: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent Benedikte Havskov Hansen) Biintervenient: Maersk Medical A/S (advokat Jan-Erik Svensson ved advokat Nanna-Louise Wildfang Linde) 1. Den påklagede afgørelse og dennes baggrund i forholdet mellem Kirudan A/S og Maersk Medical A/S Kirudan A/S er forhandler af sundhedsartikler til bl.a. hospitalssektoren. Virksomheden har omfattet forhandling i henhold til aftaler herunder eneforhandlingsaftaler med forskellige firmaer, der efterfølgende er blevet opkøbt af Maersk Medical A/S, som har videreført såvel produktion som aftaler om forhandling med Kirudan. I skrivelse af 30. september 1999 fra Maersk Medical A/S til Kirudan A/S hedder det bl.a.: "I henhold til de seneste måneders diskussion og forhandling vedrørende Maersk Medical A/S ønske om at engagere sig direkte i salget og markedsføringen af egne produkter til hospitalssektoren, må vi konstatere, at det trods bestræbelser fra såvel Kirudan A/S og Maersk Medical A/S ikke har været muligt at finde en fremtidig samarbejdsform for dette segment, som tilfredsstiller begge parter. Derfor ser Maersk Medical A/S sig nødsaget til at opsige samarbejdet med Kirudan A/S på hospitalssegmentet.... Levering af produkter i opsigelsesperioden skal tilrettelægges således, at Kirudan A/S kan levere produkter til sine kunder i denne periode, men således at Kirudan A/S om muligt ikke har nogle produkter på lager på ophørsdagen."

2 I skrivelse af 6. januar 2000 fra Kirudan A/S til Maersk Medical A/S hedder det bl.a.: "Vedr.: Udestående leveringer Tak for tilsendte fax af 5. januar 2000, hvor I meddeler os, at den eneste ordre, I har til levering til Kirudan A/S, er jeres ordrenummer Vi er meget uforstående overfor denne meddelelse, idet I selv har bekræftet nedenstående ordrer: Ej leveret Betegnelse Bekræftet lev.dato Ordre Bekræftelse nr : stk Kirudan Vi må derfor anmode om, at De omgående leverer de varer, som skulle have været leveret i December 1999, og som I selv har bekræftet. Ligeledes bedes I bekræfte at de øvrige leveringsterminer vil blive overholdt. Såfremt vi ikke har hørt fra jer senest den 12. januar 2000, vil vi anmelde det til Konkurrencestyrelsen som chikane og brud på aftalerne, idet det vil volde store problemer for vore kunder, som er både institutioner og private klienter." Af en telefaxmeddelelse fra Maersk Medical A/S til Kirudan A/S af 24. januar 2000 fremgår bl.a.: "Med henvisning til... kan oplyses, at Maersk Medical naturligvis vil bekræfte og levere ordrer, som Kirudan måtte placere for produkter, hvor opsigelsesfristen for samarbejdet er 31/ Imidlertid må vi igen gøre opmærksom på, at Maersk Medical ikke kan bekræfte og levere ordrer, som er omfattet af opsigelserne af samarbejdet, og hvor opsigelserne har effekt per 28/2 2000, medmindre sådanne produkter vil kunne leveres til og omsættes af Kirudan inden 28/ I vores skrivelse af 15. oktober 1999 er tydeligt angivet hvilke produkter, der er omfattet af dette opsigelsesvarsel. Maersk Medical Hundested s normale leveringstid er uger, hvilket betyder, at sådanne produkter ikke vil kunne leveres til og omsættes af Kirudan før efter udløbet af opsigelsesvarslerne. For eventuelle ordrer, som Kirudan måtte have placeret i december måned 1999 og januar måned d.å., hvor disse produkter har været opført, har Maersk Medical som tidligere informeret ikke bekræftet disse varelinier, jf. ovenstående. For at sikre, at Kirudan fremover har adgang til Maersk Medicals produkter på linie med andre grossister, vil vi snarest fremsende en opgørelse over produktsortimentet samt gældende priser herfor." Den 1. marts 2000 indgav advokat Korpela-Andersen på vegne Kirudan A/S klage til Konkurrencestyrelsen med anmodning om, at der blev taget stilling til følgende forhold: "1. Er det lovligt, at Maersk Medical har undladt eller forsinket at levere varer, som min klient har bestilt helt tilbage i juni måned 1999? Derved forsøger Maersk Medical at forhindre min klient i at opfylde sine leveringsforpligtelser overfor hospitaler og andre kunder. Det bemærkes, at aftalen

3 mellem Maersk Medical og min klient er blevet opsagt af Maersk Medical til ophør henholdsvis pr , og , og den normale leveringstid har hidtil været ca uger, så leveringsvægringen må efter min opfattelse betragtes som en bevidst handling for at genere min klient mest muligt. 2. Er det lovligt, at Maersk Medical vil opdele markedet med det formål, at min klient efter 22 år ikke mere må levere til hospitalssektoren, men gerne til alle øvrige kunder? 3. Er det lovligt, at Maersk Medical, efter at min klient i brev af 4. januar 2000 fik besked om, at priserne ville stige med 4½ \%, nu yderligere har forhøjet priserne til Kirudan med op til 50 \% for en del produkters vedkommende formentlig for at forhindre min klient i fortsat at kunne sælge til hospitalssektoren? 4. Var det lovligt, når Maersk Medical opsagde hele samhandlen med min klient, da min klient ikke ville afstå fra at forhandle konkurrerende produkter? Maersk Medical har dog nu accepteret, at min klient fortsat kan sælge til kunder udenfor hospitalssektoren, selv om min klient har fastholdt, at min klient ikke vil afstå fra at føre konkurrerende produkter. De 3 øvrige distributører, som Maersk Medical har på det danske marked, har tilsyneladende accepteret Maersk Medicals krav om ikke at føre konkurrerende produkter, hvilket den ene af forhandlerne har bekræftet overfor min klient. 5. Er det lovligt, når Maersk Medical i opsigelsesperioden vil reducere min klients bestillingsantal, eller helt undlader at levere end del af varerne med den begrundelse, at min klient ikke kan nå at sælge varerne inden skæringsdatoen? Efter Maersk Medicals opfattelse der efter min opfattelse er fuldstændig fejlagtig må min klient ikke have varer på lager til hospitalssektoren efter skæringsdatoen." Konkurrencestyrelsen traf herefter den 31. oktober 2000 følgende afgørelse: "Konkurrencestyrelsen vender hermed tilbage i forbindelse med Deres klients klage over Maersk Medical A/S. Konkurrencestyrelsen finder ikke, at der i sagen er tale om en overtrædelse af konkurrencelovens 6 eller 11. Styrelsen afslutter derfor sagen på det foreliggende grundlag. Konkurrencestyrelsen har i medfør af Konkurrencelovens bestemmelser mulighed for at gribe ind overfor konkurrencebegrænsende aftaler efter Konkurrencelovens 6 og overfor misbrug af dominerende stilling efter Konkurrencelovens 11. Det er forbudt, i henhold til Konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 2, at indgå aftaler om opdeling af markeder, med mindre det konkrete forhold falder ind under Erhvervsministeriets Bekendt-gørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. Da der ikke i sagen er indgået aftaler om markedsdeling, vil der imidlertid ikke være grundlag for anvendelse af konkurrencelovens 6. Konkurrencelovens 11 angår misbrug af dominerende stilling. Et vigtigt kriterium ved vurderingen af en virksomheds eventuelle dominans, er virksomhedens markedsandel. En markedsandel på 50 \% vil i sig selv, med mindre der foreligger helt usædvanlige omstændig-heder, indebære, at der foreligger en dominerende stilling. Maersk Medical A/S har på nogle

4 produktområder en markedsandel på 50 \%. Virksomheden vil derfor indenfor disse produktområder være omfattet af forbudet mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1. Deres klient har klaget over, at Maersk Medical A/S opsagde samhandlen grundet Deres klients ønske om fortsat at sælge Maersk Medical A/S produkter til hospitalssektoren. Deres klient har imidlertid i skrivelse af 11. september 2000 oplyst styrelsen om, at virksomheden fremover vil kunne købe alle Maersk Medical A/S produkter til de gængse forhandlerpriser. Konkurrencestyrelsen har også efterfølgende modtaget oplysninger fra Maersk Medical A/S om, at Kirudan A/S fremover frit kan sælge til hospitalerne. Således vil sagens indledende klagepunkt ikke mere være aktuelt. Det blev samtidig oplyst i Deres klients skrivelse, at Kirudan A/S indkøbspriser (efter de prisstigninger der har fundet sted) formentlig ikke levner plads til avance ved salg til hospi-talerne. Det er tidligere oplyst, at de prisforhøjelser, der har fundet sted på hospitalsprodukterne skyldes en ensretning af Kirudan A/S indkøbspriser til de øvrige forhandleres indkøbspriser. Styrelsen har modtaget oplysninger om Maersk Medical A/S avance ved salg til forhandlere og kan på den baggrund konstatere, at avancen svarer til den gennemsnitlige avance i gummi- og plastindustrien. Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at Maersk Medical A/S prisfast-sættelse indebærer misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 3. Samtidig skal anføres, at Maersk Medical A/S ensretning af priser til forhandlerne ikke indebærer konkurrenceretlige problemer. Deres klient har tillige klaget over udeblevne/forsinkede leverancer fra Maersk Medical A/S. Maersk Medical A/S har oplyst til styrelsen, at virksomheden generelt har problemer med at overholde leveringsaftaler. Således er der ikke tale om chikane/misbrug i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 3 overfor Deres klient, men om et generelt problem for alle Maersk Medical A/S kunder. Deres klient har i skrivelse af 11. september 2000 oplyst styrelsen om, at Maersk Medical A/S fortsat selv vil sælge til hospitalerne. Styrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der intet konkurrenceretligt er til hinder for dette. Afslutningsvis skal anføres, at konkurrenceloven ikke indeholder nogen erstatningsbestemmelse, hvorfor forhold herom vil være henvist til civilt søgsmål. Styrelsen anser på baggrund af ovenstående de 5 spørgsmål i Deres klients klageskrivelse af 1. marts 2000 for besvaret i den udstrækning, de har relevans for den konkurrenceretlige behand-ling af sagen. Styrelsens afgørelse kan indenfor en frist på 4 uger indbringes for Konkurrenceankenævnet, jf. Konkurrencelovens 19, stk. 1 og 20, stk " 2. Parternes påstande

5 Kirudan A/S har ved skrivelse af 27. november 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse af 31. oktober 2000 for Konkurrenceankenævnet med påstand om afgørelsens ophævelse samt hjemvisning til fornyet behandling. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Maersk Medical A/S er for Konkurrenceankenævnet indtrådt som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. Sagen har været behandlet på skriftligt grundlag. 3. Kirudan s argumentation Den påklagede afgørelse bør ophæves, da den ikke har taget hensyn til en række forhold af afgørende betydning for sagen. Der foreligger således ikke blot problemer med overholdelse af aftalte leveringstider. Maersk Medical nægtede i en lang periode ikke blot at levere varer, men også at optage ordrer på varer, som kunne anvendes på hospitalerne. Maersk Medicals oplysninger om leveringsproblemer viser ikke, at der ikke var tale om leveringsnægtelse i forhold til Kirudan. Maersk Medical har først den 4. september 2000 meddelt Kirudan, at der nu var adgang til at købe alle varer, også varer til hospitalssektoren. Det kan imidlertid kun ske til priser, som nu er op til 150 \% højere end priserne i september 1999, mens de priser, som Maersk Medical anvender ved direkte salg til hospitalerne, ikke er forhøjet tilsvarende. Maersk Medical har således foretaget den markedsopdeling selv at sælge til hospitalerne. Prisforhøjelserne over for Kirudan skyldes ikke andre forhold end ønsket om at udelukke Kirudan fra hospitals-markedet. Ved prisforhøjelserne har Maersk Medical udnyttet sin dominerende stilling ved under tilbudsgivningen til hospitalerne at tilbyde væsentlig lavere priser, såfremt hospitalerne valgte "pakkeløsninger" fra Maersk Medical, der inkluderede alle de tilbudte produkter. Hermed forhindrede Maersk Medical, at hospitalerne eventuelt købte billigere produkter i et andet fabrikat af andre forhandlere. Der er tale om en retsstridig markedsfortrængning. Maersk Medical har presset Kirudan ud af hospitalsmarkedet ved ulovlig leveringsnægtelse og diskrimerende prissætning med anvendelse af konkurrencebegrænsende rabat- og bonusordninger, og Konkur-rencerådet må derfor være forpligtet til at tage stilling til klagepunkterne, selv om Maersk Medical i september 2000 inden Konkurrencestyrelsens afgørelse "frivilligt" har åbnet op for levering. 4. Konkurrencerådets argumentation Efterprøvelsen i nærværende sag angår for det første, hvorvidt Konkurrencerådet har truffet en korrekt afgørelse om, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser ikke finder anvendelse på to aktuelle klagepunkter, og dernæst, i hvilket omfang Konkurrencerådet er forpligtet til at træffe materiel afgørelse vedrørende klagepunkter, som Maersk Medical frivilligt havde efterkommet inden afgørelsestidspunktet. Det fremgår af sagen, at Maersk Medical under Konkurrencestyrelsens behandling af sagen genoptog leveringerne til Kirudan. Konkurrencerådet foretog derfor ikke en materiel vurdering af, om der ville kunne have været udstedt et leveringspålæg efter konkurrence-lovens 11. Da hovedparten af klagepunkterne relaterede sig til leveringsnægtelsen, traf Konkurrencerådet alene materiel afgørelse vedrørende spørgsmålene om, hvorvidt prisforhøj-elserne og de forsinkede leverancer udgjorde en overtrædelse af 11. Det ville ikke tjene noget formål at udstede et

6 leveringspålæg. Det er i overensstemmelse med konkurrence-lovens 14, stk. 1, at Konkurrencerådet ud fra ressourcemæssige overvejelser har undladt at behandle den del af sagen, som alene havde historisk karakter, således at en afgørelse ville være uden offentligretlig konsekvens. Såfremt Kirudan ønsker en afgørelse til brug for et eventuelt erstatningssøgsmål, må Kirudan henvises til at gøre et sådant krav gældende ved domstolene, som ikke er bundet af Konkurrencerådets eventuelle materielle bedømmelse. For så vidt angår klagepunktet om prisstigningerne har Rådet fra Maersk Medical indhentet prisoplysninger, der viser, at der ikke anvendes forskellige priser over for klager i forhold til øvrige kunder. Maersk Medical kan selv vælge om det vil indskyde et grossistled til at varetage distributionen af produkterne. Maersk Medical har valgt at opretholde leveringerne til Kirudan samtidig med, at selskabet selv står for salg, markedsføring og distribution. Det faktum, at Maersk Medical, som producent, selv ønsker at levere direkte til hospitals-sektoren, udgør ikke et misbrug af dominerende stilling. Der foreligger heller ikke misbrug af en dominerende stilling, selvom det måtte kunne konstateres, at Maersk Medical leverer varer billigere direkte til hospitalssektoren end til grossisterne. Det afgørende i relation til dette spørgsmål om misbrug er, om Maersk Medical anvender ens priser over for alle grossister. Rådet har i øvrigt indhentet oplysninger, der bekræfter, at Maersk Medical s avance svarer til den gennemsnitlige avance i gummi- og plastindustrien. Vurderingen af, hvorvidt Maersk Medical kan levere direkte til hospitalerne, beror på en aftaleretlig vurdering af, om de pågældende eneforhandlingsaftaler er behørigt opsagt, hvilket er en vurdering, det ikke tilkommer Rådet at foretage. Oplysningerne om pakkeløsninger, rabat- og bonusordninger er nye og kan ikke indgå i ankesagen. For så vidt angår de forsinkede leverancer har Maersk Medical A/S overfor Rådet oplyst, at der har været problemer med overholdelse af leveringsfrister. Rådet har ikke fundet det dokumenteret, at leveringsproblemerne har været udtryk for chikane eller anden form for misbrugsadfærd. Denne vurdering er foretaget på baggrund af oplysninger fra Maersk Medical i form af skrivelser fra to andre kunder af henholdsvis 4. maj 1999 og 11. oktober 1999 om forsinkelser og en skrivelse af 31. august 1999 fra Maersk Medical til en kunde om indkøringsvanskeligheder efter selskabets overtagelse i foråret 1999 af produktion af et angivet produkt og heraf følgende forsinkelser. 5. Maersk Medical s argumentation Maersk Medical havde generelt leveringsproblemer, men en medvirkende årsag til leveringsproblemerne i forhold til Kirudan var Kirudan s meget svingende ordreafgivelse, der ellers tidligere havde været jævn og forudsigelig. Kirudan forøgede sine indkøb netop i den periode, hvor der var leveringsproblemer. Den ujævne og voldsomme ordreafgivelse var begrundet i Kirudan s ønske om at opbygge et lager af varer tiltænkt hospitalssektoren. Maersk Medical har ikke afvist bestillinger fra Kirudan og har ikke stillet krav om, at Kirudan ikke måtte forhandle konkurrerende produkter eller stillet krav om, at produkterne ikke må videresælges til hospitalssektoren. Maersk Medical og Kirudan forhandlede i 1999 om, at Kirudan skulle påtage sig en konkurrenceklausul, men en aftale herom blev aldrig indgået. De forsinkede leverancer var ikke udtryk for et misbrug. Lovligheden af forsinkel-serne må ligesom Maersk Medical s opsigelse af Kirudan s eneforhandleraftale betragtes som et kontraktretligt spørgsmål, der henhører under de almindelige domstole. Påstanden om pakkeløsninger er ny og kan derfor ikke indgå i Ankenævnet sagsbehandling. Den er i øvrigt udokumenteret og har ikke hold i virkeligheden. 6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger

7 Det er i konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt., bestemt, at "Konkurrencerådet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse". Konkurrencerådet ville således i anledning af Kirudans klage over Maersk Medical være beføjet til at træffe afgørelse om, at spørgsmålet om leveringsnægtelse ikke giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse, og en sådan afgørelse ville ikke kunne påklages til Ankenævnet, jf. lovens 19, stk. 1. Der er imidlertid ikke i den påklagede afgørelse henvist til, at der truffet en afgørelse i henhold til 14, stk. 1, 3. pkt. Afgørelsen går ud på, at der "ikke i sagen er tale om en overtrædelse af konkurrencelovens 6 og 11", og det er anført, at "Styrelsen afslutter derfor sagen på det foreliggende grundlag", og at "Styrelsens afgørelse kan... indbringes for Konkurrenceankenævnet". På denne baggrund kan det forhold, at det i afgørelsen også er anført, at "sagens indledende klagepunkt" efter den genoptagne leveringsmulighed "vil ikke mere være aktuelt", ikke anses som en tilstrækkelig tydelig afgørelse om, at spørgsmålet om leveringsnægtelse ikke er gjort til genstand for undersøgelse og afgørelse i henhold til 14, stk. 1, 3. pkt. Konkurrencerådet ville også i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 3. pkt. efter at have modtaget oplysninger fra Maersk Medical som sket om leveringsforsinkelser i forhold til andre kunder end Kirudan have været beføjet til at træffe afgørelse om, at spørgsmålet om leveringsforsinkelser ikke gav tilstrækkelig anledning til yderligere undersøgelse. Konkurrencerådet har imidlertid fundet oplysningerne tilstrækkelige til at træffe afgørelse om, at der ikke er "tale om chikane/misbrug af konkurrencelovens 11, stk. 3", over for Kirudan. Ankenævnet finder, at der ikke har været fornødent faktuelt belæg for denne afgørelse. Ankenævnet ophæver herefter den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 31. oktober 2000 ophæves, og sagen hjemvises til Konkurrencerådet til fornyet behandling. Klagegebyret tilbagebetales til klageren, Kirudan A/S. Ole Jess Olsen Børge Dahl«Jens Fejø

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet 1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 15. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i de forenede sager Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet, j.nr.

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere