Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008"

Transkript

1 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i Resultater af kvalitetskontrollen Den ordinære kontrol 2007/ Resultat af ordinær kvalitetskontrol Supplerende og fornyet kvalitetskontrol Oversigt over resultaterne af den gennemførte kontrol 7 6. Opfølgning på lovpligtig kvalitetskontrol 7 7. Ekstern information om den foreningsbaserede kvalitetskontrol 7 8. Kurser og orienteringsmøder for kontrollanter 8 9. Retningslinjer for foreningsbaseret kvalitetskontrol Nyt 8. direktiv og ny revisorlov Det kommende foreningsår 9 Bilag 1. Kvalitetsudvalgets sammensætning 10 Bilag 2. FSRs vedtægtsbestemmelser om kvalitetskontrol 10 Bilag 3. FSRs retningslinier for obligatorisk efteruddannelse, afsnit Bilag 4. Kvalitetskontrollens årlige tidsforløb 11 Bilag 5. Oversigt over retningslinjer mv. for FSRs kvalitetskontrol 12

2 2 1. Indledning Formålet med FSRs kvalitetskontrol er at tilskynde og støtte medlemmer og revisionsfirmaer i bestræbelserne på at sikre kvaliteten af de statsautoriserede revisorers ydelser. Kvalitetskontrollen er obligatorisk for statsautoriserede revisorer, der er medlemmer af FSR, og som praktiserer som revisorer. Kontrollen omfatter derfor ikke medlemmer, der har deponeret beskikkelsen som statsautoriseret revisor. Foruden FSRs kvalitetskontrol er der i regi af Revisortilsynet etableret en lovpligtig kvalitetskontrol, der omfatter revisions- og erklæringsopgaver i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. FSRs kvalitetskontrol omfatter således ikke disse opgaver 1. Kvalitetsudvalget nedsættes af FSRs bestyrelse. Udvalget har til opgave at tilrettelægge og føre tilsyn med FSRs kvalitetskontrol. Kvalitetsudvalgets sammensætning 2007/2008 fremgår af bilag 1. Kvalitetsstyringskravene i revisorbranchen og etableringen af lovpligtig såvel som foreningsbaseret kvalitetskontrol skal ses i lyset af den stigende opmærksomhed, der er fra omverdenen på revisors arbejde. Ikke blot i Danmark, men også i de fleste andre vestlige lande, har revisionsfirmaerne og revisorprofessionen påtaget sig en aktiv rolle til sikring af, at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant til stadighed lever fuldt ud op til gældende normer for revisors arbejde. At revisorprofessionen påtager sig en sådan aktiv rolle er i øvrigt i overensstemmelse med de pligter, der påhviler FSR som forudsætning for medlemskabet af den verdensomspændende revisororganisation, International Federation of Accountants (IFAC), der har præciseret kravene herom i Statement of Membership Obligation No. 1, Quality Assurance, fra april Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring er nødvendig for, at den statsautoriserede revisor kan opfylde kravet om god revisorskik ved udførelse af sit hverv. Både danske og internationale revisionsstandarder indeholder krav om kvalitetsstyring. Revisionsfirmaet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kvalitetsstyringen bestående af: Retningslinjer for den generelle kvalitetsstyring Retningslinjer for styring af kvaliteten i den enkelte opgave Retningslinjer for efterfølgende kvalitetskontrol Kravet om kvalitetsstyring og -kontrol omfatter alle revisions- og erklæringsopgaver samt assistance- og rådgivningsopgaver inden for revisors professionelle kompetenceområder. Det er således alle revisionsfirmaets ydelser, som er omfattet. Den generelle kvalitetsstyring omfatter retningslinjer for bl.a. sikring af revisors uafhængighed og tavshedspligt, sikring af faglig kompetence, standarder for planlægning, udførelse og dokumentation af den enkelte opgave mv. 1 For medlemmer på Færøerne og i Grønland omfatter FSRs kvalitetskontrol dog alle professionelle ydelser inden for virksomhedsområdet, da Færøerne og Grønland ikke er omfattet af Revisortilsynets kvalitetskontrol.

3 3 Den individuelle kvalitetsstyring omfatter de retningslinjer, der sikrer, at den enkelte opgave løses i overensstemmelse med firmaets fastlagte kvalitetsnormer. Den efterfølgende kvalitetskontrol udføres som en intern kontrol i revisionsfirmaet med henblik på at sikre kvaliteten af revisionsvirksomhedens generelle retningslinjer, at den enkelte opgave er løst i henhold til de fastlagte kvalitetsnormer, og at revisionsfirmaets ledelse tager nødvendige skridt til at rette eventuelle mangler, der konstateres i forbindelse med kontrollen. Den efterfølgende kvalitetskontrol er en integreret del af firmaets kvalitetsstyring. 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol Den foreningsbaserede kvalitetskontrol er en obligatorisk ekstern kvalitetskontrol for FSRs medlemsvirksomheder, og omfatter de opgaver inden for virksomhedsområdet, som ikke er dækket af revisorlovens 1, stk. 2. Ordningen indebærer, at alle medlemsfirmaer med visse intervaller underkastes kvalitetskontrol udført af et andet revisionsfirma. Alle firmaer underkastes kontrol i løbet af hver kontrolperiode, der strækker sig over ca. 4 år. Kvalitetskontrollen er fastsat i FSRs vedtægter mv., jf. bilag 2 og 3. Kvalitetskontrollens årlige tidsforløb fremgår af bilag 4. Det udvalgte firma vælger selv sin kontrollant blandt FSRs øvrige medlemmer. Den valgte kontrollant godkendes af Kvalitetsudvalget. De nærmere krav til kontrollantens uafhængighed og kompetence fremgår af den aftale om kvalitetskontrol, som skal indsendes til Kvalitetsudvalget. Det er naturligvis afgørende, at kontrollanten er kompetent og uafhængig af det firma, der skal kontrolleres, jf. også de almindelige regler i revisorlovgivningen og faglige standarder. Eksempelvis må der ikke foretages krydsende kvalitetskontrol, hvor to revisionsfirmaer foretager kvalitetskontrol hos hinanden. Kontrollanten vil ligeledes være inhabil, hvis han/hun eller hans/hendes firma sammen med det firma, der skal kontrolleres, deltager i et fagligt samarbejde om kvalitetsstyring og kvalitetskontrol. Efter at have foretaget en gennemgang og bedømmelse af kvalitetsstyringssystemet i det kontrollerede revisionsfirma gør kontrollanten i form af en erklæring Kvalitetsudvalget og det kontrollerede firma bekendt med resultatet. Såvel kontrollanten som Kvalitetsudvalget er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, de bliver bekendt med i forbindelse med kontrollen. Såfremt kontrollen har afdækket mangler i kvalitetsstyringen, vil Kvalitetsudvalget tage stilling til eventuelle sanktioner. Disse kan enten bestå i en henstilling om, at kvaliteten af revisionsfirmaets kvalitetsstyring forbedres på visse områder inden næste ordinære udtrækning eller i udvælgelse af firmaet til fornyet kontrol i det efterfølgende år. Ultimativt kan FSRs bestyrelse - efter indstilling fra Kvalitetsudvalget - ekskludere et medlem, der ikke opfylder pligterne i henhold til FSRs vedtægter og retningslinjerne for kvalitetskontrol. I visse særlige tilfælde anmodes kontrollanten om at udføre en supplerende kontrol med henblik på at påse, at de nødvendige forbedringer er foretaget, inden Kvalitetsudvalget endeligt tager stilling til firmaets kvalitetsstyring og eventuelle sanktioner. En supplerende kontrol

4 4 indebærer - i modsætning til en fornyet kontrol - at kontrollanten kan nøjes med at gennemgå og vurdere nærmere fastlagte forhold i firmaets kvalitetsstyring. En oversigt over gældende retningslinjer mv. for FSRs kvalitetskontrol fremgår af bilag Gennemførte kontroller i Nedenstående tabel giver en samlet oversigt over antallet af gennemførte kvalitetskontroller siden 1994, hvor FSRs kvalitetskontrol blev etableret. Tabellen viser antallet af modtagne erklæringer om udført kontrol. Herunder er anført antallet af erklæringer vedrørende ordinær kontrol, dvs. kvalitetskontrol, der er påbegyndt ved den årlige statistiske udvælgelse, samt erklæringer vedrørende fornyet kontrol, dvs. kvalitetskontrol, som er blevet gennemført efter pålæg fra Kvalitetsudvalget på baggrund af konstaterede mangler i firmaets kvalitetsstyring. Erklæringer modtaget i perioden Antal modtagne erklæringer i alt Heraf ordinær kontrol Fornyet/suppl. kontrol Juni 94-maj Juni 95-maj Juni 96-maj Juni 97-maj Juni 98-maj Juni 99-maj Juni 00-maj Juni 01-maj Juni 02-maj Juni 03-maj Juni 04-maj Juni 05-maj Juni 06-maj Juni 07-maj Som det fremgår, modtog udvalget 157 erklæringer om udført kontrol i 2007/2008. Heraf vedrørte 150 erklæringer firmaer, som blev udvalgt til ordinær kontrol i Udvalget har herudover i 2007/2008 modtaget 2 erklæringer om supplerende kontrol, som vedrører tidligere år, samt 5 erklæringer om fornyet kontrol i firmaer, som oprindeligt blev udvalgt i 2005 eller Resultater af kvalitetskontrollen 5.1. Den ordinære kontrol 2007/2008 Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Foreningsåret var det fjerde år i regi af den nuværende kvalitetskontrolordning for FSRs medlemmer, hvor kontrollen af erklæringsydelser (opgaver inden for virksomhedsområdet, som er dækket af revisorlovens 1, stk. 2) er varetaget af Revisortilsynet og kontrollen af andre

5 5 professionelle ydelser (opgaver inden for virksomhedsområdet, som ikke er dækket af revisorlovens 1, stk. 2) er varetaget af FSRs Kvalitetsudvalg. Udvælgelsen af firmaer i marts 2007 foregik på den måde, at udvalget som udgangspunkt valgte de samme firmaer til foreningsbaseret kvalitetskontrol, som var blevet udvalgt af Revisortilsynet til lovpligtig kvalitetskontrol dog naturligvis kun firmaer, som var medlemsvirksomheder i FSR. Derudover udtog udvalget ca. 20 medlemsfirmaer, som ikke var blevet udtaget til lovpligtig kvalitetskontrol i den periode, som den lovpligtige kvalitetskontrol har eksisteret, idet foreningsåret 2007/2008 var et opsamlingsår, hvor alle medlemsfirmaer, der endnu ikke var blevet kvalitetskontrolleret i FSR-regi i perioden (fjerde runde af den foreningsbaserede kvalitetskontrol) automatisk blev udtaget til foreningsbaseret kontrol. Herudover foretog Kvalitetsudvalget udvælgelse af medlemsvirksomheder på Færøerne og i Grønland, som ikke var udvalgt i Revisortilsynets regi, da der pt. ikke er indført lovpligtig kvalitetskontrol på Færøerne og Grønland. Udvælgelsen af firmaer til lovpligtig og dermed til foreningsbaseret kvalitetskontrol sker pt. som udgangspunkt over en 4-årig cyklus, således at der i gennemsnit udvælges 25 % af revisionsvirksomhederne hvert år. Revisortilsynet udvalgte 184 statsautoriserede revisionsvirksomheder (inkl. holdingselskaber) til kvalitetskontrol i 2007/2008. Heraf var 36 firmaer og/eller holdingselskaber ikke medlemsvirksomheder i FSR og blev derfor frasorteret ved udvælgelsen af firmaer til foreningsbaseret kvalitetskontrol. Hertil kommer ét firma udvalgt til foreningsbaseret kvalitetskontrol på Færøerne og ét firma i Grønland. Der resterede herefter 150 medlemsfirmaer, som i 2007/2008 har fået gennemført ordinær kvalitetskontrol i FSR-regi. De modtagne erklæringer fordeler sig på følgende firmastørrelser (antal SR = antal statsautoriserede revisorer): Antal erklær. Antal SR Holdingselskaber 45 0 Enkelmandsfirmaer SR SR 7 45 Over 9 SR De modtagne erklæringer fra 150 firmaer (105 firmaer eksklusive holdingselskaber) omfatter således 803 statsautoriserede revisorer. Det samlede antal medlemsvirksomheder i FSR udgør 313 (eksklusive holdingselskaber) og det samlede antal statsautoriserede revisorer med beskikkelse, som er medlemmer af FSR, udgør Sammenlignet med 2006/2007 har der i år været et noget større antal medlemsvirksomheder og et meget større antal statsautoriserede revisorer, som har fået gennemført kvalitetskontrol.

6 6 Dette skal ses på baggrund af, at Revisortilsynet ved den tilfældige udvælgelse i 2007 udvalgte to af de store firmaer (med over 200 statsautoriserede revisorer i hver) til kontrol Resultat af ordinær kvalitetskontrol I lighed med tidligere år viser kontrollen, at langt de fleste medlemsvirksomheder, som har været underkastet kvalitetskontrol, har en tilfredsstillende kvalitetsstyring af de ydelser, som FSRs kvalitetskontrol omfatter. Resultatet af den foreningsbaserede kvalitetskontrol i de 150 firmaer er, at kvalitetsstyringen for andre professionelle ydelser (opgaver inden for virksomhedsområdet, som ikke er dækket af lovpligtig kvalitetskontrol) fungerer tilfredsstillende (dvs. uden væsentlige bemærkninger) i 144 firmaer med i alt 752 statsautoriserede revisorer. Af de 144 firmaer var der 45 firmaer, som var rene holdingselskaber, det vil sige ejerselskaber uden egentlig aktivitet. I 3 firmaer med i alt 3 statsautoriserede revisorer var kvalitetsstyringen for andre professionelle ydelser ikke tilfredsstillende. Firmaerne blev pålagt fornyet foreningsbaseret kvalitetskontrol, der skal gennemføres i firmaer med i alt 48 statsautoriseret revisorer modtog en henstilling om at forbedre kvalitetsstyringen af andre professionelle ydelser på enkelte specifikke områder, således at manglerne er udbedret inden næste ordinære kvalitetskontrol. Efterlevelse af FSRs bestyrelses retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse indgår fra 2006 som en del af den foreningsbaserede kvalitetskontrol. Udvalget konstaterede ud fra de modtagne erklæringer i foreningsåret 2007/2008, at der i et mindre antal revisionsfirmaer dette var især blandt helt små firmaer var mangler i forbindelse med opfyldelse af disse krav, herunder manglende eller mangelfulde beskrivelser af procedurer om efteruddannelse i kvalitetstyringssystemet og/eller manglende opfyldelse af det krævede antal timers efteruddannelse. Udvalget har orienteret FSRs bestyrelse herom Supplerende og fornyet kvalitetskontrol I foreningsåret 2007/2008 modtog udvalget 2 erklæringer om supplerende kvalitetskontrol i firmaer, som blev udvalgt til ordinær kontrol i 2006, men hvor udvalget havde anmodet om at få gennemført supplerende kontrol på grund af enkeltstående mangler. Den supplerende kontrol viste, at kvalitetsstyringen for andre professionelle ydelser nu var tilfredsstillende i begge firmaer (med i alt 3 statsautoriserede revisorer). Udvalget modtog desuden 5 erklæringer om fornyet kvalitetskontrol i firmaer (med i alt 5 statsautoriserede revisorer), som fik gennemført ordinær kvalitetskontrol i 2005 eller 2006, men som på grund af konstaterede væsentlige mangler var blevet anmodet om at få gennemført fornyet kontrol. Den fornyede kvalitetskontrol viste, at kvalitetsstyringen for andre professionelle ydelser nu var tilfredsstillende i 4 af de pågældende firmaer. Ét firma blev atter pålagt fornyet kontrol på grund af væsentlige mangler.

7 5.4. Oversigt over resultaterne af den gennemførte kontrol 7 Det samlede resultat vedrørende de behandlede erklæringer i perioden juni 2007 maj 2008 fremgår af nedenstående tabeller. I alt Note: Tabellen viser antal firmaer omfattet af erklæringer, modtaget i perioden 1. juni maj 2007 Tabel 1. Resultat af udført kontrol 2007/2008 Antal firmaer Tilfredsstillende Henstilling Fornyet I alt kontrol Ordinær kontrol (udvalgt i 2007) Suppl. kontrol (udvalgt i 2006) Fornyet kontrol (udvalgt i 2005/ Tabel 2. Resultat af udført kontrol 2007/2008 Antal statsautoriserede revisorer Tilfredsstillende Henstilling Fornyet I alt kontrol Ordinær kontrol (udvalgt i 2007) Suppl. kontrol (udvalgt i 2006) Fornyet kontrol (udvalgt i 2005/2006) I alt Note: Tabellen viser antallet af statsautoriserede revisorer omfattet af erklæringer, modtaget i perioden 1. juni maj Opfølgning på lovpligtig kvalitetskontrol Kvalitetsudvalget har i efteråret 2007 rettet henvendelse til de fem medlemsvirksomheder, som af Revisortilsynet fik pålagt fornyet lovpligtig kvalitetskontrol som opfølgning på den lovpligtige kvalitetskontrol i Udvalget gjorde medlemmerne opmærksom på muligheden for at søge hjælp hos en kollega med henblik på at få gennemført de påkrævede forbedringer. Udvalget anmodede desuden om at blive orienteret om det videre forløb. Udvalget har i den forbindelse konstateret, at fire af disse firmaer efterfølgende har fået gennemført kvalitetskontrol, der viser, at kvalitetsstyringen nu fungerer tilfredsstillende. Et firma er blevet pålagt fornyet kontrol, som skal gennemføres i Ekstern information om den foreningsbaserede kvalitetskontrol Kvalitetsudvalget har hvert år siden 1999 udsendt en offentligt tilgængelig beretning om den foreningsbaserede kvalitetskontrol til en række af foreningens samarbejdspartnere, herunder relevante organisationer og offentlige myndigheder, bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Re-

8 8 visorkommissionen og Revisortilsynet. Beretningerne er desuden offentliggjort på FSRs hjemmeside. 8. Kurser og orienteringsmøder for kontrollanter Kvalitetsudvalget forestod i samarbejde med Revisortilsynet tilrettelæggelsen af orienteringsmøder og kurser for kvalitetskontrollanter, der fandt sted i september 2007 i Århus henholdsvis København. Der deltog i alt ca. 220 personer, heraf ca. 140 statsautoriserede revisorer og ca. 80 registrerede revisorer. Foredragsholdere på orienteringsmødet og kurset var bl.a. formanden for Revisortilsynet, en repræsentant for FSRs revisionstekniske udvalg og erfarne kvalitetskontrollanter. I tilknytning til kurset/orienteringsmødet om lovpligtig kvalitetskontrol afholdtes orienteringsmøde for de kontrollanter, der var medlemmer af FSR, om den foreningsbaserede kvalitetskontrol. Dette orienteringsmøde blev forestået af medlemmer af FSRs Kvalitetsudvalg. 9. Retningslinjer for foreningsbaseret kvalitetskontrol Udvalget udsendte i august 2007 en opdateret version af Retningslinjer for gennemførelse af den foreningsbaserede kvalitetskontrol og rapportering herom. Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til FSRs vedtægter, 26, stk. 2, og erstatter de hidtidige retningslinjer fra juli Der var primært tale om en række mindre justeringer flere steder i retningslinjerne, bl.a. med henblik på en vis harmonisering til Revisortilsynets retningslinjer. Retningslinjerne for foreningsbaseret kvalitetskontrol skal ses i sammenhæng med Revisortilsynets retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Såvel Revisortilsynets som Kvalitetsudvalgets retningslinjer forventes ajourført igen i løbet af forsommeren/sommeren Nyt 8. direktiv og ny revisorlov Af betydning for den fremtidige kvalitetskontrolordning kan henvises til, at Europa-Parlament og Rådet i maj 2006 vedtog et nyt 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderende regnskaber. Direktivet indeholder bestemmelser om indførelse af kvalitetssikring i medlemslandene som opfølgning på EU-Kommissionens henstilling herom fra Folketinget vedtog i juni 2008 en ny revisorlov med henblik på at implementere det nye 8. direktiv i den danske lovgivning. Der vil i den forbindelse blive ændringer af de hidtidige bestemmelser om lovpligtig kvalitetskontrol, f.eks. med hensyn til udvælgelseshyppighed, udpegning af kontrollanter samt den måde, hvorpå kontrollanten honoreres for det udførte arbejde. Rammerne for Revisortilsynet og dets virke strammes op som følge af den internationale udvikling. Således vil udvælgelsen af kontrollanter fremover blive foretaget af Revisortilsynet, der ligeledes vil udrede betalingen til den enkelte kontrollant. Det vil dog som hidtil være den kontrollerede virksomhed, der betaler men fremover via Revisortilsynet for udførelsen af kontrollen. Hyppigheden af den periodiske kvalitetskontrol for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, sættes ned til tre år (hidtil fire år),

9 9 mens hyppigheden for periodevis kontrol af alle andre revisionsvirksomheder sættes op til 6 år. De detaljerede regler vil blive fastlagt i bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 11. Det kommende foreningsår De firmaer, som skal have gennemført kvalitetskontrol i 2008, er blevet udvalgt i marts Kvalitetskontrollen afvikles igen i år parallelt med den lovpligtige kvalitetskontrol i FSRs medlemsvirksomheder. Udvalget påregner i samarbejde med Revisortilsynet at forestå afviklingen af orienteringsmøder/kurser for kvalitetskontrollanter efter sommerferien Orienteringsmøderne/kurserne finder sted i Århus og i København den 21. august henholdsvis 4. september 2008.

10 10 Bilag 1. Kvalitetsudvalgets sammensætning Kvalitetsudvalget har i foreningsåret 2007/2008 bestået af følgende medlemmer: Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg Kresten Lei, Sønderborg Ole Christian Nielsen, København Michael Nielsson, Århus Henrik Braderup Olsen, Viby Sekretær: Ole Steen Jørgensen Bilag 2. FSRs vedtægtsbestemmelser om kvalitetskontrol 5 Virksomhedsområdet for en statsautoriseret revisionsvirksomhed omfatter revision af regnskaber mv., supplerende beretninger og afgivelse af erklæringer og rapporter. Stk. 2. Endvidere omfatter virksomhedsområdet rådgivning og assistance inden for områder, som naturligt ligger inden for revisionsvirksomhedens arbejdsområder, og som er dækket af statsautoriserede revisorers uddannelse eller af revisionsvirksomhedens øvrige kompetencer... Stk. 4. Det påhviler medlemsvirksomhederne at etablere kvalitetsstyring, som på passende måde sikrer, at opgaverne udføres i overensstemmelse med god revisorskik Bestyrelsen nedsætter et kvalitetsudvalg bestående af op til 7 medlemmer. Det er kvalitetsudvalgets opgave at tilrettelægge og føre tilsyn med FSRs kvalitetskontrol. Udvalgets vælger selv sin formand og viceformand. Stk. 2. Medlemmerne og medlemsvirksomhederne har pligt til at underkaste sig kvalitetskontrol efter reglerne i 26. Stk. 3. Den foreningsbaserede kvalitetskontrol gennemføres ved kontrolbesøg hos medlemsvirksomhederne. Ved kvalitetskontrollen påses, at medlemsvirksomhederne opfylder pligterne i 5, stk Kvalitetskontrollen udføres af medlemmer af FSR, og kontrolbesøg foretages af medlemmer, der ikke har deponeret deres beskikkelse. De pågældende skal være uafhængige af det medlem og den medlemsvirksomhed, der kontrolleres. Stk. 2. Kvalitetsudvalget fastsætter generelle retningslinjer for kvalitetskontrollens gennemførelse, såvel over for de medlemmer, der udfører kvalitetskontrollen, som for de medlemsvirksomheder, kontrollen retter sig mod.

11 11 Stk. 3. Kvalitetsudvalget kan beslutte, at et udpeget medlem i en konkret situation ikke kan forestå kvalitetskontrollen. Stk. 4. Det kontrollerende medlem meddeler resultatet af den udførte kvalitetskontrol i en erklæring til kvalitetsudvalget og det kontrollerede medlemsfirma. Stk. 5. Kvalitetsudvalget vurderer, om en afgivet erklæring giver anledning til særlige foranstaltninger. Stk. 6. Kvalitetsudvalget kan iværksætte foranstaltninger over for en medlemsvirksomhed, der har været underkastet kvalitetskontrol, enten i form af henstilling eller ved fornyet kontrol. Stk. 7. Såfremt kvalitetsudvalget finder, at en medlemsvirksomhed ikke opfylder pligterne i henhold til 25, kan udvalget indstille det eller de pågældende medlemmer til bestyrelsens sanktion, jf. 3, stk. 5. Stk. 8. Forinden kvalitetsudvalget træffer beslutning i forhold, der er omfattet af stk. 7, skal der gives de berørte medlemsvirksomheder lejlighed til at udtale sig over for udvalget. Stk. 9. Kvalitetsudvalgets medlemmer har tavshedspligt vedrørende alle de oplysninger, som de bliver bekendt med under arbejdet i udvalget. Bilag 3. FSRs retningslinier for obligatorisk efteruddannelse, afsnit FSRs Kvalitetsudvalg foretager i forbindelse med den ordinære kvalitetskontrol jævnfør vedtægternes 26 kontrol af, om medlemmerne har efterlevet retningslinjerne for obligatorisk efteruddannelse. 14. Den eksterne kvalitetskontrol, jævnfør vedtægternes 5, stk. 4, og vil herefter omfatte den obligatoriske efteruddannelse. Kvalitetskontrollen skal: Påse, at revisionsvirksomheden har et tilfredsstillende styringssystem vedrørende efteruddannelse påse, at alle statsautoriserede revisorer i en given måleperiode har overholdt kravene stikprøvevis gennemgå dokumentationen rapportere herom til FSR. Det vil være naturligt at gennemføre kontrollen sideløbende med kontrollen til brug for Revisortilsynet. Bilag 4. Kvalitetskontrollens årlige tidsforløb 1. Udvælgelse af revisionsfirmaer marts 2. Indsendelse af aftaleskema til FSRs Kvalitetsudvalg april 3. Indsendelse af erklæring til FSRs Kvalitetsudvalg 15. nov.

12 12 Bilag 5. Oversigt over retningslinjer mv. for FSRs kvalitetskontrol. Revisionsstandard RS 1, Kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver, september Revisionsstandard RS 220, Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger, november Retningslinjer for gennemførelse af den foreningsbaserede kvalitetskontrol og rapportering herom, juni FSRs vedtægter, 3, 5 og FSRs retningslinjer for obligatorisk efteruddannelse, afsnit FSR har derudover udsendt en lang række faglige publikationer og informationer om kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Udvalget har i øvrigt offentliggjort eksterne beretninger om den foreningsbaserede kvalitetskontrol hvert år siden For så vidt angår den lovpligtige kvalitetskontrol kan henvises til følgende lovgrundlag mv.: Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer nr. 302 af 30. april 2003, Ny revisorlov: Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder nr. 468 af 17. juni 2008, og Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed nr. 337 af 10. maj Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom (juli 2007 med ændringer af oktober 2007). Revisortilsynet: Redegørelse Revisortilsynet: Redegørelse Revisortilsynet: Redegørelse X:\Udvalg\KVALITET\RAPP\Ekstern beret doc

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2015 Rapport om gennemsigtighed for 2015 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2014 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2016 Rapport om gennemsigtighed for 2016 Som revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2010 1 1 CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET CK Holding 2009 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (CVR nr. 32 06 94 36) er moderselskab for den 100% ejede

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere