It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Bestilles hos: Alle boghandlere 40,- kr. inkl. moms ISBN Foto: Mette Bendixsen

3 Indhold Forord 5 1 Resumé 7 2 Ekspertgruppens samlede vurderinger og anbefalinger 11 3 Indledning Projektets formål og aktiviteter Projektets organisering Undersøgelsens metode og aktiviteter Læsevejledning 22 4 Baggrunden for it i skolen Nationale satsninger på it i skolen Udviklingen af anvendelsen af it på skolerne 26 5 Skolernes anvendelse af it i forbindelse med undervisning og læring It er ikke integreret i fagene, men anvendes som et supplement til den almindelige undervisning Ændrede elev- og lærerroller Internettet er populært, men der er problemer med kildekritik og etik Med it kan eleverne udarbejde flotte produkter, men nogle fortaber sig i form Eleverne kan bedre lide at præsentere for hinanden når de er støttet af it Færdighedstræning med it er populært It kan understøtte undervisningsdifferentiering 40

4 5.8 Mobilt udstyr og interaktive tavler kan skabe nye læringsarenaer Forberedelsen af undervisningen bliver lettere for nogle lærere Overvejelser om it i undervisningen i fremtiden Ekspertgruppen vurderer og anbefaler 48 6 Skolernes anvendelse af videndelingssystemerne Lærere og ledelser anvender primært videndelingssystemerne til administrative og organisatoriske formål Eleverne anvender stort set ikke videndelingssystemerne Videndelingssystemet anvendes ofte til envejskommunikation mellem skole og hjem Behov for mere ensartet anvendelse af videndelingssystemerne Ekspertgruppen vurderer og anbefaler 60 7 Kompetenceudvikling Formel kompetenceudvikling er efterspurgt, men udbyttet er begrænset It-vejlederen som pædagogisk støtte og inspirator Praksisnær kompetenceudvikling er vanskelig, men har et stort potentiale Ekspertgruppen vurderer og anbefaler 78 8 Ledelse og skolekultur En it-strategi gør det ikke alene Ledelsens prioritering og opfølgning er central to tilgange til god ledelse i forhold til it God ledelse i forhold til it er vanskelig Ekspertgruppen vurderer og anbefaler 86 9 Den tekniske infrastruktur Der er adgang til it, men ikke nødvendigvis fungerende it Kommunerne har ansvaret for den tekniske drift og support It-vejlederen yder stadig ofte teknisk support Elevernes egne bærbare computere på skolen stiller nye krav til skolens tekniske infrastruktur Ekspertgruppen vurderer og anbefaler Litteraturliste 95 Appendiks Appendiks A: Ekspertgruppens medlemmer 97

5 Forord I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse af erfaringer og perspektiver på it i skolen. Undersøgelsen sætter fokus på hvordan skoler og kommuner anvender it pædagogisk og organisatorisk, og hvilket udbytte elever, lærere, skolernes ledelse, forældrene og kommunale skoledirektioner og medarbejdere med ansvar for it i skolen oplever af it i skolen. Målgruppen for rapporten er lærere, skolernes ledelse, kommunale skoledirektioner og de medarbejdere der arbejder med at støtte anvendelsen af it i skolen. EVA håber at undersøgelsens resultater og anbefalinger vil inspirere skoler og kommuner i den videre anvendelse af it i skolen. Samtidig håber vi at undersøgelsen vil bidrage til at nuancere den offentlige debat om anvendelsen af it i skolen ved at belyse de centrale udfordringer og problematikker som skolerne og kommunerne står over for, både i dag og fremover. Undersøgelsen er en del af et større fælles projekt mellem EVA og Undervisningsministeriet om it i skolen. Projektet er gennemført i samarbejde med KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, en ekspertgruppe og 14 kommuner. Katja Munch Thorsen Områdechef It i skolen 5

6

7 1 Resumé Denne undersøgelse handler om anvendelsen af it i skolen. Undersøgelsen belyser hvordan skoler og kommuner anvender it pædagogisk og organisatorisk, og hvilket udbytte elever, lærere, skoleledelsen, forældre og kommunale medarbejdere med ansvar for it i skolen oplever at anvendelsen af it giver. Undersøgelsen inddrager skolernes og kommunernes såvel gode som mindre gode erfaringer og sætter fokus på de dilemmaer som de oplever i forbindelse med anvendelsen af it i skolen i dag og fremover. Dette resumé præsenterer centrale konklusioner fra undersøgelsen og ekspertgruppens vigtigste vurderinger og anbefalinger. Sidst i hvert analysekapitel findes ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger fra det pågældende kapitel, og i kapitel 2 findes en oversigt over alle rapportens vurderinger og anbefalinger. It skal integreres bedre i fagene Undersøgelsen viser at både eleverne, lærerne og skolernes ledelse oplever et positivt udbytte af at anvende it i undervisningen. Særligt fremhæver de internettet fordi det giver en hurtigere og lettere adgang til information. Desuden motiverer det eleverne at de kan udarbejde flotte produkter med it, og eleverne kan godt lide at bruge præsentationsprogrammer når de skal fremlægge for klassen. Undersøgelsen viser at mange af lærerne fokuserer på de almenpædagogiske muligheder og udbytte ved at anvende it, fx at it motiverer eleverne, og at lærerne primært anvender it som et supplement til den almindelige undervisning. Kun enkelte af lærerne beskriver hvordan de anvender it fagdidaktisk og til at understøtte fagspecifikke læringsmål. Ekspertgruppen vurderer at det er problematisk at lærerne primært fokuserer på den almenpædagogiske anvendelse og udbytte af it, da der er stor forskel på hvordan it kan anvendes i de forskellige fag. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne med udgangspunkt i Fælles Mål II retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod udviklingen af en it-baseret fagdidaktik. It i skolen 7

8 Videndelingssystemerne anvendes primært administrativt og organisatorisk Undersøgelsen viser at videndelingssystemerne overvejende anvendes til administrative og organisatoriske formål blandt lærerne indbyrdes og mellem lærerne og skolernes ledelse. Fx fremhæver lærerne og skoleledelserne at it gør det nemmere og hurtigere at dele information og sende beskeder til kollegaer, og at systemet til reservation af udstyr og materialer er blevet mere smidigt. Videndelingssystemerne anvendes imidlertid kun i begrænset omfang til videndeling blandt lærerne indbyrdes og mellem lærerne, eleverne og forældrene. På de fleste skoler er det op til den enkelte lærer at afgøre hvad videndelingssystemet skal anvendes til, og i hvilken udstrækning det skal anvendes. Det begrænser udbyttet af videndelingssystemerne og skaber på nogle skoler forvirring blandt eleverne og forældrene der undrer sig over det ofte meget forskelligartede niveau for anvendelse. Ekspertgruppen vurderer at der er et stort, uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne ud over det administrative og organisatoriske niveau. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne i højere grad udnytter de muligheder systemerne giver til videndeling blandt lærerne, fx til at udveksle undervisningsforløb og læringsressourcer og til at understøtte kommunikation og samarbejde, både blandt eleverne og mellem skolen og forældrene. Praksisnær og anvendelsesorienteret kompetenceudvikling efterspørges Undersøgelsen viser at der fortsat er behov for at fokusere på lærernes kompetenceudvikling og ekstra støtte. Umiddelbart efterspørger lærerne kurser i at anvende it, men samtidig er de opmærksomme på at de før har deltaget i kurser som ikke har kvalificeret deres undervisningspraksis. Undersøgelsen peger på et behov for nye modeller for kompetenceudvikling der fokuserer på at integrere it i de enkelte fag, som er mere anvendelsesorienterede, og som tager udgangspunkt i lærernes konkrete behov. Undersøgelsen viser også at der er behov for at forankre kompetenceudvikling bredere og dybere i skolens organisation, og at denne opgave ikke kun kan hvile på enkelte ressourcepersoner eller it-entusiaster. En løsning som lærerne og skoleledelserne foreslår, er at kompetenceudvikling, inspiration og støtte til at anvende it forankres i de strukturer på skolen der allerede understøtter udviklingen af lærernes fagdidaktiske praksis, fx fagteamene. Ekspertgruppen anbefaler at kompetenceudvikling i it ses i tæt relation til de faglige mål og fagdidaktikken. Ekspertgruppen anbefaler desuden at kompetenceudvikling i højere grad gøres anvendelsesorienteret, og at udbuddet bliver behovsstyret. Her vurderer ekspertgruppen at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer, fx i skolernes teamstruktur. 8 Danmarks Evalueringsinstitut

9 Skolens ledelse skal prioritere og følge op på anvendelsen af it Flere undersøgelser viser at skoleledelsen spiller en central rolle i forhold til hvordan it anvendes på skolen. Denne undersøgelse bekræfter dette. Skolernes ledelse er generelt bevidste om at de spiller en vigtig rolle for it i skolen, men flere af skoleledelserne er usikre på hvad de reelt skal gøre for at udvikle anvendelsen af it på deres skole. Undersøgelsen viser at de deltagende skoler har forskellige kulturer på dette område, og at skolernes ledelse indtager forskellige roller. Undersøgelsen udpeger ikke én ledelsesmodel som den bedste til at støtte anvendelsen af it, men viser at de skoler hvor anvendelsen af it er mest udviklet, er kendetegnet ved en ledelse der prioriterer it og følger aktivt op på anvendelsen. Ekspertgruppen vurderer at skolens ledelse er den afgørende faktor i forhold til at sikre at it anvendes på skolen. Ekspertgruppen anbefaler at skolernes ledelse prioriterer it og tager ansvaret for at udvikle anvendelsen på sig. Ekspertgruppen vurderer desuden at det ikke er nok at skolernes ledelse sikrer rammerne for at anvende it, og anbefaler derfor at skoleledelsen også engagerer sig i selve anvendelsen og følger aktivt op på god og mindre god anvendelse af it på skolen. Der er adgang til it, men ikke nødvendigvis fungerende it På flere af de skoler der deltager i undersøgelsen, oplever lærerne og skolernes ledelse at de nu har god adgang til it-udstyr. Der er imidlertid en række problemer med at få it en til at virke, og mange af lærerne oplever derfor at de ikke har adgang til fungerende it. Dette har en negativ virkning på lærernes anvendelse af it, og det betyder at nogle af lærerne helt fravælger at anvende it. Undersøgelsen viser desuden at ansvaret for netop drift og teknisk support ofte er placeret i kommunen, og at det har været et mål i mange kommuner og på mange skoler at ansvarsområdet for skolernes egen it-vejleder skal være den pædagogiske anvendelse af it. Denne opgavefordeling er imidlertid en udfordring som nogle steder har medført bl.a. langsommelig fejlretning som har begrænset mulighederne for at anvende it pædagogisk i skolen. På nogle skoler kan eleverne allerede i dag medbringe egne computere og koble sig på skolens netværk. Både skolerne og kommunerne forventer at fremtiden vil bringe nye udfordringer i forhold til den tekniske infrastruktur når flere elever tager deres egne bærbare computere med i skole. Skolerne og kommunerne står derfor over for at skulle forberede sig på denne situation. Ekspertgruppen vurderer at det ikke er tilfredsstillende at eleverne og lærerne på mange skoler ikke har adgang til fungerende it. Ekspertgruppen anbefaler at kommunerne i højere grad prioriterer at få it-udstyret til at fungere og sikrer at centraliseringen ikke begrænser de pædagogiske muligheder for anvendelsen af it i skolen. It i skolen 9

10 Kort om undersøgelsens metode Undersøgelsen bygger på 11 skolers og 11 kommuners erfaringer med at anvende it og deres visioner for det fremtidige arbejde med it i skolen. Undersøgelsen inddrager både elevernes, lærernes, skolernes ledelse, forældrenes og kommunernes erfaringer og vurderinger. Undersøgelsen er baseret på selvevaluering og interviews, og analysearbejdet er blevet kvalificeret af en ekspertgruppe som har vurderet og perspektiveret undersøgelsens resultater. 10 Danmarks Evalueringsinstitut

11 2 Ekspertgruppens samlede vurderinger og anbefalinger Dette kapitel indeholder alle ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger opdelt efter kapitlerne i rapporten. Formålet er at give et overblik over anbefalingerne og at gøre det muligt for skoler og kommuner at finde de anbefalinger som er relevante for dem. I de enkelte kapitler kan læseren finde de beskrivelser og analyser der ligger til grund for ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger. Skolernes anvendelse af it i forbindelse med undervisning og læring (kapitel 5) Ekspertgruppen vurderer at det er problematisk at lærerne i høj grad fokuserer på den almenpædagogiske anvendelse og det almenpædagogiske udbytte af it, da der er stor forskel på hvordan it kan anvendes i de forskellige fag. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne med udgangspunkt i Fælles Mål II retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod at udvikle en it-baseret fagdidaktik. Ekspertgruppen vurderer at det er vigtigt at skolerne ikke lukker sig om sig selv, men er åbne over for det omgivende samfund, herunder internettet. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet, men at skolerne i stedet arbejder målrettet med at sikre at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god opførsel på internettet. Ekspertgruppen vurderer at oplæsningsprogrammer med syntetisk tale er et brugbart læringsværktøj for mange elever. Ekspertgruppen anbefaler at der sikres adgang til oplæsningsprogrammer med syntetisk tale fra alle computere på skolerne. Ekspertgruppen vurderer at der er risiko for at skolens brug af træningsprogrammer i undervisningen sker uden et klart didaktisk eller fagligt mål. Ekspertgruppen anbefaler at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen og for den enkelte elev når de anvender træningsprogrammerne. It i skolen 11

12 Ekspertgruppen vurderer at mobilt it-udstyr kan gøre det nemmere at anvende it i fagene. Ekspertgruppen anbefaler at it-lokalet udfases på skolerne, og at skolerne i stedet satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. Ekspertgruppen vurderer desuden at det er muligt at anvende mobilt udstyr i prøve- og testsituationer, og at argumentet om problemer i denne forbindelse derfor ikke bør afholde skoler fra at udfase it-lokalerne. Ekspertgruppen vurderer at de interaktive tavler kan gøre det muligt at integrere it bedre i fagene. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne lægger en klar strategi for hvordan de får tavler i alle undervisningslokaler og at tavlerne tages i brug. Ekspertgruppen vurderer desuden at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne i højere grad fokuserer på elevernes anvendelse af tavlerne i undervisningen, og at eleverne får lov til at anvende tavlerne i frikvartererne. For at styrke implementeringen af de interaktive tavler anbefaler ekspertgruppen at skolerne gør forsøg med at placere tavlerne centralt i undervisningslokalerne, og at tavlerne er tændt hele skoledagen så de umiddelbart er til at tage i brug. Skolernes anvendelse af videndelingssystemerne (kapitel 6) Ekspertgruppen vurderer at det ikke bør være en individuel beslutning om og hvordan lærerne på en skole skal anvende det fælles videndelingssystem. Ekspertgruppen anbefaler at skolernes ledelse og lærerne drøfter anvendelsen af videndelingssystemet, at der udarbejdes fælles retningslinjer for anvendelsen, og at skoleledelsen følger op på anvendelsen. Ekspertgruppen anbefaler at skolernes ledelse er konsekvente og enten gør anvendelsen til et krav og følger op på at alle anvender videndelingssystemet, eller at skolen beslutter ikke at gøre anvendelsen obligatorisk så ingen frustreres unødigt. Ekspertgruppen vurderer at der er et stort uudnyttet potentiale i at anvende videndelingssystemerne til at dele viden ud over det administrative og organisatoriske niveau. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne i højere grad udnytter de muligheder der er i systemerne, til videndeling mellem lærerne, fx til at udveksle undervisningsforløb og læringsressourcer og til at understøtte kommunikation og samarbejde med og blandt eleverne og med forældrene Ekspertgruppen vurderer også at skolerne ikke skal lade sig begrænse af de muligheder for videndeling som de eksisterende systemer indebærer. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne gør forsøg med at anvende åbne og frit tilgængelige systemer til videndeling og samarbejde, fx nogle af de systemer som elever og lærere kender i forvejen og anvender i deres fritid. Kompetenceudvikling (kapitel 7) Ekspertgruppen anbefaler at kompetenceudvikling i forhold til it ses i tæt relation til de faglige mål og fagdidaktikken. Ekspertgruppen vurderer at kravene til lærernes it-kompetencer i slutnin- 12 Danmarks Evalueringsinstitut

13 gen af 1980 erne var de grundlæggende it-færdigheder, og at det i slutningen af 1990 erne var den almenpædagogiske anvendelse af it i undervisningen. Ekspertgruppen anbefaler at kravene til lærernes it-kompetencer i dag bør indbefatte it-baseret fagdidaktik. Ekspertgruppen anbefaler at kompetenceudvikling i højere grad gøres anvendelsesorienteret, og at udbuddet bliver behovsstyret. Ekspertgruppen vurderer at kurser med fordel kan gennemføres lokalt på skolerne, men understreger at skolerne også vil have behov for at nogle lærere deltager i eksterne efter- og videreuddannelsestilbud for at kunne fungere som inspiratorer og igangsætte ny it-baseret praksis på skolen. Ekspertgruppen vurderer desuden at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer, fx i skolernes teamstruktur. Ekspertgruppen vurderer at der er behov for at skolerne diskuterer it-vejlederens rolle og funktioner med fokus på at integrere it i alle fag og i tværfaglige projekter. Ekspertgruppen anbefaler at skolerne lægger en strategi for hvordan vejledningsressourcerne tilgodeses bedst muligt i forhold til it-baseret fagdidaktik og projektpædagogik. Ekspertgruppen advarer mod kun at tilbyde støtte og inspiration i forhold til generelle it-kompetencer og de almenpædagogiske muligheder og understreger behovet for vejledning i it-baseret fagdidaktik og tværfagligt projektarbejde. Ledelse og skolekultur (kapitel 8) Ekspertgruppen vurderer at skolens ledelse er den afgørende faktor i forhold til at sikre at it integreres i alle fag og på alle niveauer i skolen. Ekspertgruppen anbefaler at skolernes ledelse prioriterer it og tager ansvaret på sig for at udvikle anvendelsen af it Ekspertgruppen vurderer desuden at det ikke er nok at skolens ledelse sikrer rammerne for at anvende it, men anbefaler at ledelsen også viser interesse for selve anvendelsen og følger aktivt op på god og mindre god anvendelse af it på skolen. Ekspertgruppen bemærker at skolernes ledelse naturligvis bør inddrage centrale ressourcepersoner som fx it-vejlederen, men ekspertgruppen understreger at skolens ledelse ikke kan uddelegere ansvaret for it på skolen Den tekniske infrastruktur (kapitel 9) Ekspertgruppen vurderer at det ikke er tilfredsstillende at it på mange skoler ikke fungerer og dermed ikke er tilgængelig for eleverne og lærerne. Ekspertgruppen anbefaler at kommunerne i højere grad prioriterer at få it-udstyret til at fungere. It i skolen 13

14 Ekspertgruppen vurderer at der er fordele og ulemper ved centraliseringen af den tekniske drift og support. Ekspertgruppen anbefaler at kommunerne sikrer at centraliseringen ikke begrænser de pædagogiske muligheder for anvendelsen af it i skolen. Ekspertgruppen vurderer at skolerne og kommunerne må forberede sig på at eleverne i nærmeste fremtid vil medbringe egne computere på skolen. Ekspertgruppen anbefaler at elevernes egne computere ses som en ressource i skolen, og at kommunerne investerer i driftssikre trådløse netværk så eleverne kan anvende disse på skolen. Endelig anbefaler ekspertgruppen at skolernes ledelse og kommunerne sikrer at relevante digitale læringsressourcer gøres tilgængelige via internettet. Dvs. at programmer ikke skal installeres på den enkelte computer, men at de kan tilgås på internettet, fx via en hjemmeside. 14 Danmarks Evalueringsinstitut

15 3 Indledning I de seneste år har edb og senere it været på den danske folkeskoles dagsorden. Siden folkeskoleloven fra 1993 har it været en dimension som skulle integreres i alle fag. Gennem en række initiativer både nationalt og lokalt er den tekniske infrastruktur og de digitale tjenester blevet udviklet, lærere har forbedret deres it-kompetencer, og der er gennemført en række projekter for at få erfaringer med at anvende it i skolen. Senest har Undervisningsministeriet i perioden gennemført satsningen It i folkeskolen (ITIF) som med den kommunale medfinansiering har haft en økonomisk ramme på omkring 750 mio. kroner. Programmet har bl.a. støttet indkøb af computere til 3. klasser, udvikling af nye digitale læremidler, mere undervisningsindhold på EMU og en række værktøjer til videndeling og spredning af best practice. For at samle op på de seneste mange års initiativer og erfaringer har EVA og Undervisningsministeriet gennemført et projekt om status og visioner for skolers og kommuners arbejde med it i folkeskolen. Projektet er gennemført i samarbejde med KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, en ekspertgruppe og 14 kommuner i perioden fra marts 2008 til august Denne rapport er udarbejdet som en del af dette projekt. 3.1 Projektets formål og aktiviteter Formålet med projektet er dels at gøre status over anvendelsen af it efter de seneste mange års initiativer i skolen på it-området, dels at bidrage til en fortsat udvikling af anvendelsen af it i skolen. Det har ikke været projektets mål at kontrollere de enkelte aktiviteter der er gennemført i forbindelse med ITIF-satsningen. Projektet har tre fokusområder: Hvordan anvender skolerne og kommunerne it i dag og hvilke ønsker og planer har skolerne og kommunerne for at anvende it i skolen i fremtiden? Fokus er både på hvordan it anvendes pædagogisk og organisatorisk i skolen, Hvordan vurderer skolerne og kommunerne udbyttet af at anvende it i skolen? It i skolen 15

16 Hvilke rammer har skolerne for at anvende it, og hvilke overvejelser gør skolerne og kommunerne sig om disse rammer? Denne rapport Den primære del af projektet er en undersøgelse med deltagelse af 11 folkeskoler og 11 kommuner i Danmark. I undersøgelsen er der indsamlet viden inden for projektets fokusområder. Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med en ekspertgruppe som har vurderet resultaterne og givet anbefalinger til skoler og kommuner i forhold den fremtidige anvendelse af it i skolen. Resultaterne fra undersøgelsen og anbefalingerne er præsenteret i denne rapport. Guide til selvevaluering For at støtte den fremtidige anvendelse af it i skolen har EVA udviklet en guide til selvevaluering af anvendelsen af it. Guiden er målrettet lærere, skoleledelser og kommunale medarbejdere der ønsker at reflektere over og udvikle anvendelsen af it på egen skole/kommunens skoler. Der er som del af projektet holdt syv heldagsseminarer hvor guiden er blevet anvendt som procesværktøj. Guiden kan frit downloades fra og fra Notater og seminarer Herudover er der udarbejdet to notater og afholdt to seminarer med projektets følgegruppe. Det ene notat gør rede for hvordan skoler og kommuner har oplevet ITIF-satsningen. Det andet notat indeholder en analyse af hvilke typer af initiativer 14 udvalgte kommuner (følgegruppen) har gennemført for at understøtte implementeringen af it i folkeskolen i de seneste år, og det udbytte kommunerne har oplevet af disse initiativer. De to notater kan downloades fra og fra Om projektet I alt har over 550 lærere, skoleledere og kommunale medarbejdere deltaget i projektets forskellige aktiviteter. Deltagerne kommer fra over 70 forskellige skoler, og de kommunale medarbejdere fra over 50 forskellige kommuner. For en nærmere beskrivelse af projektet se projektbeskrivelsen som kan downloades fra Bemærk at projektet igennem forløbet er blevet udviklet og justeret i aktivt samspil med deltagerne. 3.2 Projektets organisering EVA og Undervisningsministeriet har som tidligere nævnt gennemført projektet i samarbejde med KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, en ekspertgruppe og 14 kommuner. Deltagerne har 16 Danmarks Evalueringsinstitut

17 været organiseret i forskellige grupper: en styregruppe, en ekspertgruppe, en følgegruppe og en projektgruppe. Styregruppen Projektet har været ledet af en styregruppe som består af: Lilla Voss, chefkonsulent, Undervisningsministeriet Jakob Birklund Andersen, fuldmægtig, Undervisningsministeriet Katja Munch Thorsen, områdechef, EVA Sanya Gertsen Pedersen, evalueringskonsulent, EVA. Følgende personer har været tilforordnet styregruppen: Søren V. Christiansen, chefkonsulent, KL Niels Lynnerup, lærer, Danmarks Lærerforening Jens Barrit Laursen, skoleleder, Skolelederne. Ekspertgruppen En ekspertgruppe har været tilknyttet undersøgelsen. Ekspertgruppen har det faglige ansvar for de vurderinger og anbefalinger som er præsenteret i denne rapport. Ekspertgruppen har desuden kommenteret og perspektiveret projektgruppens arbejde. Ekspertgruppen har tilsammen både erfaring med forskning inden for området og praktisk erfaring med at anvende it i skolen og på kommunalt niveau. Ekspertgruppen er nedsat specifikt til projektet, og medlemmerne er: Birgitte Holm Sørensen, professor, ph.d., leder af forskningsprogrammet Medier og IT i læringsperspektiv på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Karsten Gynther, projektleder for udviklingsprogrammet IT og læring på University College Sjælland Malte von Sehested, afdelingsleder på Lindehøjskolen i Herlev Michael Rasmussen, skoleinspektør i Kalundborg Kommune. Appendiks A indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte medlemmers baggrund. Følgegruppen 14 kommuner har været repræsenteret i en følgegruppe. Følgegruppen har haft til opgave at medvirke til at gøre projektets aktiviteter anvendelige for andre kommuner og skoler. Følgegruppens medlemmer har deltaget i analysen af kommunale initiativer og testet guiden til selvevaluering. Desuden har de haft mulighed for at kommentere udvalgte aktiviteter i projektet. De 14 kommuner er: Egedal Kommune Esbjerg Kommune Greve Kommune It i skolen 17

18 Hedensted Kommune København Kommune Køge Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Næstved Kommune Odense Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Struer Kommune Aalborg Kommune Århus Kommune. Projektgruppen EVA har nedsat en projektgruppe der har haft det praktiske og metodiske ansvar for gennemførelsen af projektet, og projektgruppen har udarbejdet denne rapport. Projektgruppen består af: Sanya Gertsen Pedersen, evalueringskonsulent (projektleder) Marianne Buhl Hornskov, evalueringskonsulent Ida Rode Hansen, evalueringsmedarbejder Kristine Vestergaard Christoffersen, evalueringsmedarbejder Niels Jakob Pasgaard, evalueringsmedarbejder. 3.3 Undersøgelsens metode og aktiviteter I undersøgelsen er selvevaluering anvendt som metode i kombination med opfølgende interviews på 11 skoler og i 11 kommuner. Datamateriale fra 11 skoler og 11 kommuner 11 kommuner og 11 skoler i de udvalgte kommuner har deltaget i undersøgelsen: Deltagende kommuner Frederikshavn Kommune Norddjurs Kommune Egedal Kommune Sønderborg Kommune Viborg Kommune Kalundborg Kommune Fortsættes næste side Deltagende skoler Abildgårdskolen Auning Skole Bækkegårdsskolen Egernsund Skole Frederiks Skole Hvidebækskolen 18 Danmarks Evalueringsinstitut

19 fortsat fra forrige side Deltagende kommuner Svendborg Kommune Odense Kommune Struer Kommune Aalborg Kommune Odsherred Kommune Deltagende skoler Rantzausminde Skole Sanderumskolen Struer Østre Skole Kongerslev Skole Vig Skole Skolerne er udvalgt efter kriterier der skal sikre at analysens resultater afspejler centrale forhold for og problemstillinger omkring it i skolen så de kan genkendes og anvendes som inspiration af mange skoler og kommuner. I udvælgelsen er det sikret at der er variation i de deltagende skoler og kommuner på en række forskellige baggrundsvariable som forventes at kunne have betydning for anvendelsen af it. Det drejer sig om geografisk spredning, skolestørrelse, land- eller byskole, elevgrundlag, antallet af specialklasser og brug af videndelingssystem. Undersøgelsen går på tværs af de 11 skoler og 11 kommuner og skal tegne et bredt billede med så mange nuancer som muligt. I rapporten er der ikke anbefalinger til enkelte skoler eller kommuner, men vurderinger og anbefalinger som ekspertgruppen vurderer er relevante for alle der arbejder med it i skolen. De enkelte deltagende skoler og kommuner vil dog kunne genkende sig selv og se hvilke anbefalinger som er mest relevante for dem. Flere forskellige grupper er involveret når it anvendes i skolen, og derfor er der i undersøgelsen lagt vægt på at inddrage både elever, lærere, skolernes ledelse, forældre og de medarbejdere i kommunerne der arbejder med at støtte anvendelsen af it i skolen. Undersøgelsens forløb Selvevalueringsforløbet på de 11 skoler og i de 11 kommuner har indeholdt to centrale aktiviteter. En gruppe lærere, skolernes ledelsesteam og de medarbejdere i kommunen der har ansvar for it i skolen, har hver udarbejdet en selvevalueringsrapport, og medlemmer af ekspertgruppen og af projektgruppen har derefter besøgt de deltagende skoler hvor deltagerne i interviews har uddybet og perspektiveret deres selvevalueringsrapport. It i skolen 19

20 Hvorfor selvevaluering? Selvevaluering er en evalueringsmetode som EVA har anvendt i grundskolen på mange områder med gode erfaringer. I denne undersøgelse har selvevalueringsforløbene på de 11 skoler og i de 11 kommuner haft et dobbelt formål. På den ene side har selvevalueringsforløbene haft til formål at fungere som datamateriale og danne grundlag for at vurdere og tolke anvendelsen af it på tværs af skoler og kommuner. På den anden side har de skullet udvikle anvendelsen af it på de skoler som har været involveret i evalueringen. Selvevaluering er en kvalitativ evalueringsmetode som sætter fokus på deltagernes oplevelse og vurdering af egen praksis og deres refleksion over de fremtidige udviklingspotentialer. I denne undersøgelse arbejdes der i selvevalueringsrapporterne og i de efterfølgende interviews med åbne spørgsmål for at afdække hvordan deltagerne forstår deres praksis, hvilke begreber de anvender til at beskrive deres praksis og hvilke sammenhænge de selv ser mellem deres egen praksis og rammerne for den. Ved læsning af datamaterialet er det dog vigtigt både at forholde sig til det som deltagerne vælger at fremhæve og at udelade, samt at vurdere hvad der er deltagernes personlige forståelse, hvad de italesætter, og hvad de har valgt at dele med evaluator. Selvevaluering er valgt som metode i denne undersøgelse fordi den er velegnet til at belyse skolernes og kommunernes egen forståelse af status og til at afdække hvilke udfordringer og dilemmaer deltagerne oplever, samt hvilke overvejelser om løsninger de selv gør sig og til at belyse spændet mellem forskellige deltageres forståelse. Læs mere om selvevaluering i hæftet Nøgler til forandring som kan downloades fra Skolerne og kommunerne har i løbet af efteråret 2008 deltaget aktivt i undersøgelsen. De 11 skoler og 11 kommuner der har deltaget i undersøgelsen, blev dog kontaktet allerede i april 2008, og deltagerne til tre grupper blev udpeget. I kommunen blev der nedsat en gruppe med medarbejdere der havde ansvar for og kendskab til arbejdet med it i skolen. På hver skole blev der nedsat to grupper, en gruppe bestående af fire til seks lærere og en gruppe med skolens ledelsesteam. EVA bad om at der i gruppen med lærere så vidt muligt indgik lærere fra alle afdelinger og fagblokke, lærere med forskellig anciennitet og gerne en lærer fra skolen der hjælper de øvrige lærere med it. Hvis skolen havde en specialklasse, bad EVA om at én lærer derfra også deltog. 20 Danmarks Evalueringsinstitut

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af it i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af it i folkeskolen Projektbeskrivelse Undersøgelse af it i folkeskolen Undervisningsministeriet gennemfører i perioden 2004-08 satsningen It i folkeskolen (ITIF). I den forbindelse ønsker Undervisningsministeriet (UVM) og

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen

Vejledning til selvevaluering. It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i folkeskolen Vejledning til selvevaluering It i skolen Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering Hvad er... Det gode skolelederliv Introduktion til selvevaluering Det gode skolelederliv Skoleledere møder mange og store forventninger fra politikere, forvaltninger, forældre, elever og medarbejdere.

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

It i skolen. Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen

It i skolen. Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen It i skolen Notat om hvordan skoleledere og kommuner har oplevet satsningen It i folkeskolen 1 Indledning Dette notat indgår i Undervisningsministeriets og Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projekt

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Det handler om ledelse

Det handler om ledelse Det handler om ledelse Michael Rasmussen og Malte von Sehested I oplægget kigger vi på ledelsesudfordringen i forbindelse med it og undervisning. Vi vil dels se på de med generelle ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Matematik på grundskolens mellemtrin

Matematik på grundskolens mellemtrin Matematik på grundskolens mellemtrin Skolernes arbejde med at udvikle elevernes matematikkompetencer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Matematik på grundskolens mellemtrin Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere