LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING"

Transkript

1 LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING SENDES TIL: Skov- og Naturstyrelsen, Presse- og Informationskontoret, Haraldsgade 53, 2100 Ø, Oplysninger om ansøger Navn: Navn: Agenda 21 center Indre Nørrebro Adresse: Blegdamsvej 4B Tlf.: E-post: Evt. kontaktperson /direkte tlf.nr.: (Sys) Vibeke S. Hansen Tlf Evt. web-adresse: Formålet med ansøgers virksomhed, f.eks. foreningens formål: Centrets overordnede vision kan opdeles i to hovedmålsætninger: Støtte, udvikle og fastholde helhedsorienterede miljøprojekter i et tæt samarbejde med andre lokale aktører. Skabe lokal dialog om væsentlige miljøspørgsmål herunder kommunens miljøpolitik. NB. Der kan kun ydes støtte til foreninger, organisationer, institutioner, herunder skoler, og initiativ- og interessegrupper m.v. men ikke til privatpersoner, erhvervsvirksomheder eller offentlige myndigheder Projektbeskrivelse (kort om baggrund og formål) Indvandrerkvinder som Drivkraft i Miljøarbejdet I løbet af de tre år som Agenda 21 Centret Indre Nørrebro har fungeret, har det vist sig, at den beboersammensætning som er i bydelen, ikke afspejles i de grupper centret almindeligvis har kontakt med. Stort set ingen indvandrere er aktive i centret. For at ændre dette forhold, ønsker Agendacentret at iværksætte et større projekt - målrettet mod kvinder fra de etniske minoriteter i bydelen - hvis formål det er at integrere indvandrekvinder i miljøarbejdet på Inder Nørrebro, deraf titlen Indvandrerkvinder som Drivkraft i Miljøarbejdet. Det endelige mål er at få dannet et netværk af indvandrekvinder, der er knyttet til Agendacentret, og indgår i de miljønetværk, der er i bydelen. En undersøgelse Miljøkontrollens foretog i forbindelse med projekt Etnisk miljøkommunikation vist, at de etniske minoriteter har begrænset viden men stor åbenhed omkring miljøspørgsmål. Den begrænsede viden gør det vanskeligt for de etniske minoriteter at deltage i samfundsdebatten omkring miljøspørgsmål på lige fod med andre danskere. Endvidere gav de etniske minoriteter i evalueringen udtryk for, utilfredshed med at København Kommunen når de har afsluttet et projekt, ikke følger op på det. Dette kan tyde på at de etniske

2 minoriteter er frustrerede over, at der - i dette tilfælde miljøarbejde - ikke er hjælp og støtte til en fortsættelse af det arbejde sættes i gang. A21 centrene blev netop oprettet i 2003 for at koordinere lokale miljøtiltag med kommunens politik, udvikling af miljøpolitikken og iværksættelse af nye projekter. På Indre Nørrebro har det ikke været vanskeligt at få et samarbejde i gang med eksisterende miljøgrupper og initiativer og sætte noget i gang i forhold til etniske danskere. På Indre Nørrebro er der tradition for at netværke. Problemet med borgerkontakt og -inddragelse viser sig mht. til de etniske minoriteter. At nå disse grupper kræver en anden og meget stor indsats, som kommunen desværre ikke har afsat midler til i Agendacentrets budget. Et af Agendacentrets mål er at bruge det store potentiale, der ligger i at lade bæredygtighedstanken, miljø, kultur og sociale sammenhænge gensidigt befrugte hinanden, og dermed bidrage til at højne miljøbevidstheden, den multikulturelle forståelse og sundheden i bydelen. Formålet er således med udgangspunkt i et kvindenetværk, at bidrage til de etniske minoriteters viden om miljø og ressourcebesparelser og om egene handlingers indvirken på miljøet i en større sammenhæng samt forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at udvise miljørigtig adfærd. Erfaringen fra de undersøgelser Miljøkontrollen lavede i forbindelse med deres projekt Etnisk miljøkommunikation og fra Det Boligsociale Projekt Holmbladsgadekvarterets projektet Miljø på arabisk viser, at det er vigtigt med personlig kontakt og kontakt via de lokale netværk, beboerforeninger og ressourcepersoner. Foldere til kontaktpersoner/ressourcepersoner kan være en god ide, med den primære kontakt skal være personlig. Tolke fra netværket opfattes også som mere troværdige end officielle tolke. Indhold (hvad skal der konkret ske og i hvilken rækkefølge, hvem deltager i projektet) Målgruppe Etniske minoritetskvinder på Indre Nørrebro i alderen år, der er i stand til at kommunikere på dansk. Det er ikke nødvendigt, at de taler flydende dansk, da mere miljømæssige teorier, begreber og vendinger vil blive oversat, for at der ikke skal opstå alt for mange misforståelser. Selv om det optimale vil være at der er forskellige etniske minoritetskvinder i gruppen kan det af sproglige årsager blive nødvendigt at gruppen begrænses til ét/to sprog. En væsentlig grund til at målgruppen er kvinder er, at det er vigtigt kvinder har viden om miljøet og forståelse for betydningen af miljøtiltag, da kvinderne har væsentlig indflydelse på ressourceforbruget i hjemmet. De har afgørende indflydelse på indkøb af dagligvarer, energi-, og vandforbruget til madlavning, rengøring, badning etc., de er den styrende faktor i køkkenet hvor en stor del af husholdningsaffaldet kommer fra. Formål Formålet med projektet er at udvikle et miljønetværk bestående af kvinder fra de etniske minoritetsgrupper der bor på Indre Nørrebro. Formålet med netværket er at engagere de etniske minoriteter i miljøarbejdet på Indre Nørrebro. Udover direkte miljøforbedringer vil netværket være med til at skabe integration, sundhed og vidensdeling.

3 Etablering af netværket Etableringen af netværket vil indledningsvis ske i samarbejde/kontakt med organisationer/netværk der allerede er involveret i arbejde med etniske minoriteter: Beboerforeninger, boligsociale projekter: Rabarberlandet, Jagtvejsprojektet. Beboerrådgivere, Indvandrekvindeprojekter, Nørre Allé Medborgerhus, Integrationsrådet. Sideløbende kontaktes ressource personer i boligforeningerne med mange etniske minoriteter og de etniske minoriteters egne netværk. Det er vigtigt, at ikke kun kvindernes netværk og organisationer bliver kontaktet, men også mændenes netværk, idet mange af kvinderne traditionelt vil være afhængige af deres mands viden om projektet for at kunne deltage. Når kvinderne er kontaktet og har givet tilsagn om at forpligtige sig i netværket. Vil det tilstræbes at netværket mødes én gang om ugen. Hvis deltagerne ønsker det, kan netværket også mødes i Agendacentret og arbejde selvstændigt. Evt invitere familie venner og naboer til møde om miljøspørgsmål. Sideløbende med projektstart gennemføres nogle ekskursioner i København og dens omgivelser som appetitvækker - foretages allerede under opstartsfasen de første ekskursioner På turene kan børn og evt. kvindernes mænd deltage, hvis der er plads. Fælles udflugter er en god måde at formidle miljøtemaer på, da der både er et socialt og informativt aspekt Da vi desværre fik afslag på vores ansøgning til Københavns Byøkologiske Fond på finansiering af de planlagte ekskursioner, og vi stadigvæk mener at turene er et vigtigt element i projektet, søger vi om en udvidelse af projektet til at gennemføre denne turene hos jer på Projektudvikling Når netværket er etableret, vil der ske en mere detaljeret udarbejdelse af projektet i samarbejde med kvinderne. Økologihuset (som består af Københavns Miljø og Energi Kontor, Energitjenesten og Agenda 21 Centret, Det Økologiske Råd, Grønne Familier) fokusområder introduceres: Miljø (planter, træers betydning for miljøet, indeklima, rengøringsmidler, farlige stoffer etc.) Skrald (affaldssortering), Mad (fra jord til bord, landbrugslandskabet) Energi (el, varme, alternative energiformer), Vand (kredsløb), Trafik (forurening, støj) Kvinderne udvælger de fokusområder, de specielt ønsker at beskæftige sig med. De mest almindelige ord og begreber fra miljøarbejdet/debatten introduceres. Endvidere orientering om lovgivning og begrundelsen for den. Kommunens og, Agendacentrets målsætninger: Hvordan opnås de og hvordan kan netværket være med til at opfylde målene. Hvad betyder det at en inst./(virksomheder) er ISO certificeret. Og hvilken indflydelse har det på børnenes dagligdag, institutionens pædagogik og læreplaner. De af A21s hovedtemaer kvinderne ikke specielt ønsker fokus på gennemgås kort - og relevant materiale udleveres. Der satses på at netværket mødes en gang om ugen. Et møde varer to timer. Strukturering af temaerne De enkelte temaer struktureres således Økologihusets medarbejdere/eksterne undervisere giver en introduktion til temaet. Relevant materiale udleveres. Hvis muligt vises der video, der kan belyse emnet og før/ nu forhold.

4 der tages på en relevant tur i forbindelse med temaet. Det kan være en af de længere (se ansøgningen til den byøkologiske fond) eller det kan være i nærmiljøet: Miljøstationer, affaldssortering i boligforeninger, solcelleanlæg, sansehaven i FælledParken, vandrensningsanlægget i Utterslev Mose etc. hvortil der kan gås eller tages HT-bus. temaet diskuteres på et efterfølgende netværksmøde og kvinderne opfordres til at komme med idéer til kommende aktiviteter i deres nærmiljø/boligområde. relatere den industrialiserede livsform til tanken om en bæredygtig livsstil. endvidere lægges der op til diskussion om kvindernes/familiernes egne erfaringer fra hjemlandet. Hvordan kan deres erfaringer fra hjemlandet bruges i miljøarbejdet i Danmark? Kan deres tidligere erfaringer bruges til en mere miljørigtig livsstil? der indsamles materiale (foto, video etc.) til kommende kampagner og udstillinger Når arbejdet med temaerne er afsluttet i december, holdes der et seminar med deltagelse af deltagerne med familie, undervisere, Miljøkontrollen, agendanetværket, fagfolk etc Projektstruktur Undervisningsforløb i miljø Der satses på at netværket mødes en gang om ugen i ca. 2 timer. Det forventes at de kvinder der melder sig som deltager også fortsætter og afslutter kurset. Møderne opdeles således at der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Der tages afsæt i overskrifterne Energibesparelser herunder behandles el, vand og varme. Sundhed herunder behandles mad, indeklima, rengøringsartikler og affald. Temaerne tager udgangspunkt i det daglige forbrug og vaner. Hvorefter vi trækker tråde til de mere overordnede miljøbegreber og problematikker for at se hvilke konsekvenser ens daglige vaner har på miljøet. Det er vigtigt at alternative løsninger fx de alternative energiformer indgår som eksempler til for at få et bedre miljø. Se i øvrigt dokumentation Projektstruktur for undervisningsforløb Hvor skal projektet finde sted (vedlæg kort med lokalisering og aktiviteter angivet) Kurset skal foregå i Agenda 21 Center Indre Nørrebro s lokaler. Projektet vil ikke umiddelbart have indflydelse på et fysisk område. Den hurtigste effekt vil nok vise sig i boligområdernes gårdanlæg. I Miljøkontrollens undersøgelse var noget af det de etniske minoriteter umiddelbart forbandt med miljøproblemer - affald der flyder! På længere sigt kan man forestille sig at kvinderne får gjort deres nære omgivelser mere grønnere, mere frodige, mere miljørigtige. Økonomi (indsæt nøgletal i regneark dobbeltklik)

5 Evt. forundersøgelse Andet - beskriv udgiftstype I alt omkostninger 0 Medfinansiering fra andre * andel #DIVISION/0! Netto omkostninger at dække 0 Vedlæg evt. specifikation af budget * specifikation af medfinansiering Amt Kommune Private Fonde Tips- og lottomidler EU Andre Tema (angiv ja/nej eller sæt kryds) Hold dit nærområde rent : X Miljøundervisning : X Nationalparkarbejde : Sundhed og Miljø i naturområder : X Andre emner der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø : X Afkast/effekter/benefits (hvad opnår samfundet ved dette projekt) NB. Det er vigtigt for Skov- og Naturstyrelsens bedømmelse, at resultaterne beskrives så detaljeret som muligt, f.eks. konkrete resultater og hvem får gavn af disse (målgrupper) Beskyttelse af natur og miljø: Forbedring af natur og miljø: Friluftsliv: Karakteren af konkret, lokalt forankret miljøarbejde: Oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål: Det er vanskeligt at konkretisere effekten af projektet. Men der vil uden tvivl ske en reduktion af ressourceforbruget specielt vand og energi, når kvinderne får kendskab til sammenhængen mellem forbrug, forurening og ikke mindst hvilke besparelser en reduktion af forbruget giver på privatbudgettet. Forståelsen af sammenhængen mellem kost og sundhed/sygdomme, landbrugets dyrkningsmetoder og forurening, sammenhængen mellem allergi og miljøfremmede stoffer vil (kunne) påvirke kvinderne til at handle mere miljørigtigt, og købe miljømærkede varer, hvilket vil være med at både forbedre og beskytte natur og miljø. Friluftsliv: Om projektet vil have nogen betydning for friluftsliv er nok tvivlsomt. Men kvindernes nye viden om naturen, vil måske gøre det sjovere/mere interessant at færdes i naturen, ikke mindst sammen med deres børn, som de kan bibringe deres nye viden. Hvis det drejer sig om skolebørn, har kvinderne fået større mulighed for at forstå det deres børn lærer i skolens naturfag.

6 Karakteren af konkret, lokalt forankret miljøarbejde: Projektet mål er netværksbygning, med henblik på at nedbringe ressource forbruget og forbedre miljøet (støj og forurening). Forbedring af de fysiske omgivelser i gårdanlæg som i det offentlige rum. En sidegevinst vil være udbygning af sociale netværk og en forbedret integration. Indsigt i naturens kredsløb giver forståelse for betydningen af miljøforbedrende tiltag og lovgivning. Oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål: Hele projektet er lagt an på oplysning, uddannelse og information om miljøspørgsmål, med det formål at netværket skal sprede sig og dele deres viden med andre. Forhold til evt. berørte arealejere (Ejerforhold og anvendelse af et område, herunder om evt. berørte lodsejeres synspunkter) Sammenhæng/synergi (Kan projektet kobles til andre initiativer, hvorved der opnås synergi) Projektet vil kunne kobles til de fleste miljø-, sociale -, og integrations initiativer i Inder Nørrebro og København. Kvinderne vil, i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i, kunne bidrage til større miljøbevidsthed. Større bevidsthed om sammenhængen mellem forbrug, forurening og miljøødelæggelse. Kvindenetværket vil have fået kendskab til hvordan man starter og udvikler projekter ex. i deres boligområde. Hvor de kan hente hjælp til udformning af projektet. Hvor, hvordan der kan søges midler til iværksættelse af projektet. Fremkommelighed (Berørte interessenters holdning til projektet, udtalelser fra f.eks. myndigheder og interesseorganisationer) Allerede eksisterende interesse for miljøet. Ønsket om større viden omkring de miljøproblemer der omtales i medierne. Ønsket om større kendskab til det danske samfund. Ønsket om integration. De myndigheder og organisationer som Agendacentret almindeligvis har kontakt med (Miljøkontrollen, Boligsociale projekter: Rabarberlandet, Jagtvejsprojektet, Indvandrekvindenetværk, Agendanetværket etc.) er alle positive overfor idéen om en målrettet indsats for at integrere etniske minoriteter i miljøarbejdet. Barrierer / vanskeligheder i projektrealisering (Hvor kan der opstå problemer/tidsrøvere, hvor er der usikkerhed) Ifølge projektets natur er der usikkerhed i forhold til tidsplanens gennemførelse, gennem stort set hele forløbet. Men de største problemer/tidsrøvere ligger i fase et, hvor kontakten til kvinderne skal etableres. Er det vanskeligere at komme i kontakt med relevante ressourcepersoner i miljøet end ventet? Tager det længere tid end forventet at få kvinderne til at forpligtige sig? Er det ikke muligt at finde tolke på de relevante sprog? Dropper kvinderne ud af netværket?

7 Tidshorisont (Tidsplan for projektets udførelse inddelt i faser, angiv i måned og år) Fase II. September oktober medio november 1. Start på kurset den 5.september med de kvinder, der har vist interesse for at deltage i netværket (max ). Gruppens mødes en gang ugentlig og i 2 timer. 2. Som appetitvækker - foretages allerede på dette tidspunkt de første ekskursioner. Feks. til Københavns Energi-og vandværkstedet. På turene kan børn og evt. kvindernes mænd deltage, hvis der er plads. 3. Mere detaljeret udarbejdelse af projektet med kvinderne (netværket). Hvilke områder ønsker kvinderne, der skal være specielt fokus på. 4. Undervisere kontaktes, der forberedes materiale i forhold til de udvalgte temaer. De af A21s hovedtemaer kvinderne ikke ønsker specielt fokus på gennemgås kort og relevant materiale udleveres./ud 5. Opsamling/evaluering Fase 3: Medio nov, - december. Projektstart (overgangen fra fase 2 til 3 er flydende) 6. Projektforløbet planlægges som følgende beskrevet. 7. Opsamling, dokumentation formidling af projekt 8. Forberedelse Seminar med deltagelse af undervisere, Miljøkontrollen, Agendanetværket, fagfolk etc. Fase 4: Forankring og videreudvikling af netværket 1. halvår Afholdelse af Seminar primo januar 10. Netværket forankres og egne tiltag videreudvikles 11. Der udarbejdes materiale (folder, video etc.) 12. Udvikle idéer til - og deltage i Københavns Kommunes Miljøfestival Hvis muligt udarbejde projekt i samarbejde med folkeskolerne i bydelen. Eventuelt ture med skolen(børnene) tilrettelagt med kvinderne og skolen

8 Vurdering SNS centralt For: Imod: Samlet:

LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING

LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING LOKALE MILJØINITIATIVER TILSKUDSANSØGNING SENDES TIL: Skov- og Naturstyrelsen, Presse- og Informationskontoret, Haraldsgade 53, 2100 Ø, sns@sns.dk Oplysninger om ansøger Navn: Agenda 21 center Indre Nørrebro

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Projekt Mobilisering af etniske ressourcer

Projekt Mobilisering af etniske ressourcer Projekt Mobilisering af etniske ressourcer Mobilisering af etniske ressourcer er et 2-årigt projekt, der har til formål at forbedre miljøforhold og skaber grundlag for besparelser på el, varme og vand

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Pixiudgave Vision & Integrationspolitik Vision: Kalundborg er rollemodel for god integration Vi er en kommune, hvor mangfoldighed og forskellighed er en ressource.

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift)

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Velkommen til fonde og sponsorater Tim Boye Jensen & Anja Nordstrøm Klett fra Fundraisingafdelingen i Hjerteforeningen Byd/bryd endelig ind med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september Miljøfestival 2007 10.-16.september Konceptbeskrivelse Center for Miljø Maj 2007 Indledning Denne konceptbeskrivelse er baseret på de erfaringer og ideer, som Miljøfestivalens sekretariat har fået gennem

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM ANSØGNING OM MIDLER FRA BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS 8. MIO. KR. PULJE.

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM ANSØGNING OM MIDLER FRA BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS 8. MIO. KR. PULJE. )&-)*) 24. maj 2007 Journalnr. 017028-463301 /LKE BILAG 1 TIL INDSTILLING OM ANSØGNING OM MIDLER FRA BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS 8. MIO. KR. PULJE. MILJØFORMIDLERPROJEKT I TINGBJERG- UTTERSLEVHUSE

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere