Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation"

Transkript

1 INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger rammer og principper for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender tiltrædelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Sagsfremstilling Den politiske forberedelsesgruppe besluttede i foråret, at der skulle nedsættes et forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om en MED-aftale for Hovedstadens Beredskab. Der blev herefter nedsat et forhandlingsorgan, der i slutningen af 2015 har fastlagt og tiltrådt indholdet for Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab. 13. januar 2016 Sagsnr Dokumentnr DIREKTIONEN Bag Rådhuset København V MED-aftalen skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse i arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Der er ved aftalens udformning taget afsæt i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse for KTO samt de MED-aftaler de enkelte beredskaber tidligere har været omfattet. Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation i 4 niveauer, der følger ledelsesstrengen, og iii) at arbejdsmiljøindsatsen baseres på arbejdsmiljøledelse, risikovurderinger, læring og viden.

2 Bilag Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab

3 Bestyrelsesmøde 01/2016 Bilag til pkt. 22 MED-aftale Hovedstadens Beredskab side 1 af 16

4 1 Område Aftalen omfatter alle ansatte i Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskab er oprettet som kommunalt fællesskab i henhold til kommunestyrelseslovens 60 som Hovedstadens Beredskab I/S. Hovedstadens Beredskab I/S omfatter følgende kommuner: Albertslund Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Frederiksberg Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Københavns Kommune Rødovre Kommune 2 Formål Aftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formålet med aftalen er: - at styrke og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, - at skabe forståelse for Hovedstadens Beredskabs opgaver og mål på alle niveauer i organisationen, - at skabe kortere afstand mellem ledelse og medarbejdere og derved styrke ledelsens grundlag for at træffe beslutninger, - at knytte Hovedstadens Beredskab sammen via en fælles arbejdsmiljø- og samarbejdsindsats, - at skabe grundlag for, at arbejdsmiljøarbejdet opprioriteres, så arbejdsmiljøindsatsen styrkes og koordineres med Hovedstadens Beredskabs øvrige medindflydelse. 3 Værdigrundlag Samarbejdet i Hovedstadens Beredskabs MED-udvalg skal være kendetegnet af tillid, åbenhed og respekt, så der for både medarbejdere og ledelse skabes størst mulig indsigt i de behandlede emner og forståelse for den helhed, som emnerne indgår i til fordel for Hovedstadens Beredskab. 4 Struktur og opgaver Stk. 1 MED-organisationen i Hovedstadens Beredskab afspejler organisationsstrukturen for at sikre den bedste sammenhæng med ledelsesstrengen og ledelseskompetencen. side 2 af 16

5 Stk. 2 Den overordnede struktur er i tre niveauer med HovedMED, EnhedsMED og LokalMED og er beskrevet i bilag 1. Strukturen i MED-organisationen for Hovedstadens Beredskab er enstrenget på alle udvalgsniveauer. Det betyder, at arbejdsmiljøorganisationen er fuldt integreret i MED-organisationen. I strukturen indgår MED-udvalg, trio-grupper, ad hoc-udvalg og arbejdsmiljøgrupper: HovedMED er det øverste MED-organ, hvor der tages drøftelser og beslutninger og indgås aftaler af principiel og rammesættende karakter for hele organisationen. EnhedsMED refererer til HovedMED og kan tage drøftelser og beslutninger og indgå aftaler af principiel og rammesættende karakter for den enhed MED-udvalget dækker. EnhedsMED arbejder endvidere med mere konkrete forhold end HovedMED, men sjældent med forhold, der dækker en enkelt arbejdsplads. LokalMED/Trio refererer til EnhedsMED og er udvalget tættest på den enkelte arbejdsplads. Triogruppen består af arbejdsmiljøgruppen og en lokal tillidsrepræsentant og har status af LokalMEDudvalg. Alle MED-udvalgene kan nedsætte ad hoc-udvalg, fx til behandling af større sager eller projekter. Ad hoc-udvalgene kan have medlemmer, der ikke sidder i et MED-udvalg. Under LokalMED etableres arbejdsmiljøgrupper. Dette gælder dog ikke for arbejdsmiljøgruppen Stab, der grundet særlige organisatoriske forhold etableres under et EnhedsMED. Arbejdsmiljøgrupper består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Hvor der er en triogruppe, indeholder denne også arbejdsmiljøgruppen. Stk.3 HovedMED har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for Hovedstadens Beredskab, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinjer, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende aftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i rammeaftale om Medindflydelse og medbestemmelse. Stk.4 HovedMEDs opgaver følger den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO. 5 Arbejdsmiljø Stk. 1 Hovedstadens Beredskab ønsker med MED-aftalen at skabe rammer for udvikling af en attraktiv og tillidsbaseret arbejdsplads, hvor der tages hånd om arbejdsmiljøet, og hvor ledelse og medarbejdere side 3 af 16

6 samarbejder om et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. Det skal ske ved at styrke og integrere arbejdsmiljø og trivselsindsatsen i Hovedstadens Beredskab. Arbejdsmiljø skal derfor så tidligt som muligt tænkes ind på alle niveauer i beslutninger om ændringer og i udvikling vedrørende arbejdsopgaver, organisation, teknologi og fysiske rammer. MED-organisationen skal via ledelsesstrengen medvirke til at styrke organisationens arbejde med det gode arbejdsmiljø, som et af midlerne til at fremme en høj kvalitet i organisationens generelle virke. Det betyder blandt andet, at arbejdsmiljøvurderinger skal inddrages og indgå i beslutninger om ændringer midlertidige som permanente og udviklinger, der har betydning for arbejds- og personaleforhold, politikker, strategier, m.v. Stk. 2 I Hovedstadens Beredskab gennemføres årligt en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det strategiske arbejdsmiljøarbejde indgår som et væsentligt element. På linje med den ledelsesmæssige prioritering af arbejdsmiljøet forpligtes alle i organisationen til at tænke arbejdsmiljø ind i deres opgaver og aktiviteter. Arbejdsmiljøarbejdets organisering og arbejde er opdelt i det overordnede strategiske niveau HovedMED, det strategiske niveau, EnhedsMED og det operationelle niveau LokalMED/Trio. Der henvises til bilag 2. 6 Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for ledelsens kompetenceområde på det givne niveau i MED-organisationen. Mest muligt skal behandles hos den lokale leder og næste niveau involveres, når det berører emner, hvor beslutningskompetencen ligger dér. MED-Udvalgets kompetence matcher derfor til enhver tid ledelsens kompetence. MED-udvalget har kompetence inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen redegøre for grænserne herfor. 7 Medindflydelse og medbestemmelse I Hovedstadens Beredskab udøves medindflydelse ved, at ledelsen, inden der træffes endelig beslutning i en sag der ligger inden for MED-udvalgets kompetence, forelægger sagen for det rette MED-udvalg til information og eventuelt drøftelse, så medarbejdersidens bemærkninger kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag. Dette angår fx spørgsmål i henhold til 8, stk. 4. MED-udvalget har medbestemmelse i sager om fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Det kan fx være politikker for sygefraværsindsatsen og andre personalepolitikker, retningslinjer for sygemeldinger eller procesplaner for gennemførsel af en personaletilpasning. Medbestemmelse udøves ved, at arbejdsgiver- og medarbejderside skal udvise forhandlingsvilje for at tilstræbe fælles løsninger. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold, side 4 af 16

7 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 8 Information og drøftelse Stk.1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Gensidig informationspligt betyder, at medarbejderne/medarbejderrepræsentanterne i et MED-udvalg også har en informationspligt om forhold, der har betydning for hele arbejdspladsens arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Stk.2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger. Stk. 3 I HovedMED skal ledelsen regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Hovedstadens Beredskabs bestyrelse. Stk.4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk.5 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 6 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning af om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk. 7 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5 indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. side 5 af 16

8 9 Retningslinjer Stk.1 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk.2 Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter og 3. Hovedstadens Beredskabs personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling m.v. Stk.3 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk.4 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk.5 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. 10 Møder mv. HovedMED afholder som udgangspunkt fire møder årligt. Det kan mellem formand og næstformand aftales at aflyse møder, således at der bliver færre end fire møder på et år. Der udarbejdes en forretningsorden, som fastlægger rammerne for indkaldelse til møder, fastsættelse af dagsorden og udsendelse af materiale i sager, hvor dette er relevant. Rammerne skal tilgodese, at medarbejdersiden får reel mulighed for at sætte sig ind i de sager, der skal behandles. Kravene skal stå i forhold til sagens omfang og karakter. 11 Medarbejderrepræsentanter Der henvises til den enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, jf. Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse, kapitel MED- og arbejdsmiljøuddannelse Medlemmerne i MED-udvalgene skal være uddannelsesmæssigt kvalificerede til at indgå i samarbejdet og kende det formelle grundlag for samarbejdet. De skal endvidere kende til MEDs rolle i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Det er desuden vigtigt, at medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne har den relevante viden og de nødvendige kompetencer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdet i Hovedstadens Beredskab er kendetegnet ved varierede og til tider komplekse arbejdsmiljøproblemstillinger. Arbejdsmiljøorganisationen kan inddrage eksterne eksperter efter behov. side 6 af 16

9 HovedMED sætter rammerne for kompetenceudviklingen i MED-organisationen og sikrer, at uddannelsestilbuddene matcher organisationens behov. Retningslinjer for MED- og arbejdsmiljøuddannelse fremgår i øvrigt af bilag Uoverensstemmelser og de centrale parter Der henvises til den enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, jf. Rammeaftalen om Medindflydelse og medbestemmelse kapitel 3 og Ikrafttræden og opsigelse Stk.1 Denne aftale træder i kraft den 1. januar Stk. 2 Aftalen kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk.3 Hvis en aftale opsiges, og der ikke kan opnås enighed om en ny lokalaftale inden udgangen af 9-måneders fristen, løber aftalen videre, indtil parterne bliver enige om at ændre denne, evt. med de justeringer, som parterne er enige om. Skt. 4 HovedMED evaluerer denne aftale et år efter ikrafttræden og herefter efter behov. Ved en eventuel genforhandling følges Rammeaftalens regler om nedsættelse af et forhandlingsorgan. side 7 af 16

10 Bilag 1 MED-organisationen Pkt. 1 MED-struktur MED-strukturen i Hovedstadens Beredskab ser ud som følger: LokalMED Forebyggelse Arbejdsmiljøgrupper EnhedsMED Myndighed LokalMED Operativ Arbejdsmiljøgrupper HovedMED EnhedsMED Beredskab Trio-grupper LokalMED Teknik Arbejdsmiljøgrupper EnhedsMED Forretning LokalMED Ambulance Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgruppe Stab Pkt. 2 Udvalgenes sammensætning HovedMED består af højst 16 medlemmer, heraf mindst 1 arbejdsleder og 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Udvalget kan ikke have flere lederrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter. EnhedsMED består af højst 12 medlemmer, heraf mindst 1 arbejdsleder og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Udvalget kan ikke have flere lederrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter. LokalMED består af højst 5 medlemmer, heraf mindst 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Udvalget kan ikke have flere lederrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter. Pkt. 3 Formænd og næstformænd Beredskabsdirektøren i Hovedstadens Beredskab er formand for HovedMED. HovedMEDs næstformand vælges af og blandt medarbejdersidens repræsentanter. På samme vis er chefen/ lederen for den enkelte enhed/område født medlem af og formand for EnhedsMED/LokalMED og næstformanden vælges af og blandt medarbejdersidens repræsentanter. side 8 af 16

11 Pkt. 4 Udpegning og valg af medlemmer til HovedMED Lederrepræsentanterne i HovedMED udpeges af direktionen. De 3 arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne, således at arbejdsmiljørepræsentanterne inden for hhv. Myndighed, Beredskab/Drift og Forretning hver vælger en repræsentant imellem sig til HovedMED. Afviklingen af valget samt kommunikation af hvem, der er valgt, sker i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne i HovedMED. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HovedMED sker for to år i november måned i ulige år med funktion pr. 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems valg ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem udtræder, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. De øvrige medarbejderrepræsentanter i HovedMED udpeges af hovedorganisationerne. Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker for to år i november måned i ulige år med tiltrædelse pr. 1. januar i lige år. Hvis grundlaget for et medlems udpegning ændres inden for 2 års perioden, skal ny udpegning ske. Hvis et medlem udtræder, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. Pkt. 5 Udpegning og valg af medlemmer til øvrige MED-udvalg På de øvrige niveauer i MED-organisationen vælges ledelsesrepræsentanterne af formanden for de respektive udvalg blandt medarbejdere med ledende stillinger inden for det område udvalget dækker. For at understøtte nærhedsprincippet vælges arbejdsmiljørepræsentanterne til EnhedsMED efter følgende retningslinjer: EnhedsMED Myndighed: Arbejdsmiljørepræsentanterne under Forebyggelse vælger en repræsentant iblandt sig Arbejdsmiljørepræsentanterne under Operativ vælger en repræsentant iblandt sig EnhedsMED Beredskab: Arbejdsmiljørepræsentanterne under Beredskab vælger to repræsentanter iblandt sig EnhedsMED Forretning: Arbejdsmiljørepræsentanterne under Teknik vælger en repræsentant iblandt sig Arbejdsmiljørepræsentanterne under Ambulance vælger en repræsentant iblandt sig Arbejdsmiljørepræsentanten fra arbejdsmiljøgruppen Stab indgår automatisk i udvalget Arbejdsmiljørepræsentanterne til LokalMED vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for det pågældende LokalMEDs område. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til EnhedsMED og LokalMED sker for to år i november måned i ulige år med funktion pr. 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems valg ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem udtræder, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. Øvrige medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt medarbejdersidens repræsentanter inden for det område udvalget dækker. Er der valgte tillidsrepræsentanter blandt faggrupperne, foretages valget blandt disse. side 9 af 16

12 Sammensætningen af et MED-udvalg skal være repræsentativt for det område, som udvalget dækker. Pkt. 6 Stabsmedarbejdernes repræsentation i MED-organisationen Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der vedrører stabsmedarbejdere i Hovedstadens Beredskab, behandles i EnhedsMED Forretning. Arbejdsmiljøgruppe Stab dækker alle stabsmedarbejdere ved Hovedstadens Beredskab og har reference til EnhedsMED Forretning. Pkt. 7 Ambulancereddernes repræsentation i MED-organisationen Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der vedrører ambulanceredderne og som udspringer af kontraktforholdet til Region H, kvalitetsakkreditering eller sundhedsfaglig regulering i øvrigt behandles i LokalMED Ambulance. Øvrige forhold behandles af MED-organisationen i Beredskab. side 10 af 16

13 Bilag 2 Arbejdsmiljøområdet Pkt. 1 Hovedstadens Beredskab arbejder systematisk med arbejdsmiljø, så det fysiske og psykiske arbejdsmiljø løbende forbedres og hæves over det niveau, der kræves i arbejdsmiljølovgivningen. Dette bilag beskriver opgave- og ansvarsfordelingen i MED-organisationen i Hovedstadens Beredskab, men er ikke udtømmende. Der henvises til arbejdsmiljølovgivningen og relevante arbejdsmarkedsaftaler for en uddybende beskrivelse. Pkt. 2 Fundamentet for arbejdsmiljøarbejdet er, at ledelse og medarbejdere udviser tillid til, at begge parter grundlæggende ønsker at skabe en arbejdsplads, der giver ansatte i Hovedstadens Beredskab mulighed for et godt arbejdsliv. Ansvaret for arbejdsmiljøet ligger hos arbejdsgiveren og udøves af ledelsen. Det er ledelsen, som har det endelige ansvar for, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er sikkert og sundt. Ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet både i den daglige drift og ved den langsigtede og fremadrettede planlægning, når der drøftes og tages beslutninger vedrørende strategi, planlægning, økonomi og kompetenceudvikling. Det er den enkelte leders ansvar, at gældende lovgivning og regler overholdes. Ledelsen sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre et systematisk arbejdsmiljøarbejde med løbende forbedringer. For medarbejderne er det et naturligt element at inddrage arbejdsmiljø i deres daglige virke på lige fod med andre faglige elementer. Den enkelte medarbejder arbejder bevidst for at bidrage til et godt arbejdsmiljø ved f.eks. loyalt at komme med gode idéer og initiativer til forbedring af arbejdsmiljø. Medarbejderne skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Bliver medarbejderne opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Medarbejderne overholder gældende lovgivning, følger interne sikkerhedsprocedurer og anvisninger og kender og efterlever arbejdsmiljørelaterede personalepolitikker. Pkt. 3 Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupperne består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant og fungerer som bindeled mellem de ansatte og MED-udvalgene. Arbejdsmiljøgrupperne er grundstenen i det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde på den enkelte arbejdsplads. De undersøger, kontrollerer, udfører og følger op på sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter ved arbejdsforholdene og inspirerer og påvirker den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sundhed og sikkerhed. Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper er vedholdende i deres arbejde med at finde løsninger på kendte problemer. Når gruppen ikke har kompetence eller ressourcer til at løse et givent problem, sørger den for at forelægge sagen for LokalMED. side 11 af 16

14 Pkt. 4 MED-udvalgenes ansvar og opgaver Årsplanlægning, koordinering og kommunikation For MED-udvalgene/triogrupperne gælder: Arbejdsmiljø er fast punkt på MED-udvalgsmøder. Ved planlægning af dagsordenen for MED-udvalgsmøderne skal det vurderes, om der er specifikke arbejdsmiljøemner, der skal drøftes på mødet. MED-udvalgene udarbejder årshjul eller tilsvarende til planlægning af arbejdsmiljøopgaverne inden for udvalgets område. MED-udvalgene beslutter hvordan de vil kommunikere med arbejdsmiljøgrupperne og medarbejderne om arbejdsmiljøforholdene inden for udvalgets område. MED-udvalgene fastlægger endvidere retningslinjer for hvordan medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen kan koordinere deres arbejde. Generelle metoder Hovedstadens Beredskab ønsker at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at anvende følgende metoder i arbejdsmiljøarbejdet: Arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøarbejdet i Hovedstadens Beredskab struktureres efter principperne i internationale standarder for arbejdsmiljøledelse (OHSAS og ISO45001), herunder hovedprincippet om at skabe løbende forbedringer af arbejdsmiljøet gennem planlægning, implementering, evaluering og tilpasning af arbejdsmiljøindsatsen. De nedenfor nævnte metoder og opgavebeskrivelser tager endvidere afsæt i såvel disse standarder som dansk lovgivning. Den konkrete udmøntning fastlægges i øvrigt af HovedMED. Risikovurderinger. Risikovurderinger danner grundlag for iværksættelse af effektive forebyggende og afbødende tiltag på alle niveauer i organisationen. Risikovurderinger inddrages så tidligt som muligt ved planlægning og beslutning om væsentlige ændringer i arbejdet. Læring. Organisationen uddrager og implementerer læring. Hovedstadens Beredskab indgår desuden i samarbejder med eksterne parter om erfaringsudveksling og produktion af ny viden om arbejdsmiljøforholdene inden for beredskabsområdet. Vidensbaseret indsats. Viden og data understøtter overordnede prioriteringer og dokumentation af effekten af den strategiske arbejdsmiljøindsats. Opgavefordeling HovedMED har ansvaret for at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljølovgivning side 12 af 16

15 MED-udvalgene holder sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerhedsog sundhedsrisici og rådgiver om implementering af nye regler. Arbejdsmiljøgrupperne fører tilsyn med, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes, og at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.arbejdsmiljøgrupperne skal gennemføre halvårlige sikkerhedsrunderinger som en metode til at sikre dette. LokalMED/Trio holder sig orienteret om afvigelser og drøfter muligheder for at forebygge og afværge disse. HovedMED evaluerer årligt virksomhedens evne til at overholde arbejdsmiljølovgivningen og behovet for tiltag til styrkelse af denne. Strategisk arbejdsmiljøarbejde HovedMED planlægger og deltager i den årlige arbejdsmiljødrøftelse sammen med arbejdsmiljøorganisationen, hvor den overordnede strategi for arbejdsmiljøarbejdet fastlægges og det foregående års mål og indsatser evalueres. HovedMED udarbejder en opgørelse over hændelser, tilløb til hændelser, sygefravær og andre relevante arbejdsmiljødata til brug for den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Hændelser og tilløb til hændelser Arbejdsmiljøgrupperne uddrager og implementerer læring af hændelser og tilløb til hændelser, så arbejdsmiljøforholdene løbende bringes op på et højere sikkerhedsniveau. Hændelser med relevans for større dele af organisationen forelægges det relevante MED-udvalg med henblik på drøftelse af udbredelse af læring. Instruktion, uddannelse og kompetenceudvikling HovedMED udarbejder en gang årligt en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen på baggrund af input fra organisationens medlemmer. Planen angiver hvilke kompetencer, der ønskes styrket i virksomheden i forhold til dennes særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Planen kan indeholde konkrete kursustilbud eller emner, der ønskes dækket af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter/arbejdsledere. Den supplerende uddannelse kan være sammenfaldende med de opfølgningskurser, der tilbydes til MED-udvalgenes medlemmer. Arbejdsmiljøgrupperne tilrettelægger deres kursusdeltagelse inden for rammerne af kompetenceudviklingsplanen. EnhedsMED opstiller principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov. LokalMED/Trio er ansvarlig for at sikre, at de arbejdsmiljøgrupper, der hører under udvalget, deltager i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for tidsfristen. Arbejdsmiljøgrupperne kontrollerer, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. Forebyggende arbejde i øvrigt HovedMED drøfter potentielle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af alle større beslutninger, fx ved organisationsændringer, indførelse af ny teknologi og ændret organisering af arbejdet. side 13 af 16

16 MED-udvalget på det relevante niveau skal sikre, at arbejdsmiljøet tilgodeses ved udvidelser, ombygning, nybygning eller flytninger. LokalMED/Trio drøfter hvilken læring, der kan uddrages af konkrete hændelser (arbejdsskader og nærved-hændelser) og skal arbejde for, at denne implementeres i organisationen til forebyggelse af nye hændelser. MED-udvalget på det relevante niveau skal opstille retningslinjer for hvordan eksterne samarbejdspartneres, leverandørers mv. arbejdsmiljø sikres, når disse udfører arbejde på Hovedstadens Beredskabs matrikler. Pkt. 5 Gennemførelse og opfølgning De ovennævnte metoder og aktiviteter indarbejdes løbende i MED-organisationen i det første år af aftalens løbetid. HovedMED evaluerer de anvendte metoder og aktiviteters egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet en gang årligt i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelsen. side 14 af 16

17 Bilag 3 Uddannelse MED-uddannelse MED-uddannelse gives til alle medlemmer af MED-udvalg og trio-grupper. Grunduddannelsen varetages indtil videre af Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF) tilpasset Hovedstadens Beredskabs behov. Hovedstadens Beredskab kan hjemtage MED-uddannelsen og selv forestå varetagelsen af denne, såfremt kompetencer hertil findes på et senere tidspunkt. HovedMED træffer beslutning herom, og underviserne skal i givet fald leve op til rammeaftalens bilag 11a om krav til undervisere. For repræsentanter, der i forvejen har en MED-uddannelse, skal formandskabet for det pågældende MEDorgan, i samarbejde med repræsentanten, konkret vurdere, om repræsentantens uddannelse er forældet, således at repræsentanten skal have en ny MED-uddannelse. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der vikarierer for et medlem i et MED-udvalg i mere end 6 måneder, skal også tilbydes grunduddannelsen. Det første funktionsår tilbydes 2 dages grunduddannelse (14,8 timer) Fra funktionsår tilbydes 2 dages supplerende uddannelse Fra 5. funktionsår tilbydes 1 dags supplerende uddannelse Uddybende bestemmelser for MED-uddannelsen kan findes i Protokollat om uddannelse på medbestemmelse og medindflydelsesområdet. Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøuddannelse gives til alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er valgt eller udpeget til en arbejdsmiljøgruppe eller trio-gruppe. Det første funktionsår (regnet fra deltageren er valgt eller udpeget, ikke fra funktionen træder i kraft) skal hvert medlem af arbejdsmiljøgrupperne tilbydes: 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse (skal være gennemført inden for 3 måneder efter deltageren er valgt/udpeget) 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse (kan holdes som 2 adskilte eller 2 samlede dage) De efterfølgende funktionsår tilbydes: 1½ dag pr. år side 15 af 16

18 Uddybende bestemmelser til arbejdsmiljøuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt i At-vejledning F.3.7-1: Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Generelt HovedMED fastlægger principper for brug af klippekort til MED-uddannelse. HovedMED udarbejder endvidere en gang årligt en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen, der angiver hvilke kompetencer, der ønskes styrket i virksomheden i forhold til dennes særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Planen kan indeholde konkrete kursustilbud eller emner, der ønskes dækket af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter/arbejdsledere. Den supplerende uddannelse kan være sammenfaldende med de opfølgningskurser, der tilbydes til MED-udvalgenes medlemmer. Arbejdsmiljøgrupperne tilrettelægger herefter deres kursusdeltagelse inden for de overordnede rammer. LokalMED er ansvarlig for at sikre, at de arbejdsmiljøgrupper, der hører under udvalget, deltager i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for tidsfristen. Uddannelse foregår i tjenestetiden og med fuld løn. side 16 af 16

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Forord 3. Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4. Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7. Kapitel 3 Struktur 9

Forord 3. Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4. Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7. Kapitel 3 Struktur 9 Indhold Forord 3 Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4 Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7 Kapitel 3 Struktur 9 Kapitel 4 Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar og kompetence 18 Kapitel 5 Medarbejderrepræsentanter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013 Region Hovedstaden MED-aftale i Region Hovedstaden Pr. 1. april 2013 Forhandlingsorganet, 7. februar 2013 Regionsrådet, 12. marts 2013 RegionH Design 17248 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definition af

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

MED aftale for TMF. MED aftale for TMF... 1. Indhold... 15

MED aftale for TMF. MED aftale for TMF... 1. Indhold... 15 Teknik- og Miljøforvaltningen Strategi og Organisation MED aftale for TMF Indhold MED aftale for TMF... 1 Indhold... 1 Formål, vision og værdier... 3 Hvorfor nu det og hvad er formålet?... 3 Formål med

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere