Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber"

Transkript

1 Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale trafikselskaber Foreløbig version, september 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Hvad er arkivalier? 3 Hvad er formålet med at bevare arkivalier? 3 Om bekendtgørelsen 4 2. Vejledning til de enkelte punkter i bekendtgørelsen 5 3. Hvor kan du få mere at vide? 11 2

3 1. Generelle bemærkninger Hvad er arkivalier? Arkivalier er informationer, som er blevet samlet og gemt i forbindelse med en myndighed eller en institutions virksomhed, og som ikke er publicerede. Arkivalier kan have form af papir, kort, tegninger, planer, fotografier, mikrofilm samt lyd- og videobånd. Arkivalier kan også være oplysninger, der er lagret i digital form, i it-systemer. Et it-system kan f.eks. være: Et fagsystem, et register eller en database en e-journal, som indeholder oplysninger om sager og dokumenter, men hvor selve dokumenterne findes på papir et sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system), hvor både oplysninger om sager og dokumenter samt selve dokumenterne findes i digital form. Arkivalier kan enten være skabt af det regionale trafikselskab selv eller være tilvejebragt, hvilket vil sige modtaget eller rekvireret fra andre. Alt, hvad et trafikselskab modtager af breve, forespørgsler, ansøgninger m.v., som skal sagsbehandles og besvares, må forstås som tilvejebragt. Det samme gør sig gældende, hvis et trafikselskab modtager eller rekvirerer dokumenter i forbindelse med, at trafikselskabet overtager en opgave fra et andet trafikselskab eller fra en kommune. Trafikselskabet overtager ansvaret for de modtagne/rekvirerede dokumenter, som f.eks. kan være kundehenvendelser eller køreplansanalyser. Det regionale trafikselskab skaber selv arkivalier hver gang, der udarbejdes et notat (også internt), eller når der produceres et svar på en henvendelse eller ansøgning fra en kunde eller en kommune. Når en kunde udfylder en blanket, er der også skabt et arkivalie, ligesom når trafikselskabet udarbejder forslag til en køreplan. Trafikselskabet skaber ligeledes et arkivalie, når det anvender et it-system, f.eks. en database, hvori der indtastes oplysninger fra den blanket, som kunden har udfyldt. Derimod betragtes samlinger af publiceret materiale som bøger, tidsskrifter og pjecer normalt ikke som arkivalier. Opbevaringspligten af sådant materiale påhviler som udgangspunkt bibliotekerne. Bemærk dog bevaringsbestemmelserne i 2, nr. 7. Hvad er formålet med at bevare arkivalier? Formålet med at bevare arkivalier fra den offentlige administration findes i formålsparagraffen i arkivloven (lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007). Her pålægges de offentlige arkiver (Statens Arkiver og kommunale/regionale arkiver) at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold, som har væsentlig retlig eller administrativ betydning for borgere og myndigheder. Det påhviler også de offentlige arkiver at sikre muligheden for, at ikke-bevaringsværdige arkivalier kan kasseres. I arbejdet med at udpege det bevaringsværdige materiale er det overordnede mål at identificere de arkivalier, som indeholder den bedste og mest dækkende information om politiske og forvaltnings- 3

4 mæssige beslutningsprocesser. Det er samtidig et mål, at der bevares dækkende dokumentation til at kunne beskrive og analysere det danske samfund og dets udvikling i flest mulige aspekter. Om bekendtgørelsen Bekendtgørelsens lovgrundlag er arkivlovens 10, stk. 2, og arkivbekendtgørelse nr. 591 af 26. juni , stk. 1. I henhold til arkivloven fastsætter kulturministeren regler om bevaring og kassation af kommunernes og regionernes arkivalier. Denne beføjelse er ved arkivbekendtgørelsen delegeret til Rigsarkivaren, der fastlægger regler om bevaring og kassation af kommunale og regionale arkivalier efter drøftelse med de kommunale og regionale parter. Denne bekendtgørelse er således udarbejdet af Statens Arkiver efter drøftelse med Danske Regioner og har været i høring hos de regionale trafikselskaber. Bestemmelserne lægger vægt på bevaring af arkivalier, der beskriver de overordnede linjer, det udviklingsorienterede og det præcedensskabende, hvorimod hovedparten af de rutinemæssige sager kan kasseres. Det er også vigtigt, at de arkivalier, der bevares, er så informationstætte som muligt. Det gælder kort sagt om at bevare så mange informationer på så lidt plads som muligt! 4

5 2. Vejledning til de enkelte punkter i bekendtgørelsen Område 1 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af de regionale trafikselskaber efter 1. januar Bestemmelserne gælder for de regionale trafikselskabers arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt siden 1. januar Det vil sige arkivalier fra Movia, Bornholms Trafikselskab, Fyns Busser, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab. Bevaringsbestemmelserne gælder også for trafikselskabernes it-systemer, dvs. digitale journaler, digitale sags- og dokumenteringshåndteringssystemer (ESDH-systemer) og fagsystemer. Hvis der skulle dukke arkivalier op fra før 2007, vil Statens Arkiver udstede særskilte bevarings- og kassationsbestemmelser til disse arkivalier. Når der er tale om papirarkivalier, drejer bevaringen sig om de originale papirer. Kopimateriale kan som hidtil altid kasseres, når der ikke længere er administrativt eller retligt behov for det, jf. 3, nr. 11. Bestemmelserne gælder derimod ikke for arkivalier fra de aktieselskaber, hvor trafikselskabet enten ejer alle eller dele af aktierne, f.eks. Midtjyske Jernbaner A/S eller Rejsekort A/S. Arkivlovgivningen giver ikke adgang til at udstede bevarings- og kassationsbestemmelser for disse selskabers arkivalier. Bevaring 2 2. Hos de regionale trafikselskaber bevares: I 2 er er nævnt de typer af arkivalier, som skal bevares. Bevaringsbestemmelserne gælder både for arkivalier på papir og for it-systemer. Dette betyder modsat, at arkivalier fra de regionale trafikselskaber, der ikke er nævnt i 2, kan kasseres. Om kassation se bemærkningerne til 3. I udformningen af bestemmelserne er der lagt vægt på at bevare dokumentation til 1) den overordnede ledelse af trafikselskabet, herunder bestyrelsens virke, 2) trafikplanlægning etablering og opretholdelse af ruter samt statistik og 3) kundehenvendelser, som belyser brugernes indtryk af trafikselskabets opgavevaretagelse. 5

6 1) Forhandlings- og beslutningsprotokoller for repræsentantskab, generalforsamling og bestyrelse. Forhandlings- og beslutningsprotokoller (herunder mødereferater) fra trafikselskabets generalforsamling, repræsentantskab og/eller bestyrelse skal bevares 2) Mødereferater fra væsentlige interne udvalg. Mødereferater fra ledermøder, direktionsmøder, samarbejdsudvalg (MED-udvalg), sikkerhedsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper skal bevares, idet de viser, hvordan man internt har tilrettelagt arbejdet i trafikselskabet. Med væsentlige arbejdsgrupper menes der f.eks. grupper, der udarbejder forslag til en ny organisationsstruktur, en ny virksomhedsplan eller indførelse af ny teknologi. 3) Sager vedrørende den overordnede ledelse af trafikselskabet. Der skal bevares sager vedr. den overordnede ledelse af det enkelte trafikselskab. Det er f.eks. sager om selskabet, om vedtægter og forretningsorden, generalforsamlingen, repræsentantskabet og bestyrelsen samt medlemmer heraf, selskabets budget og regnskab, forretningsplaner, strategier og handlingsplaner. Det kan også være generelle sager om trafikselskabets administrative struktur (organisations- og delegationsplaner), overordnede personalepolitiske tiltag m.v. 4) Sager vedrørende den overordnede trafikplanlægning og statistik i trafikselskabets område. Bestemmelsen sigter mod bevaring af overordnet materiale om trafikplanlægningen i det enkelte trafikselskabs område. Her tænkes der på udarbejdelse af trafik- og køreplaner, etablering og nedlæggelse af busruter, trafik- og anlægsprojekter, investeringsplaner, sager om fastsættelse af takster, zonestruktur og rejseregler (herunder billetkontrol og kontrolafgifter), kvalitetsstyring og -opfølgning, marketingstrategier, -planer og -analyser m.v. Der skal også bevares overordnet materiale om trafikselskabets udbud af bus- og handicapkørsel m.v. Med dette menes der bevaring af udbudsmateriale, det vindende tilbud, indgåede kontrakter med bilag, indstilling til bestyrelsen, protokollat og evt. sager om tvistigheder. Derimod kan øvrigt materiale om udbuddene kasseres. Endvidere skal der også bevares materiale vedr. statistik og undersøgelser, foretaget af det enkelte trafikselskab, f.eks. statistik over antal passagerer, kundetilfredsundersøgelser eller analyser af trafikmønstre i en bestemt egn. Sager af mere driftsmæssig karakter skal derimod ikke bevares. Det er bl.a. bestilling af ture, indkøb og vedligehold af billetteringsudstyr, kortsalg, skolekørsel, billetkontrol, afregning med busoperatører osv. 5) Kundehenvendelser. Sager om henvendelser fra kunderne med ris og ros af trafikselskabet skal bevares. Kundehenvendelserne kan være med til at belyse brugernes indtryk af trafikselskabernes opgavevaretagelse. 6) Materiale, som i særlig grad belyser trafikselskabets virksomhed. Efter det enkelte trafikselskabs vurdering skal også bevares materiale, der i særlig grad belyser trafikselskabets virksomhed. Det kan f.eks. være materiale om specielle aktiviteter og arrangementer (bl.a. jubilæer), udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed. 6

7 7) Et eksemplar af trafikselskabets egne årsberetninger, publikationer, rapporter m.v. Der skal bevares et eksemplar af årsberetninger, trykte regnskaber, vedtægter, regulativer, jubilæumsskrifter, væsentligt rapportmateriale, personaleblade m.m. Desuden skal det understreges, at der er pligt til at indsende to eksemplarer af hver af de publikationer, som trafikselskabet fremstiller, til Det Kgl. Bibliotek. Nærmere oplysninger herom kan fås på 8) En arkiveringsversion af data fra it-systemer, der fungerer som søgemiddel til dokumenter eller sager, som bevares, herunder sags- og dokumentregistre, elektroniske journaler samt sagshenvisnings- og advissystemer. Undtaget er dog separate personalesagsjournaler. Data fra alle de it-systemer, som trafikselskabet anvender til at finde rundt i sager og dokumenter, skal bevares. I visse tilfælde vil det dog være tilstrækkeligt at bevare en udskrift, nemlig hvis der registreres mindre end 1000 dokumenter pr. år i det pågældende system. Der skal i dette tilfælde laves en udskrift over alle sager i systemet. bevares mindre end 100 sager pr. år af dem, der er registreret i systemet. Der skal i dette tilfælde laves en udskrift over de sager, der skal bevares. Der er derimod ikke bevaringskrav for søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed. Separate it-systemer, som anvendes til at styre trafikselskabets personalesager, skal ikke bevares, da alle personalesager kasseres. 9) En arkiveringsversion af data fra elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer). Statens Arkiver kan udstede bestemmelser om kassation af dokumenter i ESDH-systemer. Alle dokumenter og sager i et ESDH-system skal bevares. Dog kan Statens Arkiver udstede bestemmelser om, at visse dokumenter i et ESDH-system kan kasseres. Det kunne f.eks. være alle dokumenter vedr. kortsalg eller alle sager vedr. lønforhandling. Det er dokumenterne, der kan kasseres. Derimod bevares alle ESDH-systemets metadata, også om kasserede dokumenter. Det understreges, at den selektive kassation af dokumenter kun skal gennemføres, hvis trafikselskabet finder økonomiske fordele forbundet med det. Trafikselskabet kan således beslutte at undlade selektiv kassation, og i sådanne tilfælde kan en ubeskåren arkiveringsversion afleveres til Statens Arkiver, uanset arkivbekendtgørelsens 7, hvorefter kassabilia ikke kan afleveres til Statens Arkiver. * * * Alle øvrige it-systemer hos trafikselskaberne kasseres, idet de vedrører den daglige, driftsmæssige side af selskabernes virke. Det spiller også ind her, at de centrale data bevares hos Trafikstyrelsen. Også selskabernes økonomisystemer kasseres. Det sker med den begrundelse, at de væsentligste nøgletal vil kunne findes i selskabernes årsberetninger. 7

8 Kassation 3 3. Følgende arkivalier kan kasseres uanset bestemmelserne i 2: 3 rummer en liste over dokumenttyper, der altid kan kasseres, uanset om de findes på papir eller i elektronisk form. Bemyndigelsen til kassation gælder kun for selve dokumenterne og således ikke registreringsoplysninger (metadata) i it-systemer eller på papir. 1) Data fra it-systemer, hvorfra alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig myndighed. Data i trafikselskabernes it-systemer, hvor alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig myndighed, kan kasseres. 2) Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse. Ansøgninger fra personer, som ikke blev ansat, kan kasseres. Ansøgninger fra personer, som blev ansat, kan også kasseres efter reglerne om bevaring og kassation af personalesager. 3) Sager samt data i it-systemer om bygningsmæssig drift, udstyr og forsyninger. 4) Sager samt data i it-systemer om kontorhold, kontormaskiner samt inventar m.v. Det drejer sig om rutinemæssige sager om leje/indkøb af inventar, kontorartikler og kontormaskiner, abonnementer på aviser og tidsskrifter m.v. 5) Samlinger af materiale, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i it-systemer (inddata). Eksempelvis blanketter, som borgere har udfyldt, hvorefter trafikselskabet har indtastet oplysningerne i et it-system. 6) Samlinger af udskrifter fra it-systemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol (uddata). Eksempelvis advislister, checklister, ajourføringslister, mangellister m.v., som trafikselskabet modtager til orientering og/eller kontrol. 7) Regnskabsbilag. Der skal gøres opmærksom på, at trafikselskaberne ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystemet skal opbevare regnskabsmateriale i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. 8) Publiceret materiale (pjecer, brochurer, internetudskrifter m.v.), som ikke har givet anledning til sagsbehandling. Der er tale om tryksager, som trafikselskabet modtager fra andre myndigheder eller private. Om trafikselskabets egne publikationer se 2, nr. 7. 8

9 9) Andet materiale, der er modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling. Det kan f.eks. være andre trafikselskabers årsberetninger, bekendtgørelse og cirkulærer, orienteringsskrivelser og løbende meddelelser fra andre myndigheder. 10) Materiale vedrørende fremstilling af myndighedens publikationer, herunder internetsider (udkast, korrekturer m.v.). Materiale vedr. den tekniske fremstilling af publikationen/hjemmesiden kan kasseres. Derimod bevares selve publikationen, jf. 2, nr. 7. Det gælder også, når publikationen er pligtafleveret. 11) Overtallige kopier, ekstra udskrifter af dokumenter m.v. 12) Reproducerbare blanketsystemgenerede dokumenter, for så vidt de kan rekonstrueres på grundlag af metadata. Dokumenter, som er skabt på grundlag af indtastede oplysninger i en digital blanket, kan kasseres, hvis blanket og de indtastede oplysninger indgår i registreringsdelen af systemet. 13) E-følgesedler, digital signatur, redundante dokumenter, testdokumenter m.v. It-systemets metadata dokumenterer, at et hoveddokument har været fremsendt med e-følgeseddel og/eller digital signatur. Disse dokumenter har imidlertid ingen selvstændig dokumentationsværdi på sigt og kan derfor kasseres. Herudover kan en arkiveringsversion renses for redundante dokumenter og testdokumenter. Med testdokumenter menes der dokumenter, som er oprettet som led i ibrugtagning af nyt system eller ved oplæring af ny bruger af det pågældende system ( Min testsag, Mit testdokument ). 14) Papirdokumenter, som er indskannet i et it-system, under forudsætning af, at der i forbindelse med indskanningen ikke er sket væsentlige forringelser af bevaringsværdige dokumenters læselighed. Indskannede papirdokumenter kan som hidtil kasseres, men der er tilføjet den betingelse, at indskanningen skal være af tilfredsstillende kvalitet. Kvaliteten af den grafiske kopi skal svare til den kvalitet, som myndigheden selv anvendte, hvilket for digitalt fødte dokumenter svarer til en passende udskriftskvalitet (f.eks. 300 dpi). For indskannet materiale skal kvaliteten modsvare kvaliteten på det materiale, som danner grundlag for kopien. Myndigheden skal sikre sig, at dokumenterne også efter konvertering til arkivformatet er læsbare, f.eks. ved at kontrollere, at kommaer fremstår korrekt i dokumentet og ikke ligner punktummer. Hvis det er tilfældet, er opløsningen for lav, og dokumentet skal lagres med en højere opløsning. 15) Lyd- og videooptagelser, som ikke indgår i et it-system, under forudsætning af, at bevaringsværdig information i alt væsentligt er fastholdt i et dokument. Lyd- og videooptagelser, som indgår i et it-system, bevares og kasseres efter de bestemmelser, der gælder for it-systemet. Såfremt de ikke er overført til et it-system, skal der som udgangspunkt fremstilles en selvstændig arkiveringsversion af dem, hvis de er bevaringsværdige. Dette kan dog udelades, 9

10 hvis optagelsens væsentligste oplysninger bliver nedskrevet. Bestemmelsen er f.eks. relevant for optagelser, der er foretaget som led i behandlingen af en klient Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2 3, kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Kassation er i henhold til arkivloven det regionale trafikselskabs ansvar. Det betyder, at det er det enkelte trafikselskabs ansvar at vurdere, hvornår arkivalier ikke længere har retlig eller administrativ betydning og dermed kan kasseres. For nogle arkivaliers vedkommende kan der være tale om få måneder, for andre mange år. Det skal anbefales, at man i det enkelte trafikselskab ikke har for mange forskellige kassationsfrister, idet dette vil medføre et uoverskueligt system. Dog kan det i visse tilfælde kan være fornuftigt at operere med to sæt kassationsfrister for det samme materiale, f.eks. når det gælder regnskabsbilag vedr. større anlægsprojekter, hvor der kan blive brug for bilagene i mere end tre år. I sådanne tilfælde kan det være rimeligt at operere med en længere kassationsfrist. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister. Ikrafttrædelse m.v Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september

11 3. Hvor kan du få mere at vide? På Statens Arkivers hjemmeside på adressen er der under menupunktet For kommunale myndigheder en oversigt over gældende regler på arkivområdet med tilhørende vejledninger. Spørgsmål om bevaring, kassation og aflevering af arkiveringsversioner af data fra it-systemer, herunder spørgsmål til fortolkningen af gældende bestemmelser, kan rettes til: Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling Rigsdagsgården 9, 1218 København K E-post: Telefon: Spørgsmål om bevaring, kassation og aflevering af papirarkivalier, herunder spørgsmål til fortolkningen af gældende bestemmelser, kan rettes til: Region Hovedstaden og Region Sjælland Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling Rigsdagsgården 9, 1218 København K E-post: Telefon: Region Syddanmark Landsarkivet for Fyn Jernbanegade 36A, 5000 Odense C Telefon: E-post: Landsarkivet for Sønderjylland Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa Telefon: E-post: Region Midtjylland og Region Nordjylland Landsarkivet for Nørrejylland Ll. Sct. Hans Gade 5, 8800 Viborg Telefon: E-post: 11

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler Bevaring og kassation af arkivalier hos regionernes sygehuse og hospitaler En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra sygehuse

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 3, maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne BEK nr 995 af 03/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004825 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner

Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner Bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne og regionernes institutioner En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 980 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Udkast 11. januar 2017

Udkast 11. januar 2017 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Udkast 11. januar 2017 [Med grøn skrift er markeret indholdsmæssige ændringer i forhold til de gældende bestemmelser] I medfør af 5, stk.

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne 6. maj 2008. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne Version 2, februar 2012

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne Statens Arkiver 2004 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen Arkivinstruks, Institutioner Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for institutioner i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Læs mere

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager I forbindelse med strukturreformen blev landets 14 statsamter sammenlagt til 5 statsforvaltninger. Under arbejdet med sammenlægningerne op

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden

Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden Vejledning om udlevering af oplysninger om arkivalier til efterfølgermyndigheden (Vejledningen vedrører mellemarkiverne og omfatter såvel forhold omkring aflevering af arkivalier til mellemarkiverne og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen Bekendtgørelse nr.102 af 31. januar 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende statsforvaltningernes. statsforvaltningernes kassationspraksis fremover

Endelig redegørelse vedrørende statsforvaltningernes. statsforvaltningernes kassationspraksis fremover Endelig redegørelse vedrørende statsforvaltningernes kassationspraksis i forbindelse med sammenlægningerne fra statsamter til statsforvaltninger og statsforvaltningernes kassationspraksis fremover Jeg

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager

Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager FOU nr 2008.399 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen Statsforvaltningernes kassation af arkivalier i sociale sager Resumé

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere