Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet som suppelant for Lene F. Andersen Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Lars Løgstrup Fraværende: Philip Læborg Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Søren Aarup Karsten Grubert Lene Fritzbøger Andersen Lars Løgstrup Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsstandarder for SSI til høring i Handicaprådet Beslutning om Handicaprådets deltagelse i samarbejde om planlægning af workshop om handicap og job Opsigelse af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond Eventuel overtagelse af Margueritten og Åbjerggård (3kløveren) Meddelelser og eventuelt...15 Bilagsliste...16

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: At dagsordenen godkendes Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Kvalitetsstandarder for SSI til høring i Handicaprådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/20521 Socialudvalget Introduktion til kvalitetsstandarder 2016.pdf Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats.pdf 79 - væresteder.pdf 85 - socialpædagogisk støtte.pdf 96 - Borgerstyret, personlig assistance.pdf 97 - Ledsagelse.pdf 98 - kontaktperson til døvblinde.pdf 101 og Sundhedsloven Social behandling af stofmisbrug.pdf beskyttet beskæftigelse.pdf aktivitets- og samværstilbud.pdf midlertidige botilbud.pdf længerevarende botilbud.pdf forsorgshjem.pdf ABL 105 og SEL 85 længerevarende botilbud uden døgndækning.pdf ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning.pdf Lov om specialundervisning.pdf STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.pdf Indledning/Baggrund I dette dagsordenspunkt præsenterer Center for Særlig Social Indsats (herefter Center SSI) en revideret udgave af kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde. Punktet indeholder en beskrivelse af ændringerne i forhold til den tidligere udgave fra efteråret 2014 og en indstilling til, at Handicaprådet drøfter standarderne og kommer med et eventuelt høringssvar. Efterfølgende indstiller Center SSI til, at Socialudvalget godkender kvalitetsstandarderne. Det overordnede formål med Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser samt sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi. Kvalitetsstandarderne har derudover følgende funktioner: beskriver serviceniveauet for de ydelser, som administreres af myndighed og sociale tilbud i Center SSI beskriver hvordan fagprofessionelle i Center SSI skal arbejde: Med helhedsorienteret rådgivning, sagsbehandling og indsats. Sagsbehandling og indsats skal have en løsningsfokuseret og rehabiliterende tilgang og tage udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer. Fungerer som et grundlag for sagsbehandling og visitation inden for det konkrete paragrafområde. Retsgrundlag Lov om social service Lov om specialundervisning for voksne Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

4 Sundhedsloven 4 Relation til vision og tværgående politikker Dagsordenspunktet relaterer sig til Helsingør Kommunes overordnede vision om at bidrage til størst mulig livskvalitets for borgerne. Derudover taler kvalitetsstandarderne ind i samtlige af Center for Særlig Social Indsats fokusområder på organisations- og forudsætningsniveau (økonomi og koordinerede indsatser, borgeren bestemmer og er aktiv i eget liv, effekt og nytænkning, målrettet indsats, rehabilitering og recovery og tværgående samarbejde). Sagsfremstilling Generelle ændringer i kvalitetsstandarderne for 2016 Der er tale om en gennemgribende gennemskrivning af kvalitetsstandarderne. Center SSI har ønsket at kvalitetsstandarderne i endnu højere grad end tidligere fungerer som et stærkt og tydeligt styringsredskab for både myndighed og udfører. Formmæssigt har Center SSI gjort de enkelte standarder mere ensartede og kortfattede. Som udgangspunkt for læsningen af alle standarder har SSI udarbejdet dokumentet Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats. Her beskriver Center SSI overordnede værdier og tilgange, rammer, sagsbehandling, visitation og dokumentation og effekt som gælder på tværs af alle kvalitetsstandarder. Center SSI har lagt vægt på, at kvalitetsstandarderne tydeliggør følgende: Hvor der sker servicereduktioner som følge af rammebesparelser på myndighedsbudgettet Værdierne og metoderne i indsatsen Ansvarsfordelingen mellem borger, myndighed og udfører Visitationsprocessens elementer At borgeren selv er aktiv i eget liv og samarbejdet med borgerne og borgerens ret til at blive inddraget i alle aspekter af indsatsen At alle indsatser skal lægge vægt på at fremme sundhed og inklusion Hvordan mål skal formuleres og hvad de skal indeholde Hvordan myndighedens udredning skal lægge vægt både ressourcer og funktionsevnenedsættelser At kvalitetsstandarderne altid skal følges af ydelsesbeskrivelser i de enkelte tilbud Derudover har SSI ændret angivelsen af sagsbehandlingsfristen; hvor fristerne førhen afspejlede tiden fra sagen var udredt til der kom en afgørelse, afspejler fristerne nu tiden fra borgeren har ansøgt til der kommer en afgørelse. Dermed får borgerne en større retssikkerhed. Ingen ændringer i serviceniveau: På følgende paragrafområder er der ingen ændringer ud over det, som er beskrevet ovenfor (og ingen ændringer serviceniveau): 79, 97, 98, 107, 108, 110, STU og Lov om Specialundervisning for voksne. Følgende kvalitetsstandarder afspejler organisatoriske ændringer i Center SSI (ingen ændring i serviceniveau): 104 samværs- og aktivitetstilbud: Springvandet og Seniorhuset er blevet slået sammen, og fremgår under navnet Nygård. Socialtilsynet har givet påbud om at kommunen skulle tilpasse tilbuddenes oprettelsesgrundlag, så de er i overensstemmelse med Almenboligloven. Det betyder, at Valhalla er ændret fra 107 til ABL SEL 85, og derfor er omfattet af den

5 5 pågældende kvalitetsstandard. Følgende er helt nye kvalitetsstandarder (ingen ændring i serviceniveau): ABL SEL 85 længerevarende botilbud uden døgndækning: Ny kvalitetsstandard, som gælder for bofællesskaberne. De har tidligere været omfattet af kvalitetsstandarden for 85. Der er lavet en samlet kvalitetsstandard for værestederne Klubben og LIV. Ændringer i serviceniveau Derudover er der i følgende kvalitetsstandarder sket en ændring i serviceniveauet: Paragraf Ændring 85 Timetallet for niveauerne er ændret: - Niveau 1: 1-4 timer (i stedet for 1-5) - Niveau 2: 1-8 timer (i stedet for 1-10) - Niveau 3: 1-16 timer (i stedet for 1-20) - Niveau 4: Specificering af, at denne støtte udgår fra SPUC. 96, stk. 3 Der er nu med kvalitetsstandarden taget stilling til, at Helsingør Kommune ikke gør brug af 96, stk. 3. SEL 101 og Pga. lovændring har Rusmiddelcentret tilføjet anonym behandling af Sundhedslovens stofmisbrug til kvalitetsstandarden. Derudover er tilføjet de paragraffer, som behandlingen til unge under 18 år er baseret på. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Kvalitetsstandarder 2016 sendes i høring i A-MED og C-MED i Center for Særlig Social Indsats samt i Udsatterådet og Handicaprådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, At Handicaprådet drøfter sagen og eventuelt indsender høringssvar til Birgitte Brems på senest den 21. oktober Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Handicaprådet lægger forvaltningens vurdering af, at der på visse områder, herunder 97, ikke er ændringer i kvalitetsniveauet, til grund. Handicaprådet finder, at det er en rigtig god ændring, at starttidspunktet for beregning af sagsbehandlingsfristen ændres således, at den nu regnes fra ansøgningstidspunktet, fremfor det tidspunkt, hvor udredningen er afsluttet. Handicaprådet mangler en lovet en evaluering af brugernes oplevelse af den tidligere ændring af levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Så længe evalueringen ikke foreligger, er der ikke noget grundlag for at forholde sig til det nedsatte kvalitetsniveau i den nye kvalitetsstandard. Handicaprådet opfordrer endelig Socialudvalget til at forholde sig til, om det er ønskeligt, at fastsætte i kvalitetsstandarderne, at Helsingør Kommune ikke gør brug af servicelovens 96, stk. 3.

6 6

7 7 03. Beslutning om Handicaprådets deltagelse i samarbejde om planlægning af workshop om handicap og job Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19437 Handicaprådet Angående handicappede og arbejdsmarkedet Indledning/Baggrund Center for Job og Uddannelse er af Beskæftigelsesudvalget blevet bedt om at komme med et oplæg til en workshop omkring temaet handicap og job. Handicaprådet har gjort sig tanker om et tilsvarende temamøde. På den baggrund har Handicaprådet modtaget en henvendelse fra Center for Job og Uddannelse med henblik på et samarbejde omkring oplæg og planlægning. Der er behov for, at Handicaprådet forholder sig til henvendelsen fra Center for Job og Uddannelse og giver en tilbagemelding. I det omfang Handicaprådet beslutter, at indgå et samarbejdet, skal der udpeges nogle personer, der kan indgå i det konkrete arbejde. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Handicappolitik Sagsfremstilling Målgruppen for workshoppen, der er bestilt af Beskæftigelsesudvalget, er personer med handicap, der ikke har fået pension. Der er altså tale om personer, der modtager kontanthjælp eller er bevilget fleksjob og som har et handicap af en eller anden slags. Disse personer kan have behov for hjælp til at finde uddannelse eller job. Da man ikke registrerer personer med de handicaps, de måtte have, er det ikke uden videre muligt at identificere, hvor mange personer, der kan være i målgruppen, ligesom der ikke er noget overblik over, hvilke funktionsnedsættelser, der kan være tale om. De fremgår af henvendelsen fra Center for Job og Uddannelse, at man dels kan lade sig inspirere af programmet fra en workshop, der tidligere er afholdt af Vejen Kommune og, at det er ønsket tilrettelæggelsen skal ske i et samarbejde mellem centeret/kommunen, Handicaprådet, samt personer fra brugerorganisationerne i Danske Handicaporganisationer. Indstilling Formandsskabet indstiller: 1. At Handicaprådet beslutter at indgå i samarbejdet om tilrettelæggelsen af en workshop i overensstemmelse med oplægget og 2. At Handicaprådet udpeger en eller flere medlemmer, der i første omgang skal indgå i

8 det konkrete arbejde. 8 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Handicaprådet besluttede, at arbejde videre med samarbejdet om at tilrettelægge en workshop. Handicaprådet besluttede videre, at Hanne, Lene, Jacob og Michael, fra Handicaprådet samt suppleant i Handicaprådet, Marie Klintorp, udgør arbejdsgruppen. Formandsskabet sørger for at indkalde til første møde.

9 9 04. Opsigelse af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10746 Socialudvalget gældende driftsoverenskomst 2015.pdf Lindevang - Notat vedr Lindevang docx Indledning/Baggrund Samarbejdet mellem Det Socialpsykiatriske Botilbud Lindevang og Helsingør Kommune er reguleret gennem en driftsoverenskomst. Den aktuelle version af driftsoverenskomsten er aftalt med igangsættelse 1. januar Socialtilsynet har i forbindelse med tilsyn på Lindevang pålagt ændring af driftsoverenskomsten, da denne efter tilsynets mening ikke er i overensstemmelse med reglerne. Bestyrelsen for Botilbuddet Lindevang og Center for Særlig Social Indsats er enige om at foreslå opsigelse af driftsoverenskomst mellem Lindevangshjemmet Fond og Helsingør Kommune, idet Socialtilsyn Hovedstaden efter tilsynsbesøg har oplyst, at Botilbuddet Lindevang kun kan godkendes med vilkår. Retsgrundlag Det selvejende Botilbud Lindevang ejes af Lindevangsfonden. Lindevang drives som et botilbud i henhold 107 og 108 i Serviceloven. Helsingør Kommune har med virkning fra 1. januar 2015 indgået driftsoverenskomst med Bestyrelsen for Lindevangsfonden. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Botilbuddet Lindevang består af 50 mindre boliger relateret til Serviceloven 107, og 6 boliger relateret til 108. Målgruppen er voksne borgere med sindslidelser. Socialtilsyn Hovedstaden har den 15. april 2015 aflagt besøg på Botilbuddet Lindevang med henblik på re-godkendelse. Efterfølgende har Socialtilsynet oplyst, at Botilbuddet Lindevang kun kan godkendes med 3 vilkår: 1. Tilbuddets bestyrelse skal revidere driftsvilkår i forhold til 3. part (Helsingør Kommune), således at aftaler fremadrettet er forenelige med regler i Lov om socialtilsyn, Bekendtgørelse om socialtilsyn og Bekendtgørelse om revision af regnskaber for privat tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Frist 31. december Bestyrelsen skal senest pr. 1. september 2015 fremlægge en tids- og handleplan for opbygning af en soliditetsgrad, der er rimelig set i forhold til tilbuddets specialiseringsgrad. Frist 1. september Tilbuddet skal senest den 31. december 2015 og fremefter efterkomme krav til retvisende budget, årsrapport og økonomioplysninger uploadet på Socialstyrelsens Tilbudsportal, som det fremgår af Lov om socialtilsyn 17 og Bekendtgørelse om socialtilsyn 12, 13 og 14. Frist 31. december Socialtilsynets begrundelse for ovennævnte vilkår er, at det finder, at den aktuelle overenskomst fratager tilbuddets ledelse og bestyrelse muligheden for at lede tilbuddet

10 10 selvstændigt og strategisk i forhold til drift og udvikling. Ligeledes finder Socialtilsynet ikke, at budgettet er tilstrækkeligt gennemskueligt, ligesom det savner oplysninger om egenkapital og opgørelse af husleje. Desuden finder Socialtilsynet, at Helsingør Kommune ikke kan give pålæg om betaling af overhead til Helsingør Kommune. Generelt finder Socialtilsynet, at Botilbuddet Lindevang er for tæt knyttet til Helsingør Kommune. Der er ingen bekymring for tilbuddets pædagogik og kompetencemæssige kvalitet. Center for Særlig Social Indsats har fra efteråret 2014 løbende haft møder med Lindevangs bestyrelsesformand og daglige ledelse med henblik på at udforme en driftsoverenskomst, som er underskrevet af begge parter. Parterne er enige om, at den underskrevne driftsoverenskomst, der har virkning fra den 1. januar 2015, opsiges, og at man i stedet for vil drøfte en mulig samarbejdsaftale, som vil blive forelagt Socialudvalget til beslutning, jf. brev af 27. august 2015 fra bestyrelsesformanden vedlagt som bilag. Driftsoverenskomsten er et styrings- og sikkerhedsinstrument for Helsingør Kommune, og når denne opsiges, vil Helsingør Kommune ikke længere have styringsmulighed på bl.a. takster. Det giver derfor god mening at opsige driftsoverenskomsten og i stedet undersøge muligheden for en samarbejdsaftale. Center for Særlig Social Indsats ønsker fortsat at samarbejde med og købe pladser på Botilbuddet Lindevang, da Centret finder, at Botilbuddet Lindevang har et godt tilbud til borgerne. Med ophør af driftsoverenskomsten vil Lindevang ikke længere være en del af Rammeaftalen, og tilbuddet vil fremover skulle indstille eventuelle takstforhøjelser til Socialtilsynet, som vil skulle godkende dem. Bestyrelsen for Lindevangshjemmets Fond har sammen med Helsingør Kommune haft drøftet muligheden for en ombygning, da begge parter finder de fysiske rammer utidssvarende. Parterne er enige om, at disse drøftelser er afsluttede. Det skal bemærkes, at Socialtilsynet finder de fysiske rammer velegnede til formålet, herunder velegnede i forhold til beliggenhed. Økonomi/Personaleforhold Taksten på Lindevang beregnes ud fra institutionens direkte omkostninger. Derudover er der i KKR s rammeaftale på området aftalt, at der kan tillægges 7 %. i overhead til dækning af en lang række centrale støttefunktioner og 2 % til ejendomsvedligeholdelse. De centrale støttefunktioner kan for eksempel være rådgivning, støtte fra personaleafdelingen, økonomistyring, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse. I forhold til Lindevang er der budgetteret med en indtægt på ca. 3,2 mio. kr. i overhead. Ved en opsigelse af driftsoverenskomsten vil Helsingør kommune ikke længere kunne opkræve denne overheadindtægt. En opsigelse af driftsoverenskomsten vil ligeledes betyde at Lindevang ikke længere hører under KKR s rammeaftale vedr. bl.a. takstudviklingen i Region Hovedstaden, og Lindevang har derfor muligheden for at udvide tilbuddet med ekstra normeringer, uden Helsingør Kommune kan gøre indsigelse. Det er derfor usikkert om Lindevangs takster vil stige eller falde i Det kan få indflydelse på forbruget i Myndigheden i Center for Særligt Social Indsats, men disse konsekvenser er vanskelige at vurdere på nuværende tidspunkt. I forløbet har der været peget på, at Lindevangs personale skulle være ansat i Helsingør Kommune, og ikke på Lindevang. Personale Service har på den baggrund gennemgået ansættelsesbrevene på Lindevang og

11 11 kan konstatere, at flere af dem er fejlbehæftede. Der er imidlertid tale om en administrativ fejl og Personale Service vil snarest muligt udarbejde korrekte ansættelsesbreve til de berørte medarbejdere, hvoraf det tydeligt fremgår, at medarbejderne er ansat direkte i den selvejende institution Lindevang. Kommunikation/Høring Sagen sendes til orientering i Handicaprådet den 19. oktober 2015 og Udsatterådet den 5. december Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Driftsoverenskomsten med Lindevangshjemmets Fond opsiges 31. december 2015 med virkning fra 1. januar Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe, Duygu A. Ngotho Indstillingen godkendt. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Orientering foretaget.

12 Eventuel overtagelse af Margueritten og Åbjerggård (3kløveren) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10067 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Børne- og Uddannelsesvalget behandlede på sit møde den 10. november 2014 en sag om en mulig overtagelse af Region Hovedstadens døgninstitution 3kløveren afdeling Margueritten. Udvalget besluttede på mødet, at det først skal undersøges, om Frederikssund Kommune ønsker at overtage 3kløveren afdeling Åbjerggård. Anledningen til at dette spørgsmål tages op er, at en kommunalbestyrelse én gang i en valgperiode kan overtage regionale tilbud beliggende i kommunen. Økonomiudvalget har i den forbindelse bedt om, at det bliver undersøgt, om Helsingør Kommune med fordel kan overtage Margueritten. 3kløveren består af Margueritten, som er hovedinstitution og beliggende i Helsingør Kommune, og Åbjerggård, som er beliggende i Frederikssund Kommune. 3kløveren betragtes som én institution, bestående af 2 afdelinger. Så enten skal Helsingør Kommune overtage begge afdelinger, eller også skal Helsingør Kommune og Frederikssund Kommune samtidig overtage henholdsvis Margueritten og Åbjerggård. Frederikssund Kommune har på vores henvendelse svaret, at de ikke ønsker at overtage Åbjerggård. Retsgrundlag Serviceloven. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Handicappolitik. Sagsfremstilling Den regionale institution 3kløveren består af afdelingerne Margueritten og Åbjerggård. Afdeling Margueritten, som modtager børn og unge med varige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser er beliggende i Snekkersten på Smakkevej 1. Afdelingen har p.t 17 døgnpladser. Den anden afdeling Åbjerggård, er beliggende i Frederikssund Kommune og har p.t. 13 døgnpladser til samme målgruppe. Regionen tilstræber en fleksibilitet i forhold til behovet for pladser, hvorfor fordelingen af pladser mellem de 2 afdelinger kan variere. P.t. er der fra Helsingør kommune 2 børn som anvender stedet hele døgnet, 3 børn som benytter det til aflastning, og ét barn som anvender det hele døgnet, men hvor en anden kommune betaler udgiften. Idet hovedinstitutionen ligger i Helsingør Kommune, er det et krav fra Regionen, at enten skal Helsingør Kommune overtage hele institutionen (Margueritten og Åbjerggård), eller også skal Helsingør og Frederikssund samtidigt overtage hver sin afdeling. Alternativt skal institutionen forblive i regionalt regi. Frederikssund Kommune har meddelt, at de ikke er interesseret i at overtage Åbjerggård. Det betyder derfor, at enten skal Helsingør Kommune overtage både Margueritten og Åbjerggård, eller også skal de 2 afdelinger forblive i Region Hovedstaden.

13 13 Nedenfor er opstillet fordele, ulemper og konsekvenser for en model 1 hvor Helsingør Kommune vælger at overtage 3kløveren og en model 2, hvor Region Hovedstaden fortsætter med at administrere institutionen. Model Fordele Ulemper Konsekvenser Model 1: Overtage 3kløveren Øget indflydelse på arbejdet med 3kløverens målgrupper. 3kløveren er beliggende på 2 adresser, hvor den ene ligger i Frederikssund Kommune. Center for Børn, Unge og Familier har ikke erfaring med døgntilbud til målgruppen. Center for Børn, Ung og Familier skal opbygge viden om målgrupperne og koordinere arbejdet og antallet af pladser mellem de 2 institutioner. Fremtidige udgifter til ombygninger/modernisering skal betales af Helsingør Kommune. Der er en økonomisk risiko, hvis der ikke sælges det antal pladser som institutionen er normeret til. Helsingør Kommune skal følge med i udviklingen på området og leve op til nye krav til fysiske rammer og indhold. Model 2: 3kløveren forbliver i regionen Driften varetages af Region Hovedstaden som har viden om og erfaring med at drive døgntilbud til målgruppen. Uændret indflydelse på arbejdet med målgruppen. Helsingør Kommune fortsætter med at benytte pladser på Margueritten og Åbjerggård. Hvis Helsingør Kommune vælger at overtage 3kløveren, vil kommunen overtage de aktiver og passiver, som hører til 3kløveren. Endvidere fremgår det af ovenstående, at kommunen får mulighed for en større indflydelse på tilbuddets indhold. Der er dog også ulemper forbundet med en overtagelse. Center for Børn, Unge og Familier har ikke viden om og erfaring i at arbejde med døgntilbud til målgruppen. Endvidere ligger den ene afdeling af 3kløveren i Frederikssund Kommune, hvilket kan vanskeliggøre en samlet koordinering af arbejdet mellem de 2 afdelinger. Og når der i fremtiden skal moderniseres, ombygges eller nybygges, skal der påregnes udgifter til dette. Hvis 3kløveren fortsætter med at ligge i Regionen, vil samarbejdet med 3kløveren fortsætte som hidtil. Med udgangspunkt i ovenstående, anbefaler Center for Børn, Unge og Familier, at Helsingør Kommune ikke fremsætter ønske om at overtage 3kløveren. Økonomi/Personaleforhold Der vil skulle gennemføres en lang række beregninger, ligesom der vil skulle ske bygningsgennemgang mv., såfremt, der skal arbejdes videre med overtagelse af de 2 afdelinger. Kommunikation/Høring Handicaprådet orienteres om Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning. Indstilling

14 14 Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at der ikke arbejdes videre med at overtage Region Hovedstadens institution 3kløveren. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Thomas Horn, Allan Berg Mortensen Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Thomas Horn (A). Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Orientering foretaget.

15 Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Sagsfremstilling Tilbagemelding på høringssvar af 28. september 2015 om diabetesudbudsmaterialet. Orientering om Socialt/julearrangement 8. december Orientering om mødeafholdelse 18. april 2016 temamøde om budget Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Søren Aarup, Karsten Grubert, Lene Fritzbøger Andersen, Lars Løgstrup Meddelelser givet.

16 16 Bilagsliste 2. Kvalitetsstandarder for SSI til høring i Handicaprådet 1. Introduktion til kvalitetsstandarder 2016.pdf (246138/15) 2. Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats.pdf (246140/15) væresteder.pdf (246142/15) socialpædagogisk støtte.pdf (246143/15) Borgerstyret, personlig assistance.pdf (246144/15) Ledsagelse.pdf (246145/15) kontaktperson til døvblinde.pdf (246146/15) og Sundhedsloven Social behandling af stofmisbrug.pdf (246147/15) beskyttet beskæftigelse.pdf (246148/15) aktivitets- og samværstilbud.pdf (246149/15) midlertidige botilbud.pdf (246150/15) længerevarende botilbud.pdf (246133/15) forsorgshjem.pdf (246135/15) 14. ABL 105 og SEL 85 længerevarende botilbud uden døgndækning.pdf (246136/15) 15. ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning.pdf (246137/15) 16. Lov om specialundervisning.pdf (246139/15) 17. STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.pdf (246141/15) 3. Beslutning om Handicaprådets deltagelse i samarbejde om planlægning af workshop om handicap og job 1. Angående handicappede og arbejdsmarkedet (237667/15) 4. Opsigelse af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond 1. gældende driftsoverenskomst 2015.pdf (156527/15) 2. Lindevang - Notat vedr Lindevang docx (229672/15)

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Pensionatet i Hornbæk Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2013

Handicaprådets beretning for 2013 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Maj 2014 bma40 Handicaprådets beretning for 2013 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 30. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Rolf Monberg deltog

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: SPUC på Vinkeldanmsvej Bemærkninger: Inge Juul Knudsen deltog som suppleant for Medlemmer: Michael

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Allan Berg Mortensen deltog som suppleant for Haldis

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere