Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a"

Transkript

1 Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen Juli 2010

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Executive summary... 3 Fremgangsmåde... 4 Kvantitativ analyse... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 8 Sammenligning af børsnoterede og klasse C virksomheder... 9 Appendiks 1: Spørgeskema og resultater Appendiks 2: Eksempel på rapportering Tillæg: Frafaldsanalyse

3 Forord Denne rapport samler konklusionerne fra en række undersøgelser af danske virksomheders efterlevelse af regnskabslovens 99a om rapportering af samfundsansvar foretaget af Copenhagen Business School for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 1. En kvantitativ undersøgelse af 142 tilfældigt udvalgte virksomheders rapportering. Undersøgelsen er gennemført i april og maj 2010 og fremgår af denne rapport. 2. En analyse af, hvorvidt revisor for virksomheder, der ikke opfylder kravene i regnskabslovens 99a., har påpeget dette i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Konklusionen af analysen fremgår af denne rapport. Undersøgelsen blev gennemført i juli En frafaldsanalyse, hvor resultaterne fra den kvantitative undersøgelse (punkt 1) sammenlignes med et tilfældigt udvalg af virksomheder, der indleverede regnskaber sent og derfor ikke indgik i den oprindelige kvantitative analyse. Frafaldsanalysen blev gennemført i juli 2010 og fremgår af tillægget til denne rapport. Yderligere er der gennemført følgende studier, der fremgår af andre rapporter: 4. En kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med 10 virksomheder, der rapporterede om samfundsansvar for første gang. Undersøgelsen er gennemført i maj 2010 og analysen fremgår af rapporten Kvalitativ studie af førstegangsrapporterende virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99a. Der er udarbejdet en række case-beskrivelser på baggrund af interviewene, der fremgår af rapporten Case-historier: Førstegangsrapporterende virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99a. 5. En opfølgende kvalitativ undersøgelse af seks virksomheder, der ikke opfylder lovens krav om at redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde tre punkter: Virksomhedens politikker for samfundsansvar, omsættelse af politikker til handling og hvad der er opnået som følge af arbejdet. Formålet med undersøgelsen er at identificere barrierer i rapporteringen samt hvilke overvejelser virksomhederne har gjort sig i forbindelse med anvendelse af internationale principper for Corporate Social Responsibility (CSR). Undersøgelsen er gennemført i juli 2010 og analysen er dokumenteret i rapporten Kvalitativt studie af barrierer for rapportering i henhold til de tre dimensioner i årsregnskabslovens 99a samt anvendelse af internationale principper for samfundsansvar. 6. Gode eksempler på rapporteringspraksis blandt de undersøgte virksomheder. Eksemplerne fremgår af rapporten Gode eksempler på rapporteringspraksis. Kortlægningen er gennemført i maj 2010 og bygger på undersøgelsen nævnt under punkt 1. Alle rapporter er tilgængelige på 2

4 Executive summary Kvantitativ undersøgelse af rapportering af samfundsansvar i årsrapporter Undersøgelsen er baseret på en analyse af 142 tilfældigt udvalgte regnskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens 99a. Den kvantitative undersøgelse har til formål at give en indsigt i de berørte virksomheders efterlevelse af lovkravet samt omfanget og dybden af virksomhedernes rapportering af samfundsansvar. 97 % af de undersøgte virksomheder rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar. Blandt de rapporterende virksomheder er 43 % førstegangsrapporterende. 69 % af virksomhederne redegør for deres politikker, 60 % for deres handlinger og blot 37 % for de resultater de har opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar. 29 % af virksomhederne lever ikke op til lovens krav om rapportering af såvel politikker, handlinger og resultater af deres arbejde med samfundsansvar. Revisor har ikke påpeget denne mangel i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Knap 10 % af virksomhederne oplyser at de ikke arbejder med samfundsansvar. 82 % placerer redegørelsen i ledelsesberetningen, 10 % har en selvstændig CSR-rapport, medens 17 % henviser til virksomhedens hjemmeside. Miljø og klima samt sociale forhold på danske arbejdspladser er langt de hyppigste temaer i rapporteringen af politikker (henholdsvis 87 % og 83 %). Ca. 1/3 af virksomhederne rapporterer hhv. om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Det samme billede gør sig gældende for så vidt angår omsætning af politikker til handling og resultater på disse områder. Dog er der som nævnt færre virksomheder, der rapporterer om handlinger og resultater. Godt 1/3 anvender forskellige indikatorer for deres samfundsansvar, blandt disse virksomheder er det blot fire virksomheder eller 10 % der anvender Global Reporting Initiative (GRI). 13 % har tilsluttet sig eller planlægger at tilslutte sig FN s Global Compact i 2009 eller % af virksomhederne, der rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar, anvender internationale principper for samfundsansvar som inspiration (fx FN s Global Compact). Tillæg: Frafaldsanalyse - En kvantitativ undersøgelse af opfyldelse af regnskabslovens 99a Formålet med undersøgelsen er at identificere, hvorvidt der forskel i rapporteringen for de virksomheder, der indlever regnskaber i god tid før fristen og dem der indlevere sent i forhold til fristen den 31. maj tilfældigt udvalgte sent indleverede årsrapporter er blevet analyseret. En statistisk test (Kolmogorov Smirnov testen) viser, at der ikke er forskel på besvarelserne i de to populationer. Med andre ord er der ikke forskel i rapporteringen for virksomhederne der har indleveret deres regnskab i god tid og de der har indleveret deres regnskab sent i forhold til den gældende frist. 3

5 Fremgangsmåde Den kvantitative gennemgang af årsregnskaberne har haft til formål at give en indsigt i de berørte virksomheders efterlevelse af lovkravet samt omfanget og dybden af virksomhedernes rapportering af samfundsansvar. Den kvantitative analyse er foretaget på en tilfældig udvalgt stikprøve af de virksomheder, der er omfattet af lovkravet. Stikprøven udgør således 10 % af hhv. store virksomheder i regnskabsklasse C og børsnoterede virksomheder. Udvælgelsesmetoden har fulgt et lodtrækningsprincip, der har sikret tilfældig udvælgelse af virksomhederne. Således er hver femte virksomhed på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bruttolister (inkl. datterselskaber) for regnskabsklasse C og børsnoterede virksomheder blevet udvalgt uden hensyntagen til virksomhedernes karakteristika, indtil opnåelse af en stikprøve på 10 %, dvs. 125 regnskabsklasse C virksomheder og 17 børsnoterede virksomheder. I tilfælde af halvårlig rapportering hos den udvalgte virksomhed, hvor årsrapport for 2009/10 ikke var udgivet på udvælgelsestidspunktet, blev den foregående virksomhed på listen valg. I næste tilfælde af manglende årsrapportering for 2009, blev den efterfølgende virksomhed valg. 1 Hver årsrapport er blevet gennemgået ud fra et spørgeskema med 19 dimensioner, der dels relaterer sig direkte til loven og dels vedrører rapporteringspraksis mere bredt (spørgsmålene og resultaterne fremgår af Appendiks 1: Spørgeskema og resultater ). Spørgeskemaet er udarbejdet af CBS Center for CSR (cbscsr) og godkendt af projektets styregruppe, der består af en repræsentant fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Copenhagen Business School samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Svarmulighederne i spørgeskemaet er begrænset til ja/nej/ved ikke, men i nogle dimensioner er der også givet mulighed for at angive en uddybende forklaring. Nogle af spørgsmålene har underkategorier, hvor der kan svares ja flere gange - eksempelvis mulige emner som politikkerne for samfundsansvar kan omhandle. Kvantitativ analyse Den følgende analyse fremhæver nogle af de vigtigste resultater i den kvantitative undersøgelse. De fuldstændige resultater kan findes i Appendiks 1: Spørgeskema og resultater. 2 Efterlevelse af krav om rapportering af samfundsansvar i årsrapporten Blandt de 142 virksomheder der indgår i stikprøven er der 127 virksomheder, der rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar, og 15 virksomheder der ikke rapporterer om deres samfundsansvar. Dog specificerer loven, at datterselskaber kan undlade at rapporterer om samfundsansvar, hvis moderselskabet rapporterer om samfundsansvar for hele koncernen, hvilket gør sig gældende for 11 datterselskaber. 1 Eksemplificering af vekselprincippet: I tilfælde af, at nr. 5 på listen ikke har udgivet 2009 årsrapporten, vælges nr. 4 på listen. Hvis den 10. virksomhed ikke har udgivet 2009 årsrapporten, vælges nr Følgende skal bemærkes til analysen: 127 virksomheder oplyser i årsrapportens ledelsesberetning om samfundsansvar. Heraf angiver 12 at de ikke arbejder med samfundsansvar. Derfor er grundtallet/nævneren (N) i beregningerne i figur 4, 5 og 6 sat til 115 = virksomheder redegør for politikker for samfundsansvar, hvor dette tal anvendes i beregninger af temaer i politikkerne. 56 virksomheder redegør for deres handlinger, 43 for deres resultater. Disse tal er derfor anvendt i beregningen af hyppighed af temaer. Alle udregningsmetoder er angivet i Appendiks 1: Spørgeskema og resultater. 4

6 Således lever 138 virksomheder, dvs. 97 %, op til kravet om rapportering af samfundsansvar i årsrapporten og 3 % overtræder lovkravet. Ud af de 127 virksomheder der rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar er der 9 % (12 virksomheder) der oplyser, at de ikke arbejder med samfundsansvar. Yderligere er 43 % førstegangsrapporterende. N: 127 Når man kigger på, hvordan de 115 virksomheder, der oplyser at de arbejder med samfundsansvar, vælger at placere deres redegørelse for samfundsansvar, følger de fleste lovkravet og placerer redegørelsen eller henvisningen i ledelsesberetningen. Helt konkret drejer det sig om 82 %. 17 % henviser til deres 5

7 rapportering på hjemmesiden, 10 % udfærdiger en supplerende beretning til årsrapporten, hvorimod andre rapporteringsformer er mere sjældne og ligger mellem 7-10 %. Flere virksomheder vælger at placere deres redegørelse for samfundsansvar flere steder, eksempelvis både som et afsnit i ledelsesberetningen, en supplerende beretning til årsrapporten og/eller på hjemmesiden. Der er ingen virksomheder, der har udgivet en FN Principles of Responsible Investment (PRI) fremskridtsrapport. Redegørelsen for arbejdet med samfundsansvar hos de rapporterende virksomheder Blandt de 115 virksomheder der rapporterer om deres samfundsansvar redegør 69 % eller 79 virksomheder for deres politikker for samfundsansvar. Heraf er der dog 12 virksomheder der oplyser, at de ikke har formuleret formelle politikker for CSR, men samtidigt i ledelsesberetningen redegør for arbejdet med samfundsansvar, hvori det fremgår, at virksomheden har politikker. Disse tilfælde havner derfor i en gråzone, idet virksomhederne jf. 99a kan undlade at rapportere om arbejdet med samfundsansvar, hvis de oplyser at de ikke har politikker herfor. Det kan derfor siges, at der er forskel mellem realia og formalia. De 12 virksomheder er i analysen inkluderet i de 69 %, der redegør for deres politikker for samfundsansvar, da der ud af deres ledelsesberetninger kan tolkes politikker for samfundsansvar (se eksempel i Appendiks 2: Eksempel på rapportering ). Man må antage, at bemærkningen virksomheden har ikke politikker for samfundsansvar er hentet direkte fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vejledning Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration. I den opfølgende kvalitative undersøgelse (se rapporten Kvalitativt studie af barrierer for rapportering i henhold til de tre dimensioner i årsregnskabslovens 99a samt anvendelse af internationale principper for samfundsansvar, der er tilgængelig på fremhæves det i det femte interview, at virksomheden har valgt at skrive i redegørelsen, at virksomheden ikke har formelle politikker for CSR, for at kunne læne sig op af tidligere års rapporteringer. Hermed fremhæver virksomheden at de er mere frit stillet i forhold til indholdet af redegørelsen. Yderligere er der blandt de 115 virksomheder der rapporterer om samfundsansvar 60 % der redegør for, hvordan disse politikker for samfundsansvar omsættes til handling og kun 37 % redegør for, hvad de har opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret. 6

8 Når virksomhederne redegør for de tre punkter vedrørende arbejdet med samfundsansvar er de mest populære emner miljø og klima samt sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser. Der bliver i mindre grad redegjort for arbejdet med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Nogle virksomheder beretter om flere emner, mens andre fokuserer på et. Emnefordelingen for hhv. politikker, hvordan de omsættes til handling og hvad der er opnået som følge af arbejdet fremgår af figur 3. Yderligere emner der ofte indgår i rapporteringen er leverandører (29 %), interessentinvolvering (25 %) og lokalsamfundet (23 %), hvorimod der i mindre grad rapporteres om innovation (19 %), logistik og produktion (15 %) samt finansielle samarbejdspartnere (4 %). Når virksomhederne redegør for deres arbejde med samfundsansvar, følger rapportering af et givent emne ikke altid lovens tre dimensioner, dvs. at der redegøres for selve politikken, hvordan politikken omsættes til handling og hvad der er opnået som følge af dette arbejde i regnskabsåret. Eksempelvis er der nogle virksomheder der redegør for deres miljø- og klimapolitik og hvordan denne politik omsættes til handling, men ikke redegør for de i regnskabsåret opnåede resultater af klima- og miljøindsatsen. Imidlertid oplyser virksomheden at den har reduceret antallet af arbejdsulykker. I eksemplet vedrører redegørelsen for hvad der er opnået som følge af arbejdet (antallet af arbejdsulykker) således et andet emne end miljø- og klima, som der er formuleret politik og handlinger for, nemlig sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser. 38 % af virksomhederne benytter sig af indikatorer i deres rapportering men heraf er det kun meget få, der anvender Global Reporting Initiative (GRI) - kun 9 % anvender GRI. Til gengæld er det mere almindeligt at anvende internationale principper for samfundsansvar, såsom FN s Global Compact, GRI eller OECD s retningslinjer for internationale virksomheder som inspiration for virksomhedernes rapportering.28 % benytter sådanne retningslinjer som inspiration. I den forbindelse har 15 virksomheder (13 %) tilsluttet sig eller planlagt at tilslutte sig FN s Global Compact i 2009 eller

9 Blot 1/3 af virksomhederne redegør for deres forventninger til arbejdet med samfundsansvar i fremtiden. Der er kun 17 %, der rapporterer om ikke-finansielle risici og dilemmaer, fx i forbindelse med antikorruption og kun 6 % af virksomhederne oplyser hvor arbejdet med samfundsansvar er placeret i virksomheden rent organisatorisk. N: 115 Gode eksempler på rapporteringen I tråd med fordelingen af rapportering jf. de tre punkter vedrørende arbejdet med samfundsansvar - dvs. politikker, oversættelse af politikker til handlinger og hvad der er opnået som følge af arbejdet - vurderes det, at 14 % af virksomhederne er gode til at redegøre for deres politikker for samfundsansvar. 10 % af virksomhederne vurderes til at være gode til at redegøre for, hvordan politikkerne omsættes til handling, medens kun 7 % formår at lave en god vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet i regnskabsåret. Dog er virksomhederne bedre til at beskrive deres forventninger til det fremtidige arbejde med samfundsansvar og 9 % af virksomhederne evalueres til at have udarbejdet en god beskrivelse af dette. I rapporten Gode eksempler på rapporteringspraksis (tilgængelig på er en række eksempler på gode eksempler samlet fra de studerede virksomheder. Man kan ikke hævde at det er best practice, men alene gode eksempler til inspiration for andre virksomheder. Den uafhængige revisors påtegning En række virksomheder lever ikke op til lovens krav om rapportering af politikker, handlinger og hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Det er derfor interessant at undersøge om revisor i sin udtalelse om ledelsesberetningen har påpeget dette. 63 % af virksomhederne redegør ikke for hvad de har opnået af deres arbejde. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen er derfor kortlagt for disse virksomheder. 23 % af virksomhederne henviser til at deres moderselskab redegør for 8

10 samfundsansvar, hvorfor de ikke behøver rapportere. Dette forhold vil ikke give anledning til en udtalelse fra revisor. For de resterende 40 % af virksomhederne burde revisor e påtale dette i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Det fremgår af bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen). Dette er imidlertid ikke sket i ét eneste tilfælde. 12 virksomheder anfører at de ikke har politikker for samfundsansvar selvom sådanne fremgår af deres ledelsesberetning. Fratrækkes disse virksomheder beregningen lever 29 % af virksomhederne ikke op til lovens krav og revisor har ikke udtalt sig herom i ledelsesberetningen. For de 3 % af virksomhederne jf. figur 1, der ikke lever op til lovens krav om rapportering har revisor i sin udtalelse om ledelsesberetningen ikke bemærket dette. Sammenligning af børsnoterede og klasse C virksomheder Man kunne forvente at de børsnoterede virksomheder havde arbejdet i længere tid med samfundsansvar end klasse C virksomhederne og at dette udmøntede sig i rapporteringen heraf. Dette er også i høj grad tilfælde, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Årsrapporten indeholder oplysninger om virksomhedens samfundsansvar (spørgsmål 1) Oplyser at virksomheden ikke arbejder med samfundsansvar (spørgsmål 2) Redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen (spørgsmål 3.1) Virksomheden redegør for politikker for samfundsansvar (spørgsmål 4) Virksomheden redegør for omsættelse af politikker til handling (spørgsmål 6) Virksomheden redegør for hvad der er opnået som følge af arbejdet (spørgsmål 9) Børsnoterede Antal: % 82 % 88 % 88 % 65 % Klasse C Antal: % 73 % 56 % 49 % 29 % Virksomheden anvender indikatorer for samfundsansvar (spørgsmål 11) Virksomheden rapporterer i henhold til GRI (spørgsmål 12) Virksomheden redegør for forventninger til arbejdet fremover (spørgsmål 13) Virksomheden anvender internationale principper for CSR (spørgsmål 14) Virksomheden har i 2009 tilsluttet sig eller planlagt at tilslutte sig GC eller PRI (spørgsmål 15) Virksomheden rapporterer om samfundsansvar for første gang (spørgsmål 18) Børsnoterede 65 % 12 % 71 % 59 % 29 % 53 % Klasse C 30 % 2 % 25 % 20 % 9 % 42 % Som det klart fremgår af tabellen er de børsnoterede virksomheder længere fremme på alle punkter i forhold til klasse C virksomhederne. Dette er i overensstemmelse med forventningerne. Det er dog bemærkelsesværdigt, at ikke mindre end 53 % af de børsnoterede virksomheder er førstegangsrapporterende. 9

11 Appendiks 1: Spørgeskema og resultater 1. Indeholder årsrapporten oplysninger om virksomhedens samfundsansvar? Hyppighed Procent Valid Procent Procent Valid Nej 15 10,6 10,6 10,6 Ja ,4 89,4 100,0 Total ,0 100,0 2. Hvis ja, oplyser virksomheden at den ikke arbejder med samfundsansvar? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej ,0 90,6 90,6 Ja 12 8,5 9,4 100,0 Total ,4 100,0 *Nævneren (N) beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 1, dvs. virksomheder der rapporterer om samfundsansvar i årsrapporten. 3. Hvis virksomheden oplyser, at den arbejder med samfundsansvar, hvor er redegørelsen placeret? 3.1. Som et afsnit i ledelsesberetningen Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 21 18,3 18,3 18,3 Ja 94 81,7 81,7 100,0 *N beregnet på grundlag af nej-hyppighed i tabellen til spørgsmål 2, dvs. virksomheder der oplyser at og hvordan de arbejder med samfundsansvar Som et bilag til ledelsesberetningen Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,0 93,0 93,0 Ja 8 7,0 7,0 100, Som en supplerende beretning til årsrapporten CSR rapport Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,6 89,6 89,6 Ja 12 10,4 10,4 100,0 10

12 3.4. Som en ansvarlighedsrapportering på virksomhedens hjemmeside Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 96 83,5 83,5 83,5 Ja 19 16,5 16,5 100, Som en FN Global Compact (GC) fremskridtsrapport Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,3 91,3 91,3 Ja 10 8,7 8,7 8, Som en UN Principles of Responsible Investment (PRI) fremskridtsrapport Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,0 100,0 100,0 Ja Redegør virksomheden for politikker for samfundsansvar? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 36 31,3 31,3 31,3 Ja 79 68,7 68,7 100,0 5. Hvis ja, hvilke emner omhandler politikkerne for samfundsansvar? 5.1. Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 10 12,7 12,7 12,7 Ja 69 87,3 87,3 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 4, dvs. virksomheder der oplyser om deres politikker for samfundsansvar Menneskerettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 50 63,3 63,3 63,3 Ja 29 36,7 36,7 100,0 Total ,0 100,0 11

13 5.3. Arbejdstagerrettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 51 64,6 64,6 64,6 Ja 28 35,4 35,4 100,0 Total ,0 100, Antikorruption Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 50 63,3 63,3 63,3 Ja 29 36,7 36,7 100,0 Total ,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 13 16,5 16,5 16,5 Ja 66 83,5 83,5 100,0 Total ,0 100,0 6. Redegør virksomheden for, hvordan den omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 46 40,0 40,0 40,0 Ja 69 60,0 60,0 100,0 7. Hvis ja, inden for hvilke områder omsætter virksomheden sine politikker til handlinger? 7.1. Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 13 18,8 18,8 18,8 Ja 56 81,2 81,2 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 6, dvs. virksomheder der redegør for, hvordan den omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling Menneskerettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 54 78,3 78,3 78,3 Ja 15 21,7 21,7 100,0 Total ,0 100,0 12

14 7.3. Arbejdstagerrettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 54 78,3 78,3 78,3 Ja 15 21,7 21,7 100,0 Total ,0 100, Antikorruption Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 50 72,5 72,5 72,5 Ja 19 27,5 27,5 100,0 Total ,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 16 23,2 23,2 23,2 Ja 53 76,8 76,8 100,0 Total ,0 100, Andet (bl.a. etiske forhold, medlemsskaber, certificeringer - fx MSC) Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 44 63,8 63,8 63,8 Ja 25 36,2 36,2 36,2 Total ,0 100,0 8. Rapporterer virksomheden om yderligere temaer? Hvis ja, hvilke? 8.1. Innovation Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 64 81,0 81,0 81,0 Ja 15 19,0 19,0 100,0 Total ,0 100,0 *Da der er ikke ja-hyppighed tilgængelig for spørgsmål 8, er N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 4, dvs. virksomheder der oplyser om deres politikker for samfundsansvar Leverandører Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 56 70,9 70,9 70,9 Ja 23 29,1 29,1 100,0 Total ,0 100,0 13

15 8.3. Lokalsamfundet Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 61 77,2 77,2 77,2 Ja 18 22,8 22,8 100,0 Total ,0 100, Finansielle samarbejdspartnere Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 76 96,2 96,2 96,2 Ja 3 3,8 3,8 100,0 Total ,0 100, Logistik og produktion Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 67 84,8 84,8 84,8 Ja 12 15,2 15,2 100,0 Total ,0 100, Interessentinvolvering Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 59 74,7 74,7 74,7 Ja 20 25,3 25,3 100,0 Total ,0 100,0 9. Redegør virksomheden for, hvad den har opnået som følge af dens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 72 62,6 62,6 62,6 Ja 43 37,4 37,4 100,0 10. Hvis ja, inden for hvilke områder redegøres der for opnåede resultater? Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 8 18,6 18,6 18,6 Ja 35 81,4 81,4 81,4 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 9, dvs. virksomheder der redegør for, hvordan den har opnået som følge af dens arbejde med samfundsansvar. 14

16 10.2. Menneskerettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 37 86,0 86,0 86,0 Ja 6 14,0 14,0 14,0 Total ,0 100, Arbejdstagerrettigheder Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 38 88,4 88,4 88,4 Ja 5 11,6 11,6 11,6 Total ,0 100, Antikorruption Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 37 86,0 86,0 86,0 Ja 6 14,0 14,0 14,0 Total ,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 10 23,3 23,3 23,3 Ja 33 76,7 76,7 76,7 Total ,0 100, Andet (bl.a. filantropi, lokale initiativer, logistik og innovation) Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 37 86,0 86,0 86,0 Ja 6 14,0 14,0 14,0 Total ,0 100,0 11. Anvender virksomheden indikatorer for samfundsansvar? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 71 61,7 61,7 61,7 Ja 44 38,3 38,3 100,0 15

17 12. Hvis ja, rapporterer virksomheden i henhold til Global Reporting Initiative (GRI)? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 40 90,9 90,9 90,9 Ja 4 9,1 9,1 9,1 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabellen til spørgsmål 11, dvs. virksomheder der anvender indikatorer for samfundsansvar. 13. Redegør virksomheden om forventninger til arbejdet fremover? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 76 66,1 66,1 66,1 Ja 39 33,9 33,9 100,0 14. Anvender virksomheden internationale principper for samfundsansvar (Fx FN's GC, FN's PRI, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder etc.)? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 83 72,2 72,2 72,2 Ja 32 27,8 27,8 100,0 15. Har virksomheden i 2009 tilsluttet sig eller planlagt at tilslutte sig FN's GC eller PRI? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,0 87,0 87,0 Ja 15 13,0 13,0 100,0 16. Rapporterer virksomheden om ikke-finansielle risici og dilemmaer? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 96 83,5 83,5 83,5 Ja 19 16,5 16,5 100,0 16

18 17. Rapporterer virksomheden om, hvor arbejdet med samfundsansvar er organisatorisk placeret? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,9 93,9 93,9 Ja 7 6,1 6,1 100,0 18. Rapporterer virksomheden for første gang? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 72 56,7 56,7 56,7 Ja 55 43,3 43,3 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 1, dvs. virksomheder der rapporterer om samfundsansvar i årsrapporten. 19. Er virksomheden god til at beskrive: Politikker for samfundsansvar? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej 99 86,1 86,1 86,1 Ja 16 13,9 13,9 100, Hvordan politikkerne for samfundsansvar omsættes til handling? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,6 89,6 89,6 Ja 12 10,4 10,4 100, De i regnskabsåret opnåede resultater? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,0 93,0 93,0 Ja 8 7,0 7,0 100, Forventninger til det fremtidige arbejde med samfundsansvar? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,3 91,3 91,3 Ja 10 8,7 8,7 100,0 17

19 19.5. Ikke-finansielle dilemmaer og/eller risici? Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,7 95,7 95,7 Ja 5 4,3 4,3 100, Andet? (Bl.a. En god sammenfatning af rapporteringen af samfundsansvar, måden der henvises til hjemmeside/anden publikation) Hyppighed Procent Valid procent procent Valid Nej ,5 96,5 96,5 Ja 4 3,5 3,5 100,0 18

20 Appendiks 2: Eksempel på rapportering Følgende uddrag af en årsrapport illustrerer hvorledes nogle virksomheder i deres ledelsesberetning skriver, at de ikke har formelle politikker for samfundsansvar, men hvor det samtidigt fremgår, at virksomheden har politikker for samfundsansvar. 19

21 Tillæg: Frafaldsanalyse - En kvantitativ undersøgelse af opfyldelse af regnskabslovens 99a 20

22 Fremgangsmåde Denne frafaldsanalyse og tillæg til rapporten Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnksbaslovens 99a og den generelle rapporteringspraksis) ønskedes baseret på et tilfældigt udvalg af virksomheder, der er omfattet af loven om rapportering. Det blev derfor besluttet at vælge hver tiende virksomhed fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens liste over børsnoterede og klasse C virksomheder. Samtidigt ønskede man imidlertid fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side resultatet af undersøgelse i begyndelse af juni. På dette tidspunkt havde en række af de således udvalgte virksomheder ikke indleveret deres regnskab til styrelsen. Som følge heraf blev hver femte virksomhed udvalg. Analysen bygger således på stadig på et tilfældigt udvalg, dog blandt virksomheder, der medio maj havde indleveret regnskab. Man kan derfor spørge om resultatet af undersøgelsen ville vise et andet billede, hvis den oprindelige udvælgelsesmetode havde været anvendt. Eller med andre ord, om der er forskel i rapporteringen for de virksomheder, der indleverer regnskaber i god tid før fristen og dem der indlevere sent i forhold til fristen d. 31. maj 2010? Forventningen var, at de sent indleverende ville vise et dårligere resultat. Der er derfor ultimo juni gennemført en såkaldt frafaldsanalyse. Her er der udvalgt 33 % af de virksomheder, der var udvalgt i den oprindelige undersøgelse - jævnfør ovenfor - men som på tidspunktet for undersøgelsen ikke havde indleveret regnskab. Totalt er 29 virksomheder blevet tilfældigt udvalgt og deres årsrapporter er blevet analyseret på tilsvarende måde som i den oprindelige undersøgelse. Således er hver årsrapport blevet gennemgået ud fra et spørgeskema med 19 dimensioner, der er identisk med spørgsmålene anvendt i den kvantitative undersøgelse fra maj 2010 af 142 virksomheders opfyldelse af regnskabslovens 99a (fremgår af det kapitlet Kvantitativ undersøgelse i denne rapport). Spørgeskemaet og resultaterne for frafaldsanalysen fremgår af side 22 under overskriften Frafaldsanalyse: Spørgeskema og resultater. Frafaldsanalyse Kolmogrov-Smirnov testen viser, at der ikke er forskel på besvarelserne i de to populationer. Med andre ord er der ikke forskel i rapporteringen for virksomhederne, der har indleveret deres regnskab i god tid og de der har indleveret deres regnskab sent i forhold til den gældende frist. På side 31 under overskriften Frafaldsanalyse: Kolmogrov-Smirnov test findes testen for de enkelte spørgsmål i undersøgelsen. 21

23 Frafaldsanalyse: Spørgeskema og resultater 1. Indeholder årsrapporten oplysninger om virksomhedens samfundsansvar? Valid Nej 3 10,3 10,3 10,3 Ja 26 89,7 89,7 100,0 Total ,0 100,0 2. Hvis ja, oplyser virksomheden at den ikke arbejder med samfundsansvar? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 23 79,3 88,5 88,5 Ja 3 10,3 11,5 100,0 Ved ikke 26 89,7 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 1, dvs. virksomheder der rapporterer om samfundsansvar i årsrapporten. 3. Hvis virksomheden oplyser, at den arbejder med samfundsansvar, hvor er redegørelsen placeret? 3.1. Som et afsnit i ledelsesberetningen Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 1 4,3 4,3 4,3 Ja 22 95,7 95,7 100,0 Total ,0 100,0 * N beregnet på grundlag af nej-hyppighed i tabel 2, dvs. virksomheder der oplyser at og hvordan de arbejder med samfundsansvar Som et bilag til ledelsesberetningen Valid Nej 22 95,7 95,7 95,7 Ja 1 4,3 4,3 100,0 Total ,0 100, Som supplerende beretning til årsrapporten CSR rapport Valid Nej 19 82,6 82,6 82,6 Ja 4 17,4 17,4 100,0 Total ,0 100,0 22

24 3.4. Som en ansvarlighedsrapportering på virksomhedens hjemmeside Valid Nej 18 78,3 78,3 78,3 Ja 5 21,7 21,7 100,0 Total ,0 100, Som en FN Global Compact (GC) fremskridtsrapport Valid Nej 21 91,3 91,3 91,3 Ja 2 8,7 8,7 100,0 Total ,0 100, Som en UN Principles of Responsible Investment (PRI) fremskridtsrapport Valid Nej ,0 100,0 100,0 4. Redegør virksomheden for politikker for samfundsansvar? Valid Nej 6 26,1 26,1 26,1 Ja 17 73,9 73,9 100,0 Total ,0 100,0 5. Hvis ja, hvilke emner omhandler politikkerne for samfundsansvar? 5.1. Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 2 11,8 11,8 11,8 Ja 15 88,2 88,2 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 4, dvs. virksomheder der oplyser om deres politikker for samfundsansvar. 23

25 5.2. Menneskerettigheder Valid Nej 12 70,6 70,6 70,6 Ja 5 29,4 29,4 100,0 Total ,0 100, Arbejdstagerrettigheder Valid Nej 12 70,6 70,6 70,6 Ja 5 29,4 29,4 100,0 Total ,0 100, Antikorruption Valid Nej 13 76,5 76,5 76,5 Ja 4 23,5 23,5 100,0 Total ,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Valid Nej 6 35,3 35,3 35,3 Ja 11 64,7 64,7 100,0 Total ,0 100,0 6. Redegør virksomheden for, hvordan den omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling? Valid Nej 9 39,1 39,1 39,1 Ja 14 60,9 60,9 100,0 Total ,0 100,0 24

26 7. Hvis ja, inden for hvilke områder omsætter virksomheden sine politikker til handlinger? 7.1. Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 1 7,1 7,1 7,1 Ja 13 92,9 92,9 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 6, dvs. virksomheder der redegør for, hvordan den omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling Menneskerettigheder Valid Nej 11 78,6 78,6 78,6 Ja 3 21,4 21,4 100,0 Total ,0 100, Arbejdstagerrettigheder Valid Nej 11 78,6 78,6 78,6 Ja 3 21,4 21,4 100,0 Total ,0 100, Antikorruption Valid Nej 12 85,7 85,7 85,7 Ja 2 14,3 14,3 100,0 Total ,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Valid Nej 6 42,9 42,9 42,9 Ja 8 57,1 57,1 100,0 Total ,0 100,0 25

27 7.6. Andet (bl.a. etiske forhold, medlemsskaber, certificeringer - fx MSC) Valid Nej 10 71,4 71,4 71,4 Ja 4 28,6 28,6 100,0 Total ,0 100,0 8. Rapporterer virksomheden om yderligere temaer? Hvis ja, hvilke? 8.1. Innovation Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej ,0 100,0 100,0 *Da der er ikke ja-hyppighed tilgængelig for spørgsmål 8, er N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 4, dvs. virksomheder der oplyser om deres politikker for samfundsansvar Leverandører Valid Nej 11 64,7 64,7 64,7 Ja 6 35,3 35,3 100,0 Total ,0 100, Lokalsamfundet Valid Nej 15 88,2 88,2 88,2 Ja 2 11,8 11,8 100,0 Total ,0 100, Finansielle samarbejdspartnere Valid Nej ,0 100,0 100, Logistik og produktion Valid Nej 12 70,6 70,6 70,6 Ja 5 29,4 29,4 100,0 Total ,0 100,0 26

28 8.6. Interessentinvolvering Valid Nej 13 76,5 76,5 76,5 Ja 4 23,5 23,5 100,0 Total ,0 100,0 9. Redegør virksomheden for, hvad den har opnået som følge af dens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret? Valid Nej 14 60,9 60,9 60,9 Ja 9 39,1 39,1 100,0 Total ,0 100,0 10. Hvis ja, inden for hvilke områder redegøres der for opnåede resultater? Miljø og klima Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 2 22,2 22,2 22,2 Ja 7 77,8 77,8 100,0 Total 9 100,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 9, dvs. virksomheder der redegør for, hvordan den har opnået som følge af dens arbejde med samfundsansvar Menneskerettigheder Valid Nej 7 77,8 77,8 77,8 Ja 2 22,2 22,2 100,0 Total 9 100,0 100, Arbejdstagerrettigheder Valid Nej 8 88,9 88,9 88,9 Ja 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0 27

29 10.4. Antikorruption Valid Nej 9 100,0 100,0 100, Sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser Valid Nej 4 44,4 44,4 44,4 Ja 5 55,6 55,6 100,0 Total 9 100,0 100, Andet (bl.a. filantropi, lokale initiativer, logistik og innovation) Valid Nej 8 88,9 88,9 88,9 Ja 1 11,1 11,1 100,0 Total 9 100,0 100,0 11. Anvender virksomheden indikatorer for samfundsansvar? Valid Nej 16 69,6 69,6 69,6 Ja 7 30,4 30,4 100,0 Total ,0 100,0 12. Hvis ja, rapporterer virksomheden i henhold til Global Reporting Initiative (GRI)? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 11, dvs. virksomheder der anvender indikatorer for samfundsansvar. 13. Redegør virksomheden om forventninger til arbejdet fremover? Valid Nej 16 69,6 69,6 69,6 Ja 7 30,4 30,4 100,0 Total ,0 100,0 28

30 14. Anvender virksomheden internationale principper for samfundsansvar (Fx FN's GC, FN's PRI, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder etc.)? Valid Nej 21 91,3 91,3 91,3 Ja 2 8,7 8,7 100,0 Total ,0 100,0 15. Har virksomheden i 2009 tilsluttet sig eller planlagt at tilslutte sig FN's GC eller PRI? Valid Nej 21 91,3 91,3 91,3 Ja 2 8,7 8,7 100,0 Total ,0 100,0 16. Rapporterer virksomheden om ikke-finansielle risici og dilemmaer? Valid Nej 20 87,0 87,0 87,0 Ja 3 13,0 13,0 100,0 Total ,0 100,0 17. Rapporterer virksomheden om, hvor arbejdet med samfundsansvar er organisatorisk placeret? Valid Nej 22 95,7 95,7 95,7 Ja 1 4,3 4,3 100,0 Total ,0 100,0 18. Rapporterer virksomheden for første gang? Hyppighed Procent* Valid procent procent Valid Nej 6 23,1 23,1 23,1 Ja 20 76,9 76,9 100,0 Total ,0 100,0 *N beregnet på grundlag af ja-hyppighed i tabel 1, dvs. virksomheder der rapporterer om samfundsansvar i årsrapporten. 29

31 19. Er virksomheden god til at beskrive: Politikker for samfundsansvar? Valid Nej 22 95,7 95,7 95,7 Ja 1 4,3 4,3 100,0 Total ,0 100, Hvordan politikkerne for samfundsansvar omsættes til handling? Valid Nej 21 91,3 91,3 91,3 Ja 2 8,7 8,7 100,0 Total ,0 100, De i regnskabsåret opnåede resultater? Valid Nej ,0 100,0 100, Forventninger til det fremtidige arbejde med samfundsansvar? Valid Nej 21 91,3 91,3 91,3 Ja 2 8,7 8,7 100,0 Total ,0 100, Ikke-finansielle dilemmaer og/eller risici? Valid Nej ,0 100,0 100, Andet? (Bl.a. En god sammenfatning af rapporteringen af samfundsansvar, måden der henvises til hjemmeside/anden publikation) Valid Nej 22 95,7 95,7 95,7 Ja 1 4,3 4,3 100,0 Total ,0 100,0 30

32 Frafaldsanalyse: Kolmogrov-Smirnov test Ved en signifikansværdi under.050 er populationerne signifikant forskellige. Nulhypotese Test Signifikans Resultat Distributionen af spørgsmål 1 er den samme på tværs af kategorierne rettidige og sent indleverede årsregnskaber Distributionen af spørgsmål 2 er den samme på tværs af kategorierne rettidige og sent indleverede årsregnskaber Distributionen af spørgsmål 3.1 er den.997 Distributionen af spørgsmål 3.2 er den Distributionen af spørgsmål 3.3 er den Distributionen af spørgsmål 3.4 er den Distributionen af spørgsmål 3.5 er den Distributionen af spørgsmål 3.6 er den Distributionen af spørgsmål 4 er den samme på tværs af kategorierne rettidige og sent indleverede årsregnskaber 31

33 Nulhypotese Test Signifikans Resultat Distributionen af spørgsmål 5.1 er den Distributionen af spørgsmål 5.2 er den Distributionen af spørgsmål 5.3 er den Distributionen af spørgsmål 5.4 er den Distributionen af spørgsmål 5.5 er den.995 Distributionen af spørgsmål 6 er den samme på tværs af kategorierne rettidige og sent indleverede årsregnskaber Distributionen af spørgsmål 7.1 er den.997 Distributionen af spørgsmål 7.2 er den Distributionen af spørgsmål 7.3 er den Distributionen af spørgsmål 7.4 er den

34 Nulhypotese Test Signifikans Resultat Distributionen af spørgsmål 7.5 er den.759 Distributionen af spørgsmål 7.6 er den Distributionen af spørgsmål 8.1 er den.951 Distributionen af spørgsmål 8.2 er den Distributionen af spørgsmål 8.3 er den Distributionen af spørgsmål 8.4 er den Distributionen af spørgsmål 8.5 er den.992 Distributionen af spørgsmål 8.6 er den Distributionen af spørgsmål 9 er den samme på tværs af kategorierne rettidige og sent indleverede årsregnskaber Distributionen af spørgsmål 10.1 er den 33

35 Nulhypotese Test Signifikans Resultat Distributionen af spørgsmål 10.2 er den Distributionen af spørgsmål 10.3 er den Distributionen af spørgsmål 10.4 er den.999 Distributionen af spørgsmål 10.5 er den.892 Distributionen af spørgsmål 10.6 er den Distributionen af spørgsmål 11 er den Distributionen af spørgsmål 12 er den Distributionen af spørgsmål 13 er den Distributionen af spørgsmål 14 er den.598 Distributionen af spørgsmål 15 er den 34

36 Nulhypotese Test Signifikans Resultat Distributionen af spørgsmål 16 er den Distributionen af spørgsmål 17 er den Distributionen af spørgsmål 18 er den.064 Distributionen af spørgsmål 19.1 er den.998 Distributionen af spørgsmål 19.2 er den Distributionen af spørgsmål 19.3 er den Distributionen af spørgsmål 19.4 er den Distributionen af spørgsmål 19.5 er den Distributionen af spørgsmål 19.6 er den 35

Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale Oktober 2012 Udsatte i rapporteringspligtige virksomheders CSR-rapportering Kim Madsen og Peter R. B. Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven Forord Globaliseringen betyder, at de økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænser

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Case-historier Førstegangsrapporterende virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99a

Case-historier Førstegangsrapporterende virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99a Case-historier Førstegangsrapporterende virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99a Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter Neergaard Janni Thusgaard

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b 1, skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Danmarks bedste CSR rapportering

Danmarks bedste CSR rapportering Indstilling og nominering til prisen for Danmarks bedste CSR rapportering Inden for kategorierne: Børsnoterede C20 virksomheder Store virksomheder (over 250 ansatte) og øvrige statslige- eller børsnoterede

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/Juni 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning CSR i små og mellemstore virksomheder Corporate Social

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Årets udvikling. Ledelsesberetning

Årets udvikling. Ledelsesberetning 20 09 Indhold Årets udvikling Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Bestyrelse & direktion Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven L 5 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Fyns Døveforenings bestyrelse og revisorer i Bestyrelsens påtegning 2 Kritiske revisorer udtalelse 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de 1.000 største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2 Metode

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere