Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark"

Transkript

1 Særlige betingelser og beskrivelser Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark September 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet...8 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet J. Tvister SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde Arbejdsplads Teknik Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) BILAG: A. Oversigt over definitioner og forkortelser B. Overordnet anlægsbeskrivelse for M11 C. Overordnet anlægsbeskrivelse for M14N D. Overordnet anlægsbeskrivelse for Testsite E. Overordnet anlægsbeskrivelse for Mobilt TL F. Jobmanager Quick guide G. Maximo vejledning for indlæggelse af dokumentation

3 SIDE 3 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Entreprisen er benævnt Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanenente TL-systemer i Østdanmark, og omfatter overordnet systemteknisk drift og teknisk beredskab for midlertidige og ikke permanente trafikledelsessystemer (TL systemer) på dele af statsvejsnettet i Østdanmark. Nærværende entreprisen er en rammeaftale, hvori følgende systemer på tilhørende anførte strækninger indgår fra entreprisestart. Motorvejsstrækning M11 (Bane Danmark) Motorvejsstrækning M12 Motorvejsstrækning M14N Testsite Mobilt TL Trafikledelsessystemerne består overordnet af en række trafikdetekteringspunkter i form af radarer og spoler, der er placeret langs de nævnte vejstrækninger. Data fra trafikdetekteringspunkterne føres via fibernetværk til Vejdirektoratets servere på Havnegade i København og i Herlev. Dataene anvendes til sætning af de variable infotavler og/eller de variable hastighedstavler. ITV-systemet er dækkende for det meste at de angivne strækninger og består af web-kameraer til borgerinfo på samt PTZ-kameraer, der primært anvendes af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) og driftsorganisationen. Til understøtning af ovennævnte er der master og portaler samt vejsskabe med diverse hardware og elforsyninger. Entreprenøren skal være opmærksom på, at der kan ske ændringer i omfanget af systemer, som indgår i rammen. Således vil nye strækninger kunne komme ind under entreprisen i kortere eller længere tid, fx i forbindelse med at en strækning skal udbygges med flere vognbaner, ligesom allerede nævnte strækninger kan udgå af entreprisen fx i forbindelse med strækningen bliver færdiggjort og dermed overgår til permanent drift under en anden entreprise

4 SIDE 4 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Der henvises til SB ad 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Entreprisen forventes at løbe fra 15. november 2014 til og med 14. november med mulighed for forlængelse med 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. Udbudsbekendtgørelsen med nr er offentliggjort den Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes som en rammeaftale. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, fra og med pkt. c. Tilbudsliste. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6. Bedømmelsen sker i 3 faser: Tilbudskuverter mærket Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes. På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt. Kuverter mærket Del 1 - Pris åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.

5 SIDE 5 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel Kriterier for udvælgelse Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2). 3.6 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud [Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Pris 50 % B Driftsorganisation 20 % C Personalekvalifikationer 30 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er 5 mio. kr. over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Tilbud, der ligger højere end kr. 5 mio. kr. over laveste pris, tildeles negativ karakter. Bedømmelse af underkriterium B C: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen

6 SIDE 6 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Karakter Beskrivelse eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Underkriteriet for Driftsorganisation: Bedømmelsen foretages på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af den driftsorganisation, som stilles til rådighed. Beskrivelsen skal indeholde organisationsdiagram for driftsorganisationen. Der vil i karaktergivningen blive lagt positiv vægt på: At tilbudsgiver har en robust og effektiv organisation, der sikrer at opgaverne løses optimalt Underkriteriet for Personalekvalifikationer: Bedømmelsen foretages på baggrund af tilbudsgivers vedlagte CV er for medarbejdere i mandskabskategori 1-5 jf. SAB Teknik, afsnit 4. Der vil i karaktergivningen blive lagt positiv vægt på: Hvorledes tilbudsgiver redegør for, at de tilbudte medarbejdere, på baggrund af deres kompetencer og erfaringer, kan løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

7 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet SIDE 7 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til med kopi til Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: <Udbudsnr.> Spørgsmål vedr. 5. Tilbud 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

8 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet SIDE 8 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv. Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark, Del 1 - Pris og Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark, Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Niels Juels Gade København K Kontaktperson: Thomas Westring Roslyng senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter Del 1 Pris fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser, jf Tilbudskuverter Del 1 Pris åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Pris (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter (Udvælgelse samt underkriterium B og C): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

9 SIDE 9 af 75 BUT Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Bilag vedr. underkriterium B og C: Underkriterium B: Der vedlægges tilbudsgivers beskrivelse af underkriteriet. Beskrivelsen ønskes begrænset til 2 sider, ekskl. bilag. Underkriterium C: Der vedlægges CV for alle tilbudte medarbejdere i mandskabskategori 1-5

10 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget SIDE 10 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 1 Ad 1, stk. 1 Ad 1, stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Arbejdet udføres i faste enhedspriser med en fastprisperiode indtil Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af september, E. Særlige betingelser (SB) af september, F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af september, G. Tegninger og øvrigt anlægsdokumentation i Maximo. H. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). I. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011 AAB - Broautoværn og -rækværker, september 2011

11 AAB - Ledningsgrave, december 2008 SIDE 11 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark J. AB 92 K. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. L. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, december 2012 M. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. Anlæg og drift, oktober 2013 Midlertidig vejafmærkning, maj 2013 Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, Rapport Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, Høringsudgave, maj 2012 Færdselsregulering, Vejvisning, hæfte 8, Parkeringsvejledning april 2008 Kontrolplan. Vejledning. november 2007 Det under punktnumrene C - M nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige genveje > Forkortelseslister. Ad 2, stk. 3 Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved entreprisens start som anført i SAB - Arbejdsplads. Følgende tidsfrister skal overholdes:

12 SIDE 12 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 1. Igangsætningsfrist Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist. 1A: Klar til følgeoplæring Senest den 13. november 2014 skal nøglepersonerne i entreprenørens organisation samt anden relevant personale være til rådighed for gennemgang og følgeoplæring. Oplæring/undervisning vil foregå i perioden 13. november 2014 til 14. november 2014 inden for normal arbejdstid, begge dage inkl., som anført i SAB Teknik afsnit B: Overdragelse af ansvar Senest den 15. november 2014 skal entreprenøren være klar til at overtage ansvaret for entreprisen. Ansvarsoverdragelse forudsætter at entreprenøren kan dokumentere/fremvise at: der er etableret en organisation med navngivet mandskab jf. SAB der er gennemført projektgennemgang og oplæring jf. SAB Administrationsforholdene er på plads jf. SAB at der foreligger procedurer for fejlafhjælpning jf. SB ad 9 stk. 1, herunder at der er oprettet vagtordning jf. SAB og en organisation der kan håndtere afhjælpende vedligehold jf. SAB samt at jobstyringssystemet JobManager kan håndteres nødvendigt materiel (afmærkede køretøjer mm.) er til rådighed der eksisterer en kvalitets- og miljøplan der eksisterer en plan for sikkerhed og sundhed 2. Deltidsfrist 2: Ved entreprenørens færdiggørelse af strækninger eller systemer skal al dynamisk dokumentation være opdateret i Maximo, og al statisk dokumentation være afleveret til tilsynet senest 30 dage efter afleveringsforretningen. 3. Færdiggørelsesfrist 3A: Færdig med dokumentation og klar til følgeoplæring Senest 2 måneder før kontraktens udløb skal al dokumentation være opdateret og efterfølgende entreprenør skal gives adgang til deltagelse i en følgeordning 3B: Overdragelse af entreprisen Arbejdet i sin helhed skal være udført herunder overdragelse af faciliteter, materiel og reservedele, der er stillet til rådighed af bygherren skal ske senest den 14. november Såfremt kontrakten forlænges, ændres deltidsfrist 2B til at blive den sidste dag i kontraktperioden. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

13 SIDE 13 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 3 Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Ad 3, stk. 4 Ad 3, stk. 5 Ad 4 Ad 4, stk. 1 Entreprenørens tilbud Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage regnet fra fristen for tilbudsaflevering. Entrepriseaftalen I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen. Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

14 SIDE 14 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Ad 6, stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Efter aflevering (kontraktens udløb) skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. Ad 8 Ad 8, stk. 2 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Entreprenørens ansvarsforsikring skal mindst dække 10 mio. kr. ved tingskade og 10 mio. kr. ved personskade. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Ad 9, stk. 2 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan for de konkrete opgaver, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er ikke omfattet af denne entreprise.

15 SIDE 15 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 10 Ad 10, stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes i Maximo. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr., ekskl. moms, pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes.] Ad 10, stk. 2 Bygherreleverancer Bygherren kan vælge selv at indkøbe materialer til brug i entreprisen Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til systemer og systemkomponenter, der indgår i entreprisen samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.

16 SIDE 16 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Dokumentation skal afleveres i forbindelse med entreprisens aflevering som nærmere beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. Ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under kontraktperioden vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Ad 12 Ad 12, stk. 4 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. I den periode, hvor entreprisen løber, har entreprenøren det fulde ansvar for, at de elementer, der er omfattet af entreprisen, er i en i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ad 14 Ad 14 stk. 1 Ændringer i arbejdet Entreprenørens ydelse kan ikke gøres entydig i forhold til tjenesternes omfang, idet nye strækninger med T-systemer vil kunne komme ind under nærværende entreprise i kortere eller længere tid, ligesom allerede kendte strækninger overgår til anden entreprise i forbindelse med deres færdiggørelse. Ad 14, stk. 2 Ad 14, stk. 3 Ingen ændringsarbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG), og de angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.

17 Konkrete arbejder SIDE 17 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 50 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Fiktive arbejder Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

18 SIDE 18 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 50 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 50 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 50 % af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. Ad 17 Ad 17, stk. 1 Ad 17, stk. 3 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af tilsynet. Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

19 SIDE 19 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 17, stk. 4 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Dette arbejde skal udføres af en overmontør. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere).

20 SIDE 20 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Ad 20 Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Ad 22, stk. 1 Betaling Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden. Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af Jobmanager. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Ingen udbetaling kan finde sted før dynamisk dokumentation i Maximo er opdateret og statisk dokumentation er fremsendt til tilsynet. Herefter har tilsynet har 5 dage til at godkende den statiske dokumentation.

21 SIDE 21 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret. Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Ad 22, stk. 5 Ad 22, stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode.

22 SIDE 22 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Fastprisperioden løber til Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, indeks for EL-arbejdet arbejdsomkostninger. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks 2015K2, og I2 angiver K4- indeks for året før reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres. Første regulering foretages med indeks 2015K4, og gælder for kalenderåret 2016 Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt for udløbet af de årlige prisreguleringer. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Ad 22, stk. 7 Ad 22, stk. 10 Ad 22, stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

23 SIDE 23 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 24, stk. 1, nr. 4 Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Ad 24, stk. 3 Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: For igangsætningsfrist 1A kr For igangsætningsfrist 1B kr For deltidsfrist 2 Kr For færdiggørelsesfrist 3A kr For færdiggørelsesfrist 3B kr F. Arbejdets aflevering Ad 28 Ad 28, stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Udførelse af drift og vedligeholdelsesarbejder ophører ved afslutningen af kontraktperioden uanset om aflevering har fundet sted. Eventuelle udestående arbejder vil blive behandlet som mangler, jf. nedenstående afsnit G Mangler ved arbejdet Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

24 SIDE 24 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Ad 30, stk. 4 Ad 31 Ad 31, stk. 1 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som afhjælpning af mangelfuld vedligehold medfører i den efterfølgende driftssituation. Ad 32 Ad 32, stk. 1 Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som afhjælpning af mangelfuld vedligehold medfører i den efterfølgende driftssituation. Ad 36 Ad 36, stk. 1 Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar for nyanlæg efter at anlægget er afleveret. For de øvrige job i Jobmanager ophører mangelansvaret 1 år at efter jobbet er slutafregnet i Jobmanager Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

25 SIDE 25 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ad 37 Ad 37 stk og 5-års eftersyn Der udføres kun 1-års eftersyn ved nyanlæg. Ad 37 stk. 2 Der udføres kun 5-års eftersyn ved nyanlæg. I. Særligt om ophævelse Ad 40 Gentagne overskridelser af de maksimale udrykningstider, jf. SAB, eller manglende imødekommelse af berettiget ønske om fastholdelse af organisationen på det aftalte niveau, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og bygherren forbeholder sig ret til at ophæve aftalen på dette grundlag. Væsentlige fejl eller forsømmelser i forbindelse med entreprenørens gennemførelse af kvalitetsstyring ligesom grove overtrædelser af sikkerhedsprocedurer og lovmæssige bestemmelser i relation til arbejdsmiljø vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og bygherren forbeholder sig ret til at ophæve aftalen på dette grundlag. Bygherren kan hæve aftalen efter at have givet entreprenøren 10 arbejdsdages skriftlig varsel, inden for hvilken periode entreprenøren kan dokumentere en afhjælpning af de omstændigheder, der førte til varslet. Ved gentagende grov forsømmelighed bortfalder entreprenørens ret til ved dokumenteret afhjælpning indenfor 10 arbejdsdage at imødegå aftalens hævning. Bygherren er i forbindelse med ophævelse af aftalen berettiget til at få udleveret al foreliggende dokumentation. Såfremt det besluttes at afvikle TL systemerne på statsvejene, forbeholder bygherren sig ret til, uden anden begrundelse, delvist eller helt at opsige aftalen, dog først når aftalen har løbet i minimum 1/2 år. Opsigelsesvarslet ved denne opsigelsessituation er 1/2 år. Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

26 SIDE 26 af 75 SB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark J. Tvister Ad 47 Ad 47, stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

27 SIDE 27 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets start deltage i projektgennemgang, som bygherren indkalder efter kontrahering. Efter projektgennemgangen kan bygherren vælge at opdatere kontraktgrundlaget iht. evt. spørgsmål fra projektgennemgangen. Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Entreprenøren forudsættes inden projektgennemgangen at have gennemgået projektmaterialet. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Ved større arbejder skal entreprenøren udfærdige en arbejdsplan pr anlæg. Det kan fx være ved: Generel udskiftning af komponenter Større forebyggende vedligehold Etablering af nye anlæg eller større reparationsarbejder Permanentliggørelse Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 4. Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol I forbindelse med udførte arbejder må systemet ikke forlades før der er foretaget en funktionskontrol af det udførte arbejde, og før entreprenører har sikret sig, at det samlede system fungerer efter hensigten.

28 SIDE 28 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 5. Dokumentation Systemdokumentation håndteres i administrationssystemet, Maximo, hvor der skelnes mellem statisk og dynamisk dokumentation. Statisk dokumentation ligger på VD-portalen og består af system- og komponentspecifikke tegninger, beskrivelser, datablade mv. Driftsentreprenøren skal løbende holde den statiske dokumentation i ajourført stand, så den til enhver til afspejler systemernes aktuelle tilstand. Ændringer af den statiske dokumentation skal inden upload godkendes af tilsynet. Dynamisk dokumentation er der hvor driftsentreprenøren skal opdatere alle aktivers (komponenters) data og placeringer, så de til enhver tid afspejle den aktuelle tilstand for aktiverne. Driftsentreprenøren skal i forbindelse med vedligeholdelse af den dynamiske dokumentation til stadighed ajourføre aktivernes aktuelle status ( I drift, I drift under obs., Frakoblet, Til reparation osv.). Det betyder blandt andet, at et fejlramt aktiv inden reparation skal statusændres til Ude af drift, og når reparationen er udført skal status igen ændres til I drift. Alle planlagte eftersyn, runderinger mv. administreres fra Maximo. Maximo indeholder jobplaner (tjekskemaer), ruter og frekvens for eftersyn. Driftsentreprenørens tilbagemeldinger på jobplaner aftales med tilsynet. Driftsentreprenøren skal mindst én gang dagligt kontrollere i Maximo, om der er kommet nye arbejdsbestillinger, bulletiner mv. I det omfang systemdokumentation ikke er tilgængelig i Maximo træffes aftale med bygherren om alternativ tilsvarende ajourføring. For nye systemer eller strækninger, som ikke i forvejen er dokumenteret, skal entreprenøren indsamle al statisk og dynamisk dokumentation til upload i Maximo. Al statisk dokumentation struktureres i gældende Maximo-struktur, og via bygherren uploades i Maximo. Dynamisk dokumentation udarbejdes i asset-ark, der udleveres af tilsynet. Driftsentreprenøren skal påregne at bygherren foretager kontrol af, at relevante dele af systemdokumentationen er ajourført korrekt. Denne kontrol, der udføres som stikprøvekontrol på basis af entreprenørens klarmelding af udførte opgaver, fritager ikke entreprenøren for faktisk at vedligeholde systemdokumentationen som beskrevet i dette afsnit. Ved introduktion af nye komponenter (og særligt nye komponenttyper) er driftsentreprenøren ansvarlig for at tilvejebringe den tilhørende dokumentationen for disse. For specialentreprenørerne skal driftsentreprenøren indsamle eventuelle rettelser til dokumentationen behandle den jf. ovenstående.

29 SIDE 29 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Ansvar, beføjelser og kommunikation Kontrolplaner Opfølgning af projektgennemgang Styring af projektering Styring af dokumenter og registreringer Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af bygherreleverancer> 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Styring af projektering Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør. Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren Jobmanager DANBRO Vejman.dk Maximo Entrepriseweb Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående. Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles. En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde Uddannelse og instruktion Særlige krav til kurser ud over lovgivningen: Vejen som arbejdsplads, Trin II for alle i mandskabskategori 1 6 Førstehjælpskursus i livreddende førstehjælp og hjertestop, 1 dags varighed, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd for alle i mandskabskategori 1 6

30 SIDE 30 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Kørekort, kategori BE for alle i mandskabskategori 2 6 Krancertifikat, 8T/m for 2 medarbejdere i mandskabskategori 2 6 Truckkørekort for 2 medarbejdere i mandskabskategori 2 6 LAUS kursus for alle i mandskabskategori 1-7 Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus for mandskabskategori 2 og 3 Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. Entreprenørens deltagelse i undervisning før overdragelsen af driftsansvaret Oplæring af mandskabet, der er nødvendig for entreprisens gennemførelse, skal foretages inden ansvarsoverdragelsen af driftsentreprisen. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra entreprenørens viden om de til entreprisen tilknyttede systemer, men der må som minimum forventes to dages undervisning Uddannelse ved ændring af personalet Ved ændringer i driftsentreprenørens personale efter tilsynet godkendelse skal driftsentreprenøren selv sørge for, at nyt personale bliver uddannet på samme niveau, som de tilsvarende personer i det første mandskab er blevet det inden overdragelsen af vedligeholdsansvaret. Uddannelsen af nyt personale som tilkommer i entreprisen består af: følgeoplæring undervisning Entreprenøren skal selv afholde alle udgifter til oplæring af eget nyt personale, uanset hvem der foretager oplæringen. Ajourføring af uddannelse Driftsentreprenøren skal sørge for, at mandskabets viden holdes ved lige og ajourføres løbende i takt med diverse ændringer i sikkerhedsforhold og i de tekniske systemer. Driftsentreprenøren kan ikke forvente bygherrens assistance hertil. Det er driftsentreprenøren opgave at holde servicemontørernes viden på et niveau, så de altid kan udføre et kvalificeret arbejde på betryggende vis. Uddannelse af efterfølgende entreprenør Den sidste måned inden kontraktperiodens udløb, skal entreprenøren deltage i oplæring af den nye driftsentreprenør forud for ansvarsoverdragelsen. Entreprenøren skal afsætte 1 mandeuge til dette arbejde som vil bestå i: Introduktion af den nye driftsentreprenør til de forskellige typer anlæg gennem besigtigelser af udvalgte anlæg Introduktion af den nye driftsentreprenør til anlægs- og driftsdokumentationen via gennemgang af denne

31 SIDE 31 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Entreprenøren skal i oplæringsperioden stille med personer med indgående kendskab til anlæggene og arbejdsopgaverne Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende Styring af bygherreleverancer Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsrundering erstattes med arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljørundering. 7.1 Alment Entreprenørens arbejdsområder er dels inden for anlægsområder, hvor der er en etableret byggeplads, og hvor entreprenøren er underlagt anlægsentreprenørens arbejdsmiljøorganisation, og dels uden for anlægsområderne, hvor entreprenøren selv står for sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne jf Idet entreprenørens arbejdsmiljøopgaver er forskellige alt efter om arbejdsområdet er inden for eller uden for anlægsområder, er nedenstående underafsnit derfor opdelt i hhv: Indenfor anlægsområderne Udenfor anlægsområderne Indenfor anlægsområderne: AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre.

32 SIDE 32 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Koordinering Indenfor anlægsområderne: Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Udenfor anlægsområderne: Der afholdes koordinerende arbejdsmiljøkoordineringsmøder i forbindelse med arbejdsulykker, nærved-ulykkessituationer, større ændringer af arbejdsprocessen, samt når bygherren eller entreprenøren indkalder. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Indenfor anlægsområderne: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Bygherren har på hver enkelt af de strækninger, der indgår i entreprisen udpeget en arbejdsmiljøkoordinator. Navnene på disse arbejdsmiljøkoordinatorer oplyses på første driftsmøde) Udenfor anlægsområderne: Bygherrens afgrænsnings- og samordningspligt, samt pligten til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) vil blive overdraget til entreprenøren Iht. Lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser mv. Denne pligt omfatter såvel afgrænsning og samordning i forhold til egne underentreprenører som til Vejdirektoratets andre entreprenører. Entreprenøren skal dermed overholde bygherrens pligter i forbindelse med på arbejdsområdet.

33 SIDE 33 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Entreprenøren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator som skal opfylde kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter, herunder krav om gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Entreprenøren skal lede samarbejdet med bygherren samt eventuelt andre entreprenører og leverandører om sikkerhed og sundhed, herunder lede koordinerende arbejdsmiljømøder (hvis relevant) og samarbejdet om afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter (BEK nr om bygherrens pligter) i gældende udgave samt til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser mv. i gældende udgave. Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder samt arbejdsmiljømøder hos de enkelte entreprenører. Referater af disse møder skal tilgå bygherren. Entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører er forpligtede til at orientere arbejdsmiljøkoordinator og bygherre om ulykker, nærved-ulykker samt anmeldelser af ulykker. Entreprenøren skal ved entreprisens start gennemgå (kortlægge) alle aktiviteter i entreprisen med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Denne gennemgang forelægges ved projektgennemgangen Afgrænsning Indenfor anlægsområderne: Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Indenfor anlægsområderne: AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Udenfor anlægsområderne: Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter entreprisestart levere PSS til bygherren.

34 SIDE 34 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Emner tabt på motorveje i drift Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 8. Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start ved vejmyndigheden. Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal underrette T.I.C. når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.

35 SIDE 35 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk Erstatningssager uden for kontraktforhold Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

36 SIDE 36 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Arbejdsplads Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Arbejdet skal udføres på forskellige motorvejsstrækninger og statsveje i Østdanmark. Entrepriseområderne vil ved arbejdets start være på motorvejsstrækningerne omkring København. For det mobile TL systems vedkommende skal entreprenøren forvente, at dette skal kunne opsættes, men ikke driftes, i hele Danmark. Arbejdet foregår dels på strækninger med vejarbejde, og dels på veje med normal trafik. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på vejarealerne respekteres. 2. Afsætning Der kan forekomme andre arbejder på de pågældende vejstrækninger. Nærværende entreprenør skal medvirke til, at alle arbejder langs den pågældende vejstrækning kan udføres med så få gener for hinanden som muligt. 2.1 Bygherrens afsætning Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering skal ske ved bygherrens foranstaltning. 3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag, stationære arbejdssteder mv. Adgangsveje: De offentlige veje, som giver entreprenøren adgang direkte til projektområdet. Her forekommer både offentlig motortrafik og bløde trafikanter, hvilket udløser særlige hensyn ift. renholdelse, afmærkningsmateriel samt ind- og udkørselsforhold.

37 SIDE 37 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Arbejdsveje: Vej, som entreprenøren har ansvar for at anlægge, anvende og vedligeholde. Fjernes igen efter brug. Her er ikke offentlig adgang. 3.1 Arbejdsområder Arbejdsområdet for nærværende driftsentreprise er dels inden for anlægsområder, som beskrevet i SAB Styring og Samarbejde, afsnit 7, og dels de TL-systemer, der ligger på samme strækninger, men uden for anlægsområderne. Anlægsområderne vil i takt med anlægsarbejdets fremdrift flytte sig inden for entreprisetiden. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser. Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, med mindre der opsættes trafikværn. Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og orienteres, så trafik og naboer ikke generes. Endvidere slukkes ved arbejdets ophør. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Fast arbejdssted Bygherren stiller som udgangspunkt med faciliteter til entreprenørens administration, mandskab og lager, som udgør entreprenørens faste arbejdssted, på et af bygherren udpeget sted inden for entrepriseområdet. Stedet kan i hele kontraktperioden ændre sig alt efter hvor arbejdet pågår. Som fiktivt arbejde ønsker bygherren, at entreprenøren stiller med fast arbejdssted. I den forbindelse skal entreprenøren levere faciliteter til administration, mandskab og lager. Det faste arbejdssted skal have en beliggenhed i Danmark og inden for en radius af 40 km fra Københavns Rådhusplads. Det faste arbejdssted skal ligge i forbindelse med allerede etableret sted, evt. på entreprenørens faste adresse. Arbejdspladsen skal leve op til arbejdsmiljøreglerne og arbejdstilsynets vejledninger. Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, renovation og tømning af septiktank, inkl. udgifter til internetopkobling og telefoni. Faciliteterne på det faste arbejdssted skal være forsvarligt aflåst med alarm til en vagtcentral, og de skal med hensyn til brand, vandskade, tyveri, hærværk og svind være dækket af entreprenørens forsikring.

38 SIDE 38 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Administration På det faste arbejdssted skal der være faciliteter til administration af entreprisen. Administrationen skal foregå i egnede kontorlokaler med plads til min. to personer. På kontorpladsen skal der være en fastnettelefon, fax, printer, internetopkobling på minimum 10 Mbit/1 Mbit og 2 stk. til entreprisen dedikerede stationære computere, der er egnede til de softwareprogrammer som indgår i entreprisen. Specifikationen af PC erne skal aftales med tilsynet. Velfærdsfaciliteter Entreprenøren skal på det faste arbejdssted stille med velfærdsfaciliteter for alle de til entreprisen hørende medarbejdere Lager - Generelt Entreprenøren skal stille med egnede lagerfaciliteter til de til entreprisen hørende reservedele som ejes af bygherren. Dermed skal driftsentreprenørens materialer og materiel som er beskrevet i SAB Teknik ikke placeres i lageret. Hvis lageret ikke er placeret i umiddelbar nærhed af det faste arbejdssted, skal placeringen godkendes af tilsynet. Lager Indendørs Lageret/Lagrene skal med hensyn til temperatur og luftfugtighed, gulv-, væg-, og loftbeklædning være indrettet til opbevaring af følsomt udstyr så som computere og elektronikudstyr mv. Rumhøjden på lageret skal være mindst 3 meter. Lager udendørs Lageret/Lagrene er placeret udendørs. Lageret skal være på et fast banet område, så det er muligt at tilgå stedet med lastbil, gaffeltruck, palleløfter mv. 3.3 Adgangsveje Som adgangsveje skal entreprenøren benytte de samme som øvrige entreprenører, der arbejder på de omhandlende strækninger. Adgangsvejene vil ændres i løbet af entreprisen. 3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre alle forvoldte skader. 4. Færdselsregulerende foranstaltninger 4.1 Alment Bestemmelserne i Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet i gældende udgave, er gældende for entreprisen.

39 SIDE 39 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere den etablerede afspærring og afmærkning. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. Afspærrings- og afmærkningsmateriel, der er nødvendig for arbejdets gennemførsel udenfor anlægsområderne leveres af entreprenøren. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. i gældende udgave. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovenævnte bl.a. beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes. Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed Vejdirektoratet eller kommunen der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen. Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider for vejarbejder og trafikomlægninger. Aktuelle spærretider findes på Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler driftsentreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Dette gælder også for de trafikrestriktioner som er opsat af andre, men som arbejder under entreprenørens arbejdsmiljøkoordinering. Driftsentreprenøren skal sørge for drift og vedligehold af de af denne etablerede færdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, belysning mv. såvel i som uden for arbejdstiden herunder på lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige arbejdsfrie perioder. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal ved afspærringer af længere varighed efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange dagligt på alle dage. Konstaterede mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal dagligt føre logbog for vedligehold af afmærkningen, herunder dokumentere hvem der har udført kontrol- og vedligeholdelsesarbejdet. Logbogen skal

40 SIDE 40 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark indeholde: Tidspunkt for kontrol Observationer/afvigelser Afhjælpende foranstaltninger 5. Ledninger Logbog skal på forlangende fremsendes til bygherren, og den skal være tilgængelig på driftsmøder. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet. Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Afdækningsmaterialer for kabler må kun fjernes efter indhentet tilladelse fra vedkommende ledningsejer og fjernelse skal udføres i overensstemmelse med dennes anvisninger. Det påhviler entreprenøren senere at reetablere denne afdækning efter ledningsejerens anvisninger. 7. Miljøforhold 7.1 Alment Nedenstående regler i afsnit 7 gælder fortrinsvis i de tilfælde, hvor driftsentreprenøren skal bistå bygherren med etablering af nye anlæg eller flytning af eksisterende anlæg. Driftsentreprenøren skal i god tid før påbegyndelse af arbejder advisere naboer, der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v. 7.2 Støjgener Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktiviteterne. Entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende en liste over støjende aktiviteter. Listen skal give bygherren mulighed for at informere de involverede kommuners kontaktpersoner om entreprenørens indmeldinger om støjende aktiviteter senest 2 uger før de støjende aktiviteter igangsættes.

41 SIDE 41 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Bygherren får dermed også mulighed for at informere de berørte naboer i passende tid før, de støjende aktiviteter igangsættes. 7.4 Støvgener Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse. 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse Materialer og produkter Entreprenøren skal så vidt det er muligt vælge de mindst miljø- og sundhedsbelastende materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer og Green Cities Liste over problematiske stoffer, hvis der findes egnede alternativer. Der skal, så vidt muligt: anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset behov for vedligehold undgå anvendelse af PVC rør vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmidler anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved bortskaffelse vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at opnå størst mulig genanvendelsesgrad. Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved deponering. Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående.

42 SIDE 42 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Teknik 1. Indledning SAB-Teknik er opdelt i tre afsnit, der henholdsvis beskriver: Forudsætninger, med gennemgang af forholdene og terminologien for TLsystemerne, samt en beskrivelse af de almene vilkår, hvorunder arbejdet skal udføres. Entreprenørens ydelser, med beskrivelse af de ydelser, som entreprenøren må forvente at skulle levere. 2. Forudsætninger 2.1 Definitioner Mandskab, med beskrivelse af de kvalifikationer, som entreprenørens mandskab forventes at have. Se bilag A, Oversigt over definitioner og forkortelser 2.2 Kommunikationen mellem parterne Som altovervejende hovedregel vil tilsynet i alle forhold repræsentere bygherren. Kommunikationen føres derfor i hovedreglen altid mellem tilsynet og driftsentreprenør, begge veje med cc til bygherren, såfremt korrespondancen vedrører væsentlige forhold. Enhver betydende korrespondance skal forankres skriftligt. I den forbindelse peges på brugen af , dog hvor digitale administrationsværktøjer tjener formålet benyttes de frem for s. 2.3 Orienteringspligt Entreprenøren skal, i tillæg til hvad der er beskrevet tidligere i denne SBB, uden unødigt ophold underrette bygherren, såfremt der opstår eller konstateres ekstraordinære eller kritiske situationer relateret til: Entreprisens omfattede systemer - det kan fx dreje sig om konstatering af systematiske fejl, ændringer i relevant lovgivning, beskadigede/farlige installationer, kompromittering af datasikkerheden, eller ændrede (forringede) muligheder for anskaffelse af reservedele. Arbejdsulykker eller -nærvedulykkessituationer Trafikafviklingskritiske situationer eller trafikulykker eller -nærvedulykkessituationer relateret til entreprisens arbejder/aktiviteter Hvor der konstateres væsentlige uoverensstemmelser imellem grundlaget for et forhold og tingenes faktiske tilstand fx i spørgsmål om afspærringsforhold.

43 2.4 Drifts og vedligeholdelsesorganisation SIDE 43 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark En lang række parter indgår med større eller mindre vægt i organiseringen omkring driften. Entreprenøren har en central rolle med hensyn til at samarbejde og kontakt i forhold til disse parter. Listen over parterne tæller: Bygherren, T.I.C. og stedlig vejmyndighed Tilsynet Entreprenøren Specialentreprenører Specialleverandører Forsyningsleverandører Andre parter Entreprisens egentlige driftsorganisation udgøres af de tre første parter. Bygherre Bygherren er den der har ejendomsretten og ansvaret for systemerne, og han er den overordnede ansvarlige for systemerne. Han fastlægger rammerne for systemernes drift herunder for driftsøkonomien, og træffer i princippet alle beslutninger. I praksis er en hel del dispositioner dog uddelegeret i første instans til tilsynet og i anden instans til entreprenøren. Bygherren er: Vejdirektoratet TRA-TLO-TLA Niels Juels Gade København K Kontaktperson: Thomas Westring Roslyng T.I.C. T.I.C. er Vejdirektoratets Trafikinformations Center. Herfra udføres der overordnet overvågning af først og fremmest Vejdirektoratets eget vejnet og diverse installationer samt af trafiksituationen. T.I.C. er samtidig stedet hvorfra den operationelle betjening af trafikledelsessystemerne udføres. T.I.C. er i kraft af sine roller både den vigtigste indmelder af fejl og observationer vedr. TL-systemerne. T.I.C er dels en vigtig samarbejdspart i forhold til entreprenøren med hensyn til koordinering af forhold vedrørende afspærringsetablering, opretholdelse og fjernelse i forbindelse med entreprenørens udførelse af sine aktiviteter. Stedlige vejmyndighed Vejdirektoratet er myndighed inden for entreprisens geografiske områder.

44 SIDE 44 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Tilsynet Tilsynet betegner den part, som bygherren har tilknyttet til at varetage sine interesser i entreprisen, som kan være uddelegeret i mere eller mindre grad. I nærværende entreprise er der tale om en vid uddelegering, således at tilsynet i praksis i stort set alle funktioner agerer på bygherrens vegne og således repræsenterer denne. Undtaget er som hovedregel kun, at tilsynet ikke kan tegne bygherren i overordnede aftaleanliggender og dispositioner af væsentligt økonomisk omfang. Tilsynet er p.t.: ÅF Hansen & Henneberg Lyskær 3EF 2730 Herlev Kontaktperson: Torben Thorsen Tlf Entreprenør entreprenøren er entreprenør for drift og vedligehold af de mekaniske og elektriske installationer for TL-systemerne. Funktion er at varetage systemteknisk drift og teknisk beredskab, som beskrevet i nærværende SBB. Entreprenøren skal samarbejde med de andre parter inden for drift og vedligeholdelsesorganisationen. Entreprenøren refererer som udgangspunkt opadtil altid til tilsynet. Specialentreprenør Til løsning af specialopgaver på installationerne kan bygherren have indgået eller indgå aftaler med udvalgte service- og vedligeholdelsesentreprenører. Som oftest vil årsagen være, at specialentreprenøren enten besidder unikke gode forudsætninger for at løse særlige opgaver, eller fordi specialentreprenøren kan have proprietær adkomst til at udføre et særligt stykke arbejde (fx bundet op på en aftale i anden sammenhæng). Kontakt til specialentreprenøren vil oftest blive formidlet via tilsynet. Som regel vil specialentreprenøren ledelsesmæssigt være styret af tilsynet, men undertiden kan også entreprenøren få overdraget styringsansvaret for specialentreprenøren. Specialleverandører Denne kategori er analog til specialentreprenører. Blot er der tale om ydelser i form af deciderede leverancer fx udvalgte systemkomponenter og/eller reservedele. Tredjepartsleverandører

45 Denne gruppe tæller først og fremmest leverandørerne af: Diverse elforsyningsleverandører (elselskaber) Telekommunikationstjenester (TDC m.fl.) Ydre netværk (p.t. Nia-Net) SIDE 45 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Andre parter Almen vejdrift er en funktion i Vejdirektoratet, hvor Vejdirektoratet har en aftale med en entreprenør om udførelse af almene Vejmandsopgaver. Herunder at denne gennemkører vejnettet og indmelde blandt andet observerede fejl på TL-systemerne. Politi og redningstjeneste. Kontakt til disse myndigheder om trafikale myndighedsmæssige forhold går normalt via enten T.I.C. eller den lokale driftsafdeling, men det kan ikke udelukkes at driftsentreprenøren kan blive involveret. I enhver almindelig ageren skal driftsentreprenøren følge politi og redningsmandskabs anvisninger. 2.5 Målsætning Det overordnede mål for drift og vedligehold er, at det trafikale og tekniske sikkerhedsniveau opretholdes, og at teknisk standard og økonomi optimeres, samtidig med at der tages mest muligt hensyn til miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet. Bygherren ønsker herunder gennemført et systematisk vedligehold hvor målsætningen er: At TL-systemerne er troværdige. At minimere generne for trafikken. Ikke at udføre overvedligehold, som medfører unødige omkostninger. Ikke at udføre undervedligehold, som kan give sikkerhedsmæssige risici, stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer. At opretholde et udseende, der afspejler at systemerne er sikre og vel vedligeholdte og æstetisk passer ind i de omgivelser de er en del af. At driftsgrundlag/anlægsdokumentation til enhver tid er ajourførte. 2.6 Anvendelse af underentreprenører Driftsentreprenøren kan kun anvende underentreprenører i det omfang bygherren accepterer dette, dvs. hvis det fremgår af entreprenørens tilbud eller der senere, men forud for arbejdets udførelse, er opnået bygherrens skriftlige accept deraf. Driftsentreprenørens anvendelse af underentreprenører vil under alle forhold være underlagt samme krav til personaleforhold, levering af ydelser, kvalitet af ydelser etc. som ydelser der leveres af driftsentreprenøren selv. Driftsentreprenøren skal i alle forhold overfor bygherren repræsentere og være ansvarlig for underentreprenørens personale, ydelser osv. Alle forpligtelser overfor underentreprenøren skal varetages af driftsentreprenøren og være bygherren uvedkommende.

46 SIDE 46 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Opstår der på noget tidspunkt tvivl om, hvorvidt driftsentreprenøren lever op til kravene i forbindelse med brug af underleverandør, er driftsentreprenøren pligtig at fremskaffe den skriftlige dokumentation, som godtgør driftsentreprenørens overholdelse af sine forpligtelser. Driftsentreprenøren har ansvaret for, og skal sikre styring af underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, så alle nærværende entreprises krav efterleves, herunder at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Driftsentreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører og leverandører. 2.7 TL Systemer der indgår i entreprisen Se bilag B - G, Overordnede anlægsbeskriveler 2.8 Håndtering af systemkomponenter Driftsentreprenøren skal håndtere alle komponenter, nye såvel som brugte, på en hensigtsmæssig måde, dvs. på en måde som ikke i sig selv medfører forringelse af værdien af pågældende komponent. Undtaget fra denne regel er komponenter som er definitivt defekte, og komponenter som ikke kan renoveres på økonomisk forsvarlig vis. I videst mulig omfang skal MAXIMO systemet anvendes til at sikre sporbarhed i håndteringen. Nye systemkomponenter Nye systemkomponenter af væsentlig værdi skal ved anskaffelse registreres i fuld overensstemmelse med kravene jf. Maximo - herunder bl.a. med oplysninger om antal, fabrikat, type, model, serienummer, reservedelsnumre, og tillige anden relevant information og dokumentation herunder tegningsdokumentation - hvorefter komponenterne indbygges i pågældende system eller lagerføres. Brugte systemkomponenter Når anvendte systemkomponenter udskiftes, vurderes værdien af den udskiftede komponent med henblik på at lade denne renovere eller kassere. Opstår der tvivl om vurderingen af en given komponent foreligger driftsentreprenøren tilsynet en begrundet anbefalet stillingtagen. For systemkomponenter som besluttes renoveret, lagerføres den renoverede enhed som ovenfor beskrevet for nye systemkomponenter. Lagerføres komponenten uden at blive renoveret, så skal den tydeligt mærkes som "brugt" med angivelse af tidligere anvendelsessted og -periode, samt eventuelle supplerende oplysninger som vurderes at have relevans for en evt. fremtidig

47 SIDE 47 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark genanvendelse. Udskiftede komponenter, som ikke vurderes at have nogen genanvendelsesværdi, bortskaffes på forsvarlig vis iht. miljøplan og relevant gældende lovgivning/regler. Såfremt den således kasserede komponent havde en væsentlig nyværdi dokumenteres bortskaffelsesårsag, -tidspunkt og -sted, med henblik på at denne dokumentation kan fremlægges på førstkommende driftsmøde. 2.9 Dokumentation og vedligeholdelsessystem Dokumentation som er tilgængelig for driftsentreprenøren for de forskellige systemer vil være følgende: Overordnede anlægsbeskrivelser Anlægsdokumentation bestående af gældende tegninger, datablade, beskrivelser og vejledninger mm. i Maximo Driftsinstrukser indeholdende administrative forhold i Maximo Ovenstående er tilgængelig i Maximo. Såfremt det enkelte steder ikke er tilgængeligt i Maximo, vil bygherren stille det til rådighed på anden måde. Rapporterings- og vedligeholdelsessystem Til styring af driftsdata anvender bygherren forskellige databaserede vedligeholdelsesprogrammer, som driftsentreprenøren skal anvende jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit Entreprenøren får de nødvendige systemer stillet til rådighed af bygherren i forbindelse med overdragelsen i form af loginkoder via VPN adgang. Driftsentreprenøren skal deltage i undervisning i disse systemer Sikkerhed Driftsentreprenøren skal efterleve alle sikkerhedstiltag beskrevet i SAB Styring og samarbejde, afsnit Arbejdsmiljø Se SAB Styring og samarbejde, afsnit Trafikafvikling Se SAB - Arbejdsplads, afsnit 4.

48 SIDE 48 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 2.13 Grænseflader Grænsefladerne omfatter driftsentreprenørens grænseflader til el leverandøren, kommunikationsleverandøren og leverandører af bagvedliggende systemer jf. bilag B G, Overordnede anlægsbeskrivelser Ydelsesforudsætninger Bygherren stiller al administrationssoftware og alle styreprogrammer, som er nødvendige for løsning af driftsopgaven, til rådighed for driftsentreprenøren i form af login-koder via VPN-opkobling til internettet. Bygherren stiller faciliteter til rådighed for driftsentreprenørens administration, lager og mandskab. jf. SAB Arbejdsplads, afsnit 3.2. Bygherren stiller med de fleste materialer og det meste materiel til rådighed for entreprisen, herunder: Ladbil m/kran: Egenvægt 2100 kg, Nyttelast 1400 kg, Totallast 3500 kg. Trækkrog max totalvægt på trailer: 3500 kg. Kran Type: Handy kran, løft 800 kg 1,2 meter og 340 kg. 2,9 meter Lastvogns lift u/3500 kg. Lift arbejdsradius 13,50 meter, max platformshøjde 20,20 meter (100 kg i kurv) (kræver kategori B kørekort) 2 stk. skiltevogne godkendt til motorveje (tilladt totalvægt: op til 2000 kg.) Generator, 3x400V, 6 kw Sættevogn fabrikat LECI Type E3 med påmonteret TMA og kran u/8tm. Køretøjets vægt kg, Totalvægt kg, størst akseltryk kg. Sættevognen har dispensation for krav om køretøjers længde i forbindelse med montering af energiabsorberende dæmpningsanordning (TMA). Drifts-PC til brug i entreprisen Driftsentreprenøren skal dog selv stille med materialer og materiel jf. afsnit 3.1 og afsnit Driftsentreprenøsens ydelser Driftsentreprenøren skal levere følgende ydelser: Administration af entreprisen Levering af materiel Deltagelse i driftsmøder Driftsovervågning Forebyggende vedligehold Afhjælpende vedligehold Vagtordning Projektarbejde Ydelser relateret til tredjepartsleverancer Sikkerhedskoordinering Afspærringer og trafikrestriktioner

49 Deltage i uddannelse Overtagelse og afgivelse af systemer fra/til drift SIDE 49 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Ud over nævnte specifikke ydelser, at entreprenøren også levere de ydelser, der er beskrevet i SB, SAB Styring og samarbejde samt SAB Arbejdsplads. 3.1 Administration af entreprisen Overordnet jobstyring Driftsentreprenøren skal på grundlag af de igangsættelsesordrer han modtager fra tilsynet samt af egen drift fordele opgaverne, planlægge bemandingen og rapportere om arbejdets fremdrift og økonomi i administrationsprogrammet JobManager jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit Ethvert job skal gennemføres i overensstemmelse med samme ensartede overordnede rammebetingelse dækkende over: Den overordnede jobstyring i form af igangsætning af job, statusændringer, opgørele af mængder og afslutning af job herunder endelig godkendelse udføres i Jobmanager Det detailmæssige jobforløb herunder start og stop af job samt ændring af stamdata og tidsbrobrug udføres i Maximo. Det detailmæssige jobforløb dokumenteres i JobManager Driftsentreprenøren skal påregne at føre driftsjournal med de systemer bygherren stiller til rådighed. Afrapportering til bygherrens miljø- og sikkerhedsstatistikker. Beskrivelse af den mere detaljerede jobstyring foregår i de øvrige ydelsesbeskrivelser under afsnit 3. Administration dækker endvidere over driftsentreprenørens andre administrative virksomhedsfunktioner, som skal til for at udføre entreprisen, så som regnskab/bogholderi, HRM, egen intern IT-support osv. Egne hjælpemidler Driftsentreprenørens mandskab skal have følgende hjælpemidler til gennemførelsen af deres daglige arbejde: Servicevogn for alle inden for mandskabskategori 2, 3, 4 og 5. Servicevogn skal være udstyret med førstehjælpsudstyr samt krydsblink iht. Vejdirektoratets regler herfor, der kan transportere mandskabet, deres værktøj og materialer rundt til entreprisens systemer. I servicevognene skal der altid forefindes 2 stk. plomberede ( fyldte ) 6 kg pulverslukkere, der i tilfælde af trafikuheld med brand omgående skal kunne anvendes af driftsentreprenørens mandskab for at minimere en evt. brandudvikling. Der skal være en 230 V inverter på minimum 1000 W. Servicevognen skal være forsynet med anhængertræk. Servicevogn skal lovligt kunne trække de til entreprisen hørende påhængskøretøjer (dog ikke sættevogn).

50 SIDE 50 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Vagtmontørens servicevogn skal i tillæg til de specifikationer, der er beskrevet i nærværende afsnit 3.1 også indeholde fibersplidseudstyr, OTDR måleudstyr (fibertester) og isolationstester for lavspændingskabler Alt standardværktøj som er nødvendigt til arbejdets udførelse som fx hånd- og elværktøj samt måleinstrumenter mm. Mandskabskategori 1, 2, 3, 4 og 5 skal alle have en GSM mobiltelefon med kendte numre til brug i deres arbejdstid. Vagten skal have en GSM mobiltelefon med kendt nummer, der skal følge den/de montører der er på vagt Fast arbejdssted Fast arbejdssted er nærmere beskrevet i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.2. Arbejdstidsplanlægning Driftsentreprenøren skal planlægge sin arbejdstid, således at det udførende personale møder, arbejder og afslutter sin arbejdstid på arbejdsstedet/skadestedet på entreprisens strækninger, og således at unødig kørsel i arbejdstiden på og uden for entreprisens strækninger undgås. Administration af lager Driftsentreprenøren skal opretholde ajourført lagerstatus ved brug af Maximo. Ved udtagelse af komponenter af væsentlig værdi (læs: udstyr = assets jf. Maximos definition) fra lager nedskrives lagerbeholdningen, og den aktuelle anvendelse dokumenteres med henblik på at dokumentationen kan indgå som bilag ved fakturering af den/de ydelser hvori/hvortil komponenten anvendtes. Ved udtagelse af mindre værdifulde komponenter (læs: komponenter = spareparts jf. Maximos definition) skrives alene ind og ud lager ved angivelse af mængde. Lageranbragte effekter skal være udstyrsregistreret og tydeligt mærkede som Bygherrens ejendom. Bygherren skal på sin foranledning gives adgang til lageret. Driftsentreprenøren skal i øvrigt relateret til lageradministration: Vedligeholde lister over reservedelslagrenes indhold Foreslå bygherren at forbrugte reservedele genindkøbes. Genindkøbe de reservedele bygherren ikke selv indkøber. Stille forslag til ændringer i reservedelslagrenes indhold. Holde orden på lager, så alle reservedele er let tilgængelige Placere alle reservedele hensigtsmæssigt, således at intet ødelægges eller mister levetid Beskadigede dele af anlæggene tilhører bygherren og skal opbevares af driftsentreprenøren, indtil bygherren har foretaget besigtigelse eller givet meddelelse om andet. Administration af driftsarkiv Entreprenøren skal vedligeholde og opdatere al driftsdokumentation i Maximo.

51 SIDE 51 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Månedsrapport Driftsentreprenøren skal udarbejde en månedlig rapport med stadet over igangsatte opgaver. Rapporten skal ikke indeholde opgaver af ordinær driftsmæssig karakter, men alene større opgaver, der er igangsat af tilsynet. Rapporten skal indeholde følgende punkter: Afsluttede opgaver inkl. slutopgørelse over økonomi Ikke afsluttede opgaver inkl. deres fremdriftsprocent, økonomiforbrug til dato og estimeret restøkonomi samt evt. tidsplansændringer Forslag til nye opgaver og procesoptimeringer til gavn for entreprisen Månedsrapporten skal være bygherren i hænde senest sidste hverdag i hver måned. KMS plan Driftsentreprenøren skal udarbejde og vedligeholde KMS plan iht. kravene i SAB Styring og samarbejde, afsnit 6: Plan for sikkerhed og sundhed Driftsentreprenøren skal udarbejde og vedligeholde PSS iht. kravene i SAB Styring og samarbejde, afsnit 7: Administrationsværktøjer Se SAB Styring og samarbejde, afsnit Levering af materiel Driftsentreprenøren skal levere komplet sæt splidseværktøj til samling af fiberkabler til brug for entreprisen. Værktøjet skal altid være tilgængeligt. Driftsentreprenøren skal forvente at skulle levere al afspærringsmateriel på nær tavlevogn jf. afsnit Idet nedennævnte materialer indgår i entreprisen, men omfanget er ukendt, vil bygherren i dialog med entreprenøren aftale hvem der leverer følgende: Lastvognstrækker inkl. kran til sættevogn Gaffeltruck Lastbil med lad 3.3 Deltagelse i møder Driftsentreprenøren skal deltage i 4 12 driftsmøder pr. system pr. år med bygherren, tilsynet og evt. andre interessenter. Driftsmøderne afholdes typisk hos Vejdirektoratet eller tilsynet, men kan også foregå på driftsentreprenørens faste arbejdssted. Driftsmøderne forventes at blive af ca. 4 timers varighed. Driftsentreprenøren skal stille med: Overmontøren og

52 Den ledende servicemontør SIDE 52 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Mødernes formål er at: Informere Koordinere Gennemgå månedsrapport Status på job og evt. justeringer Igangsætte ekstraordinære service og vedligeholdsaktiviteter Igangsætte arbejder som kræver Bygherrens accept Justere omfang og hyppighed af forebyggende vedligehold Behandle sikkerheds- og sundhedsspørgsmål Afklaring af bod Driftsentreprenørens forberedelse til møderne omfatter at opdatere status på alle aktive job i JobManager og Maximo. Derudover forventes driftsentreprenøren at være fuldt ajourført med hensyn til alle driftsrelevante forhold vedr. systemerne i øvrigt, således at han kan fremkomme med relevante bemærkninger til hver enkelt punkt. Indkaldelse, agenda, mødeledelse, referat m.m. varetages af bygherren eller tilsynet. 3.4 Driftsovervågning Driftsovervågning af systemers aktuelle status udføres for systemkomponenter, resultatdata og hele systemsammenhænge. Dette udføres på basis af de logfunktioner, brugergrænseflader o.l., som entreprisens systemer stiller til rådighed, samt på basis af de værktøjer som bygherren i øvrigt betjener sig af og stiller til rådighed. Omfang af entreprisens systemers log-funktioner, brugergrænseflader o.l. fremgår af bilag B G, Overordnede anlægsbeskrivelser. Driftsovervågningen har til formål at afdække behov for eventuel indsats. Selve den indsats, der herefter måtte vise sig nødvendig for at håndtere forhold afdækket ifm. driftsovervågningen udføres efter nedenstående afsnit. Driftsovervågningen dokumenteres på den måde systemernes grænseflader lægger op til. Det kan fx være ved kvittering af alarmlister, indskrivning i driftsjournal o.l. Driftsovervågning udføres indenfor normal arbejdstid og minimum 2 gange dagligt hhv. ved normal arbejdstids påbegyndelse og ca. kl. 14: Forebyggende vedligehold For anlæg eller anlægsdele som er idriftsat og/eller afleveret fra den udførende entreprenør til bygherren skal driftsentreprenøren udføre forebyggende vedligehold. I perioden indtil anlæg eller anlægsdele er lagt ind i vedligeholdsprogrammet Maximo, skal driftsentreprenøren udføre forebyggende vedligehold jf. niveau og anvisninger beskrevet i foreløbig eller endelig anlægsdokumentation fra leverandøren. Hvis der ikke foreligger anlægsdokumentation skal niveau for det forebyggende vedligehold aftales med tilsynet. Driftsentreprenøren skal til stadighed opretholde et passende vedligeholdsniveau

53 SIDE 53 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark hvor der systematisk holdes rede på intervaller for udførelse af det forebyggende vedligehold samt status for udført og kommende service. På et tidspunkt i kontraktperioden vil det enkelte anlæg eller anlægsdele blive implementeret i vedligeholdsprogrammet Maximo (for senere at blive overdraget som et permanent anlæg til drift i anden driftsorganisation hos bygherren). Driftsentreprenøren skal i perioden, indtil anlægget overdrages, administrere det forebyggende vedligehold i vedligeholdsprogrammet Maximo jf. SAB Styring og samarbejde, afsnit Dette ændrer ikke på at driftsentreprenøren også skal administrere jobbene i JobManager jf. bilag E - Arbejdsflow for forebyggende vedligehold. Det forebyggende vedligehold foregår periodisk normalt 1 gang årligt i en såkaldt serviceperioder. Antallet af serviceperioder pr. år kan dog ændre sig. Programmet fremsendes til de entreprenører, som skal udføre vedligeholdsarbejder i den givne periode. Hver entreprenør modtager samtidigt et arbejdsprogram normalt i form af et sæt aktivitetslister indeholdende de aktiviteter, som skal udføres. Når Maximo er implementeret, vil programmet generere en jobplan, som driftsentreprenøren skal udføre sit forebyggende vedligehold efter. Med baggrund i det udsendte arbejdsordre skal driftsentreprenøren: udføre egne aktiviteter koordinere øvrige entreprenørers indsats føre tilsyn med egne og andres udførte arbejder. koordinere sikkerhedsarbejdet I de tilfælde, hvor driftsentreprenøren ikke har opgaver i f.m. eftersyn og vedligeholdsarbejder, er det stadig denne, der har tilsyn med arbejderne og koordinerer sikkerheden på stedet. I tilfælde hvor arbejder afviger fra forhold beskrevet i rådighedsansøgningen skal Driftsentreprenøren underrette T.I.C.. Ved øvrige afvigelser i arbejdet skal tilsynet underrettes. Driftsentreprenørens arbejde i henhold til nedenstående punkter beskrives nærmere i det følgende: 1. Renhold 2. Funktionskontrol 3. Service og afhjælpning 4. Tilstandsvurdering 5. Rapportering. 6. Dokumentation 1. Renhold Driftsentreprenøren udfører renhold i henhold til tilsendte arbejdsordre eller direkte instrukser i arbejdsprogrammet. Driftsentreprenørens renhold består typisk af rengøring af Vejskabe Variable vejtavler

54 Skinnesystem på portaler Linser på kameraer, detektorer mv. SIDE 54 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Rengøringsmidler Det skal sikres, at komponenterne kan tåle de valgte rengøringsmidler. Udgifter til reperation eller udskiftning af komponenter på grund af rengøringsmidler tilskrives driftsentreprenøren. Rengøringsmidler skal være skånsomme for miljøet og skal i videst muligt omfang ikke indeholde: konserveringsmidler (kun hvis det er påkrævet) parfume, hydrotoper, fosfater, LAS og SAS. 2. Funktionskontrol Funktionskontrollen foretages for at sikre funktionsdygtighed af alle dele i systemerne. Specielt de dele af systemerne, som ikke er i drift hele tiden, men f.eks. skal fungere i kritiske situationer. Driftsentreprenøren udfører en funktionskontrol i henhold til tilsendte jobplaner samt forskrifter i tilhørende driftsinstruks. For særlige systemer eller dele af disse er der indgået serviceaftaler med specialentreprenører. De aktuelle specialentreprenører vil fremgå af de udsendte arbejdsordre. 3. Service og afhjælpning. Samtidigt med funktionskontrol udføres nødvendig service samt afhjælpning af registrerede fejl og mangler, som umiddelbart kan gennemføres. Registrerede fejl og mangler, som registreres uden for serviceperioderne, og som kan vente med afhjælpning, udføres under den kommende serviceperiode. Driftsentreprenøren kan iværksætte akutte afhjælpningsarbejder som han skønner nødvendige indenfor kr. uden at indhente tilsynets accept først. 4. Tilstandsvurdering Tilstandsvurdering af anlæggene udføres for at kunne forudse kommende reparations- og renoveringsudgifter. Driftsentreprenøren skal kunne bidrage med oplysninger om anlæggenes stand i denne forbindelse. Driftsentreprenøren vil forinden vurdering af de enkelte anlægs stand modtage aktivitetslister for hvilke systemer/delsystemer, der skal vurderes. Listerne returneres til tilsynet, som udarbejder den endelige rapport. Der fastlægges intervaller imellem foretagelse af tilstandsvurderingerne. Intervallerne kan være forskellige for forskellige systemer og/eller komponenter. Input til tilstandsvurdering

55 SIDE 55 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark udføres hovedsageligt af drift- og specialentreprenører, men med større tidsintervaller suppleres med mere dybtgående vurderinger af konsulenter. En montør, som udfører tilstandsvurdering, skal kende alle forudsætninger for anlægget for at kunne vurdere, om anlægget fungerer korrekt. Tilstandsvurderingen vil bestå i følgende: En karaktergivning af anlæggets/delenes stand, som indikerer disses restlevetid. En bemærkning, hvor karakteren begrundes. 5. Rapportering JobManager Ud over de almene informationer som er nævnt i SAB Styring og samarbejde, skal der i jobbet være angivet, om det forebyggende vedligehold er udført samtidig med andre typer arbejder og hvilke fx permanentliggørelsesarbejder eller afhjælpningsopgaver. Entreprenøren kan ikke afslutte jobbet og sætte statustrin Udført i Jobmanager før dynamisk dokumentation er opdateret i Maximo og statisk dokumentation er sendt til tilsynet. Vedligeholdelsesoversigter Driftsentreprenøren skal løbende holde vedligeholdelsesoversigterne opdateret herunder dato for udførsel af eftersyn for de enkelte anlæg/anlægsdele/komponenter. Tilbagemeldinger Tilbagemeldinger på udførsel af det forebyggende vedligehold sker ved at driftsentreprenøren udfylder tjekskemaerne/arbejdsordrene. Arbejdsordren og jobjournal skal tilsendes tilsynet senest 1 uge efter udførselen og skal altid være ajourført til driftsmøderne. For specialentreprenørerne skal driftsentreprenøren indsamle og registrere deres tjekskemaer/servicerapporter samt fremsende dem som beskrevet ovenfor. I forbindelse med arbejdet skal driftsentreprenøren endvidere registrere miljødata i et udleveret miljøskema, som bygherren skal anvende i sit grønne regnskab. 6. Dokumentation Se SAB Styring og samarbejde, afsnit Afhjælpende vedligehold Alarmprioritering af tekniske fejl: Driftsentreprenøren skal levere 3 kategorier af afhjælpning:

56 SIDE 56 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Akut afhjælpning Prioriteret afhjælpning Ikke prioriteret afhjælpning. På baggrund af de oplysninger der er til rådighed skal entreprenøren kategorisere fejlene og gennemføre det relevante afhjælpende vedligehold i henhold til retningslinjerne i de efterfølgende afsnit Beskrivelsen af det afhjælpende vedligehold er herefter opdelt i følgende punkter: 1. Generelt 2. Akut afhjælpning 3. Prioriteret afhjælpning 4. Ikke prioriteret afhjælpning 5. Skadevoldersager 1. Generelt Da bygherren og dennes konsulent ikke opretholder en døgnvagt skal driftsentreprenøren kunne gennemføre det afhjælpende vedligehold uden assistance fra tilsynet. Driftsentreprenøren skal gennemføre det afhjælpende vedligehold iht. vagtordning med et til opgaven passende antal kvalificerede servicemontører. Vedligeholdet regnes formelt påbegyndt, når servicemontøren har meldt sin ankomst til T.I.C. på skadesstedet. Driftsentreprenøren skal med det afhjælpende vedligehold tilstræbe, at fejl og mangler i anlæggene afhjælpes under behørig hensyntagen til fejlens karakter og det pågældende systems status, så trafikanterne ikke udsættes for unødige gener og risici. Uanset arten af og ansvaret for fejl og mangler på omhandlede system er det driftsentreprenørens ansvar ved fejlmelding at sende servicemontører ud til anlægget. Servicemontøren skal 1) konstatere tilstand, 2) analysere fejlen og 3) foretage midlertidig eller om muligt endelig afhjælpning. Hvis fejlen hører under en anden entreprenørs ansvarsområde, skal driftsentreprenøren tilkalde denne anden entreprenør. Fejlen skal i så fald analyseres og beskrives bedst muligt. I enkeltstående tilfælde hvor driftsentreprenøren skønner det nødvendigt, eller hvor det fremmer hans eget arbejde betragteligt, har han lov til at rekvirere anden assistance. Tilsynet skal snarest informeres herom. Inden driftsentreprenøren forlader systemerne skal han i det relevante betjeningssystem kvittere fejl og alarmer fra det konkrete system. 2. Akut afhjælpning Akut afhjælpning er afhjælpning af fejl og skader, som har væsentlig indflydelse på trafikafviklingen, på sikkerheden eller som er nødvendige for at stoppe skadeudviklingen. Driftsentreprenøren skal:

57 SIDE 57 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Aftale alle sikkerheds- og trafikafviklingsforanstaltninger med T.I.C. og medvirke til disses gennemførelse. T.I.C. vil forestå den overordnede kommunikation og koordinering med myndighederne, mens driftsentreprenøren på lokationen vil være underlagt politiet og redningsberedskabets myndighed. Uden unødigt ophold foretage nødvendig afhjælpning, som afværger de trafikale gener eller sikkerhedsmæssige risici. Forhold der er til fare for færdselen, eksempelvis variable hastighedstavler, der viser forkerte hastighedsbegrænsninger skal så vidt muligt afhjælpes omgående i modsat fald skal fornøden afmærkning til sikring af færdslen foretages og T.I.C. underrettes. Hvis en total afhjælpning ikke er mulig, foretages de tiltag i de tekniske anlæg, som afværger de trafikale gener eller sikkerhedsmæssige risici. Hermed er afhjælpningen ikke nødvendigvis afsluttet, men situationen skal sikres bedst muligt, indtil en endelig afhjælpning kan foretages. Det kunne eksempelvis være slukning/tildækning af variable tavler samt opsætte faste tavler eller at sætte tavlerne på lokal. Rapportere fejlen herunder få aftalt de nødvendige opfølgninger, der skal til for at få afsluttet afhjælpningen. 3. Prioriteret afhjælpning Prioriteret afhjælpning er afhjælpning af fejl og skader, der ikke er så alvorlige, at det kræver akut afhjælpning, men som har væsentlig betydning for funktionaliteten af systemerne. Inden for normal arbejdstid og samme hverdag skal driftsentreprenøren: Straks indrapportere fejlen til tilsynet. Igangsætte afhjælpning så hurtigt som det er praktisk muligt. Dog senest efter næste myldretid. Hvis han skønner at afhjælpningen ikke kan vente til han kan få fat i tilsynet og afhjælpningen kan udføres indenfor kr. iværksætte afhjælpningen og han kan inddrage specialister, hvis han mener det er det optimale. Indrapportere fejlene og afhjælpningsarbejderne. 4. Ikke prioriteret afhjælpning Ikke prioriteret afhjælpning er afhjælpning af fejl og skader der har ringe betydning for funktionaliteten af systemerne. Driftsentreprenøren skal: indmelde fejl og forslag til afhjælpningsarbejder til tilsynet. iht. tilsynets planlægning foretage den besluttede afhjælpning. 5. Afhjælpning af skader/fejl i forbindelse med skadevoldersager Skadevoldersager, dvs. skader påført anlæggene af tredjemand, udbedres efter samme retningslinier, som beskrevet ovenfor i afsnit 3.6.

58 SIDE 58 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Det er driftsentreprenørens pligt at anmelde skader til politiet, der er påført af kendt skadevolder, eller hvis der er sandsynlighed for, at skadevolder kan findes. Dette skal ske i samarbejde med tilsynet. Driftsentreprenøren skal i forbindelse med alle skadevoldersager tage fotos, der viser skadens omfang, samt indsamle anden nødvendig dokumentation, som er relevant for sagen. Sagen skal herefter oprettes som indrapportering i JobManager. Driftsentreprenøren samler samtlige fakturaer inkl. underentreprenørernes under det samme skadesnr. som er påført skaderegistreringsrapporten. Fakturaerne skal specificeres således, at det tydeligt fremgår hvad ydelsen indeholder samt tilhørende timeforbrug og materialer mv.. Skadesnummer skal fremgå af fakturaen og samtlige bilag hertil. Fakturering skal ske for hvert enkelt job og for hver enkelt skadevoldersag. Bygherren sørger for den videre sagsbehandling mht. erstatningskravet overfor evt. kendt skadevolder eller dennes forsikringsselskab. 6. Større trafikuheld o.l. I tilfælde af større uheld eller lignende, som medfører fare for trafikken, skal driftsentreprenøren, straks det er belejligt og muligt, kontakte tilsynet og informere om forholdene på stedet. 7. Rapportering Som nævnt skal driftsentreprenøren håndtere alle job i JobManager og i Maximo. For afhjælpende vedligehold genereres arbejdsordren ud fra en serviceanmodning fra driftsentreprenøren selv eller fra tilsynet. Driftsentreprenøren skal følge op på arbejdsordren, indtil opgaven er fuldført. Hvis opgaven ikke kan udføres inden for de rammer der er beskrevet i jobplanen skal driftsentreprenøren informere tilsynet om det. Er der behov for at tilkalde en specialentreprenør, underretter driftsentreprenøren tilsynet, der forestår den videre rapportering. Bygherren vil have jobplanerne opdelt på samme måde. Herved kan man for hvert enkelt anlæg hurtigt overskue fejlhyppigheder, fejltyper, tilstand og lignende. Det aftales nærmere, hvor driftsentreprenøren placerer sine arbejdsordrer. I forbindelse med arbejdet skal driftsentreprenøren endvidere registrere miljødata i et udleveret miljøskema, som bygherren skal anvende i sit grønne regnskab. Entreprenøren kan ikke afslutte jobbet og sætte statustrin Udført i Jobmanager før dynamisk dokumentation er opdateret i Maximo og statisk dokumentation er sendt til tilsynet.

59 SIDE 59 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 8. Dokumentation Se SAB - Styring og samarbejde, afsnit Vagtordning Driftsentreprenøren skal levere vagtordning med mulighed for tilkald af kvalificeret personale på alle tidspunkter af døgnet og alle dage af året Vagtmontørerer Vagtordningen skal og må kun varetages af montører inden for personalekategori 2, 3 og 4. Såfremt netværksspecialisten jf. mandskabskategori 5 også indgår i entreprisen i én af ovennævnte mandskabskategorier, kan denne også deltage i vagten. Entreprenøren sammensætter vagtordningen og antallet af montører ud fra de nævnte mandskabskategorier og nedennævnte opgaver. Der er ikke krav om at entreprenørens montører ikke må deltage i vagtordninger, der ikke relaterer sig til nærværende entreprise, men det er entreprenørens ansvar, at vagtordningens opgaver og udrykningstider til en hver tid overholdes. Driftsentreprenøren forventes at kunne drive vagtordningen med mindst fem montører, der fast er tilknyttet opgaven. Såfremt den samlede opgave bliver så lille, at der er mindre end fire montører på opgaven, aftales sammensætningen af vagtordningen med bygherren. Vagtordningens opgaver Vagtordningen skal til enhver tid varetages af kvalificerede og kompetente personer, der kan sikre, at den nødvendige assistance iværksættes, og at aftalte procedurer overholdes. Driftsentreprenøren skal sikre, at det mandskab der er på vagt kan rette alle opståede fejl på både systemernes komponenter samt kommunikationsnetværk. Sammensætningen af vagtordningen skal tage højde for, at tilsynet ikke indgår i fejlsøgningen eller fejlretningen på hverken komponenter eller netværk. Servicemontørerne i vagtordningen skal: kunne løse alle akut opståede problemer akut kunne varetage udbedring af skader, der kan medføre forringelse af anlægs funktion eller værdi. kunne klarlægge fejlens omfang, indvirkning og iværksætte den fornødne afhjælpning

60 SIDE 60 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Såfremt afhjælpning ikke er muligt skal vagtmontøren i samråd med T.I.C. foretage den fornødne afspærring eller midlertidige afhjælpning, således at der er mindst mulig gene for trafikanterne. Idet vagtmontøren skal være til rådighed og evt. skal kunne køre ud til arbejdsstedet, skal denne lovligt kunne føre bil og udføre vagten på fuldt betryggende måde. Driftsentreprenøren kan i forbindelse med sin vagt forvente henvendelser fra: T.I.C. Bygherren eller dennes repræsentanter Driftsentreprenøren skal levere alle hjælpemidler, der er nødvendige for vagtordningens gennemførelse. Udrykningstider Idet vagtordningen gælder på hele Sjælland inkl. brofaste øer, er nedennævnte udrykningstiderne regnet ud fra skadestedets afstand til Københavns Rådhusplads. Udkald kan enten være til akut afhjælpning eller til prioriteret afhjælpning jf. afsnit 3.6. For de akutte udkald skal følgende udrykningstider overholdes. Alle hverdage i tidsrummet : Radius < 50 km. 45 minutter 50 km. < Radius < 100 km. 90 minutter Radius > 100 km. 150 minutter Uden for dette tidspunkt: Radius < 50 km. 60 minutter 50 km. < Radius < 100 km. 120 minutter Radius > 100 km. 180 minutter Udrykningstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alarmen indkommer til vagtmontøren, til det tidspunkt, hvor denne er til rådighed på skadesstedet eller det faste arbejdssted, eller hvor fejlen på anden måde er afhjulpet. Vagttelefon Driftsentreprenøren skal foranledige, at vagtmontørerne skal være i besiddelse af en GSM mobiltelefon. Nummeret til vagttelefonen skal ved entreprisestart oplyses til bygherren og tilsynet og skal være det samme gennem hele entreprisetiden. Driftsentreprenørens vagtmontør skal til en hver tid kunne håndtere både automatisk opkald via SMS samt mundtlige opkald via telefon. For både automatiske og mundtlige opkald gælder: Opkald skal straks besvares, maksimal ventetid på 1 minut Opkald skal besvares af en vagtmontør

61 SIDE 61 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark For mundtlige opkald gælder, at døgnvagten hele døgnet skal kunne træffes på ét døgnvagt-telefonnummer. For automatisk opkald gælder, at vagtmontøren hele døgnet skal kunne håndtere automatisk modtagelse af alarmer via SMS besked. 3.8 Projektarbejde Bygherren vil kunne bede driftsentreprenøren påtage sig andre opgaver relateret til de af aftalen omfattede systemer og deres installationer markinstallationer end de deciderede/ordinære drifts- og vedligeholdelsesopgaver beskrevet i denne SAB. Sådanne opgaver kan fx være opgaver af mere projektorienteret eller anden støttemæssig karakter, såsom flytning eller demontering af installationer. Bygherren vil ved ændringer i eksisterende systemer og ved nye systemer frit kunne vælge hvilken entreprenør, der skal udføre arbejdet, men har ret til at pålægge driftsentreprenøren opgaven inden for rammerne af nærværende entreprise. Driftsentreprenøren er forpligtiget til at påtage sig sådanne opgaver, for så vidt de begrænser sig omfangsmæssigt til at kunne udføres kompetence- og resursemæssigt set af det personale og den viden driftsentreprenøren skal være i besiddelse gældende for entreprisen i øvrigt. Bygherren afgør i hvert enkelt tilfælde, om opgaven skal udføres som: Regningsopgaver iht. enhedspriserne i nærværende kontrakt Fastprisopgave efter indhentet tilbud fra driftsentreprenøren Kontraktopgave efter underhåndsbud eller licitation Som udgangspunkt skal opgaverne udføres med samme model for jobforløb som gælder for aftalens ordinære opgaver. Oftest vil der være tale om at driftsentreprenøren udarbejder overslag over økonomi og tid, som skal godkendes af bygherren før arbejdet igangsættes. 3.9 Ydelser relateret til tredjepartsleverancer Driftsentreprenørens ydelse i forhold til tredjepartsleverencer omfatter at forestå kontakt og håndtering af bygherrens mellemværende med disse leverandører efter retningslinier i øvrigt aftalt med bygherren. Trediepartsleverencer er betegnelse for sådanne leverencer og ydelser, som medgår til opretholdelse af systemets fulde funktionalitet. Til sådanne leverencer henregnes: Elforsyning Tele-/kommunikations-/netværksforbindelser Specialentreprenør/leverandør ydelser og leverancer

62 SIDE 62 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Driftsentreprenøren skal endvidere i udførelsen af entreprisens arbejde gøre brug af den slags komponenter o.l., som bygherren via tredjepartsleverencer måtte vælge at anvende. Driftsentreprenøren skal i forhold til tredjepartsleverencer varetage bygherrens interesser, herunder i tilfælde af fejl på tredjeparts udstyr eller leverancer uden unødigt ophold rette henvendelse til pågældende leverandør med angivelse af alle relevante oplysninger om det konstaterede forhold og derefter gennemføre den fornødne opfølgning overfor tredjepart indtil forholdet er afhjulpet Sikkerhedskoordinering Se SAB Arbejdsplads, afsnit Afspærringer og trafikrestriktioner Se SAB Arbejdsplads, afsnit 4.1 og Deltagelse i Uddannelse Se SAB Styring og samarbejde, afsnit Overtagelse og afgivelse af systemer fra/til drift De til entreprisen hørende strækninger og systemer kan udgå af entreprisen i forbindelse med at de overgår til drift. Ligeledes kan nye strækninger og systemer komme til at indgå i entreprisen i forbindelse med at de overgår fra drift til anlægsarbejder. 4. Bemanding Til at udføre sit arbejde skal driftsentreprenøren til stadighed have følgende mandskab, som der stilles særlige krav til: Mandskabskategori 1: En overmontør Mandskabskategori 2: En ledende servicemontør Mandskabskategori 3: En assistent til ledende servicemontør Mandskabskategori 4: Servicemontører godkendt til vagtordning Mandskabskategori 5: Netværksspecialist Mandskabskategori 6: Servicemontører uden for vagtordningen Mandskabskategori 7: Lærlinge Mandskabskategori 8: CAD assistent(er) Af disse skal alle personer i mandskabskategori 1-5 fastlægges inden aftaleindgåelse. Udskiftning af personer inden for mandskabskategori 1 5, skal på forhånd godkendes skriftligt af bygherren. Entreprenøren skal forudsætte, at en udskiftning kun vil blive ac-

63 SIDE 63 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark cepteret, hvis udskiftningen kan begrundes behørigt og at den nye medarbejder mindst besidder de samme kvalifikationer, som gældende for den udskiftede medarbejder. Entreprenørens medarbejdere godkendes årligt på baggrund af en liste fra entreprenøren med angivelse af at de til stadighed opfylder de stillede krav med hensyn til kursusopfølgninger, kørekort mv. Eftersyn, fejlretning samt monterings- og installationsarbejde skal udføres af faglært arbejdskraft, for hvilken det kan dokumenteres, at den er i besiddelse af tilstrækkelige kvalifikationer inden for aktuelle kategori af arbejdet. Generelt gælder, at alle de til opgaven hørende personer skal kunne arbejde overalt i systemerne. Nedenstående krav gælder for alle montører: Må ikke lide af højdeskræk eller klaustrofobi Må ikke i arbejdstiden eller i vagtperioden være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer Skal på betryggende måde kunne føre de til opgaven hørende køretøjer, påhængskøretøjer og krane Skal kunne tale, forstå, skrive og læse dansk Krav til kørekort gælder ikke for lærlinge og for kørsel med TMA, såfremt denne er indlejet med chauffør. Alle montører skal så hurtigt som muligt have erhvervet de krævede kørekort, og driftsentreprenøren skal senest ved kontraktindgåelse informere bygherren om hvornår montørerne forventes at have bestået køreprøven. Det er dog driftsentreprenørens ansvar, at entreprisen på alle punkter kan fungere fra entreprisestart uden ekstraomkostninger for bygherren. Driftsentreprenøren skal sikre at alt mandskab opfylder de tidligere specificerede krav især med viden om planen for sikkerhed og sundhed. Endelig skal driftsentreprenøren anvende elektrikere med varieret specialerfaring indenfor de aktuelle systemer, således at de fast tilknyttede elektrikere så vidt muligt dækker alle de systemer der findes i entreprisen. Alle mandskabskategorier skal have normal arbejdstid på det faste arbejdssted jf. SAB Arbejdsplads, afsnit Overmontør Til opgaven skal tilknyttes en fast overmontør som kontaktperson. Overmontøren skal have det overordnede ansvar og være bemyndiget til at indgå aftaler. Overmontøren skal aktivt og kvalificeret deltage i driftsplanlægningen og i driftsmøder. Der stilles følgende mindstekrav til overmontøren: Elinstallatør med 5 års erfaring som overmontør/projektleder indenfor el-branchen Dokumenteret serviceerfaring med relevante anlægstyper samt døgnvagtsordning. Dokumenteret kendskab til kvalitets- og miljøstyring og sikkerhed

64 SIDE 64 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 4.2 Ledende servicemontør Der skal være en fast ledende servicemontør, som har ansvaret for afviklingen af det daglige arbejde, herunder at det planlagte arbejde udføres, at sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen efterleves inklusive sikkerhedskoordineringen med andre entreprenører og at rapportering og dokumentation fuldføres iht. aftalen. Den ledende servicemontør skal deltage i vagtordningen. Der stilles følgende mindstekrav til den ledende servicemontør: Udlært elektriker Min. 8 års erfaring som udlært elektriker Dokumenteret erfaring med tilsvarende stilling Dokumenteret erfaring med tilsvarende systemer Dokumenteret kendskab til arbejdsmiljøkoordinering Dokumenteret erfaring med planlægning og rapportering ved brug af et elektronisk vedligeholdelsessystem. 4.3 Assistent til ledende servicemontør Der skal være en fast suppleant for den ledende servicemontør. Assistenten til den ledende servicemontør skal være den person, der kender anlæggene bedst i detaljer, idet denne så vidt muligt skal være den første, der tilkaldes til en opgave, hvor der kun er behov for én mands indsats. I tilfælde af at den ledende servicemontør ikke er disponibel, f.eks. i forbindelse med ferie eller lignende, skal den assisterende servicemontør varetage opgaverne som ledende servicemontør. Assistent til ledende servicemontør skal deltage i vagtordningen. Der stilles følgende mindstekrav til assistenten til den ledende servicemontør: Udlært elektriker Min. 5 års erfaring Dokumenteret kendskab til arbejdsmiljøkoordinering 4.4 Servicemontører som indgår i vagtordningen Minimum 2 udlærte elektrikere til gennemførelse af vagtordningen. De servicemontører, som deltager i vagtordningen, skal i fornødent omfang deltage i de løbende driftsarbejder, så de er bekendt med forholdene og kan varetage akutte opgaver i forbindelse med tilkald. Der stilles følgende mindstekrav til servicemontører som indgår i vagtordningen: Udlært elektriker Min. 2 års erfaring Særlig erfaring med en eller flere af de forekommende entreprisetyper

65 SIDE 65 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 4.5 Netværksspecialist Minimum 1 netværksspecialist skal indgå i entreprisen. Netværksspecialisten kan også indgå i entreprisen som overmontør eller montør jf. mandskabskategori 1, 2, 3 eller 4. Der stilles følgende krav til netværksspecialisten: Skal være uddannet indenfor kommunikationsnetværk, specielt indenfor IP-netværk og tilhørende protokoller, evt. som efteruddannelse. Den ønskede netværksspecialist har følgende opgaven relevante kompetencer: Dokumenteret erfaring med IP-netværk med mere end 500 kommunikerende enheder. Erfaring med opsætning af forskellige typer netværksudstyr, og fejlsøgning ved anvendelse af de mest udbredte værktøjer. Erfaring med netværksopsætninger på pc ere med Windows og Linux Kendskab til serverplatforme på Windows og Linux, så der kan kommunikeres med driftspersonalet til de centrale systemer. 4.6 Servicemontører udenfor vagtordningen Et antal udlærte elektrikere, maskinarbejdere, m.v. til fuldførelse af diverse arbejder, primært i forbindelse med planlagte aktiviteter som forebyggende vedligehold. Servicemontørerne anvendes primært til fagrelevante opgaver svarende til deres uddannelse. 4.7 Specialarbejdere Specialarbejdere til varetagelse af diverse arbejder, primært i forbindelse med planlagte aktiviteter. Specialarbejdere anvendes primært til ikke faglært arbejde. 4.8 Lærlinge Lærlinge kan kun anvendes i følge med servicemontør. 4.9 CAD assistent CAD assistenten(erne) skal være fortrolige med følgende CAD programmer: Auto CAD Microstation PC Scematic

66 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt SIDE 66 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er faste enhedspriser. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. TILBUDSLISTENS POSTER Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Fiktive mængder For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Disse poster er anført nederst i TBL med hovedpostnumre større end 1000.

67 SIDE 67 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark 1. TILBUDSLISTENS POSTER Tilbudslisten (TBL) skal betragtes i sammenhæng med udbuds- og kontraktdokumenterne. Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. De angivne numre refererer til tilbudslistens postbetegnelser. Uanset om arbejdsydelser er nævnt eller ikke nævnt på TBL, gælder det generelt, at priserne under tilbudslistens enkelte underposter skal omfatte samtlige ydelser til arbejdet og til arbejdets planlægning, herunder alle forlangte prøver, kontroller, dokumentationer, beregninger og rapporteringer m.v. samt spild og mermængder ud over de teoretiske, gener m.v. samt alle nødvendige biydelser for arbejdets fulde færdiggørelse. 3.1 Entrepriseledelse Post Driftsmøder Enhedsprisen omfatter alle driftsentreprenørens ydelser for overmontørens forberedelse til og deltagelse i de i SAB Teknik beskrevne driftsmøder. 3.2 Vagtordning Post Vagtordning Enhedsprisen omfatter alle driftsentreprenørens månedlige ydelser, til at servicemontørerne er til rådighed alle dage og på alle tider af døgnet og rykker ud ind til de befinder sig på bygherrens anlæg jf. SAB Teknik, afsnit Regningsarbejder Fælles: Generelt gælder at timesatserne skal dække alle driftsentreprenørens omkostninger iht. SAB Styring og samarbejde, SAB Arbejdsplads og SAB Teknik, afsnit 3.1 og alle former for lønomkostninger som f.eks.: Løn med alle tillæg Administration Egne hjælpemidler Avance mv. Alle udgifter til egne hjælpemidler herunder servicebil skal være indeholdt under regningsarbejder. Alle afspærringer, der foregår i nødspor, og hvor entreprenøren ikke forudsættes at bruge andre materialer og materiel, end det i SAB Teknik, afsnit 3.1 anførte, eller det af bygherren udleverede, skal være indeholdt under regningsarbejder. Rapportering på papir eller via PC terminal foretaget af servicemontøren betragtes som en del af arbejdet på stedet.

68 SIDE 68 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Arbejde i driftsentreprenørens værksted kan medregnes som arbejdstid på stedet. Enhedsprisen skal endvidere jf. ovennævnte SAB er indeholde: Deltagelse i ajourføring af sikkerhedsuddannelse efter arbejdets start Ajourføring af uddannelsen af de montører, som er uddannet. Arbejderne afregnes efter medgået tid afrundet til nærmeste 0,5 time. Ved normaltimer forstås timer på hverdage i tidsrummet kl , med mindre andet aftales. Tidsrummet defineres fra ankomst til et anlæg/system til anlægget/systemet forlades. Der accepteres ikke udrykningstillæg eller starttillæg af nogen art. Post Timesatser, ledende servicemontør Underposternes enhedspris omfatter den ledende servicemontørs arbejde, idet bidrag til koordinering, rapportering samt tilsyn med specialentreprenører medregnes i arbejdet. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, Assisten til ledende servicemontør Underpostens enhedspris omfatter assistenten til den ledende servicemontørs arbejde, idet bidrag til koordinering, rapportering samt tilsyn med specialentreprenører medregnes i arbejdet. Assistenten til den ledende servicemontør afregnes efter den angivne enhedspris, også for de timer hvor han fungerer som ledende servicemontør. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, servicemontører godkendt til vagtordningen Underpostens enhedspris omfatter arbejdet udført af servicemontør i vagtordning, idet bidrag til koordinering, rapportering samt tilsyn med specialentreprenører medregnes i arbejdet. Enhedsprisen kan kun anvendes for montører, som er godkendt til deltagelse i vagtordningen og gælder for arbejde udført både indenfor og udenfor vagtordningen. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, netværksspecialist Underpostens enhedspris omfatter arbejdet udført af netværksspecialisten, idet bidrag til koordinering, rapportering samt tilsyn med specialentreprenører medregnes i arbejdet. Enhedsprisen kan kun anvendes for montører, som er godkendt til at indgå i entreprisen som netværksspecialist og gælder for arbejde udført både indenfor og udenfor vagtordningen. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Hvis netværksspecialisten også indgår i entreprisen som overmontør jf. mandskabskategori 1 skal prisen som netværksspecialist anvendes i posten.

69 SIDE 69 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Hvis netværksspecialisten også indgår i entreprisen som mandskabskategori 2, 3 eller 4 skal den samme pris anvendes i posten. Post Timesatser, servicemontører uden for vagtordningen Underposternes enhedspris omfatter arbejdet udført af øvrige servicemontører uden for vagtordningen som anvendes som faglærte håndværkere. Det kan fx være elektriker, maskinarbejder, VVS, smed og lignende. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, specialarbejdere Underposternes enhedspris omfatter specialarbejdere som anvendes i forbindelse med arbejder, der ikke kræver faguddannelse fx gravearbejde. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, lærlinge Underposternes enhedspriser omfatter lærlinge indenfor alle fagområder. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Timesatser, CAD assistent(er) Underposternes enhedspriser omfatter CAD-assistent(er), der udfører tegningsarbejde med alle de nævnte CAC-programmer. Timesatsen skal indeholde kørselsomkostninger og rejsetid. Post Tillæg for planlagt overarbejde Ved planlagt overarbejde forstås arbejde udført på hverdage i tidsrummet kl , samt på lørdage, søn- og helligdage, men som er meddelt driftsentreprenøren mindst 2 hverdage før udførelsen, og som derfor kan indgå i driftsentreprenørens bemandingsplanlægning. Arbejdet falder derfor ikke ind under nedenstående ikke planlagt overarbejde, og kan eksempelvis være prioriteret afhjælpning, ændringer i eksisterende anlæg og nyanlæg. Enhedspriserne omfatter et tillæg for planlagt overarbejde, som skal tillægges enhedspriserne for normaltimerne. Dette indebærer bl.a. forebyggende vedligehold, herunder service, mv. Afregning er af den tid der præsteres på pladsen. Tillægget for lærlinge er 50% af enhedsprisen. Post Tillæg for ikke planlagt overarbejde Ved Ikke planlagt overarbejde forstås arbejde på hverdage i tidsrummet kl , på lørdage, søn- og helligdage, i forbindelse med akut eller prioriteret afhjælpning, eller arbejde som tilsynet bestiller mindre end 2 hverdage før udførelsen, og som driftsentreprenøren derfor ikke kunne medtage i planlægningen af sin bemanding. Enhedspriserne omfatter et tillæg for ikke planlagt overarbejde, som skal tillægges enhedspriserne for normaltimerne. Er montøren ikke i forvejen på pladsen gælder følgende. Inden for normal arbejdstid afregnes der fra firmaets bopæl. Uden for normal arbejdstid afregnes der fra montøren forlader sin bopæl til montøren er tilbage efter udført arbejde.

70 SIDE 70 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Tillægget for lærlinge er 50% af enhedsprisen. 3.4 Opstart Post Entreprenørens deltagelse i undervisning før overdragelsen af driftsansvaret Enhedsprisen omfatter alle ydelser til overmontørens deltagelse i undervisning før overdragelse iht. SAB Styring og samarbejde, afsnit Enhedsprisen skal være inklusiv udgifter til kørsel og rejsetid. Øvrige montører, der deltager i undervisningen, afregnes efter hovedpost 3. Post Entreprenørens egen uddannelse før overdragelsen af driftsansvaret Enhedsprisen omfatter alle ydelser til den uddannelse som driftsentreprenørens selv skal stå for før overdragelse af driftsansvaret iht. SAB Styring og samarbejde, afsnit Enhedsprisen skal være inklusiv udgifter til løn, kursusgebyrer, evt. overnatninger og bespisning samt kørsel og rejsetid. 3.5 Materiel Post Levering af komplet sæt splidseværktøj på alle tidspunkter af døgnet Enhedsprisen omfatter alle ydelser til at driftsentreprenøren kan stille med et komplet sæt splidseværktøj på alle tidspunkter af døgnet iht. SAB Teknik, afsnit 3.2. Ydelsen omfatter fx: Evt. indkøb Evt. leje/lease Driftsomkostninger Al kørsel Vedligeholdelse Reparationer Forsikringer mv. 3.6 Afspærringer Fælles Fælles for alle poster under hovedpost 6 gælder, at ydelsen omfatter alle materialeomkostninger, transportomkostninger og eksterne mandskabsomkostninger. Prisen skal dog ikke indeholde driftsentreprenørens arbejdstid, idet den afregnes efter enhedspriser jf. hovedpost 3. Driftsentreprenøren får kun betaling for etablering, opretholdelse og demontering af 1 stk. afspærring inden for en arbejdsperiode og uden for normal arbejdstid (16 08). Hvis afspærringen strækker sig ud over to timer afregnes, der med en merpris pr. time efter de første to timer, eller hvis afspærringen flyttes afregnes en enhedspris for flytningen. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0152 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid.

71 SIDE 71 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0152 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0152. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0152 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0152. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0152 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0201 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0201 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0201. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0201 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0202 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0202 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0202. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0202 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0251 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0251 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0251. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0251 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0251. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0251 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0252 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0252 jf. fællesafsnit for hovedpost 6.

72 SIDE 72 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0252. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0252 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0252. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0252 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0300 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0300 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0300. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0300 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0303 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0303 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0303. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0303 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0350 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0350 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0350. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0350 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0350. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0350 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0351 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0351 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0351. pr. time. Udenfor normal arbejdstid.

73 SIDE 73 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0351 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0351. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0351 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0352 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0352 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0352. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0352 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0352. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0352 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0353 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0353 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0353. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0353 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0353. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0353 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0450 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0450 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0450. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0450 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0450. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0450 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0451 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid.

74 SIDE 74 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0451 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0451. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0451 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0451. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0451 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0452 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0452 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0452. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0452 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0452. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0452 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Etablering, opretholdelse og demontering af M0453 indenfor i alt 2 timer. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til etablering, opretholdelse og demontering af afspærring, M0453 jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for forlænget opretholdelse af M0453. pr. time. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til opretholdelse af afspærring, M0453 pr. time ud over 2 timer jf. fællesafsnit for hovedpost 6. Post Tillæg for flytning af M0453. Pr. flytning. Udenfor normal arbejdstid. Enhedsprisen omfatter alle ydelser på nær driftsentreprenørens arbejdstid til flytning af afspærring, M0453 jf. fællesafsnit for hovedpost Fiktive mængder Post Etablering af fast arbejdssted Enhedsprisen omfatter alle ydelser til etablering af fast arbejdssted i henhold til SAB Arbejdsplads, afsnit 3. Enhedsprisen skal være inklusiv alle etableringsomkostninger herunder afgifter til forsyningsselskaber mv. Post Opretholdelse og vedligeholdelse af fast arbejdssted på nær lager Enhedsprisen omfatter alle månedlige ydelser til opretholdelse og vedligeholdelse af fast arbejdssted på nær lager i henhold til SAB Arbejdsplads, afsnit 3.

75 SIDE 75 af 75 SAB - Drift og vedligehold af TL systemer i Østdanmark Enhedsprisen skal være inklusiv alle månedlige omkostninger til fx husleje, forbrug og forsikringer mv. Post Opretholdelse og vedligeholdelse af lager indendørs Enhedsprisen omfatter alle månedlige ydelser til opretholdelse og vedligeholdelse af indendørs lager på 25 m² i henhold til SAB Arbejdsplads, afsnit 3. Enhedsprisen skal være inklusiv alle månedlige omkostninger til fx husleje, forbrug og forsikringer mv. Post Opretholdelse og vedligeholdelse af lager udendørs Enhedsprisen omfatter alle månedlige ydelser til opretholdelse og vedligeholdelse af udendørs lager på 100 m² i henhold til SAB Arbejdsplads, afsnit 3. Enhedsprisen skal være inklusiv alle månedlige omkostninger til fx husleje, forbrug og forsikringer mv.

76 Vejdirektoratet TRA-TLO-TLA Drift og vedligehold af TL systemer samt ombygning af midlertidige TL systemer til permanente TL systemer i Østdanmark Bilag A - Oversigt over definitioner og forkortelser 5240not001, Rev. 0, Udført: TTH Kontrolleret:

77 Side 1 1. Fortegnelse over anvendte forkortelser AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse AB 92 BUT DS TL ITV KMS LER PSS SAB SB SBB TAG TBL T.I.C TL TMA UKP VD Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet Bestemmelser om udbud og tilbud Dansk Standard Trafikledelse Internt TV-anlæg Plan for Kvalitets, Miljøhandlingsplan samt Sikkerhed og sundhed Ledningsregistret Plan for Sikkerhed og Sundhed Særlige arbejdsbeskrivelser Særlige betingelser Særlige betingelser og beskrivelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbudslisten Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter Trafikledelse Truck-Mounted Attenuator Udbudskontrolplan Vejdirektoratet Vedr. vejtekniske begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave, som kan findes på Bilag A - Oversigt over definitioner og forkortelser Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not001-Rev0-Bilag_A

78 Side 2 Fortegnelse over anvendte definitioner: Definition Afhjælpende vedligehold Akut afhjælpning Entreprenør Bygherre Beskrivelse Afhjælpning af fejl, som opstår i de tekniske systemer. Afhjælpning af fejl, som har en væsentlig indflydelse på trafikafviklingen, på sikkerheden eller som er nødvendig for at stoppe skadesudviklingen. Entreprenør, der forestår opgaven for drift og vedligehold af midlertidige TL-systemer jf. SBB. Bygherre er den part, der ejer anlæggene, og som har ansvaret for drift og vedligehold af disse. Tilsynet Forebyggende vedligehold Ikke prioriteret afhjælpning Bygherren vil i nærværende entreprise ofte være repræsenteret af tilsynet (ekstern konsulent). Entreprisestyreren defineres herunder. Driftsherrens konsulent, der til dagligt repræsenterer bygherren overfor driftsentreprenøren og andre eksterne parter. Service og reparationer af de tekniske systemer for at undgå farlige situationer, unødige trafikgener, uhensigtsmæssige fejl og nedbrud, og for at holde anlæggene i en acceptabel stand. Afhjælpning der kan udføres på et belejligt tidspunkt, eventuelt i forbindelse med forebyggende vedligehold. ITS Samme som TL Intelligent Transport System. Fælles betegnelse for systemer til såvel dataindsamling og trafikovervågning som for systemer til trafikinformation dels på veje via variable trafiktavler og dels via øvrige medier så som internet, radio, SMS, telefoni o.lign. M11-system Trafikledelsessystem på M11 M12-system Trafikledelsessystem på M12 M14N-system Trafikledelsessystem på M14N Prioriteret afhjælpning Specialentreprenør Systemteknisk drift Tekniske systemer Afhjælpning, der skal udføres så hurtigt, som det er praktisk muligt. Dog senest efter næste myldretid. Entreprenør, der udvælges som følge af specielt kendskab til enkelte anlægstyper eller dele af disse. Under betegnelsen specialentreprenør indgår også leverandører af materialer til entreprisen, som ikke kan købes fra andre steder. Teknisk drift og forebyggende vedligehold af TLsystemerne, herunder særligt vedligehold af komponenter, kommunikationslinjer samt hardware og software. Alle anlæg under de elektriske og mekaniske fagområder som ex: Portaler og master Vejskabe Bilag A - Oversigt over definitioner og forkortelser Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not001-Rev0-Bilag_A

79 Side 3 Teknisk beredskab TL-anlæg / TL-system TL-styresystem TMA Vejskab Kameraer Netværk Akut teknisk afhjælpning af fejl på TL-systemerne. TrafikLedelses-anlæg/-system. Begreb anvendt om det udstyr, installationer mm. der som samlet hele udgør det system, som skal foretage trafikledelsen. Det centrale styringssystem, bestående af servere og software, der skal indsamle data fra detektorer samt ordrer fra brugere og på baggrund heraf styre trafiktavlerne ud fra fastlagte strategier og prioriteringer, så den ønskede trafikinformation opnås. Betjeningsfladen er en del af TL-styresystemet, hvormed brugere kan opnå overblik over trafikanlæggets status og hvormed brugerne kan parametrere og tvangsstyre anlægget. TMA er et energiabsorberende påhængskøretøj, der anvendes i forbindelse med arbejder på motorvej. Skab opstillet i terræn langs vejen indeholdende elinstallationer, kommunikationsudstyr o.lign. og hvortil tavler og detektorer tilsluttes. Bilag A - Oversigt over definitioner og forkortelser Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not001-Rev0-Bilag_A

80 Vejdirektoratet TRA-TLO-TLA Drift og vedligehold af TL systemer samt ombygning af midlertidige TL systemer til permanente TL systemer i Østdanmark Bilag B - Overordnet system beskrivelse af M11 Folehaven M3 trafikledelsessystem 5240not003, Rev. 0, Udført: CaC Kontrolleret:

81 Side 1 1. Indledning I forbindelse med etablering af Ringsted-København banen foretages der to større trafikomlægninger på M11. På en strækning af ca. 1 km (M11: km 9,000 km 10,000) forlægges motorvejen til fordel for anlæg af en banetunnel. Dertil overledes en strækningen på ca. 1 km (M11: km 7,000 km 8.000). ITS-anlægget etableres på Holbækmotorvejen (M11) i udstrækningen fra Motorring 3 (M3) km 12,000 til Vigerslevvej (Folehaven) km 6,700. ITS-anlægget skal udføre trafikdetektering, hastighedsregulering/- harmonisering, køvarsling, kameraovervågning samt formidle rejsetids- og hændelsesinformation. Vejdirektoratet har fastsat følgende målsætninger i prioriteret rækkefølge: 1. Sikkerhed 2. Fremkommelighed 3. Service/ Trafikinformation 4. Økonomi- og omkostningseffektivitet. Disse overordnede målsætninger er blevet indarbejdet i projektet, så projektet har opnået en maksimal opfyldelse af VD s krav inden for de midler, der har været til rådighed. 2. Formål TL-systemet anvendes til opsamling af data samt til at informere trafikkanterne om den aktuelle trafiksituation. 3. Omfang Variable hastighedstavler monteret på standere eller beslag til ophæng på bro Variable informationstavler monteret på galgemaster Radardetektering (side- og længdeskydende) Kamera overvågning monteret på master Vejskabe Mini vejskabe Kabelbrønde og føringsveje Forsyningskabler af div. dimensioner/typer. Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

82 Side 2 4. Placering ITS-anlægget etableres på Holbækmotorvejen (M11) i udstrækningen fra Motorring 3 (M3) km 12,000 til Vigerslevvej (Folehaven) km 6, Betjeningssystem 5.1 GUI/SLM TL-systemet betjenes fra T.I.C. via grafisk at brugerflade. Herfra kan de enkelte komponenter styres og overvåges og trafikdata opsamles og lagres. Ddataindsamlingen foregår vha. TL-systemets dataopsamlingssystem, som indhenter data fra radardetektorerne. Disse data kan bestå af målinger som hastighed, antal køretøjer, køretøjernes størrelser o.lign. IT-systemerne for trafikledelse er centralt placeret sammen med VD s øvrige servere i Havnegade i København. Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

83 Side 3 6. Systembeskrivelse komponenter I de følgende afsnit beskrives TL-systemets komponenter. 6.1 Variable informationstavler De 2 variable informationstavler er alfanumeriske teksttavler med 2 eller 3 linjer. 2-linjers tavle er en ren teksttavle som består af 2 x 19 karakterer. Figur 1 Variabel informationstavle med 2 x 19 karakterfelter. 3-linjers tavlen er fuldgrafisk og tavlen opsættes med tekstfonte mv som en standard Windows 7 PC. Under normale forhold vil de variable informationstavler vise rejsetiden til udvalgte destinationer. Ved detektering af kø vises automatisk køvarsling på tavlerne. Ved trafikale hændelser og ulykker kan T.I.C. manuelt sætte visning på tavlerne iht. et foruddefineret visningsbibliotek. Tavlerne er monteret på 2 galgemaster efter Avedøre Havnevej, samt 1 galgemast i indadgående retning før krydset til motorring Hastighedstavler Variable hastighedstavler: Hastighedstavlernes variable funktioner benyttes ved køvarsling og færdselsuheld i samspil med de variable informationstavler. Alle hastighedstavler er ens opbygget, og det er muligt at bruge moduler på tværs af tavlerne. Ligeledes er det muligt at bruge kontrolelektronikken i alle skilte. Der er placeret 29 tavler langs strækningen, og de er monteret på hhv. flytbare master, bro (W11-7,4), støjværn eller spengel (snit W11-7,0) vha. beslag. Den enkelte tavle er bygget op som en samlet enhed, der styres fra en ekstern enhed leveret af Vejdirektoratet hvor kommunikationen er en OPC-baseret protokol. Det er også muligt at styre tavlen via Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

84 Side 4 det installerede VNC fjernstyringsprogram, her er det dog ikke muligt at kontrollere visningen på tavlen. Kommunikation mellem tavle og den eksterne styreenhed foregår via 4 twisted pair Patchkabel. Fjernstyringen til tavlerne foregår via Ethernet. 6.3 Sideskydende radar På strækningen er der opsat i alt 17 detektorer monteret på belysningsmaster, stålmaster og bro. Detektorerne er enten side- eller længdeskydende, og opsamler data omkring hastighed til TL-systemet. 6.4 PTZ kameraer På strækningen er der opsat i alt 9 kameraer monteret på belysningsmaster eller kameramaster, og er forsynet via POE forbindelse til minivejskab.. Billeder fra PTZ-kameraet kan ses via Video Management Systemet On-Guard. Systemet er tilgængeligt i T.I.C. og hos udvalgte eksterne brugere via et web-interface. T.I.C. har beføjelse til at styre de bevægelige kameraer, og skal entreprenøren fortage styring af de bevægelige kameraer, evt. i forbindelse med servicearbejde, kan det kun ske efter forudgående aftale med T.I.C Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

85 Side Vejskabe 6.6 Vejskabene indeholder kommunikationsudstyr, transientbeskyttelse, stikkontakter, HPFI-relæ, gruppeafgange, fiberkabel, detektoropsamlingsudstyr osv. 6.7 Skabene er mærket efter placering på strækningen. 6.8 Der er i alt placeret xx skabe langs strækningen, som alle er tilgængelige via rabatten/bag autoværn. 6.9 Kommunikationsnetværk Der er trukket singlemode 4x12 fiberkabel for etablering af fiberbackbone, hvor kablet føres fra W11-06,81-R til LP6 Fiberkablet føres op og afsluttes i alle vejskabe mellem ovenstående punkter. Fra LP6 benyttes der en eksisterende fiber til PN2, hvor der opsættes et 19" rack. Kommunikationsnetværket skal opbygges som en ringtopologi, hvor PN2(M3) og VS11-11,65 er knudepunkterne i de lokale ringe. Netværket deles op i en fiber ring med knudepunkter som beskrevet ovenfor. Teleoperatøren leverer internet forbindelser i vejskabene PN2(M3) og VS11-11,65. Entreprenøren skal give adgang i ovennævnte vejskabe for at teleoperatøren kan etablere det nødvendige udstyr for disse internetforbindelser. Entreprenøren skal desuden tilslutte disse forbindelser til Layer3 switche i de førnævnte vejskabe. Forbindelsen til teleoperatørens udstyr termineres med kobber patchkabel. Endelige forbindelsesoplysninger tilsendes af tilsynet, når disse informationer er tilsynet i hænde. Netværket opdeles i en ring som indeholder et IP-subnet. Subnettet termineres i Layer3 switche i vejskabene PN2(M3) og VS11-11,65. Alle vejskabe bestykkes med et stk. Layer2 switch. Alle ITS komponenter i vejskabene skal forbindes til Layer2 switchene og Layer3 switchene skal derfor kun benyttes til at samle ringen fra Layer2 switchene samt tilslutning af teleoperatørforbindelser 7. Systemsbeskrivelse anlægskomponenter I de følgende afsnit beskrives TL-systemets anlægskomponenter. 7.1 Galgemaster Galgemasterne er opbygget som en ensidig konstruktion bestående af et ben med en udlægger. På samme måde som portalerne er gal- Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

86 Side 6 gestanderne forsynet med en lille lem, så kablerne kan føres indvendig frem til informationstavlen. 7.2 Master til kamera/detektorer Kameraer og tværskydende detektorer er monteret på master, der har en rundkonisk udformning og har en længde på 6 til 8 meter. Masteindsatsen er indbygget og skjult bag en lem i masten, og har skjult ledningsføring. 7.3 Betjening Systemet styres automatisk på baggrund af trafikregistrering på strækningen og centralt fra T.I.C. der har mulighed for manuelt at styre tavlerne via en grafisk brugerflade. Systemet kan yderligere styres manuelt via backup systemet BVTlight, ved tilkobling af computer direkte i vejskab. 7.4 Elforsyning Elforsyning af installationer langs strækningen er etableret via lokalt forsyningsnetværk fra Dong Energy. Bilag B Overordnet systembeskrivelse af M11 trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not003-Rev0-Bilag_B

87 Vejdirektoratet TRA-TLO-TLA Drift og vedligehold af TL systemer samt ombygning af midlertidige TL systemer til permanente TL systemer i Østdanmark Bilag C - Overordnet system beskrivelse af M14N- Helsingørmotorvej trafikledelsessystem 5240not002, Rev. 0, Udført: CaC Kontrolleret:

88 Side 1 1. Indledning Trafikledelsessystemet (TL-systemet) er benævnt TL-M14N. TL-systemet er opsat i forbindelse med udbygning af M14 Helsingørmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem GL.Holte og Hørsholm. TL-systemet udgøres af et selvstændigt marksystem. Netværksmæssigt er marksystemet integreret i det fiberbaserede kommunikationsnetværk der er etableret på store dele af det Københavnske motorvejsnettet. 2. Formål TL-systemet anvendes til opsamling af trafikdata, styring af trafikken samt information til trafikanter om trafiksituationen. 3. Omfang TL-systemet omfatter følgende komponenter: Variable informationstavler Variable hastighedstavler PTZ kameraer WEB kameraer Dobbeltspoler Detektorer (radarer) Vejskabe Kommunikationsnetværk Portaler Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

89 Side 2 4. Placering TL-systemets forskellige delelementer er placeret på strækningen fra sammen fletningen af M14 Lyngbyvejen og M3 ved kilometerinen i syd og op til Nivå ved i nord. Figur 1 M14 udstrækning Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

90 Side 3 5. Betjeningssystem 5.1 GUI/SLM GUI (Graphical User Interface) GUI er betjeningsfladen til styresystemet. GUI er webbaseret. GUI anvendes til manuel styring og overvågning af tavler. Information om status og alarmer er tilgængelig via GUI. Den daglige betjening af systemet via GUI udføres af TIC. D&V entreprenørens montører på anlægget skal oprettes som brugere i systemet, oprettelsen udføres af Vejdirektoratet v/tilsynet SLM (Sign Logic Module) SLM styrer tavlernes visning på baggrund af forskellige inputs og forudbestemte retningslinjer. SLM modtager detektordata fra DOS, rejsetidsvisninger fra DynDB og manuelle tavlevisningsønsker fra GUI. De beregnede tavlevisninger sendes herefter videre til Sign- Controlleren, som sørger for at distribuere disse visninger til tavlerne på vejen. Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

91 Side 4 6. Systembeskrivelse komponenter I de følgende afsnit beskrives TL-systemets komponenter. 6.1 Variable informationstavler De 27 variable informationstavler er alfanumeriske teksttavler med 2 linjer. Hver linje er fuldgrafisk og tavlen opsættes med tekstfonte mv som en standard Windows 7 PC. Figur 2 Variabel informationstavle med 2 x 19 karakterfelter. Under normale forhold vil de variable informationstavler vise rejsetiden til udvalgte destinationer. Ved detektering af kø vises automatisk køvarsling på tavlerne. Ved trafikale hændelser og ulykker kan T.I.C. manuelt sætte visning på tavlerne iht. et foruddefineret visningsbibliotek. 6.2 Sideskydende radar (5 stk.) De sideskydene radardetektorer er opsat med jævn afstand på motorvejen uden for arbejdsområdet. Detektorerne er tværskydende af typen wavetronic smartcensor og opsamler data på køretøjsniveau, der kan relateres til de enkelte kørespor. En detektor kan opsamles/beregne data for begge kørselsretninger. 6.3 PTZ kameraer Der er i alt 28 PTZ kameraer. PTZ kameraer er monteret på portalerne eller selvstændige master oftest i samme positioner som de variable informationstavler samt på udvalgte kritiske steder. PTZ kameraet er et bevægeligt kamera (Pan, Tilt & Zoom) som kan dreje, vippe og zoome. Billeder fra PTZ-kameraet kan ses via Video Management Systemet On-Guard. Systemet er tilgængeligt i T.I.C. og hos udvalgte eksterne brugere via et web-interface. Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

92 Side 5 T.I.C. har beføjelse til at styre de bevægelige kameraer, og skal entreprenøren fortage styring af de bevægelige kameraer, evt. i forbindelse med servicearbejde, kan det kun ske efter forudgående aftale med T.I.C 6.4 WEB kameraer Der er i alt 3 WEB kameraer. WEB kameraer er monteret på masterne eller broerne og peger langs kørselsretningen. WEB kameraer er fastindstillet og kan ikke manøvreres. Billeder fra udvalgte WEB kameraer er offentligt tilgængelige på hjemmesiden Spoler Der er i alt 62 dobbeltspoler. Der genereres hvert minut oplysninger om trafiktilstande, som via DOC s (Dataopsamlingscomputere i vejskabene) videresendes til DOS (dataopsamlingsserver i det centrale IT-system i Vejdirektoratet). Dataene gør Vejdirektoratet i stand til bl.a. at vise køvarsling og rejsetidsberegning til informationstavlerne. Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

93 Side Vejskabe Der er placeret 35 vejskabe på strækningen som alle indeholder kommunikationsudstyr, transientbeskyttelse, stikkontakter, HPFIrelæ, gruppeafgange, fiberkabel, supercounter, spolekort osv. Hvert vejskab er forbundet til det offentlige forsyningsnet. 6.7 Kommunikationsnetværk Kommunikationsnetværk er primært opbygget ved et fiberbaseret 1 Gbit Ethernet langs motorvejen. Der er placeret 4 layer 3 switche i to vejskabe hvert af disse er tilsluttet Nianets fiberbasserede netværk. Via Nianets netværk overføres kommunikationen fra marksystemet til Vejdirektoratets centrale serverpark. Netværket er sikret fuld redundans ved RSTP og VRRP routning foregår via OSPF. 7. Systemsbeskrivelse anlægskomponenter I de følgende afsnit beskrives TL-systemets anlægskomponenter. 7.1 Gitterportaler 7 stk. Disse er monteret med 2 informationstavler, 2 kameraer (PTZ), 4 variable hastighedstavler samt 4 langs skydende radar detektor (monteret i hastighedstavlerne). Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

94 Side Galgestandere 13 stk. af informationstavlerne er monteret på galgestandere, som kan drejes +/- 5. Der er desuden monteret variabel hastighedstavler på galgens stolpe. Galgestander og fundament har skjult ledningsføring. 7.3 Master til kamera/detektor Kameraer og detektorer er monteret på master, som er kip-bare. Mast og fundament har skjult ledningsføring. 7.4 Variable Hastighedstavler på standere Opsat parvis som jordtavler eller på galgestander 8. Elforsyning Forsyning af anlæggene er etableret via det lokale forsyningsnet. DONG Energy Teknikerbyen Virum Telefon Internet: 9. Grænseflader M14systemet har grænseflade til følgende systemer: Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

95 Side 8 DOS, som varetager dataopsamlingen og den videre dataprocessering fra M14-systemets detektorer herunder dataeksport. GUI/SLM, som rummer betjeningsflade for konfiguration, styring og overvågning af M14-systemets komponenter. Nianet netværket, der er etableret fælles for flere af TLsystemerne på motorvejsnettet i Hovedstadsområdet, og som også dækker M14-systemets strækning. Det centrale kamerabetjeningssystem, der opereres fra VD s T.I.C. Maximo og Jobmanager, der er to centrale driftsunderstøttende systemer. Maximo er det specialiserede og detaljerede system/værktøj til udstyrsregistrering, dokumentationvedligehold, jobstyring m.m. Jobmanager er VD s centrale og fælles værktøj for den overordnede jobstyring. TL-systemet elforsynes fra den stedlige almindelige offentlige eludbyder. Bilag C Overordnet systembeskrivelse af M14N trafikledelsessystem Rev. 0, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\5240not002-Rev0-Bilag_C

96 Vejdirektoratet TRA-TLO-TLA Drift og vedligehold af TL systemer samt ombygning af midlertidige TL systemer til permanente TL systemer i Østdanmark Bilag D Overordnet anlægsbeskrivelse for testsite 5240not004, Rev. 0, Udført: TTH Kontrolleret:

97 Drift og vedligehold af VD Testsite Farum Overordnet system beskrivelse for VD Testsite Farum 1. Baggrund VD Testsite Farum, er et stykke motorvej som bruges til almindelig trafik. VD testsite Farum er en del af M13. Anlæget er placeret ved frakørsel 10 Farum i sydgående retning. Nærværende dokument er en systembeskrivelse af hvilket usdtyr der befinder sig på VD Testsite Farum Figur 1 - VD - Testsite Farum 2. Formål VD Testsite Farum anvendes til tests af nye detektorer og videosystemer samt opsamling af trafikdata. Dette for at kunne danne grundlag for fremtidige valg af detektorer til andre strækninger. 3. Omfang VD Testsite Farum s komponenter: 7 PTZ kameraer 46 Spoler (12 målepunkter i hvert spor) 2 Detektorer monteret på galger 6 Vejskabe Kommunikationsnetværk Skurcontainer til udstyr

98 Drift og vedligehold af VD Testsite Farum Overordnet system beskrivelse for VD Testsite Farum 4. Placering Næste alt udstyr er placeret i/over/ved siden af det sydgående spor på M13 ved <10> Farum. Kun et kamera er ikke placeret ved det sydgående spor. Se oversigtstegning kamera I. 5. Systembeskrivelse I de følgende afsnit beskrives TL-systemets komponenter. 5.1 PTZ kameraer Et PTZ (Pan Tilt Zoom) kamera er et bevægeligt overvågningskamera kamera. Billederne fra PTZkameraet kan ses via Video Management Systemet exacqvision, der er tilgængeligt i containeren. og hos udvalgte eksterne brugere. PTZ Kamera 5.2 Detektorer Der er opsat 2 SmartMicrodetektorer på galger over motorvejen. Denne type detektorer kan følge enkelte køretøjer over en strækning, for at kunne give info om blandt andet vognbaneskift

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser H111.05.76 Signalanlæg H111 Ballerup - Bagsværd (Ring 4) H11105 Signalanlæg ved Klausdalsbrovej Januar 2015 H11106 SuperC Ring 4 Ballerup Byvej Hillerød 2 af 56 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BUT og SB. Bro /68, Farøbroerne. Renovering af SCADA/PLC. November 2014

BUT og SB. Bro /68, Farøbroerne. Renovering af SCADA/PLC. November 2014 BUT og SB Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 2 af 21 Indhold, Farøbroerne, Renovering af SCADA og PLC INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment...3

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 1 af 94 Indhold H417.02 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) VD.R004 Rammeaftale om rekruttering Oktober 2016 Dokumentnr. 16/08545 2 af 11 Indhold VD.R004 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 2 af 100 Indhold H07016.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 2 af 55 Indhold 1220.500 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser H448.01.20 Jord- og belægningsarbejder

Særlige betingelser og beskrivelser H448.01.20 Jord- og belægningsarbejder Særlige betingelser og beskrivelser H448.01.20 Jord- og belægningsarbejder H448 Hjørring Hirtshals H448.01 Forb. Rundkørsel Hirtshals S Oktober 2014 SIDE 2 af 64 Indhold H448.01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6625.660. Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6625.660. Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 1 af 57 Indhold 6625.660 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

ENTREPRISE DH36306.20

ENTREPRISE DH36306.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE DH36306.20 Jord- og belægningsarbejder H363 Vejle - Grindsted >>> DH36306 Forlægning af cykelsti ved Jennumvej JUNI 2014 2 af 94 Indhold DH36306.20 Forlægning

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

ENTREPRISE H106.04.20

ENTREPRISE H106.04.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H106.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Hillerødvej Ubberupvej ved Ølsted MARTS 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 af 86 Indhold H106.04 Krydsombygning

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND

MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND Juli 2015 MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND SBB Særlige betingelser og bestemmelser PROJEKT Modulvogntogsrute i Billund Særlige betingelser og bestemmelser Projekt nr. 218029 Dokument nr. 1216523096 Version

Læs mere

ENTREPRISE H145.06.20

ENTREPRISE H145.06.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H145.06.20 Jord- og belægningsarbejde H145 Holbæk - Sorø >>> H145.06 Ramper ved skovvejen AUGUST 2014 Revision 3 H145.08 Helle ved hovedgaden H145.09 Helle

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Totalentreprise 104-005.00A Stibro over Overdrevsvejen i Hillerød Favrholm Karlebo Overdrev km/m 3/0540 Februar 2015 1 af 101 Indhold 104-005.00A INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 6625.601 Nedrivning af ejendomme Herning - Aarhus Hårup - Låsby April 2015 Randersvej 135, 8670 Låsby Smedetoften 16, 8660 Skanderborg 2 af 32 Indhold

Læs mere

ENTREPRISE H505.02.20

ENTREPRISE H505.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H505.02.20 Jord- og belægningsarbejder H505 Aalborg - Hadsund >>> H505.02 Cykelsti mellem Gistrup og Lundby FEBRUAR 2014 2 af 102 Indhold H505.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 2 af 80 Indhold 11910.200 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 af 99 Indhold H43906.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 5 5. Tilbud... 5 6. Dokumenter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Entreprise H138.02.20

Entreprise H138.02.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H138.02.20 Jord- og belægningsarbejde H138 Roskilde - Solrød - Køge Bugt Motorvej H138.02 Krydsombygning ved Gl. Havdrup Juli 2013 2 af 89 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE H325.01.20

ENTREPRISE H325.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 1 af 78 Indhold H325.01.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 2 af 77 Indhold MVTSYD2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4 5. Tilbud... 5 6. Dokumenter

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

ENTREPRISE H514.01.20

ENTREPRISE H514.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H514.01.20 Jord- og belægningsarbejder H514 Give - Billund >>> H514.01 Cykelsti ved Karlskov JUNI 2013 2 af 94 Indhold H514.01.20 Cykelsti ved Karlskov INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 4045.750 Belysning 4045 Tilslutningsanlæg v Odense SØ Maj 2015 2 af 41 Indhold 4045.750 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 2 af 16 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.700. Signalanlæg og krydsombygning SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N

ENTREPRISE 1220.700. Signalanlæg og krydsombygning SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1220.700 Signalanlæg og krydsombygning 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N FEBRUAR 2015 2 af 130 Indhold 1220.700 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jord- og belægningsarbejde

Jord- og belægningsarbejde særlige betingelser og beskrivelser Entreprise DH3.02.20 Jord- og belægningsarbejde H3 Motorring 3 >>> DH3.02 Sideudvidelse frakørsel 22 Stamholmen juli 2013 SIDE 1 af 68 Indhold DH3.02 sideudvidelse af

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER TOTALENTREPRISE (SBT)

SÆRLIGE BETINGELSER TOTALENTREPRISE (SBT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSGRÆS-STPORTSPLÆNE, 2015 SÆRLIGE BETINGELSER TOTALENTREPRISE (SBT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid A. AFTALEGRUNDLAGET... 1 B. SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere