Giv din elev et stærkt kort på hånden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv din elev et stærkt kort på hånden"

Transkript

1 IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC

2 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet på IBC IBC har igennem de seneste 25 år uddannet elever inden for detailspecialet. Vi har i dag så mange elever på specialet, at der er tilknyttet et fast team af undervisere. Om underviserne kan fortælles, at de har stor viden og kendskab til branchens forskellige profiler. De har alle en erhvervsuddannelse inden for detail samt en pædagogisk og teoretisk overbygning. Teamet ved, at detailbranchen er i konstant bevægelse og udvikling, og derfor har alle fuld fokus på alt, hvad der rører sig i branchen - lige fra nye produkter og nye krav fra forbrugerne til teknologier og trends. Den enkelte elevs læring sættes i centrum, og det gør vi ved at være i tæt kontakt med eleverne, deres virksomheder og i det hele taget med branchen. IBC prioriterer derfor at besøge alle elever og deres læresteder inden for elevens læretid. Detailuddannelsen er en vekseluddannelse, og det er vigtigt for eleverne, at de oplever en sammenhæng mellem det, der sker i virksomheden og det, de lærer på skolen. Denne sammenhæng sikres bl.a. igennem undervisningen, men også ved at have god kontakt til oplæringsansvarlige og elevernes virksomheder. IBC byder derfor gerne ind til netværksmøder og seminarer. Vi tilbyder endvidere kurser til oplæringsansvarlige om fagprøver, Elevplan, vejlederrollen m.m. Vi tror på, at hvis alle tre parter elev, virksomhed og skole arbejder sammen om at gøre uddannelsen til verdens bedste, da vil resultatet blive dygtige salgsassistenter og butiksmedhjælpere, der vil kunne gøre en forskel ude i branchen. Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde. De bedste hilsner Bodil Kirkegaard Johansen uddannelseschef 2

3 IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel Samspillet med eleven.. Grundlaget for en succesrig oplæring er en god planlægning af elevtiden, hvor oplæringsområder og skoleophold indarbejdes. Sørg for, at de relevante medarbejdere er informeret om, at butikken får en ny elev. Men først og fremmest er det vigtigt, at eleven får en god start i butikken og føler sig velkommen fra første dag. 3

4 Uddannelsen Salgsassistent i detailhandlen på IBC Detailuddannelsen kvalificerer eleverne til at varetage funktioner i detailhandlens arbejdsområder. Gennem valg af uddannelse inden for detailområdet kan eleven kvalificeres til at løse mere specialiserede opgaver. Med en detailuddannelse fra IBC er vejen banet til et spændende og udfordrende karriere i detailhandlen. I løbet af uddannelsen får du en række salgsorienterende fag som f.eks. salg og salgsplanlægning, vareeksponering, events, butiksdrift, indkøb, E-business, økonomi og grundlæggende butiksdrift. Salgsassistent og uddannelsens opbygning Uddannelsen til salgsassistent er en trindelt elevuddannelse. Man kan både ansætte elever for 1 år og 2 år ad gangen. Butiksmedhjælperuddannelsen er den 1-årige uddannelse. For nærmere information kan IBC kontaktes eller klik ind på Uddannelsesnævnets hjemmeside og få information ad den vej Vi vil som udgangspunkt beskrive den 2-årige salgsassistentuddannelse, hvor eleven veksler mellem at arbejde i butikken og være på skoleophold. I løbet af de to år skal eleven på skoleophold tre til fire gange af to ugers varighed. De første seks ugers skoleforløb ligger fast med obligatoriske skoleophold, og så kan eleven uddanne sig med profil som fx tekstil. Der skal eleven på to ugers ekstra udvidet produktkendskab, således at eleven kommer mere i dybden med det specialiserede varesortiment. I alt vil skoleperioderne i løbet af to år være 6-8 uger. Derudover kan IBC tilbyde butikken og eleven at tilmelde sig specialefag som præsentationsteknik og personlig fremtræden, studietur til Kina eller skriftlig fremstilling af en uges varighed. SKOLEPERIODE 1 Modul 1 I løbet af modul 1 vil vi bl.a. beskæftige os med følgende emner: Varepræsentation Personligt salg Salgspsykologi Butiksindretning Butikstyper Branchens organisering Fremtiden for detailhandlen (tendenser) Butikkens udvikling SWOT-analysen Butikkens idé Butikkens mål Maslows behovspyramide Købemotiver Segmentering af forbrugerne Fremtidens forbruger Butikkens målgruppe Butikkens profil Butikkens handlingsparametre Sortiment Kvalitet Serviceydelser Beliggenhed Pris Moms Kalkulation 4

5 IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel Undervisningsmiljø På IBC arbejder vi med undervisningsdifferentiering såsom Cooperative Learning for at styrke fagligheden og skabe et positivt og inspirerende læringsmiljø, hvor alle elever - både de dygtigste og de svageste - er engageret i undervisningen, fx via spil, strukturer omkring kommunikation og classroom management. I samarbejdet mellem treenigheden eleven, skolen og virksomheden skaber vi transfer ved at gøre teorien praksisnær og dermed mere håndgribelig og forståelig for den enkelte elev. Vi gør meget ud af at tage konkrete eksempler fra elevens hverdag, når teorierne skal læres. Ved hjælp af bl.a. netværksmøder mellem virksomheder og skole sikrer vi, at undervisning bliver praksisnær. I gennem skoleforløbet bliver der arbejdet med teambuilding, hvor eleven får indblik i sine egne styrker og svagheder, både som individ og i gruppesammenhæng. SKOLEPERIODE 2 MODUL 2 I løbet af modul 2 vil vi bl.a. beskæftige os med følgende emner: Konkurrentanalyse Imageanalyse Udfærdigelse af spørgeskemaer Databehandling Markedsføring Markedsføringsbudget Aktivitetsplan Reklameplan Medievalg Mediepris 5 AIDA Markedsføringsloven Lagerstyring Lagerrente Omsætningshastighed Gennemsnitligt varelager Lagerdage Genbestilling Visual Merchandising

6 IBC s rolle IBC vil på det sidste skoleophold informere butikken og eleven om, hvordan fagprøven skal forløbe. Derudover er IBC forpligtet til at give eleven vejledning i forbindelse med udfærdigelse af opgaven. Butikkens rolle De bedste fagprøver er ofte dem, hvor der har været engagement fra butikkens side, og hvor butikken forpligter sig til at Give forslag til problemformuleringen Støtte eleven under fagprøveforløbet Give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførsel af fagprøven Give eleven information til brug i fagprøven I perioden frem til fagprøven skal eleven sideløbende med sit almindelige arbejde have mulighed for informationssøgning i butikken eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra butikken til besvarelse af opgaven. Kontakt IBC for at modtage en praktikplan, som kan bruges som samtale skema butik og elev imellem. Elevens rolle Eleven skal få idé til fagprøven og derefter selv Planlægge sit fagprøveforløb Gennemføre det planlagte forløb Skrive fagprøven, hvor fagprøveforløb og egen indsats evalueres. SKOLEPERIODE 3 MODUL 3 I løbet af modul 3 vil vi bl.a. beskæftige os med følgende emner: E-handel Hvilke produkter forhandles på nettet? Fordele/ulemper ved E-handel E-mærket Typer af internetbutikker Indkøb Distributionskæden og dens formål Butikkens indkøb Genkøb/nykøb/modificeret nykøb Indkøberens funktion Indkøbets 5 faser Valg af leverandør Leverandørrente Indkøbsbudget Udarbejdelse af budget Vareforbrug De 6 trin Lovgivning Aftaleloven Købeloven Butikkens regnskab Ekstern/internt regnskab Dækningsbidrag/dækningsgrad Driftsrapport Budgettering af: oms, vareforbrug, P-omk, markedsføring osv. Svind Omkostninger Indeksering 6

7 IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel Økonomi Elevløn for elever under 25 år Lønnen vil ud fra HK butiksoverenskomsten mindstesats være: 1. år kr. og 2. år: kr. Vær opmærksom på, at lønnen indeksreguleres hvert år i marts måned. Løntillæg for studenter, HHX og HTX elever er 770 kr. pr. mdr. Elevløn for elever over 25 år Ifølge HK Handel og Kontor skal voksenelever have mindstesatsen inden for det ufaglærte område. Kontakt en HK-afdeling for nærmere information. Refusion Når eleven er på skole, får eleven sin sædvanlige løn, mens butikken får refusion for hver uge, eleven er på skole. Satsen for refusion år kr. pr. skoleuge 2. år kr. pr. skoleuge Når eleven er på skole en dag i ugen vil dette blive indberettet til Arbejdsgivernes Elevrefusion, og så får virksomheden blot det beløb, der svarer til en dag. Refusionen vil blive udbetalt automatisk. Derudover vil der være udgifter til undervisningsmateriale. Præmie/bonus eller tilskud Vær opmærksom på, at der fra statens side kan være iværksat en præmie- eller bonusordning. Kontakt IBC for nærmere information. For voksenelever kan butikken søge tilskud på 30 kr. i timen. Kontakt det lokale jobcenter for blanketansøgning. Befordring Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når det samlede antal kilometer er mindst 20 km pr. dag. Arbejdsgivernes Elevrefusion refunderer op til 80 % af butikkens transportudgifter, dog højst det billigste offentlige transportmiddel. Kontakt IBC for at få den aktuelle takst og nærmere oplysninger. Ferie og feriefridage Elever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover giver loven elever ret til 5 ugers betalt ferie idet første og det andet ferieår efter ansættelsen. En elev, der starter sit uddannelsesforløb før den 1. juli har ret til 5 ugers ferie i indeværende ferieår. Hvis ansættelsen sker efter 1. juli, har eleven først krav på ferie med løn det efterfølgende ferieår. Derudover har elever ret til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor de har været ansat i 9 måneder. Sygdom og sygemelding Ved fravær pga. sygdom, graviditet og barsel henvises til de almindelige regler i funktionærloven. Ophævelse af uddannelsesaftalen En uddannelsesaftale er som udgangspunkt uopsigelig. Dette gælder dog ikke i prøvetiden, hvor både arbejdsgiver og elev kan ophæve uddannelsesaftalen uden varsel. Ved ophævelse af uddannelsesaftalen efter prøvetiden, rådes det til, at butikken tager kontakt til IBC for nærmere dialog. Butikkens ansvar For at kunne oplære eleven bedst muligt, vil det være en fordel, at butikken har en oplæringsansvarlig til at hjælpe og støtte eleven i at kunne varetage opgaver i butikken, der sikrer, at eleven bliver oplært inden for butiksdrift. Det er vigtigt, at eleven får stillet det nødvendige materiale og de nødvendige oplysninger til rådighed af butikken inden skoleopholdene. Ligeledes er det vigtigt, at den oplæringsansvarlige og eleven taler om, hvad eleven har været igennem på skolen, og hvordan der følges op på udbyttet af skoleopholdet i butikken. Forventningsafstemninger og indfrielse af disse fra både elevens og butikkens side, er vigtige at følge op på gennem regelmæssige samtaler. Endelig er det vigtigt, at eleven får mulighed for at arbejde i praksis med opgaver, der er gennemgået på IBC under skoleopholdet. Formålet er at skabe den bedst mulige sælger til butikken med de ressourcer, eleven og butikken har til rådighed. Fagprøven Ca. et halvt år før eleven afslutter sin uddannelse er der en fagprøve, som skal gennemføres for at eleven kan kalde sig faglært salgsassistent. Formålet med fagprøven er at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for elevens fagområde samt at vise, at eleven er i stand til at anvende sin viden til løsning af en given opgave. Eleven skal kunne formulere ide, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset område i butikken. Eleven skal planlægge, gennemføre og beskrive en selvvalgt opgave i en rapport samt bestå en mundtlig eksamen med minimum 02 i karakter. Butikken skal give eleven fri i sammenlagt 37 timer i forbindelse med udarbejdelse af fagprøveopgaven og eksamen. Ugen kan opdeles i enkelte dage eller timer over en længere periode eller sammenlagt en hel uge. Dette aftales mellem eleven og butikken. 7

8 Kontakt: Hanne Ahrendsen, studiesekretær Tlf Susanne Helle Hansen, elevpladskonsulent Tlf / Ove Stahl Schmidt, elevpladskonsulent Tlf / IBC International Business College Tvedvej Kolding Lasse Hauge, elevpladskonsulent Tlf / Mosegårdsvej Fredericia Dr. Margrethes Vej Aabenraa

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere