H4 H++ :$"# 2 5) ( 555

194 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *+2' 'A' : 2 )?()% ' /)< = F F 3 7, ' E 7+', 69)+ '2' E 2'' ' $E 272 5E '2,,' 2 5E A )?. ) TT / 2) W 3 ' '695 2 I ''I - 85#">""6 : "#

195 ., ' )? I. ', I +, :??A ) 7 ')* ' ') - - )) 6, ) Q)' '2, 7,) ')2'2 2,,2' ) ) ) 2 * 2-+ '2 2'2,,22) : * 7 :%"#

196 9 - - B ' /)< = F F ' ' 2) I 0- :? 5 ) ) ) ' 52 ')' 5 ) 5 2, 5 )) ( ) 52 ')' 5 ) 5 2, 5 )) ( ) 0-:? 5 0- ) 2+ 5* - 5 ) ' - 5*- 2, EF' ) ' ' ) +, 5''-'+ ', :#"#

197 E8 * 12,()) :?? :&"#

198 8-C8 "#4 H ( -,H. ) : ')I ' )?() ' 7 )- ' 3 2 ) /)< = F /) (,,, E + ( ', -2, 2 85,, F *,, ' *, ) ) 7 6+, 3 F, :""#, D ' -

199 87C8 $4 T, T. ) *, -+*, : ' ')I (56 8,, + )?()$ ' /)< = F F 3 *,, : + *, ' +' 5 5, 5'+, , )() ( ' ) 822+' )') 2 ) 2 ::"#

200 87C8 %4 TF, ) (T. ) : ')I *,?2' 82,,,, A,+, 22 * 5 - )?()% ' /)< =,, X ',), 5, ) ' '' F F 3 * - )+, X' ' * +5 +), 2 -, +) 2, 5+ * 2 ) + "#

201 - 85#">""6., ' )? I. ', I D )E-'2, *, +) )+' + 2)'),,, 3 ' +) ) + ' 2 7) 5 5) 5 2 * + 2 ( - +') +) ) ') +' + +' ' T T 7, '') ( : * 7 "#

202 Vedrørende hjemkundskabslokalet Nørhalne skole Undertegnede har på given foranledning besigtiget hjemkundskabslokalet på Nørhalne skole. Køkkenet fremstår med de oprindelige skabs elementer, den oprindelige gulvbelægning og - loftsbeklædning, der er fra opførelse af tilbygningen i Elementer og bordplader er generelt nedslidte, ligesom de fleste låger og skuffer er repareret, og hvoraf det ikke er muligt at reparere nogle mere. Elementerne er almindelige husstands køkkenelementer og ikke spec. elementer egnede til skolebrug. Gulvbelægning er skjoldet og nedslidt og loftbeklædningen af Dæmpa akustiklister er flere steder løs. Lokalet har generelt en grim gennemtrængende madlugt. Udsugning over komfurer er almindelige emhætter som på ingen måde opfylder behovet for udsugning. Derudover er der ikke etableret nogen form for erstatningsluft. Kommunale ejendomme / / SAAS

203 Nørhalne skole Problematik omkring hjemkundskabslokale, og omklædning/bad. Hjemkundskabslokalet er etableret i sin nuværende form i april 1977 og er opslidt. Gulvbelægningen er vedligeholdt med polish hvert år, men er revnet og ujævnt. Lokalet lugter af, at skabe mv. har taget fugt og mados til sig og der er ikke tilstrækkelig ventilation. Det er vanskeligt at holde lokalet i acceptabel hygiejnisk tilstand. Udtalelse fra Teknisk og Børge Lindegaard omkring lokalets tilstand. Udover hjemkundskabstimerne benyttes lokalet til diverse skolearrangementer i løbet af skoleåret, ligesom det er i brug ved store stævner som Nørhalne Cup og Aabybro Håndboldklubs påskestævne. Omklædnings-/baderum ved gymnastiksalen er etableret i henholdsvis 1968 og Fliser og rør kan ikke mere rengøres, og gulvbelægningen er porøs og svær at holde hygiejnisk ren. Selvom Nørhalne skole afgiver 7. klasse til Biersted skole, er der ikke klasselokale i overskud, idet 7. klasserne hidtil har været placeret i fysiklokalet. Da der ikke findes natur/tekniklokale på skolen, indrettes nuværende fysiklokale til natur/teknik. Dette er udgiftsneutralt. Billedkunstlokalet er i forhold til klassestørrelserne for lille og der må derfor undervises i hold. Dette betyder, at der bruges flere lærerressourcer, end hvis eleverne kunne undervises samlet. Billedkunstlokalets nuværende placering er i tilknytning til SFO en, hvor der er dårlige pladsforhold. Nedenstående beregning af anlægsudgift skal ses i ovenstående sammenhæng. Anlægsudgiften er beregnet i tre etaper. Etape 1 og 2 har indbyrdes sammenhæng, således at udføres etape 1 ikke, vil det ikke give mening at udføre etape 2. Etape 3 derimod kan udføres uafhængigt af de to øvrige etaper. Dog er der en samlet besparelse på ca kr., såfremt alle tre etaper udføres i forlængelse af hinanden. Besparelsen skyldes engangsudgifter som byggepladstilrigning, skurvogne m.v., hvor udgiften er den samme uanset byggeriets størrelse. Besparelsen er nævnt ved Nørhalne skole og ikke de øvrige skoler, idet etaperne 2 og 3 er mindre byggerier, hvor engangsudgifterne vil udgøre en forholdsmæssig stor andel af anlægsbudgettet, hvis anlægget ikke udføres samtidigt. 1. Tilbygning med faglokale og ombygning af hjemkundskab til klasselokale. Anlægsudgift kr. Alternativt kan eksisterende hjemkundskabslokale renoveres. Anlægsudgiften vil her være ca kr. Dette vil dog være i konflikt med udviklingsplanen og det vil betyde, at lokalet, ved en evt. senere renovering af skolen, vil skulle ombygges igen for at renoveringen lever op til principperne i udviklingsplanen. 2. Tilbygning med billedkunst og udvidelse af SFO i eksisterende billedkunstlokale. Anlægsudgift kr. Herved spares lærerressourcer til holddeling i billedkunst og der skabes plads i SFO. 3. Renovering af eksisterende omklædningsrum og baderum. Anlægsudgift kr. Sagsfremstilling udarbejdet af Lone Engberg februar 2011

204 " #$% $ &' ()**+,)**-* ')+).../.0*01,) ***-* 2)*...3.*(*-(*)*( */*()+**3/+).4 5+(67)83/***-*

205 "#$# %&#' ($(($') *'$" +', + /,01 /,"0"$21 $#,$$$ +' 6 7$$# 7$'$"$#(# ($($%&"'#'( 82$2$'0 9+:%%1 ;#""<9'( #$ +''#(=>'( '"'2/? 8$$$'$$' A$$# '$$--,# "# '$$-5.,# 7 <B'=C "#$%& " '()*+++,*

206 =$ "#$%& " '()*+++,*

207

208 " # $" % # & " ' ( " )% # * &+ & &", * -. " / "$01$/# $ % # * 2 * $ &* % & / " & " & * " "&"$ # & 1 " " " "" 345 " 465 2"0 7# "* 1*& "% # * "8 9 2$"08 & : * "& * $ & $, " -&" $ " " $&0 ; # ""# "" & $ & " * &" $ & *" " * $ 1 $ &5&0 &""&"" & " 0 25&0 < + 6

209 6,. = - " * " > "" * " 3< 8 8 1$ # > ) C D A"35 " 0 7 # 0 D65 5+$ &*, 6 $ &* 8 " " 1 $ & ) &$ $ ", 38"+ 5 #) &$ E=# " " #E ") &$ E% # E" +- D * " "# " # 2 & *) &$ " $ 0 "" " * # 0 $" )" 0 $" " " " $ # & 6

210 ) # &&"< # 0? # "" (&""" $" 0 1 )"" "& 2 " $" 0 ) &$ $" 0 # & # # $ # " # $ 0 ) &$ "0 & * & * *& * ) &$ " #" * # 2 * " &*" *"& ) &$ & " #* 2 * < / " " "0 2 " # &"&* '" $ " % & / ; " 0 " "0" 0 / 3 4 $ %&&'(%&&)%&*&+, &'&)*& &'&)*& &'&)*& &'&)*& +

211 B ; ? , %&&'(%&&)%&*&+, &' &)*& &'&)*& &'&)*& &'&)*& B ; ? "" & " ) '* % & *" & $ "$ # - " % # " " &#" * " * +8 $ *) "& $ *% # / " $ ##% # *"* * "* & "&& " *& / " & "$ """ #" 3 2$ 0 "* & $ > $" # "* D $ * 0 & & *2"& * " &) &$ &" * # * 8

212 D""&" " * 2 &" " *&F #" & 1 #&*" "0 * 2"# *"1$# *"# # 2""0 " *& " "1. 2 & / # * " *:" 7" "*& " & &"* / "* *" "& 0& " "" 2 # &" *" 0 & $ & " * &" $ & *" " * $, ( " $"" & *0 " " " #,/0 #1 &*&2%&** #< 4 G G 5

213 $ &* <3+ G G $ &* 1$<4+ G G $ &* /< G G $ &* 1$" /" " #" % ) % # < *< 3"4 1 #< " 1 < 88+"3 0 *<06+ : * + 7" & # "" 5 7" > "< % *<" % #<" / < 2"< ;*" )< + #" 3, 4%52&&& #3& 3 %* H"* H&" & * ( "

214 ?E& E * "* *" 63 )"&$ 0 0 ) " B "& & B "&"" " 1,7% 8 1$<4+ G4 G $ &* /< G5$ &* '#< 68 G5+ G+3$ &* 1$" /" ) * " '# C ) < C I# "&* "&*< 6 > "< % *<" % #<" / < 0, 471&&&& 2" ;*" ), 4 %52&&& * " #, 4 *7&&&& ), 9*2&&& I#,91%&&& + #",452'&&& 3

215 " 3 $ &" " **068 '6 0 * # %$ <6& G %$ #<& G %$ '+ 2$0 & 6& I 2 $ %$ * )< 0$ ># "<+ 65 :3, %%1&&&&4%75&&&& %$ #' + 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " &> )< ># "<8 63 :3,%7;%&&&4%12'&&& C " $ 2 "6, 4 %%&&& 2 " 6 G %, 4 ;&&& A, 4)7&&&, 455&&& #3 < # 3, 9%1;7&&& < # 3, 9%;2*&&& 3 4

216 %* (&" &&"* ( "?9& 9 ( &$& & (&" "&* "" 0 " 63 / "&#E E?" & "6,$7 1$<4+ G4 G $ &* /< G5$ &* '#< 68 G5+ G+3$ &* 1$" /" ) * " '# 3 > "< % *<" % #<" / < 0, 4 71&&&& 2" ;*" ), 4%52&&& * " I#, 4*7&&&&

217 + #", 4272&&& " 3 $ &" " **068 '6 0 *# %$ <6& G #<& G %$ '+ 2$0 & 6& I 2 $ %$ * 3 %&&&&&& ># "<+ 65 :3,%%1&&&&4 %75&&&& %$ # '+ 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " &> 3%*&&&&& ># "<8 63 :3,%7;%&&& 4 %12'&&& $ 2 6, 4 %%&&& 2 " 6 G, 4 55&&& %, 4 ;&&& A, 4 )7&&& #3

218 < # 3, 9%1;7&&&< # 3, 9%;2*&&& 3 B" ( &$& & (&" "&* ""0 " 63." ( &"9& 9 2& * & *" "." #&#,%/8.</1$<8 ++ G G5$ &* =<#<68 G 5+ G+3$ > " % *< 0, 4*%&&&& % #<" / < 0, 4 5'&&&& 2" ;*" ) * /I1$, 4%52&&&, 4*22&&&

219 * I#, 4*7&&&& + #" 3, 4*721&&& " = 3 $ &" ** " 065 %$ /<6& G %$ 1$<6& G G %$ 1$'4 2$0 & 6& I 2 $ %$ *,% - > )< 68 0$ ># "< :3, 7;%'&&& 472*2&&& %$ /', *-68+ 2$08 & 6& I 2 $ %$ " 2 )<6 0$ ># "<5 ++ :3, %;25&&& 4%2*1&&& " > 3 %$ <6& G %$ #<& G %$ '+ 6

220 2$0 & 6& I 2 $ )< %$ * ># "<+ 65 :3,%%1&&&& 4%75&&&& %$ #'+ 2$0 & & I 2 $ %$ *0$ " $ " & > )< ># "< 8 63 :3,%7;%&&& 4%12'&&& $ " 5 G 0 % 0 8 A, 4*1&&&& ) *.<=*1$6 G+ J, 9 7';2&&& =*/+ G+ J, 9%';1&&& =<=*, 9%1;7&&& =*#, 9%;2*&&& A *"" 3? "$# )"&&" ( &$ +

221 & & (&" $ " ( )"""&& )"** / 63.".*& *& 2& * *" EE" & * %" ". #&#,?*" 8 1$< 4+ G4 G $ &* /< 54 G86 G5$ &* 1$/ " 1$/ % "0 =* 1$< A =D#) D )% #%&/ %./" =*/< A =D# ) D )% #%&/ %. /" 3 8

222 > "< % * &"# 1 *03 *<,9*&)'&&& % #<" / < 0K,4*2&&&& 2"< %$ 1$< ;*" ) ;*" ;*" # ;*" / 2" $1$ )" %$ /< ;*" ) ;*" ;*" # ;*" 1$." $/ )" G 55, 4 '5&&&& G 8, 4)%2&&& + #" 3 =*1$,95'&&& =*/, 9 *&&& " $ &" ** %$ 1$<& G G %$ 1$'4 2$0 & & I 2 $ %$ * " " ", - )< 6 ># "<

223 :3, *1;5&&& / *;71&&& %$ /<& %$ /', *-68+ 2$0 & & 2 $ %$ " 2 )<++ ># "<83 4 :3, 1)%'&&4;*)%&& D1$*< & L8M6 0G5 % 0G8855 H8& 038 G" N G2"" N,2&55&&& D/*< & <596 0G % < M85 0G5 H5& 0G G" N G2""N,'12%&&& $ 2 " 0+ 2 " G 0+ % 0 8 A, 4 5*&&& #3 =*1$< %$ G"$ 053

224 D",- "" A *"+ 2 0&"", 9'552&&& =*/< %$ G"$ 053 D",- "" A *"+ 2 0&"", 9 )&;'&&& 3 ( " (&" & * %* ( D 0 )&"0 * 63 = E E "& * * 1 & 0 ' " 2## "# " ( * " $ * # ($ & " & % &.",* 3

225 4 G8 G58$ &* 8< <N < N 3 1 & < > "< % *< K,47&&&&& % #<" / < I,/ 5'&&&&4'%&&&& 2" ;$ 0G3 6 </ $ # 0 ) 0 5 "0? * 0 A, 41*2&&& %$ 1$<0 G84 ;*" )05 ;*" 04+ ;*" #0 ;*" /083 A0 45? *0 A,4 1*2&&& %$ /<0G 65+ ;*" )05 4

226 ;*" 04+ ;*" #0 ;*" 1$0+ A 0 4+? * 0 A,4;)'&&& + #" 3 =* $, 4 *;72&&& =*1$,4 *;72&&& =*/, 4 *2*'&&& " 3 & G "$.8 :" $$ " & "0 D *" "=O)$ " C I$ &" $ & G "$ *038 2 "0 " )<4 &" 8 ># "< :3,*111'&&&/*;%%%&&& 1 0 P *$ & &/1$ C $ &* 038 %$ 1$'4 ) *$ *85 $ %$ *,% ->, -

227 2"&"& "* E* E **" $ $ " " E* E* "H&# "/# )<36 ># "< :3,)%)5&&&/ )2)1&&& %$ /', *-68+ ) *$ *8 $ %$ " 2 * 2 " " )<6 0$ ># "<35 6+ :3,'*25&&&4'5*1&&& $ ;$ < 2 " GQ R08 2 " G0 45 % 0 :, 4 7;5&&& C/I1$< 2 "3 GQ R 0 2 " 3 G 0 + % 0 :, 4%;&&&& # =*) 8 G 685 J, 9*;;2'&&&

228 =*1$$ 44+ G8 J, 9*&&11&&& =*/$ 35+ G 8 J, 9 ''51&&& A *"+ 3? " * )"&&" ( &$ & *& (&" $ " ( )"" )&" 0 * 63." 2& * " EE" & * B" * %" "." #&#.*& *& = >"& 1$,$ #"% =I) F) " - % # 5 8 / ;$ : *

229 " #$%& '()*+&&& '()***+*%+&,*#*+)+# $%& -+#*##)*+ )&'# & #"&)& -*#*++$%& '(*+*#)). / 01(2& %*3#3&0 2 $%'#3& 4 & 5*+$%6((*%*+$%" $%6(& &3-*3+7$% 7 8) #(*)& -#+#$%+& '(*+**)9939*9 ) /'()#&& ))(& )# )##& '()+)% & -%*%)*+ +& -) 1: '(

230 Hanne Henriksen Fra: Helle Vallentin Møller på vegne af Raadhus Jammerbugt Sendt: 9. december :24 Til: Hanne Henriksen Emne: VS: Betragtninger omkring debatten om den fremtidige struktur i den kommunale tandpleje. Vedr. sagsbehandlingen i den aktuelle sag om den kommunale tandplejes fremtidige struktur. Hermed fremsendes tidligere mail til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, nu som officielt brev til kommunalbestyrelsen, i forventning om at det vil indgå i kommunalbestyrelsens behandling på mødet 15/12. Med venlig hilsen Jens Andersen Kragholmvej Fjerritslev

231

232 Forslag til helhedsplan: Vision Visionen for Jammerbugt Kommune blev oprindeligt formuleret i 2006 forud for sammenlægning af de fire

233 tidligere kommuner. Visionen er foreslået justeret, så den nu svarer til de nuværende udfordringer. Visionen danner baggrund for de temaer og handlinger, som Jammerbugt Kommune sætter i gang, bl.a. efter planstrategiens temaer. Kommunen vil skabe grundlag for at udvikle et godt serviceniveau for borgere og erhvervsliv. Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer. Kommunen vil understøtte en struktur, hvor der tages hensyn til helheden. Kommunen vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere og foreninger i de lokale beslutninger.

234 " " #$ " % & ' " " " ( ) % % " % * +, ") " " -+ " %./ % " % " & ) " % * % ) 0 " #12 ) 3*3 * % " " % 3*3 * $$ 2 7 % " * ". / 8) 9 & " % + " " + & & % 9

235 " % #$%% &' (( "## ## $ % &' ( ( "# " $ """" % &'" %( "" " "#"" $ " " " % "")#") * & +"" %" & " " " " ( % ", -." " " /( )# *+, ' *-. ( 0 ' "# "

236 $ """" % &'" % "" #" 1# 1" $ " " " % "")#") * & +"" %" & " " 2 1 """ ( % ", -." " " /( )# */+, ' 0. 1 ( 3" " " "')'45#67)8'80 44) 8( 9 "" 2 %( ' ' :';0" "" " + ( 8 = 0';0 ",+ &- " ". " 9';9 &++ <++ ;'; 9')9 + > " +"

237 "" ""++7/'' %( 3" $ #" " " & # : & 9? 0 " " " #" & " %' 9'0 ' % $ 81= * %,( %1'= "?"" 7=5 (=5 %'71'6 "?"" '5 A 9 ) "" 0 "" """ "" 9""&"# "" " "?"" "B88= ""

238 3& #" "" #" "B'74 3, 4 3"" "" 91'= 7='' '?)3 "# 89 7 '0 A ( $ #:""""%&#(5 9'71'6 7='' '6?)3 " '79 = '0 A = $ #:""""%&=5 17='' "" 4?13 " '9 (0 A ' $ #:""""%#=5 " 7='' /0

239 89 A '( $ #:""""%&'5 >""" " C1D ""# )9 (''' " " C1D" "" % # #""" # " '' >"" "" 4 (=18C)D ' "" > % 2 %& :"""" $ 7/''+?2: 5 6 # % " " & < 0 =# & # A?#0 9 &"""" 3 " "% " # " % #" " E" E#

240 D,9- " # < &"# 9 "? #" 1#1" & " "# " "# "#" 9 #" " %" " "" #" " # """ 39 & 3#47''

241

242

243

244

245

246

247

248 " #$%& " ' "( )&* +$%,-.%%/"""01""2%3" "03+".3" 03"03"/4%400""" 1"""/ "5//32 "21"""" 5/ "032/ "/ " "%6"2"//"""/14"7%" "//"" 84/"""/ " &01"%1"9&"% +"""2"1 %"%0+"9 &/"%19"1/ %"0011" 5"/%201%%3 "%""/"42"%"/" %//%"01"006"1 "01%/1"%." ""/0 """"%&/"%// ":2%"/ %"""%9." """02%"30("1 0"./;01/"/21 /83"14"/""61/" "01% 3 /"2"""" ""0"" """<6="/ =101"112%"""/%" """%/1/"5" "

249 %""2""+" """"3""2%/1"/""% (>>""?"0",""""019 " %3"5""5<4 83""1%4"/ 01"" &""2"83"4 +" 21113/""6"" ""44 "1"A/B2%<0 "<%4 5"

250 "/2%:0 "12C4'"5 " 5""'6/"0"% "//" "#$%&'% ""8:1/"/"%"83" '"2101"/0 2%" 83"- ""#$%&%

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7 1 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 5 SKOLEPROGNOSE... 5 ØKONOMI... 5 SPECIALUNDERVISNING... 5 NAVNE PÅ SKOLERNE I FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 VISION...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen -

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere