KAP. 10. PENSIONSBIDRAG Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25"

Transkript

1

2 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE Ansatte ved Naturinstituttet Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat Gymnasielæreres arbejdstid og merarbejdsbetaling Ansatte ved Ilimarfik Magistre ved museer og arkiver Magistre der varetager souscheffunktioner Arbejdstid ved andre uddannelsesinstitutioner KAP. 7. SPECIELT FOR PSYKOLOGER Tjeneste udenfor hjemstedet Autorisations- og kvalifikationstillæg mv Tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse Tillæg til psykologer ansat ved PPR KAP. 8. SPECIELT FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Godtgørelse for merarbejde samt paragraftillæg Rådighedsvagttjeneste fra hjemmet for ansatte ved INI Andre tillæg til arkitekter og ingeniører KAP. 9. SPECIELT FOR ANDRE FAGGRUPPER Vagthonorar til farmaceuter Tillæg til skibsofficerer Felttillæg til museernes ansatte KAP. 10. PENSIONSBIDRAG Pensionsbidrag og indbetaling heraf KAP. 11. LØNUDBETALING M.V Udbetaling af løn og pensionsbidrag Ekstraordinært pensionsbidrag KAP. 13. SÆRLIGE ANSÆTTELSESVILKÅR Til- og fratrædelsesfrirejser samt bohaveflytning Frirejse i Grønland Rejseforsikring Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Boliger Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse KAP. 13. TJENESTEFRIHED, FERIE OG SÆRLIGE PLIGTER Tjenestefrihed og fridage Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Tjenestefrihed i forbindelse med efteruddannelse Ekstraordinær tjenestefrihed Ferie Kursus ved ansættelsen Helbredsforhold... 32

3 50 Tavshedspligt KAP. 14. ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR Graviditet, barsel og adoption Løn under sygdom, militærtjeneste samt efterløn Erstatning KAP. 15. ANSÆTTELSENS OPHØR Opsigelsesvarsel Meddelelse om opsigelse Afskedigelsesnævn KAP. 16. OVERGANGSREGLER OG OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSPERIODE Overgangsregler for magistre ansat pr. 31. marts 1991 og psykologer ansat pr. 31. december Overgangsregler for ingeniører ansat pr. 31. marts Overgangsregler for arkitekter ansat pr. 31. marts Overgangsregler for ansatte pr. 31. marts Ikrafttrædelsestidspunkt og opsigelsesvarsel BILAG 1 - OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG BILAG 2 - OVERSIGT OVER PENSIONSKASSER BILAG 3 - ARBEJDSTIDSAFTALE FOR GYMNASIAL UNDERVISNING I GRØNLAND PROTOKOLLAT OM TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SPECIALKONSULENTER OG CHEFKONSULENTER PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PH.D - STIPENDIATER VED ILIMARFIK (ILISIMATUSARFIK) I NUUK PROTOKOLLAT OM VINTERTJENESTE I NUUK BY VED KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ PROTOKOLLAT OM STILLINGSSTRUKTUR VED ILISIMATUSARFIK PROTOKOLLAT OM IKKE FAGUDDANNEDE DELTIDSBIBLIOTEKARER I GRØNLAND RAMMEAFTALE OM SENIORORDNINGER af 73

4 Kap. 1. Ansættelse Denne overenskomst omfatter: 1 Overenskomstens område a) Arkitekter, akademiingeniører, civilingeniører, diplomingeniører, levnedsmiddelingeniører og teknikumingeniører, cand.pharm. (farmaceuter), cand.geom. (landinspektører), cand.scient. i humanbiologi (humanbiologer), cand.agro. (landbrugsvidenskab), cand.silv. (skovbrugsvidenskab), cand.design er (designer), cand.med.vet (dyrlæger), cand.theol.ér (theologer) Ph.d.'er, mag.art.'er, mag.scient.'er, cand.scient.'er, cand.mag.'er, cand.art.'er, cand.act.'er, cand.stat.'er, dr.phil.'er (med dansk doktorgrad), cand.pæd.'er, cand.comm.'er*, cand.ling.merc.'er, lic.phil.'er, lic.scient.'er, cand.scient.bibl.'er, cand.phil.'er, translatører, BS. er, B.A er, B.sc.'er, og cand.psyk.'er, cand.pæd.'er i psykologi, mag.art.'er i psykologi samt bibliotekar DB og bachelorer uddannet ved Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere: Danmarks Biblioteksskole), der ansættes ved Grønlands Selvstyre, Tele Greenland A/S, A/S Boligselskabet INI og kommunerne i Grønland. Overenskomsten omfatter kun cand.theol.'er (teologer) og cand.med.vet(dyrlæger), der ikke er ansat som teologer/ dyrlæger eller fungerer som teologer/ dyrlæger. Overenskomsten omfatter tillige cand.soc.(med følgende uddannelsesretninger: Miljø- og konkliftanalyse, miljøplanlægning, evaluering, sociologi og kulturanalyse, europæiske studier, udvikling og internatinale relationer, socialt arbejde, sundhedsfremme og sundhedsstrategier). 4 af 73

5 *) Omfatter kandidater fra Roskilde Universitetscenters kommunikations uddannelse med et overbygningsfag fra det naturvidenskabelige eller humanistiske hovedområde samt kandidater med samfundsfag som overbygningsfag. Overenskomsten omfatter tillige masteruddannede med minimum 90 ECTS point. b) Uddannelser kan, efter aftale mellem parterne, skrives ind i et separat bilag og medtages herefter i overenskomsten for næste overenskomstperiode. Stk. 2. Overenskomstens parter kan aftale, at overenskomsten også gælder for personer med anden uddannelse, når disse ikke er omfattet af anden overenskomst i Grønland. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer vil i det følgende blive benævnt henholdsvis som ingeniører, arkitekter, magistre, psykologer, gymnasielærere og bibliotekarer. Dog vil der i fælles bestemmelserne anvendes benævnelsen den ansatte. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra Grønlands Selvstyre, kommunerne, staten eller koncessionerede virksomheder. Stk. 5. Ansatte over 70 år er ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 6. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til den relevante organisation. 5 af 73

6 Kap. 2. Arbejdstid 2 Arbejdstid Den i 3 fastsatte løn forudsætter fuldtidsbeskæftigelse, svarende til gennemsnitligt 40 timer ugentligt, der normalt udføres på ugens 5 første dage. Stk. 2. For ansatte med deltidsbeskæftigelse reduceres lønnen og tillæg i forhold til den nedsatte arbejdstid. Deltidsansættelse på under 20 timer ugentligt kan kun finde sted efter aftale mellem overenskomstens parter. Stk. 3. For arbejdstid under tjenesterejse gælder ved tjeneste udenfor hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som tjenestetid. Arbejdstid og medarbejde i forbindelse med tjenesterejse følger bestemmelser herom i den til enhver tid gældende overenskomst. Rejsetid som ikke opfylder arbejdstidsnormen kan ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid udover den daglige arbejdstidsnorm betragtes om merarbejde, og behandles i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom jf. 14 og 26. Eventuelle forsinkelser under selve transporten hvor der ikke bliver stillet egentlig soveplads med opredning i kahyt, hotel eller lignende til rådighed for den ansatte, betragtes ligeledes som rejsetid. Arbejdsfri hverdage, der opstår tilfældigt ved f.eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i tjenestetiden som udført arbejde. Stk. 5. Den/ de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage og frihed samt rejsetid mellem kl og kl medregnes ikke i tjenestetiden, hvis der er stillet egentlig soveplads med opredning i kahyt, hotel eller lignende til rådighed for den ansatte. 6 af 73

7 Kap. 3. Løn og anciennitet Afsnit A. 3 Løn Den ansatte aflønnes med følgende beløb pr. måned, jf. stk. 2-7: Løntrin 1. april april april , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Stk. 2. Den ansatte følger et forløb på skalaen, således at pågældende efter 1 år rykker op på nærmeste højere skalatrin. Stk. 3. Kandidater og masteruddannede indplaceres på løntrin 7-17 og 21. Kandidater og masteruddannede, der aflønnes efter løntrin 6 oprykkes pr. 1. april 2012 til løntrin 7. 7 af 75 Rettelsesblad 21. marts 2013

8 Stk. 4. Bibliotekarer uden kandidatgrad indplaceres på løntrin Bibliotekarer, der aflønnes efter løntrin 4 oprykkes pr. 1. april 2012 til løntrin 5. Stk. 5. Landinspektører, farmaceuter, humanbiologer og kandidater i landbrugsvidenskab og skovbrugsvidenskab er omfattet af de samme lønog ansættelsesvilkår som en civilingeniør, dog kan paragraftillægget iflg. bilag 1 variere. Stk. 6. En designer er omfattet af de samme løn- og ansættelsesvilkår som en arkitekt. Stk. 7. B.a.'er, bachelorer fra Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere: Danmarks Biblioteksskole) og B.sc.'er indplaceres på trin 2, 3, 4, 8 og 9. 4 Anciennitet Ancienniteten regnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås den periode, hvor den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med arbejde, betinget af den pågældendes uddannelse, i eller uden for det offentliges tjeneste. En eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved beregningen. Ancienniteten rundes opad til et helt antal måneder, men beregnes dog tidligst fra udgangen af den måned i hvilken den ansatte har bestået eksamen. Stk. 2. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overenskomstens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. Stk. 3. Bachelorer indplaceres ved erhvervelsen af kandidateksamen på samme løntrin, som den pågældende har opnået ved ansættelse som bachelor, dog som minimum på start løntrinnet for kandidater. 8 af 73

9 Kap. 4. Tillæg til lønnen gældende for alle faggrupper 5 Kvalifikations- og fastholdelsestillæg til fuldmægtige Til fuldmægtige i Grønlands selvstyres centraladministration og kommunerne med rådighedstillæg, og som varetager administrativt arbejde, ydes et kvalifikations- og fastholdelsestillæg. Tillægget ydes under forudsætning af, at den pågældende har været ansat inden for det pågældende arbejdsområde i sammenlagt 12 måneder. Stk. 2. Ansatte, der ydes paragraftillæg i henhold til bilag 1 er ikke omfattet af 5. Stk. 3. Kvalifikations- og fastholdelsestillægget ydes med følgende beløb pr. 1. april 2012: Trin Anciennitet Beløb i kr. pr. måned 1 1. år 906, år 2.247, år 2.911, år 3.308, år 3.676, år og flg. år 3.996,39 6 Tillæg vedr. særlig stilling Ved ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3 nævnte lønninger, træffes der mellem overenskomstparterne aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 forhandles mellem overenskomstens parter. 9 af 73

10 Stk. 3. Overenskomstens parter uddelegerer forhandlingskompetencen til de decentrale parter (de lokale ledere og tillidsrepræsentanter) i de tilfælde, hvor den ansatte ikke i forvejen oppebærer et tillæg efter 6 og tillæggets størrelse ikke overstiger 2.500,00 kr. pr. måned. Stk. 4. Forhandling om tillæg efter stk. 1 skal påbegyndes senest 4 uger efter, at der er fremsat forslag herom fra en af parterne jf. stk. 2 og 3. Stk. 5. Ved vurdering af en ansøgning om 6-tillæg, vil der blandt andet blive lagt vægt på: - Undervisningserfaring, når dette ikke er en forudsætning i stillingsbeskrivelsen, - sproglige kvalifikationer, - særligt belastende opgaver, f.eks. omfattende rejseaktivitet, - uddannelsesmæssig baggrund, der ligger udover det, der er forudsat for ansættelse i stillingen, når dette skønnes relevant for opgavevaretagelsen, og - funktion som fællestillidsrepræsentant iflg. 3, i protokollat om tillidsrepræsentantregler, - projektlederfunktion, - tutorfunktion, - koordinerende funktion, - souscheffunktion. Stk. 6. Ved et projekt forstås en organisationsform, der er rettet mod løsning af opgaver, hvor der kræves forskellige kompetencer som regel samtidigt der skal hentes udefra. Indsatsen i et projekt er tidsbegrænset og ofte med en deadline, og styrer mod et veldefineret mål, samt gør brug af en ensartet, fælles og fast metodik. Projekter vil typisk være af udviklingsmæssig karakter. 10 af 73

11 Stk. 7. Koordinerende funktion er når en ansat er ansvarlig for fordeling og styring af gruppens opgaver internt og/eller på tværs af afdelinger/ direktorater/ kommuner mv. Projektledelse og koordinerende funktion kan f.eks. være i større bygge- og anlægsarbejder, forskningsprojekter, fagligt pædagogisk udviklingsarbejde og undervisnings- og fagkoordination. Stk. 8. Ved tutor forstås, at en medarbejder har ansvaret for introduktion, sparring og oplæring af nye medarbejdere inden for en given periode. Tillæg forudsætter, at der foreligger en aftale om indholdet af tutorforløbet, der angiver hvilke opgavefelter mv., som den nye medarbejder skal introduceres til indenfor en given periode. 11 af 73

12 7 Tillæg for midlertidig tjeneste i højere stilling Når ansatte i henhold til denne overenskomst fungerer i en stilling med et højere tillæg, iflg. 7 stk. 3, og hvis denne funktion varer i 15 dage i sammenhæng, ydes der for hele perioden et pensionsgivende tillæg. Stk. 2. Er varetagelsen af den højere stilling udelukkende begrundet i feriefravær, indtræder retten til betaling først, når den ansatte har udført en sådan midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng. Stk. 3. Tillæg ydet i henhold til stk. 1 og 2 beregnes som forskellen imellem det tillæg, som den ansatte ville oppebære ved ansættelse i stillingen med højere paragraftillæg og det tillæg, som den ansatte oppebærer i egen stilling. 8 Tillæg til ph.d.'er Til ansatte med Ph.d. grad ydes udover den sædvanelige løn iflg. 3 et tillæg på ,00 kr. årligt (1.325 kr. pr. måned). 9 Tillæg - det gymnasiale område Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område et undervisningstillæg I på ,12 kr. årligt (1.788,51 kr. pr. måned). Stk. 2. Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område med en kandidatuddannelse/ masteruddannelse og som har erhvervet sig varig undervisningskompetence (pædagogikum), ud over undervisningstillæg I iflg. stk. 1, et undervisningstillæg II på ,00 kr. årligt (1.875,00 kr. pr. måned). 12 af 73

13 Stk. 3. Pr. 1. august 2012 ydes undervisere indenfor det gymnasiale område ikke paragraftillæg. Undervisere, der pr. 1.august 2012 oppebærer et paragraftillæg, der overstiger ,12 kr. årligt, fortsætter som hidtil med at få ydet paragraftillægget iflg. bilag 1 som en personlig ordning. Undervisere, der ydes et paragraftillæg kan ikke få tildelt undervisningstillæg I eller undervisningstillæg II (pædagogikum). 10 Undervisningstillæg andre områder Ansatte ved Grønlands Seminarium, Handelsskolerne, Journalistskolen, Centret for Sundhedsuddannelser, Sprogcentret i Sisimiut, Socialrådgiveruddannelsen, Socialpædagogisk Seminarium og Skipperskolen i Paamiut, der er beskæftiget med undervisningsarbejde, oppebærer udover lønnen efter 3, et undervisningstillæg på ,64 kr. årligt (1.715,72 kr. pr. måned). 11 Tillæg til ansatte i Råstofdirektoratet og Asiaq Ansatte i Grønlands Selvstyre, Råstofdirektoratet, og som ved efterforskning og udvinding af kulbrinte og mineraler varetager opgaverne som hovedansvarlig for "Health, Safety and Environment" og/eller Aktionskomiteen på henholdsvis kulbrinte- eller mineralområdet, og som i henhold til forretningsordenen passer alarmtelefonen for et eller begge områder, ydes der et månedligt ulempetillæg på ,00 kr. årligt (1.030,00 kr. pr. måned). Stk. 2. Tillægget ydes ikke, når den ansatte i længerevarende perioder ikke varetager de i stk. 1 nævnte opgaver, fx under ferier eller tjenesterejser. Stk. 3. Ansatte i ikke-chefstillinger i Råstofdirektoratet og Asiaq ydes et tillæg på ,00 kr. årligt (2.000,00 kr. pr. måned). 13 af 73

14 12 Rådighedstillæg til ministersekretærer Til ansatte med stillingsbetegnelsen ministersekretær ydes ud over den sædvanlige løn iflg. 3 et stillingsbestemt rådighedstillæg på ,08 kr. årligt (6.183,09 kr. pr. måned). Rådighedstillægget dækker merarbejde i indtil 60 timer inden for hvert kvartal. Ministersekretærers merarbejde godtgøres i henhold til 14. Kap. 5. Specielt for magistre, bibliotekarer og psykologer 13 Administrationstillæg Til magistre, bibliotekarer og psykologer, der er på anciennitetstrin iflg. 4 og som varetager administrative opgaver, ydes der udover den sædvanlige lønnen iflg. 3, et administrationstillæg på 9.594,48 kr. årligt (799,54 kr. pr. måned). Fra og med 4. anciennitetstrin udgør administrationstillægget ,00 kr. årligt (1.012,75 kr. pr. måned). 14 Rådighedstillæg til administrativt ansatte Til magistre, bibliotekarer og psykologer, der varetager administrative opgaver, ydes der udover lønnen efter 3 og administrationstillæg efter 13, et rådighedstillæg med nedenstående månedlige beløb: Anciennitet: Pr. 1. april 2012: 1. år 1.844,06 kr år 2.141,62 kr år 2.439,18 kr år 2.617,71 kr år 2.796,26 kr år 2.974,79 kr. 14. og flg. år 3.391,38 kr. 14 af 73

15 Stk. 2. Undervisere ydes ikke rådighedstillæg efter 14. Stk. 3. Rådighedstillægget dækker merarbejde i indtil 25 timer inden for hvert kvartal. Stk. 4. Merarbejde, der efter særlig ordre udføres på lørdage samt søn- og helligdage nedsætter det i stk. 3 nævnte timetal med det faktiske erlagte antal merarbejdstimer samtidig med, at merarbejdet opgøres og godtgøres uden for rådighedsforpligtelsen, jf. stk. 7 og 10. Stk. 5. Arbejdet skal tilrettelægges således, at merarbejde så vidt muligt undgås. Stk. 6. Til ansatte, der oppebærer rådighedstillæg, kan godtgørelse kun ydes, såfremt det samlede merarbejde overstiger rådighedsforpligtelsen med 10 timer. I disse tilfælde godtgøres merarbejdet fra den 1. time ud over rådighedsforpligtelsen. Stk. 7. Godtgørelsen for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed. Erstatningsfriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Samme regler om godtgørelse af merarbejde ved tjenestefrihed, gør sig også gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. Stk. 8. Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da merarbejdets omfang er opgjort, og senest ved udgangen af kalenderåret. Stk. 9. Meddelelse om tjenestefrihed gives den ansatte med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. 15 af 73

16 Stk. 10. Såfremt tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. eventuelt specialkonsulenttillæg eller tillæg efter 6, 8, 23. Den beregnede timesats tillægges 50 %. Samme regler om godtgørelse af merarbejde med betaling, gør sig gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. Stk. 11. Godtgørelse efter stk kan kun ydes for merarbejde, der er beordret og kontrolleret, eller som er del af en forud godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbudne tjenstlige pligter Stk. 12. Forpligtelsen til merarbejde omfatter merarbejde i forbindelse med de arbejdsopgaver, der er knyttet til den enkelte stilling, hvad enten merarbejdet udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder. Kap. 6. Specielt for magistre og gymnasielærere 15 Ansatte ved Naturinstituttet Ansatte i forskerstillinger ved Grønlands Naturinstitut i Nuuk ydes, ud over skalalønnen iflg. 3 et generelt tillæg på ,00 kr. årligt (3.090,00 kr. pr. måned). Efter 3 års ansættelse ved Grønlands Naturinstitut eller i en anden af Forskningsrådet anerkendt forskningsinstitution forhøjes tillægget til ,70 kr. årligt (4.797,23 kr. pr. måned). Efter 6 års ansættelse forhøjes tillægget til ,00 kr. årligt (5.562,00 kr. pr. måned). For anerkendte seniorforskere udgør tillægget ,12 kr. årligt (6.609,51 kr. pr. måned). Stk. 2. Grønlands Naturinstitut nedsætter et fagkyndigt bedømmelsesudvalg til vurdering af den ansattes tidligere forskeranciennitet i relation til seniorforskertillæg og eventuel forskning udenfor sektorforskningsinstitutionerne. Ansatte ved Grønlands Naturinstitut er ikke omfattet af 7. Rettelsesblad 10. april af 73

17 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat Undervisere på SPS ydes pr. 1. april 2012 et tillæg på ,00 kr. årligt (1.000,00 kr. pr. måned). 17 Gymnasielæreres arbejdstid og merarbejdsbetaling Gymnasielærere følger de regler om arbejdstid som fremgår af Arbejdstidsaftale om Gymnasial Undervisning i Grønland jf. bilag 3. Stk. 2. Pr. 1. august 2012 godtgøres overarbejde på det gymnasiale område med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. undervisningstillæg I og erhvervet undervisningstillæg II (pædagogikum). Den beregnede timesats tillægges 50 %. Stk. 3. For adjunkter på prøve, adjunkter og lektorer ved Grønlands Gymnasiale Uddannelse, der ved det fyldte 60. år eller senere opnår aldersreduktion, bortfalder retten til merarbejdsbetaling. Eventuelle merarbejdstimer kan på et senere tidspunkt indregnes i det pligtige timetal. 18 Ansatte ved Ilimarfik Magistre, der er beskæftiget med undervisningsarbejde på Grønlands Seminarium, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der er gældende for tjenestemandsansatte seminarieadjunkter og -lektorer ved Grønlands Seminarium, idet de dog ikke er omfattet af 1, stk. 2 i aftalen om overtimebetaling. Stk. 2. For skemalægning ved Grønlands Seminarium ydes et honorar på 1.490,00 kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau) pr. klasse. Honoraret reguleres efter den til enhver tid gældende aftale med ASG. Stk. 3. Fagkoordinatorer ved Ilisimatusarfik ydes et tillæg på ,00 kr. årligt (1.030,00 kr. pr. måned). 17 af 73

18 19 Magistre ved museer og arkiver Afsnit A. Der er afsat en særlig pulje på ,00 kr. til magistre ansat ved museer og arkiver. 20 Magistre der varetager souscheffunktioner Der er afsat en særlig pulje på ,20 kr., til et tillæg på 2.132,10 kr. pr. måned til magistre, der varetager souscheffunktioner. Der kan kun ydes ét tillæg. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. 21 Arbejdstid ved andre uddannelsesinstitutioner Ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved ATI, Handelsskolerne, Journalistskolen, og Sprogcentret i Sisimiut, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der til enhver tid er gældende iht. tjenestetidsaftalen for de tjenestemandsansatte undervisere. Stk. 2. Ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved Socialrådgiveruddannelsen, Socialpædagogisk Seminarium og Center for Sundhedsuddannelser, følger de regler med hensyn til pligtigt timetal og overtimebetaling, der til enhver tid er gældende for de tjenestemandsansatte undervisere ved ovenstående uddannelsesinstitution iht. afsnit I og II i aftale af 24. februar 1989 om arbejdstid m.v. for forstandere, lærere m.fl. under erhvervsuddannelsen i Grønland, NAL, I Kap. 7. Specielt for psykologer 22 Tjeneste udenfor hjemstedet Ved psykologers tjeneste uden for hjemstedet medregnes halvdelen af rejsetiden til og fra arbejdsstedet som tjenestetid. Den således beregnede tjenestetid for rejsetiden kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 2. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed. 18 af 73

19 Stk. 3. Ved ophold uden for tjenestestedet afholdes de efter tjenesteplanen normale fridage. Fridagene regnes af længde svarende til den normale arbejdstid. Stk. 4. Arbejdsfri dage eller arbejdsfri perioder, som opstår tilfældigt, f.eks. på grund af trafikforbindelsers svigten, medregnes i arbejdstiden som udført tjeneste. Stk. 5. Såfremt der under tjenesterejse foretages rejse, herunder transitophold, til eller fra arbejdsstedet på en normal fridag, medregnes rejsetiden som tjenestetid i overensstemmelse med ovenstående, og der ydes kompensation herfor i henhold til Autorisations- og kvalifikationstillæg mv. Til psykologer med autorisationsbevis et tillæg på ,25 kr. årligt (3.362,52 kr. pr. måned). Autorisationen skal dokumenteres af Dansk Psykolognævn. Stk. 2. Alle øvrige psykologer ydes et kvalifikationstillæg på ,72 kr. årligt (1.418,31 kr. pr. måned). Stk. 3. Der kan ydes et specialist tillæg på ,00 kr. årligt (2.575,00 kr. pr. måned) til en specialist-uddannet psykolog, der anvender sin specialistuddannelse i stillingen. Stk. 4. Den ledende psykolog på Dronning Ingrids Hospital ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (3.605,00 kr. pr. måned). Stk. 5. Til stillingen som ledende psykolog i kommunerne ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (2.300,00 kr. pr. måned). Til en stilling som souschefen til en ledende psykolog i kommunerne ydes et stillingsbestemt tillæg på ,00 kr. årligt (1.000,00 kr. pr. måned). 19 af 73

20 24 Afsnit A. Tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse Der kan efter ansøgning gives indtil 14 dages tjenestefrihed med løn til kursusvirksomhed eller efteruddannelse i Danmark, såfremt dette kan ske i forbindelse med ferieafholdelse og sundhedsforvaltningen i Grønland skønner, at kurset eller efteruddannelsen er af betydning for det grønlandske sundhedsvæsen. 25 Tillæg til psykologer ansat ved PPR Psykologer, der ansættes ved PPR (psykologisk- pædagogisk rådgivning) tildeles et stillingsbestemt ureguleret udligningstillæg således, at de aflønnes som en cand.pæd.psyk på tilsvarende anciennitetstrin. Stk. 2. Udligningstillægget tildeles ud fra følgende satser: Løntrin: Trin 7 Trin 8 Trin 9 Trin 10 Trin 11 Trin 12 Trin 13 Trin 14 Beløb: 5.133,57 kr ,04 kr ,67 kr ,26 kr ,42 kr ,78 kr ,35 kr. 576,65 kr. Kap. 8. Specielt for arkitekter og ingeniører 26 Godtgørelse for merarbejde samt paragraftillæg Til arkitekter og ingeniører, der er ansat i henhold til overenskomst og for hvem, der ikke er fastsat en højeste tjenestetid, ydes godtgørelse for merarbejde efter de nedenfor anførte regler. Reglerne om godtgørelse af merarbejde, gør sig også gældende for undervisere på erhvervs- og brancheskolerne. 20 af 73

21 Stk. 2. Godtgørelse ydes alene for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbundne tjenstlige pligter. Stk. 3. Alle ingeniører og arkitekter skal have et paragraftillæg. Hvis deres stilling ikke fremgår af bilag 1, oversigt over paragraf tillæg, skal der indgås en forhandling mellem overenskomstens parter om et tillæg. Tillægget honorerer stillingens særlige karakter samt en rådighedsforpligtelse på 25 timer i kvartalet. Merarbejde, der efter særlig ordre udføres på lørdage og søndage og helligdage nedsætter de 25 timer svarende til det erlagte antal merarbejdstimer. Et sådant merarbejde opgøres og godtgøres uden for rådighedsforpligtelsen, jf. stk. 8 og 11. Stk. 4. Ved ansættelse i stillinger med tilknyttet -tillæg indplaceres den ansatte på satsgruppens laveste satsnummer. Den ansatte følger satsgruppens satsnummerforløb, således at vedkommende efter 2 år rykker op på nærmeste højere satsnummer og efter yderligere 2 år til satsgruppens højeste satsnummer. Tidligere optjent paragraftillægsanciennitet efter denne overenskomst medregnes ved genindplacering eller ved overgang til anden satsgruppe. Efter konkret aftale kan også anden akademisk ansættelse i Grønland medregnes, fx ansættelse i Selvstyrets virksomheder eller private virksomheder. Stk. 5. Til ansatte, der oppebærer tillæg efter stk. 3, kan godtgørelse kun ydes, hvis det samlede merarbejde overstiger rådighedsforpligtelsen med 10 timer. I disse tilfælde honoreres merarbejdet fra 1. time ud over rådighedspligten. Stk. 6. Forpligtelsen til merarbejde omfatter merarbejde i forbindelse med de arbejdsopgaver, der er knyttet til den enkelte stilling, hvad enten merarbejdet udføres på tjenestestedet, i hjemmet eller andre steder. 21 af 73

22 Stk. 7. For at godtgørelsen kan ydes, skal den pågældende til sin foresatte afgive en indberetning om grundlaget for merarbejdet og dettes omfang. Sådan indberetning afgives ved merarbejdets ophør eller, hvis merarbejdet strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal. Stk. 8. Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed. Erstatningsfriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Stk. 9. Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt den ansatte inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, hvor merarbejdets omfang er opgjort, jf. stk. 7. Stk. 10. Meddelelse om tjenestefrihed gives den ansatte med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. Stk. 11. Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den pågældendes årlige løn iflg. 3 inkl. evt. specialkonsulenttillæg. Den således beregnede timesats tillægges 60 %. Stk. 12. I tilfælde, hvor der i perioder forekommer merarbejde af væsentligt omfang, kan der ydes et engangsvederlag. Der tænkes her på det ekstraordinære merarbejde, der kan indtræde ved forcering af byggeprogrammer samt i katastrofe- og ulykkestilfælde. Stk finder ikke anvendelse for personale, som er omfattet af særskilte overtids- eller merarbejdsordninger, aftalt mellem overenskomstens parter. 22 af 73

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 10. Til- og fratrædelsesfrirejser... 8 11. Frirejse i Grønland... 10 12. Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring)... 10 13. Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring...

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-Il *8 JULI Z015 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 20 Ordinært pensionsbidrag... 12 21 Ekstraordinært pensionsbidrag... 13 Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår... 14 22 Til- og fratrædelsesfrirejser... 14 23 Ferierejsetillæg...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 ~ FEB. 21113 OVERENSKOMST mellem Afsnit M. (Maskinmestre) ~Taa1akkersuisut og Maskinmestrenes Forening for maskinmestre i Grønland. Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitets-økonomer m.fl. under Grønlands Landsstyre

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere