KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR"

Transkript

1 OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 5.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BNBE, AMRA, ROKR KONTROLLERET JDCR GODKENDT JDCR

4

5 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 5 INDHOLD 1 Sammenfatning 7 2 Indledning 9 3 Analyse af virksomhedernes afrapportering Beskrivelse af virksomhederne Redegørelse for samfundsansvar Rapporteringen om klima, menneskerettigheder, miljø, sociale forhold og korruption 20 4 Metode Datagrundlag 25

6

7 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 7 Samfundsansvar på tre dimensioner 1 Sammenfatning Denne rapport beskriver den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar for 170 store virksomheder i Danmark. Rapporten gennemgår tre dimensioner af virksomhedernes redegørelse i forhold til: Om og hvordan virksomhederne redegør. Om virksomhederne har politikker for samfundsansvar, og om disse omsættes til handling og resultater. Samt specifikt om virksomhederne redegør om politikker for klima og menneskerettigheder, og i givet fald i hvilket omfang. Redegørelserne Det kan konstateres at 96 % af virksomhederne oplyser, hvorvidt de har en politik for samfundsansvar eller ej. Af disse oplyser 77 % af virksomhederne, at de har en politik for samfundsansvar, mens 23 % oplyser, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Af de 77 % af virksomheder, der angiver at have en politik for samfundsansvar, kan det konstateres, at 97 % specificerer tilgangen til politikken. 90 % redegør for hvorledes de omsætter politikken til handling og 83 % vurderer og følger op på effekten af denne. I forhold til den specifikke redegørelse i forhold til menneskerettigheder og klimapåvirkning følger henholdsvis 66 % og 72 % af virksomhederne lovkravet, ved at de oplyser om de har en sådan eller ej. Specifikt i forhold til de 66 %, der angiver, at de har en politik vedr. menneskerettigheder, redegør 64 % her af udtrykkeligt om indholdet af disse politikker. Endvidere redegør 49 % for, hvorledes politikkerne omsætter til handling og følger op på fremdrift og evt. effekt. Af de 72 % af virksomhederne, der angiver, at de har en politik vedr. klimapåvirkninger, redegør 83 % udtrykkeligt for indholdet af disse politikker. Dertil kommer at 77 % redegør for hvorledes de omsætter politikkerne til handling og følger op på fremdrift og evt. effekt.

8 8 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Generelt kan det på baggrund af analysen konstateres, at D-virksomhederne i højere grad har en politik om samfundsansvar og er mere konsistente i forhold til at belyse de pågældende politikker i forhold til indhold, handlinger og resultater/opfølgning. Temaer Redegørelsens form Tematisk omfatter rapporteringerne oftest miljø, dernæst sociale forhold, klima, antikorruption og sidst menneskerettigheder. Tendenserne bør ses i lyset af de skærpede krav i forhold til afrapportering vedr. særligt menneskerettigheder og klima fra regnskabsåret Redegørelsen placeres for størstedelen af virksomhederne i virksomhedens ledelsesberetning. Lidt under en halvdelen henviser i ledelsesberetningen til en supplerende beretning og endelig redegør en tiendedel på virksomhedens hjemmeside med en henvisning fra ledelsesberetningen. 31% af virksomhederne benytter undtagelsen i 99 a, stk. 5 og henviser til en af de mulige internationale retningslinjer eller standarder (UN Global Compact, de FNstøttede Principper for ansvarlige investeringer (PRI) eller Global Reporting Initiative (GRI)). I denne stikprøve benytter virksomhederne alene tilslutning til FN s Global Compact. Det er oftere D-virksomhederne end C-virksomheder, der benytter denne mulighed.

9 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 9 Evalueringen 2013 Lovgivningen 2 Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører årligt en evaluering af efterlevelsen af årsregnskabslovens 99 a (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Evalueringen for regnskabsåret 2013 er gennemført af COWI 1. De største danske virksomheder har siden 2009 været forpligtigede ifølge årsregnskabslovens 99 a til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Med virkning for regnskabsåret 2013 har virksomhederne ligeledes skulle redegøre for deres politiker vedrørende respekt for menneskerettigheder samt reduktion i forhold til klimapåvirkning. Således har de første resultater kunnet registreres i de årsregnskaber, der er afleveret i Lovteksten for 99 a lyder således: Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. 3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover 2. 1 Tidligere undersøgelser af området er foretaget med afsæt i en anden metodisk tilgang og er derfor ikke direkte sammenlignelig hermed.

10 10 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Påbudt redegørelse Virksomhederne skal således redegøre for, hvorvidt de har udarbejdet politikker for arbejdet med samfundsansvar. Har de ikke det, skal dette oplyses. Har virksomhederne derimod valgt at arbejde med samfundsansvar og har udarbejdet politikker herom, skal de i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab i ledelsesberetningen redegøre for virksomhedens politikker for samfundsansvar, hvordan politikkerne for samfundsansvar omsættes til handling samt en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i løbet af året og eventuelle forventninger fremover (jf. stk. 2). Ydermere påbyder loven særlige afrapporteringskrav i forhold til politikker omhandlende menneskerettigheder og klima. 99 a, stk. 3 lyder således: Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen efter stk. 1 udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker. Hvis virksomheden har sådanne politikker, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen 3. Dermed er virksomheder, som har udformet politikker for menneskerettigheder og klima, forpligtigede til at oplyse om arbejdet med disse eller oplyse at de ikke har politikker for de to områder (se også afsnit 3.3 i denne rapport). Hvor skal der redegøres Virksomhederne har ifølge LOV nr af 27/12/2008, Stk. 3. flere muligheder for, hvor de vælger at placere redegørelsen for samfundsansvar: Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 1. pkt., eller 2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 2. pkt. Afrapportering efter internationale retningslinjer Herudover har virksomhederne mulighed for at redegøre for deres samfundsansvar i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact (UNGC), de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) samt Global Reporting Initiative (GRI): 2 Lov 1403 af 27/12/2008 om ændring af årsregnskabsloven 3 LBK nr af 01/11/2013

11 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a, stk. 1 og 2, jf. dog denne bekendtgørelses 2, stk. 3. Stk. 2. Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder: 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN s Global Compact, 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI, eller 3) Rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative. Stk. 3. En virksomhed, der rapporterer efter stk. 2, kan endvidere undlade at afgive oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a, stk. 3, hvis rapporten omfatter menneskerettigheder og klima. 3. En virksomhed, der anvender muligheden i 2, skal oplyse herom i ledelsesberetningen samt angive, hvor redegørelsen er offentligt tilgængelig 4. Særlige undtagelser for datterselskaber For dattersleskaber gælder der særlige undtagelser angående redegørelse for samfundsansvar. Således gælder det ifølge LOV nr af 27/12/2008: Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis 1) modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1 og 2 for den samlede koncern eller 2) modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller FN s Principper for ansvarlige investeringer. Datterselskaberne har dog pligt til at oplyse, hvor moderselskabets redegørelse er offentligt tilgængelig. Virksomheder omfattet af loven Virksomhederne, der er omfattet af lovkravet om redegørelse for samfundsansvar, udgøres af de største danske virksomheder 5 (Regnskabsklasse C) samt alle statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder (Regnskabsklasse D). Det samlede 4 BEK nr af 16/12/ C virksomheder skal opfylde mindst to af de tre følgende betingelser i 2 på hinanden følgende år: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på

12 12 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR antal for de to klasser udgør tilsammen ca virksomheder. Oplysningskravet gælder også for finansielle virksomheder. Disse er reguleret i lovgivning under Finanstilsynet og indgår ikke i denne undersøgelse. Denne kortlægning er gennemført med afsæt i en repræsentativ stikprøve bestående af 170 virksomheder fra hhv. regnskabsklasse C (117) og D (53). Finansielle virksomheder og institutioner er ikke medtaget i kortlægningen, grundet ovenstående forhold.

13 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 13 Kvantificering af kvalitativt data Overskuelighed i opgørelsen 3 Analyse af virksomhedernes afrapportering I det følgende redegøres for resultaterne af den indsamlede data vedr. virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar. For analysetilgangen gælder det generelt, at dette er en kvantificering af kvalitativt data, som beskrevet i virksomhedernes årsrapporter, samt supplerende beretninger. Valget af denne tilgang, skyldes ønsket om en overskuelig, nemt tilgængelig kortlægning af tilstanden af virksomhedernes afrapportering. Opfølgningen på virksomhedernes afrapportering tager kun i begrænset omfang afsæt i egentlige nøgletal og andre kvantificerbare indikatorer. For at gennemføre en overskuelig opgørelse vedr. virksomhedernes rapportering på de pågældende områder, er det i gennemgangen af de 170 årsrapporter tilstræbt at begrænse opgørelserne til så få kategorier som muligt og gerne i "Ja" eller "Nej" kategorier. For kravene i forbindelse med afrapportering gælder endvidere en række undtagelser af for eksempelvis datterselskaber eller afrapportering på anden vis (f.eks. ved at virksomheden har tilsluttet sig FN's Global Compact) således er det i en række tilfælde ej heller muligt at angive en gyldig "Ja"/"Nej" svarkategori. I disse tilfælde er redegørelsen registreret som N/A ("Not Applicable"). Resultaterne i denne rapport vil blive præsenteret i tabeller eller figurer, der viser, hvorvidt virksomhederne handler eller ikke handler på en bestemt måde i henhold til lovgivningen om samfundsansvar. I nogle af tabellerne vil der ligeledes indgå informationer om andelen af virksomheder, hvor det ikke har været muligt at finde oplysninger, eller hvor de ikke har været relevante at tage med i tabellen. Stikprøven Virksomhedstype 3.1 Beskrivelse af virksomhederne Opgørelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve bestående af 170 virksomheder ud af den anslåede population på ca virksomheder, der er underlagt krav om redegørelse for samfundsansvar i Danmark. Ud af de 170 er ca. 1/3 af virksomhederne i regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land), og 2/3 af virksomhederne er i regnskabsklasse C (store virksomheder).

14 14 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Tabel 3-1 Regnskabsklasse Antal Andel C "Store virksomheder" % D "Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, % gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land " I alt % Af Tabel 3-2 ses det, at 29 % af D-virksomhederne (47) er virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, 4 % af dem statslige aktieselskaber (6). Endvidere har 36 % af de udtrukne virksomheder status af datterselskab, dvs. at virksomhederne indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Der er virksomheder der er i begge kategorier. Tabel 3-2 D- virksomhederne Virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land Antal 47 Statsligt aktieselskab 6 6 I alt 53 Test og forskelle COWI har gennemført en række test af eventuelle sammenhænge, der følger en opdeling i henholdsvis statslige aktieselskaber, virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og store virksomheder. Testene viste, at sammenhængen mellem statslige aktieselskaber, virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- /EØS-land, og det opsummerede resultat af disse to (regnskabsklasse D) havde en meget stærk sammenhæng (samvariation). Således er der ikke særligt interessante forskelle at analysere mellem statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, sammenliget med en opdeling i C- og D- virksomheder. De vigtige forskelle er kort sagt indeholdt i C- og D-opdelingen. I de følgende tabeller er C- og D-virksomheder således opgjort hver for sig. Lovgivningen 3.2 Redegørelse for samfundsansvar Der er ikke fastsat lovkrav om, at virksomheder skal have politikker for samfundsansvar. Dog er der fastsat krav om, at virksomheder som ikke har en politik for 6 Tre af de statslige aktieselskaber er tillige virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØSland. De indgår dog alene i analysen som statsligt aktieselskab.

15 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 15 samfundsansvar, skal oplyse om dette i ledelsesberetningen. Derfor er der i analysen af virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, skelnet imellem hvorvidt virksomhederne oplyser om de har en politik for samfundsvansvar og hvorvidt virksomhederne har politikker for samfundsansvar. For eksempel, opfylder en virksomhed lovkravet, hvis en virksomhed i ledelsesberetningen oplyser: "[virksomhed] har på nuværende tidpunkt ikke formuleret principper for samfundsansvar eller specifikke politikker på området". Som det ses af nedenfor (Tabel 3-3), oplyser langt størstedelen (96 %) af de kortlagte virksomheder, hvorvidt de har politikker for samfundsansvar eller ej. Dette skal dog ikke forveksles med, hvorvidt virksomhederne rent faktisk har politikker på området. Ud af de 164 virksomheder, der oplyser om de har en politik eller ej angiver 77 % (Tabel 3-4), at de har en politik. Der kan her konstateres en forskel imellem C- og D-virksomheder særligt i forhold til, hvorvidt virksomheden har en politik. Således har 21 % flere af D-virksomhederne en politik for samfundsansvar i forhold til C-virksomhederne. Tabel 3-3 Hvorvidt virksomheden oplyser, at den har en politik for samfundsansvar eller ej. C D C+D Ja 95 % 100 % 96 % (164) Nej 5 % 0 % 4 % (6) I alt Tabel 3-4 Hvorvidt virksomheden har en politik for samfundsansvar. C D C+D Ja 70 % 91 % 77 % (126) Nej 30 % 9 % 23 % (38) I alt Hvor kan virksomhederne angive redegørelse Hvordan redegør virksomhederne? Ifølge regnskabsloven har virksomhederne følgende muligheder i forbindelse med redegørelse for samfundsansvar. De kan således vælge: at give redegørelsen i virksomhedens ledelsesberetning. at afgive redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen at give redegørelsen på virksomhedens hjemmeside under navnet "Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a" og med henvisning fra ledelsesberetningen.

16 16 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR URL-adresser Hvis virksomheden vælger at offentliggøre redegørelsen via egen hjemmeside, skal der anføres en korrekt, funktionel URL-adresse, der fører direkte til redegørelsen i sin fuldstændige form 7. Af Tabel 3-5 kan det ses, hvilke muligheder virksomhederne benytter sig af i deres afrapportering. Tabel 3-5 Primær afrapporteringsform for 99 a C D C+D Ledelsesberetning 53 % 43 % 50 % (82) Supplerende beretning til ledelsesberetning med henvisning fra ledelsesberetning 34 % 53 % 40 % (66) Virksomhedens hjemmeside med henvisning fra ledelsesberetning og direkte URL 13 % 4 % 10 % (16) I alt Supplerende beretninger og redegørelser på virksomhedens hjemmeside kan både være virksomhedens selvstændige CSR-rapport, eller være en del af virksomhedens Code of Conduct, branchespecifikke kodekser for afrapportering ift. samfundsansvar, internationale retningslinjer eller standarder, som FN s Global Compact, GRI, PRI el. lign. Af tabellen ses det, at halvdelen af virksomhederne primært redegør gennem et afsnit i ledelsesberetningen. 40 % af virksomhederne redegør i en supplerende beretning til ledelsesberetningen. En tiendedel af virksomhederne henviser til en redegørelse på virksomhedens hjemmeside med henvisning fra ledelsesberetningen som primære form for afrapportering. URL-adresse En gennemgang af de virksomheder, som henviser til redegørelsen på hjemmeside eller på anden måde uden for ledelsesberetningen, viser at flere virksomheder ikke angiver en funktionel URL-adresse, eller angiver en URL-adresse, der ikke fører direkte til redegørelsen. Grundet usikkerhed i forbindelse opgørelsen af redegørelser der foretages gennem et internationalt moderselskab, kan det præcises antal for denne stikprøve ikke opgøres. COWI vurderer dog, at det er omkring halvdelen af alle links, hvor der har været fejl i de opførte URL adresser eller hvor linket ikke har været direkte til det supplerende dokument Redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder Virksomheder, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a. Virksomhederne kan således vælge at redegøre for samfundsansvar i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact og udarbejde den påkrævede fremskridtsrapport. Virksomhederne kan også redegøre efter de gældende retningslinjer i hen- 7 Ifølge BEK nr. 761 af 20/07/2009, kap. 3,

17 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 17 hold til de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) samt Global Reporting Initiative (GRI). Virksomheder, som vælger denne løsning, skal tilkendegive i ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er offentlig tilgængelig. D-virksomheder angiver flest Global Compact rapporter I gennemgangen af stikprøven, er det opgjort hvilke virksomheder der benytter FN s Global Compact, PRI eller GRI. Der er ingen af virksomhederne i stikprøven, der henviser til PRI eller GRI rapporter. Af Tabel 3-6 fremgår det, at 31 % af virksomhederne henviser til fremskridtsrapporter i FN-regi. Det er overvejende D- virksomheder, som har udarbejdet fremskridtsrapporter. 8 Tabel 3-6 Hvorvidt virksomheden henviser til en fremskridtsrapport udarbejdet i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact, PRI eller GRI C D I alt Ja 23% 49% 31% (51) Nej 77% 51% 69% (113) I alt Global Compact som supplement Som beskrevet i indledningen, kan virksomheder, der redegør for samfundsansvar efter internationale standarder, undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens 99 a. At 31 % af virksomhederne henviser til internationale retningslinjer er dog ikke udtryk for, at disse virksomheder ikke også redegør i egne formater. Ofte forekommer rapportering efter internationale standarder som et supplement til virksomhedens egen CSR-rapportering eller redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten. Samtlige fremskridtsrapporter omfatter politikker om klima, antikorruption og menneskerettigheder. Dette skyldes især FN s Global Compacts 10 principles som omfatter menneskerettigheder, klima og antikorruption. Således matcher bl.a. FN s Global Compact den danske lovgivning om virksomheders samfundsansvar godt, og er en løsning i forbindelse med redegørelse som mange multinationale selskaber lader til at foretrække 9. Undtagelser for datterselskaber Datter- og modervirksomheder Der gælder for datterselskaber den særlige undtagelse, at de kan udlade at redegøre for samfundsansvar i egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden opfylder oplysningskravene for den samlede koncern eller har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN s Global Compact eller de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer. Godt en tredjedel (61), af de undersøgte virksomheder har status af dattervirksomhed. 8 Andelen af virksomheder der anvender internationale retningslinjer er opgjort i Tabel 3-6. Virksomhedernes præferencer mellem Global Compact-fremskridtsrapporter, PRI og GRI er ikke kortlagt, men det fremgår som en tydelig tendens, at Global Compact er den foretrukne internationale retningslinje for CSR-rapportering. 9 FN Global Compacts hjemmeside:

18 18 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Reference til modervirksomheden Cirka en tredjedel af dattervirksomhederne i denne analyse redegør alligevel selvstændigt, men tendensen er i høj grad, at dattervirksomhederne refererer til moderselskabets redegørelse for samfundsansvar, eller refererer til deres moderselskab, der publicerer en fremskridtsrapport som led i tilknytningen til FN's Global Compact eller andre internationale retningslinjer. I denne kortlægning gælder det, at hvis dattervirksomheden har henvist til modervirksomheden, er der afrapporteret i henhold til modervirksomhedens redegørelse for samfundsansvar, (også hvis denne er udenlandsk). Derfor er de dattervirksomheder der henviser til moderselskabets afrapportering ikke opgjort separat i denne kortlægning. Lovkrav til redegørelsen Dimensioner af virksomhedernes redegørelser Hvis en virksomhed angiver, at den har politikker for samfundsansvar, foreskriver loven: at virksomheden også redegør for hvordan denne omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. at virksomheden angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Ovenstående gælder således for de 126 virksomheder i kortlægningen, der har oplyst at de har en politik for samfundsansvar, jf. tabel 3-4. Fra politikker til vurdering Dimensionerne ovenfor politikker, handling og vurdering af virksomhedernes afrapportering, giver mulighed for at undersøge omfanget af det frivillige arbejde med samfundsansvar. Af Tabel 3-7 kan det aflæses, at der ud af de 126 virksomheder, der oplyser, at de har en politik for samfundsansvar, er det langt hovedparten, der redegør for denne politik med mere konkrete oplysninger om politikken (bl.a. vedr. hvilke standarder de bruger etc.). Virksomhederne er endvidere lidt mindre konsekvente i forbindelse med deres redegørelser i forhold til handlinger og vurderinger. Generelt kan det konstateres, at D-virksomhederne er mere konkrete i alle aspekter af afrapporteringen, og således i højere grad redegør for såvel handlinger som vurderinger i forbindelse med deres politikker for samfundsansvar.

19 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 19 Tabel 3-7 Redegørelsens indhold: "politik, handling og opfølgning" Redegørelsen skal indeholde oplysning om: C D I alt Virksomheden har politikker for samfundsansvar (eks. standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar) 10 Ja 95 % 100 % 97 % (122) Nej 5 % 0 % 3 % (4) I alt Hvorledes virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. Ja 86 % 98 % 90 % (114) Nej 14 % 2 % 10 % (12) I alt Virksomheden vurderer effekten og/eller udbytte af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret Ja 74 % 96 % 83 % (104) Nej 26 % 4 % 17 % (22) I alt Den mindre konsekvente redegørelse omhandlende handling og vurdering af arbejdet med samfundsansvar, er mest markant for C-virksomhederne. Her oplyser 95 % at de har politikker og beskriver disse, 86 % afrapporterer for hvordan politikkerne omsættes til handling, mens 74 % angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar. D-virksomhederne er mere konsistente i deres redegørelse. 100 % af D- virksomhederne har angivet en politik for samfundsansvar, 98 % angiver også handlinger for at realisere politikkerne, og 96 % angiver en vurdering af opnåede resultater. Generelt kan det således konstateres, at omfanget af virksomheder, der redegør, aftager i takt med at en politik bliver mere udfoldet i en redegørelse ("vi har en politik", "således omsætter vi den til handling", "dette er hvad vi vurderer at få ud af det"). Dette gælder således særligt for C virksomhederne. 10 Der sondres mellem at 'have politikker for samfundsansvar', hvilket kan forklares kort, og 'redegøre for oplysninger om disse politikker', herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar. I tabellen er det opgjort, hvorvidt de virksomheder der oplyser at de har politikker for samfundsansvar også har oplyst om indholdet af disse politikker i deres redegørelse. Således er der 3 % af de virksomheder som oplyser at de har en politik for samfundsansvar, men ved en nærmere gennemgang viser politikken ikke at have et reelt indhold.

20 20 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Fem emner under samfundsansvar 3.3 Rapporteringen om klima, menneskerettigheder, miljø, sociale forhold og korruption Virksomhedernes arbejde med samfundsansvar er kortlagt under fem emner: Klimamæssige forhold, hensyn til miljø, beskyttelse af menneskerettigheder, hensyn til sociale forhold og bekæmpelse af korruption. Ud over de specifikke krav vedrørende redegørelsen for menneskerettigheder og klima, behøver virksomhedernes arbejde med samfundsansvar ikke dække alle disse emner. Virksomhederne tilskyndes således at tage udgangspunkt i de dimensioner, der giver mest mening for dem, og som er mest kritiske i forhold til virksomhedens drift. En virksomhed kan således have redegjort for en politik for menneskerettigheder og klimapåvirkning, uden at have en politik for miljø, bekæmpelse af korruption og/eller hensyn til sociale forhold og stadig blive registeret som at have konsistens i redegørelsen for samfundsansvar Klimapåvirkning og menneskerettigheder Virksomhederne skal, ud over at være forpligtigede til at oplyse, hvorvidt de har en politik for samfundsansvar generelt, også oplyse, hvorvidt virksomheden har en politik mht. menneskerettigheder og klimapåvirkning specifikt. (Det er altså ikke påkrævet at have en politik på de to emner, men det skal oplyses, hvis det ikke er tilfældet.) Tabel 3-8 Hvorvidt virksomheden oplyser om den har en politik for menneskerettigheder eller ej C D C+D Ja 58 % 85 % 66 % (113) Nej 42 % 15 % 34 % (57) I alt Tabel 3-9 Hvorvidt virksomheden oplyser om den har en politik for klimapåvirkning eller ej C D C+D Ja 62 % 92 % 72 % (122) Nej 38 % 8 % 28 % (48) I alt Som et fremgår af Tabel 3-8 så oplyser 66 % blandt samtlige virksomheder i undersøgelsen, hvorvidt de har politikker for menneskerettigheder, mens det af Tabel 3-9 fremgår at 72 % oplyser for klimapåvirkning.

21 KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 21 Virksomhederne kan undlade at oplyse om, hvorvidt de har politikker for menneskerettigheder og klimapåvirkning, hvis de henviser til internationale retningslinjer eller standarder. Eksempelvis hvis de har tilsluttet sig FN's Global Compact og deres fremskridtsrapporter her indeholder disse to elementer. Det fremgår som en klar tendens i analysen, at næsten samtlige virksomheder, der har tilsluttet sig FN's Global Compact, ligeledes oplyser om, hvorvidt der forefinder politikker på de to områder. Af analysen fremgår det således, at 4 virksomheder ikke oplyser, hvorvidt der forefinder politikker for menneskerettigheder, men oplyser om medlemskab af FN's Global Compact. De er således undtaget kravet om at oplyse. Ligeledes oplyser 5 virksomheder ikke om, hvorvidt der forefindes politikker for klima, men oplyser om medlemskab af FN's Global Compact. Disse er ligeledes undtaget kravet. Samtlige af disse virksomheder tæller med som "Ja" i Tabel 3-8 og Tabel 3-9. Sammenholdt med antallet af virksomheder, der oplyser, om de har en politik for samfundsansvar generelt (95 % j.f. Tabel 3-4) viser Tabel 3-8 og Tabel 3-9 således også, at færre virksomheder oplyser, at de har politikker for menneskerettigheder og klimapåvirkning. Redegørelse for indhold Nedestående tabeller giver overblik over, i hvilket omfang de virksomheder, der (j.f. Tabel 3-8 og Tabel 3-9) angiver, at de har en politik vedr. menneskerettigheder og klima også redegør for politikerne gennem handlinger og ved opfølgning. Af samtlige virksomheder, der oplyser hvorvidt de har en politik for menneskerettigheder, har 64 % (j.f. Tabel 3-10) således en politik for menneskerettigheder, og redegør udtrykkeligt for indholdet af disse politikker. Blandt gruppen af virksomheder, der oplyser hvorvidt de har en politik for menneskerettigheder, uddyber endvidere 49 %, hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling og angiver en vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med menneskerettigheder. Tabel 3-10 Hvorvidt virksomheden integrerer menneskerettigheder i sin forretningsstrategi og forretningsaktiviteter Hensyn til menneskerettigheder ved at redegørelsen udtrykkeligt indeholder oplysninger om disse politikker Herunder hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling og virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med menneskerettigheder Ja Nej I alt C 59 % 41 % 68 D 71 % 29 % 45 C+D 64 % 36 % 113 (72) (41) C 46 % 54 % 68 D 53 % 47 % 45 C+D 49 % 51 % 113 (55) (58) Af Tabel 3-11 kan det ses, at blandt andelen af virksomhederne der oplyser om hvorvidt de har en politik for klimapåvirkninger, har 83 % en politik for klimapåvirkninger, og redegør udtrykkeligt om disse politikker. Blandt samme gruppe, af virksomheder der oplyser hvorvidt de har en politik, uddyber 77 % hvordan virk-

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Erhvervsstyrelsen Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Hvilke virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven L 5 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009

Dansk Byggeri Inspiration til CSR. Dansk Byggeri nov 2009 Dansk Byggeri Inspiration til CSR Christian F. Jakobsen, partner Morten Elbæk Jensen, partner Grant Thorntons kontorer i København og Vejle 1 Hvad er CSR Lovgrundlag for CSR Hvem er omfattet Tilgang til

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale Oktober 2012 Udsatte i rapporteringspligtige virksomheders CSR-rapportering Kim Madsen og Peter R. B. Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b 1, skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr. e-mail: anjlam@erst.dk; miasim@erst.dk 23. februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/Juni 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning CSR i små og mellemstore virksomheder Corporate Social

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse Fremgangsmåde for komitéens compliance undersøgelse I. Indledende bemærkninger Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører hvert år i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvantitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven Forord Globaliseringen betyder, at de økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af landegrænser

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Virksomheders incitamenter bag samt afkast af investeringer i samfundsansvar

Virksomheders incitamenter bag samt afkast af investeringer i samfundsansvar Virksomheders incitamenter bag samt afkast af investeringer i samfundsansvar Incentives for Danish businesses behind investment in CSR, and the returns related to these investments Executive Summary This

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere