Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E."

Transkript

1 university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Melgaard, P., Bjørnskov, C., Christensen, T., & Frandsen, S. E. (2001). Landbrugets økonomi: Efteråret København: Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. (Landbrugets økonomi, Vol. 2001). Download date: 15. aug

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Landbrugets økonomi Efteråret 2001 Danish Agricultural Economy - autumn 2001

3

4 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Landbrugets økonomi Efteråret 2001 Danish Agricultural Economy - autumn 2001 København 2001

5 - 3 - Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kort resumé... 7 Sammenfatning Landbrugets produktion og indtjening Indkomstudviklingen Landbrugssektoren Heltidsbrugene Institutionelle priser og tilskud Udviklingen i de enkelte sektorer Animalsk produktion Vegetabilsk produktion Bilagstabeller EU s handelsinitiativer overfor udviklingslandene: Cotonou-aftalen og Everything but Arms initiativet Indledning Frihandel og handel på præferencevilkår ACP- og LDC-landene: Indkomst og handelsmønstre Cotonou-aftalen og EBA-initiativet To eksempler Konsekvenser for ACP-landene Virkninger for dansk og europæisk landbrug Sammenfatning Referencer Hvad er det offentliges rolle i fødevarepolitikken? Indledning Hvad er fødevarekvalitet og -sikkerhed? Den ideelle verden Behov for regulering Problemerne på fødevaremarkederne Konkluderende bemærkninger Referencer Executive summary Summary

6 - 5 - Forord Nærværende rapport indeholder en oversigt over landbrugets økonomi i 2000 og et skøn for 2001 og Bruttofaktorindkomsten og dens komponenter er vist for landbrugssektoren som helhed, ligesom landbofamiliernes indkomst præsenteres. I modsætning til de tidligere år er det i år besluttet at udelade analyserne af landbrugets investerings- og finansieringsforhold, idet disse forhold i fremtiden vil blive analyseret efter behov. Der er endvidere et kapitel om EU s seneste handelsinitiativer overfor udviklingslandene og et kapital om det offentliges rolle i fødevarepolitikken. Ved publikationens udarbejdelse er der indhentet oplysninger fra en række institutioner. Af instituttets medarbejdere har navnlig følgende medvirket: Poul Melgaard (Landbrugets produktion og indtjening), Christian Bjørnskov (EU s handelsinitiativer overfor udviklingslandene: Cotonou-aftalen og Everything but Arms initiativet), og Tove Christensen (Hvad er det offentliges rolle i fødevarepolitikken?). Udarbejdelsen og redigeringen er sket i et samarbejde med forskningschef Søren E. Frandsen. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, den 6. november Ole P. Kristensen

7 - 7 - Kort resumé Markant indkomstfremgang i år 2000, rekordindtægt i 2001 afløses af normal indtjening i 2002 Heltidsbrugene topper i år 2001 med en løbende indtjening på kr. pr. bedrift Cotonou-aftalen og Everything but Arms initiativet Økonomien i dansk landbrug i de seneste år samt udsigterne for 2001 og 2002 er beskrevet i kapitel 1. For landbruget blev 2000 et markant bedre år end de to foregående, og den positive udvikling forventes at fortsætte i Således steg landbrugets bruttofaktorindkomst fra 18,9 mia. kr. i 1999 til knap 23 mia. kr. i 2000, mens indkomsten i 2001 forventes at stige med 7 pct. til 24,5 mia. kr. Vendingen i konjunkturen for dansk landbrug i 2000 forklares ligesom nedgangen fra 1997 til primært af udviklingen i priserne på svinekød, der toppede i midten af år Siden da er prisen på svinekød gradvist faldet et fald der forudses at fortsætte til et mere normalt leje i 2002, med mindre der opstår væsentlige sygdomsudbrud på de europæiske eller internationale markeder for kødprodukter. Under forudsætning af en normal høst forventes bruttofaktorindkomsten i 2002 på denne baggrund at falde til 21,5 mia. kr. Heltidslandbrugenes økonomisk situation er forbedret markant i Driftsoverskuddet fra landbruget, dvs. overskud før rentebetalinger, steg med godt kr. til knap kr. i gennemsnit pr. bedrift. Familiens løbende indkomst udgjorde godt kr. Den positive udvikling forventes at fortsætte i indeværende år, således at familiens løbende indkomst for heltidsbrugene skønnes at stige yderligere til godt kr., hvorefter der forventes et fald til knap kr. i 2002 primært som følge af lavere svinepriser. I kapitel 2 præsenteres EU s seneste handelspolitiske initiativer overfor en række af de fattigste lande i verden den såkaldte Cotonou-aftale og Everything but Arms initiativet. Analysen illustrerer, at begge initiativer er til gavn for ulandene bl.a. som følge af en stigende landbrugseksport til de vesteuropæiske markeder. Størrelsen af de positive konsekvenser af Cotonou-aftalen for udviklingslandene afhænger imidlertid bl.a. resultaterne af de regionale aftaler mellem EU og grupper af udviklingslande, som vil blive afsluttet i de kommende år. Konsekvenserne for dansk og europæisk landbrug

8 - 8 - vurderes som værende begrænsede som følge af disse initiativer og de tilpasninger, som er en direkte konsekvens af aftalerne, kan umiddelbart håndteres indenfor de eksisterende rammer af den fælles handels- og landbrugspolitik. Hvad er det offentliges rolle i fødevarepolitikken? I kapitel 3 sættes fokus på hvilken rolle det offentlige kan spille i fødevarepolitikken og i hvilken udstrækning økonomiske virkemidler kan bidrage til at sikre fødevarekvalitet og -sikkerhed. Problemerne på fødevaremarkederne kan føres tilbage til henholdsvis at individuelle handlinger har utilsigtede effekter på andres nytte og informationsproblemer. I relation til fødevaresikkerhed har det offentlige en klar rolle i form af de relative priser til reduktion af eksterne effekter i produktion og forbrug. I relation til fødevarekvalitet er det offentliges rolle ikke helt så klar. Generelt kan informationsproblemer på fødevaremarkederne afhjælpes med mærknings- og forsikringsordinger samt placering af produktansvar. Sammenfatning Udviklingen i landbruget i 2000 Landbrugets bruttofaktorindkomst steg fra et historiske lavpunkt på 18,9 mia. kr. i 1999 til knap 23 mia. kr. i år 2000 primært som følge af en forbedring i erhvervets bytteforhold. Betydelig indkomstfremgang Landbofamiliernes løbende indkomst inkl. løn- og restindkomst fra andre erhverv, fratrukket nettorenteudgifter samt tillagt pensioner og dagpenge, steg med 3,8 mia. kr. til 20,6 mia. kr. Indkomstniveauet er imidlertid stadig lavere end under højkonjunkturen fra Heltidsbrugenes driftsoverskud fra landbruget, dvs. overskud før betaling af renter, steg med godt kr. til knap kr. i gennemsnit pr. bedrift. Husstandens samlede løbende indkomst beløb sig til godt kr.

9 - 9 - og meget store reale kapitalgevinster Lav eksportstøtte Større produktionsværdi især afledt af højere priser på svinekød, men også højere priser på mælk og oksekød Gennem en årrække har landbruget kunnet konstatere store kapitalgevinster på fast ejendom. På heltidsbrugene var der også i år 2000 betydelige gevinster. Den samlede stigning i egenkapitalen - renset for inflation - beløb sig til knap kr. pr. bedrift. Heraf udgjorde kapitalgevinster på aktiver især fast ejendom ca kr. og debitorgevinster ca kr., mens resten, ca kr., var løbende opsparing. I takt med den gradvise omlægningen af EU s landbrugspolitik fra prisstøtte til direkte tilskud i form af areal- og husdyrtilskud er eksportstøtten blevet stadig mindre, idet støtten dog fortsat er påvirket af udviklingen i verdensmarkedspriserne. I år 2000 udgjorde støtten til den danske landbrugseksport således kun 7 pct. af værdien til tredjelande. Desuden er de danske markedspriser på landbrugsprodukterne ikke fulgt med nedsættelsen i de institutionelle priser, og afsætningen af danske landbrugsprodukter er derfor i de seneste to år også blevet mindre afhængig af de garanterede priser. Værdien af den samlede landbrugsproduktion steg med 4,7 mia. kr. til 52,0 mia. kr. som følge af højere priser på animalske produkter. Trods et lille fald i svineproduktionen i 2000, steg værdien af svinekød med 3,5 mia. kr. til en samlet værdi på 17,0 mia. kr., svarende til en stigning på 26 pct. De senere års voldsomme udsving i priserne for svinekød er et resultatet af forskellige sygdomsproblemer både i svinesektoren og i kvægsektoren i en række lande og et deraf varierende udbud af og efterspørgsel efter kød. Et eksempel er påvirkningen af efterspørgslen efter svinekød på verdensplan som reaktion på kogalskab. Værdien af mælkeproduktionen steg med 3 pct. til 11,2 mia. kr. i 2000, mens salgsværdien af okse- og kalvekød steg med 2 pct. til 2,7 mia. kr. begge dele primært som følge af højere priser. I modsætning til de fleste europæiske lande var afsætningen af oksekød i Danmark kun i mindre omfang ramt af BSE-krisen. Værdien af den vegetabilske produktion forblev uændret i 2000.

10 Forbedret bytteforhold i 2001 forventes afløst af forringelse i 2002 Danske priser ligger over EU s sikkerhedsnet Rekordindtjening i indeværende år Positiv opsparing for tredje år i træk for heltidsbedrifter Større animalsk produktion i 2001 og 2002 Udsigterne for 2001 og 2002 Landbrugets bruttofaktorindkomst forventes at stige fra 22,9 mia. kr. i 2000 til 24,5 mia. kr. i 2001 efterfulgt af et fald på 12 pct. i En lavere høst i indeværende år indebærer en mindre samlet produktion, mens effekten af højere produktpriser overskygger virkningen af højere faktorpriser. I det kommende år forventes stigende mængder, idet der regnes med en normalhøst og større animalsk produktion, mens bytteforholdet forventes mærkbart forringet. I ovennævnte bytteforhold er der taget højde for den igangværende omlægning fra pristilskud til direkte areal- og dyretilskud. De lavere garanterede priser for korn og oksekød må efterhånden forventes at afspejle sig i lavere markedspriser i EU ikke blot på korn og oksekød, men også på de kornbaserede produkter svinekød, æg og fjerkræ forudsat at verdensmarkedspriserne ligger under markedsprisen i EU. I Danmark er det imidlertid, som nævnt tidligere, ikke sket endnu og forventes kun i mindre omfang at blive tilfældet i indeværende og det kommende år. I indeværende år forventes landbofamiliernes løbende indkomst at stige med 1,4 mia. kr. til 22,0 mia. kr. Udtrykt i fast købekraft pr. husstand ligger indkomsten 7 pct. højere end i 1995, hvor indtjeningen sidst toppede, mens indkomsten i det kommende år forventes at falde til en mere normal niveau på knap 19 mia. kr. For heltidsbedrifterne skønnes familiens løbende indkomst at stige yderligere i indeværende år med ca kr. til knap kr. pr. bedrift for herefter at falde til samme niveau i 2002 som i Med denne indtjening er der i det kommende år grundlag for en positiv løbende opsparing for tredje år i træk. Værdien af den animalske produktion forventes atter at stige i 2001 med 4,0 mia. kr. til 39,1 mia. kr. hovedsagelig som følge af højere priser. I 2002 forventes mærkbare prisfald især for svinekød at overskygge den forventede produktionsstigning med et fald i værdien på 3,3 mia. kr. til følge. I ovennævnte værdier er der imidlertid

11 ikke taget hensyn til de stigende dyretilskud. Mindre høst i 2001 For den vegetabilske produktion, inkl. den interne omsætning af foderkorn og grovfoder, skønnes værdien i indeværende år at falde med 3 pct., som følge af en generel lavere avl. I det kommende år forventes under forudsætning af en normal høst den samlede værdi af den vegetabilske produktion at falde lidt som følge af prisfald. I ovennævnte udvikling er der ikke taget hensyn til de stigende arealtilskud. EU har iværksat to nye udviklingsinitiativer EU's handelsinitiativer overfor udviklingslandene Cotonou-aftalen og Everything but Arms initiativet EU indgik i juni 2000 Cotonou-aftalen med 77 ulande i Afrika, Caribien og Stillehavsregionen, den såkaldte ACP-gruppe. Aftalen afløser Lomé-konventionerne, der tidligere har reguleret den europæiske samhandel med disse ulande. Ydermere har EU iværksat det ensidige Everything but Arms (EBA)-initiativ, der i løbet af en årrække sikrer verdens fattigste lande fuld adgang til det europæiske marked for alle produkter, undtagen våben. Kapitlet identificerer tre mulige aftaleformer i forbindelse med handelsliberalisering: Toldunioner, frihandelsområder og præferenceaftaler, og gennemgår aftaleformernes forskellige velfærdsimplikationer, blandt andet baseret på en sondring mellem handelsskabende og handelsforvridende effekter. Både Cotonou-aftalen og EBAinitiativet er præferenceaftaler med lande, der typisk handler med primærprodukter, blandt andet en række landbrugsvarer, der nyder toldbeskyttelse i EU. der sigter mod at liberalisere samhandlen med udviklingslande Initiativerne sigter mod at liberalisere samhandlen med de implicerede lande. For EBA-initiativets vedkommende er denne liberalisering ensidig og omfattende, for Cotonou-aftalens vedkommende vil størstedelen af liberaliseringen forhandles i fremtidige regionalaftaler.

12 Disse kan have en positiv effekt på en række ulande mens konsekvenserne for europæisk landbrug er begrænsede Kapitlet gennemgår to eksempler, sukker og okse- og kalvekød, der har speciel relevans for danske landbrug. Den europæiske produktion af disse varer nyder væsentlig beskyttelse overfor importerede varer. Det konkluderes, at en liberalisering af samhandlen med disse produkter kan have en positiv effekt på en række ulande. Den danske produktion vil imidlertid ikke påvirkes nævneværdigt. Danske sukkerproducenter må dog regne med et mindre indtægtstab, og visse europæiske lande må forudse en nedgang i den indenlandske produktion. Samlet set må Sydeuropa forudse tab i forbindelse med landbrugsproduktionen af blandt andet subtropisk frugt og grønt. De makroøkonomiske konsekvenser i disse lande er usikre, mens konsekvenserne for det samlede danske og europæiske landbrug er meget begrænsede. I det omfang EU's interne priser falder som følge af den øgede import fra disse ulande, vil europæiske forbrugere opnå en mindre gevinst med gavnlige samfundsøkonomiske konsekvenser til følge. De udfordringer, EU og den fælles landbrugspolitik står overfor som umiddelbar konsekvens af de seneste initiativer overfor udviklingslandene, er således overskuelige og kan umiddelbart håndteres indenfor de eksisterende rammer af den fælles handels- og landbrugspolitik. Formål Hvad er det offentliges rolle i fødevarepolitikken? I kapitel 3 sættes fokus på hvilken rolle det offentlige kan spille i fødevarepolitikken. Der er mange eksempler på problemer i relation til fødevarekvalitet og sikkerhed, og det offentlige har i stigende grad markeret sig i debatten. Formålet med kapitlet er at analysere mulighederne for i større udstrækning at anvende økonomiske styringsmidler i fødevarepolitikken, samt at undersøge hvilken rolle det offentlige kan spille i relation til sikring af fødevarekvalitet og -sikkerhed.

13 Den ideelle verden Set ud fra en økonomisk synsvinkel kan prismekanismen under passende forudsætninger selv sikre en optimal fordeling af samfundets ressourcer, således at samspillet mellem producenter og forbrugere sørger for den rigtige "mængde" kvalitet og sikkerhed uden offentlige indgreb. I en ideel verden vil der således være valgfrihed mellem dyre kvalitetsvarer og billige standardvarer og markedet vil selv bestemme hvor mange kvalitets- og sikkerhedsniveauer, det er overkommeligt at skelne imellem. De rigtige priser Problemer med fødevarer Udbudsprisen for et givet niveau af kvalitet/sikkerhed bør i så fald afspejle både de direkte produktionsomkostninger og indirekte omkostninger forbundet med slid på eksempelvis natur, miljø og sundhedsvæsen. Ligeledes bør forbrugerens betalingsvillighed være baseret på alle direkte og indirekte effekter. Følges denne tankegang kunne det tænkes, at de "rigtige" priser på økologiske varer var lavere end på konventionelle varer. De direkte produktionsomkostninger på økologiske varer er ganske vist højere, men til gengæld har produktion af konventionelle varer måske større slid på natur, miljø, sundhedsvæsen osv., hvilket bør pålægges de direkte produktionsomkostninger. De primære årsager til at fødevaremarkederne ikke af sig selv kan sikre et optimalt niveau af fødevarekvalitet og -sikkerhed kan indsnævres til eksternalitets- og informationsproblemer 1. Forekomsten af disse problemer kan yderligere indsnævres til at eksternalitetsproblemer hovedsagelig optræder i forbindelse med fødevaresikkerhed og den del af fødevarekvalitet der knyttes til produktionsprocesserne (dyrevelfærd, miljø), mens informationsproblemer er at finde i alle dimensioner af fødevarekvalitet og -sikkerhed. Afvejning af økonomi mod risiko Den store usikkerhed medfører at fastsættelse af målsætninger i specielt fødevaresikkerhedspolitikken kræver en stillingtagen til 1 En eksternalitet (eller ekstern effekt) opstår i en situation, hvor et individs handling utilsigtet påvirker et andet individs nyttefunktion.

14 afvejning mellem risiko og økonomi. Kun hvor potentielle følger af sygdom eller lignende er meget store, eller hvor indsatsen forbundet med at reducere risikoen er meget omkostningsfyldt, kan det være værd at forfølge ekstreme løsninger såsom at forbyde produktion eller droppe forebyggende foranstaltninger. Afgifter eller subsidier foretrækkes ved eksternalitetsproblemer De frie markedskræfter frem for paternalisme Mærknings- og forsikringsordninger Når der er eksternaliteter i produktion eller forbrug vil indgreb være velfærdsforbedrende. Det vil sige at i forbindelse med fødevaresikkerhed, kan det offentlige spille en direkte rolle i relation til ændring af de relative priser, så disse i højere grad afspejler de sande omkostninger forbundet med produktion og forbrug. Ændringer i de relative priser vil altid være at foretrække frem for standarder, da sidstnævnte mindsker valgmulighederne med mindre der er store potentielle risici forbundet med uheld. I relation til fødevarekvalitet er det offentliges rolle mere indirekte, idet der kun i begrænsede tilfælde er eksternaliteter involveret. Som det ses nedenfor vil der være en del situationer hvor det offentlige kan spille en indirekte rolle i at få fødevaremarkederne til at fungere bedre. Disse indgreb skal dog afvejes mod, at kvalitet er et meget diffust og individuelt begreb, så det er vigtigt at så meget ansvar som muligt overlades til forbrugeren og producenten (de frie markedskræfter frem for paternalisme). Når der er generel usikkerhed om fødevarekvalitet- og sikkerhed, vil det være velfærdsforbedrende at reducere risikoen samt at tilbyde forsikringsordninger, så risikoen flyttes derhen, hvor den gør mindst ondt. Når der er informationsproblemer, kan det offentlige derfor spille en indirekte rolle som informationsspreder og i fastsættelse af rammer for prisdannelsen (eksempelvis i forbindelse med mærknings- og forsikringsordninger). Det offentlige kan ligeledes spille en rolle i relation til informationsudvikling, således at usikkerheden på længere sigt måske bliver et mindre problem eller at der er værktøjer og løsninger til håndtering af usikkerheden. Øget information vil altid være at foretrække frem for standarder da sidstnævnte mindsker valgmulighederne med mindre der er store

15 potentielle risici forbundet med uheld. og produktansvar afhjælper informationsproblemer Når der er privat information til stede vil det være velfærdsforbedrende at supplere prismekanismen med tiltag der giver indehaveren af den private information incitament til at afsløre den. Disse tiltag inkluderer betalingssystemer, der kombinerer produktansvar og risikodeling med prissystemet, samt prisdifferentieringer på varer med forskellige kvalitetsegenskaber, hvilket eksempelvis kan ske via troværdige mærkningsordninger.

16 Landbrugets produktion og indtjening I nærværende kapitel redegøres for de senere års udvikling i det primære landbrugs økonomi, og der gives en vurdering af udsigterne for 2001 og Kapitlet indledes med en kortfattet beskrivelse af indtjeningen både for landbrugssektoren som helhed og for heltidsbrugene. Herefter redegøres for de institutionelle priser og tilskud som fastlagt i den fælles landbrugspolitik efterfulgt af en beskrivelse af udviklingen i de enkelte sektorer. Nærværende prognose er naturligvis behæftet med usikkerhed, og for år 2002 bygger skønnet bl.a. på en forudsætning om en normalhøst. Tre år med bedre konjunkturer afløser lavkonjunkturen i 1998 og 1999 Stabil dansk produktion, men store prisudsving Konstante direkte tilskud 1.1. Indkomstudviklingen Landbrugssektoren Sektorens bruttofaktorindkomst lå i år 2000 betydeligt over de to foregående år, hvor indkomsten var særlig lav, jf. tabel 1.1. Bruttofaktorindkomsten steg således med 4,0 mia. kr. til 22,9 mia. kr. i år Denne udvikling forventes at fortsætte i indeværende år med en stigning på 1,6 mia. kr. til 24,5 mia. kr. Derefter ventes indkomsten i det kommende år at falde med ca. 3 mia. kr., således at den skønnes at udgøre ca. 21,5 mia. kr. i Opdeles udviklingen i bruttofaktorindkomsten i en mængde- og en priseffekt, afsløres kilden til udsvingene i konjunkturerne at være priserne, idet den mængdemæssige udvikling har udvist en betydelig stabilitet, som det også fremgår af figur 1.1. Det implicitte BFIprisindeks, der inkluderer subsidier og skatter, forklarer fuldt ud faldet i indkomsten i 1998 og med de meget lave svinepriser og den efterfølgende stigning. De direkte tilskud har stort set været fastholdt nominelt (og derved blevet udhulet realt af inflationen) fra 1995 til 1999, hvorefter de stiger, jf. tabel 1.1. Deres relative betydning afhænger derfor af konjunkturerne for landbruget, jf. figur 1.2, og de har således en stabiliserende effekt på indkomsten i dansk landbrug. Tilskuddenes stigende tendens fra år 2000 er dels afledt af omlægningen fra prisstøtte til direkte støtte for korn og oksekød og dels fra år 2002 af en betydelig støtte til udvikling

17 af landdistrikterne, hvor tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og økologisk jordbrugsproduktion stiger mærkbart. TABEL 1.1. Landbrugets bruttofaktorindkomst 1), mia kr ) ) ) 1. Animalske produkter 34,7 36,0 37,0 32,3 31,1 35,1 39,1 35,8 Mælk 11,2 11,4 11,2 11,3 10,9 11,2 11,6 11,4 Kvæg-, okse- og kalvekød 3,5 3,1 2,9 2,9 2,6 2,7 2,3 2,2 Svin og svinekød 16,0 17,6 18,6 14,4 13,5 17,0 20,7 18,0 Andre produkter 4,0 3,9 4,3 3,7 4,1 4,2 4,5 4,2 2. Vegetabilske produkter 16,5 16,5 16,7 15,8 15,1 15,2 14,7 14,6 3. Produkter i alt (1+2) 51,2 52,5 53,7 48,1 46,2 50,3 53,8 50,4 4. Tjenester og sekundære aktiviteter 1,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 5. Besætnings- og lagerforskydninger 0,7 0,3 0,0-0,1-0,1 0,6 0,3 0,1 6. Produktion i alt inkl. forskydninger (3+4+5) 53,4 53,8 54,8 49,1 47,3 52,0 55,2 51,7 7. Rå- og hjælpestoffer m.v. 32,1 32,7 34,8 34,5 33,3 34,1 35,7 35,7 Foderstoffer 18,2 18,6 19,7 19,5 18,2 18,7 19,7 19,7 Udsæd, gødning og andre hjælpestoffer m.v. 10,5 10,8 11,5 11,7 11,7 12,0 12,6 12,6 Reparation og vedligeholdelse 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 8. Bruttofaktorindkomst før generelle subsidier og afgifter (6-7) 21,3 21,1 20,0 14,6 14,0 17,9 19,5 16,0 9. Generelle subsidier 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 6,1 6,7 10. Skatter og afgifter 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 11. Bruttofaktorindkomst (8+9-10) 26,1 26,1 24,9 19,5 18,9 22,9 24,5 21,5 1) Omfatter det egentlige landbrug samt pelsdyravl, jagt og biavl, men ikke gartneri. 2) Foreløbige tal. 3) Egne skøn. Kilde: Baseret på Danmarks Statistik.

18 FIGUR 1.1. Bruttofaktorindkomsten, værdi-, pris- og mængdeindeks, 1995 = * 2001** 2002** Værdi Priser Mængder * Foreløbige tal. ** Egne skøn. Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik. FIGUR 1.2. De generelle subsidiers andel af bruttofaktorindkomsten, pct * 2001** 2002** Generelle subsidier (inkluderet i BFI) Anm.: Generelle subsidier består af tilskud, der udbetales direkte til landbrugeren, men omfatter ikke tilskud til frø af græsser og græsmarksbælgplanter mv., som er medtaget i produktionsværdien. * Foreløbige tal. ** Egne skøn. Kilde: Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik.

19 Konjunkturudsving knyttet til svinesektoren Værdien af den samlede produktion inkl. beholdningsforskydninger steg i 2000 med 4,7 mia. kr. til 52,0 mia. kr. og skønnes at stige med yderligere 3,2 mia. kr. i indeværende år. Imidlertid ventes værdien i det kommende år at falde til under niveauet for år Svineproduktionens andel af den samlede værdi svinger fra 28 pct. i 1999 til en forventet andel på 38 pct. i år 2001, hvilket skyldes, at landbrugets konjunkturudsving i betydelig grad hænger sammen med udviklingen i svinesektoren. Udgiften til rå- og hjælpestoffer m.v. steg med 0,8 mia. kr. i 2000 til 34,1 mia. kr. Det samlede forbrug var uændret og forventes i indeværende år også at være uændret, om end til lidt højere priser. For 2002 skønnes de samlede udgifter til rå- og hjælpestoffer at blive af samme størrelsesorden som i indeværende år, idet en lille stigning i forbruget forventes opvejet af et tilsvarende prisfald. Foderstoffer udgør 55 pct. af udgiften til rå- og hjælpestoffer Faldende forbrug af handelsgødning Udgiften til foderstoffer inkl. den interne omsætning forudses i indeværende år at udgøre 55 pct. af værdien af det samlede forbrug af rå- og hjælpestoffer. Som følge af stigende animalsk produktion skønnes foderforbruget at stige såvel i indeværende som i det kommende år. Det er forventningen, at foderprisen stiger med ca. 4 pct. i 2001 De høje foderpriser på verdensmarkedet af især korn skønnes at blive lidt lavere i Samtidig forventes den interne kornpris i EU i et vist omfang at følge med de sidste to års fald i interventionsprisen. De danske foderpriser skønnes derfor at blive lidt lavere i det kommende år. Den efterhånden mangeårige tendens til faldende forbrug af handelsgødning forventes at fortsætte såvel i indeværende år som det kommende. De store stigninger på energipriser i år 2000 forudses at slå stærkt igennem i indeværende år på gødningspriserne. Som følge af den våde høst påregnes ekstra store udgifter til fx tørring. Den løbende indtjening for landbofamilierne steg i år 2000 ifølge foreløbige opgørelser med 3,8 mia. kr. til 20,6 mia. kr., jf. tabel 1.2. Sektorens indtjening er imidlertid end ikke med denne forbedring tilbage til niveauet før svinesektorens lavkonjunktur indtraf i

20 Rekordindtjening pr. husstand i år Imidlertid ventes en yderligere forbedring i indeværende år på 1,4 mia. kr. til 22,0 mia. kr., som især skyldes større indtjening fra landbruget. Denne indkomst ligger ganske vist lidt under niveauet i 1995, da indtjeningen sidst toppede med 22,7 mia. kr. Men i den mellemliggende periode er der blevet næsten færre landbohusstande, således at den reale indtjening pr. husstand forudses at stige med 7 pct. fra 1995 til år TABEL 1.2. Landbrugets indkomstforhold, mia. kr ) ) ) 1. Bruttofaktorindkomst 26,1 26,1 24,9 19,5 18,9 22,9 24,5 21,5 2. Afskrivning 3) 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 3. Lønnet arbejdskraft 4) 2,6 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 4. Nettorestindkomst for for landbruget (1-2-3) 17,0 16,9 15,4 9,9 9,3 13,4 14,8 11,7 5. Overskud, andet erhverv, inkl. bolig 4) 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 6. Lønindtægt 9,2 9,0 10,3 10,4 11,2 11,1 11,2 11,3 7. Løn og restindkomst (4+5+6) 30,0 30,0 29,9 24,9 25,2 29,4 31,1 28,2 8. Nettorenteudgifter 4) 10,3 10,3 10,6 10,6 10,8 11,2 11,4 11,5 9. Pension og dagpenge 4) 3,0 2,9 2,8 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 10. Løbende indkomst (7-8+9) 22,7 22,6 22,1 16,6 16,8 20,6 22,0 18,9 Anm.:Tabellen omfatter landbrug på 5 ha og derover. Bruttofaktorindkomsten omfatter tillige bedrifter under 5 ha, hvilket dog ikke påvirker tallene nævneværdigt. Fra og med 1997 omfatter regnskabsstatistikken godt pelsdyrfarme, der ikke indgår i Danmarks Statistiks tælling. Opregningerne baseret på regnskabsstatistikken er således ikke fuldt ud sammenlignelige over tid. 1) Foreløbige tal. 2) Egne skøn. 3) Ifølge Danmarks Statistik. Alle årene er reviderede. 4) Beregnet med udgangspunkt i Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Instituts regnskabsstatistik, Serie A. Kilde: Baseret på Danmarks Statistik og Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Instituts regnskabsstatistik, Serie A. afløses af normal indtjening i 2002 For det kommende år skønnes rekordindtjeningen imidlertid afløst af en mere normal indtjening som følge af et indkomstfald på 3,1 mia. kr., der igen hænger sammen med udviklingen i indtjeningen fra landbruget, herunder i særdeleshed de ventede lavere priser på svinekød.

21 Husstanden stærkt afhængig af indtjening udenfor landbruget idet antal deltidsbrug udgør 59 pct. Fortsat afvandring af lønnet medhjælp Landbohusstandenes økonomi er ikke alene baseret på indtjeningen fra landbruget. Således udgjorde indtjeningen udenfor landbruget i år 2000 knap 55 pct. af den samlede løn og nettorestindkomst, der omfatter såvel den samlede aflønning af kapital (både fremmed- og egenkapital) og familiernes arbejdsindsats i såvel landbruget som i andet erhverv. Af disse 55 pct. udgjorde lønindtægten fra andre erhverv 38 pct. point, mens de resterende 17 pct. point af indkomsten udgjordes af overskud fra andre erhverv inklusiv lejeværdien af egen bolig. Når indtjeningen fra landbruget udgør mindre end halvdelen af familiernes samlede restindkomst, hænger det sammen med landbrugserhvervets struktur med mange mindre brug, hvor landbrugsejendommen primært tjener som beboelse. På deltidsbrugene minder økonomien meget om en lønmodtagerfamilies. I år 2000 udgjorde deltidsbrugene knap , mens heltidsbrugene kun udgjorde godt , således at indkomstopgørelsen omfatter bedrifter i alt. Lønindtægten forventes baseret på en faldende arbejdsindsats i takt med faldet i antallet af husstande, således at en forventet svag stigning i indtægten i indeværende år og 2002 alene skyldes lønstigninger. I opgørelsen af landbrugets nettorestindkomst indgår såvel omkostninger til kapitalforbrug (afskrivninger) som omkostninger til lønnet arbejdskraft, der henholdsvis udgjorde 6,7 og 2,8 mia. kr. i år Som følge af en markant vækst i arbejdsproduktiviteten i landbruget har forbruget af fremmed arbejdskraft udvist en faldende tendens, trods den fortsatte strukturudvikling mod stadig større produktionsenheder. Det er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år på trods af en forventet stigning i den animalske produktion. Dermed skønnes omkostningerne til afskrivninger og fremmed arbejdskraft at stige alene som følge af prisstigninger både i indeværende og det kommende år.

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres Kirsten Due Dansk Kvæg Disposition Først lidt baggrund: Hvordan fungerer EU- og verdensmarkedet for mælk og mejeriprodukter Markedsudviklingen

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu?

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? 29. september 2008 KLJ, LNI Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? De markante globale prisstigninger på råvarer i fødevareproduktionen har skabt betydelig opmærksomhed. I nærværende notat vil der gives

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne

Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne Af Jens Hansen Trykt i Tidsskrift for Landøkonomi 196. årgang, nr.2, juni 2010, s. 241 252 Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af 01-07-08 Hansen, Jens Publication date:

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen?

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? På mange områder er landbrugets udvikling forudbestemt! Landbruget følger nogle udviklingstendenser, som er globale, eller som er sikre historiske og vedvarende.

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for jordbrugspolitik Jens Hansen 10.06.03 Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering (baseret på Kommissionens forslag af 22. januar 2003)

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

3. Landbrugets økonomi og indtjening

3. Landbrugets økonomi og indtjening 3. Landbrugets økonomi og indtjening LANDBRUGETS ØKONOMI OG INDTJENING LANDBRUG & FØDEVARER I 2015 faldt landbrugets bruttofaktorindkomst med 3,6 mia. kr. Siden 2008 er priserne på landbrugsejendomme faldet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU.

Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU. Mælkemarkedet på sigt Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU. Sammendrag Dette notat ser på udviklingen i mælkeprisen på sigt. Dette er vurderet

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

2009-16 2009-09 2008-33 2008-26 2009-02 2008-19 2008-40 2008-47

2009-16 2009-09 2008-33 2008-26 2009-02 2008-19 2008-40 2008-47 2006-32 2006-39 2006-46 2007-01 2007-08 2007-15 2007-22 2007-29 2007-36 2007-43 2007-50 2008-05 2008-12 2008-19 2008-26 2008-33 2008-40 2008-47 2009-02 2009-09 2009-16 2009-23 2009-30 2009-37 2009-44 $/ton

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre?

Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre? Hvad lærte landbruget af kriserne og hvordan kommer vi videre? November 215 Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Hvad lærte vi af

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Globalisering, WTO og dansk mejeribrug

Globalisering, WTO og dansk mejeribrug Globalisering, WTO og dansk mejeribrug Mælkeproduktion i en globaliseret verden Søren E. Frandsen Globalisering og WTO International handel og WTO forhandlinger: ét blandt flere elementer i globaliseringen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Frøavlens fremtid i Danmark

Frøavlens fremtid i Danmark Frøavlens fremtid i Danmark 8. oktober 2008 DLF-TRIFOLIUM-konference Henning Otte Hansen Fødevareøkonomisk Institut (hoh@foi.dk) Indhold 1. Vil høje kornpriser være en trussel mod dansk frøavl i fremtiden??

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. august 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere