KAP. 10. PENSIONSBIDRAG Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25"

Transkript

1

2 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE Ansatte ved Naturinstituttet Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat Gymnasielæreres arbejdstid og merarbejdsbetaling Ansatte ved Ilimarfik Magistre ved museer og arkiver Magistre der varetager souscheffunktioner Arbejdstid ved andre uddannelsesinstitutioner KAP. 7. SPECIELT FOR PSYKOLOGER Tjeneste udenfor hjemstedet Autorisations- og kvalifikationstillæg mv Tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse Tillæg til psykologer ansat ved PPR KAP. 8. SPECIELT FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Godtgørelse for merarbejde samt paragraftillæg Rådighedsvagttjeneste fra hjemmet for ansatte ved INI Andre tillæg til arkitekter og ingeniører KAP. 9. SPECIELT FOR ANDRE FAGGRUPPER Vagthonorar til farmaceuter Tillæg til skibsofficerer Felttillæg til museernes ansatte KAP. 10. PENSIONSBIDRAG Pensionsbidrag og indbetaling heraf KAP. 11. LØNUDBETALING M.V Udbetaling af løn og pensionsbidrag Ekstraordinært pensionsbidrag KAP. 13. SÆRLIGE ANSÆTTELSESVILKÅR Til- og fratrædelsesfrirejser samt bohaveflytning Frirejse i Grønland Rejseforsikring Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse KAP. 13. TJENESTEFRIHED, FERIE OG SÆRLIGE PLIGTER Tjenestefrihed og fridage Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Tjenestefrihed i forbindelse med efteruddannelse Ekstraordinær tjenestefrihed Ferie Kursus ved ansættelsen Helbredsforhold... 32

3 50 Tavshedspligt KAP. 14. ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR Graviditet, barsel og adoption Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Erstatning KAP. 15. ANSÆTTELSENS OPHØR Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Afskedigelsesnævn KAP. 16. OVERGANGSREGLER OG OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSPERIODE Overgangsregler for magistre ansat pr. 31. marts 1991 og psykologer ansat pr. 31. december Overgangsregler for ingeniører ansat pr. 31. marts Overgangsregler for arkitekter ansat pr. 31. marts Overgangsregler for ansatte pr. 31. marts Ikrafttrædelsestidspunkt og opsigelsesvarsel BILAG 1 - OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG BILAG 2 - OVERSIGT OVER PENSIONSKASSER BILAG 3 - ARBEJDSTIDSAFTALE FOR GYMNASIAL UNDERVISNING I GRØNLAND PROTOKOLLAT OM TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SPECIALKONSULENTER OG CHEFKONSULENTER PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PH.D - STIPENDIATER VED ILIMARFIK (ILISIMATUSARFIK) I NUUK PROTOKOLLAT OM VINTERTJENESTE I NUUK BY VED KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ PROTOKOLLAT OM STILLINGSSTRUKTUR VED ILISIMATUSARFIK PROTOKOLLAT OM IKKE FAGUDDANNEDE DELTIDSBIBLIOTEKARER I GRØNLAND RAMMEAFTALE OM SENIORORDNINGER af 73

4 Kap. 1. Ansættelse Denne overenskomst omfatter: 1 Overenskomstens område a) Arkitekter, akademiingeniører, civilingeniører, diplomingeniører, levnedsmiddelingeniører og teknikumingeniører, cand.pharm. (farmaceuter), cand.geom. (landinspektører), cand.scient. i humanbiologi (humanbiologer), cand.agro. (landbrugsvidenskab), cand.silv. (skovbrugsvidenskab), cand.design er (designer), cand.med.vet (dyrlæger), cand.theol.ér (theologer) Ph.d.'er, mag.art.'er, mag.scient.'er, cand.scient.'er, cand.mag.'er, cand.art.'er, cand.act.'er, cand.stat.'er, dr.phil.'er (med dansk doktorgrad), cand.pæd.'er, cand.comm.'er*, cand.ling.merc.'er, lic.phil.'er, lic.scient.'er, cand.scient.bibl.'er, cand.phil.'er, translatører, BS. er, B.A er, B.sc.'er, og cand.psyk.'er, cand.pæd.'er i psykologi, mag.art.'er i psykologi samt bibliotekar DB og bachelorer uddannet ved Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere: Danmarks Biblioteksskole), der ansættes ved Grønlands Selvstyre, Tele Greenland A/S, A/S Boligselskabet INI og kommunerne i Grønland. Overenskomsten omfatter kun cand.theol.'er (teologer) og cand.med.vet(dyrlæger), der ikke er ansat som teologer/ dyrlæger eller fungerer som teologer/ dyrlæger. Overenskomsten omfatter tillige cand.soc.(med følgende uddannelsesretninger: Miljø- og konkliftanalyse, miljøplanlægning, evaluering, sociologi og kulturanalyse, europæiske studier, udvikling og internatinale relationer, socialt arbejde, sundhedsfremme og sundhedsstrategier). 4 af 73

5 *) Omfatter kandidater fra Roskilde Universitetscenters kommunikations uddannelse med et overbygningsfag fra det naturvidenskabelige eller humanistiske hovedområde samt kandidater med samfundsfag som overbygningsfag. Overenskomsten omfatter tillige masteruddannede med minimum 90 ECTS point. b) Uddannelser kan, efter aftale mellem parterne, skrives ind i et separat bilag og medtages herefter i overenskomsten for næste overenskomstperiode. Stk. 2. Overenskomstens parter kan aftale, at overenskomsten også gælder for personer med anden uddannelse, når disse ikke er omfattet af anden overenskomst i Grønland. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer vil i det følgende blive benævnt henholdsvis som ingeniører, arkitekter, magistre, psykologer, gymnasielærere og bibliotekarer. Dog vil der i fælles bestemmelserne anvendes benævnelsen den ansatte. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra Grønlands Selvstyre, kommunerne, staten eller koncessionerede virksomheder. Stk. 5. Ansatte over 70 år er ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 6. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til den relevante organisation. 5 af 73

6 Kap. 2. Arbejdstid 2 Arbejdstid Den i 3 fastsatte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, svarende til gennemsnitligt 40 timer ugentligt, der normalt udføres på ugens 5 første dage. Stk. 2. For ansatte med deltidsbeskæftigelse reduceres lønnen og tillæg i forhold til den nedsatte arbejdstid. Deltidsansættelse på under 20 timer ugentligt kan kun finde sted efter aftale mellem overenskomstens parter. Stk. 3. For arbejdstid under tjenesterejse gælder ved tjeneste udenfor hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som tjenestetid. Arbejdstid og medarbejde i forbindelse med tjenesterejse følger bestemmelser herom i den til enhver tid gældende overenskomst. Rejsetid som ikke opfylder arbejdstidsnormen kan ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid udover den daglige arbejdstidsnorm betragtes om merarbejde, og behandles i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom jf. 14 og 26. Eventuelle forsinkelser under selve transporten hvor der ikke bliver stillet egentlig soveplads med opredning i kahyt, hotel eller lignende til rådighed for den ansatte, betragtes ligeledes som rejsetid. Arbejdsfri hverdage, der opstår tilfældigt ved f.eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i tjenestetiden som udført arbejde. Stk. 5. Den/ de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage og frihed samt rejsetid mellem kl og kl medregnes ikke i tjenestetiden, hvis der er stillet egentlig soveplads med opredning i kahyt, hotel eller lignende til rådighed for den ansatte. 6 af 73

7 Kap. 3. Løn og anciennitet Afsnit A. 3 Løn Den ansatte aflønnes med følgende beløb pr. måned, jf. stk. 2-7: Løntrin 1. april april april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Stk. 2. Den ansatte følger et forløb på skalaen, således at pågældende efter 1 år rykker op på nærmeste højere skalatrin. Stk. 3. Kandidater og masteruddannede indplaceres på løntrin 7-17 og 21. Kandidater og masteruddannede, der aflønnes efter løntrin 6 oprykkes pr. 1. april 2012 til løntrin 7. 7 af 75 Rettelsesblad 21. marts 2013

8 Stk. 4. Bibliotekarer uden kandidatgrad indplaceres på løntrin Bibliotekarer, der aflønnes efter løntrin 4 oprykkes pr. 1. april 2012 til løntrin 5. Stk. 5. Landinspektører, farmaceuter, humanbiologer og kandidater i landbrugsvidenskab og skovbrugsvidenskab er omfattet af de samme lønog ansættelsesvilkår som en civilingeniør, dog kan paragraftillægget iflg. bilag 1 variere. Stk. 6. En designer er omfattet af de samme løn- og ansættelsesvilkår som en arkitekt. Stk. 7. B.a.'er, bachelorer fra Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere: Danmarks Biblioteksskole) og B.sc.'er indplaceres på trin 2, 3, 4, 8 og 9. 4 Anciennitet Ancienniteten regnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås den periode, hvor den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med arbejde, betinget af den pågældendes uddannelse, i eller uden for det offentliges tjeneste. En eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved beregningen. Ancienniteten rundes opad til et helt antal måneder, men beregnes dog tidligst fra udgangen af den måned i hvilken den ansatte har bestået eksamen. Stk. 2. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overenskomstens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Stk. 3. Bachelorer indplaceres ved erhvervelsen af kandidateksamen på samme løntrin, som den pågældende har opnået ved ansættelse som bachelor, dog som minimum på start løntrinnet for kandidater. 8 af 73

9 Kap. 4. Tillæg til lønnen gældende for alle faggrupper 5 Kvalifikations- og fastholdelsestillæg til fuldmægtige Til fuldmægtige i Grønlands selvstyres centraladministration og kommunerne med rådighedstillæg, og som varetager administrativt arbejde, ydes et kvalifikations- og fastholdelsestillæg. Tillægget ydes under forudsætning af, at den pågældende har været ansat inden for det pågældende arbejdsområde i sammenlagt 12 måneder. Stk. 2. Ansatte, der ydes paragraftillæg i henhold til bilag 1 er ikke omfattet af 5. Stk. 3. Kvalifikations- og fastholdelsestillægget ydes med følgende beløb pr. 1. april 2012: Trin Anciennitet Beløb i kr. pr. måned 1 1. år 906, år 2.247, år 2.911, år 3.308, år 3.676, år og flg. år 3.996,39 6 Tillæg vedr. særlig stilling Ved ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3 nævnte lønninger, træffes der mellem overenskomstparterne aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 forhandles mellem overenskomstens parter. 9 af 73

10 Stk. 3. Overenskomstens parter uddelegerer forhandlingskompetencen til de decentrale parter (de lokale ledere og tillidsrepræsentanter) i de tilfælde, hvor den ansatte ikke i forvejen oppebærer et tillæg efter 6 og tillæggets størrelse ikke overstiger 2.500,00 kr. pr. måned. Stk. 4. Forhandling om tillæg efter stk. 1 skal påbegyndes senest 4 uger efter, at der er fremsat forslag herom fra en af parterne jf. stk. 2 og 3. Stk. 5. Ved vurdering af en ansøgning om 6-tillæg, vil der blandt andet blive lagt vægt på: - Undervisningserfaring, når dette ikke er en forudsætning i stillingsbeskrivelsen, - sproglige kvalifikationer, - særligt belastende opgaver, f.eks. omfattende rejseaktivitet, - uddannelsesmæssig baggrund, der ligger udover det, der er forudsat for ansættelse i stillingen, når dette skønnes relevant for opgavevaretagelsen, og - funktion som fællestillidsrepræsentant iflg. 3, i protokollat om tillidsrepræsentantregler, - projektlederfunktion, - tutorfunktion, - koordinerende funktion, - souscheffunktion. Stk. 6. Ved et projekt forstås en organisationsform, der er rettet mod løsning af opgaver, hvor der kræves forskellige kompetencer som regel samtidigt der skal hentes udefra. Indsatsen i et projekt er tidsbegrænset og ofte med en deadline, og styrer mod et veldefineret mål, samt gør brug af en ensartet, fælles og fast metodik. Projekter vil typisk være af udviklingsmæssig karakter. 10 af 73

11 Stk. 7. Koordinerende funktion er når en ansat er ansvarlig for fordeling og styring af gruppens opgaver internt og/eller på tværs af afdelinger/ direktorater/ kommuner mv. Projektledelse og koordinerende funktion kan f.eks. være i større bygge- og anlægsarbejder, forskningsprojekter, fagligt pædagogisk udviklingsarbejde og undervisnings- og fagkoordination. Stk. 8. Ved tutor forstås, at en medarbejder har ansvaret for introduktion, sparring og oplæring af nye medarbejdere inden for en given periode. Tillæg forudsætter, at der foreligger en aftale om indholdet af tutorforløbet, der angiver hvilke opgavefelter mv., som den nye medarbejder skal introduceres til indenfor en given periode. 11 af 73

12 7 Tillæg for midlertidig tjeneste i højere stilling Når ansatte i henhold til denne overenskomst fungerer i en stilling med et højere tillæg, iflg. 7 stk. 3, og hvis denne funktion varer i 15 dage i sammenhæng, ydes der for hele perioden et pensionsgivende tillæg. Stk. 2. Er varetagelsen af den højere stilling udelukkende begrundet i feriefravær, indtræder retten til betaling først, når den ansatte har udført en sådan midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng. Stk. 3. Tillæg ydet i henhold til stk. 1 og 2 beregnes som forskellen imellem det tillæg, som den ansatte ville oppebære ved ansættelse i stillingen med højere paragraftillæg og det tillæg, som den ansatte oppebærer i egen stilling. 8 Tillæg til ph.d.'er Til ansatte med Ph.d. grad ydes udover den sædvanelige løn iflg. 3 et tillæg på ,00 kr. årligt (1.325 kr. pr. måned). 9 Tillæg - det gymnasiale område Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område et undervisningstillæg I på ,12 kr. årligt (1.788,51 kr. pr. måned). Stk. 2. Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område med en kandidatuddannelse/ masteruddannelse og som har erhvervet sig varig undervisningskompetence (pædagogikum), ud over undervisningstillæg I iflg. stk. 1, et undervisningstillæg II på ,00 kr. årligt (1.875,00 kr. pr. måned). 12 af 73

13 Stk. 3. Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område ikke paragraftillæg. Undervisere, der pr. 1.august 2012 oppebærer et paragraftillæg, der overstiger ,12 kr. årligt, fortsætter som hidtil med at få ydet paragraftillægget iflg. bilag 1 som en personlig ordning. Undervisere, der ydes et paragraftillæg kan ikke få tildelt undervisningstillæg I eller undervisningstillæg II (pædagogikum). 10 Undervisningstillæg andre områder Ansatte ved Grønlands Seminarium, Handelsskolerne, Journalistskolen, Centret for Sundhedsuddannelser, Sprogcentret i Sisimiut, Socialrådgiveruddannelsen, Socialpædagogisk Seminarium og Skipperskolen i Paamiut, der er beskæftiget med undervisningsarbejde, oppebærer udover lønnen efter 3, et undervisningstillæg på ,64 kr. årligt (1.715,72 kr. pr. måned). 11 Tillæg til ansatte i Råstofdirektoratet og Asiaq Ansatte i Grønlands Selvstyre, Råstofdirektoratet, og som ved efterforskning og udvinding af kulbrinte og mineraler varetager opgaverne som hovedansvarlig for "Health, Safety and Environment" og/eller Aktionskomiteen på henholdsvis kulbrinte- eller mineralområdet, og som i henhold til forretningsordenen passer alarmtelefonen for et eller begge områder, ydes der et månedligt ulempetillæg på ,00 kr. årligt (1.030,00 kr. pr. måned). Stk. 2. Tillægget ydes ikke, når den ansatte i længerevarende perioder ikke varetager de i stk. 1 nævnte opgaver, fx under ferier eller tjenesterejser. Stk. 3. Ansatte i ikke-chefstillinger i Råstofdirektoratet og Asiaq ydes et tillæg på ,00 kr. årligt (2.000,00 kr. pr. måned). 13 af 73

14 12 Rådighedstillæg til ministersekretærer Til ansatte med stillingsbetegnelsen ministersekretær ydes ud over den sædvanlige løn iflg. 3 et stillingsbestemt rådighedstillæg på ,08 kr. årligt (6.183,09 kr. pr. måned). Rådighedstillægget dækker merarbejde i indtil 60 timer inden for hvert kvartal. Ministersekretærers merarbejde godtgøres i henhold til 14. Kap. 5. Specielt for magistre, bibliotekarer og psykologer 13 Administrationstillæg Til magistre, bibliotekarer og psykologer, der er på anciennitetstrin iflg. 4 og som varetager administrative opgaver, ydes der udover den sædvanlige lønnen iflg. 3, et administrationstillæg på 9.594,48 kr. årligt (799,54 kr. pr. måned). Fra og med 4. anciennitetstrin udgør administrationstillægget ,00 kr. årligt (1.012,75 kr. pr. måned). 14 Rådighedstillæg til administrativt ansatte Til magistre, bibliotekarer og psykologer, der varetager administrative opgaver, ydes der udover lønnen efter 3 og administrationstillæg efter 13, et rådighedstillæg med nedenstående månedlige beløb: Anciennitet: Pr. 1. april 2012: 1. år 1.844,06 kr år 2.141,62 kr år 2.439,18 kr år 2.617,71 kr år 2.796,26 kr år 2.974,79 kr. 14. og flg. år 3.391,38 kr. 14 af 73

15 Stk. 2. Undervisere ydes ikke rådighedstillæg efter 14. Stk. 3. Rådighedstillægget dækker merarbejde i indtil 25 timer inden for hvert kvartal. Stk. 4. Merarbejde, der efter særlig ordre udføres på lørdage samt søn- og helligdage nedsætter det i stk. 3 nævnte timetal med det faktiske erlagte antal merarbejdstimer samtidig med, at merarbejdet opgøres og godtgøres uden for rådighedsforpligtelsen, jf. stk. 7 og 10. Stk. 5. Arbejdet skal tilrettelægges således, at merarbejde så vidt muligt undgås. Stk. 6. Til ansatte, der oppebærer rådighedstillæg, kan godtgørelse kun ydes, såfremt det samlede merarbejde overstiger rådighedsforpligtelsen med 10 timer. I disse tilfælde godtgøres merarbejdet fra den 1. time ud over rådighedsforpligtelsen. Stk. 7. Godtgørelsen for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed. Erstatningsfriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Samme regler om godtgørelse af merarbejde ved tjenestefrihed, gør sig også gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. Stk. 8. Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da merarbejdets omfang er opgjort, og senest ved udgangen af kalenderåret. Stk. 9. Meddelelse om tjenestefrihed gives den ansatte med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. 15 af 73

16 Stk. 10. Såfremt tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. eventuelt specialkonsulenttillæg eller tillæg efter 6, 8, 23. Den beregnede timesats tillægges 50 %. Samme regler om godtgørelse af merarbejde med betaling, gør sig gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. Stk. 11. Godtgørelse efter stk kan kun ydes for merarbejde, der er beordret og kontrolleret, eller som er del af en forud godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbudne tjenstlige pligter Stk. 12. Forpligtelsen til merarbejde omfatter merarbejde i forbindelse med de arbejdsopgaver, der er knyttet til den enkelte stilling, hvad enten merarbejdet udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder. Kap. 6. Specielt for magistre og gymnasielærere 15 Ansatte ved Naturinstituttet Ansatte i forskerstillinger ved Grønlands Naturinstitut i Nuuk ydes, ud over skalalønnen iflg. 3 et generelt tillæg på ,00 kr. årligt (3.090,00 kr. pr. måned). Efter 3 års ansættelse ved Grønlands Naturinstitut eller i en anden af Forskningsrådet anerkendt forskningsinstitution forhøjes tillægget til ,70 kr. årligt (4.797,23 kr. pr. måned). Efter 6 års ansættelse forhøjes tillægget til ,00 kr. årligt (5.562,00 kr. pr. måned). For anerkendte seniorforskere udgør tillægget ,12 kr. årligt (6.609,51 kr. pr. måned). Stk. 2. Grønlands Naturinstitut nedsætter et fagkyndigt bedømmelsesudvalg til vurdering af den ansattes tidligere forskeranciennitet i relation til seniorforskertillæg og eventuel forskning udenfor sektorforskningsinstitutionerne. Ansatte ved Grønlands Naturinstitut er ikke omfattet af 7. Rettelsesblad 10. april af 73

17 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat Undervisere på SPS ydes pr. 1. april 2012 et tillæg på ,00 kr. årligt (1.000,00 kr. pr. måned). 17 Gymnasielæreres arbejdstid og merarbejdsbetaling Gymnasielærere følger de regler om arbejdstid som fremgår af Arbejdstidsaftale om Gymnasial Undervisning i Grønland jf. bilag 3. Stk. 2. Pr. 1. august 2012 godtgøres overarbejde på det gymnasiale område med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. undervisningstillæg I og erhvervet undervisningstillæg II (pædagogikum). Den beregnede timesats tillægges 50 %. Stk. 3. For adjunkter på prøve, adjunkter og lektorer ved Grønlands Gymnasiale Uddannelse, der ved det fyldte 60. år eller senere opnår aldersreduktion, bortfalder retten til merarbejdsbetaling. Eventuelle merarbejdstimer kan på et senere tidspunkt indregnes i det pligtige timetal. 18 Ansatte ved Ilimarfik Magistre, der er beskæftiget med undervisningsarbejde på Grønlands Seminarium, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der er gældende for tjenestemandsansatte seminarieadjunkter og -lektorer ved Grønlands Seminarium, idet de dog ikke er omfattet af 1, stk. 2 i aftalen om overtimebetaling. Stk. 2. For skemalægning ved Grønlands Seminarium ydes et honorar på 1.490,00 kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau) pr. klasse. Honoraret reguleres efter den til enhver tid gældende aftale med ASG. Stk. 3. Fagkoordinatorer ved Ilisimatusarfik ydes et tillæg på ,00 kr. årligt (1.030,00 kr. pr. måned). 17 af 73

18 19 Magistre ved museer og arkiver Afsnit A. Der er afsat en særlig pulje på ,00 kr. til magistre ansat ved museer og arkiver. 20 Magistre der varetager souscheffunktioner Der er afsat en særlig pulje på ,20 kr., til et tillæg på 2.132,10 kr. pr. måned til magistre, der varetager souscheffunktioner. Der kan kun ydes ét tillæg. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. 21 Arbejdstid ved andre uddannelsesinstitutioner Ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved ATI, Handelsskolerne, Journalistskolen, og Sprogcentret i Sisimiut, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der til enhver tid er gældende iht. tjenestetidsaftalen for de tjenestemandsansatte undervisere. Stk. 2. Ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved Socialrådgiveruddannelsen, Socialpædagogisk Seminarium og Center for Sundhedsuddannelser, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der til enhver tid er gældende for de tjenestemandsansatte undervisere ved ovenstående uddannelsesinstitution iht. afsnit I og II i aftale af 24. februar 1989 om arbejdstid m.v. for forstandere, lærere m.fl. under erhvervsuddannelsen i Grønland, NAL, I Kap. 7. Specielt for psykologer 22 Tjeneste udenfor hjemstedet Ved psykologers tjeneste uden for hjemstedet medregnes halvdelen af rejsetiden til og fra arbejdsstedet som tjenestetid. Den således beregnede tjenestetid for rejsetiden kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 2. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed. 18 af 73

19 Stk. 3. Ved ophold uden for tjenestestedet afholdes de efter tjenesteplanen normale fridage. Fridagene regnes af længde svarende til den normale arbejdstid. Stk. 4. Arbejdsfri dage eller arbejdsfri perioder, som opstår tilfældigt, f.eks. på grund af trafikforbindelsers svigten, medregnes i arbejdstiden som udført tjeneste. Stk. 5. Såfremt der under tjenesterejse foretages rejse, herunder transitophold, til eller fra arbejdsstedet på en normal fridag, medregnes rejsetiden som tjenestetid i overensstemmelse med ovenstående, og der ydes kompensation herfor i henhold til Autorisations- og kvalifikationstillæg mv. Til psykologer med autorisationsbevis et tillæg på ,25 kr. årligt (3.362,52 kr. pr. måned). Autorisationen skal dokumenteres af Dansk Psykolognævn. Stk. 2. Alle øvrige psykologer ydes et kvalifikationstillæg på ,72 kr. årligt (1.418,31 kr. pr. måned). Stk. 3. Der kan ydes et specialist tillæg på ,00 kr. årligt (2.575,00 kr. pr. måned) til en specialist-uddannet psykolog, der anvender sin specialistuddannelse i stillingen. Stk. 4. Den ledende psykolog på Dronning Ingrids Hospital ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (3.605,00 kr. pr. måned). Stk. 5. Til stillingen som ledende psykolog i kommunerne ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (2.300,00 kr. pr. måned). Til en stilling som souschefen til en ledende psykolog i kommunerne ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (1.000,00 kr. pr. måned). 19 af 73

20 24 Afsnit A. Tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse Der kan efter ansøgning gives indtil 14 dages tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse i Danmark, såfremt dette kan ske i forbindelse med ferieafholdelse og sundhedsforvaltningen i Grønland skønner, at kurset eller efteruddannelsen er af betydning for det grønlandske sundhedsvæsen. 25 Tillæg til psykologer ansat ved PPR Psykologer, der ansættes ved PPR (psykologisk- pædagogisk rådgivning) tildeles et stillingsbestemt ureguleret udligningstillæg således, at de aflønnes som en cand.pæd.psyk på tilsvarende anciennitetstrin. Stk. 2. Udligningstillægget tildeles ud fra følgende satser: Løntrin: Trin 7 Trin 8 Trin 9 Trin 10 Trin 11 Trin 12 Trin 13 Trin 14 Beløb: 5.133,57 kr ,04 kr ,67 kr ,26 kr ,42 kr ,78 kr ,35 kr. 576,65 kr. Kap. 8. Specielt for arkitekter og ingeniører 26 Godtgørelse for merarbejde samt paragraftillæg Til arkitekter og ingeniører, der er ansat i henhold til overenskomst og for hvem, der ikke er fastsat en højeste tjenestetid, ydes godtgørelse for merarbejde efter de nedenfor anførte regler. Reglerne om godtgørelse af merarbejde, gør sig også gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. 20 af 73

21 Stk. 2. Godtgørelse ydes alene for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbundne tjenstlige pligter. Stk. 3. Alle ingeniører og arkitekter skal have et paragraftillæg. Hvis deres stilling ikke fremgår af bilag 1, oversigt over paragraf tillæg, skal der indgås en forhandling mellem overenskomstens parter om et tillæg. Tillægget honorerer stillingens særlige karakter samt en rådighedsforpligtelse på 25 timer i kvartalet. Merarbejde, der efter særlig ordre udføres på lørdage og søndage og helligdage nedsætter de 25 timer svarende til det erlagte antal merarbejdstimer. Et sådant merarbejde opgøres og godtgøres uden for rådighedsforpligtelsen, jf. stk. 8 og 11. Stk. 4. Ved ansættelse i stillinger med tilknyttet -tillæg indplaceres den ansatte på satsgruppens laveste satsnummer. Den ansatte følger satsgruppens satsnummerforløb, således at vedkommende efter 2 år rykker op på nærmeste højere satsnummer og efter yderligere 2 år til satsgruppens højeste satsnummer. Tidligere optjent paragraftillægsanciennitet efter denne overenskomst medregnes ved genindplacering eller ved overgang til anden satsgruppe. Efter konkret aftale kan også anden akademisk ansættelse i Grønland medregnes, fx ansættelse i Selvstyrets virksomheder eller private virksomheder. Stk. 5. Til ansatte, der oppebærer tillæg efter stk. 3, kan godtgørelse kun ydes, hvis det samlede merarbejde overstiger rådighedsforpligtelsen med 10 timer. I disse tilfælde honoreres merarbejdet fra 1. time ud over rådighedspligten. Stk. 6. Forpligtelsen til merarbejde omfatter merarbejde i forbindelse med de arbejdsopgaver, der er knyttet til den enkelte stilling, hvad enten merarbejdet udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder. 21 af 73

22 Stk. 7. For at godtgørelsen kan ydes, skal den pågældende til sin foresatte afgive en indberetning om grundlaget for merarbejdet og dettes omfang. Sådan indberetning afgives ved merarbejdets ophør eller, hvis merarbejdet strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal. Stk. 8. Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed. Erstatningsfriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Stk. 9. Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, hvor merarbejdets omfang er opgjort, jf. stk. 7. Stk. 10. Meddelelse om tjenestefrihed gives den ansatte med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. Stk. 11. Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. evt. specialkonsulenttillæg. Den således beregnede timesats tillægges 60 %. Stk. 12. I tilfælde, hvor der i perioder forekommer merarbejde af væsentligt omfang, kan der ydes et engangsvederlag. Der tænkes her på det ekstraordinære merarbejde, der kan indtræde ved forcering af byggeprogrammer samt i katastrofe- og ulykkestilfælde. Stk finder ikke anvendelse for personale, som er omfattet af særskilte overtids- eller merarbejdsordninger, aftalt mellem overenskomstens parter. 22 af 73

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere