Aftale Aftaleområdets navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale Aftaleområdets navn"

Transkript

1 Aftale 2011 Aftaleområdets navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Børnechef Søren BrinK Udvalgsformand Anna Kjær Larsen Aftaleholder Aftalen gælder for

2 1.0 Introduktion til aftalestyring Sammenlægningsudvalget besluttede i december 2006, at økonomistyringen i Jammerbugt Kommune som udgangspunkt skulle baseres på mål- og rammestyring, men også at denne styringsform gradvis skulle udvikle sig til aftalestyring. Jammerbugt Kommune igangsatte i 2007/2008 et pilotprojekt om dialogbaseret aftalestyring. Formålet med projektet var at udvikle et koncept for aftalestyring samt høste en række erfaringer i forhold til, hvordan aftalestyring kunne blive et værdifuldt arbejdsredskab for kommunens afdelinger og institutioner. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet at indføre aftalestyring i hovedparten af kommunens institutioner og afdelinger. Det skulle sættes i værk med en gradvis udrulning i 2009, henholdsvis Aftalestyring i Jammerbugt Kommune er overordnet et udtryk for en decentral styringsmodel, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger visioner, mål, servicemål og en økonomisk ramme. Det er så op til institutionerne at beskrive, hvordan de vil udfylde rammen og opfylde målene. Det betyder, at aftalestyring har til formål at være et dialogværktøj, et styringsværktøj og et udviklingsværktøj for nye initiativer. For den enkelte institution eller afdeling bliver aftalestyring derfor: Et prioriteringsværktøj (hvordan forvaltes de ressourcer, der er?) Et værktøj til at styrke målrettet opgaveløsning En måde at styrke dialogen indad til og udad til En måde at skabe fokus om den enkelte institutions resultater En metode hvormed at institutionen kan arbejde med egne mål Og sidst men ikke mindst En metode til at sætte brugeren i centrum For at understøtte dette er der udformet en skabelon, der kan rumme et politikområdes mål og servicemål (bl.a. hentet i helhedsplanen og udstukket fra forvaltningen (fagchefen)). Disse mål skal derefter omsættes gennem lokale handleplaner, succeskriterier og evalueringsformer. Skabelonen indeholder desuden en resultat-kolonne, hvor resultatet af indsatsen vurderes det efterfølgende år. Skabelonen er inspireret af balanced scorecard, hvilket betyder at den er bygget op, så der kan arbejdes med 5 forskellige typer af mål, nemlig mål for økonomi og effekt, kvalitet og brugere, processer, læring og udvikling samt personale. Institutionernes opgave (med lederen i spidsen) er at drøfte og formulere, hvordan der lokalt arbejdes med de forskellige servicemål gennem formulering af konkrete handleplaner, succeskriterier og evalueringsmetoder. Med indførelsen af aftalestyring skal der ikke længere udformes virksomhedsplaner

3 2.0 Aftalens parter Aftalen for Blokhusvejens Børnehave indgås mellem Børnechef Harriet Meisner, Børneog familieudvalgets formand Søren Brink og børnehaveleder Anna Kjær Larsen. Aftaleholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i aftalen. 3.0 Generelle aftalevilkår Aftalen er ikke juridisk bindende, men anses som en gensidig forpligtende aftale som begge parter forventes at opfylde og respektere. Aftalen beskriver en række krav til aftaleholderen, men giver også en række frihedsgrader og kompetencer i forhold til den daglige ledelse. Hermed bliver aftalen grundlaget for en dialogstruktur mellem aftaleholderen, forvaltningsledelsen og fagudvalget. Der indgås kun én aftale for hvert fagområde/institution. I tilfælde, hvor et fagområde refererer til flere forvaltninger og/eller politiske udvalg, indgås der kun én samlet aftale. 3.1 Aftaleområdets navn og adresse Blokhusvejens Børnehave Blokhusvej 47 A 9490 Pandrup Telefon: Hjemmeside: Leder Anna Kjær Larsen Souschef Vibeke Boysen 3.2 Kerneydelser og målgruppe Aftaleområdets kerneydelser: Kerneydelsen består af såvel pasning som mulighed for leg, læring og udvikling for børnene. Ydelsen leveres i tæt samarbejde med de enkelte forældre, og forældrebestyrelsen ses som en vigtig sparringspartner i udviklingen af de pædagogiske principper. Aftaleområdets målgruppe: Børn i alderen fra to år og 11 måneder til 30. Maj det år de er skolesøgende

4 Aftaleområdets interne organisation: 1. januar 2011 er der indskrevet 67 børn i børnehaven. Personalet i Blokhusvejens Børnehave består 1. januar 2011 af 1 leder 37t, 1 souschef 37 t, 5 pædagoger 155 t, 3 pædagogmedhjælpere 83,5 t., 1 ernæringsassistent 18 t og 1 rengøringsassistent 12 t. Børnehaven har madordning som omfatter alle dagens måltider. I Blokhusvejens Børnehave er børnene fordelt på tre stuer, hvor børn og personale har deres hjemmebase. Hjemmebasen er af stor betydning, når et nyt barn starter i børnehaven, og personalet arbejder målrettet på, at barnet skal føle sig trygt her. Her spiser man sin mad, holder fødselsdag sammen, tager på fælles ture m.m. Ellers er børnehaven funktionsopdelt, hvilket i praksis betyder, at bestemte lege/aktiviteter er samlet på et sted f.eks. maleværksted, træværksted, dukkekrog, legohjørne, tegnekrog m.m. Her samles børnene på tværs af stuerne til interessebetonede aktiviteter. Børnehaven har fokus på at børnene oplever glæden ved at være ude og opleve naturen på alle årstider. Uderummet medtænkes/inddrages pædagogisk som rum til motorisk udfoldelse og kreative aktiviteter. Børnene er aldersintegrerede på stuerne men i løbet af året, har vi aktiviteter, hvor vi enten aldersopdeler (eksempelvis førskolegrupper, musik for de små, motorisk udfoldelse i gymnastiksal, skovgrupper) eller kønsopdeler børnene. 3.3 Samarbejdspartnere Børne- og kulturforvaltningen med børnechef Harriet Meisner som tætteste bindeled. Pladsanvisning og dagplejeformidling. Internt i Jammerbugt Kommune er vores tætteste samarbejdspartnere PPR. Vi afholder ca. 8 årlige møder i kompetenceforum med deltagelse af en psykolog, en talepædagog og en konsultativ pædagog. Der afholdes Distriktsgruppemøder 4 gange årligt. Vi samarbejder også med dagplejen i Pandrup området om overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi samarbejder med Pandrup skole / SFO om overgang mellem børnehave og skole / SFO, og i denne forbindelse samarbejder vi også med Cannerslundvejens Børnehave og efter behov Jetsmark Børnehave og Kaas Børnehave. Afhængig af om børn herfra skal indskrives på Pandrup Skole

5 4.0 Økonomiske vilkår 4.1 Økonomisk ramme Økonomisk ramme for 2011: kr. Rammen er beregnet ud fra en normering på 58 børn 4.2 Forudsætninger for den økonomiske ramme Børnehaven er underlagt regler og retningslinjer for den af kommunalbestyrelsen beskrevne opgaveløsning. Grundlaget herfor er de mål og politikker, der er besluttet for området. Lønbudget samt øvrige barnsbestemte konti bliver udregnet efter nøgletal besluttet af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune. Forudsætningen er, at der er etableret lønsumsbudgettering, og at lønnen er budgetteret på baggrund af gennemsnitslønninger i Jammerbugt Kommune. Børnehaven er normeret til 58 børn. Som udgangspunkt udløser hvert barn 5,08 personaletime ugentlig, men i praksis udløses kun 4,95 t. pr uge. Antallet af personale fastsættes i henhold til overordnede økonomiske retningslinjer vedtaget af Jammerbugt Kommune, hvor budgettet tildeles ud fra beregninger på gennemsnitslønninger. Fordelingsnøglen til denne tildeling er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere. Fra 2010 er børnehaven med til at finansiere løn til PAU elever. Lønnen hertil fratrækkes lønbudgettet, og i praksis kan det betyde, at børnehaven kan have en PAU elev i et halvt år for efterfølgende ikke at have nogen i 2 år. Dette betyder en skæv fordeling af lønkroner, som ikke kan forbruges i forhold til, hvornår der er flest børn indskrevet. Kompetencen til at beslutte hvornår vi har en elev ligger ikke hos børnehavelederen men i Forvaltningen. I december måned opgøres hvor mange børn, der i gennemsnit har været indskrevet i børnehaven, og budgettet tilrettes efterfølgende i opadgående eller nedadgående retning. Denne model kræver at børnehavelederen følger budgettet tæt og hele tiden holder sig for øje, at det fremadrettet kan blive nødvendigt at skære i personaletimerne, såfremt normeringen på de 58 børn ikke opnås. NØGLETAL: Personalenormering pr. barn (Antal timer pr. uge) fratrækkes udmøntes der reelt kun 4,95 t. pr. barn pr. uge. 5,08 men da fællesudgifter Andel uddannet personale 70 % Andel uudannet personale 30 % Pædagogisk personale år Uudannet personale år Udgifter til øvrige personaleudgifter: ,43 kr. pr. ansat pr ,41 kr. pr. ansat pr. 330 kr. pr. barn - 5 -

6 Dækker over følgende: kørsel, uddannelse, kontorhold, forældrebestyrelse, personforsikring. Børnetalsafhængig udgift: kr. pr. barn Dækker over: pædagogisk materiale, andre pasningsudgifter, inventar. ØVRIGE UDGIFTER: Udover budget til løn og barnsbestemte udgifter indeholder rammen også fast budget til lys, vand, varme, el, skatter og afgifter, indvendig vedligeholdelse samt varekøb til rengøring. IKKE INDEHOLDT I RAMMEN: Lederløn er ikke indregnet i budgetrammen. Forældrebetaling er ikke indregnet i budgetrammen. Budget til madordning er ikke indregnet i budgetrammen. 5.0 Målfastsættelse Institutionen/fagområdets målfastsættelse skal afspejle sig i mål indenfor følgende områder: Økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.) Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Målene kan være 1. Fastlagt af politikerne, bestyrelser eller lignende (oppefra) 2. Fastlagt internt i institutionen/fagområdet - 6 -

7 Målene tager overordnet afsæt i: 1. Politiske mål 2. Børnechefens krav om udmøntning af disse 3. Integration af læreplanstemaer 4. Interne mål for Blokhusvejens Børnehave udarbejdet i samarbejde med børnehavens forældrebestyrelse. 5. Mulighed for dokumentation og evaluering af målene

8 5.1 Mål for økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Mål Hvordan målene nås Eksempelvis resultatkrav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres Overholde politisk udmeldte budgetramme Fremme det psykiske arbejdsmiljø via tryghed i ansættelsen Leder laver løbende budgetopfølgning for at sikre, at budget overholdes i forhold til at det gennemsnitlige børnetal falder i 2011 grundet anderledes overgange mellem pasningstilbuddene. At økonomistyring kan give fastansatte medarbejdere tryghed i ansættelsen. I november 2011 opgør leder, om det er lykkedes at give personalet tryghed i ansættelsen. (psykiske arbejdsmiljø) Håndtere at der i løbet af året vil være perioder med svingende belastningsgrad. Flere børn i foråret i forhold til normering end i efterår. At planlægge nogle af årets skal opgaver i forhold til belastningsgrad (Eksempelvis evaluerer læreplaner i efteråret). I december drøftes på personalemøde, om opgaverne har været hensigtsmæssigt fordelt over året. Fremme forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ved forbedring af indendørsbelysning i grupperummene, i køkken, på kontor og i pædagogiske Arbejde videre på plan udarbejdet i aftalen for 2010 med henblik på at fremme børn og personalets daglige trivsel. Afsætte midler til at færdiggøre planen i At belysningen bliver færdiggjort i 2011 I juni 2011 konstateres om belysningen er ændret og leder opgør udgiften hertil. Sikkerhedsgruppen laver rundering i forhold til APV for at evaluerer om det har - 8 -

9 Mål Hvordan målene nås Eksempelvis resultatkrav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres stillerum samt yderligere forbedre belysning i køkken, på kontor og i stillerum påvirket børn og personalets trivsel Mål for kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres Skabe tryghed og tillid til den tidlige skolestart i forældregruppen. Vi har udarbejdet handleplan for den tidligere overgang til SFO og vil i januar 2011 formidle planerne for brobygningen til forældrene. At vi via et højt informationsniveau får formidlet planerne for vores indsats i forhold til overgangen til SFO. Dialog med forældrene. I forældresamtaler omkring skoleparathed, vil vi også rette fokus mod dagligda- At forældrene via vores handleplaner tilkendegiver, at de er blevet mere Vil via dialog og observationer i maj måned vurdere, om forældrene udtrykker tillid til deres - 9 -

10 Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres gen i en SFO trygge ved den tidligere overgang til SFO børns skifte til SFO. Skabe tryghed og tillid hos forældrene til at modtage børn fra dagplejen i den måned de er to år og 11 måneder. Være meget lydhøre overfor eventuelle forældrebekymringer omkring den tidligere start. Mulighed for middagslur, blebørn m.m. At forældrene føler sig parate og trygge ved at aflevere deres barn hos os. Ca. tre måneder efter barnet er startet inviterer vi til forældresamtale, hvor vi spørger forældrene om deres oplevelse af starten i børnehaven. At forældrene oplever, at vi indgår i et positivt samarbejde med dagplejen og private ordninger om overgangen. At vi informerer kommende forældre om dette samarbejde. Vil bl.a. oplyse om dette på vores hjemmeside. At forældrene føler sig parate og trygge ved at aflevere deres barn hos os. Ca. tre måneder efter barnet er startet inviterer vi til forældresamtale, hvor vi spørger forældrene om deres oplevelse af starten i børnehaven. Madordningen i børnehaven lever op til fødevarestyrelsens retningslinjer samt forældrenes forventninger. Ansat ernærings assistent som får planlagt en menuplan som både opfylder servicemål samt motiverer børnene til at smage på sunde / nye fødevarer. At såvel forældre som børn i dialogen udtrykker tilfredshed med madordningen. På forældrebestyrelsesmøde i november 2011 evalueres madordningen, for at dokumentere om vi lever op til både krav og forventninger

11 5.3 Mål for Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres Tilrette brobygningen med skolerne, således at der er klarhed over hvordan opgaverne håndteres i forhold til børnehavebørnene tidlige SFO start. Ledelse fra SFO, skole og børnehave lægger sammen en plan for samarbejdet omkring overgangen. Pædagoger fra børnehaven besøger i foråret SFOen med jævne mellemrum om formiddagen, for at gøre børnene trygge ved lokalerne. Hele maj måned følger to pædagoger med børnene i SFO en` eftermiddag om ugen, for at gøre dem trygge ved SFOen medens der er mange børn. At børnene er kendte med omgivelserne i SFO inden start. At forældrene i dialog tilkendegiver, at pædagogerne har gjort et godt forarbejde for at gøre børnene så trygge som muligt. At vi i slutningen af maj måned beder børn og forældre om sammen at lave en tegning med kommentarer om, hvad de har oplevet i forhold til forberedelsen. Forløbet drøftes på henholdsvis personalemøde og forældrebestyrelsesmøder så tæt på overgangen som muligt. I starten af det nye skoleår evaluerer ledelsen fra SFO, skole og børnehave forløbet, med henblik på eventuelle ændringer året efter. Vores børnehave mødes to formiddage med øvrige bør

12 Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres nehaver i SFO i maj måned, hvor børnene møder hinanden samt primærpædagoger fra SFOen. Overlevering mellem alle dagtilbud fungerer optimalt i forhold til børn med særlige behov At der bliver afholdt relevante netværksmøder med deltagelse af forældre, pædagoger, dagplejere hvis overgang fra dagpleje, skole, Sfo og PPR. Hvis nødvendigt også familieafdelingen. At nødvendige møder bliver afholdt og altid med deltagelse af forældre November 2011 evalueres i kompetenceforum om nødvendige antal møder har været afholdt. Fokus på arbejdet i Kompetenceforum med henblik på at skabe en udvikling af praksis. At arbejde i kompetenceforum er en platform for arbejdet med børn med særlige behov På møde i kompetenceforum december 2010 drøftes hvorledes arbejdet i kompetenceforum kan udvikles. Der aftales at fortsætte den gode praksis i forhold til gensidige drøftelser og sparring PPR og børnehavens perso- At arbejdet i kompetenceforum udvikler den pædagogiske praksis. At inddragelse af supervisionsmetode vil føre til forstyrrelser som gør, at vi opdager nye indfaldsvinkler til arbejdet med konkrete At vi på kompetenceforum i november 2011 kan finde fælles eksempler på, at der er sket en udvikling af praksis. At vi drøfter om vi er lykkedes med udvikling af nye supervisionsmetoder

13 Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres nale imellem. børn/problemstillinger. Der aftales at vi inddrager nye supervisionsmetoder og konkret afprøver reflekterende team med psykolog som inteviewer i forhold til primærpædagog. Samspilstemaerne fra ICDP være afsættet. 5.4 Mål for Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres Gennem målrettet arbejde med socialisering og social inklusion, give børnene en oplevelse af at være en værdifuld deltager i sociale fællesskaber. Opbygge fællesskaber som gør, at alle børn føler sig set og hørt i samspillet med øvrige børn og voksne Alle medarbejdere bruger samspilstemaerne fra ICDP som metode for herigennem opmuntre til deltagelse i fællesskabet. Pædagogerne vil At der i dagligdagen samt på personalemøder bliver rettet fokus på historiefortælling personalet imellem, hvor inklusion er lykkedes. At den gode historie Referater fra personalemøde dokumenterer, at den gode fortælling er medtaget. Leder sikre sig i dialog med pædagogerne, at forældrene

14 Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres iagttage og analysere samspillet med det enkelte barn og børnegruppen for herigennem at styrke den voksnes mulighed for at møde og forstå det enkelte barn/børnegruppen. Personale skal på skift medtage den gode historie på personalemøde, som skal beskrive, hvordan og hvorfor inklusion er lykkedes. om deltagelse i fællesskabet kan formidles/deles med forældrene. At en del af dokumentationen foregår via billedokumentation med tekst til i børnehaven. Personalet bruger dokumentationen positivt til at styrke barnets og forældrenes oplevelse af, at barnet er en del af et fællesskab. bliver delagtiggjort i de ting der lykkes omkring deres barn. Personalet observerer forældrenes reaktion på billede dokumentationen af, at deres barn indgår i et fællesskab. Inddrage forældrene og dele oplevelser med dem, for herigennem at arbejde sammen med dem om, at skabe den gode relation til andre børn. (gode legekammerater). Udnytte ressourcerne hos èn bestemt pædagog, som har særlige kompetencer i forhold til ar- Personaleressourcerne vi sætter af til dette arbejde er med til at in Leder sikrer løbende, at der sker en fordeling i forhold til hvilke børn denne pædagog skal rette

15 Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres bejdet med børn med særlig behov. kludere disse børn i fællesskabet. særlig fokus mod. Udvikle den pædagogiske praksis i læreplanstemaet Natur og naturfænomener. Deltagelse i projekt NAT SATS i Jammerbugt Kommune 2 pædagoger deltager i kursusforløb som retter fokus mod at vække børnenes naturlige nysgerrighed og lyst til at lære. At pædagogernes kompetencer udvikles i forhold til at arbejde med natur og naturfænomener. At pædagogerne får formidlet læringsstilen således at børnenes engagement og nysgerrighed skærpes. På personalemøde i juni måned drøftes forløbet, som dokumenteres i et EVAskema (proces og evalueringsskema) med henblik på at vurdere børn og personalets udbytte af deltagelse i projektet. Bibeholde Det grønne flag, modtaget af Friluftsrådet i Udover deltagelse i projekt NAT SAT lave et naturfagligt projekt mere som opfylder kravene til Det grønne flag. At vi igen i 2011 kan hejse Det grønne flag i børnehaven November i 2011 dokumenteres om vi har modtaget Det grønne flag igen

16 5.5 Mål for Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Metode til evaluering af succeskriterierne ens resultat, herunder evt. vurderinger af hvad der skal ændres At medarbejderen har eller får de nødvendige kompetencer for at opfylde overordnede mål for børnehavens virke. At sikre at personalet målrettet arbejder efter de retningslinjer de er beskrevet i børnepolitikken, læreplaner og aftalestyring At personalet har eller får de kompetencer der kræves for at indfri de overordnede krav. Leder evaluerer i Mus samtaler med medarbejderne om der er behov for kompetenceudvikling. At medarbejderne trives i arbejdet At medarbejderne føler sig medinddraget i den pædagogiske udvikling og føler sig anerkendt i udførelsen af arbejdet. At medarbejdertrivsel afspejler sig i trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderne udviser engagement og lyst til udvikling. Leder evaluerer i Mus samtalen med medarbejderen om denne trives i jobbet. fra Jammerbugt kommunes trivselsundersøgelse i foråret 2011 medinddrages. Kvalificerer den pædagogiske kompetence i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Læreplanstema samt børn med særlige behov medtænkes. En pædagog deltager i servicestyrelsens uddannelsesaktiviteter omhandlende ny viden og efteruddannelse i, hvordan vi bedst hjælper børn medsproglige vanskeligheder. At det lykkes os at få en pædagog optaget på kurset. December 2011 evaluerer leder og pædagoger om uddannelsesforløbet er startet, og om det har haft nogen effekt i forholdt til børn med sproglige vanskeligheder

17 6.0 Særlige vilkår Her angives såfremt der måtte være særlige vilkår der gør sig gældende for institutionen/fagområdet. 7.0 Særlige vilkår Jammerbugt Kommune tildeler lønsum ud fra gennemsnitslønninger, som beskrevet i afsnit 5.2. Personalet i Blokhusvejens Børnehave har en relativ høj anciennitet og dermed også et lønniveau pr. medarbejder, der ligger højere end gennemsnitslønnen. Dette har betydning for bemandingen i hverdagen i form af færre personaletimer i forhold til normering (antal timer pr. barn pr. uge). Lønbudgettet tildeles ud fra det indskrevne børnetal. I december måned opgøres hvor mange børn, der i gennemsnit har været indskrevet i børnehaven, og budgettet tilrettes efterfølgende i opadgående eller nedadgående retning. Denne model kræver at børnehavelederen følger budgettet tæt og hele tiden holder sig for øje, at det fremadrettet kan blive nødvendigt at skære i personaletimerne, såfremt normeringen på det formodede børn ikke opnås. Dette kan afstedkomme utryghed i ansættelsen hos noget personale. Modellen bevirker også, at det faktiske børnetal og personaletimer ikke altid kan være i overensstemmelse med hinanden. Vi får løbende en prognose fra pladsanvisningen om forventet børnetal, men da der kan ske ændringer i denne og personalets opsigelsesvarsler skal overholdes, kan der i perioder være uoverensstemmelse mellem børn og personaletimer. Kan være nødvendigt at spare op til lønudgifter i august måned, og frem til der er fyldt op til normeret børnetal. Kan i andre perioder hvis børnetallet stiger væsentligt over normeringen være behov for at tidsbegrænse ansatte. Svigende børnetal kræver også fokus på økonomien omkring børnehavens madordning idet personaletimer her heller ikke altid kan stemme overens med den forældrebetaling børnehaven modtager ril madordningen. Vi kan ændre på køb af mad men ikke på personaleressourcer i nedadgående retning. (opsigelsesvarsel). Børnehaven har mange lovbestemte opgaver som skal løses i hverdagen (eks.: læreplaner og sprogscreening udarbejdelse af børnemiljø vurderinger/bmv). Endvidere er opgaveløsning omkring børn med særlige behov en del af den daglige opgaveløsning modsat tidligere, hvor opgaveløsningen lå hos eksternt støttepædagogkorps. Udarbejdelse af handleplaner og ændring af de professionelles opgaveløsning til konsulentbistand har medført øget arbejdspres

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale Jammerbugt kommune. Harriet Meisner Jens Jungersen Tine Hedemann Tjell. Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder. Aftalen gælder for 2014

Aftale Jammerbugt kommune. Harriet Meisner Jens Jungersen Tine Hedemann Tjell. Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder. Aftalen gælder for 2014 Aftale 2014 Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring i Jammerbugt

Læs mere

Aftale 2015. Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe

Aftale 2015. Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe Aftale 2015 Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Dorte Studsgaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder - 1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale Skovsgård Børnehave

Aftale Skovsgård Børnehave Aftale 2014 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale Aftaleområdets navn

Aftale Aftaleområdets navn Aftale 2011 Aftaleområdets navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Børnechef Søren BrinK Udvalgsformand Lisbeth Christensen Aftaleholder Aftalen gælder for 2011-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Sammenlægningsudvalget

Læs mere

Aftale 2015 DAGPLEJEN

Aftale 2015 DAGPLEJEN Aftale 2015 DAGPLEJEN Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Ellen Matthäi Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2015-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2015. Friluftbørnehaven Thomasmindeparken

Aftale 2015. Friluftbørnehaven Thomasmindeparken Aftale 2015 Friluftbørnehaven Thomasmindeparken Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Anni S. Andreasen. Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2015-1 - 1.0 Introduktion til

Læs mere

Aftale Anlægsvejens Børnehave

Aftale Anlægsvejens Børnehave Aftale 2015 Anlægsvejens Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Anni S. Andreasen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2015-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring

Læs mere

Aftale Børnehaven Thomasmindeparken

Aftale Børnehaven Thomasmindeparken Aftale 2012 Evalueret december 20122 Børnehaven Thomasmindeparken Jammerbugt kommune Harriet Meisner Børnechef Søren Brink Udvalgsformand Anni S. Andreasen Aftaleholder Aftalen gælder for 2012-1 - 1.0

Læs mere

Aftale Dagtilbuddets navn

Aftale Dagtilbuddets navn Aftale 2015 Dagtilbuddets navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Bente Hyttel Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2015-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale 2014 DAGPLEJEN

Aftale 2014 DAGPLEJEN Aftale 2014 DAGPLEJEN Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Ellen Matthäi Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Aftale Friluftbørnehaven Thomasmindeparken. Jammerbugt kommune. Harriet Meisner Søren Brink Anni S. Andreasen

Aftale Friluftbørnehaven Thomasmindeparken. Jammerbugt kommune. Harriet Meisner Søren Brink Anni S. Andreasen Aftale 2014 Friluftbørnehaven Thomasmindeparken Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Anni S. Andreasen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale 2014. Børnehaven Regnbuen Nørhalne

Aftale 2014. Børnehaven Regnbuen Nørhalne Aftale 2014 Børnehaven Regnbuen Nørhalne Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Kenny Kjæhr Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2014-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 04.02.2013 kl. 13:00 Møedelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 04.02.2013 Punkter på åbent møde: 11. Evaluering af aftaler dagtilbud

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik De overordnede rammebeskrivelser af overgangene i barnets / den unges liv Juni 2012 Forord Tema 5 i den sammenhængende børnepolitik omhandler overgangene i barnets / den

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Ebbedal

Årsrapport 2009 for Børnehuset Ebbedal Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag Vi har i 2009 haft 3 fælles kommunale resultatkrav og et område specifikt resultatkrav. Alle 3 fælles kommunale er indfriet og det område specifikke er delvist

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Årsrapport 2009 for Lerbjerg vuggestue

Årsrapport 2009 for Lerbjerg vuggestue Årsrapport 2009 for Side 1 af 8 1. Sammendrag Lerbjerg Vuggestue har i 2009 arbejdet med 7 resultatkrav. I lighed med sidste år har vi valgt kun at arbejde med de centralt udmeldte mål, som gælder for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere