Uddannelsen til teknisk designer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til teknisk designer"

Transkript

1 Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere

2 I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at ringe til nærmeste erhvervsskole og tale med en praktikpladskonsulent eller til det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen.

3 Indholdsfortegnelse Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Side 4 Uddannelsens opbygning Side 6 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Side 7 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Side 9 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Side 10 Løn- og ansættelsesforhold Side 12 Godkendte erhvervsskoler Side 14 Nyttige adresser Side 15 3

4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Teknisk designeruddannelsen Den tekniske designer arbejder med problemstillinger inden for teknik og kvalitet. En teknisk designer udarbejder dokumentation for produkter og til produktioner. Opgaverne løses typisk ved brug af IT- og CADsystemer. De tekniske designere er bindeleddet mellem den administrative og udførende del af virksomheden, og forener den overordnede kreative idé og strategiske plan med det færdige produkt. Arbejdsområder En teknisk designer favner mange forskellige kompetencer, og kan derfor arbejde inden for mange forskellige brancher. De primære beskæftigelsesområder i alle typer virksomheder er eksempelvis: Ingeniørvirksomheder Arkitekter Kommuner Jern- og metalvirksomheder Trævirksomheder Plastvirksomheder Procesindustrielle virksomheder Medicinal- og hjælpemiddelvirksomheder IT-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder Virksomheder, der fremstiller bygningsmaterialer og komponenter El- og energiforsyningsvirksomheder En teknisk designer i industriel produktion kan være: Driftsassistent Organisatorisk placeret i produktionen Udformning af forskellige procesbeskrivelser Vedligeholdelsesplaner Assisterer ved produktionsplanlægning Assisterer ved indkøb af forbrugsmaterialer Dokumentation i forbindelse med kvalitet Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i udviklingsafdeling/konstruktionsafdeling Dokumentation af konstruktionsopgaver Produktionsændringer/vedligeholdelse i forbindelse med dokumentation Lettere tekniske beregningsopgaver Gængse dimensioneringsopgaver Produktdokumentation for marketing Assisterer servicecenter og kundecenter Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektlederen Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Alt efter virksomhedens profil og behov, kan virksomheden og eleven vælge mellem en række valgfri specialefag. De gør det muligt at uddanne den tekniske designerelev til at varetage opgaver i eksempelvis produktion og bygge og anlæg. 4

5 En teknisk designer inden for bygge og anlæg kan være: Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i arbejdet på tegnestuen Udførelse af tegnearbejde og lettere konstruktionsberegninger samt anden dokumentation i forbindelse med: - Projektering af byggeri - Projektering af anlægsopgaver - Projektering af installationer i bygninger - Projektering af distributionsanlæg herunder elforsyning Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektleder Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Hvis du er i tvivl om, hvordan din virksomhed kan have gavn af en teknisk designer, så ring til nærmeste erhvervsskole og tag en snak med en praktikpladskonsulent. Her kan du få hjælp til at komme videre. 5

6 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed Uddannelsen er opdelt i et grund- og hovedforløb og varer 2 år og 5-11 måneder afhængig af uddannelsesstart. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen slutter med en skoleperiode på 20 uger, hvilket betyder, at eleven ikke skal tilbage i virksomheden efter det afsluttende skoleophold. Adgang til uddannelsen Der er tre måder at starte uddannelsen på: Afslutningsprojekt Som afslutning på uddannelsen udarbejder og gennemfører eleven et afgangsprojekt, der kan formuleres i samarbejde med praktikvirksomheden og skolen, og som kan have sammenhæng med de arbejdsopgaver, praktikvirksomheden arbejder med. Projektet afsluttes ved bedømmelse af det skriftlige projekt, som fremlægges ved en mundtlig eksamen. 1. Skoleadgangsvejen Grundforløb Skole 20 uger Hovedforløb Starter med praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 2. Praktikadgangsvejen Praktik Grundforløb Skole 20 uger Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 3. Ny mester lære Ny mesterlære starter i virksomheden og gør det muligt helt eller delvist at erstatte uddannelsens grundforløb. Mesterlære + evt. skole Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 6

7 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Uddannelsen til teknisk designer er tilpasset markedets krav om mere fleksible og tilpasningsdygtige virksomheder. Derfor bliver uddannelsens indhold løbende ændret, så det matcher virksomhedernes og omverdenens krav til specifikke kompetencer. Uddannelsesmål Efter endt uddannelse kan eleven planlægge og udføre opgaver inden for et eller flere af følgende områder: Konstruktion, tegning og beregning Eleven lærer at udarbejde konstruktioner, tekniske tegninger og beregninger inden for fremstilling og byggeri- og anlægsarbejder Planlægning og drift Eleven lærer at assistere ved planlægning og styring af produktion og bygge-anlægsprocesser Illustration og teknisk design Eleven lærer at udføre tekniske illustrationer og teknisk design ved markedsføringsopgaver, tilbudsmateriale, brugervejledninger og lignende Praktikken I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til teknisk designeruddannelsen. Der er nogle fælles praktikmål inden for bygge og anlæg samt industriel produktion: Illustration og teknisk design Eleven kan udføre konstruktionstegninger ved anvendelse af 2D-CAD og 3D-CAD systemer Eleven kan udføre teknisk illustration samt anvende animation og grafik til præsentation af tekniske løsningsforslag Eleven kan anvende relevante programpakker til løsning af illustrations- og designopgaver i virksomheden Derudover kan virksomheden og eleven vælge blandt en række valgfri specialefag, der kan kombineres efter behov og ønske. Undervisningen på skolen På skolen opnår eleven viden og indsigt inden for en række fag, der er relevante for tekniske designerelever, bl.a.: Konstruktion, teknologi og tegningsforståelse Udarbejdelse af teknisk dokumentation Teknisk illustration 3D-CAD, animation, visualisering og billedbehandling Digital kommunikation Digital billedbehandling Informationsteknologi Materialeforståelse Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice 7

8 Planlægning og projektgennemførelse Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer Eleven kan deltage i projektgennemførelse og kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver i virksomheden Specifikke mål for teknisk designer, industriel produktion Inden for specialet teknisk designer, industriel produktion er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Specifikke mål for teknisk designer, bygge og anlæg Inden for specialet teknisk designer, bygge og anlæg er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Byggesagsbehandling og projektering af byggeri Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for bygge- og anlægsområdet herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Teknisk dokumentation i industriel produktion Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Eleven lærer at formidle opgaveløsninger til forskellige faggrupper og at forbinde idé og plan med det færdige produkt ved deltagelse i f.eks. projektarbejde m.v. Eleven lærer især at fungere som bindeleddet mellem produktudviklerne og de faglærte, der udfører det praktiske arbejde. 8

9 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Virksomhedsgodkendelse For at kunne indgå en uddannelsesaftale med en elev, skal virksomheden være godkendt som praktikvirksomhed. For at blive godkendt skal du i systemet til elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) udfylde skemaet for den uddannelse, virksomheden ønsker godkendelse til. EVG systemet finder du på Din virksomhed kan blive godkendt til at varetage hele elevens uddannelse eller dele af den, alt efter hvilke arbejdsopgaver, virksomheden har mulighed for at uddanne eleven i. Uddannelsesaftalen Når virksomheden er godkendt som praktikvirksomhed, kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en teknisk designerelev. Virksomheden kan indgå fire forskellige typer aftaler: Den almindelige aftale Kombinationsaftale Kort uddannelsesaftale Ny mesterlære Blanketter til uddannelsesaftalen fås på erhvervsskolen, men kan også hentes på dk. Aftalen underskrives af virksomheden og eleven og sendes til erhvervsskolen. Skolen registrerer aftalen. 1. Den almindelige aftale Virksomheden uddanner sammen med skolen eleven fra starten af hovedforløbet til uddannelsen slutter. Denne aftaleform er den almindelige og velkendte måde at indgå en uddannelsesaftale på, og aftalen omfatter hele praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Virksomheden har ansvaret for eleven i hele aftaleperioden og dermed for, at eleven når uddannelsens mål. 2. Kombinationsaftale Virksomheden skal være godkendt til at varetage hele eller dele af elevens uddannelse. I en kombinationsaftale indgår eleven aftale med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen med skoleophold. Det er et krav, at alle aftaler er på plads og dækker hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode starter. Virksomhederne har ansvaret for eleven i hver deres aftaleperiode. 3. Kort uddannelsesaftale Den korte uddannelsesaftale er velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der er godkendt til dele af uddannelsen. Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan altid forlænges eller laves om til en almindelig aftale for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås for dele af hovedforløbet og må ikke omfatte grundforløb eller dele heraf. 4. Ny mesterlære Uddannelsesaftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet, og virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. Den første praktikperiode består af praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som virksomheden og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og kontaktlærer i fællesskab. I uddannelsesplanen fastlægger man de mål, eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden. Der suppleres eventuelt med korte ophold på skolen. Eleven fortsætter i hovedforløbet på samme måde som andre elever. 9

10 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Samarbejde med en anden virksomhed Virksomheden kan også vælge at lade en del af elevens uddannelse foregå i en anden virksomhed såkaldt udstationering - hvis virksomheden f.eks. ikke kan leve fuldt op til godkendelseskriterierne eller i en periode ikke har relevante arbejdsopgaver. Virksomheden har ansvaret for udstationeringen, herunder at udstationeringen sker i den aftalte periode, og at den virksomhed, hvortil udstationeringen sker, er godkendt til at gennemføre den pågældende del af praktikuddannelsen. Praktikplan Eleven har gennem hele sin uddannelse en personlig uddannelsesbog og uddannelsesplan. Uddannelsesbogen indeholder blandt andet en beskrivelse af de specifikke kompetencer og kvalifikationer, eleven skal opnå gennem praktik- og skoleophold. Den indeholder også elevens personlige uddannelsesplan, kopi af uddannelsesaftalen samt dokumentation for gennemført uddannelsesforløb og praktikerklæringer. Elevens uddannelsesplan er elektronisk og findes på Virksomheder logger på med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk sendes af den lokale erhvervsskole til godkendte praktikvirksomheder. Udarbejdelse af elevplan Praktikvirksomheden kan sammen med eleven udarbejde en plan for praktikuddannelsen. Praktikplanen indeholder de kompetencemål, som eleven skal opnå i praktikdelen for uddannelsen. Anmodning om udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis Når praktikforløbet er afsluttet, udsteder skolen og praktikvirksomheden en erklæring vedrørende hele praktikuddannelsen til eleven og skolen. Den afsluttende erklæring kan, såfremt den ikke modtages fra skolen, hentes og udfyldes elektronisk fra - se under virksomheder. 10

11 Skolebevis Efter afslutningen af hovedforløbets skoledel udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender en kopi af skolebeviset til virksomheden. Uddannelsesbevis Afkortning af uddannelsestiden For elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for uddannelsen, kan det faglige udvalg på baggrund af en ansøgning fra virksomhed og elev, afgøre om uddannelsen skal afkortes. Skolen kan give merit for skoledelen. Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen udsteder et uddannelsesbevis til eleven, når uddannelsen er afsluttet. Det valgte speciale fremgår af uddannelsesbeviset. Virksomheden betaler for censurering af afslutningsprojektet og udstedelse af uddannelsesbevis. Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan i visse situationer indgå aftale om en forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Det gælder, hvis eleven: på grund af sygdom er fraværende i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold Aftale om yderligere forlængelse med mere end fraværsperioden skal godkendes af Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen. Består eleven ikke eksamen, skal uddannelsesaftalen forlænges, indtil reeksamination kan finde sted. 11

12 Løn- og ansættelsesforhold Løn Elevens løn skal fremgå af uddannelsesaftalen. Virksomheden betaler løn under hele aftaleperioden, dvs. for både praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Lønnen skal mindst være af samme størrelse som den løn, der er fastsat ved kollektive overenskomster inden for uddannelsesområdet. Også arbejdsgivere, der ikke er omfattet af overenskomsten, skal betale overenskomstmæssig løn. De aktuelle lønsatser kan ses på Lønrefusion under skoleophold (AUB) For løn udbetalt under skoleophold kan arbejdsgiveren søge om en refusion fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB). Lønnen skal være udbetalt til eleven, inden arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra AUB. For at få refusion skal lønnen udgøre mindst den overenskomstmæssige fastsatte minimumsløn. Lønrefusionen er afhængig af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der ydes ligeledes refusion med en særlig sats for voksenelever. Refusionssatserne fastsættes i finansloven. Læs mere om lønrefusion på Ferie Eleven er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover giver loven eleven en særlig ferieret i de første ansættelsesår. Det betyder, at: elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår Befordringstilskud For områder, hvor der er indgået kollektiv overenskomst om befordringsgodtgørelse til elever under skoleophold, skal arbejdsgiveren betale de ydelser, der er fastsat i overenskomsten. Inden for de områder, hvor der ikke findes en kollektiv overenskomst, er det frivilligt for arbejdsgiverne, om de vil betale elevens befordringsudgifter. 12

13 AUB giver under visse betingelser mulighed for at yde tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har haft i forbindelse med elevens skoleophold. Godtgørelse skal være betalt til eleven inden arbejdsgiveren sender refusionsblanketten til AUB. Prøvetid De første tre måneder af praktiktiden er gensidig prøvetid. Inden for prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse af såvel virksomheden som af eleven. De nærmere regler om adgangen til refusion fås hos AUB, fanebladet erhverv. Sygdom/Graviditet/Barsel For teknisk designerelever gælder funktionærlovens bestemmelser. Arbejdstid Arbejdstiden for elever følger de kollektive overenskomster inden for området. Uorganiserede arbejdsgivere er også omfattet af overenskomstens bestemmelser. Arbejdskonflikter Det er en almindelig anerkendt opfattelse, at elever skal holdes uden for arbejdskonflikter. I tilfælde af konflikter skal de så vidt muligt beskæftiges med arbejde, som hører under oplæringsområdet. Er det på grund af konflikten nødvendigt at hjemsende eleverne, skal de have normal løn, medmindre overenskomsten giver ret til hjemsendelse uden løn ved arbejdskonflikter. Virksomhedsoverdragelse Elever har samme beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse som andre lønmodtagere. Det vil sige, at uddannelsesaftalen automatisk bliver overført til den nye indehaver i tilfælde af salg, gaveoverdragelse, fusion e. l. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Hvis eleven er gravid, er hun beskyttet af lov om ligebehandling af mænd og kvinder, og arbejdsgiveren skal kunne begrunde ophævelsen af uddannelsesaftalen. I kombinationsaftaler er den gensidige prøvetid tre måneder, dvs. at det kun er den første virksomhed, der reelt er omfattet af prøvetiden. Til gengæld har denne virksomhed pligt til senest tre uger inden prøvetidens udløb at orientere efterfølgende virksomheder om prøvetidens forløb. Uddannelsesaftalens ophør Bortset fra prøvetiden er en uddannelsesaftale uopsigelig. Dog gælder der visse udtagelser jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, som I kan finde på ministeriets hjemmeside, Gensidig/ensidig ophævelse af uddannelsesaftale Uddannelsesforholdet kan altid bringes til ophør ved gensidig aftale, uden at der i den anledning kan blive tale om at betale erstatning. Ensidig opsigelse af uddannelsesforholdet, fra en af parterne, kan medføre erstatningskrav. Ophævelse af uddannelsesaftalen skal anmeldes til skolen via indsendelse af en blanket. Blanketten kan hentes på 13

14 Godkendte erhvervsskoler Følgende erhvervsskoler er godkendte til at udbyde uddannelsens hovedforløb til teknisk designer: CELF, Nykøbing F. Tlf.: Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle Tlf.: EUC Syd, Sønderborg Tlf.: Tech College Aalborg Tlf.: EUC Vest, Esbjerg Tlf.: Tradium, Randers Tlf.: Hansenberg, Kolding Tlf.: Uddannelsescenter Holstebro Tlf.: Herningsholm Erhvervsskole, Herning Tlf.: Aarhus Tech Tlf.: Københavns Tekniske Skole Tlf.: Roskilde Tekniske Skole Tlf.: Selandia CEU, Slagelse Tlf.: Svendborg Erhvervsskole Tlf.:

15 Nyttige adresser Nedenfor er samlet en række hjemmesideadresser med nyttig information om uddannelsen. Du er også meget velkommen til at kontakte Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen eller nærmeste erhvervsskole. Ministeriet for børn og undervisning På Ministeriet for børn og undervisnings hjemmeside kan du finde love, regler, bekendtgørelser og vejledninger for uddannelsen. Industriens Uddannelser På Industriens Uddannelsers hjemmeside kan du læse mere om uddannelsen til teknisk designer og hente de uddannelsesdokumenter, du har brug for. Her kan du også finde oplysninger om lønsatser og andre praktiske forhold i forbindelse med virksomhedspraktik. Uddannelsesguiden Her finder du oplysninger om andre forhold om uddannelsen, der er værd at vide, når der indgås en praktikaftale mellem en virksomhed og en elev. Dansk Industri og Teknisk Landsforbund På disse hjemmesider kan du læse om de aktuelle lønsatser for teknisk designerelever. og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside kan du læse om, hvilken refusion der ydes i forbindelse med elevens løn og befordring. Praktikpladsen Dette er ministeriets online-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter elever, som har lagt deres profiler ind, eller du kan annoncere efter elever. 15

16 Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Tlf.: Fax: DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. V

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere