Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet Ydelser Målgruppen for alkohol- og stofmisbrugsbehandling... 4 Gravide misbrugere og misbrugere med børn Overordnede mål og værdigrundlag for indsatsen Organisatorisk struktur Behandlingstilbud... 5 Ambulant behandling... 5 NADA øreakupunktur... 5 Døgnbehandling... 5 Misbrugspsykiatrisk vurdering... 5 Substitutionsbehandling... 5 Sundhedstilbud Visitationsprocedure Behandlingsgaranti og frit valg... 7 Behandlingsgaranti... 7 Frit valg for alkoholmisbrugere... 7 Frit valg for stofmisbrugere Målsætning for handleplaner Brugerinddragelse... 8 Inddragelse i egen sag... 8 Inddragelse i de overordnede behandlingstilbud Regler vedrørende betaling for kost og logi Klageadgang... 8 Hvem og hvordan... 8 Alkoholbehandling... 8 Stofmisbrugsbehandling Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Fremtidig indsats

3 Indledning I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeriet i bekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 fastsat, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om social service. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger bag beslutningen. Lov om Social Service 101 fastlægger kommunernes pligt til at tilbyde behandling af stofmisbrug til deres borgere, og ifølge 141 i Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til alkoholmisbrugere. I det følgende beskrives Lolland kommunes kvalitetsstandard for social og medicinsk behandling af alkohol- og stofmisbrug. Den indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere over 18 år. 2

4 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet Ifølge 101 i Lov om social service har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde behandling af stofmisbrug til kommunens borgere, og ifølge Sundhedslovens 141 skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Som led i behandlingen udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Denne danner udgangspunkt for det tilbud, borgeren visiteres til. Den lægelige behandling af stofmisbrugere er fastlagt i medfør af Sundhedslovens 142. Regler og standarder for denne behandling, herunder substitutionsbehandling med primært buprenorphin, er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning. Udover de nævnte lovbestemmelser, har også følgende bestemmelser betydning for alkoholog stofmisbrugsområdet: Lov om social service Bestemmelserne omhandler kommunens forpligtelser til at yde rådgivning til kommunens borgere. Lov om social service 16 Bestemmelsen omhandler brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Lov om social service 81 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at yde støtte til voksne med særlige sociale problemer, herunder stofmisbrug, i form af en helhedsorienteret indsats, der er afpasset den enkeltes behov Lov om social service 107, stk. 2 Bestemmelsen omfatter kommunens forpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til bl.a. stofmisbrugere, dvs. de tilbud der er i daglig tale kaldes døgnbehandling. Lov om social service 141 Bestemmelsen omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde at udarbejde handleplaner, med henblik på sikring af en helhedsorienteret indsats. Lov om social service 153, stk. 1-3 Denne omhandler den skærpede underretningspligt i forhold til børn, hvis udvikling er truet. 2. Ydelser I tilknytning til kvalitetsstandarden er der udarbejdet et ydelseskatalog, hvor følgende tilbud til borgere, indskrevet i Rusmiddelcenter Lolland er beskrevet: - Åben/anonym rådgivning - Afklarende samtaler - Lægefaglig indsats - Medicinudlevering - Akupunkturbehandling NADA 3

5 - Motiverende forløb - Terapeutisk forløb - Gruppebehandling - Tilbagefaldsforebyggende behandling - Ambulant tilbagefaldsbehandling - Aktiviteter Motion - Udredning til visitationsudvalget - Tilsyn med borgere i døgnbehandling - Faglig sparring - Tværfagligt samarbejde i forbindelse med: o Dobbeltdiagnose o Graviditet o Børn under 18 år o Behandlingsvilkår fra kriminalforsorgen - Tværfagligt samarbejde - Kontrol - Undervisning, oplæg mv. 3. Målgruppen for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Målgruppen for kommunens indsats er alle borgere over 18 år, med brug eller misbrug af rusmidler, i Lolland kommune. Det er kendetegnede for målgruppen, at de har et stort regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler, og at der som følge heraf, er udviklet en afhængighed. Forbruget har ofte alvorlige fysiske, følelsesmæssige, psykiske og/eller sociale konsekvenser. Behandling tilbydes alle borgere, der oplever at have et problematisk forbrug af rusmidler. Gravide misbrugere og misbrugere med børn Rusmiddelcenter Lolland prioriterer behandling af borgere med misbrugsproblematikker der er gravide og eller har børn meget højt. Jævnfør den skærpede underretningspligt, underrettes til Børn og Ungeafdelingen, hvis Rusmiddelcenteret får kendskab til børn under 18 år, der lever under bekymrende forhold. Vi samarbejder med Børn og Ungeafdelingen og kan fungere som kontrol i forhold til urinprøvetagning. 4. Overordnede mål og værdigrundlag for indsatsen Målet er, at behandlingstilbuddene i Lolland kommune: - Er synlige, kendte og tilgængelige, således at borgerne i Lolland kommune ved, hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker hjælp. - Tager udgangspunkt i, at borgere med misbrug af rusmidler ofte har andre problemer end alkohol- eller stofmisbrug, hvorfor en helhedsorienteret tværsektoriel indsats er nødvendig. - Udgør en bred vifte, og derved kan tilpasses den enkeltes behov. Formålet med behandlingsindsatsen er, at give den enkelte redskaber til at ophøre eller reducere sit forbrug af rusmidler. Rusmiddelcenter Lolland arbejder ud fra kommunens overordnede værdigrundlag. 4

6 5. Organisatorisk struktur Lolland kommunes tilbud om social behandling for alkohol- og stofmisbrug varetages af Rusmiddelcenter Lolland, som organisatorisk placeret i Socialpsykiatri Lolland under Social- og arbejdsmarked sektoren. 6. Behandlingstilbud Misbrugscenter Lolland yder rådgivning og behandling til borgere, der ønsker en forandring i relation til deres brug af rusmidler. I det følgende beskrives de aktuelle tilbud for borgere over 18 år, i Misbrugscenter Lolland: Ambulant behandling Med fokus på borgerens autonomi tager den ambulante behandling udgangspunkt i den enkeltes ønsker og målsætning. Der tilbydes individuelle samtaler og gruppebehandling, hvor der arbejdes med motivation, selvindsigt, identifikation af højrisikosituationer, strategier m.m. NADA øreakupunktur Desuden tilbydes der NADA øreakupunktur. Døgnbehandling Borgere indskrevet i Misbrugscenter Lolland, kan søge om døgnbehandling. Vurdering og beslutning træffes af visitationsudvalget i Social- og Sundhedssektoren. Misbrugspsykiatrisk vurdering Misbruget optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse eller psykisk sårbarhed, hvilket der bør tages højde for i misbrugsbehandlingen. Misbrugscenter Lolland har derfor tæt samarbejde med Distriktspsykiatrien og de praktiserende læger. Substitutionsbehandling Substitutionsbehandling for stofmisbrugere er omfattet af Sundhedslovens 142. Behandlingen varetages af Misbrugscenter Lollands lægekonsulent, der ordinerer substitutionsmedicin. Udlevering sker fra Rådgivning for stofmisbrugere eller i særlige tilfælde ved udlevering på apotek. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere bruget af euforiserende stoffer, således at borgeren kan nedbringe eller ophøre med sit brug af illegale stoffer. Målet er derigennem at kunne fastholde borgeren i en tilstand, hvor det er muligt at modtage og profitere af social behandling. Sundhedstilbud Misbrugscenter Lolland tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. I risikogruppen er de personer, der aktuelt eller tidligere har sniffet eller injiceret. Metadonbrugere der får høj dosis bliver henvist til elektrodiagramundersøgelse, hvorved det måles, om den høje dosis tåles. 5

7 6. Visitationsprocedure Rusmiddelcenter Lolland tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har ønske om at opnå en forandring i relation til brug af rusmidler. Alle borgere over 18 år kan frit henvende sig med anmodning om behandling. Henvendelse kan ske personligt, telefonisk eller via . Alkoholrådgivningen (på 2 adresser) Hoskiærsvej 17 byg Nakskov + Søndersø på administrationsgangen Søndre Boulevard 2 A 4930 Maribo Telefon: Mail: Hjemmeside: Telefontid mandag torsdag: Fredag: Åben rådgivning: Mandag og torsdag: Voksenrådgivningen Hoskiærsvej 17 byg Nakskov Ungerådgivningen Hoskiærsvej 17 byg Nakskov Telefon: Mail: Hjemmeside: Telefontid og åben rådgivning: Mandag - fredag: Telefon: Mail: / Hjemmeside: Telefontid og åben rådgivning: Mandag - fredag: Efter henvendelse i Rusmiddelcenter Lolland, med anmodning om behandling, gives borgeren tid til en henvendelsessamtale hos en konsulent. Samtalen har til formål at give en gensidig orientering, hvor borgeren bl.a. oplyses om behandlingens indhold og form. Efter henvendelsessamtalen gives borgeren ny tid til en indskrivning, såfremt begge parter er enige i at indgå samarbejde. Herefter bliver borgeren visiteret af lægekonsulent i forhold til vurdering af evt. medicinsk behandling. Der aflægges urinprøve til dokumentation af misbrug. Der udarbejdes skriftlig visitation i form af udfyldelse af blanket, ved indskrivningen udfyldes anamnese. Senere udfyldes spørgeskemaer Europ-ASI og SIB, der også bidrager til klarlæggelse af klientens misbrugsanamnese. De to samtaler danner udgangspunkt for udarbejdelse af en behandlingsplan. På baggrund af behandlingsplanen visiteres herefter til behandlingstilbud og behandler. Visitationsproceduren er tilrettelagt således, at der under sædvanlige omstændigheder vil gå max. 14 dage fra henvendelse til tilbud. 6

8 7. Behandlingsgaranti og frit valg Behandlingsgaranti Jf. Lov om social service 101 og Sundhedsloven 141 skal kommunen sørge for tilbud om behandling til alkohol- og stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse. Behandlingsgarantien skal sikre, at borgeren indenfor perioden på 14 dage tilbydes behandling. Behandling tilbydes på baggrund af den udarbejdede behandlingsplan. Af behandlingsplanen vil fremgå, hvilket tilbud, der visiteres til. En borger, der f.eks. ønsker døgnbehandling, men som ikke er visiteret til dette ifølge behandlingsplanen, kan derfor ikke med udgangspunkt i behandlingsgarantien få adgang hertil. Frit valg for alkoholmisbrugere Ifølge Sundhedsloven kan alkoholmisbrugere vederlagsfrit søge anonym ambulant behandling på det alkoholambulatorium, hvor vedkommende måtte ønske det. Frit valg for stofmisbrugere Ifølge Serviceloven har stofmisbrugere, der er visiteret til behandling, en ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud, der er godkendt efter serviceloven. Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem f.eks. døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Adgangen til frit at vælge, kan i særlige tilfælde begrænses for stofmisbrugere, hvis hensynet til pågældendes fysiske eller psykiske tilstand taler for det. Rusmiddelcenter Lolland informerer om adgangen til at benytte sig af andre behandlingstilbud, og er borgeren behjælpelig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg. Den medicinske behandling er ikke omfattet af serviceloven, og er derfor heller ikke omfattet af reglerne om frit valg. 8. Målsætning for handleplaner Lov om social service 141 foreskriver, at borgeren skal tilbydes en handleplan i forhold til den samlede indsats. Det er i Lolland Kommune målsætningen, at behandlingen koordineres i et tæt samarbejde med øvrige relevante indsatsområder. Der er tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling, hvor fokus er at tilpasse den samlede indsats ud fra borgerens ønsker og behov. Når en borger henvender sig til Rusmiddelcenter Lolland foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for inddragelse af øvrige kommunale rådgivere. Omfanget af samarbejdet og indsatsen er individuelt. 7

9 9. Brugerinddragelse Inddragelse i egen sag Jf. Lov om retssikkerhed 4, skal borgeren have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Endvidere skal hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger (Lov om Social Service 1, stk. 3). Brugerinddragelse er altså et helt centralt element i sagsbehandlingen. Derfor inddrager Rusmiddelcenter Lolland borgeren i tilrettelæggelsen af behandlingen, gennem deltagelse i udarbejdelse af den individuelle behandlingsplan. Inddragelse i de overordnede behandlingstilbud Rusmiddelcenter Lolland ønsker at inddrage såvel borgeren som de pårørende i bestræbelserne på, at skabe et Rusmiddelcenter, der drager nytte af de erfaringer, som ligger hos målgruppen. 10. Regler vedrørende betaling for kost og logi Behandling for alkohol- og stofmisbrug er vederlagsfri for borgeren. Såfremt borgeren bevilges midlertidigt ophold i boform jf. Lov om social service 107, i form af døgnophold eller halvvejshus, er der imidlertid adgang til at fastsætte en egenbetaling for værdi af kost og logi. Dette gælder dog ikke alkoholbehandling. Egenbetalingen fastsættes ud fra følgende principper: Egenbetaling fastsættes forud for opholdets begyndelse. Borgeren skal have mulighed for at dokumentere løbende faste udgifter under døgnopholdet Der tages ved udregning af egenbetaling udgangspunkt i den fastsatte takst på den konkrete behandlingsinstitution Såfremt borgeren bevarer egen bolig under opholdet, opkræves der jf. SL 163 ikke egenbetaling for logi Borgeren sikres beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet. 11. Klageadgang Hvem og hvordan Borgeren kan selv klage, men kan også lade sig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat. Der kan klages mundtlig eller skriftlig. Alkoholbehandling Klage over lægelige afgørelser sendes til Social- og Sundhedssektoren i Lolland Kommune, som efter en revurdering af afgørelsen videresender klagen til Patientklagenævnet. Stofmisbrugsbehandling Klage over afgørelser sendes til Social- og Sundhedssektoren i Lolland Kommune, som efter en revurdering af afgørelsen videresender klagen til rette ankeinstans. Klage over afgørelse vedrørende den sociale behandling, behandles af Det Sociale Nævn, jævnfør retssikkerhedslovens 60. Klage over lægelige afgørelser behandles af Patientklagenævnet. 8

10 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Behandlingen varetages i Rusmiddelcenter Lolland af konsulenter, med relevant socialfaglig uddannelse og/eller terapeutisk uddannelse, med speciale i misbrugsbehandling. Desuden er der flere, der har efteruddannelse i forskellige terapeutiske metoder. Derudover er ansat kontoruddannet personale i forhold til varetagelse af administrative opgaver. Den medicinske behandling varetages af lægefagligt uddannet personale. Medicindosering og udlevering varetages af Sundhedsfagligt personale. Metodisk tager behandlingen i Rusmiddelcenter Lolland udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, med vægt på borgerens autonomi. Det tilstræbes videre, at behandlingen kontinuerligt kvalitetssikres blandt andet ved deltagelse i misbrugsrelaterede konferencer. 13. Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Formålet med døgnbehandling er overordnet, at borgeren i strukturerede og støttende rammer kan arbejde mod øget forståelse for sin rusmiddelproblematik, og udvikle redskaber til at ændre sine misbrugsvaner. Døgnbehandling er en indgribende foranstaltning. Derfor forudsætter bevilling af døgnophold, at mindre indgribende behandlingsformer ikke vurderes tilstrækkeligt, at borgeren er motiveret for behandlingsformen, og at Rusmiddelcenter Lolland, ud fra borgerens samlede situation, vurderer at pågældende kan profitere af døgnbehandling. Ovenstående kriterier forudsætter at borgeren er velbeskrevet og udredt. Som følge heraf kan døgnbehandling, som udgangspunkt, ikke bevilges som akutforanstaltning. Rusmiddelcenter Lolland ønsker et samarbejde med døgnbehandlingssteder, der er præget af en professionel målrettet og tydelig tilgang, og hvor der arbejdes ud fra en anerkendelse af de mål, der forud for døgnophold er udarbejdet mellem borger og behandler i ambulant regi. For at sikre en højt kvalificeret behandling, prioriterer Rusmiddelcenter Lolland en tæt opfølgning under døgnophold. Det er et krav, at det enkelte døgnbehandlingssted er godkendt og registreret i Tilbudsportalen. 14. Fremtidig indsats Den fremtidige indsats i Rusmiddelcenter Lolland vil fortsat bære præg af en videreudvikling af de eksisterende behandlingstilbud. En del af indsatsen vil tage afsæt i et behov for at udbygge kendskab til, og viden om misbrugsbehandling i Lolland kommune, så borgere med misbrug, pårørende og samarbejdspartnere dels kender til eksistensen af tilbuddet, men også får mulighed for at opnå viden om indholdet i behandlingen. I den fremtidige indsats ligger imidlertid også nye visioner om at etablere gruppebehandling for særlige målgrupper. Det er for Rusmiddelcenter Lolland en overordnet vision at skabe et varieret behandlingstilbud, således at den enkelte oplever et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. 9

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere