Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Aktivitetscentrets træningsfaciliteter bliver ikke længere vedligeholdt. Det betyder, at det ikke længere er muligt at supplere genoptræningsindsats med benyttelse af disse. Opdatering d. 27. august 2012: Træningsfaciliteterne på aktivitetscenteret i er opstillet med det formål, at aktivitetscenterets personale kan tilbyde vedligeholdende træning for centerets visiterede brugere. Det udstyr, som bliver brugt til den vedligeholdende træning, vil altid blive repareret og vedligeholdt. Aktivitetscenterets træningsfaciliteter har ikke til formål at indgå i en supplerende genoptræningsindsats. I aktivitetscenteret i er det muligt for foreninger eller grupper af ældre at benytte træningsfaciliteterne efter aktivitetscenterets normale åbningstid og efter aftale med lederen af aktivitetscenteret. Hvis de selvtrænende borgere ønsker at beholde træningsfaciliteter, som ikke længere er nødvendige for den vedligeholdende træning af de visiterede brugere, kan aktivitetscenterets leder beslutte, at det ønskede træningsudstyr må blive stående i træningsrummet. I så fald skal de selvtrænende borgere dog selv varetage vedligeholdelsen af dette udstyr. Det samme gælder for evt. udstyr, som de selvtrænende borgere selv har anskaffet efter forudgående aftale med aktivitetscenterets leder. Dialogudvalgets Det tager vi med tilbage. Det lyder fornuftigt, at supplere genoptræning. Byrådet anmoder voksenområdet om, at redegøre for sagen. Status. DEC. 2011: Afklaring indgår i arbejdet med udvikling af indsatsen på det frivillige område iht. frivilligheds og indsatskatalog, og forventes at være implementeret i løbet af denne byrådsperiode. Uafklaret Afsluttet Side 1 / 55

2 Aftenskoler Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid En borger spørger hvorfor der ikke findes aftenskoler i? Dialogudvalgets Dialogudvalget: Aftenskolerne bestemmer selv hvor de skal lægge undervisningen, og hvis ikke der er den fornødne tilslutning i de små lokalsamfund tilbydes undervisningen kun i de større bysamfund. Taget til efterretning Side 2 / 55

3 Anlæg af en kunststofgræs bane Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Anlæg af en kunststofgræs bane Præsentation af projekt ved Boldklub. Klubben mangler akut baner på grund af et øget medlemstal. Derudover mangler belysning til vinterhalvåret. Formålet med en ny kunststofgræsbane er overordnet at styrke den idrætsog sundhedspolitiske indsats i. Konkret vil mange aktører få glæde af en ny bane (Elverdamsskolen, Hjortholmskolen, produktionsskolen, diverse efterskoler i lokalområdet, løbeklubben mv). Flere lokale klubber er desuden interesseret i, at benytte banen Klubben har fremlagt budgettet for kommunen i alt kr. 3,3 mio. og håber at få støtte (kr. 1 mio.) til projektet. Lokalforum opfordrer Boldklubben til at sende ansøgning om økonomisk støtte. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Boldklub har allerede fremlagt ansøgningen for kultur og fritidsudvalget. Der er aftalt møde mellem Holbæk kommunens fundraiser og Boldklub (d ) med henblik på at hjælpe klubben med at søge eksterne midler. Dialogudvalget: Der er to dele af projektet anlæg og drift. Jo flere penge klubben selv kan tilvejebringe, desto større sandsynlighed for byrådets støtte. Taget til efterretning I forbindelse med byrådets vedtagelsen af budget 2013 blev der afsat 1. mio. kr. til kunstgræsbane i Status afventer behandling i Kultur og Fritidsudvalget. Side 3 / 55

4 Brugsen og Netto byggeri Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg En borger ønsker status i forhold til Brugsen og Netto byggeri Dialogudvalgets Orientering ved dialogudvalget: Taget til efterretning Status ved Plan og Byg d : Sandsynligvis har Brugsen en byggeansøgning klar, så det varer ikke længe før byggeriet kan gå i gang. Lokalplanen for det område ved Industrivej, hvor Fakta og Netto vil flytte til, bliver vedtaget dette efterår. Det er ret sikkert, at Fakta bygger, når lokalplanen er vedtaget og de har fået en byggetilladelse. 9.1: Sandsynligvis har Brugsen en byggeansøgning klar, så det varer ikke længe før byggeriet kan gå i gang. Lokalplanen for det område ved Industrivej, hvor Fakta og Netto vil flytte til, bliver vedtaget dette efterår. Det er ret sikkert, at Fakta bygger, når lokalplanen er vedtaget og de har fået en byggetilladelse. Side 4 / 55

5 Busstoppesteder Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø En borger spørger om kommunen har ansvar for placering af bus stoppesteder? Busstoppeskiltet ved apoteket er uheldigt placeret, ligesom det er uhensigtsmæssigt at placere et busstoppested ved indkørslen til Brugsen. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Kommunen bestemmer udelukkende ved kommunale busruter ikke i forhold til regionale busruter. Dialogudvalget opfordrer utilfredse borgere om at kontakte afd. for Trafik og Infrastruktur. Dialogudvalget: Opfordring til at beboerne kommer med indsigelser til kommunen om det de er utilfredse med. Taget til efterretning Teknik og Infrastruktur pr : Stoppestederne placeres af kommunen i samråd med Movia og politiet godkender placeringen Stoppestedet udfor apoteket i er nyt og skal erstatte det stoppested som ikke mere er på Sejrgårdsvej. Placeringen ud for Apoteket er valgt idet denne løsning nedlægger færrest parkeringspladser. Apoteket er blevet tilbudt to tidsbegrænsede pladser på torvet men har aldrig svaret. Det er muligt at der sker yderligere ændringer i når omlægningen af Kvamløsevej er færdig Stoppestedet er placeret ved Brugsen for at give en god betjening af dagligvarebutikken. Det er muligt at bilerne der skal ud fra p området skal vente, men der er ikke mange afgange på linjerne Busstoppestedets endelige placering afventer Stationspladsens endelige udformning. Beslutningen tages af Trafik og Infrastruktur i samråd med andre myndigheder og trafikselskaber. Stoppestedet er placeret ved Brugsen for at give en god betjening af dagligvarebutikken. Det er muligt at bilerne der skal ud fra p området skal vente, men der er ikke mange afgange på linjerne. JJK:. Kan afsluttes Side 5 / 55

6 Den gamle hotelgrund Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid En borger foreslår at kommunen indtænker den gamle hotelgrund i forhold til et aktivitetscenter. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Lokalplansændring er en mulighed, men det forudsætter at der kommer en bygherre, der har økonomiske midler. Taget til efterretning Status ved Plan & Byg d : Der er en gammel lokalplan fra Den giver mulighed for byggeri i op til 3 etager. Men i lokalplanen stilles krav om, at der skal være butikker i stueetagen. Det er der ikke så mange bygherrer som vil investere i. Derfor har vi fået en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan, som giver mulighed for et tilsvarende byggeri, men uden butikker. Det vil blive afgjort i december af ØK om en sådan plan skal prioriteres til at blive udført i Det ansøgte byggeri omfatter kun hotelgrunden og ikke hjørnet ved Vestergade. Side 6 / 55

7 Det frivillige arbejde Om at være frivillig i Holbæk kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Temaoplæg Det frivillige arbejde Om at være frivillig i Holbæk kommune ved byrådsmedlem Bjarne Birk Hansen Den nye frivilligstrategi i Holbæk kommune sætter fokus på 3 områder: Frivillighed på alle velfærdsområder Det gode møde og samspil med frivillige og kommune Nemt og attraktivt at være frivillig. Frivilligheds eksperimentariet har i løbet af foråret 2012 igangsat en række initiativer, der har til formål at realisere frivilligstrategien. Flere borgere har spørgsmål til den centrale administrering af det frivillige arbejde fra Holbæk kommune, herunder om frivillighed ikke bør være et fænomen, der gror op nede fra? Der spørges til, hvorvidt kurser udelukkende finder sted i Holbæk by? En borger ønsker svar på, hvorvidt man som frivillig registreres i det kommunale system? En borger spørger om efterlønnen modregnes, hvis man udfører frivilligt arbejde? En borger udtrykker stor tilfredshed over det kommunale initiativ, der efter hendes opfattelse giver mulighed for at frivillige kan få hjælp til mange forskelligartede problemstillinger. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Intentionen er, at det frivillige arbejde skal forankres lokalt og i et tæt samarbejde med de involverede. Dvs. at evt. opkvalificerende kurser i princippet sagtens kan afholdes lokalt, men også at det er hensigtsmæssigt at koordinere indsatserne således, at evt. kurser for frivillige afholdes på tværs af hele kommunen. Ambitionen er, at der ikke skal være mere styring end højst nødvendigt, og at frivillighedsprojektet efter år 2013 er i stand til at klare sig uden politisk indblanding herefter. Frivillighedskoordinator for ældreområdet Christina Hvalsø Hansen opfordrer interesserede til at kontakte hende på tlf.: Dialogudvalget: Frivilligheds strategien er opstået på baggrund af et ønske fra borgerne om at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde. I situationer, hvor det er påkrævet med tavshedspligt eller øvrige formalia, vil det være nødvendigt med en form for registrering, men intentionen er, at det skal være nemmere og mere ubureaukratisk at udføre frivilligt arbejde. Interesserede kan undersøge området på frivillighedsportal:www.holbaek.dk Endelig anbefales guiden Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk kommune?. Guiden planlægges offentliggjort på intranettet medio november Dialogudvalget: Der er udelukkende grund til at være opmærksom på situationer, hvor man har været ansat indenfor det samme arbejdsområde, som man nu udfører frivilligt arbejde inden for. Taget til efterretning På kommunens hjemmeside findes guide for frivillige: Side 7 / 55

8 Erhvervsområdet Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Flere borgere spørger til erhvervsområdet. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Kommunen ejer området og har sat det til salg. Taget til efterretning Side 8 / 55

9 Etablering af Fakta butik Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg En borger spørger til planerne vedrørende Fakta butikken Dialogudvalgets Orientering ved dialogudvalget: Lokalplanen for området er blevet revideret og giver mulighed for at der kan bygges mere tidssvarende detailhandel. Lokalplanen foreligger oktober Se mere på: Fakta koncernen har givet positivt tilsagn. Herefter skal en evt. byggeansøgning godkendes. Åbningstidspunkt afhænger af hvornår byggeriet står færdigt. Kommunens andel i projektet forløber planmæssigt. Plan og byg behandler lokalplanforslag vedr. centerområdet ved Sønderstrupvej/Industrivej. Der gives mulighed for to forretninger på Industrivej, hvoraf den ene er Fakta. Der indgår endvidere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sønderstrupvej; aktuelt er der indkommet forslag om etablering af et lysregulerings kryds/trafiklys ved Sønderstrupvej/Industrivej. Det er forventningen at et trafiklys vil blive betalt af Faktakoncernen. Taget til efterretning Lokalplanen for området er vedtaget i byrådet i efteråret Sagen afsluttes. Side 9 / 55

10 Foreningen Day dreamers Dialogmøde: Efterår 2012 Kommunikation og presse En borger fortæller at foreningen Day dreamers har lejet brevduernes bygning, og at de sviner og roder på grunden. Dialogudvalgets Taget til efterretning Kultur og fritid pr : Jeg har kontaktet Daydreamers omkring spørgsmål om forholdene på grunden Joan fra DD oplyser at foreningen i de sidste par måneder har bygget klubhuset om og sat istand i henhold til støtte fra Lokale og anlægsfonden. Joan oplyser at de skal aflevere dokumentation til LOA og forventer derfor at klubben snarest er færdig med arbejdet. Joan oplyser at mens arbejdet har været i gang har de haft materialer til at ligge ude på grunden og de har kørt affald på genbrugspladsen i takt med at de har arbejdet på huset. Klubben har gjort meget i at holde orden, men under byggeprocessen vil der godt kunne være dage hvor det kunne se rodet ud. Side 10 / 55

11 Gadebelysning Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø En borger spørger hvordan det går med besparelsen på gadebelysningen. En borger finder det problematisk og uhensigtsmæssigt at gadelysene er slukket kl , når det sidste tog ankommer på station. Det er utrygt og kan være forbundet med fare at færdes i totalt mørke. Dialogudvalgets Dialogudvalget: I forbindelse med energispare initiativ har der været uregelmæssigheder i gadebelysningen, Det undersøges om det er muligt at udvide tændingstiden til det sidste tog er ankommet. Taget til efterretning Trafik og Infrastruktur pr : Byrådet har besluttet at belysningen slukkes om natten samt i sommermånederne med mindre dette er i strid med vejreglerne. Der har rigtig nok været nogle problemer med at få skilt nogle lysanlæg ad så de har virket optimalt i henhold til byrådsbeslutningen. På den type lysanlæg der er opsat i er det svært at ændre på lyssætningen da styringen ofte tænder og slukker flere strækninger samtidigt, det vil derfor ikke være muligt kun at tænde på enkelte veje uden andre veje samtidig tændes På den aktuelle type lysanlæg, der er opsat i er det ikke direkte muligt at ændre på lyssætningen, da styringen ofte tænder og slukker flere strækninger samtidigt, det vil derfor ikke være muligt kun at tænde på enkelte veje uden andre veje samtidig tændes. Det er dog et forhold, som kommunen søger at indarbejde mulighederne for i det igangværende belysningsprojekt. JJK:. Kan afsluttes Side 11 / 55

12 Opførelsen af det nye plejecenter Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen En borger ønsker orientering om det kommende plejecenter. Dialogudvalgets Status ved dialogudvalget: Plejecentret opføres og indrettes i overensstemmelse med værdiprogrammet for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune. Se mere på kommunens hjemmeside. Voksenudvalget har på besøg i Jylland set et ældrecenter, der var udformet som en cirkel. Besøget gav inspiration og arkitektoniske overvejelser til det kommende ældrecenter. Taget til efterretning Processen med at forberede et udbud på en bestiller rådgiver er igangsat. BDO bistår kommunen i arbejdet med at formulere krav til en bestillerrådgiver. Bestillerrådgiver skal bistå kommunen med at forberede og gennemføre udbud af partnerskabet. Det forventes at der med udgangen af 2013 er fundet en samarbejdspartner. Derefter går selve planlægningen af byggeriet i gang Voksne og ældre pr : Ældrecenter erstattes af et nyt plejecenter med 65 boliger. Byrådet besluttede inden sommerferien, at det nye center skal opføres som et Offentlig Privat Partnerskab. Det forventes, at det nye center står færdigt til indflytning medio Når det nye center står færdigt forventes det at beboere i det nuværende Ældrecenter samt Møllevang flytter til det det nye center. Det er ikke fastlagt, hvor det nye center skal placeres Opførelsen af det nye plejecenter er i planlægningsfasen, der er ikke taget stilling til eventuel borgerinddragelse. Der gennemføres et udbud med henblik på at finde en partner der er interesseret i at indgå i et partnerskab omkring opførelsen af det nye center. Voksne og ældre pr Processen med at forberede et udbud på en bestiller rådgiver er igangsat. BDO bistår kommunen i arbejdet med at formulere krav til en bestillerrådgiver. Bestillerrådgiveren skal bistå kommunen med at forberede og gennemfører udbud af partnerskabet. Det forventes at der med udgangen af 2013 er fundet en samarbejdspartner. Derefter går selv planlægningen af byggeriet i gang. Side 12 / 55

13 Oplæg om Kommunens budget ved byrådsmedlem Bjarne Kongsted Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Oplæg om Kommunens budget ved byrådsmedlem Bjarne Kongsted: Budgetåret startede med besparelser, og byrådets intention har været at lave én samlet sparerunde. Udligningsordningen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen har medført et sparekrav på kr. 20 mio. i år Der er udfærdiget et sparekatalog med forslag til besparelser på i alt kr. 32 mio. Forslaget blev sendt til førstebehandling d Andenbehandling finder sted d Lokalforum ønsker information om evt. besparelser specifikt for? Dialogudvalgets Dialogudvalget: Præcis, hvordan effektiviseringer og besparelser skal udmøntes, ligger ikke fast endnu. Taget til efterretning Side 13 / 55

14 Politiets rolle i lokalsamfundet Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Temaoplæg Politiets rolle i lokalsamfundet ved formand for dialogudvalget Agnete Dreier Lokalrådet ønsker et oplæg om politikernes visioner i forhold til politiet og deres samarbejde med lokalområdet. Der spørges til politiets indsats over for en gruppe unge foran P pladsen ved Aldi. SSP konsulent Kaj Erik Hansen fortæller, at den pågældende gruppe flytter sig rundt i, og derfor er vanskelig at sætte ind over for. Ifølge SSP er der behov for et udvidet netværks samarbejde f.eks. med skoler og lokale foreninger. Dialogudvalgets Dialogudvalget opfordrer borgerne til at kontakte SSP Team Holbæk for yderligere oplysninger på tlf.: Taget til efterretning Side 14 / 55

15 Særlige planer for i forbindelse med status som Vækstby Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg En borger ønsker orientering om planerne for. Dialogudvalgets Status ved dialogudvalget: Med revideringen af kommuneplanen fremgår det hvilke byer i Holbæk kommune, der skal være såkaldte vækst byer. Byrådet har besluttet at Holbæk by skal udgøre det naturlige center for handel og kulturliv, mens og Jyderup skal have status som B byer. Der udarbejdes helhedsplaner for byerne. Kommuneplanen ventes færdig i foråret 2013, hvorefter den sendes i høring. Dialogudvalget: Trafiksikkerhedsplanen skal revideres i det kommende år, men at der aktuelt ikke er økonomiske midler til at udføre prioriteringer. Dialogudvalget: Uklart hvorvidt en evt. omfartsvej uden om, skal ligge nord eller syd for. Uanset beliggenhed, vil det være muligt at det areal, der ikke benyttes principielt vil kunne udstykkes til andre formål. Taget til efterretning Plan og byg har d inviteret lokalforum og Lokalhistorisk Forening for Egnen til et debatmøde om indholdet i helhedsplanen for. Ifølge Trafik og Infrastruktur pr : Der er rigtig meget inspiration for borgerne at hente i kommunens trafiksikkerhedsplan. Her er der bl.a. registreret hvor uheldene sker i kommunen, samt hvor der er mønstre og mængder i og af uheldstyper, som kræver nærmere indsats. Der er ikke midler afsat til nogen form for trafiksaneringer p.t Der er endnu ingen tidsplan for revision af trafiksikkerhedsplanen, men jeg formoder, at det først bliver efter den nye kommuneplans endelige vedtagelse. Teknik og miljø pr : Plan & Byg arbejder pt. med helhedsplan for, vores oplæg ser ud til at lande på et forslag om at afmontere den sydlige omfartsvej øst om og i stedet arbejde videre med en vestlig omfartsvej, der kan lede den tunge trafik sydfra, og vestfra uden om bymidten. Aktuelt er der ikke truffet politiske beslutninger omkring linjeføring 9.1 Der udsendes forslag til kommuneplan (samt forslag til helhedsplan for, der også omfatter infrastruktur) i foråret Side 15 / 55

16 Sagsbehandlingstid for solcelleanlæg. Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg En borger finder behandlingstiden for en ansøgning om etablering af solcelle anlæg på taget urimelig lang. Dialogudvalgets Dialogudvalget: Sagsbehandlingstiden er på kommunens hjemmeside angivet til 12 dage, hvilket skønnes rimeligt sammenlignet med andre kommuner. Taget til efterretning Plan & Byg pr : Solceller på tage kræver ikke landzonetilladelse, så den generelle sagsbehandlingstid er 24 kalenderdage. 9.1 Sagen afsluttes Side 16 / 55

17 Der er spørgsmål til sikre skoleveje i, samt oplysning om hvorvidt Byrådet har overvejet at nedsætte hastigheden for bilkørsel på udsatte steder, eks. ved fodgængerfeltet på Hjortholmvej Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Der er spørgsmål til sikre skoleveje i, samt oplysning om hvorvidt Byrådet har overvejet at nedsætte hastigheden for bilkørsel på udsatte steder, eks. ved fodgængerfeltet på Hjortholmvej? En borger foreslår, at der i forbindelse med anlæggelse af en nordlig omfartsvej etableres chikaner på hovedgaden således, at trafikken mindskes mest muligt i by. En borger ønsker information om etablering af et fodgængerfelt på hjørnet af Ljungbyvej/Hjortholmvej Dialogudvalgets Dialogudvalget opfordrer borgerne til at kontakte politiet med spørgsmålet om en generel hastighedsnedsættelse som et led i sikre skoleveje. Taget til efterretning Teknik og miljø pr : Det er politiet der beslutter hastighedsgrænserne efter dialog med kommunen. Det er kommunen der opsætter skiltningen. Teknik og miljø pr : Plan & Byg arbejder pt. med helhedsplan for, vores oplæg ser ud til at lande på et forslag om at afmontere den sydlige omfartsvej øst om og i stedet arbejde videre med en vestlig omfartsvej der kan lede den tunge trafik sydfra, og vestfra uden om bymidten. Aktuelt er der ikke truffet politiske beslutninger omkring linjeføring. Teknik og Miljø pr : Fodgængerfelt/krydsningspunkt på Hjortholmvej ved Ljungbyvej: Der er ingen planer om anlæg på nuværende tidspunkt, vi har ingen penge til anlæg. Jeg har registreret ønsket i vores database med ønsker til nye anlæg på vores veje Der er allerede hastighedsbegrænsning inden for byzone. Fodgængerfelt/krydsningspunkt på Hjortholmvej ved Ljungbyvej: der er ingen planer om eller anbefaling af fodgængerfelt på nuværende tidspunkt. JJK: Kan afsluttes Side 17 / 55

18 Søgeord på kommunens hjemmeside. Dialogmøde: Efterår 2012 Kommunikation og presse En borger oplever at søgeordene på kommunens hjemmeside er ulogiske og præget af kommunalt sprogbrug. Dialogudvalgets Dialogudvalget tager kritikken til efterretning, og vil undersøge om det er muligt at ændre i søgeordene, så de bliver mere borgervenlige. Dialogudvalget: Generelt bør kommunens administration være opmærksom på at alle borgere kan bruge de digitale medier også borgere, der kan være uvante med at kommunikere digitalt. Taget til efterretning Kommunikation og digitalisering pr : Søgemaskinen søger i alt der står på hjemmesiden. Der står eks. ikke plejetillæg nogen steder på hjemmesiden. Dog står det i et par dokumenter der ligger på hjemmesiden, og jeg er ved at undersøge hvorfor de ikke bliver vist i søgeresultatet. Side 18 / 55

19 Storbørnehave Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen En borger ønsker at vide hvad der skal ske med de tomme bygninger, når storbørnehaven bliver en realitet? Dialogudvalgets Status ved dialogudvalget: Ros til forældre og medarbejdere for det store initiativ. Der er aktuelt ingen planer for de tomme bygninger fra daginstitutionerne. Opfordring til borgerne om at indsende forslag til hvad de tomme bygninger kan bruges til. Der oprettes en hjemmeside, så alle kan følge processen. Taget til efterretning Børn og unge d : Der er nedsat et byggeudvalg, hvor forældre og medarbejdere fra de 4 børnehuse er repræsenteret, i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Byggeudvalget afholder 4 møder i perioden Tidsplanen for byggeprocessen har følgende milepæle: Oktober 2012: Udsendelse af udbudsmateriale Oktober December 2012: Totalentreprise/arkitektkonkurrence nuar 2013: Aflevering af tilbud Marts 2013, Kontraktindgåelse Marts August 2013: Partnering / projektering Juni 2013: Første spadestik Oktober 2013: Rejsegilde Juni 2014: Indvielse Side 19 / 55

20 En borger ønsker at vide om der i lokalforum er midler til at forskønne? Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø En borger ønsker at vide om der i lokalforum er midler til at forskønne? Formand for lokalrådet Erling Hansen: Der er afsat økonomiske midler til en forskønnelse af by. Lokalrådet har imidlertid besluttet at afvente, at det grove anlægsarbejde færdiggøres, før der etableres nyt for midlerne i lokalrådet. En borger ønsker svar på projekt Flagalleen? Lokalrådet, Svend Åge Jørgensen: Arbejdsgruppen omkring Flagalleen blev nedlagt på sidste generalforsamling Dialogudvalgets Trafik og Infrastruktur pr : I forbindelse med arbejderne ved udvidelsen af spor mellem Vipperød og Lejre, bliver der ikke berørt beplantning på kommunalt areal. Det er således kun på Banedanmarks arealer, der er involveret beplantning. Trafik og Infrastruktur pr : Alle kommunens parker og grønne arealer plejes i overensstemmelse med det af Byrådet vedtagne Administrationsgrundlag for Parkdrift. Områderne plejes med forskellige vedligeholdelsesniveauer afhængig af, om der er tale om et parkanlæg eller mere naturprægede anlæg, og der vedligeholdes ens i alle dele af kommunen. Byparken i plejes i henhold til ovenstående. Den gamle legeplads i parken blev for nogle år siden udskiftet med en helt ny legeplads, hvilket skete lige inden besparelsesrunden, så det var heldigt for borgerne. Legepladsen optager kun omkring ¼ af parkens samlede areal. Desværre har der de sidste år ikke været penge i budgetterne til nye anlæg og forbedringer, tværtimod har vi været udsat for store besparelser. Derfor vil det kræve tilførsel af penge, såfremt der skal gøres mere end den allermest nødvendige drift i kommunens grønne områder. Side 20 / 55

21 når anlægsarbejdet er færdigt Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø En borger ønsker svar på hvem der reparerer skader i forbindelse med anlægsarbejdet? En borger fortæller, at der på et tidspunkt blev observeret skader i asfalten tydeligvis forårsaget af anlægsarbejdet. Banedanmark har hertil angiveligt oplyst, at det er kommunens ansvar at udbedre skader i asfalten. Skaderne er i mellemtiden blevet udbedret, men det er uklart af hvem? Dialogudvalgets Status ved dialogudvalget: Der er ingen kommunale arealer i spil i forbindelse med anlæggelse af dobbeltsporet. Hovedreglen er, at Bane Danmark selv skal reetablere arealer, der ændres og/eller ødelægges. Dialogudvalget vil undersøge om Bane Danmark også reelt sørger for reetablering. Byrådet har ingen indflydelse på selve linjeføringen, men hvis borgere opdager uregelmæssigheder, opfordres de til at melde dette til afd. For Vej og Park. Dialogudvalget: Det forventes, at regningen sendes til Bane Danmark, men uanset af hvilken årsag, der måtte opstå skader i asfalten, opfordres borgerne generelt til at opsøge kommunens hjemmeside: holbaek.dk Giv et praj, hvor uregelmæssighed er i forhold til anlægsarbejdet kan anmeldes. Herefter afklarer den kommunale administration fra Vej & Park det videre forløb. Trafik og Infrastruktur pr : Det er i udgangspunktet kommunen der vedligeholder kommunevejene (betaler og lader udføre). Helt formelt er alle offentlige veje offentlig tilgængelige i det omfang der ikke er skiltet med restriktioner. Kommunen er derfor altid part angående vedligeholdelsesmæssige forhold på vores egne veje I JTS funktionskontrakten med Colas indgået i 2006 er skade på belægningen som skyldes særlige trafikmæssige belastninger ikke en del af funktionskontrakten. Det vil sige at skader repareres af Colas på kommunens regning. I tilfældet med Banedanmark s arbejder omkring, er en del offentlige veje berørte af de mange jordtransporter. Kommunen arbejder på at kunne videre sende disse ekstra reparationsomkostninger til Banedanmark i det omfang der er hjemmel hertil i lovgivningen. Det er endnu ikke helt afklaret. Skulle der ikke være hjemmel i lovgivningen er der kun mulighed for civilt søgsmål, hvilket ikke øger kommunen chancer. Ps: Pt. har vi omkostninger i op til kr , ekskl. moms på akutte forstærkninger, så det er ikke små penge. Trafik & Infrastruktur Helt formelt er alle offentlige veje offentligt tilgængelige i det omfang der ikke er skiltet med restriktioner. Kommunen er derfor altid part angående vedligeholdelsesmæssige forhold på egne veje I tilfældet med Banedanmark's arbejder omkring, Sonderup mv., er en del offentlige veje berørte af de mange jordtransporter. Det er en nødvendighed for at anlæggene kan gennemføres, at kunne modtage en mængde tung byggerelateret trafik i den periode, hvor arbejdet er under udførsel. JJK: Kan afsluttes Side 21 / 55

22 Side 22 / 55

23 Udbygning af Nordvestbanen Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Lokalforum ønsker et svar på, hvorvidt der eksisterer en samlet projektplan og evt. prioriteringer i forhold til handicapegnethed. Dialogudvalgets Status ved dialogudvalget: Banedanmark har det overordnede ansvar for en samlet projektplan. Interesserede opfordres til at holde sig ajour via hjemmesiden: Dialogudvalget har tillid til, at Det Centrale Handicapråd rådgiver Banedanmark om samtlige relevante handicapspørgsmål herunder også tilgængelighed i relation til de projekterede anlæg i forbindelse med dobbeltsporet. Trafik & Infrastruktur pr : Der er gennemført en tilgængelighedsrevision omkring alle stationer i forbindelse med Miljøredegørelsen for anlægget I bliver det således, at krydsning af banen i eksempelvis kørestol, kan ske på fortov i vejhanken eller via elevator på stationen. På letløbstrappen som etableres ved den nuværende krydsning vil det ikke være muligt at passere hvis man er i kørestol. Det er Banedanmarks ansvar at der sikres en tilfredsstillende tilgængelighed i forbindelse med de nye anlæg. JJK: Kan afsluttes Side 23 / 55

24 Ældrecentre Dialogmøde: Forår 2012 Ældre og sundhed Boligstrategien på ældreområdet indebærer, at Ældrecenter skal erstattes af et nyt plejecenter med 65 boliger. Byrådet besluttede inden sommerferien, at det nye center skal opføres som et Offentlig Privat Partnerskab. Det forventes, at det nye center står færdigt til indflytning medio Når det nye center står færdigt forventes det at beboere i det nuværende Ældrecenter samt Møllevang flytter til det det nye center. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvor det nye center skal placeres. Det nye plejecenter opføres og indrettes i overensstemmelse med værdiprogrammet for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune. Det kan ses på kommunens hjemmeside. Da opførelsen af det nye plejecenter stadig kun er i planlægningsfasen er der endnu ikke taget stilling til eventuel borgerinddragelse. I første omgang skal der gennemføres et udbud med henblik på at fine en partner der er interesseret i at indgå i et partnerskab omkring opførelsen af det nye center. Dialogudvalgets Dialogudvalget orienter om, at plejecenterudbygningen starter medet nyt plejecenter i Holbæk. Et nyt ældrecenter i kunne evt. ligge i arealet mellem Gammel og. Størrelses orden vil ligge mellem beboere alt efter efterspørgsel. Borgerne bliver inddraget i placeringen i takt med at planerne udvikles. Til efterretning Afsluttet Side 24 / 55

25 Daginstitution Dialogmøde: Forår 2012 Status pr.: 30. august 2012Der er nedsat et byggeudvalg, hvor forældre og medarbejdere fra de 4 børnehuse er repræsenteret, i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Byggeudvalget afholder 4 møder i perioden Tidsplanen for byggeprocessen har følgende milepæle: Oktober 2012: Udsendelse af udbudsmateriale Oktober December 2012: Totalentreprise/arkitekt konkurrence nuar 2013: Aflevering af tilbud. Marts 2013, Kontraktindgåelse Marts August 2013: Partnering / projektering Juni 2013: Første spadestik Oktober 2013: Rejsegilde Juni 2014: Indvielse Planen er at der oprettes en hjemmeside, så alle løbende kan følge processen. Dialogudvalgets Den nye daginstitution vil være en sammenlægning af Spirren, Trollehuset og Kernehuset. Det er skal bygges som nul energi hus og skal rumme børn. Placeringen vil være ved arealet ved Spirren. Spørgsmål: Er der tænkt yderligere parkering evt. sammen med Central Skolen? Vi vil tage det med hjem. Hvornår vil det blive opført? I indeværende år er der afsat 30 millioner, den vil formentlig stå færdig i efteråret Er i kommet så lang så i har planlagt opdeling af børn? Den vil blive opført i stil med institutionen i Undløse, med et centralt rum og stuer ud fra den? Når vi når så langt vil personale og forældre blive inddraget i planlægningen. Vi vil huske at tænke på arealet pr. barn. Til efterretning Der kommer en kort redegørelse inden mødet 19/9 Afventer svar fra Center fra ejendomme Til efterretning Side 25 / 55

26 Dialog modellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget fremlade forslag til ændring af dialogmodellen, således at mødet i september 2012 afholdes i skoledistrikterne Dialogudvalgets Lokalrådet fortalte, at de har haft den holdning at vi de to lokal møder skal fastholdes. Borgerne gav opbakning til dette, dog blev der efterspurgt bedre prioritering fra lokalforum. Lokalforum replicerede, at de mangler aktive og er åbne for nye ideer. Dette bliver taget op på næste lokalforum møde 10. maj. En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne Juni 2012: Byrådet besluttede i maj 2012 enkelte justeringer af dialogmodellen. De halvårlige dialogmøder bibeholdes, dialogudvalgene fordeler lokalområderne mellem sig på ny, der er lagt op til 2 4 borgerdialogmøder i Holbæk by, fornyet fokus på Det Gode Møde mv. Lokalområderne har primo 2012 fået et brev fra borgmesteren med beskrivelse af de besluttede justeringer samt med tak for deltagelse i evalueringen Side 26 / 55

27 Foreningernes dag Dialogmøde: Forår 2012 Projekt Foreningernes dag hvor foreninger og interessegrupper i og omegn skulle have mulighed for at præsentere sig selv for nytilflyttere og øvrigt interesserede borgere. Arrangementet fokuserede både på at aktivere unge og ældre i form af workshops, opvisning og pjecer. Projektet blev efterfølgende støttet med kr ,00 og arrangementet fandt med stor succes sted d Dialogudvalgets Borgerne fortalte, at arbejdet med Foreningernes dag startede for 1½ år siden, som et samarbejde mellem alle foreninger i oplandet. Der er officielt 28 tilmeldte foreninger med yderligere 7 kommer. Vi har et budget på hvor lokalforum har støttet med Vi har tænkt os at bruge produktion skolen til fremstilling af materiale, men. Når det bliver besluttet vil vi gerne vide hvor meget vi mangler for at kunne rejse penge til hele budgettet. Initiativet kan følges på Dialogudvalget kvitterede for det gode initiativ, og opfordrede til at søge hjælp i Kultur og fritidssekretariatet. Byrådet tager stilling til ansøgningerne på sit møde i maj Afsluttet Side 27 / 55

28 Kollektiv trafik Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Der belv stillet spørgsmål vedrørende : 1. Lyntoget stopper ikke i, hvilket betyder at der er meget tid at spare vd at flytte til Lejre el Roskilde. 2. Der mangler pendler parkerings pladser ved stationen. Dialogudvalgets Dialogudvalget havde ikke hørt spørgsmålet før, de blive taget med hjem til byrådet. Byrådet beder teknik og miljø henvende sig til DSB om problemstillingerne Teknik og miljø skriver til DSB i august Det må handle om retningen fra Kalundborg mod København hvor enkelte afgange kun har et enkelt stop i Hvalsø mellem Holbæk og Valby Sagen er afsluttet. Side 28 / 55

29 Kommuneplan Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Byrådet beslutter i september 2013 ny kommuneplan. Borgerne havde frem til 10. april mulighed for at fremsende ideer til planen. Lokalområdet havde valgt at fremlægge ideerne i en række oplæg. Dialogudvalgets Ebbe Kring: Fremlagde skitseplan for mulig udnyttelse af areal bag skolen. Herunder: Nyt sportsareal omfartsvej for at fjerne tung trafik fra centrale nyt plejecenter i området. Forslag om, at ønsket om dagligvare butik i norddelen af byen, kan understøttes af ny udstykning nord for baptist kirken. Forslag om, at afvikle genbrugsstation området og bygge rækkehuse, bevare siloen til højhus. I den forbindelse anbefalede en borger, at udskifte grusbanen. Med en kunstbane. Ole Olsen: Vi bliver nød til at se på sikre skoleveje og handicap venlige fortove så det er sikkert at bevæge sig igennem. Vi har brug for et fodgænger felt ved det gamle rådhus. Dette vil skabe en sikker skolevej for en del af byens børn. Ebbe Kring: kunne godt trænge til at blive kønnere. Af de 22 træer fra projekt i 90 erne er kun 7 tilbage. Vi har smuk natur rundt om, men byen mangler grønt liv. Allé træer ved indfartsveje Grønt område ved det gamle fakta. Ved stations området. Krydset på Sejrgårdsvej. Parkeringspladsen ved Brugsen. Fornyelse af bytorvet. Flere træer ud mod Gammel. Parken mangler vedligeholdelse. Den nye plads ved renseriet. Oprydning af hotelgrunden. Marina: Stationen og posthuset bør bevares og der kunne opføres en samlet enhed Station, Posthus, Aktivitetshus og stationsforstanderens have. Uni Cat grunden skal med i den kommende kommuneplan for at hindre, at grunden er en klods i byudviklingen Dialogen tages til efterretning Plan & byg tager kommentarerne med i udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen. Sagen afsluttes. Side 29 / 55

30 Lokalplaner for området ved brugsen og et område ved industrivej. Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Der er besluttet lokalplaner for torveområdet på den østlige og vestlige side af Sønderstrupvej. På den østlige side udvider Brugen og på den vestlige skabes der plads til to detailhandelsforretninger, hvoraf Fakta er den ene. Dialogudvalgets En borger udtrykte utilfredshed med trafiksikkerheden på Sønderstrupvej, og påpegede at formødet blev afholdt da planerne var samlet, hvorfor der burde være afholdt nyt formøde i forhold til den nye plan for Industrivej.. Til efterretning Afsluttet Side 30 / 55

31 Skole Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Ny Skolestruktur Dialogudvalgets Anders Bo Hansen, ny skoleleder. Glæder sig til at være med til at samle de nuværende skoler til én skole. Afdelingsskolerne vil få minimum 2 i den nye skole.. Ambitionen er, at åbner skolen og i få borgernes opbakning. Således at vi med den nye skolestruktur og ombygning af TCS skaber den bedste skole i området. Spørgsmål: Hvordan vil det ligge med at låne lokaler / haller fremover? Svar: De kommunale bygninger er til for borgerne. Men med to skoler er Hallen næsten fuldt booket i skoletiden. Skolens lokaler vil være tilgængelige for borgerne i det omfang det kan forenes med undervisningen. Til efterretning Afsluttet Side 31 / 55

32 Skovbørnehaven Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Lokalområdet spurgt til anvendelse af det tidligere Skovfogedhus Dialogudvalgets Dialogudvalget oplyste at Skovbørnehaven er en tidligere institution der nu bruges som en buffer i tilfælde af, at en institution har brug for ekstra plads. Nu bruges den af flere institutioner, skoler, spejdere, produktionsskole mv. Den ligger organisatorisk under distrikt. Til efterretning Afsluttet Side 32 / 55

33 Sport Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Byens sportsforeninger bad om mulighed for at fremlægge aktuelle problemer. Dialogudvalgets boldklub fortalte at foreningen har stigende medlemstal, hovedsagligt børn og unge. Dette har betydet at der mangler baner. Problemet forstærkes af, at, desuden blev 5 mands banerne blev ødelagt af jordvarme til tandklinikken. Desuden bliver nogle af banerne ødelagt i forbindelse med Daydreamers arrangementer med amerikaner biler. Skolelederen opfordrede til, at samle alle sportsproblemerne og lave en samlet plan. Dialogudvalget lovede at tage problematikkerne omkring de manglende baner herunder specielt muglighederne for at finde et andet sted til Daydreamers med hjem til overvejelse. Dialogudvalget fortalte, at de har set tegningerne til udbygning af hallen. De ser spændende, men det er ikke et kommunalt projekt. Byrådet anerkender at problemerne vedr. manglende baner, herunder problematikken vedr. Daydreamers anvendelse af faciliteterne. Byrådet beder KFU drøfte, hvordan problemerne kan løses Kultur og fritid, teknik og miljø og Park og vej udarbejder sammen med Daydreamers og Park og vej en masterplan for beskyttelse af arealerne som tager højde for vejrlig Afsluttet Side 33 / 55

34 Status for Høbjerggård udstykningen Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Dialogudvalget oplyste, at der en bebyggelsesplan på vej, planen forventes udsendt i høring i efteråret 2012, og besluttet i januar Dialogudvalgets Borgerne gav udtryk for, at 1. Udstykningen forhindrer muligheden for alternativt at realisere udstykning af den kommunale jord i lokalplanen. 2. Usikkerhed om, hvorvidt svineproduktionen på stedet ville fortsætte. 3. Utilfredshed med at høringsmøderne i sagen var holdt kl , hvilket er tidligt i en pendler by. Dialogudvalget svarede, at 1. Der er tale om en privat udstykning, som Byrådet ikke vil lægge hindringer for selv om vi ikke kan realisere egne udstykninger. 2. Ejeren ønsker at flytte produktionen. 3. Det er beklageligt, hvis høringsprocessen har været ubekvemt tilrettelagt. Til efterretning Status Høbjerggaard: 1)Det forventes forsat at planen sendes i høring i efteråret )Der kan ikke opføres boliger på området før end svineproduktionen er ophørt. I Henhold til kommuneplanen er der forsat mulighed for udstykning af den kommunale jord når området er lokalplanlagt. 3)Tidspunktet for høringsmødet blev fastlagt kl. 17 efter henvendelse fra borgere som grundet familiehensyn ikke kunne komme af sted om aftenen. Planteamet vil forsat forsøge at tilrettelægge møderne så flest kan møde frem Punktet flyttes til plan og byg Side 34 / 55

35 Trafiksikkerhed Dialogmøde: Forår 2012 Borgerne stillede en række spørgsmål omkring trafiksikkerhed. Dialogudvalgets Dialogudvalget beklagede at det ikke har været økonomisk muligt at gennemføre trafiksikkerhedsinitiativer, men forsikrede at planen om cykelsti mellem og Ugerløse og ønsket om øget trafiksikkerhed igennem byen er ikke glemt. I den forbindelse opfordres lokalforum til, at nedsætte en trafiksikkerheds gruppe. Til efterretning Der er udarbejdet skitseprojekt til sti mellem Nr. Vallenderøde og Ugerløse i samarbejde med lokalforum Side 35 / 55

36 Passage af jernbanen for bløde trafikanter (handicappede, ældre, børn ect Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Oplæg via en lang række billeder fra lokalområdet. Udsagn og synspunkter fra salen: Det er ikke lykkedes Holbæk Kommune at få kontakt med Bane Danmark. Holbæk har ikke i 2006, fået lavet nogle ordentlige aftaler, derfor står vi med alle de problemer nu. Jeg anfægter ikke, det kan være svært at få fat i Bane Danmark, men der skal ske noget. Byens handlende mister penge hver dag fx sætter DK tanken kr. til om dagen, butikker lider nød. Det har været meget slemt for, og hvorfor har kommunen ikke fra start sat ind med hjælpeforanstaltninger? Bane Danmark, har sagt at den sidste dag for indsigelser var juni måned I Lejre har de fundet gode løsninger. Vi er interesseret i at få flyttet elevatorskakten Min forretning er hårdt ramt af skiltningen ved stationen, der står en stor betonklods Dialogudvalgets Efterfølgende har Holbæk arbejdet med det og fået gennemført en god løsning. Det er meget problematisk at få kontakt med Bane Danmark og ikke mindst at have en ordentlig og konstruktiv dialog. Bane Danmark er svære at tale med og det er meget svært at komme igennem med nogle krav eller forslag. Holbæk kommune har rykket og rykket, men nu er det lykkes at få en aftale i stand, og mødet holdes den 8. oktober kl. 16 i Banens kontorbygning. I skal fremsende alle jeres spørgsmål til mødet. Husk Bane Danmark gør det de vil, og Holbæk kommune har ikke økonomi til at indfri alle de ønsker I har. Tina Jeppesen har sendt en invitation til mødet. Der er en lang mail korrespondance med Bane Danmark, der viser problematikkerne og bestræbelserne for at få løst problemerne. Det har også kostet Lejre kommune mange penge at finde den løsning. sp. om betonklods der skygger for forretningen undersøges. Afsluttet Side 36 / 55

37 Busdrift i byen Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Der er langt for borgeren at komme til en forretning og tilbage igen. Kan man omlægge en busrute som kører til og fra Dalvænget og de områder? Hvordan vil den fremtidige busdrift blive? Det er utilfredsstillende vi skal bestille en Flextur, det har vi pensionister ikke råd til. Efter omlægningen er der blevet længere fra Kvarmløse til, derfor er der brug for mindst en daglig busforbindelse. Der mangler dagligvare forretning i Kvarmløse. Dialogudvalgets Uddrag af brev til en borger: I har den mulighed at benytte Flextur, så kan man blive transporteret frem og tilbage. Kørslen foregår fra adresse til adresse. Der skal bestilles tid, prisen 24 kr. for de første 5 km og 6 kr. for de efterfølgende km. Naboen kan kører med for halv pris Der er ikke nok borgere på landet til at dække en busdrift. Forslag til kommuneplan for Holbæk Kommune muliggøres, at der etableres en mindre dagligvareforretning med et bruttoetageareal på max. 500 m2 i den østlige del af. Dagligvareforretningen skal placeres mindst 500 m fra bymidten. Det kan være det nye byråd, kan arbejde på en bedre løsning. Afsluttet Side 37 / 55

38 5 Kan by gøres mere indbydende? Dialogmøde: Efterår 2013 Teknik og miljø Fremvisning af billeder. Steder der bør gøres noget ved: Stationspladsen mod butikssiden, Vestergade mod stationen, på pladsen ved Vestergade kan der vokse grønt? En grundejer vedligeholder ikke klipning af træer (en fortæller det stykke ejer kommunen). På hjørnet ved Ole og slagteren kan der plantes træer. Mod brugsen er der en kedelig parkeringsplads, der er dimensioneret alt for stor. Det lille torv kunne blive kønnere. Byparken, mærkelige trin, her er lukket og mørkt. Legepladsen det flyder med snavs. Der er også brug for mange andre tiltag som kan gøre vores lokalområde interessant fx for børn og Unge, skaterbane på torvet, grafittig mur m.m. derfor skal vi være mange der er med til at tænke nyt. Når vi taler om byfornyelse taler vi også om vedligeholdelse. Det generer mig her er så beskidt, det flyder med affald hvem er det der skal sørge for her er rent? Meget af det der tales om her, er ikke kommunens eller politikkernes problem, det er de lokale borgere der smider alt det skrald Skoleleder for Sejrgårdsskolen tilbyder skolens hal som samlingssted, hvis man kan få samlet borgere, der to gange om året kan lave en fælles oprydningsdag i By. Ønske: At skiltene rundt om bliver vasket. Dialogudvalgets Det er den gamle renserigrund som er oprenset og skal ligge i ca. 10 år. Det er hjørnet af Vestergade/Nygade, det undersøges om det er kommunens jordstykke. Anbefaling, at nedsætte en byfornyelsesgruppe, I skal ikke afholde jer fra at søge penge i udviklingspuljen. Det er også muligt at kontakte Frivillighedskoordinator Bente Meehan, fra Natur, By og Landskab Mail: Snavs ved Centret. Det er Centret der er forpligtet til at danne en Centerforeningen der skal sørge for vedligeholdelse. Vi håber og regner med, at Bane Danmark sørger for at rengøre huse og skilte når de aflevere opgaven. Vi undersøger jeres ønske om at skiltene bliver vasket. Undersøges Trafiksikkerhed har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på trafiksikkerheden i, er det muligt at de kan få Trafiksikkerhedsplanen? Mikkel Gammelgård Ingeniør, , skriver han har et trafiksikkerhedsprojekt i op Sønderstrupvej. Det omhandler at øge tilgængeligheden i forbindelse med de 2 nye dagligvare butikker der kommer på modsatte side af Sønderstrupvej end brugsen ligger. Mikkel vil gerne tage et møde og indgå i dialog med de omtalte personer i om blev det aftalt at de skulle mødes. Juletræ i I arbejdsgruppen s forskønnelse har vi som første opgave, at finde et sted til byens juletræ og har i den forbindelse spurgt Erik, om der var mulighed for at opstille et juletræ, på pladsen foran den runde bank i. Der er nu blevet en temmelig stor plads. Fra: Ruth Anita Poulsen Sendt: 8. november :50 Til: 'Lissi & Ebbe Kring Jørgensen' Cc: Erik Knudsen Emne: SV: juletræ Kære Ebbe Nu har jeg talt med Erik Knudsen og han siger, de gerne vil hjælpe med at få lavet en løsning så I kan have et juletræ stående i den periode det skal stå der og I derefter kan bruge det Side 38 / 55

39 samme hul til en flagstang det vil sige en bøsning som du selv skriver Grunden til det ikke er ordnet endnu, er at Kultur og Fritidssekretariatet arbejder på, at får en skulptur, det er dog endnu ikke på plads, men de forventer det går i orden i løbet af næste år. Har lokalforum drøftet hvor den skulptur skal stå? Har I drøftet det med Kultur og Fritid? Hvis I nu får både juletræ/flagstang og skulptur, vil de ikke kunne placeres på samme plads/sted, har I drøftet om der er andre muligheder for placering af enten flagstang eller skulptur? Mit spørgsmål er i forhold til en permanent placering: Vil der være et andet oplagt sted i byen hvor I vil kunne have jeres juletræ eller et andet sted til skulpturen? Træerne ved Vestergade 3A, står ikke på kommunal grund iflg. NetGIS. Matriklen er eget af Regionen. Henvendelsen er videregiver til vores vejtilsyn, hvis træerne generer den gående færdsel eller anden trafik på vejen, vil ejeren blive bedt om at beskære beplantningen. Der er netop igangsat vask af skilte i hele kommunen. Præcis hvornår det bliver i er uvist, men formodentligt i november måned Side 39 / 55

40 Demokratieksperimentarium Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Afsluttet Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Demokratieksperimentariet forventes at starte op i ny byrådsperiode Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Læs den fælles opsamling af debat om Demokratieksperimentariet på dialogmøder, efterår 2013 her. Se også slides fra debat om Demokratieksperimentariet her Læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside: Side 40 / 55

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Lokalområde: Tølløse Mødedato: 19.09.2012 Tilstede: Dialogudvalg E Agnete Dreier; Bjarne B. Hansen; Bjarne Kongsted; Jens Kristensen og Christian Ahlefeldt. Afbud: Finn Martensen Mødeleder: Erling Hansen

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Passage af jernbanen for bløde trafikanter (handicappede, ældre, børn ect. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Passage af jernbanen for bløde trafikanter (handicappede, ældre, børn ect. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Passage af jernbanen for bløde trafikanter (handicappede, ældre, børn ect Oplæg via

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Fortov på Sandbyvej Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Fortov på Sandbyvej: mangler ca. 250 meter fortov

Læs mere

Referat fra Tølløse Lokalforumsmøde. onsdag den 16. januar Kl

Referat fra Tølløse Lokalforumsmøde. onsdag den 16. januar Kl Referat fra Tølløse Lokalforumsmøde onsdag den 16. januar 2013. Kl. 19.00 i Aktivitetscentret, Nytorv 4340 Tølløse Til stede: Erling Hansen, Svend Åge Jørgensen, Ebbe Kring, Ole Olsen, Jeanne Jensen, Anders

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup. Lokalområde: Jyderup Mødedato: 4.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen. Lokalområde: Ugerløse Mødedato: 4. september 2012 Ansvarligt Chefområde Dagsordensp unkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet. Hvad sagde dialogudvalget på dialogmødet Indstilling fra

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi Lokalområde: Mørkøv Mødedato: 13.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav.

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Borgernes adgang til anvendelse af Lersøcentret Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Borgererne vil gerne

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011 - -- Vælg dato --. Bosætning/ Vision for Planlægnin g Vi er et lille samfund i stor udvikling,

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 : gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden Kultur og Fritid

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat fra Dialogmødet i Tølløse Onsdag den 18. september 2013. Kl. 18.30 i Samlingssalen på Sejergårdsskolen

Referat fra Dialogmødet i Tølløse Onsdag den 18. september 2013. Kl. 18.30 i Samlingssalen på Sejergårdsskolen Referat fra Dialogmødet i Tølløse Onsdag den 18. september 2013. Kl. 18.30 i Samlingssalen på Sejergårdsskolen 1. Velkomst Præsentation af Dialogudvalget til stede var: John Harpøth (O) (formand) Jørgen

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Trafik og Ejendomme Det er blevet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret Lokalområde: Kundby Mødedato: 27.09.2012 Ansvarligt fagområd e Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Svinninge Lokalforum

Svinninge Lokalforum Referat af lokalforumsmødet d. 26.8.2014 Svinninge Lokalforum afholdt møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 18.00 20.00 i Svinninge Hallens mødelokale Til stede var: Bente Andersen, Gunnar Andersen, Børge

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Demokratieksperimentariet status pa læring

Demokratieksperimentariet status pa læring Demokratieksperimentariet status pa læring Borgerne skal være med, både når hverdagens mange beslutninger skal træffes og når retningen for kommunens langsigtede udvikling skal angives. Holbæk Kommune

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 25.2.2016 Dagsorden - Orientering om pinsearrangement i havneområdet 1) Ombygning af maskinværkstedsbygning ved værftet - Præsentation af igangsat ombygning

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb.

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb. Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 Ja: gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Broen ved Vommevad Teknik og miljø Der har været ekstra ordinært

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1C Fraværende: Erik Vester, Klaus Nikolaisen, Jean Petersen

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere