Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner."

Transkript

1 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts

2 Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele, Trekantområets kommuner, Marts Ugivet af: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar Oense Ø Telefon: 00 Fax: 01 E-post: Journalnr. ODE--000 Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 Højbjerg Telefon: Fax: 01 E-post: Journalnr. ODE--000 Uarbejet af: Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus i samarbeje me Energinet.k og rågivergruppen: Orbicon A/, COWI A/, Birk Nielsen A/ Layout: By- og Lanskabsstyrelsen Grunkort: Kort- og Matrikelstyrelsen, tillaelse (G. -01) Tryk: Kailow A/, Røovre Oplag: 7 Foto: Energinet.k og rågivergruppen IBN: IBE: Ugivelsesato:. marts Henvenelse verørene rapporterne til: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar Oense Ø Telefon: 00 Fax: 01 E-post: Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 Højbjerg Telefon: Fax: 01 E-post:

3 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts

4 Hva er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement til en eksisterene kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ænre bestemmelser i kommuneplanen, når et er nøvenigt i forhol til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for en sammenfattene kommuneplanlægning, som bl.a. umøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal bl.a konkretisere e overornee politiske mål for uviklingen i kommunen i såvel retningslinjer som konkrete arealulæg me tilhørene bestemmelser for anvenelse og bebyggelse mv. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM Da ette forslag til kommuneplantillæg fastlægger retningslinjer for og arealreservationer til et konkret anlæg, som ifølge LBK nr. af 6. ecember 6 mefører pligt til en vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), lesages planforslaget af en VVM-reegørelse. VVM-reegørelsen beskriver og vurerer anlæggets irekte og inirekte virkninger på Mennesker, fauna og flora Jorbun, van, luft, klima og lanskab Materielle goer og kulturarv, og amspillet mellem isse faktorer Reegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og ets miljøkonsekvenser, som kan anne grunlag for såvel en offentlig ebat som en enelige beslutning om projektets uformning og gennemførelse. VVM-reegørelse offentliggøres sammen me tillæggene til kommuneplanerne for e berørte kommuner: Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommuneplantillæg og VVM-reegørelse uarbejes i e fleste tilfæle af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfæle varetager miljøministeriets lokale miljøcentre imilerti opgaven. Det gæler bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller gokenene mynighe efter anen lovgivning samt ve anlæg, som kræver planlægning i mere en to kommuner. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus varetager i en konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for 0 kv-højspæningsforbinelsen mellem Kassø og Tjele, fori anlægget kræver planlægning i mere en to kommuner. En eventuel senere ænring af kommuneplantillægget forusætter erfor miljøcentrets accept. I forbinelse me revisionen af kommuneplanerne i e berørte kommuner, skal kommuneplantillæggenes afsnit 2 Forslag til kommuneplantillæg inarbejes.

5 Læsevejlening Kommuneplantillægget ineholer 5 overornee afsnit: Afsnit 0 omhanler en offentlige fremlæggelse af projektet, hvor borgere, private organisationer og offentlige institutioner, organisationer og mynigheer får mulighe for at komme me bemærkninger til planerne og projektet. Afsnit 1 er en beskrivelse af projektet, er ønskes realiseret, og som ligger til grun for kommuneplantillægget. Afsnit 2 er forslaget til kommuneplantillægget. Her beskrives e fremtiige planforhol i områet. Afsnit 3 er en planreegørelse, er beskriver kommuneplantillæggets forhol til anen planlægning. Afsnit 4 er en miljørapport i henhol til miljøvureringsloven, er i ette tilfæle erstattes af et ikke tekniske resumé af VVM-reegørelsen, som i kort form reegør for planernes og projektets samlee miljømæssige konsekvenser. Afsnit 5 er en gennemgang af e inkomne bemærkninger og forslag fra Iéfasen. Tabel 1 Planer og rapporter mv. er skal være me til at gøre etableringen af højspæningsforbinelsen mulig. Inholet i ette okument er markeret i tabellen. Planer og Rapporter, som er en forusætning for anlæggets etablering Kommuneplantillæg Miljørapport til kommuneplantillæg VVM-reegørelse Baggrunsrapporter til VVM-reegørelsen: 1. Master 2. Naturområer og Natura0 konsekvensvurering 3. Lanskab og visualisering 4. Analyse af alternativer i fokusområer 5. Mennesker, sunhe og samfun 6. Anlægsteknik og vurering af øvrige miljøforhol. VVM-tillaelse Formål Fastlæggelse af retningslinjer for og arealreservation til anlægget Vurering af kommuneplantillæggets virkning på miljøet Vurering af et konkrete anlægsprojekts virkninger på miljøet Opstilling af vilkår for anlægsprojektets realisering Mynighe Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus

6

7 Inhol 0 Offentlig fremlæggelse... 3 Proces Inlening Inlening Beskrivelse af anlægget VVM Kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 9- for Trekantområet Hovestruktur og retningslinjer... 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning tatslig planlægning Internationale naturbeskyttelsesområer Kystnærheszonen Van- og naturplanlægning Regional uviklingsplanlægning Råstofplanlægning Regionplanlægning Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Anre retlige forhol... 4 Miljøvurering iht lov om miljøvurering af planer og programmer Ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen Uviklingen i miljøer uen planen 0-alternativet... 5 Bemærkninger til Iéoplægget til en ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Bemærkninger verørene følsomme lokaliteter Bemærkninger verørene losejerinteresser Bemærkninger verørene mastevalg Bemærkninger verørene intet anlæg eller en anen type anlæg Bemærkninger verørene planprocessen... Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 1

8 2 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

9 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse 0 Offentlig fremlæggelse Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus offentliggør herme: Forslag til kommuneplantillæg me miljøvurering efter lov om miljøvurering af planer og programmer, VVM-reegørelse, heruner konsekvensvurering af Natura 0- områer Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra en. marts til en. maj. Materialet kan ses hos Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus og på Der vil blive afholt offentlige borgermøer i perioen for en offentlige fremlæggelse, som annonceres i lokalaviserne. Tirsag.. april, kl Gram Fritiscenter, taionvej, Gram Torsag.. april, kl Brane Hallerne, Ole Benixvej 1, Brane Onsag.. april, kl Engesvanghallen, Dybalsvej 3, Engesvang På møerne vil Energinet.k gennemgå projektet og vureringen af virkninger på miljøet. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil fortælle om proceurerne omkring VVM-reegørelse og VVM-tillaelse, og er vil blive lejlighe til at stille spørgsmål og komme me bemærkninger. Hvis u mener at forslaget bør ænres eller i øvrigt har bemærkninger til forslaget, kan isse skriftligt senes til Miljøcenter Århus eller Oense me angivelse af journalnr. ODE--000: Miljøcenter Oense CF Tietgens Boulevar DK- Oense Ø Telefon 00 Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK- Højbjerg Telefon Insigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse skal være Miljøcenter Oense eller Miljøcenter Århus i hæne senest en 1. juni for at ingå i en enelige vurering af, om projektet kan gennemføres efter VVM reglerne. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil på baggrun af bemærkningerne uarbeje en sammenfatning og et forslag til en afgørelse. Dette materiale senes til høring i e berørte kommuner, foru for usteelsen af et eneligt kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 3

10 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse Kommuneplantillægget kan efter en enelige usteelse påklages til Naturklagenævnet af enhver me retlig interesse i sagens ufal, samt af lansækkene foreninger og organisationer, er som hoveformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inen for arealanvenelsen, jf. planlovens og. Der har foru for offentliggørelsen været gennemført en Iefase, hvor er er blevet inkalt forslag og bemærkninger til emner, er bør belyses nærmere i VVM-reegørelsen. Proces Inkalelse af ieer og forslag Forslag til kommuneplantillæg me VVM-reegørelse ammenfattene reegørelse Kommuneplantillæg 4 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

11 Kapitel 1 Inlening 1 Inlening 1.1 Inlening Den 4. november 8 ingik alle folketingets partier bortset fra Enheslisten en aftale om retningslinjer for en fremtiige ubygning af elnettet i Danmark. I aftalen ingår blant anet en forobling af kapaciteten på en eksisterene 0 kv-luftleningsforbinelse fra Kassø til Tjele. Etablering af en ny og stærkere rygra i et jyske elsystem skal birage til, at Danmark i højere gra kan satse på en energiprouktion, som ikke er afhængig af fossile brænstoffer heruner ikke minst en planlagt ubygning af vinkraftsektoren. I mosætning til elprouktion baseret på f.eks. fossile brænstoffer som kul og olie, er vinkraftprouktion afhængig af, hvor meget et blæser. Det er en forusætning for en effektiv unyttelse af vinenergien at have kapacitet på leningsnettet til at motage strømmen, også når et blæser kraftigt og elprouktionen erfor er høj. ammen me ubygningen af elforbinelser til Norge, Tysklan og evt. Hollan, skal en foroblee kapacitet på 0 kv-forbinelsen fra Kassø til Tjele esuen sikre, at Danmark kan motage strøm fra anre lane, når et ikke blæser i Danmark og kan formile strøm til nabolane i perioer me megen blæst, hvor en anske elprouktion overstiger et anske forbrug. Enelig birager en forstærkning af Jyllans vigtigste transmissionsforbinelse til at oprethole en høj gra af forsyningssikkerhe, når alle 2/0 kv-luftleninger kabellægges i løbet af e næste år ifølge en kabelhanlingsplan, uarbejet af Energinet.k sammen me e regionale transmissionsselskaber. Denne kabellægning af alle 2/0 kv-luftleninger sker ligelees på grunlag af en politisk aftale. På enne baggrun har Energinet.k påbegynt planlægningen for at erstatte en eksisterene etsystems 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø ve til Tjele ve me en ny tosystems 0 kv-højspæningsforbinelse. I overensstemmelse me en ovennævnte politiske aftale vil e to 0 kv-systemer esuen skulle være vekselstrømsforbinelser, er som ugangspunkt skal monteres som luftleninger på en og samme mast i nyt esign. Forusat projektet får en VVM-tillaelse, vil anlægsarbejet blive uført i perioen -. Den eksisterene 0 kv-højspæningslening mellem Kassø og Tjele vil blive fjernet, efterhånen som en nye forbinelse sættes i rift. Det forventes, at en siste el af en eksisterene forbinelse kan fjernes i. 1.2 Beskrivelse af anlægget Den eksisterene etsystems 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele planlægges erstattet af en ny 0 kv-højspæningsforbinelse me to uafhængigt fungerene leningssystemer og erme me en obbelte transmissionskapacitet i forhol til en nuværene forbinelse. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 5

12 Kapitel 1 Inlening Den eksisterene højspæningsforbinelse har en længe på 2,3 km og anlægget består af luftleninger ophængt på tobenee H-master (gitterkonstruktion) me en høje op til m. trækningen omfatter i alt 5 H-master. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse strækker sig over ca. 7 km og forløber langs me og tæt på isranslinjen i Jyllan. Til en nye tosystems forbinelse etableres i gennemsnit en mast for hver ca. 3 m, iet masternes og leningssystemets uformning ikke tillaer en større masteafstan. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse følger på størsteelen af strækningen et eksisterene anlæg. Der vil og normalt være en afstan på ca. m mellem et nye og et gamle anlæg, for at et gamle anlæg kan fungere, mens et nye etableres. Det nye anlæg kan enten etableres på en østlige eller en vestlige sie af et eksisterene anlæg, og er er mulighe for unervejs at kryse et eksisterene anlægs linjeføring, hvor et er forelagtigt af miljømæssige årsager eller af hensyn til losejere. Tilknyttet et eksisterene højspæningsanlæg ligger tre transformerstationer, som er lokaliseret ve Kassø, og Tjele. Desuen er er en T-afgrening ve nær, hvor en 0 kv-højspæningsforbinelse mellem og Esbjerg kobles på. Der forusættes ikke væsentlige areal- eller anvenelsesmæssige ænringer for stationerne ve Kassø, og Tjele, mens er bliver mulighe for en uvielse og omlokalisering af tation. For en nye højspæningsforbinelse vil er være insløjfning unervejs til stationerne (nuværene som fremtiige) ve Kassø, (ve ), og Tjele. Krysene luftleninger vil som minimum inen for en afstan på ca. 0 m på hver sie af en nye linjeføring blive lagt i joren som en irekte konsekvens af opsætningen af en nye 0 kv-højspæningsforbinelse. I alt stk. kv-forbinelser me en samlet længe på ca. km kan forventes bortsaneret foruen 3 stk. 0 kv-forbinelser på i alt ca. km. Uover bygherrens hoveforslag til en linjeføring for en planlagte højspæningsforbinelse ingår i forslaget til kommuneplantillæg forskellige alternativer, som enten har baggrun i forslag, er er inkommet i en offentlige høringsperioe i forbinelse me Iéfasen eller i særlige miljømæssige uforringer, som e to involveree miljøcentre på forhån har været opmærksom på. Miljøcentrene har sålees alleree foru for Iéfasen upeget 4 fokusområer på strækningen, hvor væsentlige ænringer i e miljømæssige uforringer taler for, at er skal overvejes alternative muligheer i forhol til et eksisterene anlægs linjeføring og uformning. Det rejer sig om lokaliteterne Gamst øenge, et byuviklingsområe ve, Bølling ø og Nørreåalen. 6 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

13 Kapitel 1 Inlening Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 7

14 Kapitel 1 Inlening Kommuneplanforslagene rummer sålees mulighe for en justering af højspæningsanlæggets linjeføring og uformning, som og skal ligge inenfor rammerne af e alternativer, som unersøges og vureres i en VVM-reegørelse, som lesager planforslagene. For også at åbne mulighe for en nærmere justering af linjeføringen på baggrun af bemærkninger, som inkommer uner en offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse, ulægges som ugangspunkt et planlægningsbælte på 0 m, inenfor hvilket højspæningsanlæggets placering skal fastlægges nærmere. I e enelige kommuneplantillæg, som ustees af miljøcentrene, vil er inenfor planlægningsbæltet på 0 m blive afgrænset et reuceret etableringsbælte på m, som et nye leningsanlæg me master og leere skal placeres inenfor. Et oversigtskort over højspæningsanlæggets linjeføring i sin helhe er vist i Figur 1. På kortet er vist hoveforslaget til linjeføringen og markeret e områer, hvor alternativer i forhol til en nuværene linjeføring er vureret nærmere på baggrun af en kombination af bygherrens og miljøcentrenes forhånsvien og bemærkninger og forslag, som er inkommet uner en offentlige høring i Iéfasen. Visualisering af Eaglemastens placering i lanskabet. Der vil blive anvent en ny mastetype på strækningen, og blant e to masteforslag EAGLE og TEALTH som var offentlig fremlagt uner Iéfasen, er nu fravalgt typen TEALTH, a et for enne mastetype ikke har været muligt at afklare og løse flere alvorlige fremstillings- og riftstekniske problemer. 8 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

15 Kapitel 1 Inlening Derfor er er satset på en nye mastetype EAGLE, som er en etbenet rørmast kombineret me et eller flere påsatte traverser. For enne mastetype er esuen fravalgt en mast me 3 traverser / i tre etager, a en me en høje på m vureres at ville syne meget volsomt og give anlening til et stærkt forhøjet forbrug af ressourcer, uen til gengæl at meføre særlige miljømæssige forele. EAGLE masten kan erfor nu enten vælges me 1 travers / i en etage, hvor masten er,5 m høj og m bre eller me 2 traverser over hinanen / i 2 etager, hvor masten er op til,5 m høj og ca. m bre. Der er esuen mulighe for at montere leningerne enten me 2 leere per fase eller me 3 leere per fase og for at ophænge leerne på neerste travers såvel parallelt me terræn som parallelt me mastens skråtstillee traverser. Enelig kan masterne enten uføres me masteskafter i cortenstål (rusten overflae) me traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae) eller me såvel masteskaft som traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae). Bygherren Energinet.k foretrækker at ophænge leningssystemerne på en mast i to etager og me leerne på neerste travers anbragt parallelt me terræn. Desuen ønskes leerne ophængt på masterne som 3 leere per fase (triplex), fori et nesætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og reucerer energitabet ve eltransmission. om ugangspunkt skal mastetypen, leerkonfigurationen og materialevalget være ens for hele strækningsanlægget. Hvis miljøcentrene vurerer, at væsentlige miljømæssige forhol taler for et, kan miljøcentrene eruover træffe valg om anvenelse af f.eks. en bestemt mastetype eller et bestemt materiale i vilkårene for en evt. VVM-tillaelse. 1.3 VVM Formål VVM er en forkortelse af vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Formålet me en VVM er at fremskaffe et best mulige grunlag for såvel en offentlig ebat som en ansvarlige mynighes beslutning om, hvorvit er kan ustees en VVM-tillaelse til at etablere anlægget, og hvoran anlægget i så fal skal placeres, etableres og uformes. Forusat er ustees en VVM-tillaelse, kan mynigheen i ette tilfæle Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus stille særlige vilkår til bygherren for anlæggets etablering og rift. Et givet vilkår vil være bortsanering af et eksisterene højspæningsanlæg. De øvrige vilkår vil afhænge af, hvilke alternativer er eneligt uvælges til linjeføring og uformning af en nye højspæningsforbinelse. Hvilke vilkår, er kan komme på tale, fremgår af planreegørelsen til ette kommuneplantillæg samt af beskrivelsen af afværgeforanstaltninger og hensyn uner anlæg og rift af højspæningsforbinelsen, anført uner e enkelte alternativer i VVM-reegørelsen og i e tilhørene Tekniske rapporter 1 7. Deruover kan mynigheen stille yerligere vilkår Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 9

16 Kapitel 1 Inlening på baggrun af ny vien eller forslag og iéer, som inkommer i forbinelse me 2. offentlighesfase. VVM-proces intil nu Bygherren Energinet.k, som har ansvaret for et overornee eltransmissionsnet i Danmark, har anmelt anlægsprojektet til e 9 berørte kommuner i Jyllan. Da anlægget kryser mere en 2 kommuner, overgår mynighesansvaret fra kommunerne til statens miljøcentre i ette tilfæle til Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus, hvis planområer e 9 berørte kommuner ligger i. Miljøcentrene har afgjort, at anlægget er omfattet af VVM-pligt ifølge Lovbekentgørelse af 6. ecember 6. I bekentgørelsen ingår 2 bilag. På bilag 1 er oplistet anlæg, som alti uløser VVM-pligt, og på bilag 2 er oplistet anlæg, hvor en screening skal gennemføres for at klarlægge, om anlægget har en miljøpåvirkning, er uløser VVM-pligt. Miljøcentrene har vureret, at foroblingen af kapaciteten i forhol til et eksisterene anlæg og me forskut linjeføring samt anvenelsen af en ny og større mastetype er at siestille me et nyt anlæg, hvilket betyer, at anlægget er omfattet af bilag 1 til Lovbekentgørelse. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

17 Kapitel 1 Inlening Foru for uarbejelse af VVM-reegørelsen har er været afholt en Iéfase og fremlagt et iéoplæg i 4 ugers offentlig høring fra en 3. til en. juni 9. I enne høringsperioe er er esuen blevet afholt offentlige borgermøer på tre forskellige lokaliteter langs linjeføringen for anlægget. Foru for uarbejelsen af Iéoplægget have miljøcentrene upeget 4 fokusområer, hvor et på forhån vurerees at være påkrævet at unersøge mulige alternativer til en eksisterene linjeføring og til et luftleningsanlæg. Fokusområerne blev upeget, fori e miljømæssige uforringer i isse områer har ænret sig væsentligt, sien et eksisterene anlæg blev etableret. Der er i mellemtien foretaget store og omkostningstunge naturgenopretningsprojekter ve Bølling ø og Gamst øenge, uarbejet byuviklingsplaner ve og vetaget et vanløbsregulativ for Nørreåalen, som i løbet af en kort årrække forventes at meføre en væsentlig forhøjet vanstan og erme ænring af lanskab og naturforhol i Nørreåalen. I høringsperioen er er eruover inkommet bemærkninger og forslag fra såvel statslige mynigheer og kommuner som fra private organisationer og enkeltpersoner. Disse bemærkninger og forslag er ligelees ingået i miljøcentrenes efterfølgene uvælgelse af e mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som unersøges nærmere i VVM-reegørelsen. I iéoplægget til VVM-processens første offentlighesfase var er ikke fastlagt en så nøjagtig linjeføring for et kommene højspæningsanlæg, at en enkelte losejer konkret kunne forhole sig til anlæggets placering, hvilket kan have givet anlening til bekymring og usikkerhe. Formålet me en skitsemæssige linjeføring var imilerti, at er skulle foregå en åben ialog, hvor planlægningen for anlægget kunne påvirkes af lokale organisationers og borgeres vien, forslag og ønsker. Eksempelvis er et bemærkninger til iéoplægget, som irekte har mevirket til, at flytningen af tation og en ny linjeføring øst om Bølling ø nu ikke bare ugør et valgbart alternativ, men ingår i bygherrens hoveforslag. En skematisk oversigt over inkomne forslag og bemærkninger, og hvorlees e er behanlet og evt. er ingået i en viere proces, fremgår af kapitel 5 i ette forslag til kommuneplantillæg. VVM-proces fremover VVM-reegørelsen skal klarlægge anlæggets miljøpåvirkninger u fra et bret miljøbegreb, som omfatter mennesker og bebyggelse, erhverv og friti, kulturværier, lanskabelige værier og invirkningen på yre- og planteliv mv. Desuen sammenholer VVM-reegørelsen miljøpåvirkningen ve e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som er unersøgt. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

18 Kapitel 1 Inlening om grunlag for VVM-reegørelsen er er uarbejet 7 tekniske rapporter, som offentliggøres som en el af en samlee VVM, og hvori reegørelsens forskellige temaer uybes yerligere. Der er esuen uarbejet et ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen, som på en mere overskuelig måe reegør for miljøpåvirkninger af e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget. Det ikke tekniske resumé ingår i kommuneplantillægget uner pkt VVM-reegørelsen lesager e forslag til kommuneplantillæg, som Miljøcentrene uarbejer for e følgene kommuner: Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommuneplantillæg og VVM-reegørelse fremlægges i offentlig høring i minst 8 uger. Derefter vil miljøcentrene på baggrun af e inkomne bemærkninger og forslag samt e miljøpåvirkninger, som belyses i VVMreegørelsen tage stilling til: Om er kan ustees en VVM-tillaelse. Hvilke alternativer er evt. skal ingå i en VVM-tillaelse. Hvilke vilkår er evt. skal stilles til bygherren i en VVM-tillaelse. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

19 Kapitel 2 Kommneplantillæg 2 Kommuneplantillæg 2.1 Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 9 for Trekantområet Hovestruktur og retningslinjer Retningslinje: Der ulægges et 0 m bret planlægningsbælte til alle valgbare alternativer til højspæningsanlæggets linjeføring, som er angivet på oversigtskort 4- og inbefatter følgene mulige afvigelser og alternativer: A1, A2, A3, B1, C1, C2 og C3 ve Kongeåen, Gamst øenge og, eksisterene linjeføring og afvigene hoveforslag ve Freeriksnåe og A1, A2 og B1 ve. På arealer omfattet af planlægningsbælterne, må er ikke ulægges areal til byformål eller gives tillaelse til opførelse af ny bebyggelse. Når er er truffet eneligt valg blant alternativerne til anlæggets linjeføring og uformning, bortfaler planlægningsbæltet og retningslinjerne helt for e øvrige alternativer. Inenfor 0 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ, vil er i et enelige kommuneplantillæg blive reserveret et m etableringsbælte, inenfor hvilket højspæningsanlægget skal placeres. Den resterene el af 0 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ bortfaler. Arealreservationen til en valgte linjeføring for højspæningsanlægget ophæves automatisk, når anlægget er etableret og er tinglyses et eklarationsbælte til anlægget. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

20 Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune. Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

21 Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

22 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

23 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

24 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

25 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

26 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 8 øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

27 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune 9 øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

28 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

29 Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 0 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 0 m. Planlægningsbælte (0 m) VVM for ny 0 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune Station Revsing Marts 2010 Titel: Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune - Station Revsing December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele,,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Aabenraa Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Aabenraa

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

VVM-vejledningen. Anne-Marie Madsen, jurist

VVM-vejledningen. Anne-Marie Madsen, jurist VVM-vejledningen Anne-Marie Madsen, jurist Frem til den færdige vejledning Opdatering af vejledningen fra 2001. Ændringer som følge af direktivændring og kommunalreform samt udvikling i retspraksis. EFD

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 1 Master Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 7 Kommuneplan 2009 Holstebro Kommune Vindmøller øst for Tvis Alternative forslag Udkast 30-08-2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg - alternativ A og

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Ikast-Brande Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Ikast-Brande Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Ikast-Brande Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Ikast-Brande

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING BYGHERRES BIDRAG I LOKALPLANPROCESSEN

LOKALPLANLÆGNING BYGHERRES BIDRAG I LOKALPLANPROCESSEN LOKALPLANLÆGNING BYGHERRES BIDRAG I LOKALPLANPROCESSEN Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning I forbindelse med systematisering

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Viborg Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Viborg Kommune,

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den xxx til den yyy 2017 KOMMUNEPLANTILLÆG Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere