Vintertjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintertjeneste 2015-2019"

Transkript

1 Vintertjeneste Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Teknisk Område April 2015

2 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD UDVÆLGELSE TILDELING ALTERNATIVE TILBUD TILBUDSFASEN TILBUDSAFGIVELSE... 7 SÆRLIGE BETINGELSER... 9 A. AFTALEGRUNDLAGET... 9 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING C. ENTREPRISENS UDFØRELSE E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ARBEJDSBETINGELSER ALMENT ORDREGIVERS YDELSER ENTREPRENØRENS YDELSER ARBEJDETS UDFØRELSE KONTROL OG DOKUMENTATION TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENERELT FASTE HONORARER TIMEPRISAFREGNING BILAG 1. FORHÅNDSTILSAGN OM FORSIKRING AF ORDREGIVERS MATERIEL STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT OVERORDNEDE SERVICEMÅL FOR VINTERTJENESTEN

3 Orientering Orientering Vintertjenesten omfatter snerydning på ca. 314 km kørebaner, samt rundkørsler, vejtilslutninger, svingbaner, parkeringspladser og buslommer i Ikast-Brande Kommune for perioden Udbuddet omfatter: - 5 ruter til snerydning på kørebaner på vinterklasse 2 og 3 veje - 2 ruter til snerydning på kørebaner på vinterklasse 3 veje Hver rute køres af 1 traktor. Ruternes beliggenhed er anført på ruteplanerne. Bemærk at vinterklasse 2 vejene skal køres før vinterklasse 3 vejene. Snerydning skal kunne udføres på alle tider af døgnet på vinterklasse 2 og 3 veje. Snerydning udføres som regel indenfor normal arbejdstid, som er kl på vinterklasse 3 veje Der kan i særlige tilfælde blive udført snerydning på grusveje. Disse afregnes som vinterklasse 3 veje. Ordregiver stiller sneplov til rådighed for traktor. Entreprenøren skal selv stille med traktor og fører for montering af ordregivers udstyr samt chauffør. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes: 15 udkald til snerydning på kørebaner på vinterklasse 2 og 3 veje 10 udkald til snerydning på kørebaner på vinterklasse 3 veje Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og materiel, der tilbydes til løsning af opgaven indenfor den fastsatte tid. Ordregiver er: Ikast-Brande Kommune Centerparken Brande Vintertjenesten ledes og koordineres af: Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling Grøddevej Ikast 3

4 Orientering Vintervagtens telefonnummer oplyses ved kontraktindgåelse. 4

5 BUT Bestemmelser om udbud og tilbud Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsmaterialet er offentliggjort på kommunes hjemmeside på Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 23. april 2015 under udbud nr. 2015/S Arbejdet udbydes i 7 entrepriser (ruter). Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: K2R31 + K3R51 K2R32 + K3R54 K2R33 + K3R55 K2R34 + K3R53 K2R35 + K3R57 K3R52 K3R56 Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser kan han på tilbudssamlelisten anføre en eventuel reduktion ved samlet overdragelse af flere entrepriser. Der skal være pris på hver rute. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser han ønsker overdraget. Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 1. UDVÆLGELSE Ordregiver vil udelukke entreprenører der er under konkurs mv., i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45. 5

6 BUT For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: (Retten til at udføre erhvervet) at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL). (Økonomisk og finansiel formåen) udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL). (Teknisk og/eller faglig formåen) Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Erklæring om at der som drivmiddel til traktorer/specialmaskiner benyttes On Road diesel. Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i Arbejdsbetingelser. Specielle krav er anført i TBL. 2. TILDELING Ordregiver vil vælge de tilbud der set under ét udgør den laveste pris for ordregiver. Bemærk at dette kan betyde at en tilbudsgiver, der har afgivet laveste pris på en enkeltstående entreprise alligevel ikke vinder entreprisen, hvis en anden tilbudsgiver har afgivet en lavere pris ved tildeling af den pågældende delaftale/underdelaftale i kombination med en eller flere andre delaftaler/underdelaftaler. 3. ALTERNATIVE TILBUD Alternative tilbud modtages ikke. 4. TILBUDSFASEN Udbudsmaterialet hentes på under Udbud og indkøb indtil d. 11. juni Der afholdes orienterings- /spørgemøde på: Ikast-Brande Kommune Centerparken 1 6

7 BUT 7330 Brande torsdag d. 21. maj 2015 kl. 13 i Projektrummet hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt fremsendt inden mødet pr. til følgende adresse Mærk venligst mailen i emnefeltet med vintertjeneste vinterklasse 2 og 3 veje. Af hensyn til forplejning til mødet skal tilmelding ske senest onsdag d. 13. maj 2015 kl. 9 til hvor firmanavn og antal personer oplyses. Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Dersom noget i udbudsgrundlaget er uklart for tilbudsgiver, skal han senest den 29. maj 2015 skriftlig inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos Ikast-Brande Kommune på Mærk venligst mailen i emnefeltet med Vintertjeneste vinterklasse 2 og 3 veje. Tilbudsgivers eventuelle indkomne spørgsmål og tilhørende svar fra ordregiver vil blive offentliggjort i anonymiseret form på d. 4. juni Her vil eventuelle rettelsesbreve også blive offentliggjort. 5. TILBUDSAFGIVELSE Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de relevante tilbudslister i deres helhed. Organisationernes standardforbehold, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Andre forbehold kan ikke tages. Tilbudslisterne hentes på hjemmesiden i form af regneark. Ordregiver har ikke indarbejdet regnefunktioner i regnearket. Tilbud skal afleveres i én original og på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke telefax eller elektronisk afgivne tilbud. Tilbud mærket "Vintertjeneste klasse 2 og 3 veje Ikast-Brande Kommune" og påført afsender og telefonnummer modtages indtil: Torsdag d. 11. juni 2015 kl

8 BUT Ikast-Brande Kommune Drift & Anlægsafdelingen Centerparken Brande hvor tilbuddene åbnes i Projektrummet under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der måtte være til stede. Tilbudssummer og forbehold vil blive læst op. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbuddets åbning. Ordregiver forbeholder sig ret til at lade én eller flere af de udbudte entrepriser udgå. 8

9 SB Særlige Betingelser A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt Tilbuds- og afregningsgrundlag er supplerende betingelser og vilkår til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92". Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 15. oktober Principperne i prisregulering fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG. For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Evt. rettelsesbreve b) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag c) Nærværende Særlige Betingelser og Bestemmelser, bestående af a. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) b. Særlige Betingelser (SB) c. Arbejdsbetingelser d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d) Ruteplaner e) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB 92) f) Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregelrådet, oktober 2013, samt tillæg juni 2014 De under punkt a-d angivne materialer er tilgængelig på under Udbud og Indkøb indtil d. 21. maj Det under punkt e-f angivne materiale forudsættes anskaffet af den bydende. Ad 2, stk. 3 Entrepriserne kan påregnes overdraget senest den 15. august 2015, med en kontraktperiode fra den 15. oktober 2015 til 15. april Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med indtil 1 år. En sådan forlængelse vil blive besluttet senest 1. maj Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra d. 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret ordregivers materiel, samt fået 9

10 SB køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. Entreprenøren skal hvert år senest 30 dage før beredskabsperiodens start, have afleveret opdaterede skemaer om materiel og chauffører. Hvert år indkalder ordregiver med 14 dages varsel entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og montering af ordregivers materiel. Montering vil finde sted i perioden 30 dage før beredskabsperiodens start. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i Arbejdsbeskrivelser for de enkelte entrepriser. Aflevering af rengjort materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal årligt ske senest 1 uge efter beredskabsperiodens ophør. Entreprenørens tilbud Ad 3, stk. 3 Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssamlelistens sum pr. entreprise. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ad 5, stk. 2 Ordregiver kan overdrage aftalen til en anden vejmyndighed. Entreprenøren kan overdrage retten til betaling i henhold til aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Transportdokument skal udformes som angivet på Bilag 2. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommune. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar. Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. Ad 5, stk. 4 Entreprenøren skal ved kontraktindgåelse oplyse eventuelle underentreprenører, der påtænkes anvendt. Entreprenøren er ansvarlig for, at underentreprenøren opfylder kravene til entreprisen. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Forsikring 10

11 Ad 8, stk. 2 Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer med hensyn til skader under arbejdets udførelse. Bilag 1 vedr. ordregivers materiel skal udfyldes ved tilbudsafgivelse. SB Forsikringerne skal dække skader på ordregivers materiel samt på 3.-part ved kørsel med ordregivers materiel. Dokumentation for forsikring skal afleveres ved kontraktindgåelse. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der skal være omfattet af forsikringen er: plov Kr , C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse Ad 12, stk. 1 Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse, samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under hans varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. Ændringer i opgaven Ad 14, stk. 2 Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser. Retningslinier ved ændring i opgaven fremgår af TAG. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 2 Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne. Der betales bod pr. påbegyndt uge på kr. Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang: 3-30 min kr. 11

12 SB min kr. udover 60 min./udeblivelse kr. Ved udeblivelse kan ordregiver udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud. Se afsnit 3.4 i Arbejdsbetingelser, hvor tidsfristen for mødetid er angivet. Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt entreprenøren uden at det er meddelt/aftalt med ordregiver undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen. Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved omgående meddelelse til vintervagten kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på usædvanlige udefrakommende forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold o.l. Der betales bod ved manglende registrering af henholdsvis Start, Slut, Plov, Saltning og Afslut i GIS34: 200 kr. pr. gang. Alle boder modregnes i månedsfakturaer eller i beredskabshonoraret. 12

13 Arbejdsbetingelser Arbejdsbetingelser 1. ALMENT 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. 1.2 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle. Det skal så vidt muligt undgås, at der efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove og koste. Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinier, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt. 1.3 Opgavens omfang Vintertjeneste med traktor gennemføres i by- og landområder. Snerydning på kørebaner gennemføres normalt med 1 traktor pr. snerydningsområde med sneplov. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning. Ruterne for snerydningsområderne er vist på rutekortene. Rutens længde samt særlige krav til køretøjets motorydelse vil være angivet på tilbudslisterne for de pågældende entrepriser. I særlig tilfælde kan der forekomme plovning på grusvejene. Dette afregnes som for vintertjeneste på klasse 3 vejene. 1.4 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter. Dette kan senere ændres uden ændring af enhedsprisen. Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte entrepriser/ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG). 13

14 Arbejdsbetingelser Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset snerydning lader en anden entreprenør udføre arbejde i områder omfattet af denne entreprise. Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren. 1.5 Tilstræbt kvalitet Snerydning på kørebaner tilstræbes udført i kvalitet og tid som beskrevet i "Overordnede servicemål for vintertjenesten", som angivet i bilag 3. Vinterklasse 2 veje, tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tiden mellem kl og Vinterklasse 3 veje, tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tiden mellem kl og Plovning på grusvejene kan i særlige tilfælde blive udkaldt i tiden mellem kl og 16.00, når vinterklasse 3 vejene er farbare. 2. ORDREGIVERS YDELSER 2.1 Orienteringsmøder og instruktion Ordregiver kan hvert år inden beredskabsperiodens start afholde ét informationsmøde. Herudover kan der gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Entreprenøren og hans chauffører skal deltage i disse møder. 2.2 Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ved snevejr kan beredskabet være udvidet og bemandet med en ekstra tilsynsførende. Entreprenøren og hans chauffører vil i denne situation modtage instrukser via tilsynet. Vintervagten er beliggende på adressen: Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling Grøddevej Ikast 14

15 Arbejdsbetingelser Ordregivers materiel- og materialepladser og værksted er beliggende på: Jyllandsvej 15, Brande Rute K2R31 + K3R51 K2R32 + K3R54 K2R33 + K3R55 K3R52 Grøddevej 27, Ikast Rute K2R34 + K3R53 K2R35 + K3R57 K3R Ordregivers materiel Ordregiver stiller materiel til rådighed for entreprenøren: Snerydning: sneplov Inden beredskabsperiodens start indkalder ordregiver entreprenørens køretøj til besigtigelse samt tilpasning til og montering af ordregivers materiel. Ordregiver udfører/leverer herunder nødvendige tilpasninger og beslag mv. Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter traktor, skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv. Såfremt entreprenøren skifter traktor i kontraktforlængelsesperioden, betaler ordregiver 1 gang pr. køretøj. Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise. Entreprenøren skal renholde og passe sneplov inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Entreprenøren er ansvarlig for at skær, og andre sliddele skiftes i rette tid. Udskiftning foretages på ordregivers værksted. Materiellet skal mellem udkaldene som udgangspunkt stå på ordregivers plads. Entreprenøren skal renholde og smøre sneplov inden den stilles på pladsen, iht. den angivne instruks ved udlevering af materialet. Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage). Entreprenørens ansvar for skader fremgår af SB. 15

16 Arbejdsbetingelser 3. ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1 Planlægning 3.2 Ledelse 3.3 Beredskab 3.4 Udkald Ordregiver har udarbejdet en standardgennemkørsel, som danner grundlag for de oplyste mængder. Entreprenøren skal gøre sine chauffører bekendt med standardruten, som er beskrevet på rutekort og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten. Entreprenøren kan fremsætte forslag til ændring af ruten. Ændringer kan godkendes såfremt dette medfører en mere optimal udførelse af arbejdet efter ordregivers vurdering. Sådanne ændringer kan ske uden ændring af enhedsprisen. Ruten omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om traktor og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale kan være klar i god tid inden ordregivers besigtigelse. Entreprenøren skal oplyse hvorledes han sikrer, at traktorerne til vintertjenesten kun benytter On Road diesel. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse. Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 30 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten. Vintervagten udkalder entreprenøren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet, også på lørdage samt søn- og helligdage i beredskabsperioden. Entreprenøren udkalder selv sine chauffører, der skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden. Chaufføren skal møde på pladsen klar til at montere materiel senest 30 min. efter udkald. Materiel skal monteres hurtigst muligt og uden ugrundet 16

17 Arbejdsbetingelser 3.5 Personale 3.6 Materiel ophold. Bodstørrelser ved overskridelse af udkaldsfrist er angivet i SB ad. 25, stk. 2. Såfremt tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes. Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat. Entreprenøren skal sikre afløsning af chaufføren, så arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Entreprenøren og dennes chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Entreprenøren og chauffører skal inden beredskabsperiodens start deltage i et 1 dags kursus i vintertjenesten. Kurset afholdes af ordregiver. Samtlige udgifter til deltagere i kurset skal være indeholdt i beredskabshonoraret. Chaufføren skal være udstyret med sikkerhedsudstyr. Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning. Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chaufføren skal under reparation/vedligehold af ordregivers materiel være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedet. Entreprenøren skal levere 1 traktor pr. entreprise. erne skal til snerydning på kørebaner have en mindste motorydelse på 200 Hk. erne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Ordregiver afviser traktorer, der ikke overholder disse krav. Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. en skal til snerydning være forsynet med: frontlift hydraulisk ventilbatteri til hæve/sænkefunktion 17

18 Arbejdsbetingelser gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Alle traktorer skal være forsynet med mobiltelefon med håndfri betjening, som skal være tændt under indsats. Mobiltelefonnummeret skal være det samme hver gang. Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles vintervagten GPS-logning Entreprenøren skal forvente at der i forbindelse med entreprisen skal føres GPS-logning. Dette sker ved hjælp af en app fra Landinspektørfirmaet LE34. App en, GIS34 Snerydning, anvendes af androidbaserede tablets til GPS-logning af kørt strækning. Entreprenøren får udleveret app en og en introduktion hertil, men skal selv udstyre mandskabet med tablets. Tablets skal som minimum have følgende specifikationer - Android - 1,2 GHz Processor - 4G netværk - Indbygget GPS Entreprenøren er ansvarlig for at udstyret er tilgængeligt og funktionsdygtigt for de udførende i hele beredskabsperioden. 4. ARBEJDETS UDFØRELSE Gennemkørsel af hele ruten skal GPS-registreres. Når ruten påbegyndes skal chaufføren starte ruten i GIS34, hvor der også registreres om der køres med plov. Når ruten er gennemkørt, skal chaufføren stoppe ruten i GIS34 og afslutte ruten. Vinterklasse 2 veje skal ryddes før vinterklasse 3 veje. Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt ved f.eks. pauser, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets omfang. Konstateres der fejl og mangler på materiel når arbejdet er afsluttet, meldes dette straks til vintervagten. 18

19 Arbejdsbetingelser Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, materiel rengøres, smøres og henstilles på materielpladsen. 4.1 Snerydning Chaufføren monterer selv plov på traktoren, sikrer at alt er spændt ordentligt fast og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser Under arbejdets udførelse Snerydning iværksættes normalt når snedækket er større end 5-8 cm. Hvis andet ikke er aftalt med vintervagten, udføres snerydningen i henhold til rutekort. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt. Snerydning skal sikre at kørebanerne bliver rengjort i fuld bredde inkl. svingbaner og buslommer i én og samme gennemkørsel. Snerydning skal foregå i kørebanernes normale trafikretning. Der må dog bakkes med traktorer for at rydde buslommer, svingbaner o.l. Chaufføren skal ved snerydning sikre at ploven har det rette tryk mod kørebanen og sørge for at sneen så vidt muligt fjernes helt i bund i redskabets fulde bredde. Hastighed og skråstilling af plov skal harmonere, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Snerydning ved buslommer, vejkryds og pladser m.m. aftales med vintervagten. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer og andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor skal følgende hensyn tages: Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt langs vejen, og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider, til gene for den nedenunder kørende trafik. Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv. Langs kørebanekanter mod fortov eller cykelsti skal sneen oplægges i en vold på kørebanen mod fortov eller cykelsti. Langs alle kørebanekanter mod rabat, skal sneen skubbes ca. 25 cm ud over asfaltkanten. 19

20 Arbejdsbetingelser Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Det er entreprenørens ansvar at plovskæret bliver skiftet inden det er slidt. Hvis plovbladet bliver slidt, så det kræver en opretning eller ødelægges det, skal entreprenør afholde samtlige udgifter til reparation. 5. KONTROL OG DOKUMENTATION 5.1 Entreprenørens kontrol Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles i henhold til ruteplan og rutebeskrivelse, ordregivers materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til vintervagtens anvisning inden beredskabsperiodens start kørehastigheden tilpasses forholdene sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov. Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal omgående oplyses til vintervagten. 5.2 Ordregivers kontrol Tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning registreres i GIS34 under udførelse. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler. 20

21 TAG Tilbuds og afregningsgrundlag 1. GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinier ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning Ved ordregivers ændring af en rutes udstrækning/omfang vil enhedsprisen blive reguleret forholdsmæssigt i forhold til rutens totale længde. Der reguleres ikke for ændringer på mindre end 3 %. 1.2 Retningslinier for prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: reguleringsbeløb indeksforskel regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for lastvognskørsel. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartal-indeks 2015 og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartal-indeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 15. oktober til 14. oktober. Første regulering finder sted den 15. oktober Regler for betaling Entreprenøren indsender hver måned faktura over det i forrige måned udførte arbejde. Ordregiver udbetaler det beløb der er enighed om, senest 30 arbejdsdage efter modtagelse. 21

22 TAG Fakturaer modtages kun elektronisk. EAN nummer oplyses ved kontrakt indgåelse. Der skal påføres rute nummer på fakturaen. 1.4 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser. Alle mængder vil kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honorarer, der altid vil blive udbetalt. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder alle foreskrevne dokumentationer, samt alle for arbejdets udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser inkl. brug af mobiltelefon og tablets. 1.5 Tilbudslisten Der udfyldes en tilbudsliste for hver entreprise, der afgives tilbud på. Hvor flere entrepriser tilbydes samtidigt, skal tilbudssamlelisten udfyldes med oplysning om alle de afgivne tilbud. Hvis der bydes på en kombination af ruterne, skal der også være et bud på hver rute for sig. Der udfyldes et oplysningsskema for hvert køretøj med chauffører, der tilbydes. 2. FASTE HONORARER Faste honorarer udbetales pr. entreprise pr. år. Faste honorarer udbetales med 50 % efter at entreprenøren har fået godkendt materiel, modtaget instruktion og er klar til start og med 50 % efter beredskabsperiodens afslutning, når alt materiel er afleveret. 2.1 Beredskabshonorar Beredskabshonoraret er betaling for at entreprenøren er til rådighed for vintertjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel. Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende møder, uddannelse og instruktion ved beredskabsperiodens start samt øvrige møder og instruktionskurser der afholdes af ordregiver. 2.2 Monteringshonorar Monteringshonoraret er betaling for entreprenørens fremvisning/besigtigelse af eget materiel samt modtagelse og montering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens start. Ligeledes er det betaling for afmontering og aflevering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens afslutning. 22

23 TAG Ordregiver leverer og monterer det i Arbejdsbeskrivelser anførte udstyr på entreprenørens køretøj i forbindelse med fremvisning/besigtigelse af køretøjet. 3. TIMEPRISAFREGNING 3.1 Startgebyr Timeprisafregning anvendes. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Enhedsprisen omfatter én traktor med fører, som anført i TBL. Startgebyr er betaling for entreprenørens ydelser: fra udkald til materiellet er færdigmonteret, klar til at køre ud fra ordregivers materielplads fra chaufføren returnerer til ordregivers materielplads, til entreprenøren er klar til næste udkald, herunder har rengjort, smurt/vedligeholdt materiel. Der anvendes samme startgebyr for vinterklasse 2 og 3 vejene uanset tidspunkt for udkald. Når entreprenøren er hjemsendt, og der sker fornyet udkald, udbetales nyt startgebyr. Startgebyr udbetales kun i tilknytning til timeafregning. 3.2 Timepris arbejde Timepris betales fra arbejdet påbegyndes ved udkørsel fra ordregivers plads, til arbejdet efter aftale med vintervagten afsluttes ved returnering til ordregivers plads. Timepris på vinterklasse 2 vejene er gældende alle døgnets timer, også søn- og helligdage. Timepris på vinterklasse 3 vejene og grusvejene er gældende fra kl alle hverdage mandag til fredag. Øvrige tidspunkter, herunder overenskomstmæssige fridage regnes som udvidet arbejdstid. 3.3 Tillægstimepris udvidet arbejdstid kun vinterklasse 3 veje / grusveje Tillægstimeprisen er et tillæg til timeprisen. Tillægget gives for de arbejdstimer, der falder uden for den anførte normalarbejdstid. 3.4 Timepris ventetid/ledigtid Timeprisen benyttes når ordregiver indstiller arbejdet midlertidigt, uden at afslutte opgaven, samt ved entreprenørens kørsel til og fra samt ventetid på værksted under reparation af ordregivers materiel. 23

24 Bilag Bilag 1 FORHÅNDSTILSAGN OM FORSIKRING AF ORDREGIVERS MATERIEL Undertegnede forsikringsselskab, bekræfter hermed at: Entreprenør: i forbindelse med følgende Arbejde: Vintertjeneste klasse 2 og 3 veje i Ikast-Brande Kommune kan kaskoforsikre ordregivers materiel: xx. stk. sneplove for en samlet genanskaffelsespris på:...kr., samt forsikre sit ansvar for skader på 3. part ved kørsel med ovennævnte materiel på offentlig og privat vej.... den / / (Forsikringsselskabets underskrift) 24

25 Bilag Bilag 2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Ordregiver: Ikast Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Entreprenør: Arbejde: Vintertjeneste på klasse 2 og 3 veje, i Ikast-Brande Kommune Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på... kr. ekskl. moms, skriver:...kroner, samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for ordregiver.... den / / (underskrift) Noteret af ordregiver:... den / / (underskrift) 25

26 Bilag Bilag 3 OVERORDNEDE SERVICEMÅL FOR VINTERTJENESTEN. Servicemål nedenfor er godkendte fra oktober Det er altid de gældende servicemål, der skal overholdes. Vinterklasse SERVICEMÅL Bemærkning Klasse 1 Omfatter veje som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik. Det rutenummererede vejnet, samt større indfalds- og omfartsveje i Brande, Ikast og Nørre Snede. Klasse 2 Omfatter veje som har betydning for afviklingen af den kollektive trafik eller væsentlig betydning for den lokale trafik mellem mindre bysamfund eller kvarterer i større byer. De højst prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, samt de vigtigste P- pladser. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Igangsættes fra kl Det tilstræbes at vejene holdes farbare uden væsentlige gener frem til kl Ved kraftigt islag dog hele døgnet. Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved (saltning eller grusning) indenfor nævnte tidsinterval. Ved kraftig islag eller frysende våde vejbaner igangsættes glatførebekæmpelse også uden for det nævnte interval. Snerydning og bekæmpelse af glatføre udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken. Snevolde ved vigtigere vejtilslutninger, fodgængerfelter og på cyklistbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omgang herunder ved de vigtigste busstoppesteder og lign. Snevolde ved vigtigere vejtilslutninger, fodgængerfelter og på cyklistbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omgang herunder ved de vigtigste busstoppesteder og lign. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag, dog kun i tiden kl

27 Bilag Klasse 3 Omfatter veje som har betydning for afviklingen af den lokale nærtrafik. Primære cykel- og gangstier samt fortove Igangsættes fra kl Det tilstræbes at vejene holdes farbare uden væsentlige gener frem til kl Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse (saltning eller grusning) igangsættes ved konstateret glat føre inden for nævnte tidsinterval. Ved kraftig islag igangsættes også uden for det nævnte tidsrum. Arbejdet iværksættes, når vinterklasse 2 opgaverne er iværksat og under kontrol. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Ved fygning igangsættes også i weekenderne inden for det nævnte interval. Klasse 4 Omfatter veje som har mindre betydning for afviklingen af den lokale nærtrafik. Mindre boligveje, veje på landet med ringe trafik og stier af ringe betydning. Der foretages ikke snerydning og glatførebekæmpelse på disse veje med mindre der er tale om kraftig drivedannelse eller isslag. 27

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Vintertjeneste

Vintertjeneste Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Teknisk Område April

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Traktorruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere