Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne A O.11 35/2011 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1"

Transkript

1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Sammenhængen mellem målsætningen for skolevæsenet og arbejdstidsaftalens udmøntning... 4 Principper for arbejdstidens planlægning... 4 Arbejdets planlægning på skolen Område Arbejdstid Skoletid Individuel tid Deltidsbeskæftigelse Aktivitetsplan Akkorder, timerammer og helhedsaftaler Mødeplan Arbejdstidens placering Fravær Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Overarbejde Lokalaftaler Ikrafttræden Bilag 1 - Tilbagefaldsbestemmelser Funktion som klasselærer Tjeneste uden for det faste arbejdssted Rejser, der udføres som en del af tjenesten Kursusdeltagelse Lejrskoler og lignende Eksamination og censur Protokollat 1 - Hviletid og fridøgn for lærere/overlærere, børnehaveklasseledere m.fl Protokollat 2 - Rådighedstjeneste (vagt) for lærere ved observations- og heldagsskoler i den kommunale folkeskole samt observationskolonier ved Københavns Kommune...27 Protokollat 3 - Særlige bestemmelser om arbejdstid for lærere ved specialundervisning for voksne Hvem er omfattet Arbejdstid Skoletid Arbejdsplan Arbejdstidens placering Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Overarbejde Lokale aftaler Ikrafttræden... 32

3 Bilag 1 til protokollat 3. Tilbagefaldsbestemmelser - specialundervisning for voksne Tjeneste uden for det faste tjenestested Flere arbejdssteder Kursusdeltagelse Mødedage Varsling m.m Bilag 2 til protokollat 3. Aftale om Flekstidsordning specialundervisning for voksne Generelle bemærkninger Fikstid Flekstid Flekstidsregnskab Fleksfridage Suspension af flekstidsordningen Fravær på grund af sygdom m.v Fratrædelse Bilag 3 til protokollat 3. Opgavebeskrivelser ved specialundervisning for voksne Den individuelle tid Skoletid Kontaktlæreropgaver Fælles forberedelse Andre opgaver Udvikling og efteruddannelse Samarbejde Pauser/frikvarterer Andre opgaver og hverv Protokollat 4 - Særlige regler ved afvikling af mundtlige udtræksprøver ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve A Side 3

4 Side 4 Indledende bemærkninger Sammenhængen mellem målsætningen for skolevæsenet og arbejdstidsaftalens udmøntning Arbejdets tilrettelæggelse på skolerne tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens mål og rammer for det kommunale skolevæsen. Kommune og lærerkreds drøfter den pædagogiske målsætning for kommunens skolevæsen. I drøftelsen indgår bl.a. angivelse af målene for undervisningens indhold og struktur, lærersamarbejde, skole-hjemsamarbejde, skoleledelse, skolens fysiske rammer samt handleplaner. Kommunens skolepolitiske målsætning danner ramme for den enkelte skoles arbejde med mål og handleplaner, der udarbejdes i et samspil mellem skolens ledelse og lærerne inden for skolebestyrelsens principper. Den lokale udmøntning af arbejdstidsaftalen og den lokale udmøntning af skoleårets planlægning skal tage udgangspunkt i kommunens pædagogiske målsætning og det kommunale skolebudget for det kommende skoleår. Principper for arbejdstidens planlægning Hovedprincippet for arbejdstidens planlægning er, at arbejdet tilrettelægges på en måde, som er administrativ enkel, og som giver lærerteamet/lærerne et professionelt råderum over planlægningen og udførelsen af arbejdet, hvorfor planlægningen som hovedregel bør understøtte muligheden for at dække den samlede arbejdsindsats, inklusiv undervisning eller størstedelen af denne i form af kommuneakkorder, skoleakkorder og timerammer, eller en kombination heraf, eller i en samlet helhedsaftale. I forhold til de opstillede mål, jf. nedenfor, og de udmeldte ressourcer foretages i planlægningsfasen opgavefordeling og tildeling af de tidsmæssige ressourcer. Folkeskolelovens krav (jf. centrale kundskabs- og færdighedsområder), de kommunale skolepolitiske mål og indsatsområder, samt de af skolebestyrelsen opstillede mål for undervisningen og elevernes udvikling danner grundlag for målfastsættelsen. Opgavefordelingen og de tidsmæssige ressourcer søges herefter udmøntet i aftaler for lærerteamet/læreren for den kommende normperiode. Hvis sådanne aftaler er indgået, administrerer lærerteamet/læreren tiden med udgangspunkt i ansvaret for, at de opstillede mål, jf. ovenfor, nås. Helhedsaftaler kan omfatte alle normperiodens arbejdsopgaver eller dele af normperiodens arbejdsopgaver udmøntet i akkorder og timerammer m.v., jf. 7, stk. 6. Forud for skoleårets planlægning drøfter kommunerne og den lokale kreds, på hvilken måde arbejdets tilrettelæggelse kan understøttes gennem aftaler om kommuneakkorder. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for kvaliteten af skolens arbejde, men ansvaret udmøntes således, at lærerne i team eller enkeltvis selv kan løse arbejdsopgaverne i relation til de opstillede mål. Resultater vurderes løbende i forhold til mål og værdier og ikke som kontrol af tiden.

5 Arbejdets planlægning på skolen 50.32A Side 5 Forud for hvert skoleår samarbejder skolelederen og lærerne om det kommende skoleårs planlægning. Planlægningen tager udgangspunkt i den pædagogiske målsætning og handleplanen for skolevæsenet, skolens ressourcetildeling, skolens målsætning og handleplan, skolebestyrelsens principper samt aftaler indgået mellem kommune og kreds. Det tilstræbes, at der foretages en helhedsplanlægning for skolens virksomhed i det kommende skoleår. Helhedsplanlægning forudsætter et tæt samspil mellem skoleledelsen og lærerne om opstilling af mål for undervisningen, og et tæt samarbejde mellem lærerne indbyrdes og med eleverne om, hvorledes de opstillede mål kan nås. Da lærersamarbejdets organisering, eksempelvis i team, er et væsentligt element i planlægningen, bør lærersamarbejdets struktur være drøftet mellem skolens ledelse og lærerne. Skolens ledelse og de ansatte drøfter endvidere følgende inden opgave- og fagfordelingen: timefordelingsplaner for eleverne i de enkelte klasser/hold (grundtimetallet) specialtildeling af timer ud over grundtimetallet (specialundervisning, timer til tosprogede, vikartimer m.v.) skolens overordnede struktur på hverdage, herunder elevernes pauser en aktivitetsoversigt for skolen, hvoraf skolens fælles aktiviteter fremgår, eksempelvis emneuger, møder (lærermøder/møder i Pædagogisk Råd), udviklingsaktiviteter m.v. tilsynsopgaver. Med udgangspunkt i disse elementer, skolens budget og aftaler mellem kommune og lærerkreds tilstræbes det, at normperiodens arbejdsopgaver dækkes gennem akkorder/timerammer. Udgangspunktet er ledelsens ret til at fastsætte omfanget af de ressourcer, der er til rådighed til at løse en opgave. Når aftale om akkorder er indgået eller der er enighed om timerammer, administrerer de enkelte lærerteam/læreren selv tiden, med udgangspunkt i ansvaret for, at de opstillede mål nås. Det er således målene, der er styrende for, hvilke opgaver der skal udføres, og hvorledes arbejdet organiseres. Skolelederen har fortsat det overordnede ansvar for kvaliteten af skolens arbejde, men ansvaret udmøntes således, at lærerne i team eller enkeltvis selv tilrettelægger og løser arbejdsopgaverne i relation til de opstillede mål. Gennem skoleåret føres der løbende dialog mellem team/lærerne og ledelsen om opfølgningen på målfastsættelsen. For de arbejdsopgaver, som ikke er dækket af akkorder og/eller timerammer, fastsætter skolelederen det forventede tidsforbrug til de enkelte opgaver udmøntet i mødeplaner til de enkelte lærere.

6 Der kan indgås helhedsaftaler, der omfatter alle eller dele af normperiodens arbejdsopgaver, udmøntet i akkorder og timerammer m.v., jf. 7, stk A Side 6

7 Side 7 1. Område Aftalen gælder for lærere i den kommunale folkeskole og lærere på døgninstitutioner med intern skole ansat i kommuner, hvor der ikke lokalt er indgået aftale om anvendelse af Arbejdstidsaftale 08. Aftalen gælder endvidere for lærere ved specialundervisning for voksne ved selvstændige kommunale institutioner, hvor der ikke lokalt er indgået aftale om anvendelse af Arbejdstidsaftale 08. Stk. 3 Aftalen omfatter endvidere skolekonsulenter, der er omfattet af 1, stk. 5 i protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Aftalen omfatter lærere, jf. dog stk. 3, omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Hvis ikke andet udtrykkeligt er anført, omfatter stillingsbetegnelsen lærere: lærere, overlærere, øvelsesskolelærere og småbørnslærere. For lærere ved specialundervisning for voksne, se særreglerne i protokollat 3 med tilhørende bilag. Det er ved aftalens indgåelse lagt til grund, at lærernes arbejdsopgaver omfatter undervisning i folkeskolen og pædagogisk/administrative opgaver i forbindelse hermed samt tilsvarende (undervisnings-) opgaver i ungdomsskolen, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det, jf. 1 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Børnehaveklasseledere er omfattet af Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune. Lærere, der som en del af det samlede ansættelsesforhold varetager undervisning i såvel folkeskolen som ungdomsskolen, er omfattet af Aftale om arbejdstid m.v. for læreres undervisning i ungdomsskolen og folkeskolen. Kombinationsbeskæftigelse og tilsvarende kan indgå i arbejdstiden efter de herom fastsatte regler. En lærer kan endvidere pålægges at varetage andre kommunale undervisningsopgaver m.v., såfremt der lokalt eller centralt er indgået aftale om vilkårene herfor. Er aftale ikke indgået, kan en lærer efter aftale (herunder om vilkårene) påtage sig sådanne opgaver. 2. Arbejdstid Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner gælder. Overførsel af ferie fra tidligere ferieår (ferietimer ud over 4 uger): Ansatte, der ønsker at indgå en aftale med skolens ledelse om overførsel af ferie, skal i forbindelse med skoleårets planlægning meddele skolens ledelse,

8 Side 8 om ferietimer ud over 4 uger ønskes overført til de følgende ferieår. Denne meddelelse skal gives senest på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato skal meddelelse gives senest 1. maj. Hvis den ansattes baggrund for at overføre ferien gør det nødvendigt at skabe sikkerhed for, hvornår den overførte ferie kan afholdes, skal det samtidig aftales, hvornår den overførte ferie afvikles. Aftale om at overføre ferie indgås i henhold til Ferieaftalens 16. Afvikling af ferietimer fra indeværende ferieår (ferietimer ud over 5 uger): I forbindelse med skoleårets planlægning skal læreren meddele skolens ledelse, om optjente ferietimer ud over 5 uger ønskes afviklet, udbetalt eller overført, jf. ovenfor. Denne meddelelse skal gives på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato skal meddelelse gives senest 1. maj. Der henvises i øvrigt til 6, stk. 5 vedrørende afviklingen af ferietimerne ud over 5 uger. Ved arbejdstid forstås skoletid, jf. 3 og individuel tid, jf. 4. Stk. 3 Arbejdstiden planlægges for en normperiode på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge (7,4 time pr. arbejdsdag). Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om opdeling af skoleåret i normperioder. Fastsætter kommunalbestyrelsen ikke sådanne regler, kan beslutning herom træffes af skolens ledelse. Er der ikke besluttet andet, er normperioden lig med skoleåret (1924 timer). Stk. 5 Normperioder skal være af mindst 4 ugers varighed og må højest være lig med skoleåret. 3. Skoletid Normperioder kan begynde og slutte midt i en uge. Skoletiden er betegnelsen for den tid, som ud over lærerens individuelle tid, jf. 4, anvendes til udførelse af arbejdet som lærer, herunder undervisning, pauser/frikvarterer, fælles forberedelse og samarbejde med andre herunder teamsamarbejde/lærersamarbejde, udviklingstimer, klasselæreropgaver, møder i pædagogisk råd samt andre opgaver med tilknytning til undervisningen og skolens øvrige virksomhed. Undervisningsbegreb: Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organiseringen, eksempelvis gennem følgende

9 aktiviteter: gruppearbejde gådgivning/sparring/vejledning løbende evaluering målfastsættelser og evaluering elevsamtaler lejrskoler/ekskursioner sociale og kulturelle arrangementer. Pauser/frikvarterer: 50.32A Side 9 Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte læreprocesser. Behovet for nødvendige pauser for eleverne fastlægges enten af skolens ledelse eller af de involverede lærere og elever. Skoletiden tilrettelægges og administreres af skolens ledelse. I skoletiden foregår arbejdet på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse, jf. dog 7. I hvilket omfang opgaverne skal løses på skolen, beror på en lokal vurdering af opgavernes karakter og indhold samt de bygningsmæssige forudsætninger for tilstedeværelse på skolen. Der henvises til branchevejledningen Godt skolebyggeri fra Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & forskning og hjemmesiden: Stk. 3 For hver fuldtidsbeskæftiget lærer afsættes af skoletiden 155 timer til skolens samlede udvikling, børnehaveklasseleder/lærersamarbejde på skolen og til individuel forberedelse. Timerne planlægges og fordeles blandt samtlige skolens lærere efter aftale mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten, dog således at den enkelte lærer tillægges mindst 50 timer. Stk. 4 Såfremt der ikke kan opnås enighed om timernes fordeling, anvendes 125 timer pr. fuldtidsbeskæftiget lærer til skolens samlede udvikling og børnehaveklasseleder/lærersamarbejde. Timerne planlægges af skolens ledelse til fordeling blandt samtlige lærere, dog således at der af disse tillægges mindst 50 timer til den enkelte lærer. De resterende 30 timer pr. fuldtidsbeskæftiget lærer anvendes til fordeling blandt lærere med mere end 600 undervisningstimer til individuel forberedelse. Timerne fordeles i forhold til antallet af undervisningstimer, der overstiger 600 ved skoleårets planlægning. Bestemmelsen, jf. stk. 3 og 4 er ikke til hinder for, at skolens ledelse i forbindelse med skoleårets planlægning kan tildele yderligere tid til udvikling og lærersamarbejde. Det er forudsat, at der sker en fordeling af det samlede timetal. I forbindelse

10 Side 10 med væsentlige undervisningsmæssige ændringer foranlediget af længerevarende fravær eller fratræden skal eventuelle timer til individuel forberedelse ud over 375 fordeles til lærere, der som følge heraf får tillagt flere undervisningstimer. Stk. 5 Udviklingstimerne anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling, herunder fremme lærernes kompetencer til at skabe gode forudsætninger for elevernes læring og for at understøtte opfyldelsen af de opsatte mål for skolen. I forbindelse med udmøntningen af den pædagogiske målsætning for skolen og/eller kommunen beslutter skolens leder i samarbejde med lærerne/lærerteam, hvilke udviklingsaktiviteter der indgår i det kommende skoleår for den enkelte, teamet og det samlede lærerpersonale. Planlægningen skal tage udgangspunkt i, at der bliver sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger (indsatsområder, virksomhedsplaner og handleplaner) for skolevæsnet og den enkelte skole samt lærernes viden og forudsætning for at skabe en optimal undervisning. Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til pædagogiske dage/møder for skolen eller det samlede skolevæsen, planlægning og evaluering af særlige udviklingsrelaterede undervisningsprocesser på skolen og i teamet, udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis samt til udvikling af lokale læseplaner og undervisningsmaterialer. Udviklingstimerne kan endvidere anvendes til den fælles kompetenceudvikling, der har naturlig sammenhæng med de aktiviteter, der er besluttet for at sikre skolens udvikling. Eksempelvis kan pædagogiske dage/møder for alle eller grupper af lærere, og selvformulerende lukkede studiekredse for grupper af lærere på en skole, finde sted i de timer, der er afsat til skoleudvikling. Lederen kan ikke pålægge læreren, at timerne skal anvendes til aktiviteter med eleverne. Eleverne kan dog indgå i grupper nedsat til arbejde med skoleudvikling. Stk. 6 Ved børnehaveklasseleder/lærersamarbejde forstås alle de aktiviteter, som lærere og børnehaveklasseledere udfører sammen i de faste fællesskaber omkring elevgrupper (fx klasser, årgange eller afdelinger) og fag med henblik på at understøtte undervisningen herunder alle former for fælles forberedelse. Samarbejdets konkrete udformning skal desuden ses i sammenhæng med den enkelte skoles kultur. Herudover kan timerne anvendes til den løbende dialog mellem ledelse og team i forbindelse med opfølgningen af de fastlagte mål. Stk. 7 Der skal lokalt tages stilling til, hvilke opgaver klasselæreren skal varetage og det tidsmæssige omfang heraf. På grundlag af opgavefastsættelsen forudsættes der aftalt en akkord om tiden til klasselæreropgaven. I den forbindelse henvises der til Aftale om lokal løndannelse vedrørende funktionsløn til klasselæreren. Såfremt der ikke kan opnås enighed om det tidsmæssige omfang og

11 funktionslønnen til klasselæreren, gælder bestemmelsen i bilag 1, nr A Side 11 Stk. 8 For lærere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, reduceres skoletiden med 175 timer årligt. Tiden medregnes fra begyndelsen af den normperiode, hvori læreren fylder 60 år. Såfremt skoleåret er opdelt i flere normperioder, medregnes tiden forholdsmæssigt fra den normperiode, hvori læreren fylder 60 år. Lærere, der får reduceret skoletid, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. Overarbejde før det fyldte 60. år vederlægges dog efter de almindelige regler, jf. 12. Stk. 9 Skoletiden kan fordeles på højst 209 arbejdsdage. Se bemærkning til 2, stk. 1 og 6, stk. 5 om ferietimer ud over 5 uger. 4. Individuel tid De funktioner, som til enhver tid knytter sig til lærerens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisningen og til den individuelle forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed samt henvendelser og besvarelse af sådanne fra forældre og elever uden for arbejdspladsen, finder sted i lærerens individuelle tid. Den selvstændige løbende faglige ajourføring som læsning af faglitteratur og faglige tidsskrifter samt faglig orientering på Internettet, samlinger og biblioteker, finder sted i lærerens individuelle tid. Tiden anses for medgået til funktionerne i stk. 1. For hver fuldtidsbeskæftiget lærer afsættes 375 timer. Individuel tid tilrettelægges og administreres af læreren. Læreren administrerer selv tiden, og skolens leder kan ikke henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver til løsning på en bestemt måde eller et bestemt tidspunkt indenfor den individuelle tid. Stk. 3 For skolekonsulenter, skolevejledere og skolebibliotekarer med undervisningsforpligtelse medgår timetallet til individuel tid til de i stk. 1 beskrevne opgaver for så vidt angår undervisningsdelen. Ved fastlæggelse af omfanget af den tid, der medgår til varetagelse af den pågældendes funktion i øvrigt, skal der tages hensyn til, at der i den individuelle tid er afregnet for mødeforberedelse, efterbehandling og den løbende faglige ajourføring.

12 Side 12 De skolekonsulenter, der er omfattet af denne aftale, er alene skolekonsulenter omfattet af 1, stk. 5 i protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, jf. 1, stk Deltidsbeskæftigelse For lærere med nedsat arbejdstid nedsættes de i 2 og 3, stk. 8 samt 4 og 10 nævnte timer samt de 600 timer i 3, stk. 4 forholdsmæssigt. Skolens ledelse kan nedsætte det i 3, stk. 4 nævnte timetal til skolens udvikling og børnehaveklasseleder/lærersamarbejde. Ved en nedsættelse af det i 3, stk. 3 og 4 nævnte timetal kan der foretages en nedsættelse, der er mindre end forholdsmæssig, idet der tages hensyn til, at den ansatte kan medvirke i børnehaveklasseleder/lærersamarbejdet, teamsamarbejdet, samarbejdet med ledelsen, andre personalegrupper m.v., men dog således at parterne har forudsat, at deltidsansatte fuldt ud medvirker i de fælles aktiviteter, der knytter sig til udviklingstimerne. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn. Stk. 3 For hver mertime tillægges 1/3 time individuel tid, jf. 4. Stk. 4 Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af lærerens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset). Pensionsalderoptjening beregnes på grundlag af den højere beskæftigelsesgrad. Stk. 5 Såfremt arbejdets samlede omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, ydes overtidsbetaling for de timer, der overstiger 1924, jf. 12. For lærere med nedsat arbejdstid nedsættes normen vedrørende arbejdstid og lønnen forholdsmæssigt. Sygedage, feriedage og søgnehelligdage samt evt. feriefridage, der ønskes afviklet, medregnes i arbejdstidsopgørelsen med et forholdsmæssigt timetal. Lærere, der er frikøbt til organisationsarbejde, betragtes som lærere med nedsat arbejdstid, idet det årlige timetal nedskrives med frikøbstimerne, dog bortset fra stk. 2. For Københavns vedkommende følges dog reglerne i OB cirkulære nr. 5/99 af 9. februar 1999 samt tillidsrepræsentantregler i Københavns Kommune.

13 Side Aktivitetsplan For hver normperiode udarbejdes en aktivitetsplan for den enkelte lærer. Aktivitetsplanen angiver lærerens arbejdsopgaver og det anslåede tidsforbrug. Aktivitetsplanen udleveres til lærerne senest 4 uger før normperiodens begyndelse. Stk. 3 Gennem aktivitetsplanerne skal det samlede lærerpersonales arbejdstid for normperioden være fordelt. Stk. 4 Gennem aktivitetsplanen kan der fastsættes op til 150 timer årligt til vikararbejde. Stk. 5 For ferietimer ud over 5 uger, der ønskes afholdt, fradrages 6,8 timer pr. feriefridag i årsnormen. Den ansatte vælger selv, om de optjente ferietimer ud over 5 uger skal indgå som en nedsættelse af årsnormen eller udbetales. Hvis den ansatte vælger at afvikle ferietimer ud over 5 uger, betyder det, at den årlige skoletid nedsættes med 6,8 timer pr. feriefridage. Den ansatte kan ikke kræve, at antallet af skoledage, jf. 3, stk. 9 nedsættes, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse. Vælger den ansatte at få ferietimer ud over 5 uger udbetalt, sker dette i henhold til Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 7. Akkorder, timerammer og helhedsaftaler Skoletiden, jf. 3 kan for den enkelte lærer aftales som akkord, jf. stk. 2-4 som timeramme, jf. stk. 5 eller fastlægges som helhedsaftale, jf. stk. 6. Ved en akkord forstås en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne anses for medgået til formålet og indregnes i arbejdstidsopgørelsen, jf. 14. Stk. 3 Der kan indgås akkordaftaler mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening (kommuneakkorder). Stk. 4 Akkordaftaler kan også indgås mellem skoleleder og tillidsrepræsentant, (skoleakkorder). Ved indgåelse af skoleakkorder efter fag- og opgavefordelingen inddrages den berørte lærer. Stk. 5 Ved en timeramme forstås, at skolelederen fastsætter det forventede tidsforbrug til en opgave på baggrund af en beskrivelse af denne med henblik på at opnå enighed med

14 den/de berørte lærer(e) om, at timerne holdes uden for mødeplanen. Skolelederen orienterer tillidsrepræsentanten om, hvilke timerammer der påtænkes. Tillidsrepræsentanten skal så tidligt som muligt orientere skolelederen om, hvilke timerammer tillidsrepræsentanten ønsker at deltage i drøftelserne af A Side 14 Læreren tilrettelægger og styrer selv tidsforbruget til opgaven. Timernes anvendelse skal kun dokumenteres i de tilfælde, hvor læreren finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens udførelse. Hvis læreren i forbindelse med udførelsen af en timerammes opgaver finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens løsning, skal læreren så tidligt som muligt gøre skolens leder opmærksom herpå, så der enten kan afsættes mere tid til opgaven, eller således at opgavens løsning kan afpasses i forhold til den afsatte tid. Stk. 6 Ved en helhedsaftale forstås, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanten aftaler, at hele eller dele af normperiodens skoletid indgår i en samlet aftale omfattende et eller flere af følgende elementer: kommuneakkorder skoleakkorder timerammer undervisningsopgaver andre ledelsesbesluttede opgaver eventuel tidsmæssig kompensation for uforudsete opgaver i tilknytning hertil. Når helhedsaftalen er aftalt, er der fastlagt en endelig afregning for de arbejdsopgaver, som aftalen omfatter. Der kan således alene tillægges yderligere tid, såfremt der sker væsentlige ændringer i forhold til arbejdsopgaverne på planlægningstidspunktet. Det bemærkes, at der ikke ydes tillæg efter 16 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne ("akkordtillæg") for så vidt angår undervisningsopgaver, andre ledelsesbesluttede opgaver og eventuel tidsmæssig kompensation for uforudsete opgaver i tilknytning hertil. For sådanne opgaver omfattet af en helhedsaftale ydes dog frihedsopsparing, jf. denne aftales 11 og arbejdstidsbestemte tillæg, jf. 15 og 15A i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne i det omfang, det er forudsat, at opgaverne skal udføres som anført i disse bestemmelser, fx i forbindelse med planlagt mødevirksomhed, der er godkendt eller indkaldt af skolens ledelse. Stk. 7 Akkorder, timerammer og helhedsaftaler udløber samtidig med normperioden.

15 Side Mødeplan Hvis der ikke opnås enighed om en helhedsaftale, gælder følgende bestemmelser om mødeplaner for normperioden for den del af arbejdstiden, der ikke er omfattet af akkorder og/eller timerammer. Skoletiden i henhold til aktivitetsplanen udmøntes i mødeplaner af mindst 4 ugers varighed. Mødeplanen angiver møde- og sluttidspunkt for lærernes arbejde, samt opgavernes karakter, omfang og tidsmæssige placering. Stk. 3 Mødeplanen skal udleveres til læreren senest 4 uger før ikrafttræden. Stk. 4 Inden for det møde-/og sluttidspunkt, der er fastlagt i mødeplanen, kan læreren pålægges at varetage andre arbejdsopgaver, end de på mødeplanen anførte. Stk. 5 Mødeplanen udarbejdes under størst mulig hensyntagen til retningslinjerne på skolen og til de ansattes ønsker, herunder hensyntagen til fx teamsamarbejdet og andre interne samarbejdsrelationer. Mødeplanen skal endvidere indeholde oplysning om følgende: start og sluttidspunkt for undervisningsaktiviteter tidsmæssig placering af andre opgaver inden for skoletiden, der ikke er akkordlagt feriedage og søgnehelligdage eventuelle afspadseringsdage og/eller -timer eventuel kompensation for frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste. Arbejdsdage, hvor lærerne skal møde efter mødeplanen, skal medregnes med mindst 3 timer, medmindre andet er aftalt med den enkelte lærer. Stk. 6 Der kan ske tilføjelser til mødeplanen, således at mødetidspunktet er tidligere og/eller sluttidspunktet senere, jf. 9, stk. 8 om varsling og 15, stk. 9 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne om godtgørelse. 9. Arbejdstidens placering Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag. Ved pålagt arbejde på lørdage, søndage eller søgnehelligdage gives et tilsvarende antal erstatningsfridage i samme normperiode. Ved opgørelsen af arbejdstid for en erstatningsfridag tæller det antal timer,

16 Side 16 som den inddragede fridag ville have talt i arbejdstidsopgørelsen, hvis den ikke var blevet inddraget. Det betyder, at erstatningsfridagen tæller 0 timer, hvis der har været arbejde på lørdag eller søndag, men 7,4 timer ved arbejde på en søgnehelligdag, f.eks. skærtorsdag. Stk. 3 Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, jf. dog stk. 4 og 5. Der kan ikke planlægges med delt tjeneste mellem undervisningsaktiviteter, bortset fra de tilfælde hvor undervisningsaktiviteterne er planlagt afviklet i aftentimerne (fx teaterbesøg). Stk. 4 For fuldtidsbeskæftigede lærere, der alene udfører tjeneste i folkeskolen, kan tjenesten maksimalt 40 gange årligt deles i 2 dele. I forbindelse med tjeneste i ungdomsskolen kombinationsbeskæftigelse kan tjenesten deles i videre omfang end nævnt i stk. 4. Stk. 5 Ved mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende, hvor kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt at dette arbejde lægges i aftentimerne, kan tjenesten yderligere deles indtil 20 gange årligt, jf. stk. 4 eller stk. 7. Hvis tjenesten er delt, således at den strækker sig ud over 11 timer, ydes en godtgørelse, jf. 15, stk. 7 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Til lærere, hvor tjenesten bliver 3-delt, ydes en godtgørelse, jf. 15, stk. 8 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Stk. 6 Ved delt tjeneste medregnes mødeplanlagte opgaver, der påbegyndes kl eller senere, med mindst 1 time. Stk. 7 3-delt tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen med den faktisk udførte tjeneste, dog mindst 7,4 timer. Stk. 8 Gives orientering om tilføjelser til mødeplanen (omlagt tjeneste) med et kortere varsel end 96 timer, ydes en godtgørelse for de placerede timer i medfør af 15, stk. 9 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Der ydes ikke godtgørelse, hvis en ændring af mødeplanen ikke medfører ændring af start- og sluttidspunktet.

17 Side 17 Stk. 9 Hvis læreren tilkaldes til ekstratjeneste med et varsel på mindre end 24 timer, indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer. 0 En lærer kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag for at løse uopsættelige opgaver, uden at fridagen betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde ydes der læreren en betaling beregnet efter satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 1 Der er indgået aftale om dispensation fra hviletid/fridøgn, jf. Protokollat 1 om hviletid og fridøgn for lærere/overlærere, børnehaveklasseledere m.fl. 10. Fravær Arbejdsdage, på hvilke læreren er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, indgår i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte arbejdstid. Ved lovligt fravær (f.eks. sygdom) af mindst 4 ugers varighed anses en forholdsmæssig del af timetallet for de arbejdsopgaver, der ikke indgår i mødeplanen, for at være afviklet under fraværsperioden. For en lærer, der varetager en arbejdsopgave, der er afregnet med en akkord, skal der, i de tilfælde hvor arbejdet ikke er varetaget på anden vis, således tages stilling til, om der skal ske ændringer i lærerens arbejdsforpligtelse, og i givet fald om arbejdsopgaven enten reduceres eller tildeles mere tid til løsningen. En lærer, der er tillagt en timeramme, er ikke forpligtet til at varetage disse timer på et senere tidspunkt. Stk. 3 Arbejdsdage, der ikke er omfattet af en mødeplan, medregnes med 7,4 timer pr. dag. Arbejdsdage, på hvilke læreren er planlagt fraværende på grund af barsels- eller fædreorlov, indgår i mødeplanen med 7,4 timer pr. dag. Stk. 4 Søgnehelligdage og ferietimer, der ønskes afviklet, medregnes med 7,4 timer pr. dag. Den sidste feriedag kan medregnes med mindre end 7,4 timer, jf. dog 6, stk. 5 om afvikling af ferietimer ud over 5 uger. Stk. 5 Kombinationsbeskæftigelse eller lignende indregnes i lærernes arbejdstid efter de konkret aftalte regler. Med mindre andet er aftalt, indregnes en forholdsmæssig del i hver normperiode.

18 Side Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Der ydes frihedsopsparing for hver times tjeneste, der efter ordre eller ifølge mødeplan er udført i tidsrummet mellem kl til samt tjeneste, der udføres i tiden kl til som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl Arbejde i aften/natperioden kan afregnes ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften/natperioden i stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften/natperioden, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelser mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. 12. Overarbejde Overarbejde bør så vidt muligt undgås, medmindre der lokalt indgås aftale om det. I forbindelse med vikararbejde, samt hvor det i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsplanerne for det samlede lærerpersonale er nødvendigt, kan man uden aftale, jf. stk. 1, tillægge læreren 30 overtimer i skoleåret. Stk. 3 Arbejdstiden opgøres ved afslutningen af skoleåret/normperioden som summen af følgende: den individuelle tid tid ifølge mødeplanerne præsterede arbejdstimer herudover tid afregnet som helhedsaftaler akkorder og timerammer uden for mødeplanen timer til kombinationsbeskæftigelse timer til afspadsering, der ikke fremgår af mødeplanen frikøbte timer samt søgnehelligdage samt ferietimer, der er ønsket afviklet. Hvis der i henhold til aktivitetsplanen er fastlagt en samlet arbejdstid, der overstiger den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, skal læreren som minimum have godtgjort det fastlagte timetal i aktivitetsplanen. Stk. 4 Hvis arbejdstiden ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed med

19 Side 19 tillæg af 50%. Erstatningsfrihed kan, såfremt overarbejdet har et tilstrækkeligt omfang, gives som hele fridage af 7,4 arbejdstimer. Stk. 5 Erstatningsfriheden skal medmindre andet aftales mellem lederen og læreren - gives i den efterfølgende normperiode. Stk. 6 Kan erstatningsfriheden ikke gives i den efterfølgende normperiode eller på det mellem læreren og lederen aftalte tidspunkt, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes med 1/1924 af vedkommende lærers årsløn inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet) med et tillæg af 50%. 13. Lokalaftaler Der kan ved lokalaftale indgås aftale om fravigelser fra følgende bestemmelser: a) 6, 8 og 9, stk. 1-7 og 11. b) Denne aftales 11 (frihedsopsparing), 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (arbejdstidsbestemte tillæg) og 5, stk. 2A i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (undervisningsgodtgørelse), for så vidt angår timer ud over 750. c) 12, stk. 1 og 5, idet der kan aftales løbende udbetaling, når det skønnes, at arbejdet ikke kan godtgøres med frihed inden udløbet af den i 12, stk. 4, nævnte frist. Der henvises i øvrigt til muligheden af lokalt at anvende følgende aftaler: Aftale om konvertering af ulempetillæg (07.86) Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler (07.82). Ad punkt a) 6, stk. 4 kan kun fraviges, såfremt den enkelte lærer er indforstået. Lokalaftaler i henhold til stk. 1 skal indgås inden for de nedenfor angivne rammer: 1. Arbejdstiden i en normperiode beregnes på grundlag af 7,4 timer pr. dag. Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer. 2. De generelt fastsatte varsler, takster og arbejdstidsopgørelser m.v., der knytter sig til arbejdets tilrettelæggelse, arbejde på ubekvemme tidspunkter og opsparing af frihed ved aften- og nattjeneste kan ikke ændres, jf. dog punkt Der kan aftales faste tillæg evt. inkl. tillæg efter 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (arbejdstidsbestemte tillæg) samt ulempegodtgørelse eller fast tid, der i fuldt omfang eller i begrænset omfang kan ydes som kompensation for bortfald af bestemmelserne om rejsetid m.v., frihedsopsparing ved aftenog nattjeneste og arbejdstidsbestemte tillæg.

20 Side 20 Ved lokalaftale kan det aftales, at læreren som en del af sin tjeneste varetager anden undervisning og/eller andre pædagogisk-administrative opgaver end de, der er omfattet af denne aftale, samt vilkårene herfor. Lokalaftale kan dog ikke indgås om undervisning og andre pædagogisk-administrative opgaver, der er omfattet af aftaler om kombinationsbeskæftigelse, der er indgået centralt. Stk. 3 Ved lokal aftale kan der ske fravigelse fra Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærere i folkeskolen, se aftalens 9 og bilag 1. Stk. 4 Lokalaftaler indgås mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. 14. Ikrafttræden Denne aftale har virkning fra 1. august Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Stk. 3 Lokalaftaler efter 13 kan opsiges til ophør med 3 måneders varsel til et skoleårs udløb medmindre parterne aftaler andre opsigelsesregler. Stk. 4 Ved aftaleperiodens udløb genoptages forhandling om, hvorvidt der, jf. 3, stk. 7 henholdsvis bilag 1, nr. 1 fortsat skal være en central akkord (tilbagefaldsregel) eller om der alene lokalt skal tages stilling til, hvilke opgaver klasselæreren skal varetage og det tidsmæssige omfang heraf (samt om ydelse af funktionsløn). København, den 3. august 2011 For KL Michael Ziegler Janne Vinderslev For Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48 Cir. om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere INDHOLD Aftale om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere Om arbejdstid mv. for ledere... 2 Om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere... 5 Bilag 1:

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Samarbejdsgrundlag på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Skoleåret 2015-2016 Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere