LOKALPLAN ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY"

Transkript

1 LKALPLA EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001

2 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes, placeres og uformes inen for et bestemt områe. Lokalplanen består af en reegørelse og lokalplanbestemmelserne me vejleene forklaringer. reegørelsen fortælles kort om e eksisterene forhol inen for og omkring lokalplanområet samt om, hvoran lokalplanen forholer sig til en øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er binene. llustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrået pligt til at uarbeje en lokalplan: - når et er nøvenigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inen større byggeri, anlægsarbeje eller ustykning kan sættes i gang. Formålet me lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal erfor offentliggøres i minst 8 uger. Herefter vurerer byrået eventuelle insigelser og ænringsforslag og vetager planen eneligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yerligere oplysninger Aalborg Kommune eknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg elefon Forsiebilleet viser byfronten langs Prinsensgae. Aalborg Kommune

3 nholsfortegnelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby eegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrun...6 Lokalplanområet...6 Lokalplanområets omgivelser...7 Lokalplanens sammenhæng me anen planlægning...8 Forholet til kysten...8 Kommuneplan/bykatalog...8 Miljøvurering af virksomheer...8 Kollektiv trafik...8 ekniske anlæg...8 Parkering...8 elæggelse af offentlig vej...9 Miljøforhol...9 illaelser eller ispensationer fra anre mynigheer...10 Lokalplanen nlening Formål mråe og zonestatus Arealanvenelse Ustykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens useene Ubebyggee arealer Veje, stier og parkering ekniske anlæg Miljø Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Forholet til lokalplan etsvirkninger...23 Vetagelse...23 inglysning...24 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...25 Støj fra erhverv, Bilag B...27 Støj fra trafik, Bilag...29 Parkeringsnormer, Bilag F...31 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvenelse... Bilag 2 Bygningshøjer... Bilag 3 rafik, parkering og beplantning... Bilag 4 Snittegninger... Bilag 5 Aalborg Kommune

4

5 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby et Gule Palæ Prinsensgae Aalborg Kongres og Kulturcenter Vantårn Banegåren Kileparken Luftfotoet viser lokalplanområet og omgivelserne. Lokalplanens formål et er lokalplanens formål at give mulighe for opførelse af forskellige former for erhvervsbebyggelse på arealet mellem et gule palæ og banegåren, og fortrinsvis kontorer. For at respektere en eksisterene byfront langs Prinsensgae sikrer lokalplanen, at ny bebyggelse opføres som punktbebyggelse me en åben og grøn karakter. For at styrke forbinelsen på tværs af baneterrænnet giver enne lokalplan mulighe for at er kan etableres en negang fra en offentligt tilgængelig gangforbinelse over jernbanen, som lokalplanen for områet vest for jernbanen åbner mulighe for. Lokalplanen giver mulighe for at nerive Prinsensgae 21, hvis en er til hinrer for lokalplanens gennemførelse. Lokalplanområet er ækket af en hitil gælene lokalplan fra november 2000, som gav mulighe for at opføre kontorer og biografcenter i Prinsensgae. Lokalplan erstattes af enne lokalplan, hvor områerne er sammenfalene. ktober

6 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Lokalplanen fastlægger områet til blanet bymæssig anvenelse. U over privat og offentlig service samt offentlige og kulturelle formål kunne et f.eks. være minre butikker, liberale erhverv og forskellige publikumsorienteree virksomheer, er kan inpasses i områet. Lokalplanens baggrun Lokalplanen er uarbejet på baggrun af aktuelle projektønsker om opførelse af kontorbyggeri i Prinsensgae. Kommunen har vureret, at en ønskee anvenelse i områet er i overensstemmelse me en ønsket uvikling af områet, er birager til at styrke områet me opførelse af nye bygninger til blanet bymæssige anvenelse. Samtiig sikres er me enne lokalplan, og lokalplan for områet vest for banen, mulighe for at etablere gangforbinelse over jernbanen me forbinelse til perronerne. ernbaneområet er en el af Østeråkilen, er ingår i byens grønne struktur. Østeråkilen skaber et sammenhængene forløb langs Østerå fra Linenborg Åal og in i Aalborg. Bebyggelsen langs Prinsensgae skal erfor fremstå som bygninger i grønne omgivelser, så områet kan styrke sammenhængen mellem et tætte byområe og Østeråkilen. et vureres, at e planlagte byggerier forberer et samlee bymiljø langs Prinsensgae. ealiseringen af e planlagte byggerier nøveniggør, at en eksisterene bebyggelse i Prinsensgae 21 nerives. Lokalplanområet Lokalplanområet omfatter en el af en syvestlige el af Aalborg Mitby. mrået afgrænses mo øst af Prinsensgae, mo sy af banegåren, mo vest af jernbaneterrænnet og mo nor af "et Gule Palæ". Lokalplanområet set fra vest. Langs jernbanen ses tyeligt en markante byfront langs Prinsensgae. 6 ktober 2001

7 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Lokalplanområet, som els ejes af Aalborg Kommune og els af SB, er på ca m 2. Øst for jernbanen langs Prinsensgae ligger en offentlige børnehave "attergalen", samt parkeringsareal og cykelparkering ve banegåren. En minre el af lokalplanområet omfatter Banestyrelsens jernbaneterræn, som har gos- og persontransport i sy- og norgåene retninger. Bebyggelsen i lokalplanområet består af 1-1 1/2 etagers bygninger. Lokalplanområets omgivelser Banegåren ligger som en markante bygning ve ohn F. Kenneys Plas. Mo nor og øst omgives lokalplanområet af bymæssig bebyggelse i Prinsensgae, hvor bebyggelsen består af en meget homogen front af huse i 4 1/2-5 1/2 etager. Husene er opført i i nationalromantisk stil, er typisk har karnapper og en kraftig taggesims, brut af opmuree gavlkviste. Bebyggelsen anner en markant byfront, er efinerer overgangen mellem et tætte bymæssige og e mere åbne områer me jernbane m.v. Lokalplanområet ligger i gangafstan fra rekreative områer som Kileparken, Skovbakken og Mølleparken, som er Aalborgs grønne byport mo sy sammen me Almenkirkegåren vest for lokalplanområet ve Vesterbro. Lokalplanområet har en åben karakter me kun få bygninger. Bunkeranlægget, er ses i miten af billeet, fjernes, a behovet for isse forsvarsanlæg er minsket. Lokalplanområet ligger til venstre på fotoet. ræalléen anner afgrænsningen mo baneterrænnet. ktober

8 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Lokalplanens sammenhæng me anen planlægning Forholet til kysten Lokalplanens områe er beliggene inen for e kystnære ele af byzonen. følge planloven skal er reegøres for, hvoran planlagte bebyggelser og anlæg i enne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanområet er en el af et eksisterene tætbyområe, me omkringliggene bebyggelse i 4 1/2-5 etager. er er ingen visuel kontakt me Limfjoren. Fremtiig bebyggelse vil ikke påvirke kysten visuelt. Lokalplanen tillaer, at ny bebyggelse kan opføres me en bygningshøje på 18 meter. ette sker fori områet i forvejen er præget af bygninger i store voluminer, og ny bebyggelse vil erfor naturligt passe in i en eksisterene bebyggelsesstruktur. Kommuneplan/Bykatalog Grunlaget for uarbejelsen af lokalplanen er bykataloget (kommuneplanen), er angiver retningslinierne for en fremtiige uvikling i Aalborg og ørresunby tætby. Lokalplanområet er omfattet af kommuneplanens byplanrammer for Aalborg mitby 22. Byplanrammerne for Aalborg mitby 22 fastlægger, at er kan opføres bebyggelse i 3 1/2-6 etager me en maksimal gesimshøje på meter, tilpasset omkringliggene bygninger. enne lokalplan fastlægger, at er kan opføres bebyggelse intil 5 etager me en maksimal bygningshøje på 18 meter inen for byggefelterne vist på Bilag 2. Ejenommen i Prinsensgae 21 er registreret me miel bevaringsværi efter SAVE-metoen i Kommuneatlas Aalborg sy, hvilket betyer, at bygningerne som hoveregel skal bevares. Miljøvurering af virksomheer år Aalborg Kommune tillaer nye virksomheer i områet, sker et på baggrun af en miljøvurering. Enhver virksomhe er klassificeret efter, hvor meget en erfaringsmæssigt belaster omgivelserne me bl.a. røg, støj og lugt, rystelser og trafik. er benyttes et klassificeringssystem, som fremgår af Bilag A. et skal unerstreges, at klassificeringen kun er vejleene. Lokalplanen begrænser ikke igangværene lovlig anvenelse. Eksisterene virksomheer betragtes som nye, når e uvies eller ænres væsentligt, og i såanne tilfæle vil er blive foretaget en miljøvurering. nen for lokalplanens områe må er alene uføres anlæg og uføres virksomhe, som kun i ringe gra påvirker omgivelserne. et betyer, at er kun må etableres virksomheer inen for miljøklasse 1-2. Kollektiv trafik Lokalplanområet betjenes af et kommunale bybusnet via stoppesteer i Prinsensgae og yllansgae me mange aglige afgange. Enviere ligger rutebilstationen og banegåren henholsvis ca. 250 meter og ca. 350 meter sy for områet. mrået er placeret i tæt tilknytning til et knuepunkt for en kollektive trafik. ekniske anlæg y bebyggelse i områet skal tilsluttes et eksisterene fjernvarmenet. Parkering er er offentlige parkeringsmuligheer som kantstensparkering langs Prinsensgae. Øst for jernbanen er er i ag parkering til SB's personale og kuner, samt en række private og offentlige plaser bl.a. i tilknytning til en eksisterene natbørnehave. 8 ktober 2001

9 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Lokalplanens nye parkeringsskabene aktiviteter skal i et omfang, et er muligt ækkes af p-plaser inen for områet. Ve banegåren opretholes en eksisterene cykelparkering, eventuelt me en anen inretning, såfremt etablering af gangforbinelse over jernbanen betinger ette. elæggelse af offentlig vej Mellem et Gule Palæ og Børnehaven "attergalen" fines et minre vejstykke, er efterfølgene påtænkes nelagt, så er bliver mulighe for at anvene arealet til parkering samt vejagang. elæggelssen af et offentlige vejareal sker efter reglerne herom i vejlovgivningen. Miljøforhol A. Grunvan er må ikke foretages permanent grunvanssænkning i områet, men er kan tillaes inbygget ræn til maksimering af grunvansstanen omkring kælre og funamenter. B. Kloakering Lokalplanområet er omfattet af kommunens spilevansplan. mrået er fælleskloakeret og spilevanet lees til enseanlægget Vest. Uner regn ulees opspæt spilevan til Limfjoren.. orforurening nen for lokalplanområet er matr. nr a, Aalborg Bygrune registreret som affalsepot i henhol til en tiligere gælene lov om affals- et Gule Palæ Kontor Prinsensgae Kontor P-hus Gangforbinelse Aalborg Kongres og Kulturcenter llustrationsplan af områets fremtiige anvenelse. Vantårn Kileparken Banegåren ktober

10 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby epoter. ette inebærer, at grunen nu forventes kortlagt på viensniveau 2 i henhol til gælene Lov om forurenet jor (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). For kortlagte grune gæler, at enhver flytning af jor fra arealet skal anmeles til kommunalbestyrelsen. Anmelelse af jorens anvenelse skal tillige ske til et pågælene amtsrå og en pågælene kommunalbestyrelse, hvor joren ønskes anvent. Ve opførelse af bygninger skal et sikres, at opstigene ampe fra konstateree jorforureninger ikke skaber ineklimaproblemer. Ligelees skal anlægsarbejer gennemføres arbejsmiljømæssigt forsvarligt.. Støj fra trafik y og ænret anvenelse skal sikres mo støjgener fra jernbanen og Prinsensgae. For at sikre et acceptabelt støjniveau i bebyggelsen fastsætter lokalplanen, at bebyggelsen skal uføres på en såan måe, at et inenørs støjniveau fra vej- og jernbanetrafikken ikke overstiger 35 B(A) i kontorer og lignene. Samtiig må et uenørs støjniveau fra vej- og jernbanetrafikken ikke overstige 70 B(A). Grænseværierne for vejtrafikstøj fremgår af Bilag. et vureres, at e særlige regler for mitbyen kan anvenes i en aktuelle sag. illaelser eller ispensationer fra anre mynigheer Vej- og trafikforhol er kan ikke uen samtykke fra politiet gives tillaelse til uførelse af vejanlæg m.m., er kan have væsentlig betyning for færslens sikkerhe og afvikling (se færselslovens 100). elæggelse af et offentlige vejareal "em" skal efterfølgene ske efter reglerne herom i vejlovgivningen. erivning af eksisterene bygninger henhol til bekentgørelse nr af 17. ecember 1997, skal Skov- og aturstyrelsen vurere, hvorvit er kan ske nerivninger af områets eksisterene bygninger, som er ælre en 50 år. mrået er belastet me trafikstøj fra Prinsensgae samt støj og vibrationer fra jernbanen. Placeringen og anvenelsen af bygningerne vil ikke meføre overskrielser af Miljøstyrelsens grænseværier for uenørs støjniveau. a er er taget ugangspunkt i e særlige regler for mitbyen, hvor er tillaes højere støjniveauer uenørs, kan et være nøvenigt me særlig lyisolering af bygningerne for at overhole grænseværierne for inenørs støjniveau. For e bygninger er ligger nærmere en 50 meter fra nærmeste spormite anbefales et, at er uføres vibrationsmålinger, og at er ve bygningskon struktionen tages hensyn til vibrationerne. 10 ktober 2001

11 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Billeet viser lokalplanområet set fra ohn F. Kenneys Plas. il venstre ses banegåren, og mit for ses vantårnet og bygningen Vesterbro 14. Byggefeltet til erhverv er placeret så et ikke ses fra plasen fra enne vinkel. ktober

12 Arkitektur og esign Billeerne er goe eksempler, er er ment som inspiration for nybyggeri inen for lokalplanområet. eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Eksemplerne er erhvervsbebyggelse, er refererer til moernismen, er består af lette tranparente facaeelementer og massive bygningskroppe. Eksemplerne viser anvenelse af tegl som facaebeklæning på en moerne og flot måe. 12 ktober 2001

13 eegørelse Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Eksemplet viser nyt byggeri i tilknytning til eksisterene, så et tilsammen anner en flot helhe. Eksemplet viser etaljer. Såfremt er anvenes glas, skal facaen fremtræe transparent. Eksemplet viser, hvoran man kan anvene solafskærmning som en integreret el af facaen til at skabe ybe og variation. ktober

14

15 bane Anmeler: Aalborg Kommune, eknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. lf Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Freerikskilevej BØEHAVE GAAGE BULEVAE BULEVAE HSASGAE Prinsensgae BUKE "ØMMEGÅE" Aalborg Kongres- og Kulturcenter Banegåren Kileparken H F. KEEYS PLAS Lokalplanområets afgrænsning, mål 1:2.000 nlening Lokalplanens bestemmelser er binene og tinglyses på e ejenomme, er omfattes af lokalplanen. ekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. ekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er sålees ikke binene. ktober

16 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre at områet anvenes til blanet bymæssig anvenelse, at ny bebyggelse langs Prinsensgae opføres som punktbebyggelse me en åben og grøn karakter, at en offentlig stiforbinelse over banen kan etableres og at sigtelinien fra ohn F. Kenneys Plas til vantårnet bevares. 2. mråe og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens områe er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgene matr. nre.: Aalborg Bygrune 1409, el af 1410 a, el af off. vejareal "n", og el af off. vejareal "em", samt alle parceller, er efter en ustykkes fra e nævnte ejenomme inen for lokalplanens områe. 2.2 Zoneforhol Lokalplanområet er beliggene i byzone. 3. Arealanvenelse 3.1 Anvenelse butikker klinikker kontorer service kulturelle formål gangforbinelse* er kan etableres minre butikker eller lignene me et maksimalt bruttoetageareal på 200 m 2. *) er kan etableres en gangforbinelse over jernbanen som en bro for fogængere og cyklister me tilhørene elevator og trappetårne. Se Bilag 2 for byggefelt nr ekniske anlæg nen for lokalplanens områe kan er opføres transformerstationer og anre tekniske anlæg til områets lokale forsyning. Anlæggene skal placeres og uformes uner hensyntagen til bebyggelsen og e ubebyggee arealer. 4. Ustykning ngen særlige bestemmelser u over gælene lovgivning, og tillaes er ustykninger til f.eks. transformere minre en 700 m Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Placering Bebyggelse skal placeres inen for byggefelterne, som vist på Bilag 2*. Bebyggelsen skal placeres såan at minst 50 % af bygningens facae er beliggene i facaebyggelinien, som fremgår af Bilag 2. *) Lokalplanen fastlægger tre byggefelter inen for lokalplanområet. 16 ktober 2001

17 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby 5.2 mfang Byggefelt nr. 1 og 2 nen for byggefelterne kan er opføres bebyggelse me et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 4 etager samt en tilbagetrukket tagetage. en tilbagetrukne tagetage skal rykkes minimum 5 meter tilbage i forhol til facaebyggelinien langs Prinsensgae. Bygningshøjen må ikke overstige 18 meter over terræn eller et niveauplan fastsat for bygningen. Bygningens gesimshøje mo Prinsensgae må ikke overstige 15 meter over terræn eller et niveauplan fastsat for bygningen. Byggefelt nr. 3 nen for byggefelt nr. 3 kan er etableres et tårn/ bygning til en gangforbinelse over jernbanen, er uen for lokalplanområet har forbinelse ne til perronerne ve jernbanesporene. forbinelse me opførelsen af gangforbinelsen kan et blive nøvenigt at ænre på placeringen og uformningen af et eksisterene cykelparkeringsareal i tilknytning til banegåren. Antallet af cykelparkeringsplaser forusættes uænret. 6. Bebyggelsens useene 6.1 Facaer Facaer skal fremtræe som blank murværk i tegl me fylte fuger eller som glas. Glas skal fremstå transparente. Klimaskærme på facaer (solafskærmning, u- og insugning til ventilation) kan og uføres i materialerne metal eller træ. 6.2 age age skal uføres som flae tage eller me en taghælning på maksimalt 7 ½º. agbeklæning skal uføres som tagpap eller plaebeklæning i stål, zink eller kobber. agflaer må ikke uføres i reflekterene materialer, heruner og untaget solceller, som skal tilpasses bygningens utryk, så e ikke virker skæmmene for helhesintrykket. Byggefelt nr. 1-3 For alle byggefelter gæler, at er kan opsættes tekniske installationer, elevatortårne m.m. me en større høje en en maksimale bygningshøje, såfremt et vureres nøvenigt for bygningernes rift. ekniske installationer på taget må ikke være synlige fra fortovsniveau i Prinsensgae. ktober

18 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby agrener og neløb skal uføres i zink eller kobber. 6.3 Vinuer Vinuesrammer og karme skal uføres af træ, metal eller som en kombination af e to materialer. 6.4 Gangforbinelse Gangforbinelsen skal uføres i glas eller stål eller som en kombination af e to materialer. Hovekonstruktionen kan og uføres som beton. Gangforbinelsen skal gives et arkitektonisk let utryk*. Figur 1. viser eksempel på en gangforbinelse. *) Gangforbinelsen skal være et byelement, er er me til at skabe bymæssig sammenhæng på tværs af jernbanen, og have et let og spænstigt arkitektonisk utryk. 7. Ubebyggee arealer 7.1 pholsarealer er skal reserveres areal til uenørs ophol*. pholsarealer skal prioriteres frem for parkeringsplaser. *) Hvor opholsarealer ikke kan etableres på terræn, kan arealerne alternativt etableres som altan eller på tagetagen som tagterrasse. Figur 2. Klimaskærme på facaer kan fx uføres i metal. 7.2 ræer Langs Prinsensgae skal er plantes én række nye træer, som vist på Bilag 4. ræerne skal være af typen Kejserlin (Palia Vulgaris) og trækronens høje skal minimum være 2,5 meter. nen for områerne a og b, ulagt til parkering og vist på bilag 4, skal er plantes minimum 6 træer i alt. ræerne skal plantes i rækker vinkelret på Prinsensgae. ræerne skal være af typen Kejserlin (Palia Vulgaris) og trækronens høje skal minimum være 2,5 meter. Figur 3. Bebyggelsen i Prinsensgae er meget harmonisk båe me hensyn til farver og materialer. 18 ktober 2001

19 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby 7.3. Belægninger og befæstelse Belægninger på ubebyggee arealer skal uformes i materialer og me et useene som eksisterene belægninger inen for lokalplanområet nærmest banegåren. e ubebyggee arealer inen for lokalplanområet, ohn F. Kenneys Plas og plasen foran banegåren, opleves som et sammenhængene byrum, hvilket stiller krav til ensartee materialer og kvalitet. På sigt forventes et, at en el af rutebilstationsområet blive integreret i byrummet. 7.4 Skiltning Skilte skal gokenes af Aalborg Kommune me hensyn til placering og uformning inen e opsættes. Hensigten er at sikre, at skiltningen respekterer bygningens arkitektoniske utryk, og at en ikke virker skæmmene for omgivelserne. Skiltene aministreres efter byggelovens bestemmelser, suppleret me lokale retningslinier for erhvervsfacaer og skilte. Se pjecen "in virksomhe - byens ansigt, Vejlening og inspiration, Smukke erhvervsområer". eklame- og facaeskilte må kun placeres på facaevægge. Skiltning skal uføres som selvstænige bogstaver, symboler og logoer uen brug af baggrunsplae. Facaeskilte skal referere irekte til virksomheens navn og/eller logo. avn og logo må kun forekomme en gang pr. facae. eklamebuskaber i alminelighe må ikke opsættes, f.eks. for virksomheer er ikke er i bygningen, eller for proukter eller service som ikke prouceres eller yes på ejenommen. Skilte og logoer, er er opsat på facaen, må maksimalt være 150 cm høje. Uover e nævnte firma- og logoskilte må er inen for områet kun opstilles oplysnings- og henvisningsskilte. Skilte skal uformes me henblik på at orientere og må ikke ominere omgivelserne. et gule palê Facaeopstalt, kontorbygning Figur 4. Facaetegninger af kontorbygninger langs Prinsensgae. ktober

20 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Skilte må ikke opsættes på master, tage eller sålees at ele af skiltet rager op over facaerne. øvrigt henlees opmærksomheen på aturbeskyttelseslovens 21, hvorefter er ikke må opsættes skilte, er virker ominererene på lanskabet eller er synlige over store afstane. 7.5 errænreguleringer errænreguleringer på mere en 0,5 meter i forhol til et eksisterene terræn (efter byggeriets fulførelse), og nærmere skel en 1,00 meter må kun foretages me Aalborg Kommunes tillaelse. butikker 1 P-plas pr. 100 m 2 kontorer 1 P-plas pr. 100 m 2 For øvrige anvenelser henvises er til bestemmelserne i Bilag F. Såfremt et ikke er muligt at etablere e beregnee antal parkeringsplaser inen for egen grun eller areal isponeret til formålet, kan byrået i en konkrete byggesag fravige parkeringskravet ve 7.6 Uenørs oplag Uenørs oplag må ikke fine ste. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejagang Vejagang til områet skal ske fra Prinsensgae. Vist i princippet på Bilag 4. Hovetilkørslen til områet sker fra Prinsensgae, som er trafikvej. Lokalplanen fastholer erve eksisterene tilkørselsforhol, men ænrer uformning og placering. Figur 5 viser en eksisterene parkering nor for banegåren. 8.2 Stier er skal reserveres areal til stiforbinelse langs jernbanen på en østlige sie af banen me en beliggenhe som vist i princippet på Bilag 4. Stiforbinelsen skal ulægges i en bree på max. 4 meter. Stiforbinelsen skal kunne anvenes som branvej. en eksisterene offentlige stiforbinelse langs jernbanen fastholes. 8.3 Parkering Ve ænret anvenelse eller nybyggeri skal er etableres parkeringsplaser som følgene: Figur 6 viser eksisterene cykelparkering i lokalplanområet, nor for banegåren. 20 ktober 2001

21 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby ispensation. ispensationen gives mo inbetaling af et birag til Aalborg Kommunes parkeringsfon. 8.4 ykelparkering er fastholes areal til cykelparkering, som vist på Bilag 4. ykelparkering skal anlægges på terræn. 9. ekniske anlæg 9.1 Leninger i jor El-, telefon- og antenneforsyning skal fremføres i jorkabler. 9.2 Antenneanlæg er må ikke fremføres eller opsættes installationsanlæg, V-kabler, V-antenner m.v. synligt på bebyggelsens facae. 9.3 pvarmning Al opvarmning af bebyggelse skal ske me fjernvarme. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering nen for lokalplanens områe må er kun etableres virksomheer inen for miljøklasse 1 og 2. Miljøklasser er specificeret i skemaet i Erhvervskategorier, Bilag A. e nævnte miljøklasser me tilhørene beskyttelsesafstane bruges som vejleene grunlag ve lokalisering af virksomheer Støj fra trafik Ve ny bebyggelse og ænring af eksisterene bebyggelse skal et sikres, at et konstante uenørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver ti gælene grænseværier for trafikstøj, jf. Bilag. Gælene vejlening siger, at støjniveauet ikke må overstige 35 B(A) i kontorer og lignene. Støjniveauet fra vejtrafikken må ikke overstige 60 B(A) på uenørs opholsarealer ve kontorer og lignene (bortset fra altaner) Støj fra erhverv Ve nybyggeri og ænring af eksisterene bebyggelse skal et sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 B(A) fra kl til kl og 25 B(A) fra kl til kl målt i boligen. Bygningsnerivning eller anre støjfrembringene bygningsarbejer er milertiige aktiviteter, er er omfattet af miljølovgivningen. forbinelse me tillaelsen til nerivnings- og renoveringsarbejer, kan er blive stillet krav til e foranstaltninger, er skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne Støj fra jernbane områet skal ny bebyggelse og ænring af eksisterene bebyggelse uformes på en måe, er sikrer, at støjniveauet fra jernbanen ikke overstiger 35 B(A) i kontorer og lignene. For byggeri er etableres nærmere en 50 meter fra nærmeste spormite anbefales et, at er uføres vibrationsmålinger, og at er ve projekteringen af byggeriet tages hensyn til vibrationerne. Verørene bygningskonstruktioners betyning for æmpning/forstærkning henvises til orientering nr. 10 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. ktober

22 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby 11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 11.1 Fjernvarmepligt y bebyggelse må ikke uen Aalborg Kommunes tillaelse tages i brug, før en er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Fællesanlæg y bebyggelse må ikke uen Aalborg Kommunes tillaelse tages i brug, før er er inrettet parkeringsplaser, opholsarealer, beplantning, m.m. hørene til hver samlet bebyggelse, er opføres inen for områet. y bebyggelse må ikke tages i brug, før et er gotgjort over for amtet, at en påtænkte ænree anvenelse inen for områerne registreret som affalsepoter er miljø- og sunhesmæssig forsvarlig. 12. Forholet til eksisterene lokalplan Lokalplan , Biografcenter, hotel m.m. ve Prinsensgae / Vesterbro, ophæves me vetagelsen af nærværene lokalplan inen for et områe, er er omfattet af lokalplan ktober 2001

23 Planbestemmelser Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby etsvirkninger år en eneligt vetagne lokalplan er offentligt bekentgjort må er hverken retligt eller faktisk etableres forhol i stri me planens bestemmelser, meminre er gives ispensation. et betyer bl.a. at en hitiige lovlige brug af ejenommene kan fortsætte, hvorimo fx ænret brug, bebyggelse eller ustykning ikke må strie mo lokalplanen. Byrået kan ispensere fra lokalplanen, hvis et ikke strier mo planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver erimo uarbejelse af en ny lokalplan. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter, er strier mo planen. år et er nøvenigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrået ekspropriere. ktober

24 inglysning Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby 24 ktober 2001

25 Erhvervskategorier: Bilag A Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Vejlening om miljøklasser og beskyttelsesafstane Virksomheerne er opelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er en minst miljøbelastene, og klasse 7 en mest miljøbelastene. Klasse 1 omfatter virksomheer og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetyelig gra, og sålees kan integreres me boliger. Klasse 2 omfatter virksomheer og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe gra, og ville kunne inplaceres i områer, hvor er også fines boliger. Klasse 3 omfatter virksomheer og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i minre gra, og som bør placeres i erhvervs- eller inustriområer evt. i ranzonen tættest ve forureningsfølsom anvenelse. Klasse 4 omfatter virksomheer og anlæg, som er noget belastene for omgivelserne, og erfor som hoveregel bør placeres i inustriområer. Klasse 5 omfatter virksomheer og anlæg, som er ret belastene for omgivelserne, og erfor skal placeres i inustriområer. Klasse 6 omfatter virksomheer og anlæg, som er meget belastene for omgivelserne, og erfor skal placeres i større inustriområer, så en ønskee afstan i forhol til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheer og anlæg, som er særligt belastene for omgivelserne, og erfor som hoveregel skal placeres i områer, inrettet til særligt miljøbelastene virksomhe (normalt kommuneplanens M-områer). Heruover fines er en række virksomheer og anlægstyper me specielle beliggenheskrav, hvor afstanen til boligområer skal være større en 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet prouktion, større skibsværfter, flyveplaser, skyebaner, motorsportsbaner og lignene. er opereres me følgene minimumsafstanskrav: Klasse 1 0 meter (i forhol til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhol til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhol til boliger) Klasse meter (i forhol til boliger) Klasse meter (i forhol til boliger) Klasse meter (i forhol til boliger) Klasse meter (i forhol til boliger) er kan forekomme situationer, er berettiger virksomheer til en anen miljøklassificering, en angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på e følgene sier. Fx hvis en virksomhe foretager forureningsbegrænsene foranstaltninger uover et, er er normalt i forhol til gængse forureningsbegrænsene prouktionsmetoer. så fal kan en lavere klassificering accepteres,.v.s. en kortere nøvenig afstan i forhol til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. mvent kan et være nøvenigt at klassificere en virksomhe højere en forusat, hvis virksomheen forurener uover, hva er er normalt for en pågælene virksomhestype. er er altså ikke tale om afstanskrav, er skal overholes. Men hvis afstanen tillaes kortere en en, er fremgår af skemaet på e følgene sier, må et ske u fra en konkret vurering af en enkelte virksomhes forureningsbelastning på båe kort og langt sigt. ktober

26 Bilag A: Erhvervskategorier Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Anvenelse Eksempler på virksomhestyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker Uvalgsvarebutik 1-3 Klinikker Kiropraktor 1 Læge, tanlæge o.l. 1 erapi 1 Kontorer Aministration 1 Avokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 atarågivning 1 Service Beeman o.l. 1 Ejenommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 ejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Solcenter 1-2 Kulturelle formål Biograf 1-3 Kulturformiling o.l. 1-3 Museum/ustilling/galleri 1-3 Musiklokale ktober 2001

27 Støj fra erhverv: Bilag B Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Vejleene grænseværier for støjbelastning - målt uenørs - fra en enkelte virksomhe, anlæg eller inretning. er er grænseværier båe for et områe, hvori virksomheen, anlægget eller inretningen ligger og for omliggene områer. Arealanvenelse et ækvivalente, korrigeree støjniveau i B(A) Manag - freag Manag - freag Alle age Lørag Lørag (Maksimalværier om natten er Søn- og helligage anført i parantes) Erhvervsområer for særlige virksomheer (M-områer) Erhvervsområer for inustri m.m. (-områer), men kun i e tilfæle, hvor rammebestemmelserne åbner mulighe for støjniveau på 70 B(A) Erhvervsområer for inustri m.m. (-områer) Erhvervsområer for let inustri m.m. (H-områer) mråer for boliger og erhverv (-områer) (55) enterområer (-områer) (55) Etageboligområer og institutionsområer (55) Boligområer for åben og lav boligbebyggelse og særlig støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) (50) Sommerhusområer, offentligt tilgængelige rekreative områer og særlige naturområer (50) Øvrige rekreative områer Kolonihaveområer et åbne lan (incl. lansbyer og lanbrugsarealer) Se bemærkninger neenfor Se bemærkninger neenfor Se bemærkninger neenfor er henvises til en til enhver ti gælene vejlening fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheer. Øvrige rekreative områer mråer, hvor er på grun af anvenelsen (f.eks. områer til kortvarigt ophol, irætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheen (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområer), kan fastsættes højere vejleene støjgrænser en for e områer, er betegnes "ffentligt tilgængelige rekreative områer". Ve fastsættelse af vejleene støjgrænser foretages er en konkret vurering for hvert enkelt områe. Kolonihaveområer Betragtes som rekreative områer. mråerne ligger oftest ine i byerne, hvor er er en el baggrunsstøj. er er forskel på, hvoran områerne benyttes. nogle kolonihaver må er i perioer af året fine overnatning ste. Anre områer har karakter af nyttehaver, hvor er ikke må overnattes. Ve fastsættelsen af e vejleene støjgrænser foretages er en konkret vurering for hvert enkelt områe. ktober

28 Bilag B: Støj fra erhverv Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby et åbne lan (incl. lansbyer og lanbrugsarealer) ormalt er baggrunsstøjniveauet i et åbne lan lavt. erfor er et ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheer er meget lavt. Hensynet til en række virksomheer, som et er naturligt at placere i et åbne lan, gør et imilerti nøvenigt i nogle tilfæle at acceptere et højere støjniveau. Ve fastsættelse af e vejleene støjgrænser foretages er erfor i hvert enkelt tilfæle en konkret vurering. 28 ktober 2001

29 Støj fra trafik: Bilag Kontorer i Prinsensgae, Aalborg mitby Støj fra vejtrafik Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, isses hastighe og anelen af tunge køretøjer. Ve registrering af vejtrafikstøj anvenes en gennemsnitsværi af støjens variation i et øgn. Uner normale omstænigheer skal årsøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet overstiger e 55 B(A), er er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger. Eksisterene og planlagte veje Arealer langs eksisterene og planlagte veje må ikke anvenes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger e grænseværier, er er angivet i Skema 1. ye veje og varige trafikomlægninger Ve anlæg af nye veje og ve varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterene veje, skal følgene støjniveauer søges overholt på arealer ulagt til støjfølsomme formål: uværene uenørs vejtrafikstøjniveau: Fremtiigt uenørs vejtrafikstøjniveau: uner 55 B(A) max. 55 B(A) B(A) max. 65 B(A) over 65 B(A) max. nuværene niveau Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau ekreative områer i et åbne lan: - sommerhusområer 50 B(A) 30 B(A) -grønne områer og campingplaser 50 B(A) ekreative områer i/nær byområer: - byelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingplaser 55 B(A) Boligområer: - boligbebyggelse 55 B(A) 30 B(A) - aginstitutioner mv. 55 B(A) 35 B(A) - opholsarealer 55 B(A) ffentlige formål - hospitaler 55 B(A) 30 B(A) - uannelsesinstitutioner mv. 55 B(A) 35 B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller 60 B(A) 30 B(A) - kontorer mv. 60 B(A) 35 B(A) Skema 1: Grænseværier for vejtrafikstøj. Særlige regler for mitbyen For at fasthole mitbyens blanee bymæssige anvenelse kan er inpasses støjfølsomme anvenelser på arealer me støjniveauer som angivet i Skema 2, såfremt - et ikke er muligt at anvene arealerne til ikke støjfølsomme formål, - antallet af støjramte boliger søges minimeret, - minst en facae er belastet me minre en 55 B(A) og sove- og opholsrum orienteres mo enne facae, - e primære opholsarealer maksimalt belastes me 55 B(A). Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau ekreative områer i/nær byområer: - nyttehaver og turistcampingplaser 65 B(A) Boligområer: - boligbebyggelse 65 B(A) 30 B(A) - aginstitutioner mv. 65 B(A) 35 B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller 70 B(A) 30 B(A) - kontorer mv. 70 B(A) 35 B(A) Skema 2: Grænseværier for vejtrafikstøj i mitbyen. ktober

30 Bilag : Støj fra trafik Kontorer i Prinsensgae, Aalborg mitby Støj og vibrationer fra jernbaner Arealer langs eksisterene jernbanestrækninger må ikke anvenes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken overstiger e grænseværier, er er angivet i Skema 3, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 B (KB-vægtet accelerationsniveau). Miljøstyrelsen har beregnet minsteafstane, er skal overholes for at ungå vibrationer i husene og for at opnå et passene lavt støjniveau fra forbikørene tog. Afstanene er beregnet u fra en samlet vurering af støj og vibrationer: - sy for Aalborg Banegår 90 m - nor for Aalborg Banegår 50 m Afstanene er beregnet på baggrun af trafikoplysninger for e enkelte jernbanestrækninger. Forskellen på afstanen sy og nor for Aalborg Banegår skyles, at støjniveauet sy for er højere på grun af større og tungere trafik. Vibrationsniveauet kan i alle tilfæle forventes overholt ve en afstan på 50 m. Støjniveauet - men ikke vibrationerne - kan æmpes ve at opføre afskærmning mellem jernbanen og bebyggelsen. Ve ønske om byggeri tættere på en jernbane en 50 m bør et ve målinger*) på steet eftervises, om en grænseværi for vibrationsniveauet på 75 B kan forventes overholt. Ve boligbebyggelse, aginstitutioner og hospitaler skal e nævnte minimumsafstane og alti overholes. *) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ve målinger, a er ikke fines en beregningsmetoe, er tager hensyn til e lokale forskelle. ye jernbaner eller uvielse af eksisterene Ve anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/ uvielser af trafikken på eksisterene strækninger, skal muligheerne for reuktion af støjbelastningen vureres. Flystøj er kan ikke ulægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvor flystøjen overstiger grænseværierne angivet i Skema 4. Konsekvensområet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation me en afgrænsning på 55 B er vist i regionplanen. Vejleninger For uybning af reglerne for trafikstøj henvises er til e til enhver ti gælene vejleninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt.: r. 3/1984 rafikstøj i boligområer r. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner r. 5/1994 Støj fra flyveplaser Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau ekreative områer i et åbne lan: - sommerhusområer 55 B(A) 30 B(A) - campingplaser 55 B(A) ekreative områer i/nær byområer: - byelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingplaser Anvenelse Uenørs nenørs støjniveau støjniveau ekreative områer me overnatning: - sommerhuse 50 B(A) 30 B(A) - kolonihaver, campingplaser o.l. 50 B(A) Anre rekreative områer uen overnatning: 55 B(A) Boligområer og støjfølsomme bygninger til offentlige formål: - boliger, hospitaler, plejehjem o.l. 55 B(A) 30 B(A) - uannelssesinstitutioner mv. 55 B(A) 35 B(A) Spret bebyggelse i et åbne lan: 60 B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller o.l. 60 B(A) 30 B(A) - kontorer mv. 60 B(A) 35 B(A) Skema 4: Grænseværier for flystøj. 60 B(A) Boligområer: - boligbebyggelse 60 B(A) 30 B(A) - aginstitutioner mv. 60 B(A) 35 B(A) - opholsarealer 60 B(A) ffentlige formål - hospitaler 60 B(A) 30 B(A) - uannelsesinstitutioner mv. 60 B(A) 35 B(A) Liberale erhverv mv. - hoteller 65 B(A) 30 B(A) - kontorer mv. 65 B(A) 35 B(A) Skema 3: Grænseværier for støj fra jernbaner. 30 ktober 2001

31 Parkeringsnormer: Bilag F Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby P På en enkelte ejenom skal er ulægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvenelse efter følgene vejleene P-normer: BEBYGGELSES A P-ME: Vestbyen P-ME: en øvrige el af Aalborg mitby kommunen Ø-gaekvarteret ørresunby mitby Boligbyggeri: Boliger 1 /2 P-plas pr. bolig Fritliggene enfamiliehuse ækkehuse, obbelthuse og lign. Etagehuse 2 P-plaser pr. hus 1 1 /2 P-plas pr. hus/lejlighe. P-plaser kan etableres i fælles P-anlæg 1 1 /2 P-plas pr. bolig Ungomsboliger, kollegier, enkeltværelser 1 P-plas pr. 4 boligenheer 1 P-plas pr. 4 boligenheer Plejehjem, ælreboliger m.v. Såfremt inretning og benyttelse kan siestilles me alminelige boliger, er et e alminelige krav til boliger, er er gælene. anre tilfæle beregnes 1 P-plas for hver fjere bolig samt e nøvenige plaser til personale og gæster. Erhvervsbyggeri: Kontor-, fabriks- og værkstesbygninger 1 P-plas pr. 100 m 2 1 P-plas pr. 50 m 2 etageareal (excl. garageareal) Lagerbygninger 1 P-plas pr. 100 m 2 1 P-plas pr. 100 m 2 Servicestationer 10 P-plaser 10 P-plaser Hoteller 1 P-plas pr. 4 værelser 1 P-plas pr. 2 værelser estaurationer og lignene 1 P-plas pr. 20 sieplaser 1 P-plas pr. 10 sieplaser Supermarkeer/iscountbutikker/større 1 P-plas pr. 25 m 2 salgsareal samt 1 P-plas pr. 25 m 2 salgsareal samt uvalgsvarebutikker 1 P-plas pr. 50 m 2 bruttoetageareal iøvrigt 1 P-plas pr. 50m 2 bruttoetageareal iøvrigt Øvrige butikker 1 P-plas pr. 100 m 2 1 P-plas pr. 50 m 2 Anre erhvervsejenomme: Fastsættes efter byråets iniviuelle vurering af antal ansatte samt kuner. Blanet bolig og erhverv: Fastsættes som summen af kravet til e enkelte funktioner. Anet byggeri: eatre, biografer og lign. 1 P-plas pr. 8 sieplaser 1 P-plas pr. 8 sieplaser rætshaller 1 P-plas pr. 10 personer som hallen må 1 P-plas pr. 10 personer som hallen må rumme rumme (og minst 20 plaser) Sportsanlæg 1 P-plas pr. 5 sieplaser 1 P-plas pr. 5 sieplaser Sygehuse 1 P-.plas pr. 125 m 2 etageareal 1 P-plas pr. 125 m 2 etageareal Skoler 1 P-plas pr. 2 ansatte samt 1 P-plas pr. 2 ansatte samt 1 P-plas pr. 8 elever over 18 år 1 P-plas pr. 4 elever over 18 år aginstitutioner 2 P-plaser pr. 20 normeree plaser 4 P-plaser pr. 20 normeree plaser Såfremt en type byggeri, er ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrået i hvert enkelt tilfæle kravet til antal parkeringsplaser uner hensyntagen til en konkrete anvenelse. ktober

32

33 Matrikelkort: Bilag 1 Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby "em" SGAU: 501n Lokalplangrænse 501o AALBG KMMUE EKSK FVALG A: MÅL: 1:2000

34

35 KKEG]SGAE eparken AMAKSGAE AMAKSGAE Arealanvenelse: Bilag 2 Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Se plan nr p EBAEGAE 1 Lokalplangrænse Facaebyggelinie Byggefelter Byggefelt nr. GØEGÅSPLASE Freerikskilevej BØEHAVE Vesterbro 1 GAAGE HSASGAE Prinsensgae BUKE "ØMMEGÅE" bane 2 3 EUPA PLAS Aalborg Kongres- og Kulturcenter Banegåren Kileparken H F. KEEYS PLAS AALBG KMMUE EKSK FVALG A: MÅL: 1:2000

36

37 eparken bane Bygningshøjer: Bilag 3 Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Se plan nr p KKEG]SGAE GØEGÅSPLASE B ;Lokalplangrænse 4 etager + tilbagetrukket tagetage Byggefelt til gangforbinelse Byggefelt nr. EBAEGAE ;1 AMAKSGAE AMAKSGAE ransformerstation et gule palæ Freerikskilevej BØEHAVE Vesterbro 1 GAAGE HSASGAE Prinsensgae BUKE "ØMMEGÅE" 2 EUPA PLAS Aalborg Kongres- og Kulturcenter 3 ; Banegåren Kileparken H F. KEEYS PLAS AALBG KMMUE EKSK FVALG A: MÅL: 1:2000

38

39 eparken rafik, parkering og beplantning: Bilag 4 Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg mitby Se plan nr p bro Freerikskilevej Aalborg Kongres- og Kulturcenter GØEGÅSPLASE ; B Lokalplangrænse Principiel stiforbinelse P-plas Korttisparkering og taxaparkering y beplantning ;n- og ukørsel BØEHAVE Kileparken bane EBAEGAE GAAGE AMAKSGAE ;; ;; ;; ;; a b BUKE "ØMMEGÅE" Prinsensgae AMAKSGAE Banegåren HSASGAE ;; H F. KEEYS PLAS BULEVAE AALBG KMMUE EKSK FVALG A: MÅL: 1:2000

40

41 Snittegninger: Bilag 5 Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg Mitby 5m Prinsensgae 6 Prinsensgae 12 Prissensgae 28 15m 18m ernbane Prinsensgae Snit, Prinsensgae kke målfast Facaeopstalt Prinsensgae AALBG KMMUE EKSK FVALG A:

42

43 versigtskort Erhverv m.m. Prinsensgae, Aalborg Mitby Aalborg Kommune n P P P P P P P P P P P P P P P P P S S A A 20A 13A 10 1B 21 15A A A B 10A A 15B 21A 13A 28 11B 43 7A A 6A A A A A B A A 8 17A A 15 35A A B 4B B 1B A 18A B 7A 29A 12 31A B 27B A 24A A A A B B A 2 21E B E A A 19E A 14A 17 21F 3E 21 1B B 8 27A A A 3B A 14 19A 29 10A 2A A A 12 2B B 16 34A A 29 12A 25A B 17A A B 13 33A B 16B A B 58 15B A 4A A 60A A A12A A A 26 25A A 30 1B B A A A 13 8F 8E 16 8A 36 8B G A A BASUPSGAE SAKELMAKSGAE MıLLEGAE AMAKSGAE KKEG SGAE MıLLE PEES E AMAKSGAE FEEKSKLEVE PEE BAKES GAE LUSEGAE PSESGAE BULEVAE HSASGAE LUSEGAE GAES PASSAGE GAE AZAUSGAE FıLVES PASSAGE ELS EBBESES GAE HSASGAE SELUS PASSAGE SELUSGAE EUPA PLAS SEE BLHES GAE H F. KEEYS PLAS VESEB GAE YLLASGAE GAMMEL K VE AG HAMMASKıLS GAE ıse ALLE SESVE SESVE HBVE KELESVE HULMAGEVE K LUSVE PSMESEVE ımesve MıLLE PLAS ernbane Europahallen Aalborghallen Ansgar Kirke Kileparken ernbane ernbane

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN 09-048 BIOGRAFCENTER, HOTEL M.M. VED PRINSENSGADE/VESTERBRO AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 09-048 BIOGRAFCENTER, HOTEL M.M. VED PRINSENSGADE/VESTERBRO AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 09-048 BIOGRAFCENTER, HOTEL M.M. VED PRINSENSGADE/VESTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY

LOKALPLAN NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY LOKALPLAN 09-054 NÆRBANESTATION AALBORG VESTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1.

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1. Frejlev Frejlev... 1 T.2.7.1 Illustrationsplan... 2 T.2.7.1 Rammeområder... 3 T.2.7.1.B1, Frejlev... 5 T.2.7.1.B2, Frejlev... 7 T.2.7.1.B3, Frejlev... 9 T.2.7.1.B5, Vivaldisvej, Frejlev...11 T.2.7.1.B7,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere