Ministerialtidende Udgivet den 18. september Vejledning om startboliger for unge. 10. september Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 18. september 2012. Vejledning om startboliger for unge. 10. september 2012. Nr. 69. 1."

Transkript

1 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 18. september september Nr. 69. Vejledning om startboliger for unge 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift af startboliger. Startboliger er almene ungdomsboliger, der er målrettet unge årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte (social vicevært). Formålet med startboliger er at sikre unge med forskellige grader af problemer en god start på et liv i egen bolig. En del af de unge, der står over for at bosætte sig i egen bolig, har betydelige vanskeligheder med at begå sig på boligmarkedet. De har svært ved at få fat i og fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere, omgås naboer m.v. Målet med startboliger er, at den unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse samt formår at fastholde en bolig. Der er knyttet voksenstøtte direkte til boligen og boligmiljøet. Startboliger kan etableres som individuelle boliger eller mindre bofællesskaber evt. som del af i en større bebyggelse. Med startboliger ønskes det, at der skal ske en samlet styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte unge i egen bolig. Det er desuden forventningen, at man ved etablering af startboliger kan forebygge, at den unges problemer eskalerer til skade for den unge selv og samfundet. En sådan forebyggende indsats vil således samtidig medvirke til at dæmpe presset på kommunernes sociale udgifter i forhold til den pågældende gruppe. Lovens regler er nærmere udmøntet i følgende 3 bekendtgørelser: Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge (støttebekendtgørelsen). Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v. (omdannelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger (udlejningsbekendtgørelsen). Denne vejledning beskriver det samlede regelsæt vedrørende startboliger. Målgruppen for vejledningen er såvel støtteansøgere, frivillige organisationer som kommuner. Ansøgningsskema er optrykt som bilag 1 til vejledningen. De omtalte 3 bekendtgørelser og lov nr. 518 af 5. juni 2012 er medtaget som henholdsvis bilag 2, 3, 4 og Støtte til startboliger 2.1. Hvem kan opnå tilsagn om støtte? Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til 1) Ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger eller 2) Almene ungdomsboliger ejet af selvejende institutioner (selvejende almene ungdomsboliginstitutioner). Det er den almene boligorganisation, der søger om støtte til en almen boligafdeling, og tilsagnet om støtte kan alene anvendes til ungdomsboliger i den pågældende afdeling. Beslutning om, at der skal ansøges om støtte til startboliger i en almen boligafdeling, træffes af boligorganisationens ledelse efter de almindelige kompetenceregler. På tilsvarende vis skal en beslutning om at ansøge om støtte til startboliger i en eksisterende selvejende almen ungdomsboliginstitution træffes af institutionens bestyrelse. Søges støtten til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, som endnu ikke er godkendt, kan støtten søges af den selvejende institution under stiftelse, jf. også pkt. 3. Hvis startboligprojektet forudsættes organiseret med inddragelse af en frivillig organisation, skal dette fremgå af ansøgningsskemaet. En frivillig organisation, som medvirker til et startboligprojekt i en selvejende almen ungdomsboliginstitution, vil efterfølgende få sæde i bestyrelsen, hvis det fremgår af institutionens vedtægter, jf. pkt. 3. En almen boligorganisation eller en selvejende ungdomsboliginstitution, der har modtaget tilsagn om støtte, benævnes i det følgende som bygningsejeren Hvad kan der gives støtte til? Med henblik på finansiering af bostøttefunktionen i startboliger ydes et særligt startboligbidrag. Tilsagn om startboligbidrag gives maksimalt for en 15-årig periode, jf. 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen. Startboligbidragets størrelse fastsættes i tilsagnet på baggrund af den indkomne ansøgning. Startboligbidraget fastsættes, så det helt eller delvist dækker bruttoudgifterne til aflønning af sociale viceværter og andre omkostninger i for- Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr BV000050

2 10. september Nr. 69. bindelse med den boligsociale indsats. Med andre omkostninger menes primært udgifter til kontorhold og andre begrænsede udgifter i forbindelse med drift af ordningen, herunder udgifter vedrørende den sociale viceværts deltagelse i supervision m.v. og aktiviteter, som den sociale vicevært igangsætter. Det forudsættes, at de pågældende støttepersoner ansættes af den pågældende almene boligorganisation eller af den selvejende almene ungdomsboliginstitution (bygningsejeren). Der er dog intet til hinder for, at ydelsen købes eksternt, hvis dette konkret er mere hensigtsmæssigt. Startboligbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med udviklingen i lønindeks for den private sektor. Støttetilsagnet omtales nærmere i pkt. 2.4 nedenfor. Der kan derudover ydes et engangstilskud (startboligtilskud) til mindre ombygninger af eksisterende boliger, såfremt de er nødvendiggjort af, at boligerne tages i anvendelse som startboliger, jf. 101 a i almenboligloven og 2 i støttebekendtgørelsen. Tilskuddet kan fx anvendes til etablering eller forbedring af fællesfaciliteter eller faciliteter til brug for den sociale vicevært, hvis der er behov herfor. Tilskud til ombygning kan som vejledende udgangspunkt maksimalt udgøre kr. pr. bolig Ansøgningsprocedure Ansøgning om støtte i form af startboligbidrag eller startboligtilskud indsendes af den almene boligorganisation eller den selvejende ungdomsboliginstitution til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som er udarbejdet af ministeriet, jf. støttebekendtgørelsens 3, stk. 1. Ansøgningsskemaet er som tidligere nævnt optryk som bilag 1 til denne vejledning. Ministeriet fastsætter i hvert af årene tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk), jf. 3, stk. 2, i den nævnte bekendtgørelse. Hvad særligt angår støtte til ombygninger (startboligtilskud) gælder herudover følgende: Når en social vicevært er ansat og når en ombygning er påbegyndt, skal bygningsejeren indsende oplysninger om datoen for henholdsvis ansættelsen og påbegyndelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ombygning og ansættelsesforhold skal påbegyndes senest 12 måneder efter datoen for ministeriets støttetilsagn. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan dog i støttetilsagnet fastsætte en længere frist. Dette vil navnlig være relevant, hvis bygningerne til startboligerne tilvejebringes ved tilsagn efter 115 i almenboligloven, jf. nærmere herom i pkt. 4. Støttetilsagnet bortfalder, hvis den anførte frist overskrides. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i særlige tilfælde tillade, at fristen overskrides, jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelsen. Bygningsejeren skal endvidere udarbejde et byggeregnskab vedrørende ombygningen. Regnskabet skal opgøres pr. datoen for færdiggørelsen af ombygningen. Regnskabet indsendes til ministeriet med kopi til kommunalbestyrelsen senest 18 måneder efter datoen for påbegyndelsen, jf. ovenfor. I byggeregnskabet medtages samtlige udgifter og indtægter vedrørende ombygningen frem til færdiggørelsen af denne. Samtlige udgifter skal være betalt, jf. 4, stk. 2, i den nævnte bekendtgørelse Meddelelse af tilsagn om støtte mv Meddelelse af tilsagn Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler tilsagn om støtte på baggrund af en konkret vurdering af ansøgninger fra den boligorganisation eller selvejende institution (evt. selvejende institution under stiftelse), der efterfølgende skal drive ordningen som tilskudsmodtager, jf. 5 i støttebekendtgørelsen. Kommunen skal afgive indstilling vedrørende ansøgningen. Det er en forudsætning for et tilsagn, at kommunalbestyrelsen anbefaler etableringen af startboligerne, herunder vurderer, at der er behov for disse Der kan ikke gives tilsagn om støtte til aktiviteter, der allerede er påbegyndt. Derudover følger det af 6 i den nævnte bekendtgørelse, at et støttetilsagn ikke kan overdrages til andre uden Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikters forudgående godkendelse. Støttemidlerne tildeles på baggrund af ministeriets samlede vurdering af projekterne, og således at der så vidt muligt opnås en vis spredning i de støttede projekters karakter. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i følgende forhold: Projektets overordnede ide, herunder metodebeskrivelse. Projektets organisation og forankring i eksisterende almene boligorganisationer eller frivillige organisationer. Bygningernes egnethed i forhold til det ansøgte projekt. Afdelingens eller den selvejende institutions økonomi, herunder huslejeniveau. Niveauet for bostøtten i det enkelte projekt. Geografisk fordeling af de støttede projekter. Med hensyn til niveauet for bostøtte i den enkelte projekt, er det vigtigt, at der er en velovervejet sammenhæng mellem det enkelte projekts profil og normeringen. Det skal i ansøgningen oplyses, hvor mange startboliger, der i det pågældende projekt skal betjenes af en social vicevært. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i sit tilsagn om startboligbidrag normeringen i det enkelte projekt, jf. 7, stk. 1, i støttebekendtgørelsen. Der kan ikke gives tilsagn om støtte, hvis den forudsatte bostøtte i gennemsnit overstiger 4 timer pr. uge pr. beboer i startboligerne, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelsen. Der er ikke fastsat begrænsninger for normeringen udover det nævnte maksimum. Der vil dog ved vurderingen af ansøgningerne blive givet en positiv vægtning til projekter med en normering i spændet mellem 1,4 og 3 timer pr. uge pr. beboer

3 10. september Nr. 69. (svarende til mellem 12,3 og 26,4 beboere pr. fuldtidsansat støtteperson). For at sikre en vis fleksibilitet, vil der ved meddelelse af tilsagn endvidere blive fastsat en tilladt margin, inden for hvilken normeringen i praksis kan ligge i det enkelte projekt. Den tilladte margin udgør startbolig i det enkelte projekt i forhold til det antal boliger, som den i tilsagnet fastsatte normering svarer til. Hvis det ikke er muligt at udleje et antal startboliger, som ligger inden for ovenstående margin, foretages der indberetning til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med retningslinjerne i pkt Den normering, der er fastsat i tilsagnet, kan fraviges i forbindelse med ind- og udfasning af startboligprojektet, hvor det må forventes, at boligerne gradvis til- eller fraflyttes. I denne periode kan den sociale vicevært udføre andet boligsocialt arbejde for bygningsejeren, såfremt det er foreneligt med ansættelsesaftalen og der er overskydende arbejdskapacitet. Der kan af praktiske årsager være fordele ved, at flere mindre projekter deles om en fuldtidsansat social vicevært, så fx to projekter hver råder over halvdelen af dennes arbejdstid. Det er muligt at søge om og få tilsagn til sådanne puljeprojekter, idet det dog ved ansøgningen skal angives, om ansøgningerne til de enkelte projekter gensidigt betinger hinanden. Ministeriet forbeholder sig ret til at kontakte ansøgere med henblik på at få eventuelle uklare forhold i ansøgningen el. lign. præciseret, herunder eventuelt udbede sig fornøden dokumentation for oplysninger i ansøgningen Projektændringer og mertilsagn Ministeriet kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om startboligbidrag og startboligtilskud, jf. 8 i støttebekendtgørelsen. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om ændringerne. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i 11, stk. 2, om bygningsejerens indberetningspligt, jf. nærmere nedenfor under afsnit 2.5. Hvis de nævnte ændringer indebærer en forhøjet støtte til projektet, meddeles ministeriets godkendelse i form af et mertilsagn til det oprindelige tilsagn. Et mertilsagn kan maksimalt vedrøre samme periode, som gælder for det oprindelige tilsagn. Hvis det oprindelige tilsagn, som er meddelt i f.eks. 2012, vedrører perioden frem til og med 2025, vil et senere mertilsagn ikke kunne gives for en periode, der strækker sig længere end til og med Udbetaling og bortfald af støtte mv Startboligbidrag Statens Administration udbetaler startboligbidrag kvartalsvis på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til boligorganisationen eller til den selvejende almene ungdomsboliginstitution, jf. 10 i støttebekendtgørelsen. Udbetalingen sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ansættelsen af den sociale vicevært, jf. 4, stk. 1. og pkt. 2.3 ovenfor. Ministeriet sørger for at orientere Statens Administration herom. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter 11, stk. 1, i støttebekendtgørelsen, helt eller delvis bringe betaling af startboligbidraget til ophør, hvis formålet med bidraget ikke opfyldes, herunder ved udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter. Den almene boligorganisation eller den selvejende almene boligorganisation skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, som nævnt ovenfor. Der bør herunder som udgangspunkt foretages indberetning, hvis boliger, der ifølge tilsagnet er forudsat udlejet som startboliger, ikke kan udlejes som startboliger i en periode af mere end 3 måneders varighed. Kommunalbestyrelsen fremsender indberetningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med kommunalbestyrelsens eventuelle bemærkninger, jf. 11, stk. 2, i støttebekendtgørelsen. Ministeriet vurderer i hvert enkelt tilfælde konkret, om startboligbidraget til boligerne helt eller delvis skal bortfalde. Ministeriets afgørelse træffes på baggrund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Udlejningsvanskeligheder af mere end 3 måneders varighed fører således ikke automatisk til støttebortfald/støttereduktion. Hvis der foreligger en situation, hvor indtægterne fra startboligbidrag overstiger udgifterne til bostøtte i et regnskabsår gælder dog følgende særlige procedure, jf. 11, stk. 3, i støttebekendtgørelsen: Bygningsejeren skal i så fald skriftlig orientere Statens Administration herom. Orienteringen, der skal indeholde en nærmere opgørelse af de nævnte indtægter og udgifter, sendes til Statens Administration senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med en kopi til bygningsejerens revisor og kommunalbestyrelsen. Statens Administration gør herefter indbetalingskrav vedrørende merindtægten gældende. Statens Administration kan vælge at modregne tilbagebetalingskravet i de kvartalsvise udbetalinger af startboligbidrag. Den omtalte situation, hvor indtægterne til bostøtte overstiger udgifterne, vil kunne forekomme, hvor de faktiske udgifter til aflønning af den sociale vicevært viser sig at blive lavere end de udgifter, der er budgetteret med på ansøgningstidspunktet Startboligtilskud Statens Administration udbetaler tilskud til en ombygning af eksisterende boliger i forbindelse med deres udlejning som startboliger (startboligtilskud). Tilskuddet udbetales ifølge støttebekendtgørelsens 12 som et engangsbeløb på baggrund af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til boligorganisationen eller den selvejende almene ungdomsboliginstitution. Udbetalingen sker, når ministeriet har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ombygningens påbegyndelse. Ministeriet sørger for at orientere Statens Administration herom.

4 10. september Nr Organisation Startboliger er tænkt som boliger, der er forankret i foreningslivet og lokale fællesskaber. Boligerne kan derfor etableres i regi af almene boligorganisationer eller selvejende almene ungdomsboliginstitutioner og startboligprojektet kan involvere et samarbejde med en frivillig organisation med et socialt sigte, jf. boks 3.1 og 3.2. Hvis startboligerne etableres i regi af en almen boligorganisation, vil de enten udgøre en særlig afdeling i boligorganisationen eller en del af boligerne i en eksisterende afdeling. Boligorganisationen har ansvar for etablering og drift af bostøtten, hvilket som udgangspunkt sker ved, at en eller flere støttepersoner (social vicevært) ansættes af boligorganisationen med henblik på at betjene den pågældende afdeling. Hvis startboligerne etableres med udgangspunkt i en frivillig organisation, vil der typisk blive dannet en selvejende almen ungdomsboliginstitution, som ejer og driver boligerne. Den frivillige organisation vil kunne få sæde i bestyrelsen, som derudover består af repræsentanter for kommunen og beboerne, jf. nærmere herom nedenfor, og organisationen vil desuden kunne samarbejde med den selvejende institution på relevante områder. Den selvejende institution har ansvar for etablering og drift af bostøtte. Startboligerne kan udgøre en del af boligerne eller alle boligerne i institutionen. I selvejende almene ungdomsboliginstitutioner gælder sædvanligvis, at beboerne, kommunalbestyrelsen og de lokale uddannelsesinstitutioners ledelse hver vælger en tredjedel af medlemmerne til institutionens bestyrelse. I en selvejende almen ungdomsboliginstitution, der driver startboliger, sammensættes bestyrelsen i stedet således, at den afspejler boligsammensætningen: I disse institutioner vælger beboerne og kommunalbestyrelsen hver en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen. Den resterende tredjedel af medlemmerne vælges efter kommunalbestyrelsens beslutning af en frivillig organisation på det sociale område eller af lokale uddannelsesinstitutioners ledelse, jf. 33, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. institutioner. Reglerne rummer mulighed for, at bestyrelsen i en selvejende almen ungdomsboliginstitution både kan bestå af medlemmer, der vælges af en frivillig organisation og af medlemmer, der repræsenterer lokale uddannelsesinstitutioner. Dette vil især være relevant i de situationer, hvor boligerne både består af almindelige ungdomsboliger og startboliger. Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at såvel en frivillig organisation som lokale uddannelsesinstitutioner skal være repræsenteret i bestyrelsen, har det som konsekvens, at den samlede bestyrelse herefter skal bestå af 6 medlemmer. Etablering af startboliger i en selvejende almen ungdomsboliginstitution, som er baseret på samarbejde med en frivillig organisation, kan både have karakter af nyetablerede boliger, jf. pkt. 4, og ske ved omdannelse af en eksisterende selvejende ungdomsboliginstitution, jf. boks 3.3. Det er ikke et krav, at den frivillige organisation er lokalt funderet. Der kan også være tale om organisationer, der dækker et større geografisk område. Som det fremgår af afsnit ovenfor, skal kommunalbestyrelsen afgive en indstilling vedrørende en ansøgning om støtte til etablering af startboliger. Det forudsættes i den forbindelse, at kommunalbestyrelsen samtidig tager stilling til, hvorledes bestyrelsen skal sammensættes, hvis der er tale om en selvejende almen ungdomsboliginstitution. Boks 3.1: Frivillige organisationer En frivillig organisation har følgende kendetegn: 1. Den er frivilligt grundlagt, dvs. den er ikke fastlagt i lovgivningen. 2. Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være non-profit), og et eventuelt overskud udloddes ikke til ejerne, f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. 3. Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. 4. Der er frivilligt medlemskab. (Bet. nr. 1332: Betænkning om frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund, 1998). Boks 3.2: - med et socialt sigte Frivillig social indsats: Det er vanskeligt at afgrænse det sociale område. Derfor er det også vanskeligt at afgrænse, hvornår en frivillig organisation eller indsats har et socialt sigte. Bredt kan en frivillig social indsats defineres som handlinger, der sigter mod at give enkeltin-

5 10. september Nr. 69. divider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller mod at løse velfærdsproblemer. En frivillig social indsats kan gå på tværs af sektorer, og foregå i regi af f.eks. en boligsocial, sundheds- eller integrationsindsats. (Bet. nr. 1332: Betænkning om frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund, 1998). Et stort antal ældre selvejende ungdomsboliginstitutioner drives efter reglerne i den tidligere boligbyggerilov. Ungdomsboliger i sådanne institutioner vil skulle omdannes til almene ungdomsboliger i enten almene boligorganisationer eller i selvejende almene ungdomsboliginstitutioner efter reglerne herom, hvis de skal kunne få status som startboliger, jf. bekendtgørelse nr. 912 af 10. september 2012 om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v. (jf. bilag 3). Bekendtgørelsen afløser de hidtidige regler i omdannelsesbekendtgørelsen fra I forbindelse med omdannelsen af de nævnte selvejende ungdomsboliginstitutioner til selvejende almene ungdomsboliginstitutioner følges en tilsvarende procedure som nævnt i vejledningen til de hidtidige regler, jf. omdannelsesvejledningens afsnit 3.3 og boks 3.3 nedenfor. Ved omdannelse af ungdomsboliger i selvejende institutioner til almene ungdomsboliger i enten almene boligorganisationer eller i selvejende almene ungdomsboliginstitutioner vil boligerne blive omfattet af de regler, der gælder i den almene boligsektor i relation til indbetaling af midler til og støtte fra Landsbyggefonden. Boks 3.3: Sådan omdannes en selvejende ungdomsboliginstitution til en selvejende almen ungdomsboliginstitution trinfor-trin Omdannelse af en selvejende ungdomsboliginstitution til en selvejende almen ungdomsboliginstitution omdannelsesprocessen trin-for-trin 1. Institutionens bestyrelse træffer beslutning om omdannelse. 2. Der indhentes en økonomisk vurdering hos Landsbyggefonden. 3. Ansøgning om godkendelse indsendes til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal være bilagt den nævnte økonomiske vurdering fra Landsbyggefonden. 4. Kommunalbestyrelsen behandler ansøgningen. Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen, medmindre særlige hensyn herfor taler imod. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med en godkendelse - fastlægge den dato, hvor omdannelsen træder i kraft og en frist for, hvornår omdannelsesprocessen skal være tilendebragt (omdannelsesprocessen, jf. pkt. 5 og 6 nedenfor, skal dog være gennemført senest 3 måneder efter at omdannelsen træder i kraft), - meddele, også på vegne af Statens Administration, at tilsagn om offentlig støtte på uændrede vilkår overføres til den pågældende selvejende almene ungdomsboliginstitution, samt vedstå offentlige lånegarantier og regarantier, samt - indberette godkendelse af omdannelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Statens Administration, Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne og Byggeskadefonden (indberetning til Byggeskadefonden skal dog kun foretages, hvis institutionen er opført med tilsagn efter den 30. juni 1986). 5. Institutionens bestyrelse godkender nye vedtægter. Som grundlag for vedtægterne anvendes normalvedtægterne for en selvejende almen ungdoms- boliginstitution, jf. bekendtgørelse nr. 26af 21. januar 2009 med de nødvendige tillempelser (bestyrelsessammensætning). Vedtægterne indsendes til kommunalbestyrelsen, som påser, at vedtægterne opfylder gældende regler. 6. Institutionens bestyrelse sikrer, at de relevante parter, jf. de nye vedtægter, vælger repræsentanter før afholdelse af det første bestyrelsesmøde i den selvejende almene ungdomsboliginstitution. 4. Tilvejebringelse af bygninger til startboliger Startboliger kan etableres i nyetablerede boliger, som modtager støtte efter almenboliglovens almindelige støttebestemmelser ( 115). Der vil i så fald være tale om almene ungdomsboliger, etableret ved enten nybyggeri, på- og tilbygning til støttet byggeri eller ved ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Etablering af startboliger i nyetablerede almene boliger forudsætter, at kommunen bidrager til finansieringen i samme grad som ved andre almene boliger. Kommunen skal således bidrage med grundkapital, ligesom kommunen derudover godtgør staten 20 pct. af de løbende udgifter til ungdomsboligbidrag i almene ungdomsboliger. Ved etablering af startboliger i nyetablerede almene boliger er der ikke krav om, at kommunalbestyrelsens støttetilsagn skal være givet, før der søges om statslig støtte til etablering

6 10. september Nr. 69. af startboliger. Det kan i ansøgningen om støtte til etablering af startboliger markeres, at der efterfølgende forventes givet kommunalt tilsagn til etablering af boligerne efter 115. Såfremt kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter 115, er dette tilsagn retligt bindende. Startboliger kan desuden etableres i eksisterende byggeri, herunder: eksisterende almene ungdomsboliger, eksisterende selvejende ungdomsboliginstitutioner, opført efter tidligere boligbyggerilove, og kollegier opført uden offentlig støtte, såfremt boligerne omdannes til en almen boligorganisation, en afdeling af denne eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, eksisterende familie- eller ældreboliger, der ommærkes til almene ungdomsboliger efter reglerne herom. Hvis startboliger etableres i eksisterende støttet byggeri, er bygningerne som udgangspunkt allerede finansieret, men kommunen vil skulle godkende anvendelsen til startboliger. Der kan dog være behov for, at eksisterende støttet byggeri ombygges. Dette kan ske ved, at kommunen giver tilsagn om støtte til ombygning efter 115, jf. ovenstående, eller hvis der er tale om lettere ombygning med tilskud fra startboligmidlerne, jf. pkt Ved etablering af startboliger i eksisterende støttet byggeri er der ikke krav om, at kommunalbestyrelsen endeligt skal have godkendt eventuelle omdannelser, ommærkninger m.v. af byggeriet, som er en forudsætning for, at byggeriet kan anvendes til startboliger. Det kan i ansøgningen om støtte til etablering af startboliger markeres, at der efterfølgende forventes givet de nødvendige kommunale godkendelser m.v. Startboliger kan afhængigt af de lokale ønsker og startboligprojektets profil tænkes etableret som mindre bofællesskaber eller som separate boliger, der er integreret i et større byggeri. Startboliger kan desuden udgøre en del af boligerne i en afdeling eller selvejende institution. Der er mulighed for at udvise fleksibilitet med hensyn til, hvilke konkrete boliger, der har status som startboliger, hvis startboligerne kun udgør en del af boligerne i en afdeling eller selvejende institution. I den situation kan en boligs status som startbolig overflyttes til en anden bolig, hvis blot den nye startbolig ligger i den afdeling eller selvejende institution, der er omfattet af støttetilsagnet, jf. pkt Derved muliggøres, at beboere i en startbolig kan blive boende i den pågældende bolig, når lejekontrakten udløber, men på en ny, almindelig lejekontrakt, jf. pkt. 7. Ved etablering af startboliger, kan der være risiko for, at der på trods af bostøtten opstår uhensigtsmæssige og isolerede enklaver med for stor koncentration af sociale problemer m.v. Der forudsættes derfor, at der i det enkelte projekt foretages en nøje vurdering af, hvor stort et antal startboliger, der skal indgå, og af den sammenhæng, hvori boligerne indgår. 5. Berettiget personkreds Den berettigede personkreds til startboliger er personer i alderen 18 til og med 24 år, der har behov for bostøtte. Målgruppen for startboliger adskiller sig således fra den berettigede personkreds til almene ungdomsboliger i øvrigt, som skal anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov herfor, jf. 52, stk. 1, sammenholdt med 53 a, stk. 1, i almenboligloven. Anvisningen sker på baggrund af en individuel vurdering. Der skal ved anvisningen af personer til startboligerne tages hensyn til de unges behov for den pågældende startbolig og til et velfungerende bomiljø. Ved vurderingen af den boligsøgendes behov skal der på den ene side tages højde for, om den boligsøgende har et tilstrækkeligt behov for at få tildelt en bolig med den givne normering af bostøtte. På den anden side skal det sikres, at den unge ikke har et så stort behov for støtte, at tilbuddet ikke yder den pågældende unge den rette støtte. Der er intet til hinder for, at beboerne i det enkelte startboligprojekt omfatter beboere med forskelligt behov for bostøtte, hvis beboernes behov for bostøtte samlet set modsvares af normeringen i projektet. De pågældende unge kan således være berettiget til boligerne i kraft af tungere eller lettere problemer af kortere ellereller længerevarende karakter, herunder behov for en forebyggende indsats. Det er ikke en forudsætning for anvisning, at den unges problemer er af et omfang, der kræver en handleplan efter servicelovens 140 og 141. Det vil ikke være muligt at etablere startboliger med henblik på unge, der har behov for en mere intensiv voksenstøtte, idet kommunen forudsættes fuldt ud at løfte opgaver vedrørende denne gruppe efter serviceloven. Som nævnt skal der ved anvisningen desuden tages højde for et velfungerende bomiljø, herunder boligernes karakter. Er der eksempelvis tale om et bofællesskab, tilsiger dette, at der tages særligt højde for den boligsøgendes evne til at fungere i et sådant. For nogle unge vil et bofællesskab ikke være den rette løsning, desuagtet at de pågældende har behov for bostøtte. Generelt må der ved anvisningen tages hensyn til, om det vurderes som muligt at integrere den boligsøgende i miljøet og samtidig fastholde et tilstrækkeligt velfungerende miljø. Som det fremgår, er det afgørende, at der ved anvisningen af beboere tages højde for normeringen af voksenstøtte i det enkelte startboligprojekt. Da der er tale om et tidsbegrænset tilbud til den omtalte målgruppe, indgås de konkrete lejeaftaler for en nærmere angivet periode, jf. nærmere pkt. 7.

7 10. september Nr Udlejningsprocedure Det foreslås, at den almene boligorganisation eller selvejende institution (bygningsejer) anviser og udlejer boligerne, men at kommunen som nævnt skal godkende anvisningerne i hvert enkelt tilfælde, jf. 52, stk. 1, i almenboligloven. I praksis vil det ofte være mest hensigtsmæssigt og give den smidigste anvisningsprocedure, at der nedsættes et anvisningsudvalg vedrørende startboligerne bestående af repræsentanter for udlejeren og kommunalbestyrelsen, hvor de enkelte anvisninger kan drøftes. Drøftelserne sker med udgangspunkt i de oplysninger, den unge selv har anført i sin ansøgning. Herved sikres et effektivt kommunalt tilsyn med, at der kun sker udlejning til den relevante målgruppe. Formelt set vil kommunen dog fortsat skulle godkende hver enkelt anvisning, selvom der etableres et anvisningsudvalg. Kommunalbestyrelsen skal som nævnt godkende de konkrete anvisninger. Udover de oplysninger som fremgår af den unges ansøgning, vil kommunalbestyrelsen i en række tilfælde være i besiddelse af yderligere oplysninger om ansøgeren, som kommunalbestyrelsen kan inddrage, hvis det er nødvendigt for sagens behandling. Kommunalbestyrelsen har desuden mulighed for at indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, læger, hospitaler m.v., jf. 178 a i almenboligloven. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse overholde reglerne om forudgående samtykke fra den boligsøgende. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes overholde gældende regler i persondataloven i forbindelse med sin sagsbehandling, herunder reglerne om videregivelse af oplysninger. Da der er tale om en afgørelse, der er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, skal kommunalbestyrelsen tillige sikre, at reglerne i denne lov overholdes i forbindelse med kommunens sagsbehandling, herunder reglerne om begrundelse, hvis kommunalbestyrelsen afslår at godkende en anvisning. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Baggrunden herfor er, at den kommunale godkendelse skal ses som en del af kommunens tilsyn med den pågældende boligorganisation eller selvejende institution. Normalt har kommunen anvisningsret til hver fjerde ledige almene ungdomsbolig til brug for løsning af unges boligsociale problemer. Dette gælder dog ikke for startboliger. De pågældende boliger skal i stedet forbeholdes udlejning til startboliger, jf. 59, stk. 3, i almenboligloven. 7. Lejevilkår, herunder indgåelse og opsigelse af lejeaftaler Startboliger skal etableres som et midlertidigt tilbud, der som udgangspunkt senest skal fraflyttes, når den unge fylder 24 år. Der skal derfor efterfølgende ske en udslusning til mere permanente boligløsninger for beboerne. Der er i forlængelse heraf fastsat særlige regler om indgåelse og opsigelse af aftaler. Idet der er tale om et midlertidigt tilbud, skal udlejeren indgå en tidsbegrænset aftale med lejeren, jf. 87, stk. 4, i almenlejeloven. Lejeaftalen skal udløbe senest, når lejeren fylder 24 år. Det pågældende lejeforhold ophører uden opsigelse ved den aftalte lejeperiodes ophør. Det er således vigtigt, at der i god tid forinden udarbejdes en plan for en permanent bolig til den unge enten i det almene byggeri eller på det øvrige lejeboligmarked. Det kan dog i lejeperioden aftales, at lejeforholdet fortsætter på uændrede vilkår i yderligere en periode, dog senest indtil lejeren fylder 25 år. Udlejeren må i forbindelse med udlejningen fastsætte, i hvor lang tid en lejeaftale skal løbe indtil lejeren fylder 24 år. Lejeperiodens længde skal ses i sammenhæng med behovene i den særlige målgruppe, som de pågældende startboliger retter sig imod. Det er således ikke krav om, at lejeaftalen nødvendigvis skal løbe indtil lejeren fylder 24 år. En aftale om forlængelse af lejeaftalen vil være aktuel, hvis lejeren fortsat vurderes at have behov for bostøtte. Dette vil navnlig kunne være relevant for beboere, der endnu ikke har boet i startboligen i mindst 3 år. Der skal dog uanset dette foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der bør ske en forlængelse af lejeaftalen. Vurderingen foretages i slutningen af lejeperioden. En forlængelse kan ske via et tillæg til lejeaftalen og skal ikke godkendes af kommunen. Det skal understreges, at det er hensigten, at den unge skal bo i den pågældende startbolig i hele den aftalte lejeperiode. Der gælder dog den særlige regel, at udlejer skal opsige lejeaftalen inden udløbet af den aftalte lejeperiode, hvis de forudsætninger, hvorunder den er udlejet, ikke længere er til stede, jf. 85, stk. 3, i almenlejeloven. Da udlejningen som nævnt sker tidsbestemt, vil denne situation kun være relevant i ganske særlige tilfælde. En opsigelse vil således kunne forekomme, hvor den pågældende person ikke længere vurderes at have behov for særlig bostøtte og desuagtet ønsker at blive boende i den pågældende bolig. Men der kan også være tale om tilfælde, hvor tilbuddet om bostøtte ikke viser sig at være relevant for den pågældende person, f.eks. på grund af manglende motivation eller misbrugsproblemer. Endelig vil en opsigelse med hjemmel i den foreslåede bestemmelse også kunne forekomme, hvis den pågældende bolig nedlægges som startbolig før udløbet af lejeaftalen. Opsiges den unge, fordi det vurderes, at vedkommende ikke længere har behov for særlig bostøtte, forudsættes det som nævnt indledningsvis, at vedkommende får hjælp til selv at skaffe sig en bolig på almindelige vilkår, eventuelt i den samme almene boligorganisation eller selvejende institution. Er det ikke muligt, har kommunen mulighed for at hjælpe den unge med en bolig via reglerne om kommunal anvisningsret, jf. 59 i almenboligloven. Hvis udlejeren opsiger lejeaftaler med beboere, der vurderes fortsat at have problemer i relation til at bo i egen bolig eller

8 10. september Nr. 69. hvis tilbuddet om bostøtte som nævnt ikke viser sig at være relevant, bør kommunen i god tid forinden orienteres herom, således at kommunen kan foretage en konkret vurdering af kommunens muligheder og forpligtelser i forhold til at hjælpe den pågældende. Det ovenfor nævnte om hjælp til at finde en anden bolig og om kommunale hjælpeforanstaltninger, gælder også i situationer, hvor der sker opsigelse, fordi boligen nedlægges som startbolig inden udløbet af lejeaftalen. Når lejeaftalen om startboligen er udløbet eller opsagt, er det som nævnt meningen, at den unge skal have hjælp til selv at skaffe sig en bolig på almindelige vilkår eventuelt i samme almene boligorganisation eller selvejende institution. Der er dog intet i vejen for, at udlejeren og den unge indgår aftale om, at den unge kan blive boende i samme bolig eller i en anden bolig på en ny, almindelig lejekontrakt. Men det er en forudsætning for, at den unge kan blive boende i samme bolig, at udlejeren kan anvende en anden bolig i afdelingen eller den selvejende institution som startbolig, jf. pkt. 4. Såfremt lejeren selv ønsker at opsige lejeaftalen, kan dette til enhver tid ske efter de almindelige regler i almenlejeloven ( 84 og 88). Som følge af startboligordningens særlige profil er der derudover sket en tilpasning af visse af de lejeretlige regler, der gælder for beboerne. Det fremgår således af 4, stk. 4, i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), at reglerne i lovens 39 og 40 (individuel råderet) og kapitel 12 (brugsrettens overgang til andre) ikke finder anvendelse ved udlejning af en startbolig. 8. Den socialpædagogiske indsats Bygningsejeren skal sikre, at der er ansat voksne støttepersoner (sociale viceværter), der organiserer og yder bostøtte til beboerne, jf. 9, stk. 1, i støttebekendtgørelsen. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø samt yde støtte og rådgivning til de unge. De sociale viceværter kan herunder igangsætte aktiviteter, som styrker de unges netværk og sociale kompetencer, yde lektiehjælp m.v. Derudover kan de sociale viceværter være omdrejningspunktet for inddragelse af frivillige kræfter og lokalområdets ressourcer i startboligprojektet. Tilrettelæggelsen af det socialpædagogiske arbejde med de unge i startboliger sker med henblik på at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og har blandt andet fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, herunder anskaffelse af en selvstændig bolig. Det er vigtigt, at der i god tid inden lejeaftalen udløber, og senest på fraflytningstidspunktet, er konkrete planer for en permanent fremtidig bolig. Et eventuelt frivilligt arbejde i startboligerne skal tilrettelægges, så det udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den organisation, som frivillige udfører en opgave for, har efter arbejdsmiljøloven det juridiske ansvar for, at de frivillige arbejder på en forsvarlig måde. Der kan endvidere henvises til Arbejdstilsynets vejledning "Godt i gang - frivilliges arbejdsmiljø". Uanset, at en del af den sociale indsats leveres af frivillige uden professionel indsigt, skal bygningsejer sikre, at indsatsen samlet set lever op til de faglige standarder, der sædvanligvis gælder for socialt arbejde i forhold til den pågældende gruppe, jf. 9, stk. 2, i støttebekendtgørelsen. Bygningsejeren skal udarbejde en arbejdsbeskrivelse for den sociale vicevært på baggrund af den fremsendte ansøgning om offentlig støtte, jf. 9, stk. 3, i støttebekendtgørelsen. Det skal ved ansættelsen sikres, at den sociale vicevært har de fornødne socialpædagogiske kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund. Startboligordningen gør det muligt at udvikle og tilbyde lokale løsninger med en særlig profil. Etableres boligerne af en frivillig organisation med et særligt idégrundlag, vil dette grundlag naturligt afspejle sig i arbejdet omkring startboligerne. Startboliger kan tænkes etableret i en bygning, hvor beboerne deltager i arbejdet med at vedligeholde og drive bygningen i den udstrækning, det kan indgå som en integreret del af det socialpædagogiske arbejde. Der kan tænkes forskellige modeller for inddragelse af lokalsamfundet. De sociale viceværter i startboligen er et foreningsdrevet supplement til de kommunale tilbud efter serviceloven, og startboligerne ændrer ikke ved det kommunale myndighedsog forsyningsansvar efter serviceloven. Såfremt der udover den sociale vicevært er knyttet andre kontaktpersoner eller tiltag til den unge i kommunalt regi, forudsættes det, at den sociale vicevært bidrager til, at der sker en samordning og etableres et samarbejde i forbindelse med indsatsen. Det bemærkes, at den sociale viceværts virksomhed ikke er omfattet af serviceloven. Den del af målgruppen, der har været anbragt umiddelbart op til det fyldte 18. år, vil være omfattet af servicelovens regler om efterværn, hvorefter kommunen forud for det fyldte 18. år skal vurdere den unges fortsatte behov for støtte og tilbyde støtte i form af efterværn (fx fortsat anbringelse eller kontaktperson). Efter de gældende regler i serviceloven, jf. 140 og 141, skal kommunen i visse tilfælde udarbejde eller tilbyde at udarbejde en handleplan. Disse forpligtelser gælder uforandret for unge, der anvises en startbolig. Ved udarbejdelse af handleplanen må det tilstræbes, at der sker en koordination af de sociale viceværters indsats og den indsats, kommunen yder efter serviceloven.

9 10. september Nr Kommunens opgaver Selvom startboligordningen er tilrettelagt således, at boligerne ejes af almene boligorganisationer eller selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, vil det i praksis være af stor betydning, at der opbygges et nært samarbejde mellem boligorganisationen eller den selvejende institution på den ene side, og kommunen på den anden, i forbindelse med både etablering og efterfølgende drift af startboligerne. Den årlige styringsdialog mellem kommunen og de almene boligorganisationer vil være et velegnet forum for sonderinger af muligheden for at etablere startboliger og for at følge op på allerede etablerede startboliger. På et mere konkret plan vil kommunen skulle medvirke til at fremskaffe bygninger i form af almene boliger til brug for ordningen, enten ved at godkende ommærkning eller omdannelse af eksisterende støttede boliger eller ved nye tilsagn via almenboliglovens 115. Kommunen vil som nævnt under pkt skulle afgive indstillinger vedrørende ansøgning om støtte samt evt. ophør eller justering af støtte. Som et led heri skal kommunen vurdere, om der er tilstrækkeligt behov for det pågældende startboligprojekt, herunder antallet af startboliger. Kommunen fører tilsyn med startboliger som led i dens almindelige tilsyn med almene boliger. Kommunen påser i den forbindelse, at de særlige vilkår, som er knyttet til de pågældende startboliger, herunder den sociale indsats i forhold til beboerne, overholdes. Det påhviler desuden kommunen en indberetningspligt til Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, hvis den bliver opmærksom på, at formålet med startboligbidraget ikke opfyldes, herunder ved udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter, jf. 11 og 14 i støttebekendtgørelsen. Desuden skal kommunen godkende anvisningen af hver enkelt startbolig, herunder evt. indgå i et anvisningsudvalg sammen med boligorganisationen eller den selvejende institution, jf. pkt. 6. Kommunens forpligtelser efter serviceloven er uændrede, og kommunen skal derfor samarbejde med boligorganisationen eller den selvejende institution om støttearbejdet i forhold til de unge, som kommunen i medfør af serviceloven har forpligtelser i forhold til. Endelig vil kommunen have en rolle i forbindelse med, at beboere efter at have boet i en periode i startboliger sluses ud i fx almindelige almene ungdoms- eller familieboliger gennem den kommunale anvisningsret. 10. Regnskabsmæssig kontering Regnskabsmæssigt skal støtte i form af startboligbidrag, jf. 1 i bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge, indtægtsføres på kontoplanens konto 204 (fast note). Udgifter vedrørende den boligsociale indsats, herunder til aflønning af sociale viceværter, føres på konto 136 (fast note). Udgifter til ombygning og eventuelt tilskud, jf. 2 i bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge, konteres på konto (fast note). Finansiering af ombygning ud over modtaget tilskud føres på konto Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 10. september 2012 CARSTEN HANSEN / Mikael Lynnerup Kristensen

10 10. september Nr. 69. Ansøgningsskema - Etablering af startboliger til unge Bilag 1 Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att. : Kontor for Almene Boliger. Den underskrevne ansøgning kan også sendes som pdf til Ansøgningsfrist d. 26. oktober A B C Frist for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse d. 23. november 2012, jf. pkt. K. Projektets navn: Projektets datoer: Hvornår påtænkes den sociale vicevært at have første arbejdsdag? Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter forventet tilsagnsdato anføres begrundelse herfor Såfremt der søges startboligtilskud til ombygning, hvornår forventes ombygningen da påbegyndt? Såfremt tidspunktet ligger mere end 12 måneder efter forventet tilsagnsdato anføres begrundelse herfor Hvornår påtænkes den første beboer at flytte ind? Hvornår påtænkes alle boliger at være taget i brug som startboliger? I hvor mange år søges der om startboligbidrag (max. 15 år )? Ansøger Ansøgers navn (almene boligorganisation, selvejende almene ungdomsboliginstitution - evt. under stiftelse. Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer Evt. afdelingsnr. og LBF. nr. Ansøgers CVR-nummer: Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer (numre) D Eventuel frivillig organisation, der er samarbejdspartner i projektet

11 10. september Nr. 69. Organisationens navn Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer Navn på kontaktperson Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer (numre) Såfremt startboligerne påtænkes etableret i en selvejende almen ungdomsboliginstitution udfyldes følgende: Ønskes den frivillige organisation repræsenteret i bestyrelsen? Ja Nej E Hvad søges der om fra puljen? Ansættelse af social vicevært (startboligbidrag): Den sociale viceværts ugentlige arbejdstid vedrørende startboligerne i afdelingen eller den selvejende institution: Budgetterede, årlige, samlede bruttoudgifter til aflønning og øvrige udgifter til drift af ordningen, som ønskes dækket af startboligbidrag (1. år): Heraf udgør samlede bruttoudgifter til aflønning: Søges der om startboligtilskud til ombygning og indretning, udfyldes nedenstående: Udgiftens formål Anslået udgift F Eventuelle parter i puljeansøgning: Såfremt der er flere parter, som ansøger om støtte til aflønning af samme sociale vicevært (som deles mellem projekterne), udfyldes nedenstående. Parter Projektets navn Organisationens navn Er denne ansøgning betinget af, at ovenstående parter i puljeansøgningen får tilsagn? Ja

12 10. september Nr. 69. Nej G H Projektets fysiske rammer: Hvor mange startboliger planlægges etableret, og hvor skal boligerne ligge? Startboligernes antal og placering Afdelingens eller den selvejende institutions navn (evt. LBF. nr.) Afdelingens skæringsdato Adresse / vejnavn(e) Postnr. & by Afdelingens eller den selvejende Startboliger Øvrige Ungdoms- Familieboliger Ældreboliger institutions boliger boliger Antal Beskriv boligernes fysiske placering og forholdet til omgivelserne (ligger boligerne spredt i en bebyggelse eller er de samlet i en opgang, fløj eller lignende, er der tale om tæt-lav eller etagebyggeri, påtænkes der tilknyttet fælleslokaler til boligerne, hvordan er de placeret bymæssigt etc.): Forudsættes en del af projektets udgifter dækket via anden indtægtskilde? Hvis ja, udfyld nedenstående: Boligsocial indsats Finansieringskilde Beløb Varighed Formål Fysiske faciliteter Finansieringskilde Beløb Formål I Eventuelle kommentarer til ovenstående: Ansøgers underskrift Dato Underskrift Navn J Kommune KOMMUNENS INDSTILING Kommunens navn (afdelingens eller den selvejende institutions beliggenhedskommune). Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer Navn på kontaktperson

13 10. september Nr. 69. Kontor / afdeling Kontaktadresse, gadenavn, nr. Postnr. & by Telefonnummer (numre) K Kommunalbestyrelsens godkendelse af startboligprojektet Det attesteres herved, at Kommune godkender etableringen af de i skemaet omhandlede startboliger. Boligerne etableres i eksisterende byggeri. Angiv navn og organisationsform (alment, selvejende m.v.) for byggeriet, herunder evt. behov for kommunal godkendelse af omdannelse, ommærkning m.v.: Angiv, om de forudsatte kommunale godkendelser m.v. er givet, eller om de først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: Boligerne etableres i byggeri tilvejebragt ved nybyggeri eller erhvervelse med kommunalt støttetilsagn efter almenboligloven. Angiv kortfattet byggeriets karakter: Angiv, om det forudsatte kommunale tilsagn er givet, eller om det først forventes givet efter tildeling af eventuelt støttetilsagn til startboliger: Bestyrelsens sammensætning (i selvejende almene ungdomsboliginstitutioner). Angiv bestyrelsens sammensætning, herunder kommunalbestyrelsens beslutning med hensyn til en eventuel repræsentation af en frivillig organisation på det sociale område: Kommunalbestyrelsens bemærkninger til projektet: Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse forventes fremsendt efterfølgende og senest den 23. november 2012, hvorfor der alene kan gives en foreløbig kommunal tilkendegivelse. Dato Underskrift Navn PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv projektets formål og idegrundlag (maks. 1 side). 2 Udlejning og målgruppe: Kan målgruppen indkredses nærmere inden for rammerne af de generelle regler for ordningen? Beskriv i så fald kortfattet, hvordan målgruppen nærmere afgrænses? Beskriv desuden, hvordan udlejningen tænkes organiseret (maks. ½ side).

14 10. september Nr Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisering, kommunikation og opgavefordeling mellem startboligerne, kommunen og evt. samarbejdspartenere. 4 Den sociale indsats i boligerne: Beskriv projektets metoder og indhold. Herunder særligt den sociale viceværts rolle. 5 Bygningernes tilstand: Hvordan kan den eksisterende tilstand af bygningerne beskrives? For almene afdelinger kan oplysningerne hentes fra seneste oplysningsskema til Almenstyringsdialog.dk. Bygningernes vedligeholdelsestilstand (sæt kryds) Utilfredsstillende: Mindre tilfredsstillende: Tilfredsstillende: Ringe grad: Ret ringe grad: Nogen grad: Ret høj grad: Høj grad: Beskriv kort de eksisterende forhold i afdelingen (Herunder den driftsøkonomiske situation, efterspørgslen efter boligerne, miljøet i afdelingen og relationen til lokalsamfundet): 6 Bygningernes tilstand: Hvordan kan den eksisterende tilstand af bygningerne beskrives? For almene afdelinger kan oplysningerne hentes fra seneste oplysningsskema til Almenstyringsdialog.dk. Bygningernes vedligeholdelsestilstand (sæt kryds) Utilfredsstillende: Mindre tilfredsstillende: Tilfredsstillende: Er bygningerne tidssvarende (sæt kryds) Ringe grad: Ret ringe grad: Nogen grad: Ret høj grad: Høj grad: Beskriv kort de eksisterende forhold i afdelingen (Herunder den driftsøkonomiske situation, efterspørgslen efter boligerne, miljøet i afdelingen og relationen til lokalsamfundet): 7 Nuværende husleje Forventet start husleje Startboliger Md. leje (fra XX kr. til XX kr.) Størrelse (fra XX m 2 til XX m 2 ) Er der for nærværende planlagt større projekter eller aktiviteter, som vil bevirke ekstraordinære huslejeændringer? :

15 10. september Nr. 69. Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge (støttebekendtgørelsen) Bilag september 2012 Nr. 911 Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge I medfør af 101 a, stk. 5, 169, stk. 2 og 184, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 518 af 5. juni 2012, fastsættes: Støtte til startboliger 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om startboligbidrag til 1) ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger eller 2) almene ungdomsboliger ejet af selvejende institutioner. Stk. 2. Der kan ydes støtte efter stk.1 inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Ikke anvendte beløb kan overføres til det følgende år. Stk. 3. Startboligbidraget ydes til finansiering af en særlig boligsocial indsats til personer i alderen 18 til og med 24 år, der har behov for bostøtte. Bidraget dækker udgifterne til løn til sociale viceværter og til andre omkostninger i forbindelse med den boligsociale indsats, jf. 9. Stk. 4. Startboligbidraget ydes for en periode af højst 15 år, jf. dog 8, stk. 3. Bidraget reguleres én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i lønindekset for den private sektor. Stk. 5. Boliger, hvortil der er givet tilsagn om startboligbidrag, har status som startboliger. Bortfalder startboligbidraget, jf. stk. 4 og 11, stk. 1, mister boligerne samtidig deres status som startboliger. Stk. 6. En almen boligorganisation eller en selvejende almen ungdomsboliginstitution, der har fået tilsagn om støtte i henhold til stk. 1-4, benævnes i denne bekendtgørelse som bygningsejeren. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan udover startboligbidraget og inden for den bevillingsramme, der er nævnt i 1, stk. 2, give tilsagn om tilskud til bygningsejeren til finansiering af mindre ombygninger af eksisterende boliger i forbindelse med deres udlejning som startboliger. Ansøgningsprocedure mv. 3. Ansøgning om støtte i henhold til 1 og 2 indsendes af den almene boligorganisation eller den selvejende ungdomsboliginstitution til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt skema, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i hvert af årene tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk). 4. Når en social vicevært, jf. 1, stk. 3, og 9, er ansat, og når en ombygning, jf. 2, er påbegyndt, indsender bygningsejeren oplysninger om datoen for henholdsvis ansættelsen og påbegyndelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indsendelse efter 1. pkt. skal ske senest 12 måneder efter datoen for ministeriets støttetilsagn. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan dog i sit støttetilsagn fastsætte en længere frist. Støttetilsagnet bortfalder, hvis den frist, der er fastsat i henhold til reglerne i 2. eller 3. pkt., overskrides. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i særlige tilfælde tillade, at fristen overskrides.

16 10. september Nr. 69. Stk. 2. Bygningsejeren skal udarbejde et byggeregnskab vedrørende en ombygning. Regnskabet opgøres pr. datoen for færdiggørelsen af ombygningen. Regnskabet skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med kopi til kommunalbestyrelsen senest 18 måneder efter datoen for påbegyndelsen, jf. stk. 1. I byggeregnskabet skal medtages samtlige udgifter og indtægter vedrørende ombygningen frem til færdiggørelsen af ombygningen. Samtlige udgifter skal være betalt. Meddelelse af tilsagn om støtte mv. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretager en vurdering af de indsendte ansøgninger og træffer beslutning om, hvorvidt der kan meddeles tilsagn om støtte i henhold til 1 og 2. Stk. 2. Tilsagnet om støtte tildeles med udgangspunkt i følgende kriterier: 1) Projektets overordnede ide. 2) Projektets organisation og forankring i eksisterende almene boligorganisationer eller frivillige organisationer. 3) Bygningernes egnethed. 4) Afdelingens eller den selvejende institutions økonomi, herunder huslejeniveau. 5) Niveauet for bostøtten i det enkelte projekt, jf. 7, stk. 1 og 2. 6) Geografisk fordeling af de støttede projekter. Stk. 3. Et tilsagn om støtte i henhold til 1 og 2 kan kun meddeles, hvis kommunalbestyrelsen kan godkende det ansøgte projekt. Det er tillige en betingelse, at de aktiviteter, hvortil der ansøges om støtte, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet. 6. Et tilsagn om støtte i henhold til 1 og 2 kan ikke uden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forudgående godkendelse overdrages. 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i sit tilsagn i henhold til 1 normeringen i det enkelte projekt i form af bostøtte fra en social vicevært, jf. 9. Stk. 2. Der kan ikke gives tilsagn om støtte til projekter, hvor den bostøtte, som er nævnt i stk. 1, i gennemsnit overstiger 4 timer pr. uge pr. beboer i startboligerne. 8. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om støtte, som er meddelt i henhold til 1 og 2. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om ændringerne. Stk. 2. Hvis en godkendelse efter stk. 1 indebærer en forhøjet støtte til projektet, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige tilsagn. Det er en forudsætning for at meddele et mertilsagn, at de merudgifter, der er forbundet hermed, kan indeholdes inden for den bevillingsramme, der er nævnt i 1, stk. 2. Stk. 3. Et mertilsagn kan maksimalt vedrøre samme periode, som gælder for det oprindelige tilsagn. Bostøtte 9. Bygningsejeren skal sikre, at bostøtten, som er nævnt i 1, stk. 3, organiseres og ydes af en social vicevært. Indsatsen omfatter støtte og rådgivning, styrkelse af bomiljøet og igangsætning af aktiviteter. Frivillig arbejdskraft kan inddrages i indsatsen.

17 10. september Nr. 69. Stk. 2. Den boligsociale indsats skal leve op til faglige standarder, der sædvanligvis gælder for socialt arbejde i forhold til den pågældende målgruppe. Stk. 3. Bygningsejeren skal udarbejde en arbejdsbeskrivelse for den sociale vicevært på baggrund af den fremsendte ansøgning om offentlig støtte. Udbetaling og bortfald af støtte mv. 10. Statens Administration udbetaler startboligbidrag, jf. 1, stk. 3 og 4, kvartalsvis på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til bygningsejeren. Udbetalingen sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ansættelsen af den sociale vicevært, jf. 4, stk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan helt eller delvis bringe betaling af startboligbidraget til ophør, hvis formålet med bidraget ikke opfyldes, herunder ved udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter. Stk. 2. Bygningsejeren skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen fremsender indberetningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med kommunalbestyrelsens eventuelle bemærkninger. Stk. 3. Hvis indtægterne fra startboligbidrag overstiger udgifterne til bostøtte i en afdeling eller i en selvejende institution i et regnskabsår, skal bygningsejeren skriftligt orientere Statens Administration herom. Orienteringen, som skal indeholde en nærmere opgørelse af de indtægter og udgifter, der er nævnt i 1. pkt., skal sendes til Statens Administration senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med kopi til bygningsejerens revisor og kommunalbestyrelsen. Statens Administration gør tilbagebetalingskrav vedrørende merindtægten gældende. Statens Administration kan modregne tilbagebetalingskravet i udbetalinger efter Statens Administration udbetaler tilskud til ombygning, jf. 2, som et engangsbeløb på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til bygningsejeren. Udbetalingen sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget oplysninger fra bygningsejeren om datoen for ombygningens påbegyndelse, jf. 4, stk.1. Stk. 2. Hvis det udbetalte engangsbeløb ifølge byggeregnskabet overstiger udgifterne til ombygningen, gør Statens Administration tilbagebetalingskrav vedrørende merindtægten gældende. Revision mv. 13. Byggeregnskabet vedrørende en ombygning, jf. 4, stk. 2, skal inden indsendelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter være revideret af en godkendt revisor. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om byggeregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger og vilkår, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskabet. Tilsyn 14. Kommunalbestyrelsen påser, at de særlige betingelser og vilkår, som gælder for startboliger, herunder den særlige boligsociale indsats i forhold til beboerne, overholdes. Der påhviler kommunalbestyrelsen

18 10. september Nr. 69. en tilsvarende indberetningspligt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som gælder for bygningsejeren, jf. 11, stk. 2. Kasse- og regnskabsmæssig forvaltning 15. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af støtte efter denne bekendtgørelse udføres af Statens Administration efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nærmere retningslinjer, jf i lov om almene boliger m.v. Ikrafttrædelse 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 10. september 2012 Carsten Hansen / Mikael Lynnerup Kristensen

19 10. september Nr. 69. Bilag 3 Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v. 10. september 2012 Nr. 912 Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v. I medfør af 32 og 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, fastsættes: Omdannelsesproces m.v. 1. Denne bekendtgørelse omfatter omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer eller til selvejende almene ungdomsboliginstitutioner efter 2 i lov om almene boliger m.v. Ved selvejende institutioner forstås i denne bekendtgørelse: 1) Selvejende ungdomsboliginstitutioner indeholdende boliger, der er opført med offentlig støtte efter tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning. 2) Kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, men som er omfattet af 2, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 3) Selvejende ældreboliginstitutioner indeholdende boliger, der er opført med offentlig støtte efter lov om almene boliger m.v. eller den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap. 4) Selvejende institutioner indeholdende lette kollektivboliger opført med offentlig støtte efter tidligere love om boligbyggeri. 2. Beslutning om omdannelse, jf. stk. 2 og 3, træffes af institutionens bestyrelse. Stk. 2. De selvejende institutioner og kollegier, der er nævnt i 1, nr. 1 og 2, kan omdannes til 1) en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation, 2) en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger, eller 3) en selvejende almen ungdomsboliginstitution. Stk. 3. De selvejende institutioner, der er nævnt i 1, nr. 3 og 4, kan omdannes til 1) en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation, eller 2) en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger. Stk. 4. Det er en forudsætning for omdannelse efter stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, at omdannelsen er godkendt af den almene boligorganisation. 3. Institutionens bestyrelse anmoder Landsbyggefonden om at foretage en vurdering af driftsøkonomien i institutionen. Stk. 2. Landsbyggefondens vurdering foretages på grundlag af de foreliggende oplysninger og vil særligt omfatte en vurdering af balancen i institutionens budget og regnskab ved en opstilling efter reglerne for almene boligorganisationer.

20 10. september Nr. 69. Stk. 3. Landsbyggefondens vurdering er alene af vejledende karakter og vil ikke kunne danne grundlag for en eventuel senere ansøgning om driftsstøtte fra fonden. 4. Kommunalbestyrelsen i den selvejende institutions beliggenhedskommune godkender omdannelsen af institutionen. Ansøgning om godkendelse af omdannelsen indsendes af institutionens bestyrelse til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ved indsendelse af ansøgningen skal bestemmelserne i 2, stk. 4, og 3 være opfyldt. Ansøgningen skal være bilagt 1) en vurdering af institutionens økonomi fra Landsbyggefonden efter 3, samt 2) fornøden godkendelse efter 2, stk. 4. Stk. 3. Omdannelsen skal godkendes, med mindre særlige hensyn taler imod. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele afslag alene med henvisning til institutionens økonomi. I godkendelsen fastlægges den dato, omdannelsen træder i kraft. Godkendelsen kan ikke meddeles med tilbagevirkende kraft. Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse meddeles samtidig på vegne af Statens Administration, at allerede meddelte tilsagn om offentlig støtte, herunder offentlige lånegarantier, på uændrede vilkår overføres til den almene boligafdeling eller den selvejende almene ungdomsboliginstitution. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen indberetter godkendelse af omdannelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Statens Administration, Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne og Byggeskadefonden. Indberetning til Byggeskadefonden skal dog kun foretages, hvis institutionen er opført med tilsagn efter den 30. juni Institutionen kan påbegynde den organisatoriske omdannelsesproces, når der foreligger en godkendelse fra kommunalbestyrelsen efter 4. Processen kan dog også iværksættes under forudsætning af en efterfølgende godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår omdannelsesprocessen skal være tilendebragt. Omdannelsesprocessen skal dog være gennemført senest 3 måneder efter, at omdannelsen træder i kraft, jf. 4, stk Ved omdannelse til en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation, jf. 2, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, tager den almene boligorganisations bestyrelse initiativ til afholdelse af afdelingsmøde. Dagsordenen for mødet skal omfatte valg af afdelingsbestyrelse samt - såfremt den øverste myndighed er et repræsentantskab - valg af det i boligorganisationens vedtægter fastlagte antal repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab. 7. Ved omdannelse til en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger, jf. 2, stk. 2, nr. 2 og stk. 3, nr. 2, godkender institutionens bestyrelse nye vedtægter for boligorganisationen. Stk. 2. Institutionens bestyrelse tager initiativ til afholdelse af afdelingsmøde. Dagsordenen for mødet skal omfatte valg af boligorganisationens repræsentantskab, jf. dog stk. 3 vedrørende almene boligorganisationer, der har en generalforsamling som øverste myndighed. Stk. 3. Det efter stk. 2, valgte repræsentantskab vælger det i vedtægterne fastlagte antal bestyrelsesmedlemmer. Hvor øverste myndighed i en almen boligorganisation er en generalforsamling, foretages valget af bestyrelsesmedlemmer dog af afdelingsmødet.

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger. Den underskrevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba

SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba SÅLUS,^r BoligadministroHon Amba INDGÅET 1 3 SEP. 2013 Aabenraa Kommune Vestergade 12 1. sal, 6200 Aabenraa TIf. 73456500 E-mail: salus@salus-bolig.dk Aabenraa Kommune Sundhed og Omsorg att: Handicapchef

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ældreboliger administration

Ældreboliger administration Ældreboliger administration COK Kursus i Vejle Den 11. juni 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Høringsudkast. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 28 Offentligt

Høringsudkast. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 28 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 28 Offentligt Høringsudkast Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om boligbyggeri, lov om støttede private ungdomsboliger

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere