Dagsorden Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Handicaprådet"

Transkript

1 Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Katrine Kjærbo Charlotte Aagaard Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Janie Nielsen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Karl Vilhelm Nielsen Hanne Olsson-Dragø Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Besøg af Borgerrådgiveren Høringssag: Effektiviseringsforslag som følge af budgetanalyse af hjemmeplejen Beslutningssag: Procedure for opfølgning på allerede beviligede ydelser efter servicelovens 97 og Beslutningssag: Handicaprådets engagement i Special Olympics Orienteringssag: Betaling for rengøring i botilbud Orienteringssag: Fastsættelse af rådighedsbeløb for borgere i botilbud, krisecentre og 110-boformer Beslutningssag: Behov for kontakt til politiske udvalg Orienteringssag: Kommende sager og udeståender Meddelelser og eventuelt...16 Bilagsliste...17

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller at dagsordenen godkendes.

3 3 02. Orienteringssag: Besøg af Borgerrådgiveren 16/12618 Handicaprådet Sagsfremstilling Borgerrådgiverfunktionen i Helsingør Kommune blev oprettet i 2012, og Peter Korsgaard har varetaget funktionen som borgerrådgiver siden maj Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at sikre øget retssikkerhed for borgeren i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed samt at styrke dialogen mellem borgerne og Helsingør kommune. Helsingør Kommunes Borgerrådgiver, Peter Korsgaard, besøger Handicaprådet og fortæller om arbejdet som borgerrådgiver i Helsingør Kommune. Indstilling Formandsskabet indstiller, at orientering foretages.

4 4 03. Høringssag: Effektiviseringsforslag som følge af budgetanalyse af hjemmeplejen 16/12579 Handicaprådet Socialudvalgets dagsordenspunkt Budgetanalyse af hjemmeplejen endelig rapport Svar på kommissoriets spørgsmål om hjemmeplejen Kvalitetsstandarder for benchmarkingkommunerne personlig pleje bad og praktisk hjælp rengøring og Kvalitetsstandard praktisk hjælp og støtte Helsingør Kommune Sagsfremstilling Socialudvalget orienteres på sit møde den 7. juni 2016 om den gennemførte budgetanalyse af hjemmeplejen. Budgetanalysen har resulteret i 5 effektiviseringsforslag og 1 servicereduktionsforslag, der indgår i det samlede prioriteringskatalog i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. Socialudvalgets dagsordenspunkt er tilknyttet som første bilag til denne sag. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar.

5 5 04. Beslutningssag: Procedure for opfølgning på allerede beviligede ydelser efter servicelovens 97 og /12711 Handicaprådet Principafgørelse C Ombudsmandens udtalelse Sagsfremstilling Medlemmer af Handicaprådet er blevet bekendt med, at Helsingør Kommune i sin årlige opfølgning på ledsagerordning til borgere med synshandicap ved flere lejligheder tager udgangspunkt i en flere år gammel principafgørelse fra Ankestyrelsen, når det skal vurderes, om borgere, som allerede i flere år har været tilkendt ledsagerordning, fortsat er berettiget til ledsagerordning jf. 97. Det drejer sig om Ankestyrelsens afgørelse C Vi er også bekendte med, at mindst en borger på denne baggrund er blevet frataget bevillingen til ledsagerordning, efter at have haft bevillingen i 10 år. Handicaprådet har dog ikke været præsenteret for en politisk beslutning om at ændre på serviceniveauet siden seneste høring af kvalitetstandarden til 97. I de forslag til servicereduktioner, som Socialudvalget skal behandle på sit møde 7. juni, ligger ligeledes et forslag om genvurdering af bevillingerne hos borgere, som nu er tilkendt merudgiftsydelse jf. Servicelovens 100, idet man anfører, at nogle borgere vurderes ikke længere at være berettiget til denne ydelse. Helsingør Kommune har ikke en kvalitetsstandard for 100, som man kan ændre og derved nedsætte serviceniveauet. Ombudsmanden har behandlet problemstillingen omkring fratagelse af en bevilget ydelse, når borgeren har haft denne i flere år, og ved flere foregående lejligheder af kommunen er vurderet at være omfattet af målgruppen for en sådan ydelse. Ombudsmanden skriver i redegørelsen fra Folketingets ombudsmand Fob frakendelse af merudgiftsydelse bl.a.:... Opfylder myndighedernes afgørelser forvaltningslovens krav til en begrundelse. Jeg mener at det er ganske forståeligt og naturligt at en borger der én gang eller måske endda i en årrække er blevet anset for at være omfattet af personkredsen i servicelovens 100, forventer fortsat at være omfattet af denne personkreds så længe hans eller hendes situation og helbredsmæssige tilstand er uændret (eller forværret). Imidlertid har en borger ikke ifølge lovgivningen et ubetinget krav på i al fremtid at blive anset for omfattet af personkredsen i servicelovens 100 selvom han eller hun én gang eller måske endda i en årrække er blevet det. Myndighederne kan f.eks. have begået fejl da de behandlede borgerens tidligere ansøgning om merudgiftsydelse. Fejl som har ført til at borgeren uden reelt at opfylde betingelserne er blevet tilkendt merudgiftsydelse. I sådanne tilfælde er myndighederne ikke afskåret fra (for fremtiden) at rette op på fejlen. Der kan også være sket en ændring (skærpelse) af lovgivningen eller af administrativ

6 6 praksis. Ændringer som myndighederne måske først bliver opmærksomme på når de ved en genvurdering af den berørte borgers merudgiftsydelse følger op på sagen. Der er dog næppe tvivl om at det kan være utroligt vanskeligt for en borger hvis situation og helbredsmæssige tilstand er uændret (eller forværret), og som igennem længere tid både praktisk og økonomisk har indrettet sig på at modtage merudgiftsydelse, at forstå hvorfor han eller hun med henvisning til at han eller hun nu ikke anses for omfattet af personkredsen i servicelovens 100 ikke længere er berettiget til ydelsen. Tilsvarende gør sig gældende for borgere der selv opfatter deres situation og helbredsmæssige tilstand som uændret (eller forværret). Får borgerne i disse tilfælde ikke en grundig og troværdig forklaring på hvorfor myndighederne ikke længere mener at de er omfattet af personkredsen i servicelovens 100, er det sandsynligt at borgerne vil sidde tilbage med en følelse af vilkårlighed eller af at myndighedernes afgørelser er udtryk for at de bare skiftede mening. Det er baggrunden for at borgere som tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen i servicelovens 100, men som i forbindelse med en genvurdering af deres merudgiftsbevillinger ikke længere vurderes omfattet heraf, efter min opfattelse har krav på en mere uddybende begrundelse end borgere som ikke tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen, og som meddeles afslag på en ansøgning om merudgiftsydelse. Jeg henviser i den forbindelse til Jens Garde mfl., Forvaltningsret Sagsbehandling (2007), 6. udgave, s. 352 ff, hvor det anføres at hvis parten ud fra sagens omstændigheder må have en særlig forventning, har han eller hun krav på en særlig uddybende begrundelse i tilfælde af afslag. Jeg henviser også til Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s I de tilfælde hvor en borger der ikke tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen i servicelovens 100, får afslag på en ansøgning om merudgiftsydelse, skal begrundelsen for afgørelsen fremstå som en forklaring på, hvorfor ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at modtage ydelsen. Der kan både være tale om at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af personkredsen, eller at ansøgerens sandsynliggjorte skønnede merudgifter ikke udgør mindst kr. om året. Er der derimod tale om at en myndighed ved genvurderingen af en borgers merudgiftsbevilling når frem til at borgeren ikke længere kan anses for omfattet af personkredsen i servicelovens 100, vil det efter min mening ikke være tilstrækkeligt hvis myndigheden i begrundelsen for afgørelsen om ophør af merudgiftsydelsen kun redegør for, hvorfor borgeren ikke opfylder betingelserne for at blive anset for omfattet af personkredsen. I disse tilfælde må begrundelsen for at være fyldestgørende efter min opfattelse også indeholde en særskilt begrundelse for hvorfor myndigheden i modsætning til tidligere nu vurderer at borgeren ikke er omfattet af personkredsen. Jeg mener at kravet om en særskilt begrundelse kan udledes af forarbejderne til forvaltningsloven hvoraf det fremgår at formålet med forvaltningslovens begrundelseskrav bl.a. er at medvirke til at skabe accept af de afgørelser myndighederne træffer, og styrke tilliden til forvaltningen. Derudover henviser jeg til de betragtninger jeg har anført ovenfor. Den særskilte begrundelse skal fremstå som en forklaring på hvorfor myndigheden ikke længere vurderer at borgeren er omfattet af personkredsen i servicelovens 100. Begrundelsen bør bl.a. indeholde oplysning om årsagen til at myndigheden har ændret sin vurdering, og eventuelt også hvad der har været udslagsgivende for den ændrede vurdering.

7 7 Det bør endvidere fremgå af begrundelsen hvis det skyldes fejl eller misforståelser at borgeren tidligere er blevet anset for omfattet af personkredsen i servicelovens 100 og tilkendt merudgiftsydelse. Det bør også fremgå af afgørelsen hvis den ændrede vurdering skyldes at der er sket ændringer i lovgivning, administrativ praksis og/eller i kommunens serviceniveau.... Indstilling Formandsskabet indstiller, at Handicaprådet på baggrund af sagsfremstillingen drøfter, om de igangværende opfølgninger på ledsagerordninger, samt den mulige kommende genvurdering af retten til 100 giver anledning til reaktioner fra Handicaprådets side, set i lyset af Ombudsmandens udtalelser.

8 8 05. Beslutningssag: Handicaprådets engagement i Special Olympics /11782 Handicaprådet Indledning/Baggrund Handicaprådet har tidligere tilkendegivet ønske om, at ville bidrage til arrangementet, i tilfælde af, at det skulle afvikles i Helsingør. Det er nu offentliggjort, at Special Olympics skal afvikles i Helsingør i maj På den baggrund forelægges sagen Handicaprådet med henblik på en indledende drøftelse af på hvilke måder Handicaprådet. Indstilling Formandsskabet indstiller at Handicaprådet drøfter ønsker til og muligheder for engagement i forbindelse med Special Olympics 2018 i Helsingør.

9 9 06. Orienteringssag: Betaling for rengøring i botilbud 16/1187 Socialudvalget Opdateret notat tilbagebetaling opkrævning vedrørende rengøring Indledning/Baggrund Center for Særlig Social Indsats blev kort før jul, i december 2015 opmærksom på, at der kunne være en urigtig praksis for opkrævning af udgifter til rengøring i botilbud efter almenboligloven. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der over 4 møder i januar 2016 og en del hjemmearbejde, klarlagde såvel praksis, som de forventede konsekvenser. I denne sag orienterer Center for Særlig Social Indsats om resultatet af arbejdsgruppens arbejde samt om de tiltag, centeret ønsker/forventer at iværksætte på den baggrund. Centret orienterer ligeledes om de forventede økonomiske konsekvenser, herunder resultatet af BDO s gennemgang af sagen. Områdeleder Mette Rygaard fra Center for Særlig Social Indsats deltager i punktet. Retsgrundlag Servicelovens 161 og bekendtgørelse nr af 27. december Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om betaling for tilbud efter blandt andet servicelovens 83. Der kan imidlertid ikke opkræves betaling for omkostninger til personale ved ydelse af praktisk hjælp i form af blandt andet rengøring. Der kan således alene fastsættes betaling for materialer, der anvendes til udførelsen af hjælpen. På botilbuddene Kronborghus og SPUC (Vinkeldamsvej og Anna Anchers Vej 23-43) har det været praksis siden 2007 at opkræve nogle beboere á conto for rengøring inklusive omkostninger til personale. Proceduren for efterregulering af de faktiske udgifter til materialer var ikke ens på de to tilbud, og det var derfor nødvendigt at klarlægge omfanget af urigtig opkrævning og tilbagebetale de berørte beboere. Administrationen på Kronborghus og SPUC har foretaget beregninger af den hidtidige praksis med angivelse af, hvilke beboere som havde betalt for rengøring inklusive omkostninger til

10 10 personale, uden efterfølgende at have modtaget endelig afregning for de faktiske udgifter til rengørings- og vaskemidler. Beregningerne dækker perioden 2007 til 2015, og er godkendt af Helsingør Kommunes revision BDO. BDO anbefaler i deres notat, at der kun skal ske tilbagebetaling 5 år tilbage i tiden med henvisning til, at kommunen kun har pligt til at gemme bilag i 5 år. Juridisk har man dog foretaget en vurdering i kommunen om at tilbagebetale for perioden Dette gøres ud fra den betragtning, at hverken kommunen eller beboerne har været bekendt med reglerne, hvorfor den almindelige forældelsesfrist suspenderes. Kronborghus skal tilbagebetale i alt kr. til 22 beboere/tidligere beboere. SPUC skal tilbagebetale i alt kr. til 12 beboere/tidligere beboere. Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser for kommunen bliver som følger: Kronborghus skal tilbagebetale i alt kr. til 22 beboere/tidligere beboere. SPUC skal tilbagebetale i alt kr. til 12 beboere/tidligere beboere. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller følgende via budgetrevisionen 30. april 2016: at den samlede udgift for årene , kr. dækkes af kommunekassen at den manglende indtægt i 2016, kr. dækkes af kommunekassen For de kommende år vil den ekstra udgift blive pålagt taksten på tilbuddene. Denne udgift betales af myndigheden for de borgere, hvor Helsingør er betalingskommune. Merudgiften skønnes at blive ca kr. årligt for myndigheden, og kr. årligt for SPUC. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Sagen er sendt til Handicaprådet til orientering. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages.

11 Orienteringssag: Fastsættelse af rådighedsbeløb for borgere i botilbud, krisecentre og 110-boformer 16/4416 Socialudvalget Indledning/Baggrund På Socialudvalgsmøde den 15. marts 2016 havde Center for Særlig Social Indsats en beslutningssag på dagsordenen. Centret ønskede, at Socialudvalgets tog stilling til størrelsen af det rådighedsbeløb, som borgerne i Helsingør Kommune som minimum skal have tilbage til personlige fornødenheder, lommepenge, når de har betalt for deres ophold i botilbud, kvindekrisecentre og 110-boformer efter Servicelovens 107, 108, 109 og 110. Socialudvalget ønskede et estimat over de økonomiske konsekvenser, det ville have for kommunen, hvis udvalget godkendte de rådighedsbeløb, som Center for Særlig Social Indsats havde indstillet til godkendelse. Center for Særlig Social Indsats har med denne sag foretaget et økonomisk estimat og vil indstille til, at Socialudvalget vælger mellem to modeller. Områdeleder Mette Rygaard fra Center for Særlig Social Indsats deltager i punktet. Retsgrundlag Serviceloven 107, 108, 109 og 110 og bekendtgørelse nr af , Betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens kapital 20 mv. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Foreslået rådighedsbeløb Center for Særlig Social Indsats indstillede på Socialudvalgsmøde den 15. marts 2016 følgende rådighedsbeløb til godkendelse: Enlig under 25 Kontanthjælp/SU Enlig over 25 Kontanthjælp/SU Førtidspensionist Folkepensionist Tillæg pr. barn Foreslået rådighedsbeløb Heraf lommepenge Heraf mad

12 1.1. Definition af rådighedsbeløb 12 Det beløb, som borgeren har tilbage hver måned, efter hun har betalt boligudgifter, servicepakke til botilbud plus de udgifter, som Center for Særlig Social Indsats anerkender, såsom ansvarsforsikring, transport til arbejde eller uddannelse, licens, telefonabonnement, medicin mm Definition af lommepenge Det beløb, som borgeren har tilbage hver måned efter at hun har betalt ovenstående udgifter PLUS mad. 2. Økonomiske konsekvenser Center for Særlig Social Indsats havde, på beregningstidspunktet, 141 borgere på botilbud efter Servicelovens 107, 108, 109 og 110. Heraf modtog 60 borgere kontanthjælp eller SU. De resterende borgere modtager førtidspension enten efter de gamle regler, hvor pensionen er tilkendt før den 1. januar 2003 eller efter de nye regler, hvor pensionen er tilkendt fra den 1. januar 2003 eller efter. 3. To modeller for rådighedsbeløb Center for Særlig Social Indsats har regnet på konsekvenserne af to forskellige modeller, som Socialudvalget skal tage stilling til: Model 1: Socialudvalget godkender Center for Særlig Social Indsats indstilling fra 15. marts 2016, jf. tabellen. Det vil det betyde en merudgift på kr. om året for Helsingør Kommune. Model 2: Socialudvalget vælger at hæve størrelsen af lommepenge for de enlige under 25 år på kontanthjælp fra 600 kr. pr. måned til 1000 kr. pr. måned. Det vil betyde en merudgift på kr. om året for Helsingør Kommune. 4. Beregningsgrundlag I beregningen over de økonomiske konsekvenser har Center for Særlig Social Indsats indregnet: de faktiske boligudgifter i de forskellige botilbud (hvor boligudgiften på det enkelte tilbud ikke har været kendt, har Center for Særlig Social Indsats foretaget et skøn og fastsat disse ud fra en gennemsnitsberegning af de boligudgifter, vi kender på andre botilbud). om borgeren modtager og betaler kost på botilbuddet. andre faste udgifter såsom servicepakke, ansvarsforsikring, medicin, licens, transport mm. Beregningen er alene udtryk for et øjebliksbillede, idet ind- og udskrivningen på botilbuddene hele tiden ændrer sig. Samtidig må vi forvente, at kommunens udgifter vil stige i takt med, at ændringerne på området for sociale pensioner slår fuldt igennem. Her tænkes særligt på reglerne om gammel og ny social pension og lovændringen, der begrænser adgangen til at få bevilget social pension. Økonomi/Personaleforhold

13 13 De økonomiske konsekvenser er afhængige af hvilken model, Socialudvalget vælger: Model 1: Merudgift på Center for Særlig Social Indsats budget på Myndighedsområdet: kr. pr. år. Model 2: Merudgift på Center for Særlig Social Indsats budget på Myndighedsområdet: kr. pr. år. Udgiften kan ikke afholdes inden for myndighedsbudgettet i Center for Særlig Social Indsats, da dette budget i forvejen er udfordret af forventede merudgifter i både 2016 og Der udarbejdes derfor driftsønske til budget 2017 ud fra hvilken model der vælges. Kommunens udgift til sikring af rådighedsbeløbet afhænger af de enkelte borgeres privatøkonomi, og der vil derfor være en vis usikkerhed knyttet til udgifterne i fremtiden. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme vil derfor løbende vurdere udgiftsbehovet. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Handicaprådet har på sit møde 16. marts indgivet høringssvar angående model 1: Handicaprådet anbefaler, at rådighedsbeløbene fastsættes på et niveau svarende til, hvad der gælder for andre borgergrupper i Helsingør Kommune. Handicaprådet anbefaler videre, at rådighedsbeløbene fastsættes og implementeres snarest. Handicaprådet henviser til, at det er erkendt, at der er urimelige økonomiske forhold for de berørte borgere. Indstilling Center for Særlig Social Indsats Indstiller, 1. at udvalget fastsætter rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud efter 107, 108, 109 og 110 i Serviceloven efter enten model 1 eller model 2, jf. sagsfremstillingen. 2. at der udarbejdes driftsønske til budget ud fra den model der vælges.

14 Beslutningssag: Behov for kontakt til politiske udvalg 16/1985 Handicaprådet Indledning/Baggrund Handicaprådet besluttede på sit møde den 23. november 2015, jfr. referatets pkt. 5 om opfølgning på debatmødet den 26. marts 2015, at sætte en tilbagevendende sag på dagsordenen til Handicaprådets møder. Beslutningen lød: Rådet har løbende opmærksomhed på emner, der kan danne grundlag for konkrete kontakter til de politiske udvalg. Der sættes fremover et tilbagevendende punkt på dagsordenen til ordinære møder i Handicaprådet til dette formål. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Handicaprådet fremlægger emner, der kan danne grundlag for konkret kontakt til et eller flere politiske udvalg.

15 Orienteringssag: Kommende sager og udeståender 16/1983 Handicaprådet Sagsfremstilling Orientering om erfaringerne med Inklusion 2016 Overvejelser om temamøde om ældre og handicap Orientering om hjerneskadesamrådets virke Orienteringer fra særligt inviterede inden for psykiatriområdet m.v. (Sind, Bedre Psykiatri o.a.) Indstilling Formandsskabet indstiller, at orientering foretages.

16 Meddelelser og eventuelt Handicaprådet Sagsfremstilling Status på Kultur-tur Status på workshop om job og handicap Kulturpromenaden Elsinore Walk test-tur den 25. april 2016 Tilgængelighedsplanen vedtaget

17 17 Bilagsliste 3. Høringssag: Effektiviseringsforslag som følge af budgetanalyse af hjemmeplejen 1. Socialudvalgets dagsordenspunkt (229484/16) 2. Budgetanalyse af hjemmeplejen endelig rapport (229483/16) 3. Svar på kommissoriets spørgsmål om hjemmeplejen (229485/16) 4. Kvalitetsstandarder for benchmarkingkommunerne personlig pleje bad og praktisk hjælp rengøring og Kvalitetsstandard praktisk hjælp og støtte Helsingør Kommune (229487/16) 4. Beslutningssag: Procedure for opfølgning på allerede beviligede ydelser efter servicelovens 97 og Principafgørelse C (229017/16) 2. Ombudsmandens udtalelse (229479/16) 6. Orienteringssag: Betaling for rengøring i botilbud 1. Opdateret notat tilbagebetaling opkrævning vedrørende rengøring (185440/16)

18 18 Michael Mathiesen Philip Læborg Ib Kirkegaard Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Katrine Kjærbo Charlotte Aagaard Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Janie Nielsen Niels Fiil Hildebrandt

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Onsdag den 16. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høring uden fremmøde Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 30. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Rolf Monberg deltog

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Intet fremmøde Bemærkninger: Uden fremmøde Medlemmer: Michael

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Tillægsdagsorden Socialudvalget

Tillægsdagsorden Socialudvalget Tillægsdagsorden Socialudvalget : Tirsdag den 15. august 2017 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Duygu A. Ngotho (A) Bente

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltager som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Pensionatet i Hornbæk Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft.

Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, trådte der nye, mere lempelige regler om merudgifter i kraft. 2011 14-3 Inddragelse af nye, mere lempelige mellemkommende regler i forbindelse med remonstration og administrativ prøvelse på det sociale område Få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere