En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner"

Transkript

1 Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm

2 Indholdsfortegnelse 1. Emnefelt Indledning Problemformulering Metode Retskilder Afgrænsning Fremgangsmåde Pengeinstitutter og deres virksomhed Definition af pengeinstitutter Pengeinstitutvirksomhed pengeinstitutters kerneområder Accessorisk virksomhed pengeinstitutters grænseområder Kurssikring og forsikring pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed? Erstatningsret Erstatningsrettens formål og funktion Erstatningsrettens grundlæggende betingelser Lempelse og bortfald Den professionelles ansvar Professionsansvaret Rådgiveransvaret som professionsansvar Rådgiverbegrebet Offentligretlige forskrifter for finansielle virksomheder Perspektiver på ansvarsbedømmelsen i den juridiske litteratur Betragtninger vedrørende bevisbyrden Kurssikring Indledning til kurssikring Begrebet kurssikring Skal kunden gøres opmærksom på kurssikringsproblematikken? Indholdsmæssige krav til rådgivningen Side 1 af 66

3 5.5 Ansvar i tilknytning til eventuel aftale om eller fravalg af kurssikring Konklusion Formidling af forsikringsprodukter Indledning til forsikring Begrebet forsikring Generel formidling af forsikringsprodukter Anmeldelse ved indtrådt forsikringsbegivenhed Konklusion Samlet konklusion Abstract Litteraturliste Side 2 af 66

4 1. Emnefelt 1.1 Indledning I de seneste årtier har samfundet været præget af en tendens til, at de enkelte brancher i højere grad tilbyder ydelser og produkter, der traditionelt har været udbudt af andre brancher. Denne brancheglidning er blandt andet et resultat af, at finansielle virksomheder er nødsaget til konstant at udvikle deres produktportefølje for at kunne overleve i et presset marked med mange konkurrenter. Brancheglidningen medfører desuden en øget dynamik og gør det muligt for kunderne at få en bred, helhedsorienteret løsning ét sted. I dag udgør rådgivning på flere områder det primære indhold eller dog en stadig større del af den ydelse, som den professionelle part leverer. Brancheglidningen er også kommet til udtryk blandt pengeinstitutterne, som har ændret deres forretningsområder markant. Pengeinstitutterne driver ikke længere kun egentlig ind- og udlånsvirksomhed, da nye finansielle produkter løbende integreres i pengeinstitutternes produktportefølje. Disse nye produkters art udvider pengeinstitutternes virksomhedsområde til at omfatte opgaver, der også varetages af andre professionsudøvere. Da produkterne samtidig ofte er meget komplekse, efterspørges rådgivning i et stigende omfang. Når pengeinstitutterne vælger at indlemme produkter, der befinder sig i grænseområdet til den egentlige pengeinstitutvirksomhed, giver det anledning til at overveje, om ansvarsnormen på disse områder er lige så omfattende som den, der er gældende i tilknytning til deres kerneområder. Det kan anføres, at de traditionelle faggrænser udviskes, når den rådgivning, der ydes, inddrager aspekter fra flere fagområder. I relation til en sådan udviskning bør det overvejes, hvorvidt der i erstatningsretlig henseende er behov for en revurdering af den traditionelle inddeling af professionsudøvere efter klassiske fag som grundlag for ansvarsbedømmelsen. En nedbrydelse af faggrænserne kan medføre, at det bliver uklart, hvilken ansvarsstandard det pågældende forhold skal bedømmes efter, når rådgivningen er manglende eller utilstrækkelig. Man kan derfor stille sig selv følgende spørgsmål: Hvilken ansvarsmålestok skal rådgiveren så underlægges? Lovgivningsmagten har iagttaget en række initiativer, der opstiller de overordnede rammer for pengeinstitutternes rådgivning, men disse har ikke udmøntet sig i yderligere lovgivning med specifikke krav til, hvad rådgiverens ydelse skal indeholde. Problematikken i henhold til fastlæggelsen af ansvarsmålestokken for pengeinstituttets rådgivere bliver således relevant, når det viser sig, at den ydede rådgivning ikke har været tilstrækkelig og som følge heraf har medført et Side 3 af 66

5 økonomisk tab for kunden. Ansvarsbedømmelsen tager derfor sit udgangspunkt i dansk rets almindelige ansvarsgrundlag, culpaansvaret. I relation til det erstatningsretlige professionsansvar synes det naturligt, at pengeinstitutterne er underlagt den samme ansvarsbedømmelse som den traditionelle aktør på det respektive område, når rådgivningen er utilstrækkelig eller slet ikke er givet. Hvorvidt dette er tilfældet eller ej, er dette projekts fokus. 1.2 Problemformulering I denne fremstilling søges en afklaring på, hvorvidt der gælder den samme ansvarsnorm for pengeinstitutterne som for det enkelte områdes traditionelle aktør, når privatkunder rådgives om spørgsmål uden for pengeinstituttets kerneområder. Der tages udgangspunkt i rådgivning i relation til kurssikring og formidling af forsikringsprodukter, hvorefter pengeinstitutternes ansvarsnorm sammenholdes med henholdsvis advokatstandens ansvarsnorm i tilknytning til kurssikring og med forsikringsselskabernes ansvarsnorm ved formidling af forsikringsprodukter. Endeligt vurderes det, om en eventuel forskel på de respektive ansvarsbedømmelser kan forsvares ud fra pengeinstitutternes rolle på markedet. 1.3 Metode Formålet med dette projekt er at beskrive pengeinstitutternes ansvarsnorm ved manglende eller utilstrækkelig rådgivning i relation til kurssikring og formidling af forsikringsprodukter. Det er blevet udarbejdet under anvendelse af den traditionelle retsdogmatiske metode, der har til opgave at systematisere, beskrive, analysere og fortolke gældende ret. Projektet er primært baseret på fortolkning af den relevante lovgivning og analyse af retspraksis fra de danske domstole og praksis fra henholdsvis Pengeinstitutankenævnet og Ankenævnet for Forsikring. Det kunne være interessant at undersøge retsstillingen i de øvrige nordiske lande grundet de mange fællestræk i retsopfattelsen, men sådanne komparative undersøgelser er undladt grundet projektets størrelse. 1.4 Retskilder I projektet betragtes lovgivning, forarbejder, rets- og ankenævnspraksis samt sædvaner som retskilder. Fremstillingens empiriske grundlag baseres primært på afgørelser og kendelser, hvor et Side 4 af 66

6 pengeinstitut mødes med et anbringende om ansvarspådragende adfærd. Retskilderne anvendes i overensstemmelse med den traditionelle juridiske metode. Grundet sparsom domstolspraksis vedrørende pengeinstitutters erstatningsansvar som følge af manglende eller utilstrækkelig rådgivning i relation til kurssikring og formidling af forsikringsprodukter, har det været nødvendigt at inddrage et betydeligt omfang af kendelser fra henholdsvis Pengeinstitutankenævnet og Ankenævnet for Forsikring. Det er domstolene, der er præcedensdannende på retsområdet, og derfor vil disse afgørelser, når de forefindes, have størst betydning, og vil dermed danne det primære udgangspunkt i projektet. Ved anvendelse af ankenævnskendelser er det relevant at overveje den retskildemæssige værdi, hvorfor ankenævnenes sammensætning og kompetence samt kendelsernes retskildemæssige værdi vil blive beskrevet særskilt i de følgende afsnit Pengeinstitutankenævnet sammensætning og kompetence Pengeinstitutankenævnet er stiftet i 1988 af Finansrådet og Forbrugerrådet og godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren, jf. 5 i lov om forbrugerklager. Rammerne for ankenævnets virke findes i ankenævnets vedtægter, der oprindeligt er godkendt af Forbrugerklagenævnet, jf. lov om forbrugerklager 5, stk. 4 og 1 i bekendtgørelse nr. 598 af 14. juni Pengeinstitutankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber bortset fra realkreditselskaber og forsikringsselskaber, da der for disse er etableret særskilte nævn, samt klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Ankenævnet er ikke et disciplinærnævn. Derfor behandler det udelukkende klager vedrørende konkrete formueretlige tvister, hvilket skal forstås som spørgsmål af økonomisk karakter, i private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan tillige behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold, jf. vedtægternes 2, stk. 2. Nævnets sammensætning fremgår af vedtægternes Det nuværende formandskab er sammensat af en højesteretsdommer, der er formand, samt fire næstformænd, henholdsvis to landsretsdommere og to byretsdommere. Herudover er der på nuværende tidspunkt udpeget 12 ankenævnsmedlemmer af Finansrådet og 11 ankenævnsmedlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Ved den enkelte sags behandling deltager som udgangspunkt enten formanden eller en næstformand samt to medlemmer udpeget af Finansrådet og to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Side 5 af 66

7 Sagen forberedes af et sekretariat, der har til opgave at sørge for sagens oplysning, jf. vedtægternes 9. Sagsforberedelsen foregår som altovervejende hovedregel skriftligt ved, at parterne indgiver deres indlæg. Kun i sjældne tilfælde indhenter ankenævnet en sagkyndig vurdering til brug for sagens oplysning, hvorfor mulighederne for bevisførelse for ankenævnet er særdeles begrænsede i forhold til den bevisførelse, der kan føres ved domstolene. Såfremt ankenævnet vurderer, at det ikke kan fastlægge de faktiske omstændigheder uden yderligere parts- og vidneforklaringer, kan det afvise sagen, jf. vedtægternes 7, stk. 1. Parterne er ikke bundet af ankenævnets kendelse, og kendelserne er ikke eksigible. Det skal dog bemærkes, at hvis kendelsen går pengeinstituttet imod, skal pengeinstituttet inden 30 dage meddele ankenævnet, hvis det ikke vil anse sig for bundet af den. Fremkommer sådan en meddelelse ikke inden 30 dage, vil kendelsen kunne tvangsfuldbyrdes, jf. vedtægternes Afsagte kendelser kan findes på nævnets hjemmeside: Ankenævnet for Forsikring sammensætning og kompetence Ankenævnet for Forsikring er oprettet i 1975 af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension samt godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren, jf. 5 i lov om forbrugerklager. Rammerne for ankenævnets virke findes i dets vedtægter, hvor det følger af 1, at nævnet er kompetent til at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. Ankenævnet for Forsikring behandler klager vedrørende privatlivets forsikringsforhold, jf. vedtægternes 3, stk. 1. Der kan dog først klages til ankenævnet, når klager har klaget til forsikringsselskabet over afgørelsen, og selskabet enten har fastholdt sin afgørelse eller undladt at svare. Dette ankenævn er heller ikke et disciplinærnævn, og derfor kan det udelukkende behandle klager vedrørende konkrete formueretlige tvister. Klager fra erhvervsdrivende kan tillige behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private forsikringsforhold, jf. vedtægternes 3, stk. 2. Nævnets sammensætning fremgår af vedtægternes 8. Det nuværende formandskab er sammensat af en højesteretsdommer, der er formand, samt to næstformænd, der er henholdsvis højesteretsdommer og landsretsdommer. Herudover er udpeget et større antal ankenævnsmedlemmer af henholdsvis Forsikring & Pension samt Forbrugerrådet. Ved den enkelte sags behandling deltager 1 Hagenau (2010), s Side 6 af 66

8 enten formanden eller en næstformand samt to medlemmer udpeget af Finansrådet og to medlemmer udpeget af Forsikring & Pension, jf. vedtægternes 11, stk. 2. De ovenfor anførte betragtninger om Pengeinstitutankenævnets sagsforberedelse og -behandling samt virkningen af de afsagte kendelser gør sig også gældende for Ankenævnet for Forsikring, hvorfor dette ikke behandles yderligere. Der henvises i stedet til forrige afsnit. Afsagte kendelser kan findes på ankenævnets hjemmeside: Overvejelser om den retskildemæssige værdi af ankenævnenes kendelser Ankenævnene er oprettet med afsæt i en forudsætning om, at kunderne skal have nem, billig og forholdsvis hurtig adgang til at få klagebehandlet deres sager, men selve den retskildemæssige værdi af ankenævnskendelser har været genstand for en omfattende diskussion i den juridiske litteratur. Det kan med rette anføres, at ankenævnene gennem deres særegne sammensætning har en vis faglig indsigt på det pågældende område, og derfor er kompetente til at afgøre, om den indklagedes adfærd lever op til den faglige norm på det pågældende område. Ankenævnets kendelser kan derfor i et vist omfang hjælpe med at afklare, hvornår et pengeinstitut henholdsvis et forsikringsselskab skal rådgive og hvilke krav, der kan stilles til denne rådgivning. 2 Modsat er der ikke tvivl om, at ankenævnets status som privat tvistløsningsorgan medfører, at den retskildemæssige værdi af ankenævnets kendelser er væsentlig mindre end domstolenes afgørelser. Dette underbygges af, at ankenævnet kendelser ikke er eksigible og ikke er bindende for de almindelige domstole. Kendelserne er desuden ofte sparsomt begrundede, hvorfor det kan være svært at udlede hvilke faktiske omstændigheder, der er lagt til grund for kendelsens resultat. 3 Hagenau anfører, at kendelserne er placeret på niveau med sædvaner og kutymer i retskildesystemet, og en af domstolene afsagt dom vil til enhver tid kunne tilsidesætte en eventuel mangeårig praksis fra et ankenævn. Dette var tilfældet i UfR /2 H, hvor en årelang praksis fra Pengeinstitutankenævnet om tildeling af skønsmæssig godtgørelse for skuffede forventninger blev tilsidesat. 4 2 Hagenau (2010), s Hagenau (2010), s Hagenau (2010), s. 24. Side 7 af 66

9 En undersøgelse foretaget af Henrik Juul viser, at 65 kendelser afsagt af Pengeinstitutankenævnet i perioden fra 1989 til 2003 efterfølgende er blevet indbragt for domstolene. Heraf blev 52 % af kendelserne ændret. Flere af sagerne er blevet behandlet af flere retsinstanser, og det viser sig, at jo højere sagen kommer op i retshierarkiet, jo større er tendensen til, at Pengeinstitutankenævnets kendelse ændres. Undersøgelsen synes ligeledes at indikere, at Pengeinstitutankenævnet har en tendens til at være mere progressiv end domstolene, når det kommer til at give kunderne medhold. Dette kan dog ikke alene begrundes ud fra de retshierarkiske forskelle, da det også kan skyldes processuelle forhold, herunder tilvejebringelse af bevismateriale samt parts- og vidneafhøring. 5 Et eksempel på en kendelse afsagt af Pengeinstitutankenævnet, der efterfølgende blev indbragt for domstolene med et andet resultat til følge, er PIA 362/1999. I den utrykte afgørelse af 1. august 2001, sag nr. BS 1-840/2000, fastslog Retten i Gladsaxe modsat Pengeinstitutankenævnet, at et pengeinstitut ikke var pligtigt til at foretage undersøgelse af, om der var knyttet en tillægsforsikring til en kapitalpension i forbindelse med et pengeinstitutskifte. Det kunne ikke antages, at pengeinstituttet var kommet i besiddelse af oplysninger, der kunne medføre en pligt til at foretage en sådan undersøgelse i den konkrete sag. Da kunden ikke selv havde givet pengeinstituttet oplysninger om forsikringen, og han tilmed selv tiltrådte opsigelsen over for sit tidligere forsikringsselskab og ikke reagerede på, at der ikke blev trukket forsikringspræmie længere, kunne pengeinstituttet ikke drages til ansvar for, at forsikringen ophørte. Afgørelsen er yderligere behandlet i afsnit 6.3. Til trods for de ovenstående betragtninger om den retskildemæssige værdi, anvendes ankenævnskendelser som udtryk for gældende ret, når andre retskilder ikke anviser et svar. 1.5 Afgrænsning Da pengeinstitutterne beskæftiger sig med en alsidig rådgivning af deres kunder i relation til deres grænseområde, må der af hensyn til projektets omfang træffes en beslutning om hvilke emner, der skal behandles. Pengeinstitutterne påtager sig rådgivning om eksempelvis skat, pension, omsætning af fast ejendom og forsikring. Dette projekt beskæftiger sig udelukkende med pengeinstitutternes rådgivning af privatkunder i relation til kurssikring og formidling af forsikringsprodukter. At det netop er ansvarsnormen ved rådgivning i relation til kurssikring og formidling af forsikringsprodukter, der er valgt, skyldes, at varetagelsen af rådgivning på disse områder traditionelt er 5 Juul (2006), s Side 8 af 66

10 knyttet til andre professionelle aktører. Det er således muligt at sammenligne pengeinstitutternes rådgivningsansvar med det rådgivningsansvar, der påhviler den professionelle aktør, som traditionelt rådgiver på området. Dette projekt er erstatningsretligt funderet, men der fokuseres alene på ansvarsgrundlaget. De øvrige erstatningsretlige grundbetingelser behandles derfor udelukkende rent perifert, og det samme gør sig gældende for spørgsmål om forsikringers betydning for ansvarets endelige placering. Ved fastlæggelsen af ansvarsnormen for manglende eller utilstrækkelig rådgivning må der nødvendigvis tages stilling til to spørgsmål. Det må dels afgøres, om der i en given situation foreligger en pligt til at rådgive kunden, da der i nogle tilfælde kan bestå en pligt til at rådgive af egen drift. Herefter må der tages stilling til hvilke indholdsmæssige krav, der er knyttet til rådgivningsforpligtelsen, når en sådan er konstateret. I fremstillingen fokuseres hovedsagligt på den rådgivning, der knytter sig til kundens beslutningsgrundlag. 1.6 Fremgangsmåde Fremstillingen opdeles overordnet i en række kapitler. I kapitel 2 defineres begrebet pengeinstitut ud fra lov om finansiel virksomhed, hvorefter det behandles, hvorvidt kurssikring og formidling af forsikringsprodukter må anses som værende pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed i henhold til loven. Herefter følger der i kapitel 3 en redegørelse for erstatningsrettens grundlæggende regler. Et sådant indblik er nødvendigt for at forstå hvilke regler, der regulerer pengeinstitutters erstatningsansvar ved manglende eller utilstrækkelig rådgivning. I kapitel 4 gives en redegørelse for de særlige forhold, der knytter sig til professionsansvaret, samt en uddybelse af begrebet rådgivning og det ansvar, der følger med. Da rådgiveransvaret må anses som et professionsansvar, uddybes de karakteristika, der kendetegner dette. I relation til rådgivningsbegrebet behandles også de krav til rådgivning, der opstilles i bekendtgørelsen vedrørende god skik for finansielle virksomheder. Ydermere inddrages teoretiske betragtninger angående rådgiveransvar herunder Lars Bo Langsteds betragtninger om maskeansvar og Vibe Ulfbecks betragtninger om det funktionsbestemte professionsansvar. Kapitlet afsluttes med betragtninger om, hvem bevisbyrden påhviler. Side 9 af 66

11 Fremstillingen indeholder desuden to analyseafsnit, hvor kravene til pengeinstitutters rådgivning i relation til kurssikring og ved formidling af forsikringsprodukter søges skildret ud fra domme samt kendelser fra Pengeinstitutankenævnet og Ankenævnet for Forsikring. I fremstillingens kapitel 5 klarlægges rådgiveransvaret for kurssikring. Kravene til pengeinstitutternes rådgivning skitseres gennem en sammenligning med hovedsagligt advokatens forpligtelse på samme område. I fremstillingens kapitel 6 er det som nævnt pengeinstitutternes rådgivningsansvar i forbindelse med formidling af forsikringsprodukter, der behandles. Der tages udgangspunkt i samme fremgangsmåde som ved kurssikring, dog sammenholdes kravene i denne del med de krav, der stilles til en forsikringsassurandør. I begge analyseafsnit søges der afslutningsvis en forklaring på, om en forskel i de krav, der stilles til de respektive rådgivere hvis en sådan eksisterer kan forklares ud fra pengeinstitutternes rolle på markedet. Side 10 af 66

12 2. Pengeinstitutter og deres virksomhed I det følgende kapitel vil begrebet pengeinstitut blive defineret ud fra lov om finansiel virksomhed. Efterfølgende vil der blive redegjort for henholdsvis pengeinstitutvirksomhed og accessorisk virksomhed med henblik på at fastlægge, hvorvidt kurssikring og formidling af forsikringsprodukter kan betegnes som værende egentlig pengeinstitutvirksomhed eller virksomhed, der er accessorisk hertil. Dette er af afgørende betydning, da egentlig pengeinstitutvirksomhed må betragtes som kerneområder, mens accessorisk virksomhed må betragtes som grænseområder. 2.1 Definition af pengeinstitutter Lov om finansiel virksomhed er en rammelov for hele det finansielle område, der finder anvendelse på finansielle virksomheder, jf. 1, stk. 1. Udøvelse af finansiel virksomhed kræver Finanstilsynets tilladelse. Dette tilladelsessystem er bygget på et koncessionsprincip, hvorefter tilladelse kun gives til udøvelse af de aktiviteter, den pågældende har anmodet om. Såfremt en finansiel virksomhed ønsker at udøve andre aktiviteter, kræver det således en yderligere tilladelse. Finansielle virksomheder defineres i lovens 5, stk. 1, nr. 1, hvoraf det fremgår, at et pengeinstitut er en finansiel virksomhed, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a. Definitionen af et pengeinstitut kan udledes af lovens 7, stk. 1, 1. pkt., hvoraf det fremgår, at der kræves tilladelse som pengeinstitut, såfremt en virksomhed vil udøve virksomhed, der består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning. Offentligheden skal i den forbindelse forstås som en ikke på forhånd afgrænset kreds af personer. Hvis der derimod er tale om en forud afgrænset kreds af fysiske eller juridiske personer, vil der normalt ikke være tale om offentligheden. Indlån og andre midler, der skal tilbagebetales, er indskud, hvor indskyderen har krav på at få sin fulde fordring tilbagebetalt uanset indskudsmodtagerens økonomiske situation, mens lån for egen regning, udlån, skal forstås bredt og omfatter enhver form for kreditgivning som eksempelvis kassekreditter, almindelige erhvervs- og forbrugslån, byggelån, prioritetslån, finansiel leasing og factoring. Det er ikke en betingelse for at opnå tilladelse som pengeinstitut, at der rent faktisk modtages tilbagebetalingspligtige indskud eller ydes lån. Der kan derfor ligeledes gives tilladelse til virksomheder, der alene udøver andre pengeinstitutaktiviteter. 6 Herefter kan begrebet pengeinstitut siges at omfatte banker, sparekasser og andelskasser. 7 6 Hørby Jensen m.fl. (2010), s Hørby Jensen m.fl. (2010), s. 22. Side 11 af 66

13 Det fremgår af lovens 7, stk. 1, at pengeinstitutter må kun drive virksomhed som nævnt i bilag 1 samt virksomhed efter Det følger heraf, at pengeinstitutvirksomhed således defineres som de aktiviteter, der er opregnet i lovens bilag 1, hvorimod lovens omhandler anden tilladt virksomhed i form af accessorisk virksomhed til pengeinstitutvirksomhed, midlertidig nødlidende anden virksomhed samt anden finansiel og ikke-finansiel virksomhed. Lov om finansiel virksomhed opererer dermed ikke med en egentlig beskrivende definition af pengeinstitutvirksomhedsbegrebet, men derimod kun med en eksemplifikation af de tilladte aktiviteter, der tilsammen udgør pengeinstitutvirksomhed. 2.2 Pengeinstitutvirksomhed pengeinstitutters kerneområder Pengeinstitutter har ifølge lov om finansiel virksomhed 7, stk. 1, 2. pkt. ret til at udøve virksomhed som nævnt i lovens bilag 1. Bilaget indeholder 14 punkter med aktiviteter, der opfattes som pengeinstitutvirksomhed. Omfanget af den virksomhed, en finansiel virksomhed kan udøve, når den har opnået tilladelse som pengeinstitut, er således bredere end den ind- og udlånsvirksomhed, der efter lovens 7, stk. 1, 1. pkt. oprindeligt udløser kravet om pengeinstituttilladelse. For at undgå tvivl om, hvorvidt denne eksemplifikation af pengeinstitutvirksomhed virker udtømmende og dermed virker hæmmende for en løbende tilpasning af virksomhedsområdet i takt med samfundsudviklingen, har lovgiver indsat en opsamlingsbestemmelse, der fremgår af bilagets nr. 13. Efter dette punkt er pengeinstitutvirksomhed også øvrig virksomhed i forbindelse med omsætning af penge og kreditmidler, hvilket sikrer, at begrebet pengeinstitutvirksomhed fortsat udgør en retlig standard, der ikke er reduceret til blot at opregne specifikke aktiviteter. Ifølge bemærkningerne til loven er formålet samtidig at præcisere, at bestemmelsen i 7, stk. 1 og den dertilhørende bilagsliste ikke har til hensigt at indskrænke området for pengeinstitutvirksomhed i forbindelse med overgangen fra bank- og sparekasseloven til lov om finansiel virksomhed. Dette medfører, at den omfattende tilsynspraksis fra tiden forud for overgangen fortsat har relevans ved vurderingen af, om en given aktivitet kan betragtes som udøvelse af pengeinstitutvirksomhed, selvom denne aktivitet ikke direkte fremgår eller kan udledes af lovens bilag 1. 8 Rent lovteknisk kan det synes uheldigt, at den nuværende retlige standard for pengeinstitutvirksomhed fremgår af et bilag til loven i stedet for at være medtaget i loven som en udtrykkelig 8 Camphausen (2011), s Side 12 af 66

14 lovbestemmelse. Michael Camphausen anfører, at dette hverken bør føre til en antagelse om, at den retlige standard ikke længere skal tillægges samme retlige relevans, eller at nye aktiviteter i højere grad skal anses som værende accessorisk virksomhed i henhold til bestemmelsen i lovens 24 i stedet for egentlig ny pengeinstitutvirksomhed i henhold til opsamlingsbestemmelsen i lovens bilag 1, nr Det kan overvejes, om begrebet pengeinstitutvirksomhed og den retlige standard herom må underlægges en snæver anvendelse og herefter fortolkes restriktivt, da begrebet kan omfatte en række konkrete aktiviteter, der ligeledes udøves af andre finansielle virksomheder. Dette kan dog ikke antages uden videre blot med den begrundelse, at der er tale om en vid retlig standard. Lovens brug af en retlig standard ved reguleringen af hvilke aktiviteter, der kan karakteriseres som pengeinstitutvirksomhed, gør fortolkningen og udfyldningen mere fleksibel og dynamisk, da den er et udtryk for, at virksomhedsområdet er undergivet en løbende og dynamisk tilpasning i takt med samfundsudviklingen. Derfor kan der i lige så høj grad være tale om en udvidende som en indskrænkende fortolkning, hvilket understøttes af udviklingen i Finanstilsynets praksis. 10 Ved vurderingen af, om en aktivitet kan anses som pengeinstitutvirksomhed, er der en række relevante elementer, der bør inddrages. Først og fremmest bør den risiko, der er forbundet med aktiviteten, og denne risikos art og omfang overvejes med henblik på at vurdere, om der er tale om en risiko, som et pengeinstitut er egnet til at påtage sig, og som lov om finansiel virksomhed er egnet til at håndtere og beskytte. Derudover bør det overvejes, om den pågældende aktivitet kan begrundes i behovet for lige konkurrencevilkår nationalt og internationalt i relation til konkurrerende virksomheder. Det kan efter omstændighederne indgå i vurderingen, om aktiviteten omfattes af anden lovregulering eller det typiske kerneområde for andre virksomheder, hvorimod egentlige næringsretlige betragtninger ikke længere spiller den samme betydningsfulde rolle hverken i reguleringen eller i tilsynspraksis. 11 Afslutningsvis bør det påpeges, at der er tale om et konkret skøn, som det enkelte pengeinstitut som udgangspunkt selv må udøve. Efter loven gælder der hverken et indberetningskrav eller en meddelelsespligt i forhold til Finanstilsynet, men i grænsetilfælde synes det at være oplagt at 9 Camphausen (2011), s Camphausen (2011), s Camphausen (2011), s Side 13 af 66

15 indhente tilsynets overvejelser om og stillingtagen til den påtænkte aktivitet, da grundlaget for pengeinstitutternes virksomhedsudøvelse er baseret på et tilladelsessystem Accessorisk virksomhed pengeinstitutters grænseområder Efter lov om finansiel virksomhed 24, stk. 1 omfatter pengeinstitutternes virksomhedsområde udover pengeinstitutvirksomhed også anden tilladt virksomhed i form af accessorisk virksomhed, når den pågældende finansielle virksomhed har fået tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lovens 7, stk. 1. Disse accessoriske aktiviteter udvider således virksomhedsområdet i forhold til pengeinstitutternes kernevirksomhed og de pengeinstitutaktiviteter, der fremgår af lovens bilag 1. Som det fremgår af bemærkningerne til loven, kan pengeinstitutterne herved stille deres ekspertise på tilgrænsende områder, der er erhvervet gennem udøvelsen af den egentlige pengeinstitutvirksomhed, til rådighed for kunderne. Dermed har pengeinstitutterne mulighed for at udøve aktiviteter og udbyde produkter med tilknytning til de egentlige pengeinstitutaktiviteter og produkter, hvilket giver pengeinstitutterne mulighed for at præstere deciderede totalydelser. 13 Lovbestemmelsen om pengeinstitutters mulighed for at udøve virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, blev indføjet i den tidligere bank- og sparekasselov efter overvejelser fra udvalget bag den lovforberedende betænkning. Med afsæt i betænkning nr om brancheglidning i den finansielle sektor anfører Camphausen, at adgangen til at udøve accessorisk virksomhed giver pengeinstitutterne mulighed for i højere grad at udnytte deres oparbejdede ekspertise og knowhow på tilgrænsende områder, effektivt at udnytte pengeinstitutternes filialnet og de foretagne investeringer i it-udstyr og lignende anlæg samt i øvrigt udnytte moderne informationsteknologi i forbindelse med udviklingen af nye produkter, serviceydelser, leveringsmetoder, kommunikationsformer etc. 14 Bestemmelsen i 24, stk. 1 indeholder ikke en egentlig begrebsmæssig definition af, hvad der skal forstås ved accessorisk virksomhed, og den er modsat lovens 7, stk. 1 ikke ledsaget af en eksemplificeret bilagsliste med tilladte aktiviteter. Begrebet accessorisk virksomhed er derimod behandlet yderligere i bemærkningerne til loven, hvorefter accessorisk virksomhed skal forstås som virksomhed, der er forbundet med eller ligger i naturlig forlængelse af pengeinstitutvirksomhed. Dette skal dog ikke forstås som et krav om, at den accessoriske virksomhed skal være forbundet 12 Camphausen (2011), s Camphausen (2011), s Camphausen (2011), s Side 14 af 66

16 med varetagelsen af funktioner i forbindelse med omsætning af penge eller kreditmidler. Det er primært i denne henseende, den accessoriske virksomhed adskiller sig fra den egentlige pengeinstitutvirksomhed. Det følger videre af bemærkningerne til loven, at en aktivitet ikke kan anses som accessorisk virksomhed, såfremt tilknytningen til egentlig pengeinstitutvirksomhed er ringe, og tilsvarende kan en aktivitet ikke karakteriseres som accessorisk virksomhed, såfremt aktiviteten antager et dominerende omfang. 15 I sidste ende er der tale om et konkret skøn, hvor de samme elementer, som er anført i det foregående afsnit vedrørende pengeinstitutvirksomhed, kan fungere som pejlemærker for skønnets resultat. Den nærmere afgrænsning af begrebet accessorisk virksomhed skal ifølge bemærkningerne til loven fastlægges af Finanstilsynet under hensyntagen til den samfundsmæssige udvikling, hvorfor Finanstilsynets afgørelser har stor betydning ved fortolkningen af, om en given aktivitet kan anses som egentlig pengeinstitutvirksomhed, accessorisk virksomhed eller falder helt uden for pengeinstituttets tilladte virksomhed. 2.4 Kurssikring og forsikring pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed? Som anført i de ovenstående afsnit har Finanstilsynet en afgørende rolle i fastlæggelsen af, om en given aktivitet kan henføres som pengeinstitutvirksomhed, accessorisk virksomhed eller slet ikke er omfattet af pengeinstitutternes tilladte virksomhed. Det er derfor oplagt at kigge nærmere på tilsynets praksis, når det skal fastlægges, hvorvidt pengeinstitutternes rådgivning om kurssikring og forsikringsprodukter kan defineres som pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed. I takt med samfundsudviklingen er Finanstilsynets praksis i de senere år blevet forholdsvis lempelig og imødekommende i modsætning til den tidligere restriktive tilsynspraksis på området. Dette har medført, at pengeinstitutterne har fået mulighed for at opnå tilladelse til at udøve en lang række nye aktiviteter. Der foreligger en række tilsynsafgørelser, hvor tilsynet konkret har skullet tage stilling til, hvorvidt den i afgørelsen omhandlede aktivitet kunne anses for omfattet af begrebet accessorisk virksomhed og dermed udgjorde en tilladt aktivitet inden for pengeinstitutternes virksomhedsområde. På baggrund af de momenter, der fremgår i afsnittene ovenfor, har Finanstilsynet blandt andet vurderet, hvorvidt rådgivning om kurssikring og formidling af forsikringsprodukter skal opfattes som egentlig pengeinstitutvirksomhed eller accessorisk virksomhed. 15 Camphausen (2011), s Side 15 af 66

17 I Finanstilsynets skrivelse af 14. juli 1997 udtalte tilsynet, at de på baggrund af et indlæg i forbindelse med en erhvervsankenævnssag tillod, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter under visse betingelser i eget regi kunne udfærdige skøde ved overdragelse af fast ejendom. Det anføres videre, at pengeinstitutters ejendomsformidling samt rådgivning og bistand i forbindelse med omsætning af fast ejendom generelt kunne anses som accessorisk virksomhed i medfør af bank- og sparekasselovens 1 a, stk. 2. Da kurssikringsspørgsmålet kan have stor økonomisk betydning i forbindelse med omsætning af fast ejendom, må rådgivning om kurssikring anses for at kunne rummes inden for Finanstilsynets skrivelse. I Finanstilsynets skrivelse af 6. august 1997 blev tilsynet anmodet om at vurdere lovligheden af et samarbejde mellem et pengeinstitut og et forsikringsselskab om tegning af en tilbagebetalingsforsikring og videreformidling heraf til instituttets kunder enten ved direkte salg eller via et telemarketingbureau. Af anmodningen fremgik to spørgsmål, hvor det første vedrørte, om pengeinstituttet og telemarketingsbureauet på pengeinstituttets vegne måtte formidle det nævnte forsikringsprodukt. Tilsynet meddelte som svar på det anførte spørgsmål, at der ikke var bestemmelser i den dagældende bank- og sparekasselov, der var til hinder for, at et pengeinstitut formidler forsikringsprodukter. Tilsynet anså herefter formidling af forsikringsprodukter for at være accessorisk virksomhed, jf. bank- og sparekasselovens 1 a, stk. 2. Finanstilsynet følger dermed op på Industriministeriets meddelelse fra september 1984 og tilsynets egen tidligere praksis. I Industriministeriets meddelelse fremgik det, at det var foreneligt med pengeinstitutvirksomhed, at pengeinstitutter som led i deres almindelige udbygning af servicevirksomheden kunne formidle både tegning af individuelle forsikringer i tilknytning til visse former for indlånskonti samt deltagelse i gruppelivsforsikringsordninger. Med baggrund i denne meddelelse lempede Finanstilsynet, dengang kaldet Tilsynet med Banker og Sparekasser, deres praksis, hvorefter tilsynet fandt det foreneligt med pengeinstitutvirksomhed, at pengeinstitutter formidler tegning af forsikringer, når forsikringen har en rimelig sammenhæng med pengeinstitutvirksomhed. Som eksempel herpå kan nævnes formidling af en rejseforsikring i forbindelse med køb af rejsevaluta og bilforsikring i forbindelse med finansiering af bilkøb. 16 Finanstilsynets skrivelser hidrører begge fra tiden efter indførelsen af den udtrykkelige adgang til at udøve accessorisk virksomhed til pengeinstitutvirksomhed i den finansielle lovgivning. I disse 16 Betænkning nr af juni 1987 om brancheglidning i den finansielle sektor, Industriministeriet, s Side 16 af 66

18 afgørelser har adgangen til at udøve accessorisk virksomhed haft hjemmel i bank- og sparekasselovens 1 a, stk. 2, mens denne hjemmel er videreført i lov om finansiel virksomhed 24. Denne ændring har ikke nogen materiel betydning, hvorfor tilsynets afgørelser fortsat er gældende. På baggrund af disse afgørelser kan det dermed fastslås, at rådgivning i relation til såvel kurssikring som formidling af forsikringsprodukter er accessorisk virksomhed til pengeinstitutvirksomhed, og dermed befinder sig i grænseområdet. Side 17 af 66

19 3. Erstatningsret Erstatningsretten er en samlebetegnelse for de retsregler, der fastlægger betingelserne for, at nogen kan drages til ansvar for en indtrådt skade på en sådan måde, at vedkommende bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt, samt hvordan erstatningen for den pågældende skade i så fald skal udmåles. 17 Dansk rets regler om erstatning uden for kontrakt hviler på et ulovbestemt grundlag, da reglerne ikke er generelt fastsat ved lov, men hovedsageligt udviklet gennem retspraksis. Området er til dels søgt reguleret i erstatningsansvarsloven, men denne titel er af misvisende karakter, fordi loven ikke omhandler reglerne om ansvarsgrundlaget, men derimod regler om udmåling og erstatning ved personskade, regler om forsikringsdæknings betydning for erstatningsansvaret samt en række lempelsesregler Erstatningsrettens formål og funktion Udgangspunktet i erstatningsretten er, at et tab som følge af en skade forbliver på den, der rammes af skaden. Erstatningsreglerne angiver de betingelser, der skal være opfyldt, for at dette udgangspunkt brydes, hvorefter det tab, som skaden medførte, flyttes fra den skadelidte til den, der gøres ansvarlig. Herefter skal den ansvarlige skadevolder principielt stille skadelidte på samme måde økonomisk, som før skadens indtræden, hvorved skadelidte får økonomisk genopretning. Erstatningsreglerne kan derfor siges at have en tryghedsskabende funktion. Samtidig har reglerne også et præventivt aspekt, hvorefter udsigten til at skulle betale erstatning for skader forvoldt ved en uagtsom handling eller undladelse burde motivere borgerne til at handle med den fornødne agtpågivenhed Erstatningsrettens grundlæggende betingelser De tre almindelige betingelser for at ifalde erstatningsansvar er, at der skal foreligge et ansvarsgrundlag på skadevoldersiden, der skal være indtrådt en skade og heraf lidt et økonomisk tab og endelig skal der være forbindelse mellem disse to forhold. Disse betingelser vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 17 von Eyben & Isager (2011), s von Eyben & Isager (2011), s von Eyben & Isager (2011), s Side 18 af 66

20 3.2.1 Ansvarsgrundlag For at kunne pålægge et erstatningsansvar kræves det først og fremmest, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Der gælder ingen særlige regler om pengeinstitutters erstatningsansvar, hvorfor pengeinstituttets rådgivere ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Culpa er den latinske betegnelse for skyld, hvorefter en person kun ifalder erstatningsansvar for sin skadegørende handling, såfremt der er tale om en handling, der kan bebrejdes denne. En handling er culpøs, hvis den kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom, hvilket vil sige, at skadelidte selv bærer risikoen for hændelige skader. Da man ifalder erstatningsansvar for såvel forsætlige som uagtsomme handlinger, er det ikke juridisk relevant at sondre mellem disse begreber. Da uagtsomhed danner den nedre grænse for tilregnelsen, er erstatningsrettens hovedproblem at fastlægge grænsen mellem den uagtsomme og den ikke-uagtsomme adfærd. 20 Den klassiske culpabedømmelse er baseret på, hvorvidt skadevolder har udvist den samme grad af agtpågivenhed og omhu, som en god familiefar, den såkaldte bonus pater familias, ville have udvist i en tilsvarende situation. Efter denne opfattelse skal uagtsomhedsbedømmelsen baseres på hvilke overvejelser, den gode familiefar ville have gjort sig, såfremt han havde befundet sig i skadevolderens sted i handlingsøjeblikket, og hvilket adfærdsmønster disse overvejelser ville resultere i. Den klassiske uagtsomhedsdefinition har i den juridiske litteratur været udsat for stor kritik. Således fremhæves det som en grundlæggende svaghed, at bonus pater-figuren pr. definition ikke kan begå fejl, hvilket ikke stemmer overens med den typiske, gode familiefar. Ved denne uagtsomhedsbedømmelse fæstner man sig desuden stærkt ved, hvad der var eller burde være den handlende bevidst i handlingsøjeblikket. I den moderne tilværelse, hvor man accepterer risici og farer i langt større grad end tidligere, vil det i mange tilfælde være meningsløst at opstille betingelser for, hvad der ville være kendeligt og påregneligt for en bonus pater familias i handlingsøjeblikket. Hertil skal det lægges, at grundet den fremskredne specialisering og nutidens høje krav til viden, uddannelse og færdigheder, vil det ofte være meningsløst at foretage en sammenligning mellem den konkret handlende person og bonus pater familias. 21 Dette har resulteret i, at domstolene i deres praksis ikke vurderer spørgsmålet om uagtsomhed gennem en sammenligning af skadevolderens adfærd i handlingsøjeblikket og bonus pater-figurens 20 von Eyben & Isager (2011), s von Eyben & Isager (2011), s. 87. Side 19 af 66

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar Pengeinstitutternes rådgivningsansvar Investorbeskyttelsesbekendtgørelsens betydning for ansvarsgrundlaget Af Lea Strandberg, Tina Pedersen og Anne Sofie Holm Pedersen BACHELORPROJEKT Jura, 6. Semester,

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar Juridisk Institut Hovedopgave Cand.merc.(jur.) Forfatter: Karen Henriette Pedersen Vejleder: René Franz Henschel Pengeinstitutternes rådgivningsansvar - og bekendtgørelse nr. 1064 af 27. oktober 2004 om

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo Offentlige myndigheders erstatningsansvar Advokat Benedicte Galbo Det offentliges virke som arbejdsgiver bygherre ejer af fast ejendom/offentlige anlæg/tog bilejer ekspropriationsmyndighed sygehusejer

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010 Erstatning eller ej? Københavns kommunes erfaringer med værdiberegninger af skader Brug af VAT03 Siden 2010 Anvendelser 1. Et træ skades og skaden vil sandsynligvis markant forkorte træets levetid Eks.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader Generelt Begreber Produktansvar Ansvar der opstår når et produkt under normal eller dog forventelig brug volder skade på person eller ting (andre ting). Produktansvar ligger i grænseområdet mellem kontraktsansvaret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere