KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR"

Transkript

1 OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 5.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BNBE, AMRA, ROKR KONTROLLERET JDCR GODKENDT JDCR

4

5 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 5 INDHOLD 1 Sammenfatning 7 2 Indledning 9 3 Analyse af virksomhedernes afrapportering Beskrivelse af virksomhederne Redegørelse for samfundsansvar Rapporteringen om klima, menneskerettigheder, miljø, sociale forhold og korruption 20 4 Metode Datagrundlag 25

6

7 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 7 Samfundsansvar på tre dimensioner 1 Sammenfatning Denne rapport beskriver den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar for 170 store virksomheder i Danmark. Rapporten gennemgår tre dimensioner af virksomhedernes redegørelse i forhold til: Om og hvordan virksomhederne redegør. Om virksomhederne har politikker for samfundsansvar, og om disse omsættes til handling og resultater. Samt specifikt om virksomhederne redegør om politikker for klima og menneskerettigheder, og i givet fald i hvilket omfang. Redegørelserne Det kan konstateres at 96 % af virksomhederne oplyser, hvorvidt de har en politik for samfundsansvar eller ej. Af disse oplyser 77 % af virksomhederne, at de har en politik for samfundsansvar, mens 23 % oplyser, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Af de 77 % af virksomheder, der angiver at have en politik for samfundsansvar, kan det konstateres, at 97 % specificerer tilgangen til politikken. 90 % redegør for hvorledes de omsætter politikken til handling og 83 % vurderer og følger op på effekten af denne. I forhold til den specifikke redegørelse i forhold til menneskerettigheder og klimapåvirkning følger henholdsvis 66 % og 72 % af virksomhederne lovkravet, ved at de oplyser om de har en sådan eller ej. Specifikt i forhold til de 66 %, der angiver, at de har en politik vedr. menneskerettigheder, redegør 64 % her af udtrykkeligt om indholdet af disse politikker. Endvidere redegør 49 % for, hvorledes politikkerne omsætter til handling og følger op på fremdrift og evt. effekt. Af de 72 % af virksomhederne, der angiver, at de har en politik vedr. klimapåvirkninger, redegør 83 % udtrykkeligt for indholdet af disse politikker. Dertil kommer at 77 % redegør for hvorledes de omsætter politikkerne til handling og følger op på fremdrift og evt. effekt.

8 8 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Generelt kan det på baggrund af analysen konstateres, at D-virksomhederne i højere grad har en politik om samfundsansvar og er mere konsistente i forhold til at belyse de pågældende politikker i forhold til indhold, handlinger og resultater/opfølgning. Temaer Redegørelsens form Tematisk omfatter rapporteringerne oftest miljø, dernæst sociale forhold, klima, antikorruption og sidst menneskerettigheder. Tendenserne bør ses i lyset af de skærpede krav i forhold til afrapportering vedr. særligt menneskerettigheder og klima fra regnskabsåret Redegørelsen placeres for størstedelen af virksomhederne i virksomhedens ledelsesberetning. Lidt under en halvdelen henviser i ledelsesberetningen til en supplerende beretning og endelig redegør en tiendedel på virksomhedens hjemmeside med en henvisning fra ledelsesberetningen. 31% af virksomhederne benytter undtagelsen i 99 a, stk. 5 og henviser til en af de mulige internationale retningslinjer eller standarder (UN Global Compact, de FNstøttede Principper for ansvarlige investeringer (PRI) eller Global Reporting Initiative (GRI)). I denne stikprøve benytter virksomhederne alene tilslutning til FN s Global Compact. Det er oftere D-virksomhederne end C-virksomheder, der benytter denne mulighed.

9 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 9 Evalueringen 2013 Lovgivningen 2 Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører årligt en evaluering af efterlevelsen af årsregnskabslovens 99 a (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Evalueringen for regnskabsåret 2013 er gennemført af COWI 1. De største danske virksomheder har siden 2009 været forpligtigede ifølge årsregnskabslovens 99 a til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Med virkning for regnskabsåret 2013 har virksomhederne ligeledes skulle redegøre for deres politiker vedrørende respekt for menneskerettigheder samt reduktion i forhold til klimapåvirkning. Således har de første resultater kunnet registreres i de årsregnskaber, der er afleveret i Lovteksten for 99 a lyder således: Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. 3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover 2. 1 Tidligere undersøgelser af området er foretaget med afsæt i en anden metodisk tilgang og er derfor ikke direkte sammenlignelig hermed.

10 10 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Påbudt redegørelse Virksomhederne skal således redegøre for, hvorvidt de har udarbejdet politikker for arbejdet med samfundsansvar. Har de ikke det, skal dette oplyses. Har virksomhederne derimod valgt at arbejde med samfundsansvar og har udarbejdet politikker herom, skal de i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab i ledelsesberetningen redegøre for virksomhedens politikker for samfundsansvar, hvordan politikkerne for samfundsansvar omsættes til handling samt en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i løbet af året og eventuelle forventninger fremover (jf. stk. 2). Ydermere påbyder loven særlige afrapporteringskrav i forhold til politikker omhandlende menneskerettigheder og klima. 99 a, stk. 3 lyder således: Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen efter stk. 1 udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker. Hvis virksomheden har sådanne politikker, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen 3. Dermed er virksomheder, som har udformet politikker for menneskerettigheder og klima, forpligtigede til at oplyse om arbejdet med disse eller oplyse at de ikke har politikker for de to områder (se også afsnit 3.3 i denne rapport). Hvor skal der redegøres Virksomhederne har ifølge LOV nr af 27/12/2008, Stk. 3. flere muligheder for, hvor de vælger at placere redegørelsen for samfundsansvar: Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 1. pkt., eller 2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 2. pkt. Afrapportering efter internationale retningslinjer Herudover har virksomhederne mulighed for at redegøre for deres samfundsansvar i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact (UNGC), de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) samt Global Reporting Initiative (GRI): 2 Lov 1403 af 27/12/2008 om ændring af årsregnskabsloven 3 LBK nr af 01/11/2013

11 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a, stk. 1 og 2, jf. dog denne bekendtgørelses 2, stk. 3. Stk. 2. Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder: 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN s Global Compact, 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI, eller 3) Rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative. Stk. 3. En virksomhed, der rapporterer efter stk. 2, kan endvidere undlade at afgive oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a, stk. 3, hvis rapporten omfatter menneskerettigheder og klima. 3. En virksomhed, der anvender muligheden i 2, skal oplyse herom i ledelsesberetningen samt angive, hvor redegørelsen er offentligt tilgængelig 4. Særlige undtagelser for datterselskaber For dattersleskaber gælder der særlige undtagelser angående redegørelse for samfundsansvar. Således gælder det ifølge LOV nr af 27/12/2008: Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis 1) modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1 og 2 for den samlede koncern eller 2) modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer. Datterselskaberne har dog pligt til at oplyse, hvor moderselskabets redegørelse er offentligt tilgængelig. Virksomheder omfattet af loven Virksomhederne, der er omfattet af lovkravet om redegørelse for samfundsansvar, udgøres af de største danske virksomheder 5 (Regnskabsklasse C) samt alle statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder (Regnskabsklasse D). Det samlede 4 BEK nr af 16/12/ C virksomheder skal opfylde mindst to af de tre følgende betingelser i 2 på hinanden følgende år: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på

12 12 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR antal for de to klasser udgør tilsammen ca virksomheder. Oplysningskravet gælder også for finansielle virksomheder. Disse er reguleret i lovgivning under Finanstilsynet og indgår ikke i denne undersøgelse. Denne kortlægning er gennemført med afsæt i en repræsentativ stikprøve bestående af 170 virksomheder fra hhv. regnskabsklasse C (117) og D (53). Finansielle virksomheder og institutioner er ikke medtaget i kortlægningen, grundet ovenstående forhold.

13 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 13 Kvantificering af kvalitativt data Overskuelighed i opgørelsen 3 Analyse af virksomhedernes afrapportering I det følgende redegøres for resultaterne af den indsamlede data vedr. virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar. For analysetilgangen gælder det generelt, at dette er en kvantificering af kvalitativt data, som beskrevet i virksomhedernes årsrapporter, samt supplerende beretninger. Valget af denne tilgang, skyldes ønsket om en overskuelig, nemt tilgængelig kortlægning af tilstanden af virksomhedernes afrapportering. Opfølgningen på virksomhedernes afrapportering tager kun i begrænset omfang afsæt i egentlige nøgletal og andre kvantificerbare indikatorer. For at gennemføre en overskuelig opgørelse vedr. virksomhedernes rapportering på de pågældende områder, er det i gennemgangen af de 170 årsrapporter tilstræbt at begrænse opgørelserne til så få kategorier som muligt og gerne i "Ja" eller "Nej" kategorier. For kravene i forbindelse med afrapportering gælder endvidere en række undtagelser af for eksempelvis datterselskaber eller afrapportering på anden vis (f.eks. ved at virksomheden har tilsluttet sig FN's Global Compact) således er det i en række tilfælde ej heller muligt at angive en gyldig "Ja"/"Nej" svarkategori. I disse tilfælde er redegørelsen registreret som N/A ("Not Applicable"). Resultaterne i denne rapport vil blive præsenteret i tabeller eller figurer, der viser, hvorvidt virksomhederne handler eller ikke handler på en bestemt måde i henhold til lovgivningen om samfundsansvar. I nogle af tabellerne vil der ligeledes indgå informationer om andelen af virksomheder, hvor det ikke har været muligt at finde oplysninger, eller hvor de ikke har været relevante at tage med i tabellen. Stikprøven Virksomhedstype 3.1 Beskrivelse af virksomhederne Opgørelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve bestående af 170 virksomheder ud af den anslåede population på ca virksomheder, der er underlagt krav om redegørelse for samfundsansvar i Danmark. Ud af de 170 er ca. 1/3 af virksomhederne i regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land), og 2/3 af virksomhederne er i regnskabsklasse C (store virksomheder).

14 14 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Tabel 3-1 Regnskabsklasse Antal Andel C "Store virksomheder" % D "Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, % gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land " I alt % Af Tabel 3-2 ses det, at 29 % af D-virksomhederne (47) er virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, 4 % af dem statslige aktieselskaber (6). Endvidere har 36 % af de udtrukne virksomheder status af datterselskab, dvs. at virksomhederne indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Der er virksomheder der er i begge kategorier. Tabel 3-2 D- virksomhederne Virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land Antal 47 Statsligt aktieselskab 6 6 I alt 53 Test og forskelle COWI har gennemført en række test af eventuelle sammenhænge, der følger en opdeling i henholdsvis statslige aktieselskaber, virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og store virksomheder. Testene viste, at sammenhængen mellem statslige aktieselskaber, virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- /EØS-land, og det opsummerede resultat af disse to (regnskabsklasse D) havde en meget stærk sammenhæng (samvariation). Således er der ikke særligt interessante forskelle at analysere mellem statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, sammenliget med en opdeling i C- og D- virksomheder. De vigtige forskelle er kort sagt indeholdt i C- og D-opdelingen. I de følgende tabeller er C- og D-virksomheder således opgjort hver for sig. Lovgivningen 3.2 Redegørelse for samfundsansvar Der er ikke fastsat lovkrav om, at virksomheder skal have politikker for samfundsansvar. Dog er der fastsat krav om, at virksomheder som ikke har en politik for 6 Tre af de statslige aktieselskaber er tillige virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØSland. De indgår dog alene i analysen som statsligt aktieselskab.

15 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 15 samfundsansvar, skal oplyse om dette i ledelsesberetningen. Derfor er der i analysen af virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, skelnet imellem hvorvidt virksomhederne oplyser om de har en politik for samfundsvansvar og hvorvidt virksomhederne har politikker for samfundsansvar. For eksempel, opfylder en virksomhed lovkravet, hvis en virksomhed i ledelsesberetningen oplyser: "[virksomhed] har på nuværende tidpunkt ikke formuleret principper for samfundsansvar eller specifikke politikker på området". Som det ses af nedenfor (Tabel 3-3), oplyser langt størstedelen (96 %) af de kortlagte virksomheder, hvorvidt de har politikker for samfundsansvar eller ej. Dette skal dog ikke forveksles med, hvorvidt virksomhederne rent faktisk har politikker på området. Ud af de 164 virksomheder, der oplyser om de har en politik eller ej angiver 77 % (Tabel 3-4), at de har en politik. Der kan her konstateres en forskel imellem C- og D-virksomheder særligt i forhold til, hvorvidt virksomheden har en politik. Således har 21 % flere af D-virksomhederne en politik for samfundsansvar i forhold til C-virksomhederne. Tabel 3-3 Hvorvidt virksomheden oplyser, at den har en politik for samfundsansvar eller ej. C D C+D Ja 95 % 100 % 96 % (164) Nej 5 % 0 % 4 % (6) I alt Tabel 3-4 Hvorvidt virksomheden har en politik for samfundsansvar. C D C+D Ja 70 % 91 % 77 % (126) Nej 30 % 9 % 23 % (38) I alt Hvor kan virksomhederne angive redegørelse Hvordan redegør virksomhederne? Ifølge regnskabsloven har virksomhederne følgende muligheder i forbindelse med redegørelse for samfundsansvar. De kan således vælge: at give redegørelsen i virksomhedens ledelsesberetning. at afgive redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen at give redegørelsen på virksomhedens hjemmeside under navnet "Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a" og med henvisning fra ledelsesberetningen.

16 16 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR URL-adresser Hvis virksomheden vælger at offentliggøre redegørelsen via egen hjemmeside, skal der anføres en korrekt, funktionel URL-adresse, der fører direkte til redegørelsen i sin fuldstændige form 7. Af Tabel 3-5 kan det ses, hvilke muligheder virksomhederne benytter sig af i deres afrapportering. Tabel 3-5 Primær afrapporteringsform for 99 a C D C+D Ledelsesberetning 53 % 43 % 50 % (82) Supplerende beretning til ledelsesberetning med henvisning fra ledelsesberetning 34 % 53 % 40 % (66) Virksomhedens hjemmeside med henvisning fra ledelsesberetning og direkte URL 13 % 4 % 10 % (16) I alt Supplerende beretninger og redegørelser på virksomhedens hjemmeside kan både være virksomhedens selvstændige CSR-rapport, eller være en del af virksomhedens Code of Conduct, branchespecifikke kodekser for afrapportering ift. samfundsansvar, internationale retningslinjer eller standarder, som FN s Global Compact, GRI, PRI el. lign. Af tabellen ses det, at halvdelen af virksomhederne primært redegør gennem et afsnit i ledelsesberetningen. 40 % af virksomhederne redegør i en supplerende beretning til ledelsesberetningen. En tiendedel af virksomhederne henviser til en redegørelse på virksomhedens hjemmeside med henvisning fra ledelsesberetningen som primære form for afrapportering. URL-adresse En gennemgang af de virksomheder, som henviser til redegørelsen på hjemmeside eller på anden måde uden for ledelsesberetningen, viser at flere virksomheder ikke angiver en funktionel URL-adresse, eller angiver en URL-adresse, der ikke fører direkte til redegørelsen. Grundet usikkerhed i forbindelse opgørelsen af redegørelser der foretages gennem et internationalt moderselskab, kan det præcises antal for denne stikprøve ikke opgøres. COWI vurderer dog, at det er omkring halvdelen af alle links, hvor der har været fejl i de opførte URL adresser eller hvor linket ikke har været direkte til det supplerende dokument Redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder Virksomheder, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a. Virksomhederne kan således vælge at redegøre for samfundsansvar i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact og udarbejde den påkrævede fremskridtsrapport. Virksomhederne kan også redegøre efter de gældende retningslinjer i hen- 7 Ifølge BEK nr. 761 af 20/07/2009, kap. 3,

17 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 17 hold til de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) samt Global Reporting Initiative (GRI). Virksomheder, som vælger denne løsning, skal tilkendegive i ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er offentlig tilgængelig. D-virksomheder angiver flest Global Compact rapporter I gennemgangen af stikprøven, er det opgjort hvilke virksomheder der benytter FN s Global Compact, PRI eller GRI. Der er ingen af virksomhederne i stikprøven, der henviser til PRI eller GRI rapporter. Af Tabel 3-6 fremgår det, at 31 % af virksomhederne henviser til fremskridtsrapporter i FN-regi. Det er overvejende D- virksomheder, som har udarbejdet fremskridtsrapporter. 8 Tabel 3-6 Hvorvidt virksomheden henviser til en fremskridtsrapport udarbejdet i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact, PRI eller GRI C D I alt Ja 23% 49% 31% (51) Nej 77% 51% 69% (113) I alt Global Compact som supplement Som beskrevet i indledningen, kan virksomheder, der redegør for samfundsansvar efter internationale standarder, undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a. At 31 % af virksomhederne henviser til internationale retningslinjer er dog ikke udtryk for, at disse virksomheder ikke også redegør i egne formater. Ofte forekommer rapportering efter internationale standarder som et supplement til virksomhedens egen CSR-rapportering eller redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten. Samtlige fremskridtsrapporter omfatter politikker om klima, antikorruption og menneskerettigheder. Dette skyldes især FN s Global Compacts 10 principles som omfatter menneskerettigheder, klima og antikorruption. Således matcher bl.a. FN s Global Compact den danske lovgivning om virksomheders samfundsansvar godt, og er en løsning i forbindelse med redegørelse som mange multinationale selskaber lader til at foretrække 9. Undtagelser for datterselskaber Datter- og modervirksomheder Der gælder for datterselskaber den særlige undtagelse, at de kan udlade at redegøre for samfundsansvar i egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden opfylder oplysningskravene for den samlede koncern eller har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer. Godt en tredjedel (61), af de undersøgte virksomheder har status af dattervirksomhed. 8 Andelen af virksomheder der anvender internationale retningslinjer er opgjort i Tabel 3-6. Virksomhedernes præferencer mellem Global Compact-fremskridtsrapporter, PRI og GRI er ikke kortlagt, men det fremgår som en tydelig tendens, at Global Compact er den foretrukne internationale retningslinje for CSR-rapportering. 9 FN Global Compacts hjemmeside:

18 18 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Reference til modervirksomheden Cirka en tredjedel af dattervirksomhederne i denne analyse redegør alligevel selvstændigt, men tendensen er i høj grad, at dattervirksomhederne refererer til moderselskabets redegørelse for samfundsansvar, eller refererer til deres moderselskab, der publicerer en fremskridtsrapport som led i tilknytningen til FN's Global Compact eller andre internationale retningslinjer. I denne kortlægning gælder det, at hvis dattervirksomheden har henvist til modervirksomheden, er der afrapporteret i henhold til modervirksomhedens redegørelse for samfundsansvar, (også hvis denne er udenlandsk). Derfor er de dattervirksomheder der henviser til moderselskabets afrapportering ikke opgjort separat i denne kortlægning. Lovkrav til redegørelsen Dimensioner af virksomhedernes redegørelser Hvis en virksomhed angiver, at den har politikker for samfundsansvar, foreskriver loven: at virksomheden også redegør for hvordan denne omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. at virksomheden angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Ovenstående gælder således for de 126 virksomheder i kortlægningen, der har oplyst at de har en politik for samfundsansvar, jf. tabel 3-4. Fra politikker til vurdering Dimensionerne ovenfor politikker, handling og vurdering af virksomhedernes afrapportering, giver mulighed for at undersøge omfanget af det frivillige arbejde med samfundsansvar. Af Tabel 3-7 kan det aflæses, at der ud af de 126 virksomheder, der oplyser, at de har en politik for samfundsansvar, er det langt hovedparten, der redegør for denne politik med mere konkrete oplysninger om politikken (bl.a. vedr. hvilke standarder de bruger etc.). Virksomhederne er endvidere lidt mindre konsekvente i forbindelse med deres redegørelser i forhold til handlinger og vurderinger. Generelt kan det konstateres, at D-virksomhederne er mere konkrete i alle aspekter af afrapporteringen, og således i højere grad redegør for såvel handlinger som vurderinger i forbindelse med deres politikker for samfundsansvar.

19 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 19 Tabel 3-7 Redegørelsens indhold: "politik, handling og opfølgning" Redegørelsen skal indeholde oplysning om: C D I alt Virksomheden har politikker for samfundsansvar (eks. standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar) 10 Ja 95 % 100 % 97 % (122) Nej 5 % 0 % 3 % (4) I alt Hvorledes virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. Ja 86 % 98 % 90 % (114) Nej 14 % 2 % 10 % (12) I alt Virksomheden vurderer effekten og/eller udbytte af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret Ja 74 % 96 % 83 % (104) Nej 26 % 4 % 17 % (22) I alt Den mindre konsekvente redegørelse omhandlende handling og vurdering af arbejdet med samfundsansvar, er mest markant for C-virksomhederne. Her oplyser 95 % at de har politikker og beskriver disse, 86 % afrapporterer for hvordan politikkerne omsættes til handling, mens 74 % angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar. D-virksomhederne er mere konsistente i deres redegørelse. 100 % af D- virksomhederne har angivet en politik for samfundsansvar, 98 % angiver også handlinger for at realisere politikkerne, og 96 % angiver en vurdering af opnåede resultater. Generelt kan det således konstateres, at omfanget af virksomheder, der redegør, aftager i takt med at en politik bliver mere udfoldet i en redegørelse ("vi har en politik", "således omsætter vi den til handling", "dette er hvad vi vurderer at få ud af det"). Dette gælder således særligt for C virksomhederne. 10 Der sondres mellem at 'have politikker for samfundsansvar', hvilket kan forklares kort, og 'redegøre for oplysninger om disse politikker', herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar. I tabellen er det opgjort, hvorvidt de virksomheder der oplyser at de har politikker for samfundsansvar også har oplyst om indholdet af disse politikker i deres redegørelse. Således er der 3 % af de virksomheder som oplyser at de har en politik for samfundsansvar, men ved en nærmere gennemgang viser politikken ikke at have et reelt indhold.

20 20 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Fem emner under samfundsansvar 3.3 Rapporteringen om klima, menneskerettigheder, miljø, sociale forhold og korruption Virksomhedernes arbejde med samfundsansvar er kortlagt under fem emner: Klimamæssige forhold, hensyn til miljø, beskyttelse af menneskerettigheder, hensyn til sociale forhold og bekæmpelse af korruption. Ud over de specifikke krav vedrørende redegørelsen for menneskerettigheder og klima, behøver virksomhedernes arbejde med samfundsansvar ikke dække alle disse emner. Virksomhederne tilskyndes således at tage udgangspunkt i de dimensioner, der giver mest mening for dem, og som er mest kritiske i forhold til virksomhedens drift. En virksomhed kan således have redegjort for en politik for menneskerettigheder og klimapåvirkning, uden at have en politik for miljø, bekæmpelse af korruption og/eller hensyn til sociale forhold og stadig blive registeret som at have konsistens i redegørelsen for samfundsansvar Klimapåvirkning og menneskerettigheder Virksomhederne skal, ud over at være forpligtigede til at oplyse, hvorvidt de har en politik for samfundsansvar generelt, også oplyse, hvorvidt virksomheden har en politik mht. menneskerettigheder og klimapåvirkning specifikt. (Det er altså ikke påkrævet at have en politik på de to emner, men det skal oplyses, hvis det ikke er tilfældet.) Tabel 3-8 Hvorvidt virksomheden oplyser om den har en politik for menneskerettigheder eller ej C D C+D Ja 58 % 85 % 66 % (113) Nej 42 % 15 % 34 % (57) I alt Tabel 3-9 Hvorvidt virksomheden oplyser om den har en politik for klimapåvirkning eller ej C D C+D Ja 62 % 92 % 72 % (122) Nej 38 % 8 % 28 % (48) I alt Som et fremgår af Tabel 3-8 så oplyser 66 % blandt samtlige virksomheder i undersøgelsen, hvorvidt de har politikker for menneskerettigheder, mens det af Tabel 3-9 fremgår at 72 % oplyser for klimapåvirkning.

21 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 21 Virksomhederne kan undlade at oplyse om, hvorvidt de har politikker for menneskerettigheder og klimapåvirkning, hvis de henviser til internationale retningslinjer eller standarder. Eksempelvis hvis de har tilsluttet sig FN's Global Compact og deres fremskridtsrapporter her indeholder disse to elementer. Det fremgår som en klar tendens i analysen, at næsten samtlige virksomheder, der har tilsluttet sig FN's Global Compact, ligeledes oplyser om, hvorvidt der forefinder politikker på de to områder. Af analysen fremgår det således, at 4 virksomheder ikke oplyser, hvorvidt der forefinder politikker for menneskerettigheder, men oplyser om medlemskab af FN's Global Compact. De er således undtaget kravet om at oplyse. Ligeledes oplyser 5 virksomheder ikke om, hvorvidt der forefindes politikker for klima, men oplyser om medlemskab af FN's Global Compact. Disse er ligeledes undtaget kravet. Samtlige af disse virksomheder tæller med som "Ja" i Tabel 3-8 og Tabel 3-9. Sammenholdt med antallet af virksomheder, der oplyser, om de har en politik for samfundsansvar generelt (95 % j.f. Tabel 3-4) viser Tabel 3-8 og Tabel 3-9 således også, at færre virksomheder oplyser, at de har politikker for menneskerettigheder og klimapåvirkning. Redegørelse for indhold Nedestående tabeller giver overblik over, i hvilket omfang de virksomheder, der (j.f. Tabel 3-8 og Tabel 3-9) angiver, at de har en politik vedr. menneskerettigheder og klima også redegør for politikerne gennem handlinger og ved opfølgning. Af samtlige virksomheder, der oplyser hvorvidt de har en politik for menneskerettigheder, har 64 % (j.f. Tabel 3-10) således en politik for menneskerettigheder, og redegør udtrykkeligt for indholdet af disse politikker. Blandt gruppen af virksomheder, der oplyser hvorvidt de har en politik for menneskerettigheder, uddyber endvidere 49 %, hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling og angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med menneskerettigheder. Tabel 3-10 Hvorvidt virksomheden integrerer menneskerettigheder i sin forretningsstrategi og forretningsaktiviteter Hensyn til menneskerettigheder ved at redegørelsen udtrykkeligt indeholder oplysninger om disse politikker Herunder hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling og virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med menneskerettigheder Ja Nej I alt C 59 % 41 % 68 D 71 % 29 % 45 C+D 64 % 36 % 113 (72) (41) C 46 % 54 % 68 D 53 % 47 % 45 C+D 49 % 51 % 113 (55) (58) Af Tabel 3-11 kan det ses, at blandt andelen af virksomhederne der oplyser om hvorvidt de har en politik for klimapåvirkninger, har 83 % en politik for klimapåvirkninger, og redegør udtrykkeligt om disse politikker. Blandt samme gruppe, af virksomheder der oplyser hvorvidt de har en politik, uddyber 77 % hvordan virk-

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere