PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4 KAPITEL 1 AFGRÆNSNING HVEM ER OMFATTET AF AFTALEN...5 KAPITEL 2 ARBEJDSPLANLÆGNING ARBEJDSTID UNDERVISNINGSOPGAVEN ANDRE OPGAVER DEN ENKELTE LÆRERS UNDERVISNINGSTIMETAL OPGAVEOVERSIGT ARBEJDSTIDENS PLACERING...11 KAPITEL 3 ÆNDRING AF PLANLÆGNINGEN I SKOLEÅRET ÆNDRING AF OPGAVER...12 KAPITEL 4 OPGØRELSE AF ARBEJDSTIDEN OVERARBEJDE VED SKOLEÅRET AFSLUTNING MERARBEJDE FOR DELTIDSANSATTE TIL- OG FRATRÆDEN I SKOLEÅRET...14 KAPITEL 5 ØVRIGE BESTEMMELSER HVILETID LOKALAFTALER IKRAFTTRÆDEN...14 BILAG 1 SKOLEÅRETS PLANLÆGNING...16

3 Side 3 BILAG 2 - FUNKTIONEN SOM KLASSEKONTAKTLÆRER...19 BILAG 3 INDGÅELSE AF LOKAL LØNAFTALE I FORBINDELSE MED OVERGANG TIL ARBEJDSTIDSAFTALE BILAG 4 - SÆRLIGE REGLER VED AFVIKLING AF MUNDTLIGE UDTRÆKSPRØVER VED FOLKESKOLENS 9. KLASSES AFGANGSPRØVE...21 BILAG 5 ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING OG -OPGØRELSE VED NORMPERIODER KORTERE END ET SKOLEÅR...23 BILAG 6A LOKAL AFTALE OM ARBEJDSTID FOR SPECIALUNDERVISNINGEN...25 BILAG 6B LOKAL AFTALE OM ARBEJDSTID FOR INTERNE SKOLER VED DØGNINSTITUTIONER...27

4 Side 4 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Dét gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og regionens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Aftalen skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Aftalen bygger derfor på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed. Aftalen skal udfyldes lokalt, således at der lokalt skal indgås aftale mellem region og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. Bilag 1 omhandler skoleårets planlægning og kan anvendes til inspiration og støtte for implementeringen af aftalen.

5 Side 5 KAPITEL 1 AFGRÆNSNING 1. HVEM ER OMFATTET AF AFTALEN Aftalen omfatter lærere i folkeskolen ansat i regionerne samt lærere på døgninstitutioner med intern skole ansat i regioner, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale. Lærernes arbejdsopgaver omfatter undervisning i folkeskolen og pædagogisk/administrative opgaver. Kombinationsbeskæftigelse og tilsvarende kan indgå i arbejdstiden efter de herom fastsatte regler. En lærer kan endvidere pålægges at varetage andre regionale undervisningsopgaver mv., såfremt der lokalt eller centralt er indgået aftale om vilkårene herfor. Er aftale ikke indgået, kan en lærer efter aftale (herunder om vilkårene) påtage sig sådanne opgaver. Stk. 2. Lokalaftale om anvendelse af denne aftale indgås mellem regionen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. Lokalaftale om anvendelse af denne aftale på døgninstitutioner med intern skole indgås med den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund. En lokalaftale kan dække samtlige skoler i regionen, eller der kan indgås forskellige aftaler i regionen. Stk. 3. Hvis der lokalt ikke indgås aftale om anvendelse af denne aftale, gælder 2005 Aftale om arbejdstid for lærere ved specialundervisning for børn og voksne (OK A). 1 KAPITEL 2 ARBEJDSPLANLÆGNING 2. ARBEJDSTID Arbejdstiden i et skoleår udgør for fuldtidsansatte 1924 timer, inkl. ferie og søgnehelligdage. 1 Regionernes OK-Samling benævnes fremover OK

6 Side 6 For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i skoleåret i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden svarer til gennemsnitlig 37 timer pr. uge eller 7,4 time pr. arbejdsdag. Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Lærere, der er frikøbt til organisationsarbejde, betragtes som lærere med nedsat arbejdstid, dog bortset fra 10, stk. 1. Stk. 2. Regionen kan fastsætte regler om opdeling af skoleåret i kortere normperioder. Normperioder skal være af mindst 4 ugers varighed og må højest være lig med skoleåret. Fastsætter regionen ikke sådanne regler, kan beslutning herom træffes af skolens ledelse. Opdeles skoleåret i normperioder mindre end et skoleår fastsættes og opgøres arbejdstiden i overensstemmelse med bilag 5. Stk. 3. Ved planlægning af skoleåret kan der efter drøftelse mellem skoleledelsen og den enkelte lærer planlægges med overarbejde udover årsnormen for fuldtidsansatte, samtidig aftaler de om overarbejdet skal udbetales løbende eller afvikles i en efterfølgende normperiode, svarende til UNDERVISNINGSOPGAVEN Undervisningsopgaven består af undervisning, jf. stk. 2, og opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. stk. 3. Stk. 2. Undervisning defineres i denne aftale som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i folkeskolens fag, vikartimer og undervisning på lejrskoler og ekskursioner. Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte læreprocesser. Stk. 3. Ledelsen fastlægger i samarbejde med lærerne principper og rammer for placeringen af undervisningstimerne, samt udarbejder et grundskema for undervisningstimernes placering. Det af regionen udmeldte årlige undervisningstimetal (jf. folkeskolelovens 16) indgår i lærerens opgaveoversigt som det antal undervisningstimer, læreren skal læse i skoleåret.

7 Side 7 Stk. 4. Det maksimale årlige undervisningstimetal for en fuldtidsansat lærer i regionen udgør det timetal, der fremgår af bilag 6A og B. Stk. 5. For nyuddannede fuldtidsansatte lærere nedsættes det maksimale undervisningstimetal med 30 timer. BEMÆRKNINGER TIL STK. 4 OG 5: Nyuddannede lærere er lærere, som har indtil 2 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen. For deltidsbeskæftigede reduceres det maksimale årlige undervisningstimetal i forhold til beskæftigelsesgrad. Stk. 6. Opgaver i tilknytning til undervisningen er opgaver, der har sammenhæng med eller udspringer af undervisningen, og som ikke er oplistet i 4. Opgaver i tilknytning til undervisningen er: Forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre Samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre Faglig ajourføring Elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb Klargøring og tilfældige forlængelser af skoledagen Opgaver ml. undervisningsopgaver Andre opgaver i tilknytning til undervisningen Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen. Stk. 7. Undervisningsopgaven indgår i opgørelsen af arbejdstiden med omregningsfaktoren for undervisningen, jf. 5, stk ANDRE OPGAVER Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisning, bortset fra de under litra i, j, k og m nævnte:

8 Side 8 Hertil kommer: a) Deltagelse i møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage b) Medarbejdersamtaler c) Efter- og videreuddannelse d) Tillidshverv, fx TR, MED, skolebestyrelse e) Konkrete opgaver eller funktioner, fx skolebibliotek, vejlederopgaver, konsulentopgaver, tilsynsopgaver o.lign. f) Deltagelse i udviklingsprojekter/udvalgsmøder uden for egen skole, fx deltagelse i regionale el. tværregionale udviklingsprojekter og regionale udvalg g) Pædagogisk/administrative opgaver, fx skemalægning, vikardækning h) Deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed, fx skolens værdigrundlag og indsatsområder, samt skolens generelle drift, fx økonomi- og legepladsudvalg i) Klassekontaktlærerfunktionen j) Lejrskoler (supplerende tid udover den planlagte undervisning), se stk. 6 k) Afgangsprøver og censur (evt. supplerende tid udover den planlagte undervisningsopgave), se stk. 7. l) Undervisning af forældre som led i specialundervisning eller specialpædagogisk bistand m) Undervisning af kolleger og andre faggrupper n) For lærere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, reduceres arbejdstiden med 25 minutter for hver 60 minutters undervisning. Reduktionen medregnes fra det skoleår, hvori læreren fylder 60 år o) Tid der medgår til kombinationsbeskæftigelse efter de herom fastsatte regler p) Afvikling af ferietimer udover 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer udover 5 uger fra indeværende ferieår q) Afvikling af afspadseringstimer fra tidligere skoleår Ansatte, der ønsker at indgå en aftale med skolens ledelse om overførsel af ferie, skal i forbindelse med skoleårets planlægning meddele skolens ledelse, om ferietimer ud over 4 uger ønskes overført til de følgende ferieår. Denne meddelelse skal gives senest på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato skal meddelelse gives senest 1. maj. Skolelederen fastlægger feriens placering efter drøftelse med læreren, jf. ferieaftalens 5. Såfremt det aftales, at ferie afvikles på skoledage, indgår afviklingen heraf ikke i andre opgaver. Den ansatte vælger selv, om de optjente ferietimer udover 5 uger skal indgå som en nedsættelse af årsnormen eller udbetales. I forbindelse med skoleårets planlægning skal læreren meddele skolens ledelse, om optjente ferietimer ud over 5 uger ønskes afviklet, udbetalt eller overført. Denne meddelelse skal gives på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato skal meddelelse gives senest 1. maj.

9 Side 9 Den ansatte kan ikke kræve, at antallet af dage, jf. 7, stk. 1, nedsættes som følge af afvikling af ferietimer ud over 5 uger, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse. Såfremt det aftales, at afspadsering afvikles som hele dage på skoledage, indgår afviklingen heraf ikke i andre opgaver. Stk. 2. Andre opgaver indgår i opgørelsen af arbejdstiden med 1 = 1. Stk. 3. Der skal ved tidsfastsættelsen tages højde for hele opgavens omfang. Skolelederen fastsætter i dialog med læreren det forventede tidsforbrug til en opgave på baggrund af en beskrivelse af denne. Hvis læreren i forbindelse med udførelsen af en opgave finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens løsning, skal læreren så tidligt som muligt gøre skolens leder opmærksom herpå. Skolelederen og læreren drøfter herefter, om der evt. er behov for, at der afsættes mere tid til opgaven, eller at opgavens løsning afpasses i forhold til den afsatte tid. Timer til anvendelse for andre opgaver fælles for alle lærere, jf. 4, stk. 1, litra a og b, fx pædagogisk råd, pædagogiske dage samt medarbejdersamtaler afsættes til alle lærere uanset beskæftigelsesgrad. Stk. 4. Der er mulighed for, at skolelederen og TR indgår aftale om akkorder for andre opgaver. Såfremt det findes hensigtsmæssigt af hensyn til opgavens særlige karakter kan der indgås akkorder mellem regionen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening; på døgninstitutioner med intern skole dog den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund. Ved en akkord forstås en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne anses for medgået til formålet. Stk. 5. For så vidt angår klassekontaktlæreropgaven er udgangspunktet tilbagefaldsbestemmelsen i bilag 2. Stk. 6. Supplerende tid til lejrskoler udover den planlagte undervisning indgår i andre opgaver, såfremt det ikke i den lokale aftale, jf. bilag 6 A og B, er aftalt, at tiden indgår i kategorien Opgaver i tilknytning til undervisningen jf. 3, stk. 6.

10 Side 10 Den supplerende tid til lejrskole indgår i andre opgaver med det i lokalaftalen fastsatte timetal, jf. bilag 6 A og B. Stk. 7. Supplerende tid til afgangsprøver og censur udover den planlagte undervisningsopgave indgår i andre opgaver, såfremt det ikke i den lokale aftale, jf. bilag 6 A og B, er aftalt, at tiden indgår i kategorien Opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 3, stk. 6. Hvis afgangsprøver og censur placeres under andre opgaver, gælder bilag 4 om Særlige regler ved afvikling af mundtlige udtræksprøver ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve. 5. DEN ENKELTE LÆRERS UNDERVISNINGSTIMETAL Det maksimale undervisningstimetal, jf. 3, stk. 3 eller 4, er fastsat således, at det svarer til en fuldtidsstilling. Den enkelte lærers undervisningstimetal kan overstige det maksimale undervisningstimetal i de tilfælde, hvor en lærer a) har indgået aftale om at overføre ferietimer til et kommende ferieår, jf. 4, stk. 1, litra p. b) har indgået aftale om planlagt overarbejde, jf. 2, stk. 3. Stk. 2. Skal læreren varetage andre opgaver jf. 4, stk.1, nedsættes lærerens undervisningstimetal. Beregningen af nedsættelsen sker efter stk Stk. 3. En undervisningstime omregnes til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag 6 A og B. Stk. 4. En undervisningstime omregnes for nyuddannede lærere til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag 6 A og B. Stk. 5. Hvis der er aftalt en særlig omregningsfaktor for undervisningstimer anvendt til særlige undervisningsformer, fx holdundervisning, to-lærerordninger og midlertidige tilfældige vikartimer omregnes en sådan undervisningstime til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag 6 A og B. Udover midlertidige tilfældige vikartimer, kan anden omregningsfaktor kun anvendes ved tildelte hold- og to-lærertimer ud over de årlige undervisningstimer til fag og fagblokke, jf. skolens beslutning om elevernes timetal i henhold til folkeskolelovens 16.

11 Side 11 Retningslinjer for anvendelse af sådanne hold- og to-lærertimer fremgår af bilag 6 A og B. Anden omregningsfaktor kan ikke benyttes til praktisk begrundet holddannelse. 6. OPGAVEOVERSIGT Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver og andre opgaver, den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærere. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Den opgaveoversigt, der udarbejdes inden skoleårets start, indebærer et minimumsløntilsagn for den enkelte lærer, jf. 9, stk. 3. For lærere, der er tidsbegrænset ansat for en kortere periode end skoleåret, se bilag ARBEJDSTIDENS PLACERING Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skoleledelsen og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Elevernes skoledag, herunder pauser og frikvarterer, fastlægges under hensyn til, at der i videst muligt omfang er sammenhæng i læreprocesserne. Stk. 2. Arbejdet foregår på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse.

12 Side 12 Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt kan lærer/lærerteam komme med et oplæg til en plan for tilstedeværelse. Den endelige plan bliver til i dialog mellem ledelse og lærer/lærerteam. Skolelederen kan i sidste ende fastlægge planen for tilstedeværelse. Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen, forudsat det giver mening i forhold til arbejdsopgaverne, og at de fysiske rammer er i orden. I hvilket omfang opgaverne skal løses på skolen, beror på en vurdering af opgavernes karakter og indhold samt de bygningsmæssige forudsætninger for tilstedeværelse på skolen. Der henvises til Branchevejledning om arbejdsstedets indretning på undervisningsområdet (Branchesikkerhedsrådet for undervisning BSR 12, 1999). KAPITEL 3 ÆNDRING AF PLANLÆGNINGEN I SKOLEÅRET 8 ÆNDRING AF OPGAVER Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af lærerens opgaveoversigt, drøftes dette snarest muligt mellem skoleledelsen og den berørte lærer. Skoleledelsen kan herefter foretage ændring af arbejdsopgavernes indhold, sammensætning og omfang. Konsekvenser af ændringer drøftes. Ved større ændringer i lærerens opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen et tillæg til den, som angiver ændringens indhold og omfang. Skoleledelsen og læreren fastlægger i dialog, hvilke opgaver læreren løser, når eleverne fx er på lejrskole, i praktik eller har prøveafvikling. Stk. 2. Ændres undervisningstid til andre opgaver, eller ændres andre opgaver til undervisningstid, benyttes den relevante omregningsfaktor, jf. 5, stk Stk. 3. Ændres en undervisningsopgave til en anden undervisningsopgave med samme omregningsfaktor, har dette ikke indflydelse på opgørelsen af arbejdstiden. Hvis der ændres til en undervisningsopgave med anden omregningsfaktor justeres i forhold hertil.

13 Side 13 Stk. 4. Medfører ændringen, at læreren pålægges merarbejde eller overtid, aftaler skoleledelsen og læreren om merarbejdet/overtiden skal udbetales løbende eller afvikles i en efterfølgende normperiode, svarende til 9. KAPITEL 4 OPGØRELSE AF ARBEJDSTIDEN 9. OVERARBEJDE VED SKOLEÅRET AFSLUTNING Overarbejde bør så vidt muligt undgås, jf. dog 2, stk. 3. Stk. 2. Arbejdstiden opgøres ved afslutningen af skoleåret/normperioden som summen af følgende: a) Arbejdstid i henhold til opgaveoversigten jf. 6, stk. 1 b) Pålagte undervisningstimer udover opgaveoversigten, jf. 8, stk. 4, gange med omregningsfaktoren c) Pålagte andre opgaver udover opgaveoversigten, jf. 8, stk. 4. Stk. 3. Hvis der i opgaveoversigten er fastlagt en samlet arbejdstid, der overstiger den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, jf. 2, stk. 3, skal læreren som minimum have godtgjort det fastlagte timetal i opgaveoversigten. Stk. 4. Timer efter 2, stk. 3 og/eller 8, stk. 4, der løbende er honoreret med overtidsbetaling, indgår ikke i beregningerne efter stk Stk. 5. Hvis arbejdstiden ved skoleårets udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed med tillæg af 50%. Stk. 6. Erstatningsfriheden skal medmindre andet aftales mellem skoleledelsen og læreren gives i det efterfølgende skoleår. Erstatningsfrihed kan, såfremt overarbejdet har et tilstrækkeligt omfang, gives som hele fridage. Stk. 7. Kan erstatningsfriheden ikke gives i det efterfølgende skoleår, eller på det mellem læreren og skoleledelsen aftalte tidspunkt, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes med 1/1924 af vedkommende lærers årsløn inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet) med et tillæg af 50%. Stk. 8. Lærere, der er fyldt 60 år, og som får nedsat arbejdstiden, jf. 4, stk. 1, litra m, kan ikke få overtidsbetaling i de normperioder, hvor arbejdstiden er nedsat. Hvis normen over-

14 Side 14 skrides afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1: MERARBEJDE FOR DELTIDSANSATTE Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn. Stk. 2. Såfremt arbejdets samlede omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, ydes overtidsbetaling for de timer, der overstiger 1924, jf TIL- OG FRATRÆDEN I SKOLEÅRET Ved til- og fratræden i løbet af skoleåret beregnes og opgøres arbejdstiden som fastlagt i bilag 5 om beregning og opgørelse af arbejdstid ved normperioder mindre end et skoleår. For arbejdsopgaver, som ikke er jævnt fordelt over skoleåret, foretages en konkret vurdering af den afviklede arbejdsmængde. KAPITEL 5 ØVRIGE BESTEMMELSER 12. HVILETID Der er indgået aftale om dispensation fra hviletid/fridøgn, jf. Aftale om hviletid og fridøgn (OK ). 13. LOKALAFTALER De lokale arbejdstidsaftaler kan opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et skoleår. I overenskomstperioden indgås lokale arbejdstidsaftaler som udgangspunkt for 2 skoleår, dvs. pr. 1. august juli IKRAFTTRÆDEN Denne aftale har virkning fra 1. august 2009.

15 Side 15 Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli København, den 18. december 2008 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen For LÆRERNES CENTRALORGANISATION: Anders B. Christensen

16 Side 16 BILAG 1 SKOLEÅRETS PLANLÆGNING Dette bilag er til inspiration for planlægningsprocessen i regionerne og på skolerne. En planlægningsproces, der har til formål at skabe overblik og synlighed, og som bygger på dialog og gensidig tillid. Generelt: Målet med Arbejdstidsaftalen 2008 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Skolens ledelse skaber mening og retning for skolens virksomhed og udvikling. Ledelsen sætter klare konkrete mål og visioner og følger op på om målene nås. Ledelsen inddrager og samarbejder med lærerne om skolens udvikling. Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre skolens og lærernes fortsatte udvikling. Lærerne/teamene har plads til selvstændigt - under ansvar for mål og rammer - at udøve deres professionelle virke. Lærerne/teamet har ansvaret for at tilrettelægge, planlægge, udføre og evaluere undervisningen og de opgaver, der knytter sig til undervisningen, samt for de øvrige opgaver, som teamet har ansvaret for. Det enkelte team/lærerne planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne- og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Lærerne/teamene organiserer og tilrettelægger undervisningsopgaven med ansvar over for ledelsen og med respekt for fagenes formål og de skolepolitiske målsætninger. Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam løbende mål og målopfyldelse af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Der skal være sammenhæng mellem krav og ressourcer. Undervisning kræver rum til bl.a. planlægning, forberedelse, samarbejde, koordination, refleksion og evaluering. De fysiske rammer for arbejdet skal harmonere med de krav, der stilles til arbejdets udførelse. Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen. Forudsat det giver mening i forhold til arbejdsopgaverne, og at de fysiske rammer er i orden. Årets gang på regionsniveau: Forud for skoleårets planlægning drøfter region og kreds emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet, evt. med udgangspunkt i kvalitetsrapporten, fx: - Folkeskolen som attraktiv arbejdsplads, herunder rekruttering og fastholdelse - Regionens mål og rammer, herunder ressourcer for skolevæsenet, samt indsatsområder og handleplaner

17 Side 17 Årets gang på skoleniveau: Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de skolepolitiske målsætninger, som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fag- og opgavefordelingen om følgende: - Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål. - Ledelsen fremlægger resurserammen for opgaveløsningen på skolen i forhold til skolens undervisningsmæssige forpligtelser. Herunder mulighederne for holddannelse, specialundervisning mv. - Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. - Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. - Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/børnehaveklasselederne. - Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til timefordelingsplan og specialtildeling. - Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. - Der udarbejdes en aktivitetskalender for skolen over skolens samlede aktiviteter. - Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau: Ledelsens drøftelse med lærer/team: - Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. - Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne- og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. - Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen individuelt og i teamet. - Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstiden i relation til målene for undervisningen. - Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår: Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: - Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale - Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati

18 Side 18 Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning.

19 Side 19 BILAG 2 - FUNKTIONEN SOM KLASSEKONTAKTLÆRER Der afsættes ved vidtgående specialundervisning en klasse-/kontakt-lærerpulje på 20 timer pr. elev. Puljen omfatter: Personlig rådgivning og vejledning af elever og forældre, regelmæssig underretning af eleverne og forældrene om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen, samarbejde med UU-vejlederen om dennes rådgivning om uddannelses- og erhvervsmuligheder koordinering af arbejdet vedrørende eleven til skolens ledelse, øvrige lærere/børnehaveklasseledere og andre personalegrupper samt eksterne samarbejdspartnere, koordinering af fællesarrangementer for hele eller dele af skolen, der ikke er undervisningsrelaterede, koordinering af opgaver i forbindelse med individuelle undervisnings-planer og statusrapporter/elevudtalelser, koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse for den enkelte elev.

20 Side 20 BILAG 3 INDGÅELSE AF LOKAL LØNAFTALE I FORBINDELSE MED OVER- GANG TIL ARBEJDSTIDSAFTALE 2008 Indgåelse af lokale lønaftaler vedrørende arbejdstidsbestemte tillæg mv., tillæg for at arbejde i selvstyrende team og tillæg for undervisning udover 680 årlige timer. Ved anvendelsen af arbejdstidsaftalerne 2008 ændres undervisningsbegrebet. Således vil færre timer udløse timebaserede tillæg. Arbejdet tilrettelægges ikke efter en mødeplan, hvorfor der ikke kan udbetales arbejdstidsbestemte tillæg. Endelig vil der ikke udløses tillæg for at arbejde i selvstyrende team, da alle lærere som følge af aftalen selvstændigt har ansvaret for alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge og løse normperiodens arbejdsopgaver i relation til de opstillede mål for arbejdet. Ved indgåelse af den lokale aftale om arbejdstid skal det derfor samtidig aftales, hvorledes midler, der udbetales i henhold til overenskomstens 7, stk. 5 for så vidt angår tredje afsnit om selvstyrende team (OK ), og 10, 11 og 14 i 2005-protokollat A (OK A) vedrørende arbejdstid, skal anvendes. De lokale parter skal være opmærksomme på, at omlægningen kan betyde ændringer i de ansattes lønvilkår, hvorfor omlægningen af tillæggene primært skal ske til de grupper, som i dag modtager tillæggene. Aftales omlægninger af tillæg, som indebærer væsentlige ændringer i lønvilkårene for den enkelte, fx hvis der aftales et samlet tillæg til alle, kan der aftales overgangsordninger eller lignende. De centrale parter peger på, at følgende overvejelser eksempelvis kan indgå i forhold til undervisningstillæg: En nedsættelse af timegrænsen for ydelse af tillæg for overskridelse af 680 timers grænsen som følge af, at undervisningsbegrebet er forskelligt fra det udvidede undervisningsbegreb i arbejdstidsaftalen 2005 Indgåelse af aftaler om funktionsløn til lærere, der alene som følge af det ændrede undervisningsbegreb varigt vil få en større nedsættelse af tillægsgivende undervisningstimer, eksempelvis skolebibliotekarer, som ikke på anden måde kompenseres herfor. Vedrørende arbejdstidsbestemte tillæg kan følgende overvejelse eksempelvis indgå. Indgåelse af aftale om ulempetillæg Vedrørende funktionstillæg for at arbejde i selvstyrende team kan følgende overvejelse indgå: Indgåelse af aftale om funktionsløn til alle, som er omfattet af arbejdstidsaftalerne 2008.

21 Side 21 BILAG 4 - SÆRLIGE REGLER VED AFVIKLING AF MUNDTLIGE UDTRÆKS- PRØVER VED FOLKESKOLENS 9. KLASSES AFGANGSPRØVE Reglerne i dette protokollat gælder, når det i den lokale aftale om arbejdstid er fastlagt, at supplerende tid til afgangsprøver og censur ud over den planlagte undervisningsopgave indgår i andre opgaver, jf. denne aftales 4. Protokollatet gælder for lærere, der underviser i fag, der kan udtrækkes til mundtlig prøve. Stk. 2. Omfanget af den supplerende tid til prøveafvikling og censur fastsættes således: a) som akkord, jf. denne aftales 4, stk. 4 eller b) skolelederen fastsætter den supplerende tid til opgaven, senest på det tidspunkt, hvor det foreligger oplyst hvilke fag, der udtrækkes til mundtlig prøve på skolen. BEMÆRKNINGER Supplerende tid skal sammen med tiden fra den planlagte undervisningsopgave på prøvedagen dække den tid, der medgår til læreres medvirken som eksaminator, censor og beskikket censor, herunder forberedelse, prøveafvikling samt eventuel rejsetid. Stk. 3. Der kan anvendes to modeller for afregning for den supplerende tid: Den afsatte tid til potentielle eksaminatorer og censorer indgår i lærernes opgaveoversigt, Model 1 De lærere, der skal gennemføre mundtlige udtræksprøver, betales med en særlig timesats. De supplerende timer indgår ikke i opgaveoversigten og i opgørelse af arbejdstiden, Model 2 Det er regionen, som vælger hvilken model, der benyttes. Modellerne beskrives i stk. 4 og 5. De to modeller kan kombineres, jf. stk. 6. Modellen behøver ikke være ens for alle lærere. BEMÆRKNINGER Den afsatte tid er tid, der er afsat enten efter stk. 2, litra a eller efter stk. 2, litra b. Stk. 4 Model 1. Potentielle eksaminatorer og censorer planlægges med den afsatte supplerende tid til afvikling af prøverne udover den planlagte undervisningsopgave.

22 Side 22 BEMÆRKNING: For lærere som ikke skal afvikle prøver, da deres fag ikke udtrækkes, fastlægger skolelederen i dialog med læreren, hvilke opgaver læreren løser, når eleverne har prøveafvikling, jf. 8 i arbejdstidsaftalen. Stk. 5 Model 2. De lærere, der skal gennemføre udtræksprøver, betales for opgaven med en særlig timetakst. Der betales for den supplerende tid til varetagelse af opgaven som eksaminator og censor med 191,00 kr. (31/ niveau) pr. time. Timesatsen er pensionsgivende for overenskomstansatte, dog undtaget overenskomstansatte lærere, som har ret til tjenestemandspension, jf. overenskomstens 11, stk. 2. Den supplerende tid til varetagelse af opgaven holdes uden for skoleårets planlægning, herunder uden for den enkelte lærers opgaveoversigt. Stk. 6. Regionen kan vælge at kombinere modellerne for den enkelte lærer, således at en potentiel eksaminator eller censor planlægges med at eventuel supplerende tid til prøveafvikling delvist indgår i den pågældende lærers opgaveoversigt, og at den resterende del af timerne honoreres med betalingssatsen efter stk. 3.

23 Side 23 BILAG 5 ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING OG -OPGØRELSE VED NORMPERI- ODER KORTERE END ET SKOLEÅR. 1. Område Reglerne i dette bilag gælder i følgende situationer på følgende måde: a) I de tilfælde, hvor det er besluttet at opdele skoleåret i kortere normperioder end et skoleår jf. 2 stk. 2, gælder særbestemmelserne i punkt 2 og 3. b) I de tilfælde, hvor lærere tiltræder eller fratræder ansættelsen på andre tidspunkter end skoleårets/normperiodens start og/eller afslutning gælder særbestemmelserne i punkt 2 og 3, idet ansættelsesperioden/arbejdsperioden betragtes som en selvstændig normperiode. c) I de tilfælde, hvor lærere har længerevarende fravær, jf. aftale om fravær af familiemæssige årsager, i planlagte perioder forskellig fra skoleåret/ normperioden, aftales eventuelle konsekvenser for indhold og omfang af arbejdsopgaverne mellem skolens ledelse og læreren, eller såfremt det måtte ønskes mellem skolens ledelse og TR. Såfremt der ikke kan opnås enighed gælder særbestemmelserne i punkt 2 og 3. Ved planlagte perioder forstås perioder der er besluttet forud for skoleårets planlægning. Den planlagte periode betragtes i disse tilfælde som en normperiode. d) Ved andet længerevarende fravær aftales eventuelle konsekvenser for ind hold og omfang af arbejdsopgaverne mellem skolens ledelse og læreren, eller såfremt det måtte ønskes mellem skolens ledelse og TR. 2. Arbejdstidsplanlægning, jf. kapitel 2. Det maksimale undervisningstimetal for normperioden, jf. aftalens 3, stk. 4 og 5 fastlægges i forhold til antallet af arbejdsdage (samtlige mandag - fredag fratrukket ferieog søgnehelligdage) i perioden, i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage. Stk. 2. Det udmeldte undervisningstimetal for normperioden, jf. bemærkningen til aftalens 3, stk. 3, planlægges i forhold til antallet af skoledage i perioden i forhold til skoleårets samlede antal skoledage. I de tilfælde, hvor der er besluttet en ujævn fordeling af det årlige udmeldte undervisningstimetal på skoledagene i planlægningsperioden, foretages en konkret vurdering af det planlagte undervisningstimetal for normperioden.

24 Side 24 Stk. 3. Andre opgaver, hvor udgangspunktet er et afsat timetal for hele skoleåret, planlægges i forhold til antallet af arbejdsdage (samtlige mandag - fredag fratrukket ferie- og søgnehelligdage) i normperioden, i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage. Denne bestemmelse gælder for lærere der er fyldt 60 år, og har nedsat arbejdstiden, jf. 4, stk. 1 litra m, for lærere der er tillagt kontaktlærerfunktionen, jf. bilag 2 til arbejdstidsaftalen, og for aftaler om akkorder, som er indgået for et skoleår. Andre opgaver, hvor udgangspunktet ikke er et afsat timetal for hele skoleåret, indgår i planlægningen med det konkrete timetal, jf. aftalens 4. Stk. 4. Til hver lærer udarbejder skolelederen en opgaveoversigt for normperioden, jf. aftalens 6. I opgaveoversigten indgår undervisningstimetallet som fastlagt under stk. 2 i dette punkt. Andre opgaver, hvor udgangspunktet er et afsat timetal for hele skoleåret, indgår som fastlagt under stk. 3 i dette punkt. 3. Opgørelse af arbejdstiden, jf. kapitel 4. Der foretages en opgørelse af arbejdstiden ved afslutningen af normperioden. Stk. 2. Såfremt opgørelsesperioden er identisk med planlægningsperioden opgøres arbejdstiden som beskrevet i aftalens 9. Stk. 3. Hvis opgørelsesperioden afviger fra planlægningsperioden opgøres arbejdstiden i overensstemmelse med punkt 2, stk Stk. 4. I de tilfælde, hvor læreren afvikler afspadseringstimer fra tidligere skoleår anses en forholdsmæssig andel af timerne for afviklet i perioden. Ikke afspadserede timer udbetales uden yderligere tillæg. Beregning af den forholdsmæssige andel sker svarende til punkt 2, stk. 3. Stk. 5. I de tilfælde, hvor læreren afvikler ferietimer ud over 5 uger, anses en forholdsmæssig andel af ferietimerne for afviklet. Beregning af den forholdsmæssige andel sker svarende til punkt 2, stk. 3.

25 Side 25 BILAG 6A LOKAL AFTALE OM ARBEJDSTID FOR SPECIALUNDERVISNIN- GEN Skole/Region og Lærerkreds/Lærerforening er enige om, at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for lærere ansat i Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 6. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Afgangsprøver og censur Afgangsprøver og censur indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til specialundervisningen Punkt a-b skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til specialundervisningen, jf. 5, stk. 3 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. b) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen for nyuddannede lærere jf. 5, stk. 4 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt c-d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til tolærerordninger/holdundervisning, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige vikartimer, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af hold- og to-lærertimer:

26 Side Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 5. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg mm. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Skole/Region For Lærerkreds/Lærerforening

27 Side 27 BILAG 6B LOKAL AFTALE OM ARBEJDSTID FOR INTERNE SKOLER VED DØGNINSTITUTIONER Skole/Region og Den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund (SL) er enige om, at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for lærere ansat i på interne skoler på døgninstitutioner. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 6. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Afgangsprøver og censur Afgangsprøver og censur indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Punkt a - b skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved interne skoler på døgninstitutioner, jf. 5, stk. 3, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. b) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved interne skoler på døgninstitutioner, for nyuddannede lærere, jf. 5, stk. 4, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt c - d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til tolærerordninger/holdundervisning, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige vikartimer, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af hold- og to-lærertimer:

28 Side Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 5. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg mm. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag 3 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. 6. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Skole/Region For Den lokale afdeling af SL

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE LÆRERNES CENTRALORGANISATION 32.34.1A Side 1 PROTOKOLLAT A ARBEJDSTID FOR LÆRERE M.FL. VED 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2016-2017 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Side 1 Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet... 4 2. Generelle

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere