MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

2 I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier til rådighed for dig til privat brug. Kort om multimediebeskatningen Fra 1. januar 2010 (indkomståret 2010), skal du beskattes af multimedier, der stilles til rådighed af din arbejdsgiver for privat brug. Det betyder, at du bliver beskattet samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse. Du beskattes af kr. (2010-niveau) pr. år, uanset om du får stillet ét, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Skattereformen indebærer markante nedsættelser af indkomstskatten. Den betyder også, at der på visse områder indføres en mere ensartet beskatning af personalegoder. Multimediebeskatningen er en del af skattereformen og skal ses i den sammenhæng. Det skattemæssige udgangspunkt er, at al løn skal beskattes uanset om den udbetales i kontanter eller naturalier. Det gælder fra 2010 nu også privat rådighed over arbejdsgiverbetalt computer og internet, der i en årrække har været skattefritaget under visse betingelser. Fri telefon har i mange år skullet medregnes til den skattepligtige indkomst med en værdi af kr., men der var fradrag for egne telefonudgifter. Denne mulighed for at reducere beskatningen af fri telefon falder bort med skattereformen. Multimediebeskatningen er således ikke en ny skat, men en fast værdiansættelse af det gode, som består i, at din arbejdsgiver betaler for en computer, telefon eller internetforbindelse, som du også kan bruge privat. Hvilke goder er omfattet? Telefon fastnet/mobil: Telefon dækker både selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen samt telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, visnummerfunktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Reglerne gælder både de tilfælde, hvor telefonen er oprettet i arbejdsgiverens m.v. s navn, og hvor arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et bestemt beløb betaler eller refunderer medarbejderens telefonudgifter eller en procentdel af udgifterne. En telefon omfatter også små håndholdte computere såsom PDAer, smartphones o. lign. Computer inklusive sædvanligt tilbehør: Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Datakommunikation via internetforbindelse: Det vil sige en adgang til og brug af internet, eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Det omfatter også engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Abonnementsudgifterne til internetadgangen omfatter også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet. Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang eksempelvis gratis download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen. Hvornår tv-pakker er en sådan ydelse, forventes forelagt Skatterådet. Skatterådets afgørelser offentliggøres på skat.dk 1

3 Får du et fast månedligt telefontilskud fra din arbejdsgiver til dækning af telefonudgifter, uanset om du afholder udgifterne eller ej, er det ikke omfattet af multimediebeskatningen, men beskattes som hidtil som almindelig indkomst. Den skattepligtige værdi på kr. af multimedier nedsættes ikke, selvom du eventuelt selv har betalt arbejdsgiveren for den private rådighed over goderne. Den nedsættes heller ikke selvom, der har været private udgifter til telefon. Hvem gælder multimediebeskatningen for Multimediebeskatningen gælder, hvis du får stillet multimedier til rådighed som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som honorarmodtager. Derudover gælder den også, hvis du er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, og som en del af dette arbejde får stillet multimedier til rådighed. Reglerne gælder desuden, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og gennem din virksomhed har multimedier til rådighed for privat benyttelse. Beskatningen gælder for dig som arbejdstager, hvis du har rådighed over et gode. Hvis du og din ægtefælle eller samlever af hver jeres arbejdsgiver får stillet multimedier til rådighed, skal I begge beskattes af kr. Hvis du til brug for frivilligt ulønnet arbejde omfattet af ligningslovens 7 M for en forenings skattefri virksomhed får stillet multimedier til rådighed af foreningen, skal du dog ikke multimediebeskattes af disse, selvom du også kan bruge dem privat. Det samme gælder for frivillige i hjemmeværnet. Betaler din arbejdsgiver en uddannelse for dig, som opfylder betingelserne for skattefrihed, kan din arbejdsgiver også skattefrit stille en computer til rådighed på linje med bøger og andet materiale til brug for forberedelsen hjemmefra. Det kræver, at computeren er relevant for din uddannelse, at den ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning. En Tro og love erklæring til din arbejdsgiver om, at du ikke benytter computeren privat, er i den forbindelse tilstrækkeligt til at godtgøre, at du ikke anvender computeren privat. Hvornår gælder multimediebeskatningen fra Multimediebeskatningen gælder fra og med indkomståret Har du allerede ét multimedie til rådighed for privat brug og fortsætter med at have det, vil det blive omfattet af multimediebeskatningen fra 1. januar Har du inden 22. april 2009 lavet en aftale med din arbejdsgiver efter den såkaldte hjemme-pcordning, udløser denne computer først multimediebeskatning fra Efter den særlige hjemmepc-ordning, der er ophævet, aftaler man med sin arbejdsgiver at dele udgiften ved at have en hjemme-pc til rådighed, og din arbejdsgiver betaler minimum 25 procent af udgifterne ved at stille computeren til rådighed. Hvis du imidlertid har et andet multimedie til rådighed for privat anvendelse, udløser dette andet gode multimediebeskatning. 2

4 Hvad beskattes Multimediebeskatningen er en rådighedsbeskatning. Det betyder, at det er rådigheden til privat brug, der udløser skat. Det er ikke afgørende, om du faktisk benytter et af de omfattede multimedier privat. Har du multimedier til rådighed for privat brug en del af året, bliver du kun beskattet af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har godet til rådighed. Du er multimedieskattepligtig af de påbegyndte måneder, hvor du har haft multimedier til rådighed for privat brug. Tager du fx midt i en måned multimedier, der ellers ikke har været til privat rådighed, med hjem, bliver du skattepligtig fra månedens begyndelse. Se eksempler i afsnit Multimedier tages med hjem fra arbejdspladsen. Multimedier på arbejdspladsen Det forhold, at du har multimedier til rådighed på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv multimediebeskatning. Det gælder også for bærbare multimedier som fx computer eller mobiltelefon. Almindeligt privat brug af din arbejdsgivers multimedier fra arbejdspladsen, fx at du bruger telefonen på arbejdspladsen til at ringe og aftale tandlægetid, eller at du tjekker og besvarer private s på computeren på arbejdet har ikke skattemæssige konsekvenser. Har du bærbare multimedier til rådighed på arbejdspladsen, er det relevant, at du aftaler med din arbejdsgiver, om de må tages med hjem fra arbejdspladsen eller ej. Tager du ikke bærbare multimedier med hjem fra arbejdspladsen, multimediebeskattes du ikke. Eksempel 1 Du har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på arbejdspladsen. Multimedierne benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. - Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor ikke multimediebeskattes. Eksempel 2 Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du ikke må tage med hjem. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes. Der gælder det samme for mobiltelefon (herunder en PDA) og en mobilinternetforbindelse Multimedier tages med hjem fra arbejdspladsen I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af multimedierne med hjem, er det bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet. Det gælder også, hvis du har multimedier til rådighed i forbindelse med en distanceeller hjemmearbejdsplads, herunder hvis du har din bopæl som arbejdsplads. 3

5 Eksempel 1 Du har via din arbejdsgiver en stationær computer og/eller internetforbindelse og/eller fastnettelefon i dit hjem med mulighed for at arbejde hjemmefra. - Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes. Eksempel 2 Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. - Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes. Eksempel 3 Du har en mobil internetforbindelse, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. - Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes. Eksempel 4 Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. - Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes. Om tilkaldevagt mv. se nedenfor om Arbejdsmobiltelefon. Eksempel 5 Du har en token (kodesystem til din arbejdsgivers netværk) til brug for at arbejde hjemmefra på din egen computer. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes. Eksempel 6 Du har en stationær telefon eller mobiltelefon på arbejdspladsen, som du viderestiller til din private telefon, når du arbejder hjemme. -Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes. Eksempel 7 Din arbejdsgiver har stillet en firmabil/lastbil til rådighed for dig til brug for arbejdet. Bilen parkeres ved din bopæl, da din arbejdsdag begynder og slutter der. I bilen er der fastmonteret en mobiltelefon og/eller en pc, på en sådan måde, at de ikke kan tages ud af bilen. Du bruger telefonen/ pc en i dit daglige arbejde. Der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen/pc en ikke må fjernes fra bilen, og at de ikke må anvendes privat. -Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug, og din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af multimedierne. Har du aftalt med din arbejdsgiver, at et multimedie kan tages med hjem, betyder rådighedsbegrebet, at du har et multimedie til rådighed for privat brug, uanset om du rent faktisk tager det med hjem, og du skal da multimediebeskattes. 4

6 Eksempel 8 Du har en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Du har indimellem behov for at tage computeren med hjem og vil aftale fra gang til gang med din arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skal indberette dig til multimediebeskatning for de måneder, hvor du har computeren med hjem. - Du har reelt multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor multimediebeskattes for hele året. Eksempel 9 Din arbejdsgiver har en ekstra bærbar computer, som du låner med hjem fra arbejdspladsen, fordi du i en periode skal bruge den privat, fx fordi du skal skrive en bog. Du har en stationær computer på arbejdet, som benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. - Du har alene et multimedie til rådighed for privat brug i den periode, hvor du låner computeren med hjem og skal kun multimediebeskattes for den periode. Arbejdsmobiltelefon Hvis du tager en mobiltelefon med hjem fra arbejdspladsen, har du som udgangspunkt privat rådighed over mobiltelefonen og skal multimediebeskattes. Du skal dog ikke multimediebeskattes, hvis du og din arbejdsgiver opfylder nogle særlige betingelser: Din brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet Du har afgivet en Tro og love erklæring til din arbejdsgiver om, at du kun bruger telefonen erhvervsmæssigt Din arbejdsgiver fører kontrol med, at du kun anvender telefonen erhvervsmæssigt Brug af telefonen uden for din arbejdsplads kan være nødvendigt for, at du kan udføre arbejdet, fx fordi du er på tilkaldevagt eller arbejdstilrettelæggelsen i øvrigt kræver det. Det samme kan være tilfældet, hvis telefonen er nødvendig, fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig, eller du skal kunne kontakte dem i og/eller uden for almindelig arbejdstid. Eksempel 1 Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra, og som kun bruges erhvervsmæssigt. - Hvis telefonen er nødvendig for dit arbejde, og du ikke bruger mobilen privat, skal du afgive en Tro og love erklæring til din arbejdsgiver om, at den udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Du må herefter ikke benytte mobilen privat heller ikke til almindelig privat brug fra din arbejdsplads. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Det er din arbejdsgiver, der vurderer om dine arbejdsopgaver og/eller en fornuftig arbejdstilrettelæggelse gør, at det er nødvendigt, at du tager mobilen med hjem. Det er et krav, at din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobilen kun bruges erhvervsmæssigt. 5

7 Der er i store træk tale om en videreførsel af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner. For fremtiden kan du dog ikke foretage enkeltstående private opkald fra en sådan telefon, uden at det udløser beskatning. Det er samtidig en undtagelse til hovedreglen om, at multimedier, du tager med hjem, er omfattet af multimediebeskatningen. Der stilles således særlige krav til dokumentationen/kontrollen af, at din arbejdsmobiltelefon udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Denne særlige undtagelse gælder ikke for en computer eller internetadgang, da det ikke på samme måde som for telefoner er muligt for arbejdsgiveren at kontrollere eventuel privat brug ud fra specificerede lister på opkald. Tjenesterejse En anden undtagelse til reglen om, at du har privat rådighed over et multimedie, som du tager med hjem fra arbejdspladsen, er, hvis du tager det med hjem i forbindelse med en tjenesterejse, og du har et arbejdsbetinget behov for at have et multimedie med dig. Det er et krav, at multimediet kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og at du ikke uden unødigt besvær har mulighed for at hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen. Du er på tjenesterejse, når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end din sædvanlige arbejdsplads. Det er en konkret vurdering, om du ikke uden unødigt besvær kan hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen. Der kan bla. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid, der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold. Eksempel 1 Du er ansat i København og skal til møde i Odense og vil tage den bærbare computer og eventuelt mobilt bredbånd med hjem aftenen inden tjenesterejsen. - Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager computeren med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer computeren og eventuelt mobilt bredbånd. Computeren og eventuelt mobilt bredbånd må kun anvendes erhvervsmæssigt og anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Du kan ikke uden unødigt besvær hente computeren og eventuelt mobilt bredbånd inden tjenesterejsen. Du kan fortsat benytte computeren til almindelig privat brug på arbejdspladsen, uden at det udløser multimediebeskatning. 6

8 Eksempel 2 Du har arbejdsmøder i Bruxelles. Du tager en mobiltelefon med hjem aftenen inden afrejse. - Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager mobiltelefonen med hjem, hvis du opfylder følgende betingelser: Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste morgen. Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer en mobiltelefon. Du kan ikke uden unødigt besvær hente mobiltelefonen inden tjenesterejsen. Du har lavet en Tro og love erklæring med din arbejdsgiver om, at mobiltelefonen udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt. Mobiltelefonen anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt. Din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke benyttes privat. Du bruger heller ikke efterfølgende den samme telefon privat fra arbejdspladsen. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Starter din tjenesterejse fra din normale arbejdsplads, men slutter på din bopæl, således at den bærbare computer/mobiltelefonen først afleveres på arbejdspladsen den efterfølgende morgen, gælder de samme betingelser. Det vil sige, at du er omfattet af eksempel 1 og 2. Eksempel 3 Du har en bærbar computer, som du har med dig hjem efter arbejde. Dit arbejde består i at besøge kunder. Din arbejdsdag begynder og slutter på din hjemadresse, og du er kun lejlighedsvis på din arbejdsgivers adresse. - Da du ikke har nogen fast arbejdsplads, er du ikke på tjenesterejse. Når du har den bærbare computer med hjemme, er der derfor formodning for privat rådighed, og du skal multimediebeskattes. Tager du til brug for dit arbejde et multimedie med på en tjenesterejse uden at medbringe det på bopælen, fx fordi du henter og afleverer multimediet på arbejdspladsen samme dag som tjenesterejsen, skal du ikke multimediebeskattes. Computer med særligt programmel til hjemlån Der kan være helt særlige situationer, hvor du ikke anses for at have rådighed over en computer til din private brug, selvom den medbringes på bopælen. Du skal således ikke beskattes, hvis følgende betingelser er opfyldt: Du har mulighed for at låne en af din arbejdsgivers computere med hjem. Computeren indeholder særlig programmel til brug for dit arbejde. Der er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån. Du låner kun computeren med hjem i ny og næ. Der er støtte for, at du kun må anvende og faktisk kun anvender den erhvervsmæssigt (se eksempler nedenfor). Almindelige tekstbehandlingsprogrammer, styresystemer mv. er ikke særligt programmel. 7

9 Eksempel 1 Du er skolelærer på en skole med 50 lærere og har mulighed for at låne en af skolens 5 computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Du låner en computer med hjem én gang om måneden for at rette fysikopgaver. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren med det særlige programmel er nødvendig for at kunne rette fysikopgaverne. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes Eksempel 2 Du skal arbejde på et projekt sammen med 10 andre i to måneder, hvor du én gang om ugen i projektperioden tager en af din arbejdsgivers tre computere med særligt programmel med hjem til brug for dette arbejde. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og computeren er nødvendig for at udføre dit arbejde. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes. Eksempel 3 Du er teknisk medarbejder og skal bruge en computer med særlig programmel til overvågning eller for at kunne fungere som beredskab. I er 10 medarbejdere, der er en del af et beredskab, og du har vagt hver 10. dag året rundt. Du har mulighed for at være på vagten hjemmefra ved at låne en af din arbejdsgiveres to computere til hjemlån med hjem. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt, og det er den del af dine arbejdsopgaver at have vagt, hvortil computeren er nødvendig. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes. Hvis du tager en sådan computer til hjemlån med hjem og opfylder betingelserne for ikke at blive multimediebeskattet, kan du desuden tage en mobil bredbåndsforbindelse med hjem, uden at det udløser multimediebeskatning, hvis den følger med computeren og er nødvendig for at kunne udføre arbejdsopgaven. Det kan fx være, at du skal kunne komme på arbejdsgiverens netværk. Multimedier med begrænset anvendelse Hvis et multimedie teknisk er begrænset, så det ikke længere kan bruges privat, kan du afkræfte formodningen for privat rådighed, selvom multimediet tages med hjem fra arbejdspladsen. Det kan fx være tilfældet hvis en mobiltelefon er indrettet sådan, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald; således at den kun kan benyttes til at foretage opkald internt i virksomheden. Du skal derfor ikke multimediebeskattes af en sådan mobiltelefon. Eksempel 1 Du er hjemmehjælper og har en PDA til rådighed, så du kan indtaste besøgsoplysninger om de klienter, du besøger en given dag. Efter hvert besøg/ endt vagt sender du oplysningerne til arbejdsgiveren via opkald til det samme nummer/de samme numre hver gang. Din arbejdsgiver har låst PDA ens funktionaliteter, så der alene kan foretages opkald til arbejdsgiverens egne numre. - Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug. Din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af PDA en. 8

10 Det samme kan være tilfældet, hvis du har en bærbar computer, hvor computeren teknisk er indrettet således, at du fx kun kan læse en sikkerhedsmanual til brug for arbejdet og ikke kan benytte computeren i øvrigt. Flere af hvert gode Din arbejdsgiver kan godt stille flere goder af samme art til rådighed, fx to fastnettelefoner, hvis der er en reel begrundelse herfor, såsom at du har flere boliger. Andre personer i din husstand kan også benytte disse goder uden skattemæssige konsekvenser. Der må imidlertid ikke være tale om, at din arbejdsgiver direkte stiller multimedier til rådighed for din ægtefælle, børn eller andres private brug. Er det tilfældet, skal du udover multimediebeskatning beskattes selvstændigt af værdien af disse goder. Udover multimediebeskatning på kr. per år, skal du således også beskattes af markedsværdien af de multimedier, der stilles til rådighed for andre i husstanden. Eksempel 1 Du får en fastnettelefon installeret i din faste bolig, og du får en fastnettelefon installeret i dit sommerhus. Du har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på dig uden for normal arbejdstid. -Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to fastnettelefoner, omfatter multimediebeskatningen begge telefoner, og du skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er dig, der har fået stillet godet til rådighed og benytter det. Andre personer i din husstand kan dog også benytte godet uden skattemæssige konsekvenser. Eksempel 2 Du får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af din arbejdsgiver. Der er ikke nogen særskilt begrundelse herfor. - Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der ikke er en reel begrundelse for, at du har 4 mobiltelefoner, skal du ud over multimediebeskatningen også beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner. Eksempel 3 Du har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som din arbejdsgiver tilbyder med finansiering gennem en fleksibel lønaftale ( kontantlønsnedgang ). Denne mobiltelefon er udelukkende til din personlige private brug. Derudover stiller din arbejdsgiver en mobiltelefon til rådighed for dig som arbejdstelefon, som du tager med hjem fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig. - Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel begrundelse for, at du har to telefoner, nemlig at kunder eller din arbejdsgiver altid skal kunne komme igennem til dig på din arbejdstelefon, er begge mobiltelefoner omfattet af multimediebeskatningen og du skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne ikke reelt er stillet til rådighed for andre i din husstand. 9

11 Hvad skal din arbejdsgiver gøre Har du multimedier til rådighed for privat brug, er det A-indkomst, og din arbejdsgiver har oplysnings- og indeholdelsespligt til SKAT. Har du bærbare multimedier til rådighed på din arbejdsplads, men ikke privat rådighed over dem, har din arbejdsgiver desuden en kontrolforpligtelse. Dette står nærmere beskrevet i afsnittet Hvad skal du som arbejdsgiver gøre. Hvis du har flere arbejdsgivere, som stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse, skal alle dine arbejdsgivere indeholde A-skat og AM-bidrag og indberette til SKAT. SKAT sikrer i forbindelse med din årsopgørelse, at du kun bliver multimediebeskattet én gang. Du kan se mere om dette under de personlige oplysninger i din Skattemappe i forbindelse med årsopgørelsen. Hvad koster det i kroner og ører? Du bliver beskattet af kr., hvad enten arbejdsgiveren stiller ét eller flere multimedier til rådighed for din private benyttelse. Med skattereformens nedsættelse af indkomstskatten betyder det i 2010; De fleste vil skulle betale mellem og kr. årligt (ca. 100 kr. pr. måned) i skat. Personer, der betaler topskat, vil skulle betale knap kr. årligt (ca. 140 kr. pr. måned) i skat. Har du mulighed for at fravælge en hjemmearbejdsplads og dermed privat rådighed over en computer og/eller internet og/eller en telefon, er det relevant for dig at overveje, hvilke udgifter du i så fald selv skal afholde til multimedier, herunder også fravalg af den fleksibilitet, en hjemmearbejdsplads giver, samt eventuelle besparelser i transporttid og udgifter. Har du mulighed for at fravælge en arbejdstelefon og i stedet bruge din egen telefon til at ringe erhvervsmæssigt, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan vælge at refundere dig dine udgifter til erhvervsmæssige opkald (udlæg efter regning) uden at du skal beskattes af dette. Her skal du via din telefonregning dokumentere de opkald, som skal refunderes. Forskudsopgørelsen for 2010 Multimediebeskatningen gælder fra januar 2010 (indkomståret 2010), men den vil ikke automatisk indgå i forskudsopgørelsen for Du kan vælge selv at få det med på din forskudsopgørelse for 2010, men da din arbejdsgiver løbende igennem året trækker den skat, du skal betale, fra din løn, vil der kun i meget begrænset omfang blive tale om restskat, hvis du ikke ændrer forskudsopgørelsen. Hvis du har flere arbejdsgivere, som trækker A-skat og AM-bidrag for multimedier, sikrer SKAT i forbindelse med din årsopgørelse, at du kun bliver multimediebeskattet én gang. Du skal derfor ikke foretage dig noget i forbindelse med årsopgørelsen. Du kan overveje at ændre din forskudsopgørelse, så det der løbende trækkes i skat også kun svarer til, at du multimediebeskattes én gang. Mere information På SKATs hjemmeside finder du en række spørgsmål og svar med mange konkrete eksempler på rådighed over multimedier. Se Hvis du er i tvivl om den skattemæssige behandling af en disposition, kan du også spørge SKAT og få et bindende svar. Det koster 300 kr. (i 2010) og er bindende for SKAT. 10

12 Skatterådet afgør løbende en række principielle anmodninger om bindende svar, som offentliggøres på SKATs hjemmeside under Rådgiver og Afgørelser. Du er også velkommen til at kontakte SKAT på Særligt om selvstændigt erhvervsdrivende Multimedier, som indgår i din erhvervsmæssige virksomhed, og som er til rådighed for din private benyttelse, udløser multimediebeskatning. Du har som selvstændigt erhvervsdrivende fradrag for udgifterne afholdt i forbindelse med de pågældende multimedier. Hvis du driver din virksomhed i virksomhedsskatteordningen, kan de pågældende multimedier på lige fod med eksempelvis biler indgå i virksomhedsordningen. Du beskattes i så fald af den private rådighed over multimedierne, som om de var stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Du multimediebeskattes kun én gang, selvom du har multimedier til rådighed for privat brug både fra en arbejdsgiver og fra din virksomhed. Multimedier i virksomheder, der ikke drives fra hjemmet Hvis du i din virksomhed, der ikke drives fra hjemmet, anvender virksomhedens multimedier privat, udløser det som udgangspunkt ikke beskatning af multimedier. Dette gælder også bærbare multimedier. Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende én gang tager et multimedie, der indgår i din erhvervsmæssige virksomhed, med hjem, er godet bragt ind i din private sfære, og der er formodning for, at du har privat rådighed over multimediet. For at modbevise dette, skal du have meget sikre beviser for, at multimediet kun er brugt erhvervsmæssigt. Multimedier i hjemmet/fritidsboligen En fastnettelefon, en internetforbindelse eller en stationær computer, der indgår i din erhvervsvirksomhed, og som er installeret i hjemmet, vil altid udløse multimediebeskatning. Multimedier, der befinder sig i din virksomhed, som du driver fra hjemmet (blandet bolig/erhverv), udløser som udgangspunkt multimediebeskatning, idet der er formodning for, at du har privat rådighed over multimediet. 11

13 Hvad skal du som arbejdsgiver gøre A-skat Når du som arbejdsgiver stiller et eller flere multimedier til rådighed for privat anvendelse for en medarbejder, er det A-indkomst, og du har derfor pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag i medarbejderens løn af den skattepligtige værdi, som er på kr. (i 2010-niveau) årligt. Hvis en af dine medarbejdere får stillet multimedier til rådighed af flere arbejdsgivere, skal både du og den anden arbejdsgiver indeholde A-skat og AM-bidrag af multimedierne og indberette til SKAT. SKAT sikrer i forbindelse med årsopgørelsen, at din medarbejder kun bliver multimediebeskattet én gang. Din pligt til at indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag korrekt betyder, at du skal tage stilling til de medarbejdere, der råder over multimedier, og om disse medarbejdere hver især har privat rådighed over multimedier. Medarbejdere, som kun har rådighed over stationært it-udstyr på arbejdspladsen Tages udstyret ikke med hjem på bopælen, er der ikke behov for særlige tiltag, i og med de pågældende medarbejdere ikke har privat rådighed over multimedier. Medarbejdere, som har privat rådighed over multimedier Har du stillet multimedier til rådighed for privat brug på medarbejderens bopæl, fx internetforbindelse, en stationær computer eller en fastnettelefon, skal du indberette, at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatning og samtidig indeholde A-skat og AMbidrag. For disse medarbejdere er der herefter ikke behov for yderligere tiltag. Øvrige medarbejdere, som har rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen Det er relevant at tage stilling til, om disse medarbejdere hver især har privat rådighed over udstyret. Bærbare multimedier indikerer, at der kan være behov for eller ønske om at anvende medierne et andet sted end på den sædvanlige arbejdsplads fx til eksterne møder, foredrag og lignende, eller ved at computeren tages med hjem på bopælen. Medarbejdere med rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen Med disse medarbejdere skal du således indgå en form for aftale mellem dig og medarbejderen, hvor det står klart for jer begge, om medarbejderen har privat rådighed over multimedier. Det er ikke nødvendigt, at du indgår en særskilt skriftlig aftale med hver enkelt medarbejder. Det forhold, at du indberetter eller ikke indberetter privat rådighed over multimedier for hver enkelt ansatte, er i sig selv en stillingtagen fra såvel din som medarbejderens side. Har du et begrænset antal computere med særligt programmel, som dine medarbejdere kan låne med hjem i ny og næ til arbejdsopgaver, uden at de har dem til rådighed for privat brug, skal du som arbejdsgiver sikre dig, at dine medarbejdere opfylder betingelserne for ikke at være omfattet af multimediebeskatningen. Se mere om det i afsnittet Computer med særligt programmel til hjemlån ovenfor. 12

14 Det samme gælder for multimedier, der tages med på tjenesterejse, og som ikke står til rådighed for privat brug. Se mere om betingelser for hvornår det ikke står til rådighed for privat brug i afsnittet Tjenesterejse ovenfor. For en arbejdsmobiltelefon, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, gælder der særlige krav for at afkræfte privat rådighed og dermed undgå beskatning. Det er således et krav, at du som arbejdsgiver fører kontrol med, at den ikke benyttes privat. Det er også et krav, at medarbejderen afgiver en skriftlig Tro og love erklæring til dig om, at den kun bruges erhvervsmæssigt. Bagerst i denne vejledning er et eksempel på, hvordan en Tro og love erklæring kan se ud. Se mere om de øvrige krav til arbejdsmobiltelefoner, som du som arbejdsgiver skal påse er overholdt, i afsnittet Arbejdsmobiltelefoner ovenfor. Der er i store træk tale om en videreførelse af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner, hvorefter medarbejderen ikke beskattes af en mobiltelefon til erhvervsmæssig brug, hvis mobiltelefonen er nødvendig for at udføre arbejdet, der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen ikke må anvendes til privat brug, og du som arbejdsgiver fører kontrol med brugen af sådanne mobiltelefoner bl.a. via telefonregningen. For fremtiden kan der dog ikke foretages enkeltstående private opkald til hjemmet fra en sådan telefon, uden at det udløser beskatning, hvilket også har betydning for din kontrolforpligtelse, jf. nedenfor. Kontrolkrav Du skal som arbejdsgiver sikre dig, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger til SKAT er korrekte. Har du medarbejdere, som du ikke har indberettet til beskatning, men hvor medarbejderne har rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen og/eller computer med særligt programmel til hjemlån og/eller en arbejdsmobiltelefon så skal du kontrollere brugen af multimedierne, for at sikre, at de ikke i strid med det aftalte råder privat over multimedierne. Husk at du som arbejdsgiver skal overholde persondataloven, når du kontrollerer dine medarbejdere. Det er god databehandlingsskik, at give forudgående information til de ansatte, så de ved, at deres brug af det pågældende multimedie vil blive kontrolleret, jf. persondatalovens 5, stk. 1. Bærbare multimedier på arbejdspladsen I praksis vil det indebære, at du skal kontrollere, at aftaler om at multimedier ikke er til privat rådighed, faktisk overholdes af den enkelte medarbejder. Det betyder ikke, at du hver dag skal inspicere, om mobilt it-udstyr på arbejdspladsen tages med hjem eller ej. Men du skal være opmærksom på, om aftaler om, at der ikke er privat rådighed over multimedier, efterleves. Opdager du fx, at en medarbejder imod det aftalte tager computeren med hjem, skal du indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi på kr. pr. år. Det samme gælder for fx en mobiltelefon, som du har aftalt med din medarbejder skal hentes på arbejdspladsen 13

15 ved arbejdsdagens begyndelse og afleveres ved arbejdsdagens afslutning, men hvor du opdager, at din medarbejder tager mobiltelefonen med hjem. En af de måder, du kan kontrollere på, er, at du minimum et par gange om året foretager uanmeldte stikprøvekontroller af, om aftalerne om multimedier overholdes, herunder også om betingelserne for at medbringe multimedier på tjenesterejser er overholdt. Konstaterer du snyd ved en gennemgang, skal du indberette den medarbejder, der faktisk råder privat over multimedier fra det tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Efter en sådan hændelse kan der være behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent iværksætter flere stikprøvekontroller. Computer med særligt programmel til hjemlån Har du en eller flere computere med særligt programmel, som dine medarbejdere kan låne med hjem, skal du sikre dig, at de ikke imod det aftalte er til rådighed for privat brug. Det betyder ikke, at du hver gang en computer lånes med hjem, skal godkende hjemlånet og sikre dig, at den kommer retur. Men du skal ligesom for de øvrige bærbare multimedier på arbejdspladsen være opmærksom på, om aftaler om, at der ikke er privat rådighed over computeren, efterleves. Opdager du fx, at en computer til hjemlån mod det aftalte ofte befinder sig på en medarbejders bopæl, skal du indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi på kr. pr. år. En af de måder, du kan kontrollere på, er, at du minimum et par gange om året foretager uanmeldte stikprøvekontroller af, om aftalerne om multimedier overholdes. Konstaterer du snyd ved en gennemgang, skal du indberette den medarbejder, der faktisk råder privat over multimedier fra det tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Efter en sådan hændelse kan der være behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent iværksætter flere stikprøvekontroller. Mobiltelefoner, der kun bruges erhvervsmæssigt (arbejdsmobiltelefoner) Selvom en arbejdsmobiltelefon er nødvendig for, at din medarbejder kan udføre arbejdet, og den kun bruges erhvervsmæssigt, gælder der skærpede krav for at afkræfte formodningen for privat rådighed, hvis den tages med hjem fra arbejdspladsen. Der er i store træk tale om en videreførsel af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner, hvor dine medarbejdere ikke beskattes af fri telefon, hvis de kun bruger arbejdsmobiltelefonen erhvervsmæssigt. Fremover kan de dog ikke foretages enkeltstående private opkald fra en sådan telefon, uden at det udløser beskatning. Det er samtidig en snæver undtagelse til reglen om, at multimedier, der tages med hjem, er omfattet af multimediebeskatningen. Der stilles derfor særlige krav til kontrollen af, at en arbejdstelefon kun bruges erhvervsmæssigt. Som grundlag for din kontrol af om medarbejderen overholder sin aftale bruger du specificerede lister over udgående opkald fra hver arbejdstelefon. Se om de øvrige krav i afsnittet Arbejdsmobiltelefoner ovenfor. 14

16 Du vil have opfyldt din kontrolforpligtelse, hvis du vælger følgende fremgangsmåde: Du gennemgår overordnet telefonregningerne hver gang de modtages for unaturligt forbrug, fx for at se om regningen overstiger den beløbsgrænse, som normalt erhvervsmæssigt brug erfaringsmæssigt tilsiger, om der er store udsving i regningerne, eller om der er sket betalinger eller donationer fra telefonen. Baseret på den overordnede gennemgang skal du foretage et efter forholdene passende antal konkrete stikprøver af opkaldslisterne. Hvis der ikke er fejl i stikprøverne, vil kontrolkravet normalt være opfyldt ved årlige stikprøver, der omfatter 5 pct. af arbejdsmobiltelefonerne for en regningsperiode på en måned. Giver gennemgangen af opkaldslisterne mistanke om private opkald, skal du tjekke dette nærmere. Persondataloven forhindrer dig som arbejdsgiver i selv eller via et teleselskab automatisk at registrere, hvilke telefonnumre der ringes til fra dine telefoner (udgående opkald). Du må dog gerne få lister over udgående opkald på telefonerne, hvor kun de første 6 cifre i de 8-cifrede telefonnumre fremgår. Har du mistanke om private opkald og de 6 cifre i de udgående opkald ikke er nok til at afgøre, om der er tale om et erhvervsmæssigt opkald, må du på anden måde få klarlagt om der er tale om erhvervsmæssige opkald evt. i samarbejde med din medarbejder Opdager du, at en medarbejder imod det aftalte bruger telefonen privat, skal du indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi på kr. pr. år. Du skal indberette den medarbejder, der faktisk råder privat over telefonen fra det tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Det betyder, at du vil være nødt til at gå tilbage og kontrollere tidligere opkaldslister og også indberette for disse, hvis der konstateres privat brug. Efter en sådan hændelse kan der være behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent iværksætter en fuldstændig eller hyppigere kontrol. Ordningen med arbejdsmobiltelefonerne er møntet på særlige situationer. Du må som arbejdsgiver vurdere, om ordningen er anvendelig i din virksomhed eller organisation, og om du således vil stille arbejdsmobiltelefoner til rådighed for dine medarbejdere og påtage dig den kontrolforpligtelse, der er knyttet hertil. Dokumentation for den foretagne kontrol Ved et arbejdsgiverkontrolbesøg fra SKAT skal du kunne godtgøre, at reglerne er overholdt, herunder at kontrollen er gennemført. Bærbare multimedier på arbejdspladsen Virksomhedens dokumentation for, at den overholder reglerne i relation til multimediebeskatningen, vil eksempelvis være opfyldt ved følgende: Oversigter over hvilke bærbare multimedier, de enkelte medarbejdere har til rådighed på arbejdspladsen, og om der er privat rådighed over disse multimedier. Beskrivelse af virksomhedens multimediepolitik i forhold til personalet, herunder hvordan multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis. 15

17 Dato for gennemførte stikprøvekontroller med angivelse af resultatet af kontrollen. Computer med særligt programmel til hjemlån Har din virksomhed bærbare computere med særligt programmel til hjemlån, vil virksomhedens dokumentation for, at den overholder reglerne i relation til multimediebeskatningen, eksempelvis være opfyldt ved følgende: En hjemlånsbog, der følger hver enkelt computer, der står til rådighed for hjemlån, hvori den ansatte anfører navn, dato for udlån, og formål med hjemlån, og dato for aflevering. Dato for gennemførte stikprøvekontroller med angivelse af resultatet af kontrollen. Arbejdsmobiltelefonerne Har du valgt at aftale med nogle af eller alle dine medarbejdere, at de har arbejdsmobiltelefoner, som de kun bruger erhvervsmæssigt, gælder der særlige krav til dokumentationen af, at arbejdstelefonerne kun bruges erhvervsmæssigt. Udover de ovennævnte krav under Bærbare multimedier på arbejdspladsen skal der også foreligge: Tro og love erklæringer De gennemgåede regninger/lister over udgående opkald med de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til. Hvis det - eventuelt med signatur og dato - markeres på listerne, hvornår og af hvem de er gennemgået, vil dette som udgangspunkt være tilstrækkeligt til at godtgøre, at den fornødne kontrol har fundet sted. Computere til brug for uddannelse Betaler du en uddannelse for en medarbejder, som opfylder betingelserne for skattefrihed, kan du også skattefrit stille en computer til rådighed på linje med bøger og andet materiale til brug for forberedelsen hjemmefra. Det kræver, at computeren er relevant for din medarbejders uddannelse, at den ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning. Det er bl.a. et krav, at computeren ikke anvendes privat. En Tro og love erklæring fra din medarbejder om, at medarbejderen ikke benytter computeren privat, er i den forbindelse tilstrækkeligt til at godtgøre, at medarbejderen ikke anvender computeren privat. 16

18 Oversigtsskema Skemaet giver en oversigt over forskellige former for multimedier, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver, samt om det udløser multimediebeskatning. Internetadgang eksempelvis ADSL på arbejdspladsen Internetadgang eksempelvis ADSL på arbejdstagers bopæl Mobil internet forbindelse Bærbar computer Bæbar computer til brug for arbejdsgiverbetalt uddannelse Computer med særligt programmel til hjemlån Udløser ikke beskatning. Vil altid udløse beskatning. Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdspladsen og har mulighed for at tage det med hjem, udløser ikke i sig selv multimediebeskatning. Men tages det med hjem eller er det aftalt med arbejdsgiveren, at det kan tages med hjem, er der er stærk formodning for, at der er privat rådighed over mediet, og det vil anses for omfattet af multimediebeskatning. Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdspladsen og har mulighed for at tage det med hjem, udløser ikke i sig selv multimediebeskatning. Men tages mediet med hjem eller er det aftalt med arbejdsgiveren, at det kan tages med hjem, er der er stærk formodning for, at der er privat rådighed over mediet, og det vil anses for omfattet af multimediebeskatning. Du skal ikke multimediebeskattes, hvis du opfylder følgende betingelser: Din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig, som opfylder betingelserne for skattefrihed efter ligningslovens 31 Din arbejdsgiver stiller en computer til rådighed på linje med bøger og andet materiale til brug for forberedelsen hjemmefra. Computeren er relevant for din uddannelse. Den anvendes ikke privat. Den afleveres tilbage ved uddannelsens Du anses ikke for at have rådighed over en computer til din private brug, selvom du medbringer den på bopælen, og skal derfor ikke beskattes, hvis du opfylder følgende betingelser: Du har mulighed for at låne en af din arbejdsgivers computere med hjem. Computeren indeholder særlig programmel til brug for dit arbejde. Der er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån. Du låner kun computeren med hjem i ny og næ. Der er støtte for, at du kun må anvende og faktisk kun anvender den erhvervsmæssigt. Tager du en sådan computer med hjem og opfylder betingelserne for ikke at blive multimediebeskattet, kan du desuden tage en mobil bredsbåndsforbindelse med hjem uden, at det udløser multimediebeskatning, hvis den følger med computeren og er nødvendig for at kunne udføre arbejdsopgaven. 17

19 Stationær computer på arbejdspladsen Stationær computer på arbejdstagers bopæl Stationær telefon på arbejdspladsen Stationær telefon på arbejdstagers bopæl Mobiltelefon Arbejdsmobiltelefon Udløser ikke beskatning. Vil altid udløse beskatning. Udløser ikke beskatning. Vil altid udløse beskatning. Beskatningen omfatter både selve telefonen, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser. Der er ikke, som hidtil, mulighed for modregning i den skattepligtige værdi på kr. af egne udgifter til telefon Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdet, udløser ikke i sig selv beskatning, men hvis det tages med hjem på bopælen, udløses multimediebeskatning. Beskatningen omfatter både selve telefonen, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser Der er ikke, som hidtil, mulighed for modregning i den skattepligtige værdi på kr. af egne udgifter til telefon Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen, hvis følgende betingelser er opfyldt: Brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (fx tilkaldevagt) Der er indgået en Tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt Telefonen anvendes rent faktisk udelukkende erhvervsmæssigt Arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Dette svarer til gældende regler med undtagelse af, at enkeltstående opkald til hjemmet nu udløser beskatning. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Tilskud til telefon Udlæg efter regning (erhvervsmæssige telefonudgifter) Token el.lign. (kodesystem til arbejdsgivers netværk) Multimediebeskatningen omfatter ikke tilskud til telefon, hvor arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af telefonudgifter, uanset om medarbejderen afholder udgifter eller ej. Tilskud til telefon medregnes som hidtil fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ligningslovens 16, stk. 1 og 2. Multimediebeskatningen omfatter heller ikke de situationer, hvor arbejdsgiveren dækker den ansattes udgifter som udlæg efter regning. Det vil sige, hvis arbejdsgiveren kun betaler for samtaler, der efter særskilt bestilling for hver enkelt samtale kan dokumenteres som erhvervsmæssig ved bilag fra telefonselskabet. Udløser ikke beskatning er ikke omfattet af multimediebeskatning. 18

20 Software, der installeres på medarbejderens private computer, der kun giver adgang til arbejdsgiverens netværk Privat brug af multimedier på arbejdspladsen Multimedier med på tjenesterejse Udløser ikke beskatning er ikke omfattet af multimediebeskatning. Udløser som udgangspunkt ikke beskatning. Det er stadig muligt uden skattemæssige konsekvenser at anvende computer, internet og telefon på arbejdet til private formål. Eksempelvis tjekke private s, aftale lægeeller frisørtid eller andre private opkald til og fra telefonen. Multimedier, der tages med hjem i forbindelse med en tjenesterejse, udløser ikke beskatning. Ved en tjenesterejse forstås, at arbejdsgiveren sender medarbejderen på arbejde væk fra den sædvanlige arbejdsplads til en midlertidig arbejdsplads, fx til et eksternt møde, konference el. lign. Følgende betingelser skal være opfyldt: Der er et arbejdsbetinget behov for at få stillet multimedier til rådighed på tjenesterejsen Multimedierne må kun anvendes erhvervsmæssigt (og anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt) Arbejdstageren har ikke mulighed for uden unødig besvær at hente eller aflevere multimedierne på arbejdspladsen før eller efter tjenesterejse. For arbejdsmobiltelfoner henvises tillige til de beskrevne krav ovenfor. 19

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Personalehåndbogen Personalegoder

Personalehåndbogen Personalegoder Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Blandt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Skatteinformation januar 2010

Skatteinformation januar 2010 Skatteinformation januar 2010 Forord Blandt økonomer kan man efterhånden spore en vis optimisme. Bunden er nok nået, og nu går det fremad, om end med små skridt. Bankpakkerne har trods alt haft en effekt,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere