BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)"

Transkript

1 JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET CHPO KONTROLLERET ATG/CHKJ GODKENDT MTTH

4

5 BRØNDERSLEV KOMMUNE 1 INDHOLD 1 Orientering 3 2 Bestemmelser om udbud og tilbud Tilbudsfasen Tilbudsafgivelse Udvælgelse 7

6

7 BRØNDERSLEV KOMMUNE 3 1 Orientering Brønderslev Kommune (i det følgende benævnt "Ordregiver") udbyder ved nærværende udbud udførelse af snerydning i vintertjenesten på ca km kommuneveje samt på p-pladser, sideanlæg og buslommer, og afregnes efter timeforbrug. Arbejdet er udbudt som et offentligt EU-udbud efter Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S Dette udbud omfatter følgende 29 entrepriser/ruter, hvilke også fremgår af tilbudslisten, TBL, og af Bilag 6, Entrepriseoversigt: 7 ruter indebærer snerydning med lastbil. 13 ruter indebærer snerydning med traktor. 6 ruter indebærer snerydning med lastbil/traktor, hvor valget af køretøj foretages af den bydende. 3 ruter/områder indebærer snerydning med gummiged Beliggenheden for de 26 ruter er anført på oversigtskort med rutebeskrivelser, se kortbilag. Der er ingen kort for gummigedernes tre områder. Det er Brønderslev Kommune, Vej og Parks mål at udnytte deres egen maskinpark optimalt i snerydningssituationer, og herefter indkalde eksterne vognmænd, når ressourcerne slipper op. Der er således ikke garanteret et minimumsantal udkald pr. entreprise. Udbuddet vedrører kørsel i vinterperioden: 2014/2015 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 x 1 vintersæson. Ruterne kan påregnes overdraget senest d. 1/ med en kontraktperiode fra 1/ til 30/ En vintersæson defineres fra 1/11 til 31/3.

8 4 BRØNDERSLEV KOMMUNE Beredskabsperioden (perioden hvor tilbudsgiveren skal stå til rådighed for kørsel i vintertjenesten) defineres fra 15/10 til 15/4 det efterfølgende år. Ud over de her udbudte arbejder udføres der vintertjeneste af ordregivers egen organisation. Ordregiver stiller skær, plove og hydraulikstation til rådighed på ruterne. Tilbudsgiver skal levere og montere alle de i udbudsmaterialet krævede beslag, frontplader, stik mm. på de tilbudte køretøjer, for korrekt montering af udstyr. Såfremt tilbudsgiver skifter køretøj i kontraktperioden, afholder tilbudsgiver alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Såfremt tilbudsgiver skifter køretøj i eventuelle forlængelser af kontraktperioden, afholder tilbudsgiveren ligeledes alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Al snerydning udføres efter timeprisafregning opgjort via GPS-registrering. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte ruter. Der skal på tilbudslistes samleliste tydeligt anføres det maksimale antal ruter, der ønskes overdraget i de enkelte rutekategorier. Udbuddet udbydes som et EU-udbud, og udbudsdokumenter og eventuelle rettelsesbreve vil fremgå på under opgavetypen Tjenesteydelser og myndighedstypen Kommuner samt med fritekstsøgning Udbud af snerydning 2014.

9 BRØNDERSLEV KOMMUNE 5 2 Bestemmelser om udbud og tilbud Det er de bydendes eget ansvar at sørge for at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade og meddelelser vedrørende udbuddet på Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Eventuelle rettelsesblade offentliggjort efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet Betingelser for udbud og tilbud (BUT) Særlige Betingelser (SB) Vilkår for lastbiler og traktorer Instruks for lastbil, traktor og gummiged 29 stk. tilbudslister med tilbudssamleliste (TBL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Kortbilag; 26 stk. rutekort (ingen rutekort for gummiged) Bilag A, Tro og love-erklæring Bilag 1, Lastbil, Oplysningsskema Lastbil og chauffører (TBL) Bilag 2, Traktor, Oplysningsskema Traktor, plov samt maskinfører (TBL) Bilag 3, Gummiged, Oplysningsskema Gummiged og maskinfører (TBL) Bilag 4, Emissionsstandarder for lastbiler og traktorer/gummigeder (vedlagt som særskilt fil) Bilag 5, Afmærkning af chauffører og maskinfører (vedlagt som særskilt fil)

10 6 BRØNDERSLEV KOMMUNE 2.1 Tilbudsfasen Det forudsættes, at de bydende, inden tilbud afgives, har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på ruterne. Der afholdes et fælles orienterings- og spørgemøde fredag den 15. august 2014 kl på flg. adresse: Brønderslev Kommune Vej og Park Spejlborgvej Brønderslev Tilbudsgiverne vil her blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål vil blive nedskrevet og indgå i referatet fra mødet, der lægges på jf. afsnit 1. Spørgsmål, der ikke er mulige at besvare på mødet, vil efterfølgende blive besvaret skriftligt og offentliggjort på Tilbudsgiver kan derudover skriftligt stille spørgsmål til nærværende materiale og udbudsforretningen i øvrigt. Spørgsmål, der fremsendes senest den 18. august 2014 kl , vil blive besvaret senest den 20. august Spørgsmål, der fremsættes efter den 18. august 2014 kl , vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare disse senest den 20. august Spørgsmål skal stilles skriftligt til Charlotte Kragh-Pedersen, Skriftlige spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil blive anonymiseret og vil blive offentliggjort som rettelsesblade på jf. afsnit Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de relevante tilbudslister samt medsende den i afsnit 2.3 krævede dokumentation. Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte ruter, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Tilbudsgiver skal på tilbudssamlelisten tydeligt anføre det antal ruter, der maksimalt ønskes overdraget. Tilbud skal afleveres i én original og én kopi inkl. bilag. Alle sider i tilbuddet bedes mærket med firmanavn, adresse, f.eks. stempel eller lign. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter.

11 BRØNDERSLEV KOMMUNE 7 Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket med Licitation Vintertjeneste 2014 påført afsender og telefonnummer og mailadresse til: Brønderslev Kommune Peder Gregersen Vej og Park Spejlborgvej Brønderslev senest onsdag den 27. august 2014, kl , hvor tilbuddene åbnes under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der måtte indfinde sig. Tilbud pr. mail accepteres ikke. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud frem til 1. oktober Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbuddet vil således ikke indgå i evalueringen af tilbuddene. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet. Såfremt forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet ikke medfører tilbuddets afvisning, vil forbeholdet blive kapitaliseret, såfremt det er muligt. Tilbudsgiver opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.1. Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud med øvrige materieltyper end lastbiler, traktorer samt gummigeder til ruterne vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. Tilbuddet skal være skrevet på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. 2.3 Udvælgelse Forud for tildelingen vil der blandt de konditionsmæssige tilbud blive foretaget en vurdering af tilbudsgiverens egnethed i relation til levering af vintertjeneste. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, risikerer tilbudsgiver, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning, hvorfor tilbudsgiver opfordres til at være opmærksom på at få samtlige af de efterspurgte oplysninger vedlagt i deres tilbud. For at kunne få overdraget en eller flere ruter skal tilbudsgiveren i forbindelse med tilbudsafgivelsen angive oplysninger om følgende:

12 8 BRØNDERSLEV KOMMUNE Sin retlige form Sin ret til at udføre erhvervet Forfalden ubetalt gæld til det offentlige, Udbudsdirektivets udelukkelsesgrunde samt Arbejdspladsbeskyttelse og arbejdsforhold i øvrigt Sin tekniske og/eller faglige formåen Oplysninger om retlig form Af tilbuddet skal det klart fremgå, hvem der afgiver tilbuddet, herunder om tilbudsgiver er et enkelt firma eller en sammenslutning af firmaer, f.eks. et konsortium eller joint venture. Ved tilbud fra en sammenslutning af firmaer skal der fra samtlige medlemmer i sammenslutningen af firmaer foreligge en skriftlig erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse for den enkelte rutes gennemførelse. Desuden skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal angives en fælles befuldmægtiget med fuld prokura over for ordregiver, som ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med. Retten til at udføre erhvervet Tilbudsgiver skal have ret til at udføre erhvervet på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Dette kan dokumenteres ved at anføre sit CVR-nummer (eller tilsvarende) på tilbudssamlelisten og dermed optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister (eller tilsvarende register). Gæld til det offentlige, Udbudsdirektivets udelukkelsesgrunde samt Arbejdspladsbeskyttelse og arbejdsforhold i øvrigt Tro -og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. BKG nr. 336 af 13. maj 1997, tro- og loveerklæring om udelukkelse i henhold til Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2 samt tro- og loveerklæring om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. Europa Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 kan afgives ved udfyldelse af Bilag A, som er vedlagt i udbudsmaterialet som særskilt fil. Erklæring kan tillige afgives ved udfyldelse af tilbudsgivers egen tro -og loveerklæring, forudsat at denne indeholder tilsvarende formuleringer om udelukkelsesgrunde, om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige samt arbejdspladsbeskyttelse og arbejdsforhold i øvrigt. Hvor tilbudsgiver er en sammenslutning af firmaer, f.eks. et konsortium, skal alle deltagerne i sammenslutningen, hver især aflevere de efterspurgte tro -og loveerklæringer. Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og 2. Ordregiver vil ligeledes udelukke tilbudsgivere, der har en ubetalt forfalden gæld større end kr. til det offentlige, medmindre der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr. senest på accepttidspunktet, eller at der er

13 BRØNDERSLEV KOMMUNE 9 indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Tro -og loveerklæringerne skal udfyldes, underskrives og vedlægges i tilbuddet, også selv om tilbudsgiver ikke har forfalden ubetalt gæld til det offentlige. Teknisk og/eller faglig formåen: Tilbudsgivere, der ikke råder over det nødvendige materiel ved tilbudsgivningen, men agter at anskaffe dette, skal vedlægge tilbuddet en erklæring om, at man vil anskaffe det nødvendige materiel, såfremt man får tildelt en kontrakt. Det skal endvidere fremgå af erklæringen, at tilbudsgiveren er i besiddelse af det nødvendige materiel senest en måned inden kontraktstart, således at det kan blive monteret med det nødvendige udstyr, så køretøjet er klar til kørsel efter de fastsatte tidsfrister m.v. Ved tilbuddet skal vedlægges udfyldt: Bilag 1, Lastbil, Oplysningsskema Lastbil og chauffører og/eller Bilag 2, Traktor, Oplysningsskema Traktor, plov samt maskinfører Bilag 3, Gummiged, Oplysningsskema Gummiged og maskinfører Der skal udfyldes ét oplysningsskema for hvert stk. tilbudt køretøj. Undlades oplysninger eller overholder oplysningerne om materiel ikke kravene i henhold til udbudsmaterialets krav iht. "Vilkår, afsnit 3.6", risikerer tilbudsgiver, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Brønderslev Kommune forbeholder sig retten til at indhente manglende oplysninger fra tilbudsgiver i tilfælde af mangel herpå. Såfremt tilbudsgiver i henhold til Udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3 henviser til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/undertilbudsgivere, skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer, f.eks. i form af en underskrevet erklæring fra den pågældende virksomhed, der henvises til. Tildeling Tildelingskriteriet er "laveste pris". Der kan afgives tilbud på flere ruter end tilbudsgiverne har kapacitet til. Tilbudsgiveren skal på tilbudssamlelisten anføre det antal ruter, der maksimalt ønskes overdraget. Tildelingen sker under hensyntagen til det antal ruter, tilbudsgiveren maksimalt ønsker overdraget, og i øvrigt som beskrevet nedenfor:

14 10 BRØNDERSLEV KOMMUNE 1. Tildelingsrækkefølgen af ruterne Tildeling af ruterne sker i følgende rækkefølge: 1. Rute 1 BR 2. Rute 2 BR 3. Rute 3 BR 4. Rute 4 BR 5. Rute 5 BR 6. Rute 6 BR 7. Rute 7 BR 8. Rute 8 BR 9. Rute 9 BR 10. Rute 10 BR 11. Rute 11 BR 12. Rute 12 BR 13. Rute 13 BR 14. Rute 14 BR 15. Rute 15 BR 16. Rute 16 BR 17. Rute 20 DR 18. Rute 21 DR 19. Rute 22 DR 20. Rute 23 DR 21. Rute 24 DR 22. Rute 25 DR 23. Rute 26 DR 24. Rute 27 DR 25. Rute 28 DR 26. Rute 29 DR 27. G1 28. G2 29. G3 2. Ruter med kun ét tilbud. Hvis der kun er 1 tilbud på en eller flere ruter, tildeles den enkelte rute under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver og den resterende kapacitet. Ordregiver kan vælge at aflyse en eller flere ruter med kun 1 tilbud på grund af manglende konkurrence eller hvis den afgivne pris er urealistisk i forhold til markedsprisen for den pågældende ydelse. 3. Ruter med flere end 1 tilbud. Ruterne vil blive tildelt, efter at ruter med kun 1 tilbud er tildelt, i henhold til ovenstående rækkefølge og under hensyntagen til det antal ruter, som tilbudsgiveren maksimalt ønsker overdraget. Ved enslydende priser tildeles ruten den tilbudsgiver, der på pågældenden tidspunkt har fået tildelt færrest ruter.

15 BRØNDERSLEV KOMMUNE 11 Eksempel: En tilbudsgiver byder på Rute 1 BR samt Rute 2 BR og er billigst på begge ruter i forhold til øvrige tilbudsgivere. Tilbudsgiveren ønsker dog kun 1 rute overdraget og bliver således tildelt Rute 1 BR, som er den første rute i ruterækkefølgen. Efterfølgende bliver Rute 2 BR så tildelt til den tilbudsgiver, der er anden-billigst på ruten, idet det billigste tilbud på Rute 3 BR ikke kan tildeles til den lavestbydende, fordi dennes kapacitet er opbrugt. Resultat af tildelingen. Hvor der er flere tilbud på samme rute, tildeles ruten derfor ikke i alle tilfælde, tilbuddet med den laveste pris. Hvor ruten ikke tildeles tilbuddet med den laveste pris, vil ruten blive tildelt tilbuddet med den næstlaveste pris, evt. den tredjelaveste pris etc., under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver.

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere