Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering"

Transkript

1 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

2 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 2 1. udgave, 1. oplag ISBN Oplag: 2000 Tryk: Schultz Grafisk A/S Pris: Kr. 100,00 Yderligere ekspemplarer af denne publikation kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang DK-2620 Albertslund Tlf.: Fax: Hjemmeside:www.schultz.dk Henvendelse om Betænkningen kan i øvrigt ske til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 DK-1780 København V Tlf.: Fax: Hjemmeside:www.eogs.dk

3 3 Revisorkommissionens betænkning Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning Oversigt over de væsentligste anbefalinger Revisorkommissionens opgaver og sammensætning Revisorkommissionens arbejdsmetode...16 DEL 1 BAGGRUND OG INTERNATIONAL UDVIKLING Den danske revisorlovgivning loven og optakten hertil Udviklingen op til loven Perioden fra 1970 til Udviklingen siden Den internationale udvikling Baggrund Initiativer Henstillingernes retsvirkning EU-henstillingen om revisorers uafhængighed Revisors uafhængighed Uafhængighed som fænomen Uafhængighed og EU-regulering Gældende dansk regulering Overordnede synspunkter Gældende ret i hovedtræk Problemer affødt af gældende ret...38

4 Det internationale aspekt Samfundets behov Kundernes behov Revisionsvirksomhedernes kompetence Afrunding og opsummering Offentlighedens tillidsrepræsentant Begrebets indhold Afrunding og opsummering Mulighederne for en dansk lovrevision inden for EU-forslagets rammer Revisorkommissionens overordnede overvejelser EU-henstillingens retlige betydning Fri bevægelighed og fælles regulering En ny dansk revisorlovgivning...56 DEL 2 REVISORKOMMISSIONENS OVERVEJELSER Lovens område Gældende regler Erklæringsområdet Revisorkommissionens overvejelser Reguleringsområde Reguleringsmåde: Generel eller konkret uafhængighed En eller to love Revisorkommissionens forslag Konsekvenser af ny reguleringsmåde Konsekvenser for disciplinæransvaret Gældende regler Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Forsikringsmæssige konsekvenser Gældende regler Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Uafhængighedsreguleringen Gældende lovgivning EU-henstillingens systematik Personkredsen Typer af trusler og værn Konkret implementering Ny reguleringsteknik...81

5 Egen interesse Selvrevision Partsidentifikation Kundenærhed Andre trusler Den omfattede personkreds Offentlig ansættelse Sammenhæng med de øvrige forslag Revisionsvirksomhedens rolle og ejerskabet hertil Gældende regler Revisorkommissionens forslag i redegørelsen fra maj selskabsdirektiv Internationale regler om ejerforhold Fremmed ret om revisorers og revisionsvirksomheders ejerforhold og samarbejdsformer i en række udvalgte lande Revisorkommissionens overvejelser og forslag Ejerkreds Ejerandel Særligt om kapitalselskaber Særligt om interessentskaber Krydsejerskab Krydsansættelse Underskriftsforhold Opsummering Registrerede revisorers ansættelse i landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer Vederlag Gældende regler pct.-reglen Beregning af vederlag Definition af benyttede begreber Vederlagsbestemmelsernes historie pct.-reglen Revisorkommissionens betænkning nr. 1254, september Beregning af vederlag Lov om statsautoriserede revisorer nr. 68 af 15. marts Revisorkommissionens betænkning nr. 1254, september

6 Lov nr. 427 af 1. juni Revisorkommissionens forslag i redegørelsen fra maj Internationale regler pct.-reglen Beregning af vederlag Revisorkommissionens overvejelser og anbefalinger pct.-reglen Beregning af vederlag Rotation Gældende regler Internationale regler Reglerne i andre lande Revisorkommissionens overvejelser Revisorkommissionens anbefalinger Kvalitetssikring Gældende danske regler og nationale ordninger EU-Kommissionens henstilling af 15. november 2000 vedr. kvalitetssikring: Overordnede krav til organisering Kvalitetssikringens omfang Metoder til kvalitetssikring Offentlig kontrol Sanktioner Global kvalitetskontrol Revisorkommissionens overvejelser og anbefaling Valg af model Overordnet ansvar for kontrollen Kvalitetssikringsrådets sammensætning Sammensætning Udpegning Gennemførelsen af kontrollen Hvem skal underkastes kvalitetskontrol Kontrol af enkeltrevisorer eller revisionsvirksomheder Hvor hyppigt skal kontrol finde sted Hvem skal foretage udvælgelsen til kontrol Hvem skal gennemføre kontrol Hvem skal vælge kontrollant Kontrollens genstand Kontrollens dybde

7 Særligt om tavshedspligt og aktindsigt Kontrollantens erklæring Behandling af kontrollanternes erklæringer og sanktionering Kvalitetssikringsrådets rapportering til omverdenen Finansiering Særligt vedrørende honorering af kontrollanter Overvejelser om opretholdelsen af en række bestemmelser i de gældende revisorlove LSR 3, stk. 2 om højtidelig forsikring LSR 8 om domstolenes benyttelse af statsautoriserede revisorer LSR 9 og LRR 5 om kontorsted LSR 11 a og LRR 6 d om valg af revisionsvirksomheder til revisor LSR 15 og LRR 8 c om medarbejdere under oplæring LRR 6 c, registrerede revisorers ansættelse på landøkonomiske rådgivningskontorer DEL 3 FORSLAG TIL LOV OM STATSAUTORISEREDE REVISORER OG REGISTREREDE REVISORER SAMT BEMÆRKNINGER HERTIL Forslag til lov om statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer Bemærkninger til forslag til lov om statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer DEL 4 BILAG Kommissorium for Revisorkommissionens lovgivningsarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 25. februar 1999 om ændring af revisorlovgivningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 1. obtober 1999 om oplæg til Revisorkommissionen omkring de videre drøftelser om revisorlovgivningen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 17. januar 2001 om supplerende oplæg til Revisorkommissionen til de videre drøftelser om revisorlovgivningen EU-Kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed EU-Kommissionens henstilling af 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU: Mindstekrav...323

8 Bilag 4 Gældende lovgivning Bekendtgørelse af lov om statsautoriserede revisorer Bekendtgørelse af lov om registrerede revisorer Uddrag af lov nr. 227 af 21. april 1999 ( 2, 3 og 6) Lov nr af 29. december 1999 om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer Uddrag af lov nr. 449 af 7. juni 2001 ( 5, 6 og 7) Bilag 5 Udvalgte bekendtgørelser Bekendtgørelse nr. 538 af 16. juni 2000 om revisionsselskaber Bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v Bilag 6 Oversigt over benyttede forkortelser

9 9 1. Indledning Revisorkommissionen fremlægger med denne betænkning sit forslag til en helt ny revisorlov. Nøgleordene for den nye lov er uafhængighed, liberalisering og international harmonisering. I en verden præget af stadig øget konkurrence mellem de enkelte erhverv såvel inden for landets grænser som på tværs af landegrænser er det af afgørende betydning, at lovgivningen ikke lægger unødige, nationale hindringer i vejen for noget enkelt erhverv. Lige så vigtigt er det imidlertid, at lovgivningen angiver klare og sikre rammer og begrænsninger, hvor sådanne er nødvendige. Det hermed fremlagte forslag er et brud med en næsten 100-årig reguleringsteknik af revisorers virke og er Revisorkommissionens bud på en fremtidssikret lov, der på afbalanceret vis imødekommer begge de ovennævnte behov. Når forslaget fremkommer netop nu, skyldes det en række faktorer: Eksistensen af to forskellige revisorlove med på mange måder identisk indhold har skabt en unødig lovmæssig kompleksitet. De gældende revisorlove har gennem årene været undergivet ændringer og justeringer på en ikke altid lige harmonisk måde. Begge revisorgrupper har følt, at lovgivningens rammer var unødigt snævre såvel på det konkurrencemæssige som på det privatøkonomiske plan. Brugerne af revisors ydelser har ofte haft vanskeligt ved at forstå og acceptere grænsen mellem det, der var tilladt for en revisor, og det der ikke var tilladt. Øget internationalisering ikke blot af revisionsvirksomhederne, men også af kundevirksomhederne har sat fokus på de overordentligt forskellige regler for revisorers virksomhed, der gælder i de enkelte lande. EU-Kommissionen er netop nu ved at færdigbehandle en henstilling om revisorers uafhængighed i EU - en henstilling, der har til formål at skabe ens regler for revisorerne i Europa til gavn for såvel revisorerhvervet som dettes brugere. EU-Kommissionen har vedtaget en henstilling om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision i EU. Især udkastet til EU-Kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed har været katalysator for Revisorkommissionens forslag. Hovedpunkterne i Revisorkommissionens forslag, der er udarbejdet tæt op ad EU's henstilling, er følgende:

10 10 - De to revisorlove samles i én - Loven regulerer alene revisors erklæringsafgivelse - Revisors uafhængighed sikres primært gennem regler om konkret uafhængighed - Der indføres obligatorisk kvalitetssikring I den gældende lovgivning findes dels en lov om statsautoriserede revisorer, dels en lov om registrerede revisorer. Revisorkommissionens forslag indebærer, at de to love samles i én lov. En sådan løsning er lovteknisk fordelagtig, idet den medfører en samling af identiske lovbestemmelser, uden at differentieringen mellem de to revisorgrupper går tabt. Den største indholdsmæssige ændring ligger i den nye måde at afgrænse revisorloven på. Hvor udgangspunktet i den gældende lovgivning er en angivelse af revisors arbejdsområder, regulerer lovforslaget udelukkende revisors erklæringsafgivelse. Ved en sådan reguleringsmåde opnås dels, at der ikke lægges unødige begrænsninger på revisor, dels at det bliver muligt at fokusere på revisors erklæringsafgivelse og dermed på dennes funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant. Ved at forlade gældende rets afskæring af revisors mulighed for at drive anden erhvervsvirksomhed end revision opnås en konkurrencemæssig ligestilling med f.eks. konsulentbranchen og advokatbranchen, ligesom danske revisorer derved får samme erhvervsmæssige muligheder som udenlandske revisorer. Ved i stedet at lægge begrænsninger i forbindelse med revisors erklæringsfunktion opnås, at der målrettet kan værnes om revisors uafhængighed, dér hvor den er af central samfundsmæssig vigtighed. Ved udarbejdelsen af de enkelte uafhængighedsregler har Revisorkommissionen ønsket at skabe klarhed og fleksibilitet, men har samtidig ønsket at fremhæve, at det er den enkelte revisor og revisionsvirksomhed, der har ansvaret for at sikre, at revisor til enhver tid er uafhængig. Ved uafhængighedsvurderingen sættes der fokus - ikke på den type assistance eller rådgivning, som revisor yder sin revisionskunde - men om der konkret er tale om en uafhængighedstruende situation - en fremgangsmåde, der er helt identisk med EU-henstillingen. Sådanne uafhængighedstruende situationer kan f.eks. udgøres af revisors for tætte familiære kontakter med kunden, af for stort økonomisk engagement med denne, af at have truffet beslutninger på kundens vegne eller af at have

11 11 udført arbejde af en art, som foregriber revisors senere uafhængige vurderinger. Fleksibiliteten viser sig blandt andet ved, at det i en række situationer er nødvendigt at inddrage forhold som kundevirksomhedens størrelse og organisation for at kunne vurdere uafhængighedstruslernes aktualitet og realitet. Endelig udbredes uafhængighedsreglerne til lovmæssigt i modsætning til i dag at omfatte de dele af revisionsvirksomhedens personale, der f.eks. gennem deres involvering i erklæringsprocessen, er lige så centrale som revisor selv. Også det tidsmæssige aspekt af uafhængighedsreglerne tages i betragtning således, at der ved visse af bestemmelserne overvejes karantæneperioder. For at sikre at uafhængighedsreglerne kan efterleves, og at enhver erklæringsafgivelse er omgærdet af den størst mulige sikkerhed mod unødig indblanding, kræver lovforslaget, at erklæringsafgivelse altid skal ske gennem en revisionsvirksomhed, hvis ejerkreds og ledelse skal have overvægt af henholdsvis statsautoriserede eller registrerede revisorer alt afhængig af, om der er tale om en statsautoriseret eller en registreret revisionsvirksomhed. Herudover indføres krav om obligatorisk kvalitetssikring, der ikke blot skal omfatte de to revisorforeningers medlemmer, som tilfældet er i dag, men samtlige erklærende revisorer. Et centralt nedsat råd Kvalitetssikringsrådet vil udstikke retningslinier for kvalitetssikringen og i et vist omfang gå ind i enkeltsager. Gennem den således foreskrevne kvalitetssikring opnås ikke blot sikkerhed for, at den faglige standard på området efterleves, men også at der ikke gås på kompromis med uafhængighedsreglerne. Nærværende betænkning med tilhørende lovforslag skal læses i den ånd, hvori den er skrevet: Tavlen skal viskes ren efter 100 års vanetænkning, og reglerne indrettes efter den model, der udstikkes i EU-henstillingen. Det kan være vanskeligt at omstille tankerne på denne måde men det er Revisorkommissionens overbevisning, at det nu foreliggende lovforslag er opbygget på en måde, der opleves som rigtig og direkte - og fremfor alt, som en regulering, hvis metodik vil kunne holde i mange år I betænkningen anvendes henvisninger til lov om statsautoriserede revisorer som synonyme med henvisninger til lov om registrerede revisorer i det om-

12 12 fang, reglerne er identiske. I det omfang, der er forskelle i reguleringen, vil dette fremgå. Overalt hvor betegnelsen revisor anvendes, er dette synonymt med statsautoriserede eller registrerede revisorer, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Den i betænkningen omtalte EU-henstilling om revisorers uafhængighed er på nuværende tidspunkt endnu ikke endelig vedtaget, men ifølge oplysninger fra EU-Kommissionen forventes vedtagelse at ske i begyndelsen af 2002.

13 13 2. Oversigt over de væsentligste anbefalinger De to revisorlove samles i én fælles lov Lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer slås sammen. Sondringen mellem statsautoriserede og registrerede revisorer opretholdes uændret. Der bibeholdes to Disciplinærnævn: Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer og Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer. Lovens område afgrænses til erklæringsafgivelse Loven regulerer alene situationer, hvor revisor afgiver erklæringer og rapporter, som kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers egen brug. Erklæringsafgivelse kan alene ske gennem en revisionsvirksomhed. Loven regulerer ikke revisors arbejdsområder i øvrigt. Revisor kan således udføre f.eks. rådgivnings- eller konsulentopgaver under bibeholdelse af sin beskikkelse eller registrering. Reglerne om revisors obligatoriske forsikring, om disciplinæransvar og om kvalitetssikring begrænses til at omfatte revisors erklæringsafgivelse. Loven gennemfører EU s henstilling om revisorers uafhængighed Habilitetsreglerne ændres: 1. Regler om generel uafhængighed opretholdes kun for så vidt angår ansættelse i det offentlige. 2. Reglerne om revisors konkrete uafhængighed udbygges væsentligt. Der indsættes hjemmel til indførelse af regler om rotation. Ejerskabsbestemmelserne ændres: 1. Der fastsættes nye grænser for revisorers ejerskab i revisionsselskaber. Revisorer skal eje mindst 60 pct. af kapital- og stemmeandele i en revisionsvirksomhed. 2. Reglerne for revisionsselskaber og revisionsinteressentskaber bliver analoge. 3. Der indføres regler om krydsejerskab, så statsautoriserede revisorer kan have ejerandele i registrerede revisionsvirksomheder og vice versa. 4. Alle revisorer, der er godkendt i henhold til 8. direktiv, kan have op til 40 pct. ejer- og stemmeandele i en revisionsvirksomhed. 5. Statsautoriserede revisorer kan tage ansættelse i registrerede revisionsvirksomheder.

14 14 Loven gennemfører EU s henstilling om obligatorisk kvalitetskontrol Der nedsættes et Kvalitetssikringsråd, der fastsætter retningslinier for kvalitetskontrollen. Kontrollen omfatter revisorers revisions-/erklæringsydelser - ikke konsulentydelser. Kontrollen skal gennemføres i samarbejde med revisorforeningerne (FSR og FRR). Kontrollen omfatter alle revisorer, uanset medlemskab af revisorforeningerne.

15 3. Revisorkommissionens opgaver og sammensætning 15 Revisorkommissionens opgaver Revisorkommissionen, der oprettedes i 1913 som en eksamenskommission, har ifølge lov om statsautoriserede revisorer 4, stk. 2, som opgave at bistå Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med administrationen af de to revisorlove. Kommissionen består af en formand og 10 andre medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal være statsautoriserede revisorer, 2 medlemmer skal være registrerede revisorer, 2 forretningskyndige, 2 særligt kyndige med hensyn til skatteret og skifteret, og 1 skal have nationaløkonomisk kundskab. Revisorkommissionens sammensætning Revisorkommissionens sammensætning i forbindelse med lovgivningsarbejdet var ved arbejdets afslutning: Professor Lars Bo Langsted (formand) Statsautoriseret revisor Arne Nielsen Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen Statsautoriseret revisor Frank Schjøtt Registreret revisor Ejler Schütt Registreret revisor Steffen Buhl Dinesen Direktør Niels Erik Drøhse Adm. direktør Johannes Frandsen Retspræsident Erik S.M. Hansen Civildommer Thorkild Bendsen Professor Birgit Grodal Kontorchef Niels Anker Ring, specialkonsulent Lykke Jensen og fuldmægtig Liselotte Bang, alle Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har bistået Revisorkommissionen som sekretariat. Overassistent Pia Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har forestået redigeringen. I perioden fra februar 2001 til juli 2001 blev formandsposten varetaget af professor, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm. Fuldmægtig Charlotte L. Nielsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deltog i sekretariatsarbejdet fra februar 2001 til oktober 2001.

16 16 4. Revisorkommissionens arbejdsmetode Udgangspunktet for arbejdet Revisorkommissionen udarbejdede i maj 1999 en redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Redegørelsen medførte, at Folketinget i efteråret 2000 vedtog en række justeringer af revisorlovene. Med hensyn til et af de for redegørelsen tilgrundliggende spørgsmål om revisors virksomhedsområde, herunder revisorernes mulighed for at yde rådgivningsvirksomhed, blev Revisorkommissionen bedt om at foretage yderligere undersøgelser. Disse undersøgelser skulle indeholde en nærmere afklaring af revisors rådgivningsvirksomhed i forhold til andre erhvervsgrupper med henblik på at finde en konkurrencemæssigt afbalanceret løsning. Der henvises til kommissorium af 25. februar 1999, oplæg til videre drøftelser af 1. oktober 1999 samt supplerende oplæg af 17. januar 2001, der alle er optrykt som bilag 1. Som led i undersøgelserne blev Revisorkommissionen anmodet om at inddrage Advokatrådet og andre rådgivergrupper i det omfang, man fandt behov herfor, ligesom kommissionen blev anmodet om at overveje behovet for at inddrage Konkurrencestyrelsen i forbindelse med at finde en konkurrencemæssig velafbalanceret løsning over for andre udbydere af rådgivningsydelser. Endelig blev kommissionen i det supplerende oplæg af 17. januar 2001 anmodet om at tage højde for den internationale udvikling, herunder EUhenstillingerne om revisorers uafhængighed og om kvalitetssikring. EUhenstillingen om revisorers uafhængighed, som endnu ikke er vedtaget, og henstillingen om kvalitetssikring er optrykt som bilag 2 og 3. Som følge af arbejdet i EU blev tidsfristen for afgivelse af betænkning fastsat til udgangen af Arbejdets organisering Revisorkommissionen har afholdt en lang række møder såvel i plenum som i arbejdsgrupper, opdelt efter hovedproblemstillinger. Arbejdsgrupperne har været opdelt efter følgende områder: EU-henstillingen om uafhængighed, EU-henstillingen om kvalitetssikring,

17 17 revisionsvirksomhedernes ejerforhold og revisorers vederlag. Kommissionen har i overensstemmelse med det supplerende oplæg forhørt sig hos Konkurrencestyrelsen, om det i lyset af den beskyttelse, revisorer har på deres kerneområde revision, ville være muligt at lave en undersøgelse af de konkurrencemæssige aspekter over for andre erhvervsgrupper, herunder advokaterne, hvis revisorernes virksomhedsområde udvides. Styrelsen fandt imidlertid, at spørgsmålet var af en sådan karakter, at det ville være vanskeligt at lave denne særlige konkurrenceanalyse. Revisorkommissionen har hos repræsentanter, der har deltaget i drøftelser om EU-henstillingen, fået gennemgået Revisorkommissionens lovforslag med henblik på at få afdækket forskelligheder mellem lovforslaget og EUhenstillingen. Møder med organisationer m.m. Revisorkommissionen har afholdt flere møder med de to revisororganisationer FSR og FRR samt Advokatrådet for at få belyst revisors rolle som rådgiver fra flere sider. Organisationerne er fremkommet med såvel faglige som politiske kommentarer. Revisorkommissionens drøftelser herom fremgår af de enkelte afsnit i del 2. Revisorkommissionen har endvidere haft indbudt en række brancheorganisationer til drøftelse. Til mødet var indbudt repræsentanter fra: Finansrådet, Dansk Industri, Københavns Fondsbørs, Dansk Handel & Service, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet, Finanstilsynet, Landbrugsrådet, Det Danske Handelskammer og Forsikring og Pension. Brancheorganisationerne har overfor Revisorkommissionen påpeget behovet for revisors rådgivningsydelser. Revisor er generelt en central rådgiver for mange virksomheder, og det er endvidere fremført, at der for virksomhederne skal være frihed til at vælge rådgiver. Endelig er det fremført, at revisors evner som rådgiver ofte tilfører kvalitet til revisionsprocessen. Revisorkommissionen har bemærket, at en række af branchens største revisionsvirksomheder har gennemført eller annonceret frasalg af konsulentdelen. På en række møder har dette forhold været drøftet med ledende repræsentanter fra Ernst & Young, KPMG C. Jespersen og Arthur Andersen, idet Revisorkommissionen ønskede belyst, hvorvidt denne udvikling var initieret af hensyn til revisors uafhængighed.

18 18 Revisionsvirksomhederne har samstemmende oplyst, at det ikke har været forhold om uafhængighed, der har medført afhændelse (helt eller delvist) af konsulentvirksomhederne. Det har alene været økonomiske overvejelser, der har begrundet afståelserne. Baseret på de modtagne oplysninger har revisionsvirksomhederne aldrig - hverken på kundeside eller internt i revisionsvirksomhederne - observeret trusler mod revisors uafhængighed i relation til det forhold, at der både udbydes revisions- og rådgivningsydelser. Det er kendetegnende, at revisionsvirksomhederne i høj grad værner om uafhængigheden i bevidstheden om, at dette er den afgørende faktor for den fortsatte udøvelse af revisorhvervet både på kort og lang sigt. I øvrigt er det kendetegnende, at synergierne mellem revisions- og konsulentdelen næppe har været tilfredsstillende, idet de adspurgte revisionsvirksomheder har tilkendegivet, at for få kunder har modtaget revisions- og konsulentydelse fra samme virksomhed. Der er således mellem konsulentvirksomhederne en stærk konkurrence, især i relation til ledelsesrådgivning til store kunder. Dette forhold kombineret med forskellige indtjenings- og væksttendenser har været årsag til udskillelse af konsulentdelen fra revisionsvirksomheden. Det videre arbejde Det lovforslag, som Revisorkommissionen fremkommer med i denne betænkning, medfører allerede i kraft af den ændrede opbygning, at der skal udstedes nye bekendtgørelser med hjemmel i loven. På en række områder angiver lovforslaget alene rammer for de regler, der nærmere skal fastsættes administrativt. Det drejer sig bl.a. om regler om kvalitetssikring, hvor der skal opbygges et Kvalitetssikringsråd samt fastsættes en række bestemmelser til regulering af gennemførelsen af kvalitetskontrollen, regler om revisionsvirksomhedernes ejerforhold (herunder om underskriftsforhold) og regler om revisionsvirksomhedernes interne udskiftning af revisorer (rotation). Revisorkommissionen står gerne til rådighed med bistand og rådgivning ved udstedelse af nye administrative forskrifter. For så vidt angår de tre sidstnævnte områder skal kommissionen imidlertid anbefale, at der forud for udstedelse af forskrifter foretages en grundig drøftelse med revisorfor-

19 19 eningerne og Revisorkommissionen om forskrifternes indhold og formulering.

20 20

21 21 Del 1 Baggrund og international udvikling

22 22

23 23 1. Den danske revisorlovgivning loven og optakten hertil Omkring århundredeskiftet (1900) fandtes der ingen egentlig revisorstand. Personer, som drev revision som hovederhverv, kunne tælles på en hånd, idet det var normalt, at man desuden havde et andet hovederhverv, således at revision kun var et bierhverv. Med industrialiseringens fremstormen og forøgelsen af antallet af aktieselskaber fremstod imidlertid behov for en kvalificeret revisorstand. Justitsministeriet udarbejdede i 1903/1904 et forslag til lov om tvangsakkord uden for konkurs. I dette forslag fandtes i 2 bestemmelser om udmeldelse af sagkyndige tillidsmænd samt regnskabskyndige tillidsmænd. Sideløbende hermed arbejdede man på et ændringsforslag til loven, hvorefter den ene af tillidsmændene ikke blot skulle være regnskabskyndig, men en egentlig edsvoren autoriseret revisor. Justitsministeren afviste i første omgang forslaget. I de følgende rigsdagssamlinger blev forslaget fremsat flere gange, og i blev der nedsat et udvalg til at se nærmere på reglerne. Den 23. maj 1908 afgav dette udvalg en betænkning, som indeholdt en programerklæring for hele revisorsagen i Danmark. Det fremgik af programerklæringen, at En Fagrevisors Opgaver ere forskellige: Han skal kritisk kunne gennemgaa et Regnskab hos en Forretningsdrivende, hos Enkeltperson eller Interessentskab; han skal ikke saa meget bedømme den talmæssige Rigtighed og den rent tekniske Side af Bogføringen som han kritisk skal kunne vurdere en Status, værdsætte ved bogholderimæssige Hjælpemidler de opgivne Aktiver og bedømme, hvor hans Dom skal suppleres med et særligt fagkyndigt Skøn, f. Eks. over Lagerets eller udestaaende Fordringers Værd, baade for en Forretning i god Gang og for en Forretning i likvidation, ligesom han af Bøgerne skal kunne bedømme Forretningsførelsens Forsvarlighed og paavise dens Mangler. Yderligere bør hans Uddannelse være saaledes, at han kan fungere som Likvidator, Skifte- og Boforvalter, lede Afvikling og Sanering af Enkeltmands eller Interessentskabers Forretninger. Men Dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk Revisor være uafhængig og nyde anseelse. Disse synspunkter har været grundlaget for al videre lovgivning om autoriseret revision i Danmark.

24 24 Ved den senere vedtagne lov nr. 117 af 14. maj 1909 om autoriserede revisorer blev det fastslået i 4, at ingen autoriseret revisor må beklæde noget statsembede eller lønnet offentlig bestilling. Ministeren for handel og søfart kunne ved en almindelig regel bestemme, at visse erhvervsvirksomheder skulle være uforenelig med stillingen som revisor, og ministeren kunne endvidere i tilfælde, der faldt udenfor reglen, forbyde en autoriseret revisor at beskæftige sig med en erhvervsvirksomhed, der måtte skønnes at være uforenelig med stillingen som revisor Udviklingen op til 1970 I den efterfølgende lov nr. 124 af 15. april 1930 fremgik det af 7, at statsautoriserede revisorer ikke måtte beklæde noget stats- eller kommunalt embede eller anden fast lønnet offentlig stilling samtidig med, at de drev virksomhed som statsautoriseret revisor. Ministeriet for handel og industri kunne yderligere bestemme, at visse former for erhvervsvirksomhed ikke måtte forenes med bestillingen som statsautoriseret revisor. Revisorlovens bestemmelser blev i 1931 indført i lov nr. 138 af 28. april 1931 om næring (næringsloven). I næringslovens 71 blev 1930-lovens bestemmelser videreført i uændret stand. Medens det i 1909-loven var bestemt, at der ved kongelig anordning kunne fastsættes nærmere regler med hensyn til revisors ansvar og pligt, blev der i næringslovens 72 givet adgang til, at ministeren kunne fastsætte de nærmere regler om udøvelse af revisors virksomhed. Denne adgang blev udnyttet ved bekendtgørelse nr. 116 af 6. april 1933 om statsautoriserede revisorers virksomhed, pligter og ansvar (virksomhedsbekendtgørelsen). Det fremgik af bekendtgørelsens 1, at statsautoriserede revisorer ikke måtte drive handel, vekselerer- eller bankvirksomhed, kommissionshandel, forlagsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, mæglervirksomhed, apotek, beværtning, håndværk, fabriksvirksomhed, entreprenørvirksomhed, virksomhed med befordring af personer, gods eller meddelelse, sagførervirksomhed, forlystelses- eller teatervirksomhed eller nogen virksomhed, der kunne sidestilles med de nævnte; ej heller måtte de beklæde nogen stilling som repræsentantskabsmedlem, bestyrelsesmedlem, direktør eller funktionær ved en sådan virksomhed, ligesom de ikke uden Handelsministeriets samtykke kunne foretage likvidation af sådanne virksomheder. I 1960 blev Næringslovskommissionens revisorudvalg nedsat med den opgave at gennemgå revisorers næringsretlige forhold. Den 4. maj 1963 afgav

25 25 udvalget betænkning, indeholdende et udkast til en selvstændig lov om statsautoriserede revisorer. Forslaget blev vedtaget ved lov nr. 68. af 15. marts 1967 om statsautoriserede revisorer, hvor sondringen mellem generel og konkret uafhængighed introduceres for alvor ved 10 og loven Allerede i 1950 havde Dansk Revisorforening (nu Foreningen Registrerede Revisorer FRR) rejst forslag om indførelse af en godkendelsesordning for en anden gruppe revisorer end de statsautoriserede, men først med lov nr. 220 af 27. maj 1970 blev en sådan godkendelsesordning indført. Loven, der introducerede betegnelsen registreret revisor, var bygget på 1967-loven om statsautoriserede revisorer, dog blandt andet med den forskel, at reglerne om generel uafhængighed ikke fremgik direkte af lovteksten, men var henskudt til bekendtgørelsesregulering. Efter indholdet af den samtidig udstedte virksomhedsbekendtgørelse for registrerede revisorer, var uafhængighedsreglerne imidlertid ens for de to grupper af revisorer. Af bemærkningerne til forslaget til 1970-loven fremgik, at regeringen som konsekvens af loven forventede en forbedring af særligt de mindre erhvervsvirksomheders muligheder for at få en kvalificeret regnskabsmæssig bistand. Der må antages at blive et stigende behov herfor, ligesom det påregnes, at skattemyndighederne vil kunne opnå en lettelse ved ligningsarbejdet gennem mere omhyggeligt og betryggende førte skatteregnskaber Perioden fra 1970 til 1994 Den næste større ændring fandt sted i 1988, hvor man ved lov nr. 815 af 21. december1988 implementerede EU's 8. selskabsdirektiv, jf. nærmere omtalen nedenfor i afsnit 2.1. Reglerne om revision blev samlet i årsregnskabsloven, og der blev i revisorlovene med tilhørende bekendtgørelser givet nærmere regler for revisors påtegning på et revideret regnskab. Samtidig fastsattes en overgangsordning, således at personer, der i 1970 drev selvstændig revisionsvirksomhed, men som hverken var statsautoriserede eller registrerede, kunne optages i Revisorregistret indtil 1. januar 1990, blot forudsat, at de i de seneste 10 år havde beskæftiget sig uafbrudt med revisionsvirksomhed. Med 1967-loven var der etableret et disciplinærsystem, der med 1970-loven var blevet udstrakt til også at omfatte registrerede revisorer. Det disciplinære ansvar blev håndhævet ved Revisornævnet, hvortil kun de to revisorforeninger og nogle få offentlige myndigheder havde indbringelsesret. Ønskede f.eks. en kunde således at klage over sin revisor, måtte klagen gå via et

26 26 klageberettiget organ, og kun hvis dette var enigt med klageren i, at god revisorskik var tilsidesat, kunne det lykkes at få revisors sag behandlet. På baggrund af en stigende kritik af dette system ændredes reglerne for disciplinær forfølgning markant i Der blev hermed (lov nr af 19. december 1992) blandt andet indført direkte klageadgang for enhver med retlig interesse, der blev indført medansvar for revisionsvirksomhederne, og sanktionsrammerne blev sat væsentligt i vejret. Formålet med lovændringerne på dette område var ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at styrke disciplinærsystemet og dermed tilliden til revisorstanden. Ved fremsættelsen i Folketinget henviste industriministeren til, at ændringerne af disciplinærsystemet alene var 1. fase ud af 2 i forbindelse med moderniseringen af revisorlovene Udviklingen siden fase blev igangsat med Revisorkommissionens betænkning fra september 1993 om revisorlovgivningen (Bet. nr. 1254/1993). På grundlag af betænkningen gennemførtes i 1994 en række ændringer i lovgivningen om statsautoriserede og registrerede revisorer. Ved lovændringen indsattes et nyt kapitel i loven, der angav rammerne for revisors virksomhed, og i den forbindelse indførtes i loven betegnelsen offentlighedens tillidsrepræsentant som et centralt begreb. Yderligere justeredes den gældende lovgivning om revisors uafhængighed, ejerforhold, honorarberegning, samarbejdsforhold samt forsikringsforhold i lyset af et politisk krav om opstramning af lovgivningen. Lovændringerne skete til dels på grund af en række økonomiske sammenbrud inden for dansk erhvervsliv, der havde rejst spørgsmål om revisorernes effektivitet. Endvidere blev Revisorkommissionen udvidet med 2 medlemmer, der skulle være registrerede revisorer, og disciplinærsystemet blev justeret. På baggrund af den offentlige debat i Danmark og i EU-regi om revisorerhvervet, en debat, som var pågået i en del år, afholdt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i november 1998 en revisorkonference, hvor rammerne for en fremtidig revisorlovgivning blev drøftet. Konferencens hovedtema var revisors uafhængighed, og der blev drøftet forskellige modeller til en regulering af uafhængigheden. Der var på konferencen udbredt enighed om, at revisors generelle arbejdsområde var angivet for snævert i den gældende revisorlovgivning. Som opfølgning på revisorkonferencen blev Revisorkommissionen anmodet om at overveje en ændring af lovgivningen. Kommissionen afgav i maj 1999 en redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen.

27 27 Med hensyn til spørgsmålet om ændring i revisorers virksomhedsområde, herunder revisorernes mulighed for at yde rådgivningsvirksomhed, blev Revisorkommissionen bedt om at foretage yderligere undersøgelser, således at ændring af revisorlovgivningen kunne ske i to etaper. Første etape blev gennemført ved en lovændring af 29. december Denne ændring rummede imidlertid alene mindre justeringer af lovgivningen. Justeringer, hvorved revisor fik mulighed for at revidere og assistere ved udfærdigelsen af supplerende beretninger samt udøve aktiviteter under erhvervsserviceordningen. Endvidere blev der skabt hjemmel til, at revis i- onsvirksomheder kunne drives også som kommanditaktieselskaber (partnerselskaber).

28 2. Den internationale udvikling Baggrund Regler om lovpligtige revisorers uafhængighed i EU fremkom første gang i EU s 8. direktiv om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber (84/253/EØF). Direktivet indeholder de uddannelsesmæssige krav til revisorer, der skal foretage lovpligtig revision, men herudover fastsættes i direktivets art , at den enkelte medlemsstat skal foreskrive, at revisorer ikke kan udføre lovpligtig revision, hvis de ikke er uafhængige ifølge medlemsstatens lovgivning, samt at de, såfremt de alligevel gør det, kan pålægges sanktioner. 8. direktiv regulerer således først og fremmest de uddannelsesmæssige krav til revisorer, der skal foretage lovpligtig revision, mens spørgsmålet om reguleringen af uafhængigheden overlades til medlemsstaterne selv. Reguleringen i de enkelte medlemsstater er meget forskelligartet. Situationen med forskellige uafhængighedsbestemmelser medlemslandene imellem har imidlertid gjort det vanskeligt at bibringe investorer og aktionærer i EU tilstrækkelig sikkerhed for, at alle revisorer i EU afgiver erklæringer under den fornødne uafhængighedsgaranti. EU-Kommissionen udgav i 1996 en grønbog med titlen: Revisors Rolle, Stilling og Ansvar i forbindelse med Lovpligtig Revision i EU. Initiativet var et led i et større projekt, som havde til formål at tilvejebringe et effektivt indre finansmarked i bred forstand inden for EU. Tanken bag projektet var at skabe ensartethed på det europæiske finansmarked, for derved at gøre det mere attraktivt at investere i det europæiske erhvervsliv. Én af forudsætningerne herfor var - og er - at virksomhedernes regnskaber er sammenlignelige, og at den lovpligtige revision af regnskaberne er ensartet i EU. I 1998 nedsatte EU-Kommissionen en revisionskomite med repræsentanter for lovgivere, regnskabsbrugere og revisorerhvervet i medlemslandene. Revisionskomiteen fik til opgave at se nærmere på muligheden for at skabe fælles regler for bl.a. regnskabsaflæggelse, kvalitetskontrol, uafhængighed og revisionsstandarder. Også på videre internationalt plan foregik der bestræbelser på at skabe ensartede regler for revisorers uafhængighed. The international Federation of Accountants (IFAC) forsøgte sig, dog uden større international tilslutning. I

29 29 USA udstedte The Securities and Exchange Commission (SEC) regler, der regulerer revisorers uafhængighed, men dette regelsæt er først og fremmest beregnet på revisorer, der reviderer meget store selskaber. På Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 blev det vedtaget at fremskynde virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, og der blev fastsat en frist for integrationen af EU s finansielle markeder til EU s initiativer og den tidsmæssige planlægning skal ses på baggrund heraf Initiativer På regnskabsområdet har EU-Kommissionen foreslået, at alle børsnoterede selskaber fra 2005 skal følge de internationale regnskabsstandarder (IAS) i det mindste i deres koncernregnskaber. De internationale regnskabsstandarder er udviklet af den internationale standardudstedende organisation International Accounting Standard Board (IASB). I den nye årsregnskabslov er der givet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at tillade eller kræve, at bestemte grupper af virksomheder skal følge internationale standarder. Formålet med denne bestemmelse er at kunne tillade eller pålægge f.eks. børsnoterede selskaber og andre større selskaber at følge IAS, efter at reglerne herom er vedtaget i EU. I november 2000 fremkom EU-Kommissionen med en henstilling om mindstekrav til kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision. Henstillingen retter sig til medlemslandene samt EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island). EU-Kommissionen har siden 1998 arbejdet på fælles regler for revisorers uafhængighed, og det forventes, at der vil blive vedtaget en henstilling (et sæt fundamentale principper) herom i begyndelsen af Også denne henstilling retter sig til medlemslandene og EØS-landene. Tilbage står et forsøg på at skabe en fælles opfattelse af begrebet revision. EU-Kommissionen forventes at komme med et første udspil på dette område i løbet af Der er således tale om en række initiativer, som i fællesskab skal medvirke til at fjerne hindringerne for et fælles kapitalmarked i EU.

30 Henstillingernes retsvirkning På grund af de meget forskellige nationale reguleringsmåder, der eksisterer, valgte EU-Kommissionen at gå bort fra den traditionelle direktivudstedende vej og i stedet benytte sig af henstillinger (recommendations). I modsætning til et direktiv ligger der i en henstilling ingen forpligtelse for en medlemsstat til at implementere denne i national lovgivning. Da der som oftest er stor enighed medlemsstaterne imellem om EU-Kommissionens initiativer, må det imidlertid formodes, at henstillingerne vil blive implementeret i medlemsstaternes nationale ret. Sker dette mod forventning ikke inden for en kort overvågningsperiode, vil EU-Kommissionen overveje næste skridt, herunder at benytte fællesskabslovgivning. I praksis forventes det, at de relevante henstillinger hurtigt vil blive fulgt i de enkelte medlemslande. Henstillingen om kvalitetssikring er en minimumshenstilling. Det betyder, at medlemsstaterne som minimum skal følge henstillingens indhold, men nationalt kan fastsætte strammere regler. Henstillingen er selvstændigt omtalt i betænkningens del 2, afsnit 6, og henstillingen er i øvrigt i sin helhed optrykt som bilag 3 til betænkningen. EU-henstillingen om revisorers uafhængighed benævnes også fundamentale principper (fundamental principles). Der ligger næppe andet heri, end at medlemslandene har en vis frihed i forbindelse med implementeringen af det fælles regelsæt EU-henstillingen om revisorers uafhængighed Henstillingens angrebsvinkel på uafhængighedsspørgsmålet er anderledes end den traditionelt danske, som for det første ganske nøje afgrænser revisors virksomhedsområde og for det andet opererer med en række stramme generelle forbudsregler (generelle habilitetskrav) og konkrete forbudsregler (konkrete habilitetskrav). Henstillingen benytter en principle-based approach, som forudsætter, at revisor/revisionsvirksomheden har fokus på de forventninger, offentligheden/brugerne har til revisionen. Revisor skal vurdere de trusler, der er mod uafhængigheden, og sætte ind med sikkerhedsforanstaltninger, der kan reducere sådanne trusler.

31 31 EU-henstillingen består af to dele: en begrebsramme, som skitserer de overordnede krav til uafhængigheden og et sæt af specifikke krav, der skal anvendes ved udførelsen af lovpligtig revis ion. Henstillingen forholder sig således alene til den lovpligtige revision og andre lovpligtige erklæringer. Henstillingen er nærmere omtalt i betænkningens del 2, afsnit 2, og er optrykt i sin helhed som bilag 2. Se også afsnit 5.1. om EU-henstillingens retlige betydning.

32 32 3. Revisors uafhængighed 3.1. Uafhængighed som fænomen Der er blandt teoretikere, praktikere og lovgivere enighed om, at et af de mest centrale krav, der må stilles til en revisor, er, at han eller hun er uafhængig. Baggrunden for dette krav er, at revisor i sin reviderende funktion skal tilføre et af kunden aflagt regnskab en større grad af troværdighed gennem en påtegning. Dette mål kan ikke nås, såfremt modtageren af regnskabet ikke anser revisor for uafhængig. Gør modtageren ikke det, vil det ikke gøre nogen forskel, om regnskabet er forsynet med en påtegning eller ikke. Modtageren vil i så fald hverken få tillid til regnskabet eller, hvis regnskabet er misvisende, øget information i kraft af revisors forbehold i påtegningen på regnskabet. Regnskabet kunne lige så godt være fremsendt direkte fra den virksomhed, der har udarbejdet det. I en sådan situation ville modtagerens grad af tillid til regnskabet alene være forbundet med tilliden til den regnskabsaflæggende virksomhed. Det er således en afgørende forudsætning, at revisors uafhængighed sikres så godt som muligt. Uafhængighed skilles (især i revisorverdenen) op i to: synlig uafhængighed (independence in appearance) og faktisk uafhængighed (independence in fact - nogle gange i stedet kaldet: independence of mind). Begreberne synlig og faktisk kunne erstattes af andre. F.eks., kunne man i stedet tale om ydre og indre uafhængighed. Man kunne alternativt beskrive, at independence in appearance betyder at fremstå som uafhængig. Uanset hvilket ordvalg, der anvendes, kan det imidlertid misforstås således, at fremtrædelsesuafhængigheden er et negativt ladet begreb, der skal skjule realiteterne. Det er ikke den forståelse, der er den rigtige. Når ordet synlig er foretrukket her og i det følgende, skyldes det, at det rammende beskriver, at det er den del af uafhængigheden, man lader komme til syne. Sondringen er vigtig, idet den betoner, at regnskabslæserens tillid ikke blot er afhængig af, at den reviderende revisor faktisk har været uafhængig, men også at han eller hun (for regnskabsbrugeren) fremtræder som sådan. Man kan ikke adskille disse to sider af uafhængighedskravet, idet de gensidigt supplerer hinanden, og idet de hver især ville være værdiløse. Der er ikke

33 33 enighed om, hvilke tiltag, der sikrer henholdsvis den faktiske og den synlige uafhængighed, idet f.eks. lovgivning og andre skrevne forbud såvel kan opfattes som understøttende den synlige uafhængighed som den faktiske uafhængighed. Virkeligheden er antagelig, at (lov)regler enten kan understøtte eller undergrave begge aspekter. Når revisors omverden således kan læse i regelsættene, at en revisor ikke må beskæftige sig med givne ting og ikke må involvere sig med en kunde på nærmere beskrevne måder, styrker dette den synlige uafhængighed, idet man derved opnår en ydre sikkerhed for uafhængighed. Når forbudene respekteres, hindrer de samtidig i vidt omfang de afhængighedsskabende situationer i at opstå - hvorved også den faktiske uafhængighed styrkes. Omvendt kan en lempelse af uafhængighedsreglerne opfattes negativt af omverdenen, således at denne tror, at nu åbnes der for afhængighed mellem revisor og dennes kunde. Der kan dog være den realitet, at revisor nu kan komme i potentielt afhængighedsskabende situationer. Hvor der således er enighed om, at revisor skal være uafhængig, er der ikke enighed om, hvorledes man opnår den ønskede uafhængighed. Der er dog et fælles udgangspunkt: Revisor skal være uafhængig af den kundevirksomhed, hvorom revisor udtaler sig. Om det herudover kan og bør kræves, at revisor er uafhængig af andre interesser, er omdiskuteret, idet der dog er et vist fælles fodslag i retning af, at revisor også bør være uafhængig af sin hvervgiver, hvis andre end denne skal kunne anvende revisors arbejde. I en række lande har lovgiver opstillet helt forskellige kauteler (safeguards) om revisors uafhængighed. Nogle steder må revisor ikke beskæftige sig erhvervsmæssigt med andet end revision og dertil hørende virksomhed, andre steder må revisor beskæftige sig med alt andet, såfremt han eller hun måtte have lyst. Nogle steder må revisor ikke i sin egenskab af revisor beskæftige sig med anden erhvervsvirksomhed, men gerne som privatperson. Nogle steder må revisor ikke rådgive den samme kunde, som han eller hun reviderer, andre steder er dette ikke blot tilladt, men anses ligefrem som ønskværdigt. Nogle steder må revisor ikke yde bogføringsmæssig assistance, men må gerne rådgive etc. etc. Det eneste gennemgående krav er, at revisor ikke må træffe beslutninger på kundens vegne/for kunden, men derudover er reguleringstyperne traditionelt stærkt forskelligartede. At billedet ser ud, som det gør, beror bl.a. på, at det aldrig er videnskabeligt påvist, hvori uafhængighed består, og hvad der skal til for at sikre den.

34 34 Det beror også på forskellig kultur og forskellig erhvervshistorisk udvikling, og det beror på forskellig juridisk tradition. Det er aldrig påvist, at en given tilknytning til revisorfremmede aktiviteter har medført dårlige, urigtige eller forkerte erklæringer. Heller ikke i lande, som f.eks. Norge, hvor man slet ikke har regler om generel uafhængighed. Det kan dog ikke afvises, at forekomsten af en given afhængighed ikke har spillet en rolle i det forløb, der har ført frem til en given erklæring/påtegning. Dels fungerer afhængighed primært skjult i den pågældende person, dels interesserer retssystemer sig efterfølgende kun sjældent for, hvorfor en given erklæring har været misvisende, men derimod for, hvorvidt dette faktisk har været tilfældet og - især i erstatningssager - hvilke konsekvenser den pågældende erklæringsafgivelse har haft Uafhængighed og EU-regulering EU s 8. selskabsdirektiv er det eneste direkte revisorlovsrelevante direktiv. I præamblen fastslås bl.a., at det bør sikres, at vedkommende personer opfylder visse vandels- og uafhængighedskrav. I de enkelte artikler er følgende anført vedrørende kravene til uafhængighed: art. 3: En medlemsstats myndigheder kan kun meddele autorisation til personer, der fører en retskaffen vandel og som ikke udøver nogen form for virksomhed, der i henhold til denne medlemsstats lovgivning er uforenelig med den lovpligtige revision af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede dokumenter. art. 24: art. 27: Medlemsstaterne foreskriver, at disse personer ikke kan udføre en lovpligtig revision, såfremt de ikke er uafhængige ifølge lovgivningen i den medlemsstat, der stiller krav om denne revision. Medlemsstaterne sikrer, at i det mindste de aktionærer og selskabsdeltagere i autoriserede revisionsselskaber samt de medlemmer af selskabernes administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, der ikke personligt i en medlemsstat opfylder betingelserne i artikel 3 til 19, ikke griber ind i udførelsen af en revision på en måde, som vil kunne indvirke på uafhængigheden hos den fysiske person, der i revisionsselskabets navn udfører revision af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede dokumenter.

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999 Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen Maj 1999 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Baggrund 1.1 Indledning s. 3 1.2 Revisorkommissionens medlemmer s. 4 2. Internationale

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere