LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE"

Transkript

1 HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.4 Dialoggrupper 3.5 Arbejdsmiljøgrupper 3.6 Ad-hoc-udvalg 4.0 Medindflydelse og medbestemmelse 4.1 Information og drøftelse 4.2 Retningslinjer 4.3 Hovedudvalgets opgaver 4.4 Kompetenceudvikling af Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter 5.0 Arbejdsmiljø og sundhedsfremmearbejdet 5.1 Metoder og aktiviteter 5.2 Hovedudvalgets opgaver i relation til arbejdsmiljøet 5.3 Center MED-udvalgenes opgaver i relation til arbejdsmiljøet 5.4 Center for HRs understøttelse af arbejdsmiljøopgaver 5.5 Center for HRs understøttelse af arbejdsmiljøarbejdet 5.6 Arbejdsmiljøgruppens opgaver 5.7 Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår 6.0 Tillidsrepræsentanter 6.1 Tillidsrepræsentantens rolle 6.2 Tid 6.3 Fysiske vilkår 6.4 Løn 6.5 Faglig og personlig udvikling 6.6 Tillidsvalgtes beskyttelse 7.0 Evaluering af MED-aftalen 8.0 Opsigelse og genforhandling af MED-aftalen 9.0 Ikrafttrædelsesdato 2

3 1.0 Aftalens område 2.0 Formål Aftalen gælder alle ansatte i Odsherred Kommune samt ansatte på selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsaftale med. Formålet med lokalaftalen er: At medvirke til skabe og udvikle attraktive og sunde arbejdspladser i Odsherred Kommune. At sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse - herunder at medarbejdernes synspunkter indgår i grundlaget for ledelsens og Byrådets beslutninger. At sikre et højt, gensidigt informationsniveau mellem ledelse og medarbejdere. At styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet på alle niveauer i MED-organisationen og via arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne. At udvikle personalepolitiske rammer og ledelsesformer, som ansporer til medarbejderudvikling og motiverer til at opfylde arbejdspladsens målsætning. 3.0 Form og struktur MED-strukturen er opbygget, så den medvirker til at kvalificere medindflydelsen og medbestemmelsen samt arbejdsmiljøarbejdet gennem en enstrenget udvalgsstruktur og afspejler det enkelte centers særlige forhold og personalesammensætning. MED-strukturen skal matche ledelsesstrukturen, således at medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for ledelsens kompetenceområder i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Ledelseskompetencen omfatter selvstændig ledelsesret, beslutnings eller indstillingsret i forhold til ansættelser og afskedigelser samt selvstændigt budgetansvar. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen redegøre for kompetencerne. I Odsherred Kommune findes følgende MED-struktur, som matcher den overordnede ledelsesstruktur: Ledelsesniveau 1: Hovedudvalg Ledelsesniveau 2: Center-MED-udvalg eller personalemøder med MED-status Ledelsesniveau 3: MED-udvalg eller personalemøder med MED-status Ledelsesniveau 4: Dialoggrupper (leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant) Ad-hoc-udvalg. Arbejdsmiljøgrupper. Strukturen i MED-organisationen fremgår af bilag

4 Hovedudvalgets og MED-udvalgenes medarbejderside baseres som hovedregel på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der skal herudover indgå mindst én arbejdsmiljøleder i udvalgene på alle tre niveauer. Hvis det er hensigtsmæssig i forhold til institutionens størrelse og organisering, kan der desuden vælges andre medarbejdere til MED-udvalgene. Ledelsesrepræsentanterne udpeges blandt lederne i det pågældende område. Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Ved udpegning af ledelsesrepræsentanter til lokale MED-udvalg skal det sikres, at 1 2 af lederrepræsentanterne også fungerer som arbejdslederrepræsentanter i én eller flere arbejdsmiljøgrupper på området. MED-udvalgenes størrelse og sammensætning aftales lokalt. Udvalgene skal have en sådan størrelse, at arbejdet kan fungere i praksis, dog minimum en leder og to medarbejderrepræsentanter. Udvalget sammensættes så repræsentativt som muligt og bør afspejle personalesammensætningen i det pågældende område. MED-udvalgene aftaler selv deres forretningsorden, som skal være i overensstemmelse med indholdet i denne aftale. Ud fra den overordnede MED-struktur fastlægger centrene sin interne MED-struktur i MED-udvalg, personalemøder med MED-status og dialoggrupper. Ændringer af MED-strukturen som følge af organisationsændringer skal drøftes og aftales i Hovedudvalget. Oprettelse og nedlæggelse af Center-MED-udvalg skal godkendes i Hovedudvalget. 3.1 Hovedudvalget Hovedudvalget er kommunens øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg samt det øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet og består af ledelses og medarbejderrepræsentanter. Hovedudvalget sammensættes af: 6 ledelsesrepræsentanter: Kommunaldirektør, én direktør, én chef, to institutionsledere samt HR-chefen. 9 (fælles)tillidsrepræsentanter fra medarbejdersiden med følgende fordeling: 5 repræsentanter LO-gruppen, 3 repræsentanter fra FTF -gruppen, 1 repræsentant fra AC-gruppen. 2 arbejdsmiljørepræsentanter fra henholdsvis LO- og FTF-gruppen. Der udpeges en suppleant for hvert hovedudvalgsmedlem. Kommunaldirektøren er formand for Hovedudvalget, mens næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. 4

5 De 2 arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanter på et halvårsmøde. Valgene forestås af Center for HR. 3.2 Center MED-udvalg/Personalemøder med MED-status Inden for de respektive centre skal der etableres Center MED-udvalg eller personalemøder med MED-status. Centercheferne er formænd for Center MED-udvalgene. Næstformand vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Centerudvalgene sammensættes repræsentativt og fastsætter selv antallet af medarbejder og ledelsesrepræsentanter. Selvejende institutioner inden for et centerområde skal sikres repræsentation i Center MED-udvalg for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Jf. i øvrigt pkt MED-udvalg/Personalemøder med MED-status På alle institutioner og i alle administrative afdelinger med selvstændig ledelse dannes der MED-udvalg eller holdes personalemøder, som opfylder de samme funktioner som et MED udvalg. Der oprettes som hovedregel lokale MED-udvalg på institutioner med flere end 20 medarbejdere. Dog kan der holdes personalemøder med MED- status, hvis der er flere end 20 medarbejdere, hvis det giver god mening for arbejdspladsen - eksempelvis at medarbejdere er samlet på samme lokation. Ligeledes kan der undtagelsesvis oprettes MEDudvalg på institutioner med færre end 20 medarbejdere eksempelvis en institution med flere matrikler. Et MED-udvalg består som minimum af en leder og to medarbejderrepræsentanter. Jf. i øvrigt pkt Dialoggrupper På ledelsesniveau 4 kan der etableres dialoggrupper bestående af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant med det formål at sikre medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen samt styrke og forbedre arbejdsmiljøet. Dialoggrupperne sørger for at sætte emner på dagsordnen til det respektive MED-udvalg til information, drøftelse og medbestemmelse. Dialoggrupper inden for et centerområde aftales i forbindelse med fastlæggelse af centrets MED-struktur. Dialoggruppens formål og arbejdsopgaver drøftes og aftales på det overordnede plan i Center-MED-udvalget og konkret i det lokale MED-udvalg og skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, som dialoggruppen som minimum skal beskæftige sig med. 5

6 Tværgående spørgsmål som berører ansættelser, arbejdsvilkår, anvendelse af fælles kursus og anlægsmidler eller samarbejdsrelationer på tværs af den etablerede MEDstruktur drøftes i MED-udvalget. 3.5 Arbejdsmiljøgrupper Center for HR sørger for, at der på intranettet forefindes en opdateret oversigt over arbejdsmiljøorganisations sammensætning og størrelse. 3.6 Ad-hoc-udvalg Formålet med et ad-hoc-udvalg er at sikre information og drøftelse af problemstillinger på tværs af centre (lederniveau 2) eller institutioner (lederniveau 3), når der opstår behov for det. Det skal ske ved at relevante problemstillinger drøftes af de rette chefer og medarbejdere på rette tidspunkt. De respektive Centerchefer og tillidsrepræsentanter beslutter i fællesskab at etablere et ad-hoc-udvalg samt repræsentationen i udvalget. Endvidere aftaler de, hvem der fungerer som formand og næstformand for ad-hoc-udvalget. Repræsentanter fra faglige organisationer og fra Center for HR kan inviteres til mødet, hvis formand/næstformand finder det hensigtsmæssigt. Ad-hoc-udvalg har MED-status og er at betragte som fleksible MED-udvalg. Ad-hoc-udvalget opløses, når problemstillingen er løst. Resultatet af arbejdet kommunikeres til de respektive Center-MED-udvalg til orientering. Inden for administrationsområdet er det muligt, at tillidsrepræsentanterne med ledelsen aftaler et ad-hoc-udvalg med fast medarbejderrepræsentation bestående af tillidsvalgte, således at udvalget kan træde hurtigt sammen, hvis der er behov for et møde. 4.0 MED-indflydelse og MED-bestemmelse MED-indflydelse og MED-bestemmelse udøves inden for det ansvars og kompetenceområde, formanden for MED-udvalget har i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Dette indebærer: A. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. B. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. C. Mulighed for at forhandle og indgå aftaler. For Odsherred Kommune betyder MED-indflydelse, at beslutninger træffes på grundlag af åbne og konstruktive drøftelser med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. 6

7 MED-bestemmelse betyder, at ledere og medarbejdere træffer fælles beslutninger i form af konkrete aftaler, der gælder for at tilrettelægge arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 4.1 Information og drøftelse Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Information og drøftelse mellem ledere og medarbejdere er af afgørende betydning for at sikre de ansattes medindflydelse og medbestemmelse i Odsherred kommune. I Odsherred Kommune skal ledere og medarbejdere informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for det daglige arbejde og kommunens virke som helhed. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt og på en sådan måde, så der både er mulighed for en grundig drøftelse i udvalget og så den enkelte tillidsvalgte/medarbejderrepræsentant får mulighed for at drøfte sagen med de medarbejdere, vedkommende repræsenterer. På den måde sikres, at flest mulige synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutning. For at MED-udvalgene kan løse deres opgaver, skal ledelsen informere om og drøfte: A. Arbejds- og personaleforhold, som påvirkes af overordnede strategier, politiker og udviklingsaftaler, herunder ligestillings- og efteruddannelsesspørgsmål B. Den seneste udvikling og den forventede udvikling i arbejdspladsens aktiviteter og økonomiske situation C. Situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i kommunen/på arbejdspladsen samt om planlagte, forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. D. De beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten skal tages op til drøftelse i MEDudvalget, hvis en af parterne ønsker det. Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af byrådet efter forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. 4.2 Retningslinjer Arbejdet i MED-udvalgene bygger på vores personalepolitiske værdier - trivsel og ambition. Hvis én af parterne ønsker at udarbejde en retningslinje, indledes snarest muligt drøftelser. Begge parter udviser positiv forhandlingsvilje og søger at opnå enighed. 7

8 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for hvordan man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare dem og anvende dem. Retningslinjer udformes skriftligt. Disse kan opsiges med 3 måneders varsel, idet ledelse og medarbejdere dog skal have gennemført en forhandling om ændringer af retningslinjerne, inden opsigelse kan finde sted. 4.3 Hovedudvalgets opgaver Hovedudvalget som strategisk forum. Hovedudvalget skal hvert andet år som led i den strategiske planlægning af MEDudvalgsarbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, der er enighed om er særlig væsentlige at fokusere på i den kommende periode. Inspirationen til strategiske indsatsområder kan komme fra visioner om den attraktive arbejdsplads, særlige personalepolitiske udfordringer i kommunen, organisatoriske fokusområder og fra Hovedudvalgets opgaver jf. bilag 3 i rammeaftalen. På baggrund af den strategiske drøftelse udarbejder Hovedudvalget en strategiplan. Der gøres årligt status på arbejdet i strategiplanen med henblik på at justere indsatser efter behov. Hovedudvalget har på det overordnede niveau til opgave: A. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. B. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder nedsættelse af udvalg m.v. C. At fortolke aftalte retningslinjer. D. at fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelse herom. E. At indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter. F. At indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold bestemmelserne herom. Hovedudvalget skal aftale procedure-retningslinjer for drøftelse af: A. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. B. Større rationaliserings og omstillingsprojekter. C. Kommunens personalepolitik m.v. 8

9 Hovedudvalgets obligatoriske opgaver. Hovedudvalget har en række obligatoriske opgaver, som fremgår af bilag 2 til rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. MED-uddannelse Hovedudvalget udvikler indhold og rammer for MED-uddannelsen for kommunens MEDrepræsentanter samt evaluerer uddannelsen. Center for HR er på vegne af Hovedudvalget ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af MED-uddannelsen. Hovedudvalget mødes med den politiske ledelse Hovedudvalget mødes en gang om året med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene i kommunen. Hovedudvalget mødes med arbejdsmiljøorganisationen. Hovedudvalget mødes 2 gange om året med arbejdsmiljøorganisationen på halvårsmøder, hvor der er lejlighed til at sætte fokus på et særligt arbejdsmiljøtema. Hovedudvalget involverer og kommunikerer om sit arbejde. Hovedudvalget tænker i involvering, hvorfor ledere og medarbejdere inviteres til at deltage i arbejdsgrupper og temadrøftelser for at bidrage til den personalepolitiske dagsorden. Hovedudvalget udsender nyhedsbreve om sit arbejde og bruger intranettet som kommunikationsplatform. 4.4 Kompetenceudvikling af Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget tilbydes relevant kompetenceudvikling i relation til arbejdet i Hovedudvalget - i dialog med HR-chefen. Rammen for kompetenceudviklingen drøftes i Hovedudvalget. 5.0 Arbejdsmiljø og sundhedsfremmearbejdet Det er hensigten, at arbejdsmiljø- og sundhedsfremmearbejdet er fuldt integreret del af arbejdet i MED-udvalgene. Hovedudvalget skal i tæt samarbejde med MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i institutioner og afdelinger overordnet planlægge, lede og koordinere sikkerheds og sundhedsarbejdet, så det løbende styrkes og udvikles både hvad angår fysiske, psykiske og sundhedsfremmende arbejdsmiljøfaktorer. 9

10 5.1 Metoder og aktiviteter Kommunens overordnede personalepolitik samt strategier danner grundlag for, at Hovedudvalget sætter konkrete mål for arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsatsen og efterfølgende evaluerer den. Metoder til at styrke og effektivisere indsatsen er: At sikre løbende kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter. At tydeliggøre arbejdsmiljørepræsentanternes rolle på arbejdspladsen. Tættere samarbejde i dialoggrupper (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder). Konsulentstøtte fra Center for HR til arbejdsmiljøgrupper, dialoggrupper og MEDudvalg. At arbejdsmiljøkonsulenter fra Center for HR besøger samtlige arbejdsmiljøgrupper ca. én gang årligt. At Center for HR løbende analyserer sygefraværsmønstret på institutionsniveau samt rådgiver ledere og arbejdsmiljøgrupper om håndtering af sygefraværet. At Hovedudvalget beslutter, at der i organisationen arbejdes fokuseret med en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljø og sundhedsfremme i en aftalt periode, og at der sker en evaluering af indsatsen. Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen: Gennemførelse af APV og trivselsmåling tilstræbes hvert andet år dog minimum hvert 3. år - med efterfølgende handleplan samt opfølgning på mål og indsatser. Orientering og drøftelse på alle tre MED-niveauer. Årsdrøftelse i arbejdsmiljøgruppen. Blev målene nået og med hvilken effekt? Hovedudvalget behandler det samlede resultat for organisationen og beslutter eventuelle overordnede indsatser. Evaluering af vedtagne arbejdsmiljø og sundhedsfremmeindsatser i Hovedudvalget via involvering af arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Den årlige arbejdsmiljøredegørelse. Evalueringernes konklusioner er med til at danne grundlag for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde. 5.2 Hovedudvalgets opgaver i relation til arbejdsmiljøet Hovedudvalgets generelle opgaver vedr. arbejdsmiljøarbejdet: A. Foretage den overordnede planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen. B. Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. C. Sikre rammerne for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet. 10

11 D. Udarbejde årlig arbejdsmiljøredegørelse, som bl.a. indeholder beskrivelser af udviklingen af antallet arbejdsulykker, Arbejdstilsynets smileyregistreringer, fravær, personaleomsætning, status på arbejdsmiljøgruppernes gennemførelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse m.m. E. Udarbejde retningslinjer og tidsplan for gennemførelse af APV og trivselsundersøgelser samt opfølgning på handleplaner. F. Udarbejde retningslinjer for sundhedsfremmeinitiativer i hele organisationen. G. Udarbejde retningslinjer for identifikation og forebyggelse af arbejdsbetinget stress. H. Holde sig orienteret om lovgivning m.v. og videregive denne viden til arbejdsmiljøorganisationen. I. Rådgive om kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen. J. Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion på de enkelte arbejdspladser. K. Udarbejde og vedligeholde en oversigt over arbejdsmiljøorganisationen, som er tilgængelig på intranettet. L. Vurdere arbejdsulykker og sikre, at årsager til ulykker og skader undersøges og forebygges. M. Sikre, at der sker en samordning af arbejdsmiljøarbejdet med andre virksomheder, som har medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver på kommunale arbejdspladser f.eks. byggeri, rengøring. Den lokale arbejdsmiljøgruppe har ansvaret for denne samordning. Hovedudvalgets strategiske opgaver i relation til arbejdsmiljøarbejdet: A. Gennemføre en overordnet årlig arbejdsmiljødrøftelse for hele organisationen. På baggrund af drøftelsen kan Hovedudvalget prioritere strategiske arbejdsmiljømæssige indsatsområder for det kommende år og gennem arbejdsmiljøgrupperne sikre, at disse omsættes til daglig drift på arbejdspladserne. B. Sikre gennemførelse af APV og trivselsmålinger hvert andet år samt procedurer for processen og implementeringen. C. Udarbejde arbejdsmiljø- og sundhedsstrategier og retningslinjer i forhold til ønskede indsatser. D. Drøfte og evaluere arbejdsmiljø og sundhedsstrategien samt andre afledte indsatser. E. Gennemføre 2 årlige møder med samtlige arbejdsmiljøgrupper om strategiske arbejdsmiljøtemaer. 11

12 5.3 Center MED-udvalgenes opgaver i relation til arbejdsmiljøet Center MED-udvalgene har til opgave på et overordnet plan at drøfte og følge op på sygefravær, resultater af APV- og trivselsmålinger samt følge udviklingen i arbejdsulykker m.v. med henblik på at afdække behov for at iværksætte tværgående indsatser på arbejdsmiljøområdet inden for centerområdet. Center MED-udvalgene kan udarbejde visioner for arbejdsmiljøarbejdet og iværksætte handlingsplaner i relation hertil. Center MED-udvalgene kan endvidere afholde temadage med involvering af arbejdsmiljøgrupperne med mulighed for gensidig inspiration til udvikling af arbejdsmiljøet på centrets institutioner. 5.4 MED-udvalgenes opgaver i relation til arbejdsmiljøet De lokale MED-udvalg har til opgave at følge op på sygefravær, resultater af APV- og trivselsmålinger og følge udviklingen i arbejdsulykker m.v. samt udarbejde de nødvendige handlingsplaner. Endvidere kan MED-udvalget iværksætte indsatser på arbejdsmiljøområdet for arbejdspladsen. 5.5 Center for HRs understøttelse af arbejdsmiljøarbejdet 12 Center for HR udfører de overordnede opgaver med kompetence delegeret fra den øverste ledelse i organisationen, herunder at understøtte arbejdsmiljøorganisationen med fokus på forebyggelse og forbedring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved: At koordinere det samlede arbejdsmiljøarbejde i organisationen At være kontaktperson til myndigheder og interesseorganisationer m.fl. i arbejdsmiljøspørgsmål Deltage i undersøgelser af arbejdsskader, sygefravær og nærved-ulykker. At påtale over for arbejdsmiljøgruppen, hvis arbejdspladsen ikke overholder arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser Hvis arbejdsmiljølovgivningen overtrædes på arbejdspladsen, kontaktes centerchefen, som er ansvarlig for at bringe forholdene i overensstemmelse med lovgivningen At sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen ved større ny-, om- og tilbygninger sammen med arbejdsmiljøgruppen gennem inddragelse fra projektets start. At holde Hovedudvalget og organisationen orienteret om arbejdsmiljøindsatsen Center for HR s sørger for: At arbejdsmiljøkonsulenterne årligt besøger de respektive arbejdsmiljøgrupper med det formål at understøtte og evaluere arbejdsmiljøindsatsen At yde konsulentbistand i alle arbejdsmiljøspørgsmål At arrangere den lovpligtige uddannelse, kurser, temadage for arbejdsmiljøorganisationen At understøtte implementere vedtagne arbejdsmiljøpolitiske indsatser i samarbejde med lokale arbejdsmiljøgrupper/med-udvalg

13 5.6 Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejdsmiljøgrupperne er vigtige aktører i det daglige arbejdsmiljø og skal samarbejde om de ansattes sikkerhed og sundhed. Det sikres ved, at arbejdsmiljøgruppen har regelmæssig kontakt med de ansatte i området og kan udføre de daglige arbejdsmiljøopgaver inden for det område, arbejdsmiljøgruppen dækker. Arbejdsmiljøet bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Odsherred Kommune. Arbejdsmiljøgruppens opgaver er blandt andet følgende: A. Varetage og deltage i aktiviteter til at beskytte de ansatte og forebygge risici. B. Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet. C. Deltage i gennemførelse af APV og trivselsundersøgelse og udarbejdelse af den lovpligtige handlingsplan. D. Medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. E. Sikre at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. F. Deltage i undersøgelse af arbejdsskader, sygefravær og nærved-ulykker, drøfte tiltag til at forhindre gentagelser samt sikre anmeldelse til Center for HRs arbejdsmiljøfunktion. G. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sund hed. H. Virke som kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalget eller MED-personalemødet, samt eventuelt kontaktled til MED-udvalg på andre niveauer. I. Forelægge arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse for MED-udvalg eller MED-personalemøde. Forelægge arbejdsmiljøproblemer af generel betydning for det relevante MED-niveau herunder Hovedudvalget. J. Tage initiativ til og gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse på den arbejdsplads/de arbejdspladser arbejdsmiljøgruppen repræsenterer i samarbejde med det lokale MED-udvalg / MED-personalemøde. Ovenstående opgavebeskrivelser er ikke udtømmende. Antallet, karakteren og udstrækningen af opgaver vil variere for de respektive arbejdspladser. 13

14 5.7. Arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsvilkår Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår angående tid, fysiske vilkår, løn, faglig samt personlig kompetenceudvikling er sidestillet med tillidsrepræsentanters vilkår, som beskrevet under 6.2, og 6.3, 6.4 og Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanten skal i alle forhold sikres gode arbejdsvilkår såvel fysisk som psykisk, så det er muligt at udfylde den forventede rolle så optimalt som muligt. Odsherred Kommune anerkender tillidsvalgtes arbejde og forventer, bl.a. ved den anerkendelse, at det er muligt at tiltrække og fastholde de rigtige personer i funktionen. 6.1 Tillidsrepræsentantens rolle Tillidsrepræsentanten er de centrale medarbejderrepræsentanter på arbejdspladsen og fungerer som medarbejdernes talspersoner over for ledelsen. Det er naturligt, at ledelsen og medarbejderne kan have forskellige interesser og holdninger, men det er vigtigt, at meningsudvekslinger sker i en respektfuld og anerkendende dialog, og at der er tillid til hinanden på den enkelte arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten er medgarant for, at MED-aftalen fungerer på den enkelte arbejdsplads og sørger for information til og fra medarbejdere, ledelse og personaleorganisation. Tillidsrepræsentanten forhandler og aftaler vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen til det. Der er intet til hinder for, at en tillidsrepræsentant vælges som arbejdsmiljørepræsentant med de beføjelser, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Tillidsrepræsentanten skal holdes bedst muligt orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser, og informationen skal tilgå tillidsrepræsentanten uopfordret. Endvidere skal tillidsrepræsentanten have mulighed for at få relevante oplysninger om løn - og ansættelsesforhold for de medarbejdere, han/hun repræsenterer, hvilket kan indbygges i procedurer/retningslinjer vedr. årlige lønforhandlinger eller tilgå dem på opfordring. I Odsherred Kommune er det naturligt, at tillidsrepræsentanten løbende inddrager og orienterer deres suppleanter og andre medarbejderrepræsentanter. 6.2 Tid Tillidsrepræsentanten skal have den fornødne tid til forberedelse, mødedeltagelse, opfølgning samt øvrige opgaver. Tiden tilvejebringes gennem en bevidst prioritering af tillidsrepræsentantens samlede arbejdsbyrde på arbejdspladsen. Møder i Hovedudvalget, MED-udvalg m.v. planlægges for et kalenderår ad gangen, så arbejdspladsen og tillidsrepræsentanten har mulighed for at indrette deres opgaveløsning herefter. 14

15 Der kan indgås aftaler med de faglige organisationer om en tidsramme til tillidsrepræsentanthvervet. Aftalen skal tage hensyn til den lokale samarbejdskultur/struktur, antallet af medarbejdere tillidsrepræsentanten repræsenterer, antallet af geografiske enheder, skiftende arbejdstider, samarbejde med suppleant og andre medarbejderrepræsentanter, omfanget af forhandlingsopgaver m.v. Hensynet til arbejdspladsens opgaveløsning inddrages ved indgåelse af lokale aftaler, herunder normeringsmæssige forhold. Tillidsrepræsentanten har desuden altid mulighed for at deltage i akut opståede situationer, der kræver vedkommendes tilstedeværelse. Lokale aftaler om TR -vilkår forhandles og aftales af Odsherred Kommune (Centerchef i samarbejde med Center for HR) og den faglige organisation. Forhandlinger om lokale TR -aftaler kan foregå på øverste niveau, således at aftaler gælder hele kommunen, på centerniveau eller kun for den enkelte arbejdsplads. 6.3 Fysiske vilkår Tillidsrepræsentanten skal have ordentlige arbejdsforhold og tilbydes fysiske rammer, der giver mulighed for at kunne udføre hvervet optimalt. Der skal bl.a. være mulighed for adgang til telefon, IT -udstyr med internet-opkobling, aflåst skab og mulighed for at føre uforstyrrede samtaler. I det omfang tillidsrepræsentanten ikke har mulighed for adgang til IT -udstyr i dagligdagen, stilles der udstyr til rådighed i hjemmet. 6.4 Løn Varetagelsen af tillidshverv må ikke indebære indtægtstab. Ledelsen skal sørge for, at tillidsrepræsentanter ikke på grund af hvervet stilles lønmæssigt ringere end de medarbejdere, de repræsenterer. Odsherred Kommune vil for at understrege betydningen af hvervet honorere funktionen som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant samt arbejdsmiljørepræsentant særskilt. 6.5 Faglig og personlig kompetenceudvikling Tillidsrepræsentantens personlige og faglige udvikling drøftes ved årlige udviklingssamtaler med nærmeste leder. Her drøftes kompetenceudvikling i relation til jobbet, og i udviklingsplanen tages der højde for kurser og uddannelse i relation til tillidshvervet. Hvis tillidsrepræsentanten ophører i funktionen, tilbyder Odsherred Kommune opkvalificering i faget, idet der skal være mulighed for at indhente den faglige kompetence, der mangler, fordi medarbejderen har varetaget et tillidshverv. Målet er fuld opkvalificering inden for en fastsat tidsramme. 15

16 6.6 Tillidsvalgtes beskyttelse Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og disses suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse(jf. rammeaftalens 18 om afskedigelse). 7.0 Evaluering af MED-aftalen Minimum én gang i en byrådsperiode udarbejder Hovedudvalget en evaluering af hele aftalen, der involverer Center MED-udvalg og MED-udvalg, personalemøder med MEDstatus på ledelsesniveau 2 og 3 samt dialoggrupper og arbejdsmiljøgrupper. Hovedudvalget beslutter, hvornår der udarbejdes en virkningsevaluering af MED-aftalen, og hvordan evalueringen konkret skal gennemføres. 8.0 Opsigelse og genforhandling af lokalaftalen Forslag til ændringer af denne aftale fremsendes til Hovedudvalget. Ændring af lokalaftalen kan kun ske ved forhandling med hovedorganisationerne. Hvis der alene er tale om ændring i MED-strukturen som følge af ændring i organisationsstrukturen, kan Hovedudvalget godkende dette. Lokalaftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved opsigelse af aftalen skal der optages forhandlinger om indgåelse af en ny aftale. Hvis lokalaftalen er opsagt, og der ved aftalens udløb ikke er forhandlet en ny aftale på plads, så er Odsherred Kommune omfattet af gældende Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Denne aftale anvendes herefter sammen med Arbejdsmiljølovens bestemmelser om sikkerhedsorganisation m.v. 9.0 Ikrafttrædelsesdato Odsherred Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse træder i kraft pr. 6. maj MED-aftalen er godkendt den 5. maj Forhandlingsorganet har som følge af bemærkninger fra KTO, SHK og KL foretaget nogle få ændringer og godkendt MED-aftalen pr. 3. oktober

17 17

18 Egne notater: 18

19 19

20 HR ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Fax: Oktober 2014 Layout: Kommunikation og Projekter

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013 Region Hovedstaden MED-aftale i Region Hovedstaden Pr. 1. april 2013 Forhandlingsorganet, 7. februar 2013 Regionsrådet, 12. marts 2013 RegionH Design 17248 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definition af

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere