Stop det offentlig opgavetyveri seks konkrete forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop det offentlig opgavetyveri seks konkrete forslag"

Transkript

1 Stop det offentlig opgavetyveri seks konkrete forslag Indledning Dansk Erhverv oplever flere og flere virksomheder, der kommer i klemme, fordi offentlige myndigheder går ind på velfungerende private markeder med konkurrerende og skattefinansierede tilbud. For eksempel når en offentlig uddannelsesinstitution sætter sig for at blive førende leverandør af digitale læremidler, når biblioteker går i gang med gratis at udlåne værktøj eller når kommuner etablerer genbrugsbutikker og dermed tager indtægterne fra hjælpeorganisationer som Frelsens Hær. Dansk Erhverv mener, at det offentlige opgavetyveri skal stoppe nu. Konkurrencerådet præsenterede i maj 2016 en rapport, der for første gang sætter fokus på omfanget af det offentliges kommercielle aktiviteter. Rapporten er nedslående læsning, og giver bl.a. en lang række eksempler, hvor den offentlige sektor går ud over det offentliges kerneområder, og skaber unfair konkurrence i forhold til private virksomheder. Konkurrencerådet anbefaler derfor, at reglerne bliver skærpet og præciseret. Det gælder eksempelvis reglerne for indtægtsdækket virksomhed, hvor Danmark ikke lever op til OECD s anbefalinger for konkurrenceneutralitet. Dansk Erhverv kan generelt støtte op om Konkurrencerådets forslag. På en række områder er der dog brug for at sætte mere håndfast ind. Vi har derfor formuleret en række konkrete forslag, der kan dæmme op for offentligt opgavetyveri. Vel at mærke på en måde som stadig sikrer det fornødne rum til, at den offentlige fortsat kan udvikle sine ydelser og tilbud til borgerne. Det styrende princip bør være, at det offentlige ikke må sætte kommerciel virksomhed i gang, undtagen der hvor der er tungtvejende og gode grunde til det, og når det kan ske med en klar begrundelse i, at markedet ikke kan levere en tilsvarende løsning. Når det offentlige til gengæld agerer kommercielt på et marked, er det vigtigt, at det sker på markedsvilkår. Seks konkrete forslag Dansk Erhverv har seks konkrete forslag, der i tillæg til Konkurrencerådets anbefalinger kan dæmme op for offentligt opgavetyveri. Anbefalingerne præsenteres kort nedenfor og uddybes i bilag 1-6. Side 1/15 Juli 2016

2 Forslag 1: Obligatorisk markedstjek og en godkendelsesordning En offentlig aktør skal til enhver tid danne sig et overblik over det marked, den ønsker at bevæge sig ud på, og kun påbegynde aktiviteter i de tilfælde, hvor der ikke er en privat virksomhed, der kan løse opgaven. Derfor skal det gøres obligatorisk at gennemføre et markedstjek, inden nye kommercielle aktiviteter påbegyndes, ligesom der skal vedtages regler om, at nye offentlige aktiviteter, der potentielt kan være i konkurrence med et privat marked, kræver forudgående ansøgning og godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forslag 2: Etablering af klagenævn Det er i dag helt uoverskueligt for virksomhederne, hvor de kan gå hen, hvis de oplever unfair offentlig konkurrence. Dermed bliver det Davids kamp mod Goliat. For at sikre retssikkerheden og en velfungerende markedskonkurrence, bør der derfor etableres et Klagenævn for Offentlig Kommerciel Virksomhed efter model af Klagenævnet for Udbud. Forslag 3: Oprydning og sanering i lovgivningen Der findes en lang række hjemmelsbestemmelser for, hvornår og hvordan offentlige aktører kan udøve kommerciel virksomhed. Der er brug for et overblik, forenkling og kritisk gennemgang, der reducerer antallet af hjemmelsgrundlag, og gør lovgivningen klar og gennemskuelighed til gavn for både offentlige og private aktører. Hvorvidt det offentlige skal udøve kommerciel virksomhed, betragter vi som et politisk spørgsmål, ikke som et administrativt spørgsmål. Derfor bør kommunernes mulighed for at udøve erhvervsvirksomhed stå i en skreven lov og ikke reguleres af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Forslag 4: Præcisering og skærpelse af regler for offentlig indtægtsdækket virksomhed Reglerne for indtægtsdækket virksomhed skal præciseres og skærpes, så de skaber en letforståelig og rimelig balance mellem offentlige aktørers mulighed for at drive virksomhed og private virksomheders konkurrencevilkår. Som led i dette skal der indføres en pligt for kommuner til at udbyde opgaven, inden de selv opstarter en erhvervsvirksomhed, og det skal sikres, at kommunerne og regionerne rent faktisk undersøger, om opgaven tidligere har været udliciteret til private virksomheder. Derudover bør grænsen for offentlig-private selskabers salg til private reduceres fra maksimalt 50 pct. til maksimalt 20 pct. Forslag 5: Stærkere præventiv indsats i det lovforberedende arbejde Det skal være obligatorisk i det lovforberedende arbejde, at den del af erhvervslivet, som kan blive berørt af nye love eller lovændringer vedrørende offentlig virksomhed, skal høres, og at konsekvenserne for erhvervslivet tydeligt skal fremgå i lovforslagenes afsnit om Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Desuden skal konsekvenserne for erhvervslivet tydeligere end i dag fremgå i orienteringen af Folketinget i forbindelse med lovbehandlingen. Side 2/15

3 Forslag 6: Offentlige erhvervsrettede servicetilbud på slankekur Den kommunale, regionale og statslige erhvervsservice og erhvervsfremme skal være mere overskuelig, koordineret og effektiv. Der bør være markant færre aktører, og de ordninger, der findes, skal i langt højere grad tilrettelægges med fokus på kapacitetsopbygning og i samarbejde med kommercielle aktører. Side 3/15

4 Bilag 1: Obligatorisk markedstjek og godkendelsesordning Problemstilling og baggrund Der er i dag ikke et effektivt værn mod, at offentlige aktører går ind på et marked, hvor private opererer i forvejen. Der er tilsvarende ikke en tradition for at undersøge om nye offentlige aktiviteter kan forvride konkurrencen med et privat marked. Det er baggrunden for, at Konkurrencerådet har afdækket en lang række eksempler på unfair konkurrence med private udbydere. Konkret forslag Markedstjek En offentlig aktør skal forpligtes til markedstjek, dvs. skabe sig et overblik over det marked, den ønsker at bevæge sig ud på. Det kan gøres helt enkelt ved, at den offentlige aktør undersøger, om produktet/ydelsen allerede findes. Hvis ikke der findes aktuelle produkter/ydelser på markedet, bør den offentlige aktør som næste skridt undersøge, om der findes en relevant leverandør, som kunne levere produktet/ydelsen og gå i dialog med denne om behovet. Den tid det offentlige bruger på denne afdækning af markedet, er tid sparet på selv at udvikle og udbyde produktet/ydelsen. Kun i de tilfælde, hvor der ikke er en relevant privat leverandør, kan den offentlige aktør eventuelt selv starte indtægtsdækket virksomhed op. Offentlige myndigheder er meget velkomne til at konsultere relevante branche- og/eller erhvervsorganisationer, hvis det kan medvirke til at afklare mulige private leverandører. Godkendelsesordningen I de tilfælde, hvor der i sektorlovgivningen er opstillet krav for, at det offentlige kan udøve erhvervsvirksomhed, skal dette i alle tilfælde godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før aktiviteten kan iværksættes. Som følge heraf skal indsættes en ny 11d i konkurrenceloven om, at offentlige myndigheder mv. ikke må iværksætte erhvervsvirksomhed, før Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har godkendt aktiviteten. Bestemmelsen skal indeholde tre led: Krav om ansøgning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden iværksættelse af aktiviteten, Krav om, at godkendelsen fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen skal være opnået inden aktiviteten iværksættes (her påser Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, at kravene i lovgivningen for iværksættelsen af aktiviteten er opfyldt), Fastsættelse af betingelser for aktiviteten (her kan Konkurrence og Forbrugerstyrelsen eksempelvis opsætte betingelser for den pågældende aktivitet kan iværksættes og godkend den offentlige myndigheds priser). Side 4/15

5 Eksempelvis skal det fremover være Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der vurderer, om betingelsen i AMU-lovens 10, stk. 3 om at de fornødne arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsesmæssige hensyn er tilstede er opfyldt, inden aktiviteten iværksættes. Side 5/15

6 Bilag 2: Etablering af klagenævn Når mindre virksomheder udsættes for ulige konkurrence fra det offentlige, står de i en meget svær situation og med svækket retssikkerhed. Lovgivningen er kompleks og uoverskuelig, og virksomhederne har ikke nødvendigvis tilstrækkelige ressourcer til at tage kampen op mod den offentlige aktør. Virksomhederne mangler derfor et sted at få vejledning og afgive klager. Konkret forslag Der etableres et Klagenævn for offentlig kommerciel virksomhed. Klagenævnets hovedopgave vil være at behandle klager over offentlige aktørers konkurrenceforvridende aktiviteter. Klagenævnet bør også kunne vejlede også om, hvordan man indgiver en klage. Enhver, der har en retlig interesse i at klage, bør være berettiget til at indgive klage til klagenævnet mod betaling af et klagesagsgebyr på kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Klagenævnet bør etableres som et uafhængigt organ. Det sikres ved sammensætningen af nævnet og ved, at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Klagenævnet bør bestå af et formandskab på et antal dommere samt et antal sagkyndige medlemmer. I den enkelte sag sammensættes klagenævnet af et medlem af formandskabet og et af de sagkyndige medlemmer. Klagenævnets sekretariat bestående af ca. fem årsværk kan med fordel placeres i provinsen fx i Klagenævnenes Hus i Viborg. Klagenævnet skønnes at koste maksimalt cirka 5 mio. kr. om året. Omkostningerne vil afhænge af antallet af sager og sagernes omfang. Baggrund Klagenævnet for offentlig kommerciel virksomhed nedsættes efter forbillede af klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud blev etableret i 1992 og er et domstolslignende klagenævn. Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver mv. Klagenævnet består af en formand, et antal næstformænd og et antal sagkyndige medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeriet for en periode på op til fire år. Pt. består nævnet af otte dommere og 20 sagkyndige medlemmer. De enkelte sager behandles typisk af én dommer og én sagkyndig. Ved særligt store og principielle sager kan antallet af dommere og sagkyndige på sagen eventuelt øges. Klagenævnets sekretariat er pt. placeret i Erhvervsstyrelsen, men flytter til Klagenævnenes Hus i Viborg i 2017 i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser. Klagenævnets formand er faglig leder af sekretariatet, der består af tre juridiske fuldmægtige, en sekretær og to studenter. Side 6/15

7 Erhvervsstyrelsen har oplyst, at omkostningerne til Klagenævnet for Udbud forventes at være ca. 5,5 mio. kr. i Omkostningerne afhænger af antallet af sager og tidsforbruget på hver enkelt af dem. Side 7/15

8 Bilag 3: Oprydning og sanering i lovgivningen Problemstilling Offentlige aktører skal i dag have hjemmel i den skrevne lov eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler for at kunne udøve erhvervsvirksomhed. Lovhjemlen er spredt rundt i mange forskellige sektorlovgivninger og bekendtgørelser, og er formuleret på mange forskellige måder. Kommunalfuldmagten udspringer af ulovbestemte regler og er udviklet gennem praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder (Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet). Rent juridisk er området uhyre komplekst, og det er ressourcekrævende for både offentlige og private aktører at gennemskue det. Alt i alt gør disse forhold det svært for offentlige såvel som private aktører at overskue reglerne om offentlig erhvervsvirksomhed. Konkret forslag Ryd op i reglerne Reglerne for, hvornår og hvordan offentlige aktører kan udføre virksomhed, skal revideres med henblik på at skabe regelforenkling og gennemskuelighed til gavn for både offentlige og private aktører. Antallet af konkrete hjemmelbestemmelser bør reduceres ud fra en politisk vurdering og under hensyntagen til, hvordan det private marked allerede fungerer. Konkret indebærer det revision af en række love, hvor det bliver klart præciseret, hvor langt offentlige myndigheder må gå i udøvelse af erhvervsvirksomhed. Kommunalfuldmagten som skreven lov Herudover skal de uskrevne kommunalfuldmagtsregler om offentlig erhvervsvirksomhed nedskrives i en samlet ny lov. På den måde bliver det mere gennemsigtigt samt politisk vedtaget hvilke regler der skal gælde på området for offentlig erhvervsvirksomhed. Baggrund og jura Lovhjemlen er spredt i mange forskellige love og bekendtgørelser og formuleret på mange forskellige måder. Eksempelvis findes der regler om offentlig erhvervsvirksomhed i: Erhvervsfremmeloven Lovbekendtgørelse nr. 820 om erhvervsfremme og regional udvikling (Erhvervsfremmeloven) 12 og 13, hvorefter kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter, og iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Det følger af erhvervsfremmelovens 9, stk. 6, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Side 8/15

9 Af forarbejderne til 9, stk. 6, fremgår det, at man fra offentlig side ikke må påføre private leverandører konkurrence. Det indebærer, at hvor der er et privat marked for løsning af aktiviteterne, skal opgaveløsningen varetages af de private leverandører med udgangspunkt i gældende udbudsregler, bortforpagtning mv. Dette vigtige hensyn skal fremgå tydeligt af erhvervsfremmeloven og derfor skal der indføres en ny bestemmelse i erhvervsfremmeloven om, at opgaven først skal udbydes på det private marked, og hvis ingen kan/vil løse opgaven, så kan det offentlige løse opgaven evt. kan en kommune vinde opgaven via et kontrol bud. Professionshøjskoleloven Lovbekendtgørelse nr. 936 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, 3 og 9, hvorefter det offentlige kan udbyde kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. AMU-loven Lovbekendtgørelse nr. 226 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 10, stk. 3, giver blandt andet hjemmel til, at det offentlige kan udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser på områder, hvor private initiativtagere allerede udbyder uddannelsesaktiviteter, hvis væsentlige arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsesmæssige hensyn taler for en statslig regulering af det pågældende uddannelsesområde. Herudover har de regulerede selvejende institutioner et bredt hjemmelsgrundlag til at udføre en række indtægtsdækket aktiviteter i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 749 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Lovbekendtgørelse nr. 750 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Lovbekendtgørelse nr. 935 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, Lovbekendtgørelse nr. 205 om medie- og journalisthøjskolen, samt Lovbekendtgørelse nr. 777 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Listen er ikke udtømmende. Kommunalfuldmagten Udgangspunktet efter de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler er, at kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed, medmindre der er lovhjemmel til det. I praksis omtales det som et forbud mod at udøve handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Forbuddet er begrundet i, at kommunerne har til opgave at udføre opgaver, der kommer almenvellet til gode, samt i et ønske om at undgå skattefinansieret konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor. Det bemærkes for god ordens skyld, at en kommunes salg til andre offentlige myndigheder i en lang række tilfælde vil have hjemmel i konkrete sektorlove, fx på det sociale område, samt i de ge- Side 9/15

10 nerelle erhvervslove, fx lov nr Tilsvarende er der i den skrevne lovgivning i visse tilfælde hjemmel til, at kommuner sælger til private. Hvis der ikke findes en hjemmel i den skrevne lovgivning, kan kommunerne kun udøve erhvervsvirksomhed, hvis forholdet er omfattet af en kommunalfuldmagtens undtagelser til forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed. Undtagelserne er begrundet i et princip om at begrænse ressourcespild. Undtagelse 1: Produktion til eget brug Kommuner kan på lovlig vis producere varer og tjenesteydelser til eget brug. Det betyder bl.a., at en kommune kan udføre vej- og parkopgaver eller kan drive et vaskeri, der vasker linned mv. til kommunens egne institutioner. Undtagelsen er begrundet i hensynet til at udnytte de kommunale ressourcer på bedst mulig vis. Undtagelse 2: Overkapacitet Opstår der et tilfældigt overskud af kapacitet i form af fx ledige lokaler, kan kommunen lovligt sælge denne overkapacitet. Det er en betingelse, at den pågældende opgave ikke er dimensioneret med det formål at opnå overkapacitet, samt at overkapaciteten ikke kan afskaffes. Undtagelse 3: Biproduktion Kommuner kan forarbejde og sælge biprodukter, hvilket vil sige varer eller tjenesteydelser, der er opstået som en naturlig følge af lovlige kommunale opgaver, fx know-how. Der må kun ske en begrænset forarbejdning, og biproduktet skal sælges til markedspris. Undtagelse 4: Accessorisk virksomhed Kommuner kan i visse tilfælde varetage opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som har en nær og naturlig tilknytning til en lovlig kommunal opgave, fx bygge en kiosk i en svømmehal. Opgaven skal være underordnet i forhold til den kommunale opgave og må som udgangspunkt ikke i forvejen varetages af private. Herudover skal driften forsøges bortforpagtet på markedsvilkår. Undtagelse 5: Forsyningsvirksomhed Endelig er det fast antaget, at en kommune kan udføre forsyningsvirksomhed. Sektorerne er dog i vidt omfang lovregulerede i dag. Praksis fra tilsynsmyndighederne Kommunalfuldmagtsreglerne fastsættes af de kommunale tilsynsmyndigheder (Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet). Reglerne er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig over tid i henhold til afgørelserne fra tilsynsmyndighederne. Reglerne er således ikke vedtaget politisk, ligesom der til tider har været udfordringer med en uensartet praksis på området. Side 10/15

11 Da kommunalfuldmagtsreglerne ændrer sig over tid, er der risiko for, at området for den kommunale erhvervsvirksomhed vokser med tilsvarende risiko for en øget skattefinansieret konkurrenceforvridning til følge. Som eksempel på dette kan nævnes, at Statsforvaltningen Midtjylland i 2008 i en udtalelse fastslog, at en kommune ikke lovligt kunne yde støtte til en fond for så vidt angik de af fondens aktiviteter, der vedrørte kursus og hotelvirksomhed (Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 17. september 2008 vedrørende fonden Nørre Vosborg). Begrundelsen var, at der ikke var tale om accessorisk virksomhed. I 2014 skulle Statsforvaltningen tage stilling til, om Københavns Kommunes støtte til en fond, der drev vederlagsfri udlejning af cykler, var lovlig (Statsforvaltningens udtalelse af 4. juli 2014 vedrørende Københavns Kommune). I stedet for at vurdere forholdet efter reglerne om kommunal erhvervsvirksomhed, vurderede Statsforvaltningen forholdet efter reglerne om lovlige kommunale interesser og fandt herefter, at kommunen lovligt kunne yde støtte til vederlagsfri cykeludlejning, selv om dette skete i konkurrence med private aktører på markedet. De to udtalelser er et eksempel på, at rammerne for den kommunale erhvervsaktivitet ændrer sig over tid til ugunst for de private aktører på markedet. Side 11/15

12 Bilag 4: Præcisering og skærpelse af reglerne Problemstilling Lovgivningen skaber usikkerhed om, hvornår og hvordan en offentlig aktør må udføre indtægtsdækket virksomhed. Derudover medvirker muligheden for indtægtsdækket virksomhed som et incitament for offentlige aktører til at gå ind på stadigt mere kommercielle områder, da det er her, der er størst mulighed for at hente indtægter. Konkret forslag En præcisering af reglerne for indtægtsdækket virksomhed vil medvirke til at forebygge offentlig konkurrenceforvridning. Som led heri bør lovgivningen om etablering af offentlige selskaber (lov 548) ændres, så grænsen i 5 for, hvor stor del af sin omsætning et offentligt-privat selskab må afsætte til det private marked, bliver reduceret fra max 50 pct. af omsætningen til max 20 pct. af omsætningen. I ingen tilfælde må procentdelen af omsætningen på det private markedet overstige den procentdel, som udgør den private del af selskabet. Hvis omsætningen på det private marked overstiger ejerprocentsatsen, skal den offentlige myndighed sælger sine ejerandele. Baggrund Lov 548 Loven giver kommuner og regioner meget bred adgang til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder (lovens kap. 2). Lovens kap. 3 regulerer kommuners og regioners deltagelse i selskaber sammen med private. Kommuner og regioner kan drive virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på deres viden (know-how). Det er en betingelse, at kommunen eller regionen ikke tidligere har haft udliciteret opgaven til private. Etableringen af et selskab er alene udelukket, hvis det er den samme opgave, der tidligere var udliciteret. Delelementer af opgaven kan således godt have været udliciteret. Etableringen af et selskab er udelukket, uanset hvor mange år tilbage udliciteringen ligger. Der skal være en privat andel på minimum 25 pct. af selskabets kapitalandele og stemmerettigheder. Højst 50 pct. af selskabets omsætning målt over en løbende 3-årig periode må stamme fra salg til private, jf. 5. Side 12/15

13 Bilag 5: Stærkere præventiv indsats i det lovforberedende arbejde I nogle tilfælde definerer lovgrundlaget ikke klart, hvordan og hvornår en offentlig aktør må drive virksomhed. Nogle problemer med offentlig konkurrenceforvridning kunne tages i opløbet, hvis det var tænkt ind fra starten. Samtidig er det ikke givet, at der tages aktivt politisk stilling, når der åbnes mulighed for at offentlige myndigheder og aktører kan påbegynde kommercielle aktiviteter på nye områder. Konkret forslag Dansk Erhverv ønsker, at det skal være politisk og ikke administrativt bestemt, hvilke opgaver der hører under den offentlige sektor, og hvilke områder der ikke gør. Derfor bør det tydeliggøres, hvis ny lovgivning eller væsentlige lovændringer lægger op til, at den offentlige sektor kan gå kommercielt ind på nye områder, således at der sker en grundig politisk behandling heraf. Mere klarhed i lovgivningen kan forebygge, at ny lovgivning utilsigtet giver hjemmel til, at offentlige aktører bedriver kommercielle aktiviteter, der skaber konkurrenceforvridning. Derfor skal det være obligatorisk i det lovforberedende arbejde, at den del af erhvervslivet, som kan blive berørt, skal høres, og at konsekvenserne for erhvervslivet tydeligt skal fremgå i lovforslagenes afsnit om Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Baggrund Det er allerede i dag pålagt det ressortministerium, der udarbejder et givent lovforslag at sikre, at alle vigtige og relevante konsekvenser af lovforslaget bliver vurderet 1. Der skal beskrives: Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgere Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten På ligger desuden Justitsministeriets, Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets fælles vejledning til at foretage denne vurdering. Vejledningen lægger dog, for så vidt angår konsekvenserne for erhvervslivet, især vægt på de administrative byrder, og gør ikke særskilt opmærksom på eventuelle problemstillinger i forbindelse med unfair offentlig konkurrence. 1 Jf. 6 i Statsministeriets cirkulære nr. 159 af 16. september Side 13/15

14 Bilag 6: Offentlige erhvervsrettede servicetilbud på slankekur Erhvervsfremmesystemet har med store statslige bidrag opnået en kompleksitet og organisering, der for virksomhederne virker uoverskuelig, bureaukratisk og ude af trit med erhvervslivets og erhvervsstrukturens behov. Der igangsættes en række projekter, som ikke materialiserer sig efterfølgende, og der er en oplevelse af, at mange af midlerne bruges i systemet snarere end på det egentlig formål. Erhvervsfremmesystemet rummer en mangfoldighed af ca. 250 aktører 2, og de mange aktører initierer programmer og ydelser, der har afsæt i deres institutionelle ramme og strategier, og som derfor ikke nødvendigvis er afstemt og koordineret med andre erhvervsfremmeaktørers programmer og ydelser. Konsekvensen bliver ikke alene overlappende ydelser, der konkurrerer mod hinanden om virksomhedernes interesse og gunst, men også ineffektivt afkast af investering i erhvervsfremme. Dansk Erhverv har identificeret en række udfordringer med den nuværende organisering af erhvervsfremmesystemet lokalt, regionalt og nationalt: - Virksomhederne mangler kendskab til erhvervsfremmesystemet og dets ofte overlappende og uoverskuelige ydelser kan betyde, at målgrupper fravælger tilbuddene. - Begrænset kendskab til andres ydelser blandt erhvervsfremmeaktørerne, indbyrdes konkurrence og for få henvisninger på tværs. - Begrænset virksomhedsinddragelse i projekter hvilket betyder, at mange projekter ikke reelt er efterspurgte. - Geografisk eller administrativ suboptimering på tværs af regioner herunder også på tværs af Øresundsregionen på trods af, at mange virksomheder er interesserede i udvikling på tværs af landegrænser. - For mange identiske pilotprojekter og for lidt storskala efterfølgende det gør det uinteressant for virksomhederne at indgå i udvikling, hvis der ikke er volumen efterfølgende. - For mange stråmænd i innovations- og erhvervsfremmeprojekter det eroderer grundlaget for den egentlig efterspørgsel. - Unfair offentlig konkurrence med private det udfordrer dels ellers velfungerende private rådgivere, og dels betyder det ofte en dårligere kvalitet i ydelserne. Konkret forslag Samlet bør langt den overvejende del af den kommunale, regionale og statslige erhvervsservice og erhvervsfremme institutionelt organiseres samlet med et markant færre antal aktører. Disse bør være nationalt operative fokuseret mod et afgrænset og defineret erhvervsområde, der giver aktø- 2 Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark, KL Side 14/15

15 rerne mulighed for at oparbejde den kompetence og professionalisme, der imødekommer virksomhedernes efterspørgsel. Regeringen har allerede sat en forenkling af erhvervsfremmesystemet på dagsordenen for Dansk Erhverv støtter en grundig og kritisk gennemgang af erhvervsfremmeområdet, med henblik på yderligere prioriteringer og forenklinger. Baggrund Erhvervsfremme-/service kan organisatorisk overordnet opdeles i: - Lokale erhvervsservice (kommunal) - Specialiserede erhvervsservice (regionale væksthuse) - Rådgivning og vidensformidling (vidensinstitutioner, eksportrådet, GTS er m.fl.) - Inkubation og accelererede udviklingsforløb (Vækstforas initiativer) - Risikovillig kapital (Vækstfonde, regionale fonde m.fl.). Virksomheder tænker og agerer ikke inden for administrative og/eller geografiske enheder, men dér, hvor deres afsætning, marked og virke mest produktivt og effektivt kan udfoldes. Disse forhold afspejler sig ikke i erhvervsfremmesystemets organisering og virke. Erhvervsfremmesystemet finansieres af midler fra henholdsvis det regionale, kommunale og statslige niveau samt af EU med et samlet beløb på ca. 36 mia. kr. EU s finansiering udgør 10,7 mia. kr., og den kommunale og regionale finansiering udgør ca. 1,5 mia. kr. 3 Samlet fordeles midlerne direkte og indirekte på flere forskellige initiativområder, så som innovation og iværksætteri, regional udvikling, landbrug, turisme, yder- og landdistriktsområder m.m. Kommunerne finansierer de regi0nale væksthuse gennem en basisbevilling og kompenseres via bloktilskuddet. Beløbet udgør pr ,3 mio. kr. 4 Udover ovenstående udgifter til erhvervsfremme, opererer de Godkendte Teknologiske Institutter (GTS) med en beløbsramme på ca. 330 mio. kr. WorkInDenmark, som rådgiver og coacher medflyttende ægtefæller, og som opleves som konkurrenceforvridende for private aktører i relocation-branchen, er finansieret gennem finansloven med et bidrag på omkring 20 mio. kr. årligt. 3 Redegørelse for Erhvervsfremme og støtte 2015, Erhvervs- og Vækstministeriet. 4 Aftale om rammerne for Væksthusene Side 15/15

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet.

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet. Side 1 af 14 LKNJ-VZE5-ZP6P UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER PÅ KOMMERCIELLE MARKEDER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemfører i øjeblikket en analyse, som undersøger omfanget og karakteren af offentlige

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

SEPTEMBER Fair og lige konkurrence

SEPTEMBER Fair og lige konkurrence SEPTEMBER 2017 Fair og lige konkurrence SEPTEMBER 2017 Fair og lige konkurrence Fair og lige konkurrence I Danmark tilbyder det offentlige en lang række ydelser til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ases forslag September 2016

Ases forslag September 2016 Ases forslag September 2016 Ases forslag Erhvervsfremmeindsatsen er en vigtig del af rammevilkårene for danske virksomheder, og fortjener derfor øget opmærksomhed fra regeringens side. Den statslige erhvervsfremme

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Bilag 1 30. april 2012 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Vejledende udtalelse om, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune vederlagsfrit kan overdrage areal til innovationscenter ejet af erhvervsdrivende

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere