HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL"

Transkript

1 HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i Hvidvasksekretariatet har således i alt modtaget underretninger, hvilket svarer til en stigning på ca. 13 % sammenlignet med Udviklingen er tilfredsstillende og vidner om et vedvarende øget fokus på bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering blandt de underretningspligtige. En underretning kan vedrøre en eller flere mistænkelige transaktioner. Som det ses af nedenstående skema, indeholdt de underretninger, der blev modtaget i 2013, oplysning om i alt mistænkelige transaktioner. Underretter Underretninger Transaktioner Revisorer 6 9 Pengeinstitutter Udstedere af elektroniske penge 0 0 Vekselbureauer Spiludbydere Forsikringsselskaber 0 0 Investeringsselskaber 0 0 Advokater 7 28 Leasing- og finansieringsinstitutter Livsforsikrings- og pensionsselskaber 0 0 Pengeoverførere Realkreditselskaber Ejendomsmæglere 0 0 Sparevirksomheder 0 0 Serviceprovidere 1 1 Skatterådgivere eller eksterne bogholdere 1 1 Andre 7 29 I alt De nedenstående diagrammer viser fordelingen af underretninger på de enkelte brancher.

2 1. PROCENTDEL AF UNDERRETNINGER FORDELT PÅ BRANCHER. 2. TRANSAKTIONERNES PROCENTVISE FORDELING PÅ UNDERRETTENDE BRANCHER. 2

3 Som det fremgår af skemaet og diagrammerne, har pengeinstitutterne i 2013 bidraget med godt to tredjedele af det samlede antal indgåede underretninger og en endnu større del af det samlede antal omfattede transaktioner, hvilket er belæg for det gode samarbejde og pengeinstitutternes fortsat store opmærksomhed på hvidvaskområdet. Sammenlignet med 2012 er antallet af underretninger fra leasing- og finansieringsinstitutter samt spiludbydere steget markant i 2013, hvilket indikerer en stigende opmærksomhed på risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i disse brancher. Hvidvasksekretariatet har i 2013 kunnet konstatere et mindre fald i antallet af underretninger fra både pengeoverførere og vekselkontorer. Det er dog vores samlede opfattelse, at man også i disse brancher er meget opmærksom på arbejdet med hvidvaskopgaverne og på den måde bidrager til bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet. Hvidvasksekretariatet er fortsat meget interesseret i at højne opmærksomheden på forpligtelserne efter hvidvaskloven i brancher, der fortsat ikke er så stærkt repræsenterede i den samlede opgørelse over afgivne underretninger til Hvidvasksekretariatet. Blandt disse brancher kan nævnes advokater, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og revisorer. Nedenfor er antallet af underretninger, som i årene er modtaget i Hvidvasksekretariatet, opgjort på de forskellige brancher: Antal underretninger Underretter gruppe Revisorer Pengeinstitutter Vekselbureauer Spiludbydere* Forsikringsselskaber Advokater Leasing- og finansieringsinstitutter Pengeoverførere Realkreditselskaber Ejendomsmæglere Andre Total

4 *Siden 2012 omfatter spiludbydere både landbaserede kasinoer og onlinebaserede spillevirksomheder Tabellen vedrører kun underretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget i henhold til hvidvaskloven og spilleloven. Der indgår ikke de oplysninger, som modtages i medfør af konkurslovens 110 og revisorlovens 22. Analyse af underretninger fra en sektor Pengeinstitutterne afgiver som beskrevet ovenfor det største antal underretninger til Hvidvasksekretarietet efter hvidvaskloven. Hvidvasksekretariatet har lige som i 2012 analyseret underretningerne fra pengeinstitutterne, da der er tale om en sektor med mange virksomheder af meget forskellig størrelse. Det nedenstående diagram viser, hvorledes underretningerne fra pengeinstitutterne er fordelt på de enkelte banker og sparekasser. Diagrammet indeholder oplysninger om 93 pengeinstitutter. Hvidvasksekretariatet har som i 2012 analyseret de samlede tal for pengeinstitutterne nærmere. Pengeinstitutterne afgiver som beskrevet ovenfor det største antal underretninger til Hvidvasksekretarietet efter hvidvaskloven. Det kan have særlig interesse at analysere underretningerne fra pengeinstitutterne nærmere, da der er tale om en sektor med mange virksomheder af meget forskellig størrelse. Det nedenstående diagram viser, hvorledes underretningerne fra pengeinstitutterne er fordelt på de enkelte banker og sparekasser. Diagrammet indeholder oplysninger om 93 pengeinstitutter. Det fremgår af diagrammet, at 28% af pengeinstitutterne (26 pengeinstitutter) slet ikke har afgivet underretninger i 2013, mens 31% (29 pengeinstitutter) alene har afgivet mellem 1 og 5 underretninger. 8% af pengeinstitutterne (7 pengeinstitutter) havde hver især afgivet over 100 underretninger. Afgivne efterretninger Når Hvidvasksekretariatet modtager underretninger om mistænkelige transaktioner, sagsbehandles og analyseres disse, hvorefter oplysningerne søges koordineret med Det fremgår af diagrammet, at 28% af pengeinstitutterne (26 pengeinstitutter) slet ikke har afgivet underretninger i 2013, mens 31% (29 pengeinstitutter) alene har 4

5 afgivet mellem 1 og 5 underretninger. 8% af pengeinstitutterne (7 pengeinstitutter) havde hver især afgivet over 100 underretninger. Sammenlignet med 2012, hvor 32 % af pengeinstitutterne (31 pengeinstitutter) ikke afgav nogle underretninger, 33% (32 pengeinstitutter) alene afgav mellem 1 og 5 underretninger og 5 % af pengeinstitutterne (5 pengeinstitutter) hver havde afgivet over 100 underretninger, kan Hvidvasksekretariatet konstatere, at udviklingen i antal afgivne underretninger fra sektoren generelt er god. Hvidvasksekretariatet finder dog stadig, at der er grund til særlig opmærksomhed på antallet af underretninger fra pengeinstitutterne. Afgivne efterretninger Når Hvidvasksekretariatet modtager underretninger om mistænkelige transaktioner, sagsbehandles og analyseres disse, hvorefter oplysningerne søges koordineret med eksisterende sager eller bruges til opstart af nye sager. Kan oplysningerne anvendes i sager om mulig økonomisk kriminalitet, hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme, videregives de i efterretningsrapporter til politiet eller PET. I andre tilfælde videregives de som efterretningsrapporter til andre myndigheder til brug for deres tilsyn og kontrolopgaver mv. I 2013 er der afgivet 769 efterretningsrapporter fra Hvidvasksekretariatet til dansk politi og andre danske myndigheder. Derudover er der afgivet 349 rapporter fra Hvidvasksekretariatet til den i SØIK nyoprettede enhed vedrørende kædesvig. Dermed er der i 2013 i alt videregivet efterretningsrapporter fra Hvidvasksekretariatet, hvilket er ca. 31 % flere efterretningsrapporter end i 2012, hvor vi afgav i alt 766 efterretningsrapporter, og næsten dobbelt så mange rapporter som i 2011, hvor vi afgav 611 efterretningsrapporter. I nedenstående skema er anført andelen af afgivne efterretningsrapporter i 2013 fordelt på myndigheder: Politiet 428 Skat 339 Kædesvigenheden 349 Finanstilsynet 2 En efterretningsrapport kan omhandle efterretninger fra en eller flere hvidvaskunderretninger. Den resterende del af underretningerne er blevet færdigbehandlet i Hvidvasksekretariatet eller i den øvrige del af SØIK. 5

6 Styrket indsats mod kædesvig Som led i en styrket indsats mod kædesvig har SØIK i 2013 oprettet en særlig enhed vedrørende kædesvig. Denne enhed skal i samarbejde med Hvidvasksekretariatet og SKAT medvirke til en hurtig, proaktiv og ensartet opfølgning på sager vedrørende kædesvig blandt andet på baggrund af analyser af hvidvaskunderretninger med indikationer på kædesvig. I 2013 har Hvidvasksekretariatet modtaget 433 underretninger med indikationer på kædesvig. Disse underretninger indeholdt mistænkelige transaktioner til en samlet værdi af ikke under 1.5 milliarder kroner. Sporingsgruppens arbejde i 2013 I løbet af 2013 har Sporingsgruppen ydet assistance i 86 sager og i den forbindelse beslaglagt udbytte/værdier for ca. 66 millioner kroner. Det mest værdifulde aktiv var en helikopter, som blev beslaglagt efter anmodning fra politiet i Finland. Assistancen i de 86 sager var fordelt med 42 sager, som vedrørte politikredsene, mens 19 sager angik assistance til SØIK. De resterende 25 sager bestod i assistance til udenlandske efterforskninger vedrørende sporing af udbytte eller værdier i Danmark. For så vidt angår de 42 sager med bistand til politikredsene var 9 assistancer af større omfang, hvor gruppen i tæt samarbejde med de lokale sagsbehandlere forestod en væsentlig del af den finansielle efterforskning, herunder sporing af aktiver i Danmark og udlandet, indhentelse af kendelser og udfærdigelse af internationale retsanmodninger. I de øvrige 33 sager vejledte gruppen politikredsene med hensyn til udfærdigelse af anmodninger til domstolene, internationale retsanmodninger, forespørgsler om udbytte/værdier nationalt og internationalt samt bistand med hensyn til sikringsakter vedrørende beslaglagte effekter. Med hensyn til de 19 sager med bistand til SØIK var 9 assistancer af større karakter, mens de resterende 10 var mindre assistancer. Endelig har gruppen i tæt samarbejde med udenlandsk politi og anklagemyndighed, herunder ved afgivelse af vidneforklaring for en udenlandsk domstol, fået anerkendt den danske konfiskationsafgørelse vedrørende Stein Baggers svenske samarbejdspartner Per Mikael Ljungman på Jersey. Den danske 6

7 konfiskationsafgørelse er således blevet fuldbyrdet på Jersey med hensyn til et beløb svarende til ca. 1 million kr Bankkonti Biler Både Friværdi i fast ejendom Friværdi i fritidshuse Kapitalandele Kontanter Kunst og indbo Motorcykler Smykker og ure Fly Øvrige værdier I alt Konkrete sager Som det fremgår ovenfor afgiver Hvidvasksekretariatet hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget af virksomheder under hvidvaskloven. Nedenfor refereres en række af de straffedomme, som er resultatet af hvidvaskunderretninger fra tidligere år. Skattesvig i forbindelse med indgivelse af skattepligtig indkomst Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto. Der var tale om indsættelse af store kontante beløb. Sagens efterforskning viste, at en person T i sin selvangivelse havde udeholdt overskud af sin virksomhed og angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med ca kr. Derudover havde T afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne om bidragsgrundlaget i forhold til beregning af arbejdsmarkedsbidrag, hvorved staten blev unddraget ca kr. T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. 7

8 T erkendte sig skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven, men påstod frifindelse for overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven. Retten i Helsingør afsagde dom den 26. januar 2012 og fandt T skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven. T blev idømt en betinget fængselsstraf i 40 dage og en tillægsbøde på kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på den lange sagsbehandlingstid samt forholdets karakter og størrelsen på det unddragne beløb. Moms- og skattesvig ved manglende indeholdelser til SKAT Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en usædvanlig transaktion på en privatkonto tilhørende T. Der var tale om en indbetaling på kr., som umiddelbart efter indsættelsen blev hævet kontant. Efterforskningen af sagen viste, at T i perioden 1. oktober 31. december 2007 som indehaver af en virksomhed havde undladt at indgive momsangivelser, ligesom T havde udbetalt løn til ansatte uden at have indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Overtrædelserne førte til, at staten blev unddraget sammenlagt ca kr. T blev tiltalt for overtrædelse af momsloven og kildeskatteloven. Ved Købehavns Byrets dom af 23. januar 2012 blev T fundet skyldig og straffet med fængsel i 3 måneder samt idømt en tillægsbøde på kr. Den 19. april 2012 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom. Moms- og skattesvig samt dokumentfalsk af grov karakter - kædesvig Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 og 2009 underretninger om en række atypiske transaktioner vedrørende konti tilhørende virksomheder, som T og T1 var ejere af. Efterforskningen viste, at T og T1 som ejere og direktører i virksomhederne blandt andet havde undladt at opfylde virksomhedernes pligter til at indeholde A-skat for et ukendt antal ansatte, ligesom T og T1 udbetalte sorte lønninger via virksomhederne, således at der ikke blev afregnet moms, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. T og T1 havde endvidere udfærdiget en række falske fakturaer. 8

9 T og T1 blev blandt andet tiltalt for dokumentfalsk og moms- og skattesvig af særlig grov karakter. Retten i Glostrup afgjorde sagen den 28. juni 2013, og T blev i den forbindelse straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder samt idømt en tillægsbøde på kr. Straffen for T1 blev fastsat til fængsel i 4 år, samt en tillægsbøde på kr. Ved straffastsættelsen lagde retten vægt på, at T og T1 i forening og efter nøje forudgående planlægning gennem en årrække havde gjort sig skyldig i overtrædelser af skatte- og afgiftsloven af særlig grov karakter. Der blev ved dommen endvidere konfiskeret pengebeløb for i alt ca kr., lige som der blev konfiskeret andre værdier, herunder blandt andet smykker. De tiltalte blev endvidere dømt til at betale i alt ca kr. til SKAT. Moms- og skattesvig af særlig grov karakter - kædesvig Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 fem underretninger vedrørende en række atypiske transaktioner mellem nogle personer og virksomheder. Der var blandt andet tale om en række større indbetalinger, som hver gang blev hævet i kontanter umiddelbart efter. Sagens efterforskning viste, at en person T som indehaver og direktør af to virksomheder blandt andet havde afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrol, ligesom han havde været ansvarlig for virksomhedernes undladelse af at indeholde arbejdsmarkedsbidrag. T blev tiltalt for blandt moms- og skattesvig af særlig grov karakter. Ved Retten i Holstebros dom af 30. juni 2011 blev T fundet skyldig i størstedelen af den rejste tiltale, og T blev idømt en fængselsstraf i 1 år og 4 måneder samt en tillægsbøde på kr. Tiltalte blev endvidere frakendt retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, ligesom han blev frakendt retten til at være stifter af, direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i visse selskaber og foreninger. Den 4. januar 2012 stadfæstede Vestre Landsret dommen, dog med den ændring, at der ikke skulle ske rettighedsfrakendelse henset til den tid, der var forløbet siden forholdene blev begået, og da T ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. 9

10 Moms- og skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2008 underretning vedrørende tre konti tilhørende henholdsvis en virksomhed og to private personer, herunder T. Efterforskningen viste, at T blandt andet havde drevet uregistreret virksomhed, og at han trods manglende momsregistrering udsendte fakturaer fra virksomheden med moms. T havde endvidere ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af løn til ansatte. T blev tiltalt for moms og skattesvig af særlig grov karakter. T erkendte sig skyldig og blev ved Retten i Roskilde den 18. april 2013 dømt til fængsel i 1 år, hvoraf halvdelen af straffen blev gjort betinget. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. Moms- og skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2009 underretning om en række atypisk store transaktioner på en konto tilhørende T. T havde fået overført usædvanligt store beløb på sin konto og umiddelbart efter indsættelsen blev beløbene hævet kontant. Efterforskningen viste, at T havde drevet en uregistreret virksomhed, ligesom han havde undladt at indgive momsangivelser. T havde endvidere udbetalt løn til ansatte uden at indeholde A-skat og AM-bidrag. T blev tiltalt for moms- og skattesvig af særlig grov karakter. T havde uden forbehold erklæret sig skyldig, og Retten på Frederiksberg afsagde dom den 17. oktober 2012, hvor T blev straffet med fængsel i 9 måneder samt en bøde på kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det unddragne beløb. Momssvig af særlig grov karakter og forsøg på bedrageri Hvidvasksekretariatet modtog i 2009 underretning om udsædvanlige transaktioner vedrørende en konto, som T havde oprettet til en nystartet virksomhed. Den første transaktion på kontoen var en større indbetaling fra SKAT, som efterfølgende blev overført til andre konti eller hævet kontant. Der sås ikke anden aktivitet på kontoen. Efterforskningen af sagen viste, at T havde indgivet urigtige momsangivelser med negativt momstilsvar, uagtet at der ikke var erhvervsmæssige aktiviteter i virksomheden. 10

11 Efterforskningen viste endvidere, at en anden person T1 ligeledes havde indgivet urigtige momsangivelser for sin virksomhed, hvilken der heller ikke var erhvervsmæssig aktivitet i. T1 havde endvidere begået dokumentfalsk i forbindelse med stiftelsen af sin virksomhed. T og T1 havde ved flere lejligheder forsøgt at få en række virksomheder til at levere varer og serviceydelser til det af T1 oprettede illikvide selskab, uden at de tiltalte havde vilje eller evne til at betale for varerne og serviceydelserne. T blev tiltalt for forsøg på bedrageri samt moms- og skattesvig af særlig grov karakter. T1 blev tiltalt for dokumentfalsk, bedrageri og momssvig. Retten i Aalborg afsagde dom den 19. januar 2012 og idømte T en fængselsstraf på 1 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på kr. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på planlægningsgraden og organiseringen af forbrydelsen, beløbenes størrelser, samt at T havde haft en ledende rolle i forløbet. T1 blev idømt en fængselsstraf på 8 måneder og blev tilpligtet at betale erstatning. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at T1 havde haft en mere underordnet rolle i sagen. Moms- og skattesvig af særlig grov karakter - kædesvig Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 i alt fire underretninger vedrørende nogle personer og virksomheder, der muligvis var involveret i kædesvig. Efterforskningen viste, at fire personer T1, T2, T3 og T4 gennem flere år og gennem flere virksomheder havde begået forskellige overtrædelser af særlig grov karakter af momsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven, blandt andet ved at have drevet momspligtig virksomhed uden registrering, i hvilken forbindelse de tiltalte havde udstedt fakturaer med deklareret moms, ligesom de tiltalte blandt andet havde undladt at indeholde A-skat i forbindelse med udbetaling af løn til ansatte. Der blev rejst tiltale mod de fire personer for moms- og skattesvig af særlig grov karakter, ligesom en af personerne endvidere blev tiltalt for bedrageri. Retten i Nykøbing fandt den 31. maj 2013 de tiltalte skyldige i en del af den rejste tiltale. 11

12 T1 blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på kr., ligesom han i 5 år blev frakendt retten til at være stifter af, direktør eller medlem af bestyrelsen i visse selskaber og foreninger. T2 blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på kr. T3 blev straffet med fængsel i 1 år samt en tillægsbøde på kr. T4 blev straffet med fængsel i 10 måneder samt en tillægsbøde på kr. Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en atypisk transaktion vedrørende en større overførsel fra udlandet, der var indsat på en persons konto på foranledning af dennes far T. Efterforskningen af sagen viste, at T havde solgt en værdifuld bil uagtet, at der var givet håndpant og tinglyst et udlæg i bilen. T blev tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed Retten i Hillerød fandt den 12. december 2013 T skyldig i skyldnersvig vedrørende euro og idømte T en fængselsstraf i 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på beløbets størrelse. Sagen er anket til landsretten. Hæleri i forbindelse med tyveri fra bankkonto Hvidvasksekretariatet modtog i 2009 underretning om 2 atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var på kontoen indsat beløb hidrørende fra berigelsesforbrydelser begået mod andre personers bankkonti. T disponerede straks efter indsættelsen over beløbene. T blev tiltalt for hæleri. Retten i Glostrup afsagde dom den 26. oktober 2012, og T blev fundet skyldig i hæleri. Straffen blev fastsat til fængsel i 8 måneder og blev gjort betinget med prøvetid på 2 år med krav om 120 timers samfundstjeneste. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på karakteren og omfanget af overtrædelserne, herunder beløbets størrelse. 12

13 Hæleri i forbindelse med tyveri fra bankkonto Hvidvasksekretariatet modtog i 2009 underretning om en atypisk transaktion på en konto tilhørende T. Der var tale om en overførsel på kr., som stammede fra et netbankindbrud på en anden persons konto. Sagens efterforskning viste, at T havde modtaget beløbet og forsøgt at overføre det videre til en russisk konto, til trods for at han var bekendt med, eller bestemt formodede, at det stammede fra en strafbar lovovertrædelse. T blev tiltalt for hæleri. Københavns byret afsagde dom den 15.oktober 2010, og T blev idømt fængsel i 60 dage. Straffen blev gjort betinget med krav om samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på beløbets størrelse samt tiltaltes gode personlige forhold. Bedrageri ved oprettelse af benzinkort samt låneaftale Hvidvasksekretariatet modtog i 2009 underretning om en række atypiske transaktioner på en lønkonto tilhørende en person T. Det drejede sig om to større overførsler fra en erhvervsvirksomhed, hvilke umiddelbart efter indsættelsen blev hævet kontant. Efterforskningen viste, at T havde bestilt flere benzinkort til sin virksomhed, som T og dennes medarbejdere benyttede, uagtet at hverken T eller selskabet havde evne eller vilje til at betale for dette forbrug. Efterforskningen viste endvidere, at T havde indgået eller medvirket til indgåelsen af en låneaftale på et svigagtigt grundlag, hvorved et finansieringsselskab led et formuetab på kr. T1, hvis navn var blevet anvendt ved låneansøgningen, blev tiltalt for medvirken til bedrageri i forbindelse med låneaftalen. Begge blev tiltalt for bedrageri. Retten i Glostrup fandt T skyldig i forhold 1 og 2 og fastsatte straffen til 6 måneders fængsel, hvoraf halvdelen gjordes betinget. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning. 13

14 Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdets karakter samt den lange sagsbehandlingstid. T1 frifandtes for tiltalen. Den 7. juli 2012 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom. Bedrageri i forbindelse med salg af elektronikvarer på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2011 underretning om adskillige udsædvanlige indbetalinger på en konto tilhørende T. Der var tale om beløb modtaget fra privatpersoner, tilsyneladende som betaling for diverse elektronikvarer. Efterforskningen viste, at T i over 100 tilfælde havde udbudt elektronikvarer til salg på internettet, hvilke T hverken havde evne eller vilje til at levere. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri. Retten i Sønderborg afsagde dom den 1 november 2012 og fandt T skyldig i alle forhold i overensstemmelse med T s uforbeholdne tilståelse. T blev idømt 1 års fængsel samt blev tilpligtet at betale erstatning. Byrettens dom blev anket til Vestre Landsret, som den 21. maj 2013 frifandt T for fængselsstraf, idet retten fandt en anden straffølge mest formålstjenlig. Bedrageri ved annoncering om salg af Iphones og Ipads over internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var tale om flere indsættelser af beløb på kontoen med Ipad eller Iphone i teksten. Derudover havde banken modtaget en henvendelse fra en ung kvinde, som havde indsat penge på kontoen for en Ipad, hvilken hun ikke havde modtaget. Efterforskningen viste, at T i 7 tilfælde havde indgået handler over internettet om salg af Iphones, IPads og computere, hvilke T ikke havde til hensigt at levere. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Esbjerg den 9. april 2013 T skyldig i bedrageri. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 60 dage, og T blev endvidere tilpligtet at svare erstaning. 14

15 Bedrageri ved annoncering om salg af billetter til koncerter og sportskampe over internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var tale om indsættelse af beløb på kontoen fra en række privatpersoner, og beløbene blev straks efter hævet. Efterforskningen af sagen viste, at T i 28 tilfælde gennem internettet havde annonceret og solgt billetter til koncerter og sportskampe, hvilke han hverken havde evne eller vilje til at levere. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri og trusler. T erklærede sig skyldig uden forbehold, og ved Retten i Odenses dom af 17. januar 2013, blev T straffet med fængsel i 4 måneder, ligesom T blev tilpligtet at betale erstatning. Bedrageri ved oprettelse af konti Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om udsædvanlig aktivitet på en konto tilhørende T. Kort efter oprettelsen af kontoen modtog T en udsædvanlig stor bankoverførsel fra en anden dansk bankkunde, og T forsøgte herefter at hæve beløbet kontant. Efterforskningen viste, at T havde oprettet kontoen i forventning om modtagelse af en udenlandsk overførsel på euro, hvilket beløb T ønskede at hæve kontant. Få dage senere modtog T en overførsel på kr. fra en anden dansk bankkunde og forsøgte ligeledes at hæve beløbet. T blev tiltalt for forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Retten i Glostrup afsagde dom den 17. juni 2013, og T blev straffet med 1 års betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på forholdets omfang og karakter, herunder planlægningsgraden og foreningen med flere gerningsmænd. Retten tog endvidere hensyn til, at T ikke var tidligere straffet og havde gode personlige forhold. Underslæb som følge af misbrug af kontoadgang Hvidvasksekretariatet modtog i 2011 og 2012 underretninger om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var tale om indbetalinger af større kontante beløb samt modtagelse af en udsædvanlig stor netbankoverførsel. 15

16 Efterforskningen viste, at T i sin stilling som handicapmedhjælper for en svært handicappet person, havde misbrugt adgangen til dennes kreditkort samt netbank, idet T havde hævet og overført betydelige beløb til eget forbrug. T blev tiltalt for underslæb. Retten i Glostrup afsagde dom den 7. december 2012 og fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Straffen blev fastsat til fængsel i 10 måneder, som blev gjort betinget med krav om samfundstjeneste. T blev endvidere frakendt retten til at udøve plejevirksomhed for en række samfundsgrupper. Endelig blev T tilpligtet at betale erstatning til den handicappede. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på T s personlige forhold, at T fuldt ud havde medvirket til sagens opklaring. Tyveri af maskiner fra byggeplads Hvidvasksekretariatet modtog i juli 2013 en underretning vedrørende et indestående på en privatkonto tilhørende T. Der var formodning om, at indeståendet stammede fra kriminel aktivitet. Efterforskningen viste, at T blandt andet have stjålet en minigraver, en gravemaskine og en dumper fra en byggeplads, hvilke han umiddelbart efter solgte til virksomheder i Norge og Danmark. T blev blandt andet tiltalte for tyveri. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse og sagens øvrige oplysninger, afsagde Retten på Frederiksberg den 4. september 2013 dom i sagen. T blev i den forbindelse idømt en fængselsstraf på 4 måneder, og han fik konfiskeret ca kr. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning. Salg af narkotika Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en atypisk transaktion vedrørende en konto tilhørende en privatperson T. Der var tale om et større beløb, som var indsat på T s konto med posteringsteksten Afregning brugt guld. Underretningen indgik i en efterforskning mod T og en anden person T1 vedrørende salg af kokain, hash og diazepam. T og T1 blev blandt andet tiltalt for salg af den nævnte narkotika. Den 4. juni 2012 afsagde retten i Sønderborg dom i sagen, og T blev i den forbindelse idømt en fængselsstraf på 1 år for blandt andet salg af kokain, hash og 16

17 diazepam. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forseelsens karakter og mængden af de fundne stoffer, og retten fandt på den baggrund ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. T1 blev frifundet for salg af kokain og diazepam, men blev dømt for blandt andet salg af hash. T1 blev i den forbindelse idømt en fængselsstraf på 60 dage, som på baggrund af det oplyste om T s personlige forhold undtagelsesvis fandtes forsvarlig at gøre betinget med en prøvetid på 2 år. Indsmugling af hårde stoffer med henblik på videresalg Hvidvasksekretariatet modtog i august 2013 underretning om en række atypiske indbetalinger på en privatkonto tilhørende T. Der var tale om en række overførsler fra forskellige personer, ligesom der også var sket flere kontante indbetalinger. Underretningen indgik i en sag, hvor efterforskningen viste, at T blandt andet havde indsmuglet ca. 1 kg heroin, ca. 1 kg kokain og ca. 2 kg amfetamin fra Holland til Danmark. T blev blandt andet tiltalt for salg med euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder. Retten i Næstved afsagde dom den 26. november 2013 og fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten udmålte straffen som en fællesstraf af fængsel i 11 år. Ved udmålingen lagde retten navnlig vægt på arten og mængden af de euforiserende stoffer. Ved dommen blev en række værdifulde effekter endvidere konfiskeret hos T. Dommen er anket til landsretten. Sager fra SKAT Hvidvaskunderretningerne indeholder nogle gange tegn på skatte- og momskriminalitet. Disse efterretninger sendes til politiet/og eller SKAT. SKAT har oplyst, at der i 2013 er afsluttet 124 sager, hvor der er indgået underretninger fra Hvidvasksekretariatet. Der er sket reguleringer i 102 sager med et samlet provenu på ca kr. Sagerne fordeler sig således: Projekt Antal modtagne Antal modtagne Samlet provenu i kr. hvidvaskunder- hvidvaskunder- retninger retninger med 17

18 reguleringer Bandekriminalitet Kædesvig Momskarruselsvig Svig negativ moms Hvidvask Økokrim Menneskehandel Øvrige sager I alt En række af de hvidvasksager, hvor SKAT foretager reguleringer, anmeldes efterfølgende til politiet. I 2013 er 11 sager, som SKAT har anmeldt til politiet, endt med bøde- og fængselsstraf. Sagerne fordeler sig således: Projekt Dom Bøder i kr. Fængsel i mdr. Bandekriminalitet Bandekriminalitet Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Kædesvig (underentreprenører) Momskarrusel Pantebrevskarrusel I alt

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 136/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2.

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld Eksempler på forsikringssvindeldomme 28.04.2016 Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld A, B og C blev tiltalt for bedrageri efter et biluheld de alle var involverede i. B forklarede, at årsagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2011 (J.nr. 2010-0021587).

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere