Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv"

Transkript

1 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

2 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

3 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere: Mette L. Lauridsen, Mette Kronbæk, Peter Sindal Lundsberg Sproglig bearbejdelse: Karen Rostrup Böyesen Foto: Signe Vad Grafisk tilrettelæggelse og layout: Aakjærs as, Vejle Bogen er sat med Vista Sans og Swift Tryk: Laursen Grafisk, Tønder ISBN: (trykt udgave) ISBN: (elektronisk udgave) Trykt i eksemplarer Pris: Gratis Bogen kan downloades eller bestilles via Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. sal 5000 Odense C Tlf.:

4 indhold Forord Stofmisbrug i Danmark Terminologi Præsentation af området Misbrug og afhængighed Hvad er misbrug? Sygdomsmodellen 19 Symptommodellen 20 Livsformmodellen 21 Tilgangens betydning 21 Hvad er god støtte og behandling? Helhedsorienteret indsats og tværgående samarbejde Det hele menneske 28 Den sociale handleplan Behandlingsplaner 31 Den skadesreducerende tilgang Skadesreducerende tilbud Social behandling Praktiske behandlingsforhold Døgnbehandling 41 Dagbehandling 42 Ambulant behandling 43 Efterbehandling Behandlingsmodeller Den socialpædagogiske behandlingsmodel Minnesota-modellen Cenaps-modellen Hierarkiske terapeutiske Samfund (HTS) Demokratiske terapeutiske Samfund (DTS) Den eklektiske model

5 Terapeutiske metoder Den løsningsfokuserede tilgang 56 Kognitiv terapi Kognitiv misbrugsbehandling 57 Systemisk terapi Rammer for behandlingen Tilbud og ydelser Ansvar og muligheder Garanti for social behandling 61 Ret til frit valg mellem behandlingstilbud 61 Mulighed for tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 62 Stofmisbrugsbehandling til unge under 18 år 62 Lægelig behandling Mødet med brugeren Grundlæggende retssikkerhed Vejledningspligt Udveksling af personoplysninger Partsrettigheder Brugerinddragelse Hvorfor brugerinddragelse? 78 Forudsætninger for brugerinddragelse 78 Niveauer for brugerinddragelse Barrierer og dilemmaer Organisatoriske barrierer 81 Faglige og personlige barrierer 81 Faglig kompetence Visitation Særligt om visitation til døgnbehandling 88 Redskaber ved visitation VISO Kvalitetsstandard Netbaserede registre SIB Stofmisbrugere I Behandling 92 DanRIS-døgn 92 Servicestyrelsens Stofmisbrugsdatabase 93 tilbudsportalen.dk 93 EuropASI

6 Støtte og rådgivning Aktivitets- og samværstilbud Væresteder 104 Gadeplans- og opsøgende arbejde Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) Selvhjælpsgrupper Anonyme narkomaner (NA) 110 Case management en metode En beskæftigelsesrettet indsats Beskæftigelsesrettede ydelser Krop og misbrug Sygdom og sundhedsfremme Hygiejne og kost 119 Smitsomme sygdomme 120 Forebyggelse af følgesygdomme 120 Stofmisbrugerens møde med sundhedssystemet 121 Misbrugsstoffer Opioider Kokain Amfetamin Cannabis (hash) Benzodiazepiner Ecstasy Fantasy Hallucinogener Khat Alkohol Substitutionsbehandling Substitutionsbehandling i Danmark Målgruppen 133 En længerevarende model 133 Social behandling sammen med substitutionsbehandling 134 Lægeordineret heroin

7 Familier med stofmisbrug Stofmisbrug under graviditeten Medicinering 141 Indsatsen for gravide stofmisbrugere Tidlig støtte 145 Familieambulatorier 145 Mulighed for tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling 146 Børn i familier med stofmisbrugsproblemer Underretningspligt Familietilbud Unge med rusmiddelproblemer Kendetegn ved unge med misbrugsproblemer Behandling af unge med misbrugsproblemer Samarbejdet med den unge og familien Pårørende og andet netværk Pårørendeforeninger Særlige misbrugergrupper Kvinder med stofmisbrugsproblemer Dobbelt marginalisering Kvinder med børn Kvinders behandlingsbehov Nye misbrugere (hash og kokain) Tilbud til hash- og kokainmisbrugere Stofmisbrugere med psykiske lidelser Dobbeltdiagnose 171 Behandling Tilbud til brugere med dobbeltdiagnose Voksne med ADHD ADHD og misbrug Sagsbehandling ved ADHD Misbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

8 Brugere med langvarigt misbrug Tilbud til brugere med langvarigt misbrug Botilbud Kriminalitet og stofmisbrug Den gode løsladelse Misbrugere med senfølger af seksuelle overgreb Stofmisbrug og prostitution Erfaringer fra prostitution Hjemløse stofmisbrugere Problemets omfang Behandling af hjemløse Tilbud til hjemløse stofmisbrugere

9

10 Forord I 2007 tog Indenrigs- og Socialministeriet en række initiativer til at løfte kvaliteten i den sociale behandlingsindsats for stofmisbrugere og ikke blot sikre en kvalificeret, men også korrekt sagsbehandling. Afsættet for initiativerne var en evaluering og status udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning i 2007 over garantien for social behandling af stofmisbrugere, der blev indført i Undersøgelsen viste at der var problemer med at overholde behandlingsgarantien. Denne bog er et af disse initiativers produkter. Sigtet med den er at samle op på den eksisterende viden om stofmisbrugsområdet i Danmark. Her beskrives en række temaer, knyttet til mennesker med stofmisbrugsproblemer, og tilbud der kan være relevante enten i forhold til stofmisbruget eller i forhold til de mange andre sociale problemer der danner baggrund for misbruget eller er følger af det. Bogen tænkes anvendt af fagpersoner på området der enten kan søge inspiration, blive introduceret til områdets temaer eller blive henvist til andre publikationer hvis interessen stikker dybere (hvert kapitel afsluttes med en litteraturliste afgrænset af kapitlets emne for de to sidste kapitlers vedkommende følger en litteraturliste hvert afsnit for at gøre det nemt at isolere særlige målgrupper). Bogen kan læses sammenhængende af den der ønsker en bred indføring i stofmisbrugsområdet, men kan også bruges til opslag på konkrete interesseområder. Emnerne er valgt med henblik på at give en relativt bred introduktion til den sociale indsats på stofmisbrugsområdet. De afdækker dog ikke hele området, men er udtryk for et nutidsbillede der kun i et vist omfang medtager den nye viden der konstant tilføres området. Bogens målgruppe er både fagpersoner med et begrænset kendskab til området der har brug for et hurtigt overblik, og fagpersoner der har arbejdet mange år på stofmisbrugsområdet, men ønsker viden om emner der ligger uden for deres erfaringsområde, fx visitatorer, behandlere og sagsbehandlere der har kontakt med stofmisbrugere i deres daglige arbejde. Det er en meget differentieret målgruppe med forskellige uddannelser, erhvervserfaringer, vidensbehov og opgaver i forhold til mennesker med stofmisbrugsproblemer, men det er vores håb at de alle kan hente inspiration eller viden på disse sider. Forord 9

11 Det skal understreges at bogens målgruppe også omfatter fagpersoner der har kontakt med stofmisbrugere i andre sammenhænge end misbrugsbehandling. Endvidere skal opmærksomheden henledes på God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet et metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug som Servicestyrelsen udgiver medio Her fokuseres der primært på sagsbehandlerens rolle og borgerens retsstilling. I håb om at Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv kan bidrage til refleksion over arbejdet for mennesker med stofmisbrugsproblemer, ønskes hermed god læselyst. Servicestyrelsen, februar Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

12 Stofmisbrug i Danmark Det seneste årti byder på et historisk højt, stabilt niveau af mennesker der eksperimenterer med at bruge hash og andre illegale rusmidler. Den seneste befolkningsundersøgelse på området viser at 45% af landets årige på et tidspunkt har eksperimenteret med hash, og at 13% af samme målgruppe har prøvet andre illegale rusmidler. At forsøge sig med rusmidler er typisk et ungdomsfænomen der starter i teenageårene, mest drejer sig om at eksperimentere lidt og kun står på i en kortere periode (Sundhedsstyrelsen, 2008). Sundhedsstyrelsen skønner at der er ca stofmisbrugere i Danmark, et skøn baseret på dem der er eller har været i kontakt med misbrugsbehandlingssystemet inden for en given periode, suppleret med et estimat over antallet af de misbrugere der ikke har kontakt med systemet. (Skønnet er foretaget via en samkøring af to registre: Stofmisbrugsregistret og Landspatientregistret). Tallet omfatter ikke mennesker med en eksperimenterende brug af rusmidler (Sundhedsstyrelsen, 2009). Omfanget af stofmisbrugere vurderes at have været forholdsvis stabilt siden Det samlede antal stofmisbrugere der har været i behandling i løbet af 2008 er personer. 77% af denne gruppe var mænd og gennemsnitsalderen var 32 år for mænd og 31 år for kvinder. Unge stofmisbrugere udgør en stadig større del af landets stofmisbrugere i behandling (Sundhedsstyrelsen, 2009). De stofmisbrugere bogen fokuserer på, er dem der har kontakt med det offentlige system på en eller anden måde, pga. deres sociale problemer. Der er tale om en meget uhomogen gruppe med meget individuelle problemsammensætninger, men generelt set er den sværere belastet end resten af befolkningen. Kun 17% var i beskæftigelse i 2008 og deres boligsituation, uddannelsesniveau og sociale samliv tegner billedet af en socialt udsat gruppe. Heroin kombineret med andre rusmidler er det mest almindelige forbrugsmønster blandt stofmisbrugere i behandling, og dagens Danmark byder på en relativt stor gruppe stofmisbrugere med et langvarigt misbrug, mennesker der har været i substitutionsbehandling i årevis, mange med et betydeligt, sideløbende forbrug af andre rusmidler (Sundhedsstyrelsen, 2009). Andelen af misbrugere der søger behandling, med hash og centralstimulerende rusmidler som hovedstof, er steget markant gennem årerne (særligt for de årige), og hash udgør i dag hovedstoffet for ca. hver tredje i behandling. Det samlede antal misbrugere under 30 år der søger behandling for heroinmisbrug, er faldet fra 746 i 1997 til 223 i Heroin er således et rusmiddel der for øjeblikket er kraftigt i tilbagegang blandt behandlingssøgende stofmisbrugere. For dem der indskrives i behandling for første gang, ses et langt større antal med hash og andre centralstimulerende rusmidler som hovedstof end for gruppen som helhed (Sundhedsstyrelsen, 2009). Dette skift i rusmiddelmønstret sammenholdt med at unge stofmisbrugere udgør en stadig stigende del af stofmisbrugerne Forord 11

13 i behandling betyder at behandlingssystemet i stigende grad møder stofmisbrugere der er mindre socialt ekskluderede end de lidt ældre misbrugere. I bogen beskrives en række temaer som er relevante, uanset om der er tale om brugere med langvarigt heroinmisbrug bag sig eller yngre brugere af fx hash og kokain. Men der er ganske givet en række nuancer og særlige forhold det vil være nødvendigt at holde sig for øje i håndteringen af de yngre misbrugere, der ikke behandles i bogen i nævneværdig grad. I denne gruppe og ud over den er der endvidere stofbrugere der ikke har kontakt med behandlingssystemet og som, på trods af en afhængighed, fungerer rimeligt i relation til familie, arbejde og netværk. Denne gruppes misbrugsproblemer er minimalt beskrevet og har derfor været svære at inddrage i denne bog, der primært bygger på andres forskning. Bilaget bagerst i bogen er en direkte gengivelse af områdets mest relevante paragraffer og vejledninger, hentet på retsinfo.dk. En * i en reference betyder at den pågældende tekst er med i bilaget. Referencerne i teksten er selvfølgelig kilder til hvorfra viden er hentet, men skal især fungere som vejviser til hvor man kan søge for at læse mere om emnet. Terminologi Der er mange holdninger til hvordan man skal betegne mennesker med en problematisk brug af rusmidler. Ved at bruge betegnelsen stofmisbruger, antages det at den omtalte har et reelt misbrug, dvs. et forbrug der går ud over helbred eller sociale relationer. Det problematiske ved at bruge begrebet misbruger er at grænsen mellem brug og misbrug er flydende; hvad nogle opfatter som misbrug, vil andre opfatte som brug. Billedet rystes yderligere af at den sociale sammenhæng rusmidlet indtages i, kan være afgørende for om det vil blive betragtet som brug eller misbrug. Et problematisk forbrug af euforiserende rusmidler behøver ikke at være det primære problem for den enkelte. Der kan være mange andre sidestillede problemer der er væsentlige faktorer i forhold til hvordan et menneske fungerer privat, socialt og helbredsmæssigt. Selvom betegnelsen stofmisbruger kun sjældent er dækkende i forhold til den enkeltes problemsammensætning og tillige ofte ligger langt fra den enkeltes selvforståelse har vi valgt jævnligt at bruge denne betegnelse dels fordi alternativerne sprogligt er meget tunge og hæmmer læsevenligheden betydeligt, dels fordi betegnelsen medvirker til at fokusere på den problemstilling der er bogens omdrejningspunkt. I forhold til terminologien omkring socialt udsatte mennesker er de mest brugte begreber bruger, klient og borger (den politiske betydning af begreberne uddybes på side 77ff i forbindelse med brugerinddragelse). Ordvalget indikerer forskellige relationer mellem mennesket og samfundet. Enhver er borger i et samfund mens bruger i højere grad beskriver et individ der benytter det offentlige system. Klientbegrebet henviser i højere grad til borgerens afhængighed af en offentlig myndighed og opfattes af nogle som et udtryk 12 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

14 for en tilgang præget af et menneskesyn der mangler ligeværdighed i synet på borger/ fagperson-relationen, men af andre som det mest neutrale begreb. Vi har derfor undgået brugen af ordet klient. I denne bog bruges begrebet borger om et menneske der endnu ikke har modtaget et tilbud om social eller sundhedsfaglig støtte eller behandling, og bruger om en der har. Litteratur Sundhedsstyrelsen (2008). Narkotikasituationen i Danmark. Sundhedsstyrelsen (2009). Narkotikasituationen i Danmark. Serviceloven (2008) LBK nr. 979 af 01/10/2008, Bekendtgørelse af lov om social service. Velfærdsministeriet. Forord 13

15

16 Præsentation af området Hvad betragter vi som misbrug? Det er nødvendigt at forholde sig til dette spørgsmål for at forstå rammerne for stofmisbrugsindsatsen i Danmark, og derfor præsenteres i det følgende en måde at anskue og diagnosticere misbrug og afhængighed på. Fænomenet misbrug kan forstås ud fra forskellige modeller med forskellige tilgange til afhængighed og misbrug. Skal vi betragte misbrug som en sygdom, et symptom eller en livsform? I arbejdet med stofmisbrugere er det vigtigt at være opmærksom på betydningen af hvilken tilgang man som fagperson eller som ansvarlig myndighed har til hvad der forårsager misbrug. Det kan have afgørende betydning for den indsats der tilbydes brugeren. De forskellige typer dokumentation som behandlingsstederne i stigende omfang forventes at udføre, er med til at skabe reel viden på et område der traditionelt er præget af udokumenterede antagelser. Meningen med den nationale erfaringsopsamling der foregår via indberetning til forskellige databaser, er at de indsamlede data skal øge den tilgængelige viden om hvordan misbrug skal håndteres generelt, og medvirke til at vise vej til den bedst mulige indsats over for stofmisbrugere. Det har indtil videre ført til en stribe konkrete anbefalinger til god stofmisbrugsbehandling, der gennemgås i dette kapitel. Stofmisbrugsindsatsen kan have forskellige mål. Selvom hovedmålet med den sociale indsats på stofmisbrugsområdet fra politisk og lovgivningsmæssig side er stoffrihed, arbejdes der sideløbende ud fra en tilgang hvor målet med indsatsen tilrettelægges for den enkelte bruger. Derfor er stabilisering og reduktion også målsætninger der arbejdes med. Faktisk er skadesreduktion i Danmark et meget centralt indsatsområde som kort beskrives for at danne udgangspunkt for en række andre afsnit i bogen, hvor der sættes fokus på indsatser der helt eller delvist har skadesreduktion som mål. Præsentation af området 15

17 Misbrug og afhængighed En stofmisbruger er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad at det medfører skader eller problemer for pågældende selv og/eller nærtstående samt samfundet. (botilbudsvejledningen pkt. 204*, 2006) Således definerer vejledning 4 til serviceloven en stofmisbruger. Den danske indsats over for stofmisbrugere tager udgangspunkt i at alle stofmisbrugere med behandlingsbehov er socialt udsatte. I vejledningen inddeles stofmisbrugere i tre kategorier afhængig af graden af social integration. Både fra en sundhedsmæssig og en social vinkel skal rusmidlet bruges mere end en enkelt gang før man kan tale om misbrug. En sporadisk og eksperimenterende brug af rusmidler som alkohol eller hash opleves af mange unge som et led i den almindelige socialiseringsproces i overgangen fra barn til voksen. For de fleste unge udvikler det eksperimenterende brug sig til en almindelig, socialt accepteret brug af rusmidler, men nogle udvikler misbrug eller afhængighed to begreber det er væsentligt at skelne imellem. Man kan godt være misbruger eller storforbruger af et stof uden at være afhængig af det, og man kan godt være afhængig uden at være misbruger. Endelig kan man være både misbruger og afhængig (Rindom, 1999). Der er flere måder at holde begreberne ude fra hinanden på, fx beskriver centerleder på Center for Rusmiddelforskning, Mads Uffe Pedersen, med hjælp fra diagnosesystemet ICD-10, kontinuummet mellem brug og afhængighed således (Pedersen, 2005): Brug af rusmidler er et forbrug der ikke er et misbrug, kendetegnet ved at det ikke medfører sociale, psykiske og/eller fysiske problemer for den person der har forbruget. Risiko-brug er et forbrug af rusmidler der måske kan blive koblet til sociale problemer for brugeren. Hos brugere i denne del af spektret ser man sociale problemer der ikke med sikkerhed kan tilskrives brugen af rusmidler. Det kan betegnes som risiko-brug når et eller to af følgende kriterier opfyldes: Brugeren oplever en tvangsmæssig trang til at indtage rusmidler Via kontroltab svækkes brugerens evne til at styre indtagelsen af rusmidler og dermed til at standse eller nedsætte brugen Brugeren har abstinenssymptomer og må indtage rusmidler for at ophæve eller undgå dem 16 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

18 Brugeren har udviklet tolerance for rusmidlet, dvs. et behov for en større mængde rusmiddel for at opnå samme effekt Rusmidlet har fået en dominerende rolle i brugerens liv det prioriteres over alt andet Brugeren fortsætter med at bruge rusmidlet, selvom vedkommende har erkendt dets skadevirkninger Misbrug af rusmidler er et forbrug der afstedkommer klart påviselige sociale problemer. Men som ikke opfylder mindst tre af ovennævnte kriterier. Afhængigt misbrug er et forbrug der medfører klart misbrugsrelaterede sociale problemer. Mindst tre af de ovenstående kriterier skal være opfyldt og de misbrugsrelaterede sociale problemer skal kunne identificeres. Afhængigt brug er et forbrug der opfylder mindst tre af de ovennævnte kriterier, men uden at man med sikkerhed kan knytte eventuelle sociale problemer til brugen. Når brugen af rusmidler ifølge en læge kan udløse en diagnose ud fra WHO s diagnosesystem ICD-10, vil den være enten misbrug eller afhængighed (afhængighedssyndrom). Risiko-brug er for usikker en definition at forholde sig fagligt til, bl.a. fordi det vil være uklart om tilstødende sociale problemer er årsag eller virkning. I Danmark bruges først og fremmest ICD-10 til at vurdere afhængigheden og misbruget hos den borger der henvender sig til et misbrugscenter. Systemet medvirker til at finde den rette behandling af borgerens stofmisbrugsbelastning. WHO s diagnosesystem fokuserer ikke på misbrug, men på afhængighed af rusmidler og rubricerer borgeren som afhængig hvis tre af de kriterier der er beskrevet ovenfor under risiko-misbrug, er opfyldt inden for en sammenhængende periode på mindst en måned eller gentagne gange inden for et år. ICD-10 er blevet kritiseret for at mangle fokus på den sociale del af misbruget. Denne mangel betyder at misbrugets eventuelle sociale følgevirkninger ikke er afgørende i afdækningen af behandlingsbehovet. Systemet fokuserer udelukkende på misbrugets psykiske og fysiske skadevirkninger så hvis brugeren endnu ikke har udviklet fysiske eller psykiske skader, men derimod en social dysfunktion forårsaget af misbruget, vil den pågældende ikke rangere som behandlingskrævende med ICD-10 diagnosesystemet (Pedersen, 2005). Social dysfunktion kan eksempelvis være brugerens manglende omgang med mennesker der ikke tager del i stoflivet, dvs. mennesker der ikke er brugere, misbrugere eller afhængige. Præsentation af området 17

19 Hvis en bruger uden andet socialt netværk end det stof-relaterede, ophører med at indtage stoffet, fx ryge hash, vil resultatet være at den pågældende ingen social omgangskreds har og dermed isoleres fuldstændigt. En anden social slagside ved stofophør kan være en ødelagt døgnrytme. Livet som aktiv misbruger opdeler dagen i mange gøremål der vil efterlade store huller i livet ved et eventuelt ophør af misbruget. Fokuserer man på afhængighed, er det nødvendigt at være opmærksom på at de to typer afhængighed, den fysiske og den psykiske, ofte vil forekomme samtidigt, men i realiteten er to af hinanden uafhængige tilstande. Ege (2004) definerer dem således: Psykisk afhængighed er en stærk trang (stofhunger, craving) til at indtage et rusmiddel for at opnå tilfredsstillelse eller lystfølelse og undgå ubehag. Fysisk afhængighed er en tilstand der manifesterer sig dels som stof-tolerance, dels som psykiske og fysiske forstyrrelser (abstinenssymptomer) når stofindtaget ophører. Der findes alternative diagnosesystemer der stiller skarpt på de sociale aspekter af et stofmisbrug, fx det amerikanske psykiatriforbunds diagnosesystem DSM-IV R (APA, 1987 & 1994). Dette system bliver til gengæld kritiseret for sin potentielle risiko for at overdiagnosticere og problematisere brugsmønstre der betragtes som normale i andre kulturer. Hvad er misbrug? Misbrug handler ikke kun om den enkelte borgers fysiske og psykiske reaktioner. Tværtimod er misbrug først og fremmest kulturelt og socialt betinget. Det at blive betragtet som stofmisbruger er betinget af det omgivende samfunds sociale og kulturelle strukturer, og betydningen af betegnelsen misbruger varierer fra land til land, bl.a. som det kommer til udtryk i landenes lovgivning. Forskellige kulturer udpeger forskellige misbrugsstoffer, forskellige socialklasser tolker misbrug forskelligt ligesom der ikke er en fælles målestok for hvornår den enkeltes sociale forpligtelser ses indfriet. Pedersen (2005) beskriver helt overordnet misbrug som en brug af rusmidler der afstedkommer forskellige former for sociale problemer, der som regel er kulturelt og politisk bestemt. Der kan ikke gives et entydigt svar på hvorfor nogle bruger rusmidler, men rusmidler kan give mennesker noget de føler har manglet i deres liv. Den positive virkning af forskellige rusmidler kommer til udtryk på forskellige måder (Ege, 2004): Fysiologisk kan rusmidlet virke beroligende, bedøvende, søvndyssende, angstdæmpende, depressionshæmmende, euforiserende, smertestillende, opkvikkende m.m. 18 Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

20 Socialt kan rusmidlet have en række virkninger der afhænger af den sammenhæng det indtages i. Indtagelsen af rusmidler kan være en adgangsbillet til visse subkulturer, og selve rusen kan bevirke at impulser som normalt undertrykkes, fx seksuelle eller aggressive, nemmere kan udleves. Rusen kan give en følelse af frigørelse fra ansvar. Psykisk kan rusmidlet virke dæmpende på selvkritikken, det kan styrke selvtilliden og befordre selvhævdelsen kedsomhed og hæmninger holdes på afstand. Der er igennem tiderne gjort mange forsøg på at forklare hvorfor nogle mennesker udvikler et stofmisbrug og andre ikke. Nogen entydig forklaring kan imidlertid ikke gives. Der er nærmere tale om et samspil af flere faktorer. En måde er at opdele forklaringsmodellerne i tre grupper misbrug er en sygdom, misbrug er et symptom på noget andet og misbrug er en livsform. En mere detaljeret forklaringsmodel kan findes i bogen Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler (Pedersen, 2005). Sygdomsmodellen I Danmark blev sygdomsmodellen første gang taget op til debat i forbindelse med Minnesota-bevægelsens indtog. Her blev misbruget forstået som en sygdom der bl.a. har arvelige implikationer. Tager man udgangspunkt i dette perspektiv, er en dårlig/anderledes tolerance af rusmidler noget der kan arves. Nogle mennesker er disponeret for at udvikle misbrug og vil derfor hurtigt udvikle et misbrug hvis de indtager rusmidler, mens andre er disponeret for at kunne kontrollere deres rusmiddelindtag. Hvis et menneske er disponeret for misbrug, kan misbruget kun undgås ved total afholdenhed. I denne forklaringsmodel er sociale og kulturelle indikatorer sekundære og genetiske dispositioner primæsygdomsperspektivet fokuserer endvidere på rusmidlets fysiske skadevirkninger. Denne tilgang hviler ikke på en overbevisning om en medfødt, potentiel rusmiddelafhængighed, men derimod på at kronisk rusmiddelafhængighed kan skabes gennem rusmiddelbrug. Fortalerne for denne tilgang til sygdomsmodellen beskriver at der hos mennesker med et længerevarende rusmiddelbrug kan påvises en længerevarende, måske kronisk, dysfunktion i hjernens belønningscenter hvilket fastholder personen i misbrug (Nakken, 2006). Selvom sygdomsmodellen fokuserer på den fysiske side af afhængigheden, mener de fleste med dette udgangspunkt dog at misbrug må betragtes som mere end en sygdom. Misbrug bliver en livsform hvor både sociale forhold og den fysiske og psykiske afhængighed tegner billedet også som udløsende faktorer i relation til at starte et misbrug. Ud fra et behandlingssynspunkt kommer indsatsen for stofmisbrugere med kroniske lidelser til at rette sig dels mod stofafhængigheden, dels mod de konkrete sociale, psykiske, Præsentation af området 19

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere