: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)"

Transkript

1 1 af : Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade København K Den 23. april 2007 J.NR Journal nr. i KS 4/ Vedr.: J.nr Mund-Godten A/S 1. Sagens baggrund Ved brev af 13. november 2006 har advokat Lars Bollerup på vegne af Jim Thrane anmodet om, at det tillades Jim Thrane at indbringe Konkurrencestyrelsens afgørelse af 4. august 2003 for Konkurrenceankenævnet, uanset at klagefristen på 4 uger er overskredet, jf. konkurrencelovens 20, stk. 2. Af det af parterne over for Konkurrenceankenævnet anførte fremgår, at Konkurrencestyrelsen i foråret 2003 modtog en række klager over MundGodten A/S franchise- og leasingvilkår fra advokat Lars Bollerup. Klagerne drejede sig om franchiseaftalernes opsigelsesperiode, løbetiden på en konkurrenceklausul samt visse leasingkontrakters løbetid og deres binding til franchiseaftalerne. Konkurrencestyrelsen traf den 4. august 2003 sålydende i sagen: Konkurrencestyrelsen finder i relation til de påklagede bestemmelser i franchiseaftalerne ikke grundlag for, at Mund-Godten A/S har overtrådt konkurrenceloven, jf. 6, stk. 1, og 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen finder i relation til leasingaftalerne ikke, at disse aftaler i den konkrete sag i sig selv har en sådan betydning for konkurrencen, at der er grundlag for at igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene omkring aftalerne. På den baggrund afvises klagen jf. 14, stk. 1,3. pkt. Konkurrencestyrelsen kan dermed ikke give Deres klienter medhold i deres klagepunkter. Om baggrunden for afgørelsen hedder det i afgørelsesbrevet bl.a.: Indledningsvist har Konkurrencestyrelsen foretaget en afgrænsning af det relevante marked, jf. konkurrencelovens 5 a, og vurderet, hvorvidt virksomheden Mund-Godten A/S indtager en dominerende stilling, jf. lovens 11, stk. 1, på dette marked. Det relevante marked (konkurrencelovens 5 a) Mund-Godten A/S tilbyder på franchisebasis et koncept til afsætning af slik, snacks, fastfood, bagværk samt kolde og varme drikke. Franchisekonceptet beror bl.a. på at franchisetager er forpligtet til udelukkende at aftage produkter fra franchisegiver eller

2 2 af 7 fra en af franchisegiver udpeget leverandør. Herudover er franchisegiver forpligtet til at anvende det af franchisegiver angivne inventar. Det skal bemærkes, at det jf. gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler [note: Jf. bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, som i medfør af konkurrencelovens 10 henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/99 af 22. december 1999] anses for lovligt i forbindelse med franchiseaftaler at stille krav om, hvilket udstyr franchisetagere skal benytte sig af for at opretholde konceptets fælles identitet. Det strider altså ikke mod konkurrenceloven, at franchisegiver fx stiller krav om, at franchisetager som led i konceptet skal investere i bestemte automater, biler mv. Den konkrete klage drejer sig primært om de kontraktlige bindinger i forholdet mellem franchisegiver og franchisetager, altså om konkurrenceforholdene på markedet mellem grossist og detailhandlende. Detailmarkedet (salg fra detaillist til forbruger) vil dog også skulle tages i betragtning, da den særlige distributionsform i detailleddet, som følger af franchisekonceptet, kan påvirke markedsafgrænsningen. Fx kan omfanget og sammensætningen af de detailhandlendes sortiment have indflydelse på, hvilke grossister som i praksis kan regnes for relevante aktuelle som potentielle leverandører til franchisetagerne. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at det relevante produktmarked er grossistmarkedet (salg fra grossist til detailhandlende) for slik, snacks, fastfood, bagværk samt varme og kolde drikke. Mulighederne for efterspørgselssubstitution, altså primært de detailhandlendes muligheder for at indkøbe de omhandlede produkter hos andre grossister end Mund-Godten A/S, vurderes umiddelbart som gode, da der allerede findes en del grossister på markedet, som leverer substituerende - og i visse tilfælde helt tilsvarende - produkter til kiosker, kantiner, tankstationer og andre detailhandlende. Det er derimod Konkurrencestyrelsens vurdering, at mulighederne for udbudssubstitution ikke vil kunne medvirke til en udvidelse af produktmarkedet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vurderingen af efterspørgselssubstitutionen ikke tager udgangspunkt i den enkelte franchisetagers muligheder for lige nu at kunne anvende alternative leverandører (grossister), hvilket netop på grund af kontraktlige bindinger i en periode kan være vanskeligt eller umuligt. Vurderingen af efterspørgelsesubstitutionen tager derimod udgangspunkt i hele omsætningsniveauets (alle de detailhandlendes) muligheder for at vælge andre grossister på det relevante marked over tid. Selv om Mund-Godten A/S sortimenter i de lande, hvor konceptet tilbydes, i en vis grad er forskelligt som følge af bl.a. nationale præferencer med hensyn til fx smag, udseende og konsistens inden for de omhandle de produkter, kan det diskuteres, om det relevante geografiske marked i sagen er Danmark. En del af sortimentet - særligt inden for de kolde og varme drikke - udviser således en større ensartethed landene imellem. Konkurrencestyrelsen har imidlertid i den konkrete sag valgt at lade det danske marked være det relevante geografiske marked, da Mund-Godten A/S selv med denne snævre markedsafgrænsning ikke vurderes at have en markedsandel, der gør det muligt - gennem uafhængig adfærd over for kunder og konkurrenter - at begrænse konkurrencen på markedet. Markedsdominans (konkurrencelovens 11, stk. 1) Mund-Godten A/S har ifølge egne oplysninger en omsætning på [] kr. (2001). Alene

3 3 af 7 Lekkerland A/S, der er Danmarks største engrosvirksomhed rettet mod kiosker og såkaldte convenience-butikker, har en omsætning i Danmark på omkring 3,5 mia. kr. (2001/02). Selv om en del af denne omsætning stammer fra varegrupper som vin, frostvarer og non-food, vurderer Konkurrencestyrelsen, at Lekkerland A/S markedsstyrke inden for slik, snacks, fastfood, bagværk samt varme og kolde drikke er af et sådant omfang, at Mund-Godten A/S ikke vil kunne have en markedsandel på over 45-50%, der i praksis antages at være grænsen for, hvornår en virksomhed vil kunne indtage en dominerende stilling på markedet. På den baggrund kan det konstateres, at Mund-Godten A/S ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1. Da det hermed er fastslået, at Mund-Godten A/S på baggrund af den anførte markedsafgrænsning ikke har overtrådt konkurrencelovens 11, stk. 1, vil den resterende vurdering af sagen alene tage udgangspunkt i lovens regler om konkurrencebegrænsende aftaler, jf. lovens 6, stk. 1. De omfattede aftaler ( 6, stk. 1, og 7) Franchiseaftalerne De af klagen omfattede franchiseaftaler drejer sig ikke om fastsættelse af priser, jf. 7, stk. 2, nr. 1, koordinering af tilbud, jf. 7, stk. 2, nr. 2, eller indgår i et parallelt netværk af lignende aftaler, som sammen begrænser konkurrencen på det relevante marked, jf. 7, stk. 3. Da Mund-Godten A/S og de i aftalerne deltagende virksomheder (franchisetagerne) på baggrund af Konkurrencestyrelsens egne undersøgelser ikke antages at have en samlet årlig omsætning på 150 mio. kr. eller derover, jf. 7, stk. 1, nr. 2, finder forbuddet i 6, stk. 1, således ikke anvendelse. Kun to af de danske franchisetagere havde således en erhvervsmæssig omsætning ud over omsætningen fra franchisekonceptet, og denne omsætning var tilsammen under 3 mio. kr. om året. Mund-Godten A/S har til Konkurrencestyrelsen oplyst, at franchisetagerne i virksomhedens udenlandske afdelinger ikke driver anden erhvervsvirksomhed og dermed ikke bidrager med yderligere omsætning. Leasingaftalerne Konkurrencestyrelsen finder, at de omhandlede leasingaftaler må vurderes adskilt fra franchiseaftalerne. Selvom de to aftaler af nogle franchisetagere opleves som forbundne, er der i realiteten tale om, at leasingaftalerne er indgået mellem franchisetager og leasingselskabet, GE Capital. Vilkårene, herunder aftalens løbetid, er således et forhandlingsspørgsmål mellem franchisetager og leasingvirksomheden. Det er i den forbindelse uden betydning, at franchisegiver i nogen tilfælde har peget på GE Capital som finansieringsmulighed, så længe det er frit for franchisetager, om vedkommende vil benytte sig af denne mulighed. Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser desuden, at flere af franchisetagerne har valgt at finansiere det for konceptet nødvendige udstyr på anden måde, fx ved betaling, over en kassekredit, ved anvendelse af andre leasingselskaber eller ved en kombination af disse muligheder. Mund-Godten A/S har endvidere over for Konkurrencestyrelsen understreget, at franchisetagerne står helt frit med hensyn til valg af finansieringsform af det nødvendige udstyr. Mund-Godten A/S har i visse tilfælde peget på leasing gennem GE Capital som en mulighed, hvis franchisetageren ikke selv har kunnet ordne finansieringen af udstyret. Da valget af finansieringsform således står frit for franchisetagerne, er det Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at leasingaftalerne i den konkrete sag

4 4 af 7 ikke i sig selv har en sådan indvirkning på konkurrencen på det relevante marked, at styrelsen finder grundlag for at igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene omkring aftalerne. Styrelsen afviser derfor denne del af klagen, idet der henvises til konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt. Høring Klager har, jf. konkurrencelovens 15 a, haft mulighed for at komme med bemærkninger til Konkurrence styrelsens udkast til denne afgørelse. Klager har i den forbindelse ved brev af 8. juli 2003 anført, at bagatelreglen i lovens 7, stk. 1, ikke bør finde anvendelse, idet de af sagen omfattede aftaler sammen med lignende aftaler begrænser konkurrencen, jf. 7, stk. 3. Klagers advokat har over for Konkurrencestyrelsen telefonisk præciseret, at man med lignende aftaler refererer til de øvrige franchisetageres aftaler med Mund-Godten A/S. Formålet med 7, stk. 3, er, som klager også har anført, at forhindre omgåelse af 6, stk. 1. Det kan fx ske ved at opdele en landsdækkende aftale, som begrænser konkurrencen, i flere selvstændige, regionale aftaler, som hver for sig ikke begrænser konkurrencen. Vurderingen af om konkurrencen begrænses ved den samlede virkning af lignende aftaler, jf. 7, stk. 3, sker på samme måde som i 6, stk. 1. Man skal altså se på, om de lignende aftaler samlet begrænser konkurrencen mærkbart på det relevante marked, jf. lovens 5 a. Konkurrencestyrelsen har på den baggrund og set i lyset af det relevante markeds størrelse vurderet, at heller ikke den samlede virkning af franchiseaftalerne i Mund-Godtens koncept begrænser konkurrencen på det relevante marked i mærkbar grad, hvorfor 7, stk. 1, fortsat finder anvendelse. Da forbuddet i 6, stk. 1, i det konkrete tilfælde således ikke gælder for de omhandlede aftaler, er spørgsmålet om eventuel fritagelse fra forbuddet og betingelserne herfor - herunder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) 2790/ ikke aktuelt. Klager har i sit høringssvar endvidere påpeget, at den bodsbehæftede bestemmelse om investering i nødvendigt udstyr, jf. franchiseaftalernes 2.2, sidste punktum, udgør en overtrædelse af lovens 6, stk. 1. Selv hvis 7, stk. 1, ikke havde fundet anvendelse, betragtes krav om investering i for franckisekonceptet nødvendigt udstyr som nævnt i ovenstående afsnit vedrørende det relevante marked ikke udgøre en overtrædelse af konkurrenceloven, ej heller hvis den manglende opfyldelse af havet betyder ifaldelse af bod, eller hvis det omfattede udstyr måtte vise sig ulønsomt. Konklusion Da Mund-Godten A/S i relation til franchiseaftalerne falder ind under bagatelbestemmelsen i 7, stk. 1, og da virksomheden ikke er dominerende på det relevante marked, finder Konkurrencestyrelsen ikke grundlag for, at virksomheden har overtrådt konkurrencelovens bestemmelser i 6, stk. 1, eller 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen finder i relation til leasingaftalerne ikke, at disse aftaler i den konkrete sag i sig selv har en sådan betydning for konkurrencen, at der er grundlag for at igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene omkring aftalerne. På den baggrund afvises klagepunktet vedrørende leasingaftalerne, jf. konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt.... Ankemulighed

5 5 af 7 Konkurrencestyrelsens afgørelser efter konkurrencelovens 7, stk. 1, jf. 6, stk. 1, og 11, stk. 1, kan, jf. 19, stk. 1, påklages til Konkurrenceankenævnet. Klage til Konkurrenceankenævnet skal, jf. 20, stk. 2, indgives senest fire uger efter modtagelsen af dette brev. Konkurrenceankenævnets adresse er: Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det skal bemærkes, at der med en eventuel klage skal følge et gebyr på kr. Konkurrencestyrelsens afgørelse efter konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt., kan, jf. 19, stk. 3, ikke påklages til Konkurrenceankenævnet. 2. Parternes påstande Advokat Lars Bollerup har på vegne Jim Thrane den 13. november 2006 anmodet om tilladelse til, efter at klagefristen er udløbet, at indbringe Konkurrencerådets afgørelse af 4. august 2003 for Konkurrenceankenævnet i medfør af konkurrencelovens 19, jf. 20, stk. 2. Konkurrencerådet har udtalt sig imod imødekommelse af anmodningen. 3. Jim Thranes argumentation Advokat Lars Bollerup har på vegne af Jim Thrane anført navnlig følgende til støtte for anmodningen: Anmodning om genoptagelse af sag i igangværende retssag Jeg skal anmode om genoptagelse af sagen. Jeg er klar over, at fristen er sprunget, men da sagen har bebyrdende virkning for en borger, skal jeg anmode om en revurdering af afgørelsen jfr. følgende: Afgørelsen fra Konkurrencestyrelsen kommer frem til, at Mundgodten befinder sig på grossistmarkedet, hvilket defineres som salg fra grossist til detailhandlende, hvor den detailhandlende er de enkelte franchisetagere, og således opfattes franchisegiver (Mundgodten) som grossist. Hele dette billedet er desværre forkert, idet franchisetager og franchisegiver ikke må adskilles, men opfattes som en enhed, idet en franchisetager lige så godt kunne have været en sælger for franchisegiver. Franchisemodellen vælges alene ud fra en betragtning om at flytte en økonomisk risiko fra franchisegiver til franchisetager. Således er opdelingen ikke reelt udryk for markedssituationen, hvilket bl.a. ses af, at en franchisetager ikke må købe fra andre end franchisegiver Mundgodten. Ved at se på grossistmarkedet, hvor bl.a. Lekkerland (med en milliard omsætning) er til stede, ser man slet ikke på det marked det handler om, nemlig markedet for slik til virksomheder. Ganske vist sælger Lekkerland også slik til større virksomheders kantiner, men så vil det være nødvendigt at foretage en specifikation af, hvilket salg det handler om, og hvor stor en omsætning f.eks. Dagrofa har til virksomhedssegmentet, der igen må opdeles i undersegmenter. En korrekt markedsafgræsning vil således være at se på, hvilke virksomheder der sælger slik, snacks, kaffe, te mv. til virksomheder. Afgørelsen angiver på ingen måde, hvilke udbydere, der er omfattet af Konkurrencestyrelsens afgræsning. Herved er det umuligt at danne sig et indtryk af det samlede marked og de enkelte udbyderes andel. Det skal i nævnes, at Konkurrencestyrelsen medtager Lekkerland, som en udbyder

6 6 af 7 med markedet på lige fod med Mundgodten (dvs. på samme grossist marked). Det oplyses af Konkurrencestyrelsen, at Lekkerland har en omsætning på 3,5 mio. DKK. Det kan oplyses, at Lekkerland hører til den type virksomheder, hvor Mundgodten potentielt kunne købe, hvilket giver et vink om, at de to virksomheder ikke burde opfattes som værende på samme (grossist) marked. 4. Konkurrencerådets argumentation Konkurrencerådet har i anledning af anmodningen anført følgende: Konkurrencestyrelsen modtog i foråret 2003 en række klager over MundGodten fra advokat Lars Bollerup. MundGodten er et selskab, der på franchisebasis tilbyder et koncept til afsætning af drikkevarer, slik og fastfood m.v. Klagerne drejede sig om franchiseaftalernes opsigelsesperiode, løbetiden på en konkurrenceklausul samt visse leasingkontrakters løbetid og deres binding til franchiseaftalerne. Sideløbende med styrelsens sagsbehandling verserede der et antal sager ved fogedretten. Sagerne var indbragt af MundGodten, der havde anmodet om, at der blev nedlagt fogedforbud mod nogle tidligere franchisetageres anvendelse af MundGodtens automater m.v. Konkurrencestyrelsen traf afgørelse i sagen den 4. august For så vidt angår franchiseaftalerne fandt styrelsen ikke, at MundGodten havde overtrådt konkurrenceloven 6 og 11, bl.a. fordi MundGodten og de i aftalen deltagende virksomheders samlede omsætning faldt under tærskelværdierne på 150 mio. kr. i lovens 7, og fordi virksomheden ikke indtog en dominerende stilling på det relevante marked. I forhold til leasingaftalerne fandt styrelsen ikke, at disse i det foreliggende tilfælde havde en sådan betydning for konkurrencen, at der var grundlag for at iværksætte en nærmere undersøgelse. Styrelsen afviste derfor denne del af klagen med henvisning til lovens 14, stk. 1, 3. pkt. Klagerne v/lars Bollerup modtog oplysning om, at afgørelsen vedrørende 6 og 11 kunne indbringes for Konkurrenceankenævnet senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen, samt at afvisningen af klagen vedrørende leasingaftalerne efter 14, stk. 1, 3. pkt. ikke kunne ankes. Konkurrencestyrelsen blev atter kontaktet af Lars Bollerup i sommeren Lars Bollerup fandt nu, at styrelsens afgørelse var baseret på en forkert markedsafgrænsning og anmodede sådan som styrelsen opfattede henvendelsen om at styrelsen revurderede sin afgørelse for så vidt angår dette punkt. Styrelsen afviste denne anmodning den 27. september På baggrund af sagens forløb og de foreliggende omstændigheder er det herefter Konkurrencerådets opfattelse, at Lars Bollerups begæring om at indbringe sagen for ankenævnet, bør afvises. Klagefrister er opstillet for, at der inden for et rimeligt tidsrum kan skabes klarhed over, om en afgørelse accepteres i den foreliggende form, eller om den skal efterprøves ved en klageinstans, således at de berørte parter kan indrette sig herefter. Den nu omtvistede markedsafgrænsning er indgået som en del af grundlaget for Konkurrencestyrelsens afgørelse, og Lars Bollerup har dermed haft mulighed for inden for de lovfæstede tidsfrister at gøre indsigelse herimod. Det kan i den forbindelse oplyses, at styrelsens udkast til afgørelse (udkastet af 23. juni 2003) blev sendt til udtalelse hos Lars Bollerup i medfør af lovens 15 a, uden at dette gav anledning til bemærkninger om markedsafgrænsningen, ligesom Lars Bollerup heller

7 7 af 7 ikke inden for klagefristen i 20, stk. 2, 1. pkt., gjorde indsigelser imod afgørelsen som sådan.... At Lars Bollerup nu tre år senere vælger at anskue sagen fra en ny vinkel, giver efter rådets opfattelse ikke det fornødne grundlag for at se bort fra klagefristen i medfør af 20, stk. 2, 2. pkt. Det tilføjes i den forbindelse, at Lars Bollerup end ikke har sandsynliggjort, at Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning skulle være forkert, eller at MundGodten i givet fald ville være dominerende på et andet afgrænset marked. Da der herudover ikke foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra fristoverskridelsen, skal Konkurrencerådet udtale sig imod, at klagen optages til realitetsbehandling, jf. herved også Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. marts 2006 (Skandinavisk Motor Co. A/S). Det tilføjes for god ordens skyld, at der - i det omfang Lars Bollerups klage til ankenævnet skal forstås som en klage over styrelsens afvisning af at revurdere sin afgørelse - i givet fald er tale om en afgørelse, der ikke kan indbringes for ankenævnet, jf. 19, stk. 1, modsætningsvist samt ankenævnets kendelse af 1. november 2006 (Elsams fusionsvilkår). 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Ankenævnet kan efter konkurrencelovens 20, stk. 2, 2. pkt., se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige grunde taler derfor, jf. om bestemmelser af denne karakter Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret (2. udgave 2002) s. 980 ff. Klagefristen på fire uger er overskredet med mere end tre år. Overskridelsen skyldes efter det oplyste ikke omstændigheder, som ikke kan tilregnes Jim Thrane, og der er ikke i det af Jim Thrane i øvrigt anførte oplyst sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til at indbringe Konkurrencestyrelsens afgørelse af 4. august 2003 for ankenævnet. Ankenævnet imødekommer derfor allerede af denne grund ikke Jim Thranes anmodning om tilladelse til at klage efter klagefristens udløb. Afgørelsen er truffet af ankenævnets formand i medfør af 6 i bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005 om Konkurrenceankenævnet. Herefter bestemmes: Jim Thranes anmodning om tilladelse til at klage efter klagefristens udløb imødekommes ikke. f/ Børge Dahl formand Susanne Winther-Nielsen kt.fm.

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. juni 2008 blev der i sag nr. 15-2007 HH mod NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. marts 2007 har klageren indbragt NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL, for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Odense Kommune,

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere