LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING"

Transkript

1 LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING SENDES TIL: Skov- og Naturstyrelsen, Presse- og Informationskontoret, Haraldsgade 53, 2100 Ø, Oplysninger om ansøger Navn: Navn: Agenda 21 center Indre Nørrebro Adresse: Blegdamsvej 4B Tlf.: E-post: Evt. kontaktperson /direkte tlf.nr.: (Sys) Vibeke S. Hansen Tlf Evt. web-adresse: Formålet med ansøgers virksomhed, f.eks. foreningens formål: Centrets overordnede vision kan opdeles i to hovedmålsætninger: Støtte, udvikle og fastholde helhedsorienterede miljøprojekter i et tæt samarbejde med andre lokale aktører. Skabe lokal dialog om væsentlige miljøspørgsmål herunder kommunens miljøpolitik. NB. Der kan kun ydes støtte til foreninger, organisationer, institutioner, herunder skoler, og initiativ- og interessegrupper m.v. men ikke til privatpersoner, erhvervsvirksomheder eller offentlige myndigheder Projektbeskrivelse (kort om baggrund og formål) Indvandrerkvinder som Drivkraft i Miljøarbejdet I løbet af de tre år som Agenda 21 Centret Indre Nørrebro har fungeret, har det vist sig, at den beboersammensætning som er i bydelen, ikke afspejles i de grupper centret almindeligvis har kontakt med. Stort set ingen indvandrere er aktive i centret. For at ændre dette forhold, ønsker Agendacentret at iværksætte et større projekt - målrettet mod kvinder fra de etniske minoriteter i bydelen - hvis formål det er at integrere indvandrekvinder i miljøarbejdet på Inder Nørrebro, deraf titlen Indvandrerkvinder som Drivkraft i Miljøarbejdet. Det endelige mål er at få dannet et netværk af indvandrekvinder, der er knyttet til Agendacentret, og indgår i de miljønetværk, der er i bydelen. En undersøgelse Miljøkontrollens foretog i forbindelse med projekt Etnisk miljøkommunikation vist, at de etniske minoriteter har begrænset viden men stor åbenhed omkring miljøspørgsmål. Den begrænsede viden gør det vanskeligt for de etniske minoriteter at deltage i samfundsdebatten omkring miljøspørgsmål på lige fod med andre danskere. Endvidere gav de etniske minoriteter i evalueringen udtryk for, utilfredshed med at København Kommunen når de har afsluttet et projekt, ikke følger op på det. Dette kan tyde på at de etniske

2 minoriteter er frustrerede over, at der - i dette tilfælde miljøarbejde - ikke er hjælp og støtte til en fortsættelse af det arbejde sættes i gang. A21 centrene blev netop oprettet i 2003 for at koordinere lokale miljøtiltag med kommunens politik, udvikling af miljøpolitikken og iværksættelse af nye projekter. På Indre Nørrebro har det ikke været vanskeligt at få et samarbejde i gang med eksisterende miljøgrupper og initiativer og sætte noget i gang i forhold til etniske danskere. På Indre Nørrebro er der tradition for at netværke. Problemet med borgerkontakt og -inddragelse viser sig mht. til de etniske minoriteter. At nå disse grupper kræver en anden og meget stor indsats, som kommunen desværre ikke har afsat midler til i Agendacentrets budget. Et af Agendacentrets mål er at bruge det store potentiale, der ligger i at lade bæredygtighedstanken, miljø, kultur og sociale sammenhænge gensidigt befrugte hinanden, og dermed bidrage til at højne miljøbevidstheden, den multikulturelle forståelse og sundheden i bydelen. Formålet er således med udgangspunkt i et kvindenetværk, at bidrage til de etniske minoriteters viden om miljø og ressourcebesparelser og om egene handlingers indvirken på miljøet i en større sammenhæng samt forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at udvise miljørigtig adfærd. Erfaringen fra de undersøgelser Miljøkontrollen lavede i forbindelse med deres projekt Etnisk miljøkommunikation og fra Det Boligsociale Projekt Holmbladsgadekvarterets projektet Miljø på arabisk viser, at det er vigtigt med personlig kontakt og kontakt via de lokale netværk, beboerforeninger og ressourcepersoner. Foldere til kontaktpersoner/ressourcepersoner kan være en god ide, med den primære kontakt skal være personlig. Tolke fra netværket opfattes også som mere troværdige end officielle tolke. Indhold (hvad skal der konkret ske og i hvilken rækkefølge, hvem deltager i projektet) Målgruppe Etniske minoritetskvinder på Indre Nørrebro i alderen år, der er i stand til at kommunikere på dansk. Det er ikke nødvendigt, at de taler flydende dansk, da mere miljømæssige teorier, begreber og vendinger vil blive oversat, for at der ikke skal opstå alt for mange misforståelser. Selv om det optimale vil være at der er forskellige etniske minoritetskvinder i gruppen kan det af sproglige årsager blive nødvendigt at gruppen begrænses til ét/to sprog. En væsentlig grund til at målgruppen er kvinder er, at det er vigtigt kvinder har viden om miljøet og forståelse for betydningen af miljøtiltag, da kvinderne har væsentlig indflydelse på ressourceforbruget i hjemmet. De har afgørende indflydelse på indkøb af dagligvarer, energi-, og vandforbruget til madlavning, rengøring, badning etc., de er den styrende faktor i køkkenet hvor en stor del af husholdningsaffaldet kommer fra. Formål Formålet med projektet er at udvikle et miljønetværk bestående af kvinder fra de etniske minoritetsgrupper der bor på Indre Nørrebro. Formålet med netværket er at engagere de etniske minoriteter i miljøarbejdet på Indre Nørrebro. Udover direkte miljøforbedringer vil netværket være med til at skabe integration, sundhed og vidensdeling.

3 Etablering af netværket Etableringen af netværket vil indledningsvis ske i samarbejde/kontakt med organisationer/netværk der allerede er involveret i arbejde med etniske minoriteter: Beboerforeninger, boligsociale projekter: Rabarberlandet, Jagtvejsprojektet. Beboerrådgivere, Indvandrekvindeprojekter, Nørre Allé Medborgerhus, Integrationsrådet. Sideløbende kontaktes ressource personer i boligforeningerne med mange etniske minoriteter og de etniske minoriteters egne netværk. Det er vigtigt, at ikke kun kvindernes netværk og organisationer bliver kontaktet, men også mændenes netværk, idet mange af kvinderne traditionelt vil være afhængige af deres mands viden om projektet for at kunne deltage. Når kvinderne er kontaktet og har givet tilsagn om at forpligtige sig i netværket. Vil det tilstræbes at netværket mødes én gang om ugen. Hvis deltagerne ønsker det, kan netværket også mødes i Agendacentret og arbejde selvstændigt. Evt invitere familie venner og naboer til møde om miljøspørgsmål. Sideløbende med projektstart gennemføres nogle ekskursioner i København og dens omgivelser som appetitvækker - foretages allerede under opstartsfasen de første ekskursioner På turene kan børn og evt. kvindernes mænd deltage, hvis der er plads. Fælles udflugter er en god måde at formidle miljøtemaer på, da der både er et socialt og informativt aspekt Da vi desværre fik afslag på vores ansøgning til Københavns Byøkologiske Fond på finansiering af de planlagte ekskursioner, og vi stadigvæk mener at turene er et vigtigt element i projektet, søger vi om en udvidelse af projektet til at gennemføre denne turene hos jer på Projektudvikling Når netværket er etableret, vil der ske en mere detaljeret udarbejdelse af projektet i samarbejde med kvinderne. Økologihuset (som består af Københavns Miljø og Energi Kontor, Energitjenesten og Agenda 21 Centret, Det Økologiske Råd, Grønne Familier) fokusområder introduceres: Miljø (planter, træers betydning for miljøet, indeklima, rengøringsmidler, farlige stoffer etc.) Skrald (affaldssortering), Mad (fra jord til bord, landbrugslandskabet) Energi (el, varme, alternative energiformer), Vand (kredsløb), Trafik (forurening, støj) Kvinderne udvælger de fokusområder, de specielt ønsker at beskæftige sig med. De mest almindelige ord og begreber fra miljøarbejdet/debatten introduceres. Endvidere orientering om lovgivning og begrundelsen for den. Kommunens og, Agendacentrets målsætninger: Hvordan opnås de og hvordan kan netværket være med til at opfylde målene. Hvad betyder det at en inst./(virksomheder) er ISO certificeret. Og hvilken indflydelse har det på børnenes dagligdag, institutionens pædagogik og læreplaner. De af A21s hovedtemaer kvinderne ikke specielt ønsker fokus på gennemgås kort - og relevant materiale udleveres. Der satses på at netværket mødes en gang om ugen. Et møde varer to timer. Strukturering af temaerne De enkelte temaer struktureres således Økologihusets medarbejdere/eksterne undervisere giver en introduktion til temaet. Relevant materiale udleveres. Hvis muligt vises der video, der kan belyse emnet og før/ nu forhold.

4 der tages på en relevant tur i forbindelse med temaet. Det kan være en af de længere (se ansøgningen til den byøkologiske fond) eller det kan være i nærmiljøet: Miljøstationer, affaldssortering i boligforeninger, solcelleanlæg, sansehaven i FælledParken, vandrensningsanlægget i Utterslev Mose etc. hvortil der kan gås eller tages HT-bus. temaet diskuteres på et efterfølgende netværksmøde og kvinderne opfordres til at komme med idéer til kommende aktiviteter i deres nærmiljø/boligområde. relatere den industrialiserede livsform til tanken om en bæredygtig livsstil. endvidere lægges der op til diskussion om kvindernes/familiernes egne erfaringer fra hjemlandet. Hvordan kan deres erfaringer fra hjemlandet bruges i miljøarbejdet i Danmark? Kan deres tidligere erfaringer bruges til en mere miljørigtig livsstil? der indsamles materiale (foto, video etc.) til kommende kampagner og udstillinger Når arbejdet med temaerne er afsluttet i december, holdes der et seminar med deltagelse af deltagerne med familie, undervisere, Miljøkontrollen, agendanetværket, fagfolk etc Projektstruktur Undervisningsforløb i miljø Der satses på at netværket mødes en gang om ugen i ca. 2 timer. Det forventes at de kvinder der melder sig som deltager også fortsætter og afslutter kurset. Møderne opdeles således at der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Der tages afsæt i overskrifterne Energibesparelser herunder behandles el, vand og varme. Sundhed herunder behandles mad, indeklima, rengøringsartikler og affald. Temaerne tager udgangspunkt i det daglige forbrug og vaner. Hvorefter vi trækker tråde til de mere overordnede miljøbegreber og problematikker for at se hvilke konsekvenser ens daglige vaner har på miljøet. Det er vigtigt at alternative løsninger fx de alternative energiformer indgår som eksempler til for at få et bedre miljø. Se i øvrigt dokumentation Projektstruktur for undervisningsforløb Hvor skal projektet finde sted (vedlæg kort med lokalisering og aktiviteter angivet) Kurset skal foregå i Agenda 21 Center Indre Nørrebro s lokaler. Projektet vil ikke umiddelbart have indflydelse på et fysisk område. Den hurtigste effekt vil nok vise sig i boligområdernes gårdanlæg. I Miljøkontrollens undersøgelse var noget af det de etniske minoriteter umiddelbart forbandt med miljøproblemer - affald der flyder! På længere sigt kan man forestille sig at kvinderne får gjort deres nære omgivelser mere grønnere, mere frodige, mere miljørigtige. Økonomi (indsæt nøgletal i regneark dobbeltklik)

5 Evt. forundersøgelse Andet - beskriv udgiftstype I alt omkostninger 0 Medfinansiering fra andre * andel #DIVISION/0! Netto omkostninger at dække 0 Vedlæg evt. specifikation af budget * specifikation af medfinansiering Amt Kommune Private Fonde Tips- og lottomidler EU Andre Tema (angiv ja/nej eller sæt kryds) Hold dit nærområde rent : X Miljøundervisning : X Nationalparkarbejde : Sundhed og Miljø i naturområder : X Andre emner der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø : X Afkast/effekter/benefits (hvad opnår samfundet ved dette projekt) NB. Det er vigtigt for Skov- og Naturstyrelsens bedømmelse, at resultaterne beskrives så detaljeret som muligt, f.eks. konkrete resultater og hvem får gavn af disse (målgrupper) Beskyttelse af natur og miljø: Forbedring af natur og miljø: Friluftsliv: Karakteren af konkret, lokalt forankret miljøarbejde: Oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål: Det er vanskeligt at konkretisere effekten af projektet. Men der vil uden tvivl ske en reduktion af ressourceforbruget specielt vand og energi, når kvinderne får kendskab til sammenhængen mellem forbrug, forurening og ikke mindst hvilke besparelser en reduktion af forbruget giver på privatbudgettet. Forståelsen af sammenhængen mellem kost og sundhed/sygdomme, landbrugets dyrkningsmetoder og forurening, sammenhængen mellem allergi og miljøfremmede stoffer vil (kunne) påvirke kvinderne til at handle mere miljørigtigt, og købe miljømærkede varer, hvilket vil være med at både forbedre og beskytte natur og miljø. Friluftsliv: Om projektet vil have nogen betydning for friluftsliv er nok tvivlsomt. Men kvindernes nye viden om naturen, vil måske gøre det sjovere/mere interessant at færdes i naturen, ikke mindst sammen med deres børn, som de kan bibringe deres nye viden. Hvis det drejer sig om skolebørn, har kvinderne fået større mulighed for at forstå det deres børn lærer i skolens naturfag.

6 Karakteren af konkret, lokalt forankret miljøarbejde: Projektet mål er netværksbygning, med henblik på at nedbringe ressource forbruget og forbedre miljøet (støj og forurening). Forbedring af de fysiske omgivelser i gårdanlæg som i det offentlige rum. En sidegevinst vil være udbygning af sociale netværk og en forbedret integration. Indsigt i naturens kredsløb giver forståelse for betydningen af miljøforbedrende tiltag og lovgivning. Oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål: Hele projektet er lagt an på oplysning, uddannelse og information om miljøspørgsmål, med det formål at netværket skal sprede sig og dele deres viden med andre. Forhold til evt. berørte arealejere (Ejerforhold og anvendelse af et område, herunder om evt. berørte lodsejeres synspunkter) Sammenhæng/synergi (Kan projektet kobles til andre initiativer, hvorved der opnås synergi) Projektet vil kunne kobles til de fleste miljø-, sociale -, og integrations initiativer i Inder Nørrebro og København. Kvinderne vil, i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i, kunne bidrage til større miljøbevidsthed. Større bevidsthed om sammenhængen mellem forbrug, forurening og miljøødelæggelse. Kvindenetværket vil have fået kendskab til hvordan man starter og udvikler projekter ex. i deres boligområde. Hvor de kan hente hjælp til udformning af projektet. Hvor, hvordan der kan søges midler til iværksættelse af projektet. Fremkommelighed (Berørte interessenters holdning til projektet, udtalelser fra f.eks. myndigheder og interesseorganisationer) Allerede eksisterende interesse for miljøet. Ønsket om større viden omkring de miljøproblemer der omtales i medierne. Ønsket om større kendskab til det danske samfund. Ønsket om integration. De myndigheder og organisationer som Agendacentret almindeligvis har kontakt med (Miljøkontrollen, Boligsociale projekter: Rabarberlandet, Jagtvejsprojektet, Indvandrekvindenetværk, Agendanetværket etc.) er alle positive overfor idéen om en målrettet indsats for at integrere etniske minoriteter i miljøarbejdet. Barrierer / vanskeligheder i projektrealisering (Hvor kan der opstå problemer/tidsrøvere, hvor er der usikkerhed) Ifølge projektets natur er der usikkerhed i forhold til tidsplanens gennemførelse, gennem stort set hele forløbet. Men de største problemer/tidsrøvere ligger i fase et, hvor kontakten til kvinderne skal etableres. Er det vanskeligere at komme i kontakt med relevante ressourcepersoner i miljøet end ventet? Tager det længere tid end forventet at få kvinderne til at forpligtige sig? Er det ikke muligt at finde tolke på de relevante sprog? Dropper kvinderne ud af netværket?

7 Tidshorisont (Tidsplan for projektets udførelse inddelt i faser, angiv i måned og år) Fase II. September oktober medio november 1. Start på kurset den 5.september med de kvinder, der har vist interesse for at deltage i netværket (max ). Gruppens mødes en gang ugentlig og i 2 timer. 2. Som appetitvækker - foretages allerede på dette tidspunkt de første ekskursioner. Feks. til Københavns Energi-og vandværkstedet. På turene kan børn og evt. kvindernes mænd deltage, hvis der er plads. 3. Mere detaljeret udarbejdelse af projektet med kvinderne (netværket). Hvilke områder ønsker kvinderne, der skal være specielt fokus på. 4. Undervisere kontaktes, der forberedes materiale i forhold til de udvalgte temaer. De af A21s hovedtemaer kvinderne ikke ønsker specielt fokus på gennemgås kort og relevant materiale udleveres./ud 5. Opsamling/evaluering Fase 3: Medio nov, - december. Projektstart (overgangen fra fase 2 til 3 er flydende) 6. Projektforløbet planlægges som følgende beskrevet. 7. Opsamling, dokumentation formidling af projekt 8. Forberedelse Seminar med deltagelse af undervisere, Miljøkontrollen, Agendanetværket, fagfolk etc. Fase 4: Forankring og videreudvikling af netværket 1. halvår Afholdelse af Seminar primo januar 10. Netværket forankres og egne tiltag videreudvikles 11. Der udarbejdes materiale (folder, video etc.) 12. Udvikle idéer til - og deltage i Københavns Kommunes Miljøfestival Hvis muligt udarbejde projekt i samarbejde med folkeskolerne i bydelen. Eventuelt ture med skolen(børnene) tilrettelagt med kvinderne og skolen

8 Vurdering SNS centralt For: Imod: Samlet:

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro Projekt Energibesparelser og bæredygtig udvikling i almennyttigt boligbyggeri med blandet beboersammensætning. Indhold 1. Projekttitel 2. Projektformål 3. Ansøger og underskriftansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Om Agenda Center Albertslund

Om Agenda Center Albertslund Om Agenda Center Albertslund Indhold: 1. Lidt historisk om Agenda Centeret 2. ACA s formål 3. ACA - en lokal NGO 4. ACA s profil og principper 5. Den by vi vil en bæredygtig by med 100 % vedvarende energi!

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere