Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Den videre proces for Sundhedsudvalgets kvalitetskontraktmål 3 Tværkommunalt samarbejdsprojekt om drift af forløbsprogrammer 5 Selvtræning og udlån af lokaler på Louiselund 7 Orientering om frivillighed på Louiselund 13 Forebyggelsespakker: Forslag til konkrete indsatser på de valgte fokusområder 15 Fordeling af pulje til bedre muligheder for opfølgende motionstilbud 18 Bilagsoversigt 21 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Ann Piaster fra Usserød Skole og Rikke Ludwigsen fra Rungsted skole orienterede om projekt "Skoler i Bevægelse", der nu er implementeret på alle 4 skoler i Hørsholm. Projektet støtter motorisk svage børn til at komme på alderssvarende niveau og bidrager til indsatsen om mere bevægelse i skolerne, som er prioriteret af SU. Lars Iversen (F) orienterede om en henvendelse fra den lokale forening af Danske Handicap Organisationer vedrørende deltagelse i Interesseforum for Louiselund. Sundhedsudvalget besvarer henvendelsen snarest. Lars Iversen (F) orienterede om en henvendelse fra en pårørende til en Alzheimerpatient, som har ønske om at oprette et motionstilbud til fysisk velfungerende alzheimerpatienter i Hørsholm Kommune. Sundhedsudvalget skal netop tage stilling til muligheden for selvtræning og udlån af lokaler på Louiselund (jf. pkt. 4), til sundhedsfremmende motionstilbud til borgere i kommunen, hvorunder et sådant tilbud kunne etableres. Nadja Maria Hageskov (C) orienterede om et møde i KOL-parlamentet, som hun har deltaget i og runddelte en publikation om barrierer for optimal behandling af KOL. Lars Iversen (F) orienterede om, at han deltager med et oplæg i Sundhedsstyrelsens konference om Social Ulighed i Sundhed d Direktør Kenneth Kristensen informerede om, at der ved et arrangement for kommunens elever i 9.klasse, blev efterspurgt kommunale tilbud til børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug. Birger Bøgeblad (V) orienterede om, at han på vegne af Hørsholm Kommune har deltaget i en konference om unge og alkohol på Christiansborg, hvor det bl.a. kom frem, at danske unge har verdensrekord i druk. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/22256 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Den videre proces for Sundhedsudvalgets kvalitetskontraktmål Resume Kvalitetskontrakter blev indført ved lov i 2009 og efterfølgende politisk behandlet i relevante fagudvalg og indarbejdet i kommunens styring via mål- og rammeaftaler for centrene. Der er nu fremsat lovforslag om at afskaffe kvalitetskontrakter igen og lade det være frit for kommunerne selv at fastlægge, hvordan de vil arbejde med kvalitetsudvikling. Hørsholm Kommune skal nu tage stilling til, hvordan vi vil udnytte denne lovændring og hvordan kommunen skal håndtere de udviklingsmål, der allerede er vedtaget. Forslag Administrationen foreslår, At udvalget tager stilling til om nogle af de hidtidige kvalitetskontraktmål fortsat er relevante og dermed skal medtages i relevante fagcentres mål- og rammeaftale (se bilag) At der fremadrettet sker en årlig forventningsafstemning om prioritering af mål og større udviklingsindsatser forud for udarbejdelse af mål- og rammeaftaler mellem udvalg og direktør samt centerchef At mål for kvalitetsudvikling fremadrettet håndteres som øvrige faglige mål og indarbejdes i mål- og rammeaftaler på den måde. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune valgte at implementere de lovbundne kvalitetskontrakter gennem dialogprocesser i relevante fagudvalg, og efterfølgende indarbejdelse i de administrative mål- og rammeaftaler, der årligt indgås mellem direktør og centerchef. Regeringen har nu fremsat lovforslag om at afskaffe kvalitetskontrakterne. At dømme efter høringskommentarer og førstebehandlingen af lovforslaget i Folketinget, er det administrationens forventning at denne lovændring må forventes gennemført. Aktuelt arbejder administrationen indgåelse af nye mål- og rammeaftaler for Konceptet videreføres i alt væsentligt fra tidligere, idet det dog er besluttet at lade kvalitetskontrakter udgå som selvstændigt element i forventning om at lovændringen går igennem Folketinget. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Den kvalitetsudvikling, som var intentionen bag kvalitetskontrakter, er tæt forbundet med den faglige udvikling, som fagudvalg og centre i øvrigt beslutter. Med den forventede lovændring får kommunerne imidlertid frihed til selv at forankre den faglige udvikling. Konkret er der på den baggrund derfor brug for en politisk tilkendegivelse af, om udvalget fortsat ønsker at arbejde med de mål, som er udtrykt i de gældende kvalitetskontraktmål og om dette i givet fald skal forfølges som et separat mål eller det kan indeholdes i den faglige udvikling, der i øvrigt arbejdes med på området. Bilag kvalitetskontraktmål på SU's område Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget vurderede, at de hidtidige kvalitetskontraktmål alle er opfyldt og fremrettet koordineres de politiske mål og administrative mål på sundhedsområdet i Mål og Rammeaftalen mellem centerchef og direktør samt i handleplanen for forebyggelsespakkerne ("Her ser vi Sundheden"). Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/21646 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Tværkommunalt samarbejdsprojekt om drift af forløbsprogrammer Resume Fredensborg og Hørsholm Kommuner er gået sammen om at udvikle en tværkommunal model for drift af forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Med dette punkt ønsker administrationen at orientere om samarbejdsprojektet og præsenterer det kommissorium, der danner rammen for projektet. Forslag Administrationen foreslår at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I perioden fra 2010 til og med 2012 har Fredensborg og Hørsholm kommune fået tildelt puljemidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at understøtte implementeringen af den kommunale del af forløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og type 2 diabetes (diabetes) i henhold til sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. I det nyetablerede Sundheds og Rehabiliteringscenter på Louiselund i Hørsholm Kommune er der budgetteret med den fremadrettede drift af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes. Foruden KOL og diabetes er der også publiceret regionale forløbsprogrammer for demens, hjertekarsygdomme og senest lænderyglidelser. For fortsat at kunne rumme de nye forløbsprogrammer for kroniske sygdomme så har Hørsholm og Fredensborg indgået et samarbejde om at drifte forløbsprogrammerne på tværs af kommunerne. Der er nedsat en tværkommunal styregruppe og projektgruppe, som ultimo 2012 og primo 2013 vil udvikle en tværkommunal model, der drifter forløbsprogrammerne for KOL, diabetes og hjertekarsygdomme i et fælles tilbud på tværs af kommunegrænserne. Med den tværkommunale drift af forløbsprogrammer er det hensigten, at etablere et meningsfuldt tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Når tilbuddene udbydes på tværs af de to kommuner, vil det betyde at: Frekvensen af tilbud vil være højere og ventetiden nedsættes Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Faglig sparring på tværs af kommunernes personale og erfaringsudveksling vil understøtte at der altid tilbydes tilbud af høj kvalitet Udgifterne til drift af forløbsprogrammer vil forhåbentlig kunne drage nytte af stordriftsfordelene og de to kommuner vil dermed kunne rumme flere forløbsprogrammer økonomisk Gribskovklyngens kommuner har desuden i en længere periode arbejdet på at beskrive en ny model for forløbsprogrammer der går på tværs af diagnoser. Det er hensigten at denne model på sigt indtænkes i det tværkommunale tilbud, der etableres på tværs af Fredensborg og Hørsholm Kommune. Det kommissorium som er udarbejdet til at danne rammen for samarbejdsprojektet mellem Hørsholm og Fredensborg er vedlagt som bilag 1. Økonomi/personale Som en del af det udviklingsarbejde som er indeholdt i samarbejdsprojektet skal projektgruppen udarbejde en økonomisk model for at drifte forløbsprogrammer på tværs af Fredensborg og Hørsholm. I løbet af 2013 vil det blive evalueret hvorvidt den tværkommunale drift af forløbsprogrammerne kan betale sig. Kommunikation I samarbejde med Fredensborg Kommune kommunikeres følgende: I forbindelse med opstart af første fælles forløb udsendes en pressemeddelelse. Der udarbejdes brochurer og øvrigt informationsmateriale om de nye fælles tilbud til borgerne, almen praksis, Regionen m.fl. Information om tilbud lægges på portalen Sundhed.dk Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere blevet behandlet. Bilag - Bilag 1: Kommissorium for tværkommunalt samarbejde om drift af forløbsprogrammer_ version4.doc Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med anerkendelse. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/21645 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Selvtræning og udlån af lokaler på Louiselund Resume Administrationen præsenterer med dette punkt forslag vedrørende: 1. Udvidelse af tilbuddet om selvtræning på Louiselund 2. Udlån af lokaler på Louiselund Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender forslagene. Dagsordenspunktet er fremlagt som orienteringspunkt på Social og Seniorudvalgets møde den 26. november. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender forslag vedrørende: 1. Udvidelse af tilbuddet om selvtræning på Louiselund 2. Udlån af lokaler på Louiselund (Dagsordenspunktet er fremlagt som orienteringspunkt på Social og Seniorudvalgets møde den 26. november 2012) Sagsfremstilling 1) Udvidelse af tilbud om selvtræning på Louiselund Baggrund Hørsholm Kommune tilbyder, efter Servicelovens 79, forebyggende træning til borgere, som er motiveret for at træne og ved hjælp af træning forventes at forebygge fald i funktionsevne, sygdom og indlæggelse på hospital. Formålet med at tilbyde borgerne tilbud om selvtræning er at motivere og støtte borgeren i at fastholde eller fremme egen sundhed og velvære, samt forebygge sygdom, almen svækkelse og fastholde livskvaliteten. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Seniorrådet har efterspurgt muligheden for at udvide tilbuddet om selvtræning i Hørsholm Kommune. Selvtræning tilbydes på nuværende tidspunkt både på Sophielund og på Louiselund. Administrationen ønsker at udvide tilbuddet om selvtræning på Louiselund i tråd med den model Fredensborg Kommune tilbyder selvtræning efter. Modellen for selvtræning i Fredensborg er velafprøvet og 400 borgere i Fredensborg modtager i dag tilbud om selvtræning. Træningen er fordelt på 4 centre, og har forebyggelse og sundhedsfremme som mål. Sammenlignet med Fredensborgs demografi og andel af selvtrænere vurderer administrationen at Hørsholm Kommunes andel af selvtrænere vil være omkring 340 borgere. Med dette tilbud om selvtræning på Louiselund udvides det aktuelle tilbud om selvtræning betydeligt og gør det således muligt for endnu flere borgere at benytte sig af tilbuddet om selvtræning. Målgruppe Efter Servicelovens 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Administrationen ser dette tilbud som en indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, og foreslår, at tilbud om selvtræning på Louiselund tilbydes en meget afgrænset målgruppe. Administrationen foreslår, at borgere, der ønsker at selvtræne, kan opfylde følgende kriterier: Er bosiddende i Hørsholm Kommune Er pensionist eller førtidspensionist Kan transportere sig selv til træningsstedet Kan forstå instruktion af træningsprogram Kan træne uden supervision af personale Tidsrum På grund af rehabiliteringscentrets øvrige genoptræningstilbud efter Serviceloven 89 og Sundhedsloven 140, vil tidsrummet for selvtræning altid være udenfor centrets almindelige åbningstid og vil variere i løbet af ugen. Der vil som udgangspunkt være åbent for selvtræning dagligt. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med følgende tidsrum for selvtræning: Morgen selvtræning: Fra kl (Fredag ) et antal dage ugentligt. Ugedagene er endnu ikke fastlagt. Middags selvtræning: Omkring tre gange ugentligt. Ugedagene er endnu ikke fastlagt. Eftermiddags- og aften selvtræning: Dagligt fra kl Weekend selvtræning: Fra Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Administrationen forbeholder sig retten til at regulere tidsrummet for selvtræning, så disse kontinuerligt er tilpasset rehabiliteringscentrets øvrige driftstilbud. Tilbuddets omfang Efter borgeren er blevet visiteret til tilbuddet om selvtræning ud fra de gældende kriterier, vil borgeren modtage en instruktion i at anvende træningsfaciliteterne og få lavet et træningsprogram. Borgeren tilbydes en opfølgning to gange årligt, hvor træningsprogrammet kan blive reguleret. Selvtræning vil udelukkende foregå i den store træningssal på Louiselund. Derudover vil borgeren have adgang til bad og omklædningsfaciliteter. Adgangen begrænses ved hjælp af det nøglekort, som borgeren får udleveret ved træningsstart. Selvtræningen foregår på borgerens eget ansvar, og Hørsholm Kommune vil ikke kunne garantere for selvtrænerens sikkerhed, da rehabiliteringscentret ikke er bemandet i tidsrummet for selvtræning. Der vil ikke være mulighed for at få bevilliget transport til selvtræning. Administrationen har udarbejdet en kvalitetsstandard for forebyggende træning (selvtræning). Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag 1. Økonomi Administrationen har på baggrund af Fredensborgs model for selvtræning beregnet en månedlig pris på 120 kr. Prisen dækker over følgende: Administration i forbindelse med adgangskort Administration i forbindelse med registrering og betaling Timeforbrug i forbindelse med visitation, instruktion, programlægning og opfølgning to gange årligt a 30 min. Ekstra rengøring og slidtage på redskaber Derudover vil borgeren blive opkrævet et depositum på 200 kr. for nøglekortet, som returneres når nøglekortet afleveres igen. Vurdering af ressourceforbrug I Fredensborg Kommune benyttes indtægten fra medlemskontingentet til at dække de administrative opgaver i forbindelse med oprettelser, udlevering af nøgler og betaling af kontingent. Her er administrationen på alle fire centre cirka svarende til et årsværk. Administrationen ligger op til, at opgaven i opstartsfasen ligger hos det administrative personale på Louiselund. Der kan herefter evalueres på, hvorvidt den administrative opgave vokser sig så stor, at den kræver ekstra ressourcer. Der er i dag afsat fem fysioterapeut-timer til superviseret selvtræning på Louiselund, indtil dette tilbud om ikke-superviseret selvtræning effektueres. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Administrationen vurderer, at disse timer vil dække opgaverne omkring telefonisk kontakt, introduktionstime, og opfølgninger omkring den ikke-superviserede selvtræning. Proceduren for selvtrænerne vil blive, at man ved henvendelse bliver sat på en venteliste til en introduktionstime. Der kalkuleres med en ventetid på op til 8 uger. Kommunikation Der udarbejdes et informationsark, som distribueres af de forebyggende medarbejdere og visitationen. Informationsarket vil ligeledes blive distribueret til kommunens lægehuse. 2) Udlån af lokaler på Louiselund Baggrund Administrationen beskriver her, hvordan idræts- og patientforeninger samt aftenskoler kan få adgang til den lille træningssal og træningskøkkenet på Louiselund. Denne ordning vil sammen med netop beskrevne udvidelse af selvtræning betyde, at lokalerne på Louiselund i endnu højere grad vil blive udnyttet, også udenfor centrets normale åbningstider. Fordeling af lokaler Administrationen fordeler adgangen til den lille træningssal og træningskøkkenet ud fra nedenstående kriterier. Som udgangspunkt bookes lokalet til et hold, og maksimalt et år af gangen. Lokalerne kan også bookes til enkeltstående arrangementer. Det vil være administrationen, der har kompetence til at fordele adgangen til lokalerne. Dette vil ske på baggrund af disse kriterier godkendt af Sundhedsudvalget. Kriterium for fordeling af lokaler (målgruppe) Følgende kriterium foreslås benyttet til fordeling af lokaler: Foreninger, der har et sundhedsfremmende fokus, og som arbejder med tilbud til borgere, der har en sundhedsmæssig problemstilling skal prioriteres, når lokalerne fordeles. Lokalerne kan kun bookes, når disse ikke benyttes til Sundheds- og rehabiliteringscentrets aktiviteter. Tidsrum Administrationen forslår, at den lille træningssal og træningskøkkenet på Louiselund er til rådighed i tidsrummet: Hverdage: Weekend: Tidsrummet er afgrænset, dels af at rehabiliteringscentrets normale åbningstid er indtil kl på hverdage, og dels af hensyn til borgerne i de midlertidige boliger på førstesalen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Afgrænsning til lille træningssal og træningskøkkenet Administrationen har i beskrivelsen vedrørende selvtræning på Louiselund lagt op til, at selvtrænerne benytter den store træningssal. Dette tilbud afgrænses derfor til at omhandle den lille træningssal og de redskaber, der er i salen samt træningskøkkenet. Dermed vil tilbuddet om selvtræning og udlån af lokalerne ikke karambolerer, selvom begge dele foregår i samme tidsrum. Derudover vil der være adgang til bad- og omklædningsfaciliteter. Adgangen begrænset ved hjælp af nøglekort, som kun giver adgang til indgangen og de pågældende lokaler. Administrationen udarbejder et sæt retningslinjer for udlån af den lille træningssal og træningskøkkenet, herunder også sanktionsmuligheder i tilfælde af, at reglerne ikke overholdes af den pågældende forening/ aftenskole. I forhold til udlån af det inventar, der er i henholdsvis den lille træningssal og træningskøkkenet, vil der skulle tages højde for almindeligt slidtage, som måske kan betyde at inventaret hurtigere skal udskiftes. Administrationen foreslår, at i tilfælde, hvor foreninger ønsker at låne cafeens faciliteter, skal dette behandles og aftales fra gang til gang direkte med centrets ledelse. Økonomi Administrationen foreslår, at det er gratis at låne den lille træningssal og træningskøkkenet (jf. folkeoplysningsloven). Der vil tilsvarende tilbuddet om selvtræning blive pålagt et depositum på 200 kr. for oprettelse af nøglekort. Kommunikation Administrationen vil igennem Interesseforum på Louiselund annoncere om muligheden for, at den beskrevne målgruppe kan låne det lille træningslokale eller træningskøkkenet på Louiselund. Der vil ligeledes blive annonceret på Louiselunds hjemmeside. Økonomi/personale Se sagsfremstilling. Kommunikation Se sagsfremstilling. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1: Kvalitetsstandard for forebyggende træning (selvtræning) efter 79.doc Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget godkendte både forslaget om selvtræning og om udlån af lokaler på Louiselund dog med bemærkning om, at administrationen bedes undersøge muligheden for at udvide åbningstiden for selvtræning og udlån af lokaler til kl evt. senere for arrangementer i cafeen. Desuden ønsker udvalget, at ordningen og de vedtagne kriterier for deltagelse evalueres og revurderes efter et halv års pilotperiode. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/22234 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Orientering om frivillighed på Louiselund Resume Administrationen beskriver i dette punkt rammerne for frivillighed på Louiselund og beder Sundhedsudvalget tage orienteringen til efterretning. Social og Seniorudvalget har punktet til beslutning på deres møde d. 26. november Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. (D. 26. november godkender Social og Seniorudvalget de beskrevne rammer for frivillighed på Louiselund) Sagsfremstilling Baggrund Alle kræfter omkring Louiselund har fra starten haft et ønske om, at frivilligheden skal indtænkes så meget som muligt på Louiselund. Louiselund har på et tidligt tidspunkt været i kontakt med kommunens frivillighedscenter, der gennem Tryg Fonden har fået midler til at give frivilligheden en god start på Louiselund. Aktiviteter Midlerne fra Trygfonden finansierer den nyansatte projektkoordinator på Louiselund, der får til opgave at koordinere al frivillighed på stedet, (en etårig projektansættelse). Midlerne skal derudover bruges til blandt andet uddannelse af frivillige i forhold til at arbejde med demente borgere. Med dette solide grundlag ønsker ledelsen at al rekruttering af frivillige og frivillige aktiviteter skal gå igennem frivillighedscentret. Borgere, der henvender sig på centret, henvises derfor til projektkoordinatoren. Dermed vil alle frivillige gennemgå de samme procedurer i forhold til at blive frivillig på centret. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Fremtidige mål Frivillighedens første opgave vil blive, at hjælpe på flyttedagen, når beboerne på Hannebjerg flyttes til deres nye bolig på Louiselund. De frivillige vil være på Hannebjerg og sammen med personalet vil de hjælpe med, at formiddagen bliver tryg og hyggelig for beboerne på trods af flytningen. De frivillige vil også hjælpe med at pakke borgernes ting og pakke ud igen, for de borgere, der ikke får hjælp fra pårørende. Den frivillige indsats skal på sigt implementeres på alle områder på Louiselund. Der er blandt andet et ønske om at rekruttere frivillige til de midlertidige pladser, hvor aktiviteter som banko, højtlæsning eller gåture kunne være mulige aktiviteter. Frivillige fra Frivillighedscentret bruges allerede i dag til vågetjeneste, og frivillige fra Dynamocentret kan kontaktes, hvis en borger skal følges til speciallæge eller lignende. Ønsket er, at frivilligindsatsen og Louiselund, bliver en aktiv del af lokalsamfundet i Hørsholm, hvilket eksempelvis kan effektueres i et samarbejde med en af kommunens skoler, som kan være venskabsinstitution med Louiselund. I december vil frivillighedscentret være med til at grundlægge nogle hyggelige juletraditioner på Louiselund sammen med frivillige kræfter. Økonomi/personale Der er ikke på nuværende tidspunkt økonomi til at forsætte ansættelsen af en koordinator eller midler til at fortsætte aktiviteter vedr. frivilligheden på Louiselund i Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere blevet behandlet i Sundhedsudvalget. Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/15356 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Forebyggelsespakker: Forslag til konkrete indsatser på de valgte fokusområder Resume Sundhedsudvalget var d. 1. november 2012 vært for en workshop for direktion, udvalgsformænd og centerchefer. På det efterfølgende udvalgsmøde besluttede Sundhedsudvalget at udpege fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed som endelige fokusområder. På baggrund af de forslag, som udsprang af workshoppen, præsenterer administrationen med dette punkt konkrete indsatser indenfor de tre udvalgte fokusområder. Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender forslaget til konkrete indsatser, der skal indgå i den handleplan, der i december sendes i høring i de øvrige fagudvalg, samt drøfter det ambitionsniveau, der skal lægges op til i handleplanen for de øvrige forebyggelsespakker. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget: Godkender forslaget til konkrete indsatser, der skal indgå i den handleplan, der i december sendes i høring i de øvrige fagudvalg. Drøfter hvilket ambitionsniveau, der skal lægges op til i handleplanen for de øvrige forebyggelsespakker Sagsfremstilling På baggrund af budgetforliget samt de indkomne forslag på workshoppen den 1. november 2012 præsenterer administrationen her et oplæg til konkrete indsatser for de udvalgte fokusområder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed. I nedenstående tabel opridses indsatser inden for de tre fokusområder. Der er tale om indsatser, der dels allerede er i gang sat og indsatser, som er prioriteret i budgetforliget samt forslag fra de enkelte fagudvalg fremlagt på workshoppen. Tabel 1: Oversigt over indsatser inddelt på fokusområder, grund/udviklingsniveau og målgrupper Fokusområde Indsatser Niveau Målgruppe Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 Fysisk aktivitet Rammer: Fortsat fokus på at skabe rammer, som fremmer bevægelse i samarbejde på tværs af kommunens fagcentre, herunder: Grund Børn og unge Offentlige badebroer Alle Fremme cykling Alle Forbedre bevægelse og Børn faciliteter i skolegårde Kompetenceudvikle pædagoger og lærere på bevægelses- og idrætsområdet (Natur og bevægelses SFO) Børn Tilbud: Understøtte idrætsforeninger, der udbyder tilbud til sårbare målgrupper fx efter endt genoptræning og forløbsprogram Skoler i bevægelse: Kompetenceudvikling og motorisk screening Skolesport: Dansk Skoleidræt 30 min ekstra - Gang i børnefamilier i partnerskab med DGI/Vores Puls Udvikling Ældre Børn Børn Voksne Alkohol Understøtte implementering af screening + tidlig opsporing og indsats v. styrket sygeplejefaglighed og tværfagligt samarbejde Grund Voksne og ældre Nationale informationskampagner Indsats i gymnasierne, ungeinvolvering Afhænger af SST Unge Mental Sundhed (Misbrugstema: Alkohol, rygning og misbrug) Indsats i gymnasierne, ungeinvolvering, rollemodeller Grund Unge Administrationen beder Sundhedsudvalget godkende forslaget til de konkrete indsatser, der skal indgå i den handleplan, der i december sendes i høring i de øvrige fagudvalg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Udover at tage stilling til de konkrete indsatser for de udvalgte fokusområder foreslår administrationen, at Sundhedsudvalget drøfter hvilket ambitionsniveau, der skal lægges op til i handleplanen for implementeringen af de øvrige forebyggelsespakker: Tobak Seksuel sundhed Solbeskyttelse Indeklima i skolerne Mad og måltider Sagens tidligere behandling D. 30. august 2012 blev Sundhedsudvalget præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. D. 27. september 2012 godkendte Sundhedsudvalget administrationens udkast til en procesplan for implementeringen af forebyggelsespakkerne samt foreløbige fokusområder. D. 1. november 2012 var Sundhedsudvalget vært for en workshop med direktion, udvalgsformænd og centerchefer med en efterfølgende opsamling. Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget godkendte forslaget til konkrete indsatser dog med en tilføjelse i forhold til fokusområdet alkohol, hvor der for indsatsen overfor unge i gymnasierne tilføjes unge i folkeskolen. Desuden tilføjes: børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug som målgruppe i forhold til indsatsen: screening og tidlig opsporing. Sundhedsudvalget besluttede, at ambitionsniveauet for de øvrige forebyggelsespakker (Tobak, Seksuel sundhed, Solbeskyttelse, Indeklima i skolerne og Mad og måltider) er at leve op til grundniveauet i forebyggelsespakkerne. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/16447 Journalnr.: A00 Sagsforløb: su - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Fordeling af pulje til bedre muligheder for opfølgende motionstilbud Resume Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen at afsætte kr. årligt på Sundhedsudvalgets område. Aftaleparterne valgte med en budgettilførsel til det nære sundhedsvæsen at øremærke de til at styrke tilbuddene i de frivillige foreninger, så borgerne efter endt kommunal indsats har mulighed for at fastholde eller forbedre opnået funktionsniveau i andet regi. Administrationen præsenterer i dette punkt en nærmere beskrivelse af puljen Bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige foreninger efter endt kommunal indsats, herunder forslag til hvilke foreninger, der kan søge puljen, kobling med øvrige initiativer på Louiselund, administration og kriterier for tildeling af puljemidler. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender administrationens oplæg til målgruppe og tildelingskriterier til puljen Bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige foreninger efter endt kommunal indsats. Sagsfremstilling Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen at afsætte kr. årligt på Sundhedsudvalgets område. Aftaleparterne valgte med en budgettilførsel til det nære sundhedsvæsen at øremærke de til en styrkelse af tilbuddene i de frivillige foreninger, så borgerne efter endt kommunal indsats har mulighed for at fastholde eller forbedre opnået funktionsniveau. Midlerne tænkes anvendt til støtte til frivillige idrætsforeninger således at borgere, der har modtaget genoptræning eller andre forløb/tilbud efterfølgende kan udsluses til tilbud i de frivillige idrætsforeninger og her fastholde træningsresultaterne. I det følgende præsenterer administrationen en nærmere beskrivelse af puljen, herunder forslag til hvilke foreninger der kan søge puljen, kobling med øvrige initiativer på Louiselund, administration og kriterier for tildeling af puljemidler. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Beskrivelse af puljen: Bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige foreninger efter endt kommunal indsats Midlerne skal indgå i en pulje, der fordeles årligt af administrationen til en målgruppe godkendt af Sundhedsudvalget og ud fra Sundhedsudvalgets fastlagte kriterier. Sundheds- og træningspuljen har til formål at understøtte foreninger, der udbyder tilbud til borgere, som har været gennem et genoptræningsforløb eller et forløbsprogram på Louiselund. Tilbuddet skal øge mulighederne for at fastholde borgernes gode resultater efter afsluttet træning. Hvem kan søge? Puljen kan søges af idrætsforeninger, fritidsforeninger og patientforeninger i Hørsholm Kommune, der har tilbud eller vil udvikle tilbud til borgere, der har haft berøring med et af kommunens tilbud indenfor træning eller forløbsprogrammer. Tilbuddene skal sikre at borgerne kan fastholde de gode resultater af træningen på længere sigt. Administrationen foreslår, at puljen kan søges af: 1) Idrætsforeninger, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte hold, der viderefører kommunens arbejde med sundhed og rehabilitering 2) Patientforeninger, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte hold, der understøtter og fortsætter kommunens arbejde med eksempelvis kronikergrupperne indenfor forløbsprogrammerne (KOL og diabetes mm.) 3) Aftenskoler, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte hold, der videreføre kommunens arbejde sundhed og rehabilitering 4) Idrætsforeninger, patientforeninger eller aftenskoler som Sundheds- og Rehabiliteringscentret på Louiselund allerede har samarbejde med i forbindelse med kommunens indsatser på sundheds- og rehabiliteringsområdet Puljens kobling til mulighederne for udlån af faciliteter på Louiselund Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af målgruppen, mener administrationen, at puljen kan kobles til muligheden for udlån af lokaler og faciliteter på Louiselund. I administrationens indstilling af samme dato beskrives disse muligheder for udlån af lokaler, og her fremgår det, at det er de samme målgrupper, der er tiltænkt til at kunne låne lokaler på Louiselund udenfor centret åbningstider. Fordeling og administration Administrationen offentliggør på hjemmeside og via interesseforum omkring ansøgningsprocedure og frister, og nedsætter hvert år en arbejdsgruppe, der ud fra kriterierne fordeler midlerne på de indkomne ansøgninger. Administrationen vil i ansøgningsproceduren lægge op til, at ansøger redegør for: Hvad pengene søges til Hvor mange penge, der søges Hvor stor en egenfinansiering der er tale om i forbindelse med tilbuddet Hvem projektet/arrangementet/tilbuddet er målrettet Administrationen vil foreslå, at midlerne fordeles en gang årligt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Kriterium for tildeling af puljemidler vil være i overensstemmelse med de prioriterede fokus og indsatsområder i den kommende handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse i Hørsholm Kommune. Økonomi/personale Administrationen administrerer puljen efter de givne retningslinjer. Kommunikation Administrationen offentliggør på hjemmeside og via interesseforum omkring ansøgningsprocedure og frister. Sagens tidligere behandling Med budgetforliget blev det besluttet at øremærke kr. til en pulje, der skal støtte tilbud til borgere, der har modtaget træning eller forløbsprogram-tilbud i kommunalt regi. Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget godkendte oplægget med opfordring om, at der skal lægges vægt på volumen og kvalitet i tilbuddet, samt at dette evalueres og revurderes om et år. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 20

21 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben 2012 kvalitetskontraktmål på SU's område Åben Bilag 1: Kommissorium for tværkommunalt samarbejde om drift af forløbsprogrammer_ version4.doc Åben Bilag 1: Kvalitetsstandard for forebyggende træning (selvtræning) efter 79.doc Sundhedsudvalget Torsdag den Side 21

22 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 22

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Selmersbo Mandag 26.11.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Resultat fra tilfredshedsundersøgelsen 2012 2 Orientering om selvtræning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 28.02.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sundhedsprofil for skolerne 2011/2012 3 Skolesport

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde 27. Oktober 2016 Torsdag 27.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om projekt tværsektoriel stuegang 3 Evaluering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 18.12.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018 3 Sundhedspakke

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Skolesportansøgning 3 Forslag til SU-puljen 2011 7 Bilagsoversigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Tirsdag 04.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere