Uddannelsen til teknisk designer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til teknisk designer"

Transkript

1 Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere

2 I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at ringe til nærmeste erhvervsskole og tale med en praktikpladskonsulent eller til det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen.

3 Indholdsfortegnelse Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Side 4 Uddannelsens opbygning Side 6 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Side 7 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Side 9 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Side 10 Løn- og ansættelsesforhold Side 12 Godkendte erhvervsskoler Side 14 Nyttige adresser Side 15 3

4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Teknisk designeruddannelsen Den tekniske designer arbejder med problemstillinger inden for teknik og kvalitet. En teknisk designer udarbejder dokumentation for produkter og til produktioner. Opgaverne løses typisk ved brug af IT- og CADsystemer. De tekniske designere er bindeleddet mellem den administrative og udførende del af virksomheden, og forener den overordnede kreative idé og strategiske plan med det færdige produkt. Arbejdsområder En teknisk designer favner mange forskellige kompetencer, og kan derfor arbejde inden for mange forskellige brancher. De primære beskæftigelsesområder i alle typer virksomheder er eksempelvis: Ingeniørvirksomheder Arkitekter Kommuner Jern- og metalvirksomheder Trævirksomheder Plastvirksomheder Procesindustrielle virksomheder Medicinal- og hjælpemiddelvirksomheder IT-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder Virksomheder, der fremstiller bygningsmaterialer og komponenter El- og energiforsyningsvirksomheder En teknisk designer i industriel produktion kan være: Driftsassistent Organisatorisk placeret i produktionen Udformning af forskellige procesbeskrivelser Vedligeholdelsesplaner Assisterer ved produktionsplanlægning Assisterer ved indkøb af forbrugsmaterialer Dokumentation i forbindelse med kvalitet Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i udviklingsafdeling/konstruktionsafdeling Dokumentation af konstruktionsopgaver Produktionsændringer/vedligeholdelse i forbindelse med dokumentation Lettere tekniske beregningsopgaver Gængse dimensioneringsopgaver Produktdokumentation for marketing Assisterer servicecenter og kundecenter Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektlederen Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Alt efter virksomhedens profil og behov, kan virksomheden og eleven vælge mellem en række valgfri specialefag. De gør det muligt at uddanne den tekniske designerelev til at varetage opgaver i eksempelvis produktion og bygge og anlæg. 4

5 En teknisk designer inden for bygge og anlæg kan være: Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i arbejdet på tegnestuen Udførelse af tegnearbejde og lettere konstruktionsberegninger samt anden dokumentation i forbindelse med: - Projektering af byggeri - Projektering af anlægsopgaver - Projektering af installationer i bygninger - Projektering af distributionsanlæg herunder elforsyning Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektleder Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Hvis du er i tvivl om, hvordan din virksomhed kan have gavn af en teknisk designer, så ring til nærmeste erhvervsskole og tag en snak med en praktikpladskonsulent. Her kan du få hjælp til at komme videre. 5

6 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed Uddannelsen er opdelt i et grund- og hovedforløb og varer 2 år og 5-11 måneder afhængig af uddannelsesstart. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen slutter med en skoleperiode på 20 uger, hvilket betyder, at eleven ikke skal tilbage i virksomheden efter det afsluttende skoleophold. Adgang til uddannelsen Der er tre måder at starte uddannelsen på: Afslutningsprojekt Som afslutning på uddannelsen udarbejder og gennemfører eleven et afgangsprojekt, der kan formuleres i samarbejde med praktikvirksomheden og skolen, og som kan have sammenhæng med de arbejdsopgaver, praktikvirksomheden arbejder med. Projektet afsluttes ved bedømmelse af det skriftlige projekt, som fremlægges ved en mundtlig eksamen. 1. Skoleadgangsvejen Grundforløb Skole 20 uger Hovedforløb Starter med praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 2. Praktikadgangsvejen Praktik Grundforløb Skole 20 uger Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 3. Ny mester lære Ny mesterlære starter i virksomheden og gør det muligt helt eller delvist at erstatte uddannelsens grundforløb. Mesterlære + evt. skole Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 6

7 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Uddannelsen til teknisk designer er tilpasset markedets krav om mere fleksible og tilpasningsdygtige virksomheder. Derfor bliver uddannelsens indhold løbende ændret, så det matcher virksomhedernes og omverdenens krav til specifikke kompetencer. Uddannelsesmål Efter endt uddannelse kan eleven planlægge og udføre opgaver inden for et eller flere af følgende områder: Konstruktion, tegning og beregning Eleven lærer at udarbejde konstruktioner, tekniske tegninger og beregninger inden for fremstilling og byggeri- og anlægsarbejder Planlægning og drift Eleven lærer at assistere ved planlægning og styring af produktion og bygge-anlægsprocesser Illustration og teknisk design Eleven lærer at udføre tekniske illustrationer og teknisk design ved markedsføringsopgaver, tilbudsmateriale, brugervejledninger og lignende Praktikken I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til teknisk designeruddannelsen. Der er nogle fælles praktikmål inden for bygge og anlæg samt industriel produktion: Illustration og teknisk design Eleven kan udføre konstruktionstegninger ved anvendelse af 2D-CAD og 3D-CAD systemer Eleven kan udføre teknisk illustration samt anvende animation og grafik til præsentation af tekniske løsningsforslag Eleven kan anvende relevante programpakker til løsning af illustrations- og designopgaver i virksomheden Derudover kan virksomheden og eleven vælge blandt en række valgfri specialefag, der kan kombineres efter behov og ønske. Undervisningen på skolen På skolen opnår eleven viden og indsigt inden for en række fag, der er relevante for tekniske designerelever, bl.a.: Konstruktion, teknologi og tegningsforståelse Udarbejdelse af teknisk dokumentation Teknisk illustration 3D-CAD, animation, visualisering og billedbehandling Digital kommunikation Digital billedbehandling Informationsteknologi Materialeforståelse Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice 7

8 Planlægning og projektgennemførelse Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer Eleven kan deltage i projektgennemførelse og kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver i virksomheden Specifikke mål for teknisk designer, industriel produktion Inden for specialet teknisk designer, industriel produktion er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Specifikke mål for teknisk designer, bygge og anlæg Inden for specialet teknisk designer, bygge og anlæg er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Byggesagsbehandling og projektering af byggeri Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for bygge- og anlægsområdet herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Teknisk dokumentation i industriel produktion Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Eleven lærer at formidle opgaveløsninger til forskellige faggrupper og at forbinde idé og plan med det færdige produkt ved deltagelse i f.eks. projektarbejde m.v. Eleven lærer især at fungere som bindeleddet mellem produktudviklerne og de faglærte, der udfører det praktiske arbejde. 8

9 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Virksomhedsgodkendelse For at kunne indgå en uddannelsesaftale med en elev, skal virksomheden være godkendt som praktikvirksomhed. For at blive godkendt skal du i systemet til elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) udfylde skemaet for den uddannelse, virksomheden ønsker godkendelse til. EVG systemet finder du på Din virksomhed kan blive godkendt til at varetage hele elevens uddannelse eller dele af den, alt efter hvilke arbejdsopgaver, virksomheden har mulighed for at uddanne eleven i. Uddannelsesaftalen Når virksomheden er godkendt som praktikvirksomhed, kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en teknisk designerelev. Virksomheden kan indgå fire forskellige typer aftaler: Den almindelige aftale Kombinationsaftale Kort uddannelsesaftale Ny mesterlære Blanketter til uddannelsesaftalen fås på erhvervsskolen, men kan også hentes på dk. Aftalen underskrives af virksomheden og eleven og sendes til erhvervsskolen. Skolen registrerer aftalen. 1. Den almindelige aftale Virksomheden uddanner sammen med skolen eleven fra starten af hovedforløbet til uddannelsen slutter. Denne aftaleform er den almindelige og velkendte måde at indgå en uddannelsesaftale på, og aftalen omfatter hele praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Virksomheden har ansvaret for eleven i hele aftaleperioden og dermed for, at eleven når uddannelsens mål. 2. Kombinationsaftale Virksomheden skal være godkendt til at varetage hele eller dele af elevens uddannelse. I en kombinationsaftale indgår eleven aftale med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen med skoleophold. Det er et krav, at alle aftaler er på plads og dækker hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode starter. Virksomhederne har ansvaret for eleven i hver deres aftaleperiode. 3. Kort uddannelsesaftale Den korte uddannelsesaftale er velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der er godkendt til dele af uddannelsen. Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan altid forlænges eller laves om til en almindelig aftale for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås for dele af hovedforløbet og må ikke omfatte grundforløb eller dele heraf. 4. Ny mesterlære Uddannelsesaftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet, og virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. Den første praktikperiode består af praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som virksomheden og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og kontaktlærer i fællesskab. I uddannelsesplanen fastlægger man de mål, eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden. Der suppleres eventuelt med korte ophold på skolen. Eleven fortsætter i hovedforløbet på samme måde som andre elever. 9

10 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Samarbejde med en anden virksomhed Virksomheden kan også vælge at lade en del af elevens uddannelse foregå i en anden virksomhed såkaldt udstationering - hvis virksomheden f.eks. ikke kan leve fuldt op til godkendelseskriterierne eller i en periode ikke har relevante arbejdsopgaver. Virksomheden har ansvaret for udstationeringen, herunder at udstationeringen sker i den aftalte periode, og at den virksomhed, hvortil udstationeringen sker, er godkendt til at gennemføre den pågældende del af praktikuddannelsen. Praktikplan Eleven har gennem hele sin uddannelse en personlig uddannelsesbog og uddannelsesplan. Uddannelsesbogen indeholder blandt andet en beskrivelse af de specifikke kompetencer og kvalifikationer, eleven skal opnå gennem praktik- og skoleophold. Den indeholder også elevens personlige uddannelsesplan, kopi af uddannelsesaftalen samt dokumentation for gennemført uddannelsesforløb og praktikerklæringer. Elevens uddannelsesplan er elektronisk og findes på Virksomheder logger på med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk sendes af den lokale erhvervsskole til godkendte praktikvirksomheder. Udarbejdelse af elevplan Praktikvirksomheden kan sammen med eleven udarbejde en plan for praktikuddannelsen. Praktikplanen indeholder de kompetencemål, som eleven skal opnå i praktikdelen for uddannelsen. Anmodning om udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis Når praktikforløbet er afsluttet, udsteder skolen og praktikvirksomheden en erklæring vedrørende hele praktikuddannelsen til eleven og skolen. Den afsluttende erklæring kan, såfremt den ikke modtages fra skolen, hentes og udfyldes elektronisk fra - se under virksomheder. 10

11 Skolebevis Efter afslutningen af hovedforløbets skoledel udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender en kopi af skolebeviset til virksomheden. Uddannelsesbevis Afkortning af uddannelsestiden For elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for uddannelsen, kan det faglige udvalg på baggrund af en ansøgning fra virksomhed og elev, afgøre om uddannelsen skal afkortes. Skolen kan give merit for skoledelen. Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen udsteder et uddannelsesbevis til eleven, når uddannelsen er afsluttet. Det valgte speciale fremgår af uddannelsesbeviset. Virksomheden betaler for censurering af afslutningsprojektet og udstedelse af uddannelsesbevis. Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan i visse situationer indgå aftale om en forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Det gælder, hvis eleven: på grund af sygdom er fraværende i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold Aftale om yderligere forlængelse med mere end fraværsperioden skal godkendes af Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen. Består eleven ikke eksamen, skal uddannelsesaftalen forlænges, indtil reeksamination kan finde sted. 11

12 Løn- og ansættelsesforhold Løn Elevens løn skal fremgå af uddannelsesaftalen. Virksomheden betaler løn under hele aftaleperioden, dvs. for både praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Lønnen skal mindst være af samme størrelse som den løn, der er fastsat ved kollektive overenskomster inden for uddannelsesområdet. Også arbejdsgivere, der ikke er omfattet af overenskomsten, skal betale overenskomstmæssig løn. De aktuelle lønsatser kan ses på Lønrefusion under skoleophold (AUB) For løn udbetalt under skoleophold kan arbejdsgiveren søge om en refusion fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB). Lønnen skal være udbetalt til eleven, inden arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra AUB. For at få refusion skal lønnen udgøre mindst den overenskomstmæssige fastsatte minimumsløn. Lønrefusionen er afhængig af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der ydes ligeledes refusion med en særlig sats for voksenelever. Refusionssatserne fastsættes i finansloven. Læs mere om lønrefusion på Ferie Eleven er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover giver loven eleven en særlig ferieret i de første ansættelsesår. Det betyder, at: elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår Befordringstilskud For områder, hvor der er indgået kollektiv overenskomst om befordringsgodtgørelse til elever under skoleophold, skal arbejdsgiveren betale de ydelser, der er fastsat i overenskomsten. Inden for de områder, hvor der ikke findes en kollektiv overenskomst, er det frivilligt for arbejdsgiverne, om de vil betale elevens befordringsudgifter. 12

13 AUB giver under visse betingelser mulighed for at yde tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har haft i forbindelse med elevens skoleophold. Godtgørelse skal være betalt til eleven inden arbejdsgiveren sender refusionsblanketten til AUB. Prøvetid De første tre måneder af praktiktiden er gensidig prøvetid. Inden for prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse af såvel virksomheden som af eleven. De nærmere regler om adgangen til refusion fås hos AUB, fanebladet erhverv. Sygdom/Graviditet/Barsel For teknisk designerelever gælder funktionærlovens bestemmelser. Arbejdstid Arbejdstiden for elever følger de kollektive overenskomster inden for området. Uorganiserede arbejdsgivere er også omfattet af overenskomstens bestemmelser. Arbejdskonflikter Det er en almindelig anerkendt opfattelse, at elever skal holdes uden for arbejdskonflikter. I tilfælde af konflikter skal de så vidt muligt beskæftiges med arbejde, som hører under oplæringsområdet. Er det på grund af konflikten nødvendigt at hjemsende eleverne, skal de have normal løn, medmindre overenskomsten giver ret til hjemsendelse uden løn ved arbejdskonflikter. Virksomhedsoverdragelse Elever har samme beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse som andre lønmodtagere. Det vil sige, at uddannelsesaftalen automatisk bliver overført til den nye indehaver i tilfælde af salg, gaveoverdragelse, fusion e. l. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Hvis eleven er gravid, er hun beskyttet af lov om ligebehandling af mænd og kvinder, og arbejdsgiveren skal kunne begrunde ophævelsen af uddannelsesaftalen. I kombinationsaftaler er den gensidige prøvetid tre måneder, dvs. at det kun er den første virksomhed, der reelt er omfattet af prøvetiden. Til gengæld har denne virksomhed pligt til senest tre uger inden prøvetidens udløb at orientere efterfølgende virksomheder om prøvetidens forløb. Uddannelsesaftalens ophør Bortset fra prøvetiden er en uddannelsesaftale uopsigelig. Dog gælder der visse udtagelser jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, som I kan finde på ministeriets hjemmeside, Gensidig/ensidig ophævelse af uddannelsesaftale Uddannelsesforholdet kan altid bringes til ophør ved gensidig aftale, uden at der i den anledning kan blive tale om at betale erstatning. Ensidig opsigelse af uddannelsesforholdet, fra en af parterne, kan medføre erstatningskrav. Ophævelse af uddannelsesaftalen skal anmeldes til skolen via indsendelse af en blanket. Blanketten kan hentes på 13

14 Godkendte erhvervsskoler Følgende erhvervsskoler er godkendte til at udbyde uddannelsens hovedforløb til teknisk designer: CELF, Nykøbing F. Tlf.: Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle Tlf.: EUC Syd, Sønderborg Tlf.: Tech College Aalborg Tlf.: EUC Vest, Esbjerg Tlf.: Tradium, Randers Tlf.: Hansenberg, Kolding Tlf.: Uddannelsescenter Holstebro Tlf.: Herningsholm Erhvervsskole, Herning Tlf.: Aarhus Tech Tlf.: Københavns Tekniske Skole Tlf.: Roskilde Tekniske Skole Tlf.: Selandia CEU, Slagelse Tlf.: Svendborg Erhvervsskole Tlf.:

15 Nyttige adresser Nedenfor er samlet en række hjemmesideadresser med nyttig information om uddannelsen. Du er også meget velkommen til at kontakte Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen eller nærmeste erhvervsskole. Ministeriet for børn og undervisning På Ministeriet for børn og undervisnings hjemmeside kan du finde love, regler, bekendtgørelser og vejledninger for uddannelsen. Industriens Uddannelser På Industriens Uddannelsers hjemmeside kan du læse mere om uddannelsen til teknisk designer og hente de uddannelsesdokumenter, du har brug for. Her kan du også finde oplysninger om lønsatser og andre praktiske forhold i forbindelse med virksomhedspraktik. Uddannelsesguiden Her finder du oplysninger om andre forhold om uddannelsen, der er værd at vide, når der indgås en praktikaftale mellem en virksomhed og en elev. Dansk Industri og Teknisk Landsforbund På disse hjemmesider kan du læse om de aktuelle lønsatser for teknisk designerelever. og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside kan du læse om, hvilken refusion der ydes i forbindelse med elevens løn og befordring. Praktikpladsen Dette er ministeriets online-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter elever, som har lagt deres profiler ind, eller du kan annoncere efter elever. 15

16 Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Tlf.: Fax: DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. V

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Side 1 af 7 11/05/2013 InfoNyt Dyrepasseruddannelsen med specialet heste Efterår 2013 På dyrepasseruddannelsen ønsker vi at knytte en tæt kontakt til branchen, og derfor vil vi nu officielt udsende nyhedsbreve

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere