er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende."

Transkript

1 By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget L 114 Bilag 1, L 114 A Bilag 1, L 114 B Bilag 1, L 114 C Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Sagsnr.: Sagsbeh.: Dok id: lag, 14. december 2012 Almene boliger kal, nna, lhj, nho, eb Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, for- enkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.) 1. Indledning Lovforslaget har i perioden den 23. november til den 5. december 2012 været i høring hos en række organisationer m.v., jf. nedenfor under pkt. 9. Udover nogle bemærkninger af mere teknisk karakter, som er indarbejdet i lovforslaget, er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsenta- Ejendomsfor- tion, BL, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Ældreråd, Danske Regioner, Datatilsynet, eningen Danmark, Forsikring og Pension, Husleje- og beboerklagenævnsforeningen, Institut for Men- Realkredit- neskerettigheder, KL, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation, Lolland Kommune, foreningen og Realkreditrådet. Forsikring og Pension, Husleje- og beboerklagenævnsforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Advokatrådet har meddelt, at de ikke har bemærkninger til lovforslaget. 2. Generelle bemærkninger Danske Ældreråd finder forslaget særdeles positivt. 3. Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere BL bemærker, at man hilser alle tiltag velkomne, som kan fastholde og understøtte de nuværende positive tendenser på området. Herudover finder BL det væsentligt at sikre en smidig og omkostningsom fremsendelse af effektiv administration. BL finder det derfor væsentligt, at der ikke bør stilles krav en kopi af hvert enkelt påkrav, men at f.eks. en liste med oplysninger om navn, adresse, og restance kan være tilstrækkeligt. BL anfører videre, at rigtig mange lejere betaler deres restance, når de får den

2 første rykker, og at det bør fremgå af kommunens henvendelse til lejeren, at denne kan se bort fra henvendelsen, hvis restancen er betalt, eller der er indgået en afdragsordning. Endelig anføres, at boligorganisationerne med den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse kun får kort tid til at få tilrettet it-systemerne til de nye krav. Ejendomsforeningen Danmark, Danmarks Lejerforeninger og Lolland Kommune finder forslaget om almene boligorganisationers underretningspligt positivt. Ejendomsforeningen Danmark bemærker dog, at forslaget bør følges op af en mulighed for kommunen til at foretage betaling af restancerne. Endelig anfører foreningen, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne får en initiativforpligtelse i de tilfælde, hvor private udlejere frivilligt giver meddelelse til kommunen om en lejer i restance. Danmarks Lejerforeninger finder det ikke velbegrundet, at pligten til underretning kun skal gælde inden for det første år efter lejeforholdets begyndelse. Datatilsynet forudsætter, at persondatalovens bestemmelser vil blive iagttaget i forbindelse med underretningspligten m.v. Lolland Kommune anbefaler, at lovforslaget ikke kun skal gælde boligsocialt anviste lejere, men alle nye lejere. Forslaget begrundes med, at kommunen har udfordringer med et stort antal borgere, som forsømmer huslejeindbetalingerne. Lejernes Landsorganisation kan ikke støtte forslaget, da det efter landsorganisationens opfattelse blandt andet indebærer, at lejeren i tilfælde af huslejerestance skal stå standret ved kommunen. Det bør tilstræbes, at ordningen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Det vil derfor blive præciseret, at underretning af kommunen kan ske ved fremsendelse af samlet liste medoplysninger om navn, adresse og restance på alle de lejere, der er sendt påkrav til. Det må forudsættes, at kommunerne af egen drift formulerer brevet til lejeren på en måde, så det står klart for lejeren, at har denne i mellemtiden betalt restancen, så kan lejeren se bort fra brevet, og at denne ikke behøver foretage sig yderligere. Boligorganisationerne har allerede efter gældende regler behov for at kunne identificere boligsocialt anviste lejere i deres it-systemer. Det vurderes derfor, at boligorganisationerne med den foreslåede ikrafttræden af lovforslaget den 1. april 2013 har tid nok til at kunne indrette it-systemer m.v. til at kunne håndtere underretningspligten. Kommunerne har allerede i dag en række muligheder for at hjælpe udsættelsestruede lejere. Disse foreslås p.t. suppleret med en mulighed for kommunen til at kunne yde midlertidig økonomisk hjælp til børnefamilier m.v., jf. lovforslag nr. L 85, som blev fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren. De fleste boligsocialt anviste lejere kommer ikke i restance, men gruppen er overrepræsenteret blandt de udsatte lejere. Blandt andet for at sætte fokus på, at anvisningen skaber det rigtige match mellem huslejen i den anviste bolig og den anviste lejers betalingsevne, foreslås det i et år efter anvisningen at gennemføre den særlige underretning om restancer i denne gruppe. Efter de gældende regler underrettes kommunen, når en almen udlejer sender en sag om lejerestance til fogedretten. Kommunen 2 af 9

3 underrettes endvidere, når sag om udsættelse af en almen eller privat lejer berammes i fogedretten. På den baggrund skønnes der ikke behov for at fremrykke underretningen for andre lejergrupper. Det er udtrykkeligt anført i bemærkningerne til de foreslåede bestemmelser, at tilbuddet om at deltage i mødet i kommunen er et tilbud til lejeren, og at lejeren ikke er forpligtet til at deltage i mødet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er enig i, at persondatalovens regler skal respekteres i forbindelse med underretningen af kommunen.. Det præciseres i bemærkningerne til den foreslåede 1, nr. 10, at kravet om fremsendelse af en kopi af påkravet til kommunen kan opfyldes ved, at boligorganisationen fremsender en samlet liste med oplysninger om navn, adresse og restance på alle de lejere, der er sendt påkrav til. 4. Indførelse af regler om midlertidig genhusning ved omfattende ombygninger af almene boliger KL finder det hensigtsmæssigt, at boligorganisationernes praksis med midlertidig genhusning formaliseres. KL bemærker dog, at der i enkelte større renoveringssager er behov for længere genhusning end 12 måneder. KL ønsker endvidere en præcisering af, at der ligesom ved permanente genhusninger, er tale om genhusningsaftale mellem to parter og således ikke en kommunal anvisning, hvorfor misligholdelse af de genhusede lejeres kontraktmæssige forpligtelser påhviler den tidligere udlejer. BL finder det positivt, at der nu lovfæstesregler om midlertidig genhusning, så lejernes rettigheder er sikret. BL gør samtidigopmærksom på, at forslaget ikke omfatter situationer, hvor en kortere fraflytning er nødvendig på grund af en reparation af boligen, hvilket er en del af praksis for midlertidig genhusning. BL peger endvidere på, at det i nogle situationer ikke er hensigtsmæssigt at flytte alle lejerens møbler for en kortere periode, og i andre tilfælde, f.eks. ved afrensning for skimmelsvamp, kan der være tale om, at lejerens indbo også skal afrenses. I sådanne tilfælde er det praktisk, at boligorganisationen har møbler, der kan stilles til rådighed for lejeren i genhusningsboligen. BL går ud fra, at en sådan situation kan rummes inden for forslaget. Lejernes Landsorganisation støtter den foreslåede ændring, men ønsker det præciseret, at det er lejeren, der vælger mellem permanent eller midlertidig genhusning. Lejernes Landsorganisation foreslår, at reglerne ændres, så lejeren ved ombygning ikke kan opsiges. Det bemærkes samtidig, at det børsikres, at lejeren altid tilbydes en erstatningsbolig, uanset om ejendommen ombygges til en almen ældrebolig eller en almen ungdomsbolig. Lejernes Landsorganisationkan ikke støtte forslaget om, at erstatningsboligen kan være beliggende uden for kommunen. Der henvises til, at selvom lejeren skal være indforstået hermed, vil det indebære, at lejeren i en række situationer presses til at flytte ud af kommunen, fordi udlejer vælger kun at tilbyde boliger i kommunen med så dårlig kvalitet og beliggenhed, at lejeren reelt ikke har et frit valg. Lejernes Landsorganisationbemærker,atdet bør sikres, at lejerens ret til at få dækket flytteudgifter også gælder, såfremt lejeren selv tilbyder at fremskaffe en bolig. 3 af 9

4 Kommentar Efter forslaget kan der godt ske midlertidig genhusning i mere end 12 mdr. Den enkelte lejer er dog nødt til, at have sikkerhed for ikke at skulle bo midlertidigt et andet sted i urimelig lang tid, hvorfor det foreslås at give lejeren ret til permanent genhusning, hvis ombygningen forventes at vare mere end 12 måneder. Ved permanent genhusning kan udlejeren og kommunen aftale, at kommunalbestyrelsen overtager udlejers forpligtelser til at genhuse. I den situation skal lejeren opsiges fra sin nuværende lejekontrakt og flytte permanent til en ny bolig med en ny lejekontrakt. Overtager kommunen forpligtelsen sker udlejningen i den nye bolig efter almindelige regler. Anviser kommunen lejeren en almen bolig efter den kommunale anvisningsret, garantererkommunen for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning,jf. lov om almene boliger 59 stk. 1. Efter forslaget kan udlejer og kommunen endvidere aftale, at kommunen overtager udlejers forpligtelser til at genhuse midlertidigt. Hvis kommunen i den forbindelse hjælper med at stille en lejlighed til rådighed for udlejer som midlertidig erstatningsbolig, indebærer det ikke, at kommunen garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, da lejeren i den situation fortsætter som lejer af den fraflyttede bolig og således ikke bliver lejer i erstatningsboligen. I forhold til de situationer, hvor en kortere fraflytning er nødvendig på grund af reparationer af boligen el. lign., og hvor det kan være hensigtsmæssigt, at boligorganisationerne kan tilbyde midlertidig genhusning, herunder i særlige situationer som møblerede boliger, vurderes det, at sådanne situationer kan rummes indenfor forslaget. Det indarbejdes i lovteksten og i de tilhørende bemærkninger, at boligorganisationerne også kan tilbyde midlertidig genhusning, hvor lejemålet ikke kan opsiges som følge af ombygning, men hvor det af andre årsager er påkrævet at fraflytte lejemålet i en kortere periode. Der er foretaget en afvejning af hensynet til den enkelte lejer overfor hensynet til de øvrige lejere, herunder hensynet til afdelingens økonomi m.v. Udlejeren og lejeren foreslås på den baggrund som udgangspunkt at skulle aftale enten permanent eller midlertidig genhusning. Kan parterne ikke blive enige, foreslås det, at udlejer kan beslutte, om genhusningen skal være midlertidig eller permanent. Forslaget om, at udlejer ikke skal kunne opsige lejeren ved ombygning, vedrører udlejers opsigelsesadgang og falder derfor udenfor rammerne for lovforslaget. For at skabe mulighed for en større fleksibilitet for udlejer foreslås det, at udlejer med lejerens samtykke skal kunne tilbyde lejeren en permanent erstatningsbolig uden for kommunen. Boligorganisationen har en ubetinget genhusningsforpligtelse i alle tilfælde, hvor lejeren opsiges på grund af en ombygning af ejendommen. Det gælder således også i den situation, hvor ejendommen ombygges til almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger. Lejere, som selv skaffer sig midlertidigt husly, f.eks. ved at bo i sommerhus eller hos familie, foreslås også at få ret til at få dækket rimelige og dokumenterede udgifter dertil, f.eks. udgifter til flytningerne og opmagasinering, jf. lovforslagets bemærkninger. 5. Ændring af 2 pct.-reglen 4 af 9

5 BL er enige i den foreslåede smidiggørelse af reglen. Danmarks Lejerforeninger kan tilslutte sig forslaget. KL er positive overfor, at ældreboliger ikke tæller med i ledighedsstatistikken og dermed undtages fra 2 pct.-reglen. Ejendomsforeningen Danmark er betænkelig ved den foreslåede lempelse af 2 pct.-reglen, så der kan gives tilsagn til nye almene familieboliger eller ungdomsboliger, uanset at andelen af ledige boliger, som medfører lejetab, i kommunen overstiger 2 pct. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at selv om reglen er tænkt som en undtagelsesbestemmelse, der skal fortolkes snævert, er det Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at det må sikres, at kommunernes adgang til at godkende nye almene boliger ikke medfører, at der bliver flere ledige boliger i de berørte lokalområder. Lolland Kommune beklager, at der åbnes mulighed for dispensation til at fravige den nuværende 2 pct.-regel. Lolland Kommune anfører, at man kan forestille sig, at det bliver vanskeligt at administrere boligorganisationernes forventning om nybyggeri. Lolland Kommune kan godt tilslutte sig, at ældreboliger ikke tæller med i ledighedsstatistikken og dermed undtages fra 2 pct.-reglen. Det er som hidtil kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at give tilsagn til nyt alment boligbyggeri, jf. almenboliglovens 115. Det er således ikke boligorganisationernes forventning om nybyggeri, der danner grundlag for tildeling af tilsagn til almene boliger, men kommunens vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nye almene boliger. Kommunalbestyrelsens fordeling af støtte til almene boliger skal fortsat ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet byggeri, jf. almenboliglovens 104. Ændringen af 2 pct.-reglen muliggør kommunalt tilsagn til nye almene familie- og ungdomsboliger, hvis særlige forhold taler herfor, selvom boligledigheden for disse boligtyper overstiger 2 pct. i kommunen. Der er dog krav om, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter underrettes om et sådant tilsagn. Underretningen skal, som det fremgår af lovforslaget, indeholde en opgørelse af boligledigheden i kommunen, oplysning om hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe boligledigheden samt oplysning om baggrunden for, at kommunalbestyrelsen har fundet det nødvendigt at give tilsagn til nye alment byggeri. Herved sikres det, at kommunen har foretaget en grundig vurdering af situationen på det lokale boligmarked i forbindelse med tilsagnet. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget. 6. Ophævelse af kravet om kommunal godkendelse af skillevægsarbejder, som udføres efter den individuelle råderet BL anfører, at der er tale om en betydelig forenkling, der vil gøre det nemmere for beboerne at tilpasse boligen til deres aktuelle behov. 7. Ændrede regler om afholdelse af tabet ved lejers manglende opfyldelse af deres forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning og ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling BL bemærker,at udgifter til lejetab mv. i forbindelse med fraflytning er steget meget i de senere år, og at forslaget om, at dispositionsfondene fremover skal finansiere lejetab derfor kan betyde, at nogle dispositionsfonde vil blive nødlidende. BL henstiller derfor, at den nuværende ordning bibeholdes, 5 af 9

6 eller at mulighederne for at henlægge til dispositionsfondene ændres, så disse i forbindelse med fx særligt store lejetab har en mulighed for at bidrage. Landsbyggefondenpegerligeledes på de nye forpligtelser for boligorganisationernes dispositionsfonde, som forslaget vil medføre, Landsbyggefonden bemærker, at et antal dispositionsfonde allerede i kraft af særlig driftsstøtte til udsatte boligafdelinger er blevet forpligtet til selv at udrede væsentlige støttebeløb, og at der derfor kan være behov for styrkelse af indbetalingsgrundlaget til dispositionsfondene. Lolland Kommune bemærker, at udlejningssituationen i kommunen er så presset, at samtlige af kommunens boligorganisationer er ramt på økonomien, og at kommunen savner præcisering af, om den enkelte afdeling fortsat vil kunne fritages for, at dispositionsfonden dækker lejetab og istandsættelsesomkostninger ved misligholdte lejemål. Lejernes Landsorganisation kan ikke støtte den foreslåede ændring og foreslår, at udgifter for boligafdelingen, der skyldes fejl i administrationen dækkes af dispositionsfonden eller af arbejdskapitalen, og at det i den årlige beretning anføres, at der har været tale om dækning af denne art. Danske Regioner bemærker, at det ikke fremgår klart, hvorledes de omhandlede tab skal dækkes i de afdelinger med almene ældreboliger, som regionerne ejer. Afdelingernes udgifter til tab på fraflytning har været stigende i de senere år, og udgør en stor byrde i visse afdelinger. Samtidigt er det boligorganisationen og ikke afdelingen, der administrerer udlejningen af boligerne. Ved at lade boligorganisationens dispositionsfond bære tabene opnåsen bedre fordeling af den økonomiske belastning, som disse tab kan udgøre. Samtidigsikres en bedre sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar. Dispositionsfondene skal være i stand til at finansiere tabene. Lovforslaget er på den baggrund rettet til, så dispositionsfondene kun skal refundere den del af udgifterne til tab, der ligger over et vist niveau. Samtidig styrkes dispositionsfondenes indtægter ved, at afdelingernes særlige bidrag til dispositionsfonden og beløbsgrænsen for, hvornår der skal henlægges til dispositionsfonden, hæves. Efter den gældende almenboliglovs 20, stk. 2, 2. pkt.kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkende, at udgifter til lejetab ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt. Denne bestemmelse opretholdes efter forslaget, så den også omfatter tab på fraflytning. Det vil blive præciseret i bemærkningerne, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at dispositionsfonden helt eller delvist ikke skal dække tab ved fraflytning. Forslaget påfører ikke lejerne i den almene sektor yderligere økonomiske forpligtelser i forhold til kommunerne, der udøver den boligsociale anvisning. Der kan være store forskelle på, hvor meget tab ved fraflytning belaster de enkelte boligafdelinger i den enkelte boligorganisation. Samtidigt er det boligorganisationen og ikke afdelingen, der administrerer udlejningen af boligerne. Forslaget skal sikre en bedre sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar samt en bedre fordeling af den økonomiske belastning, som disse tab kan udgøre. Almene ældreboliger, der ejes af regionerne, er indrettet særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sådanne afdelinger er ikke ejet af en boligorganisation, og der er derfor heller ikke en dispositionsfond, som kan bære store tab på fra- 6 af 9

7 flytning i afdelingen. Tabene må derfor som efter de gældende regler dækkes over lejen. Det bemærkes, atlikvide midler, som opstår ved udamortiseringen af de oprindeligt støttede lån, og som opsamles i afdelingen skal hensættes på en særlig konto. Med ændringen af 20, stk. 2, jf. forslagets 1 nr. 2 og 3, skabes der hjemmel til, at sådanne likvide midler i en afdeling med regionalt ejede ældreboliger, også skal anvendes til dækning af tab på fraflytninger, frem for at udgiften skal dækkes gennem huslejebetalingen for de øvrige lejere. 8. Ændring af regler om kommunens og regionens forpligtelser til i visse situationer at yde et beløb til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger Danske Regioner finder, at de foreslåede regler om beboerindskud umiddelbart kan betragtes som en forenkling, men at de vil betyde, at det er endnu mindre sandsynligt, at regionerne fremover vil opføre almene ældreboliger, idet denne anbringelsesform vil blive endnu dyrere for de anbringende kommuner. Danske Regioner forstår overgangsreglen i 3, stk. 3, sådan, at den alene gælder for nuværende beboere i regionale almene ældreboliger. Efter forslaget vil det være kommunerne, der skal betale beboerindskud, uanset om genhusning sker i regionale almene ældreboliger eller i andre almene ældreboliger. Der forventes derfor ikke nogen påvirkning af den regionale byggeaktivitet. Overgangsreglen vedrører alene beboerindskud, som før lovens ikrafttræden er betalt af regionerne. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. 9. Regulering af tilbagebetaling af støtte ved opløsning af støttede private andelsboligforeninger Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation bemærker, at det er uklart, om der hæftes solidarisk eller pro rata. Af den foreslåede bestemmelse fremgår, at hæftelsen er solidarisk og personlig, men at der kun hæftes med et beløb svarende til den enkelte andelshavers andel af provenuet. Hermed menes, at der hæftes solidarisk for det samlede tilbagebetalingskrav, men at den enkelte andelshaver højst kan komme til at betale et beløb svarende til sin andel af provenuet. Da provenuet kan være (væsentligt) større end statens tilbagebetalingskrav, er der således ikke tale om en pro rata hæftelse. Der ses således ikke at være tvivl om hæftelsesformen. Der er i lovforslagets bemærkninger indsat en passus herom. 10. Forskellige småændringer og præciseringer Lejernes Landsorganisation foreslår, at kommunalbestyrelsen årligt skal redegøre for situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, kommunens brug af anvisningsretten i de enkelte boligafdelinger, samt antallet og arten af tvister i beboerklagenævnene, eksempelvis fordelt på boligorganisationer. Forslaget er stillet med henvisning til ændringen af kommunalbestyrelsens oplysningspligt i 104, stk af 9

8 Af almenboliglovens 104, stk. 1, fremgår det, at kommunernes fordeling af støtte til almene boliger skal ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet byggeri i kommunen. 104 stk. 2, omhandler ikke en oplysningspligt for kommunerne. Af bestemmelsen fremgår, at kommunen hvert år skal foretage en opgørelse af antallet af boliger, som er opført med offentlig støtte, og som medfører lejetab. Kommunen skal på baggrund af opgørelsen foretage en vurdering af årsagen til ledigheden og træffe foranstaltninger til at nedbringe denne. Lovforslaget indebærer, at ældreboliger udgår af opgørelsen, hvilket der også tages højde for i forbindelse med den foreslåede ændring af 2 pct.-reglen, 115, stk. 7. Kommunerne har ansvaret for at følge lovens bestemmelser, herunder at foretage de nævnte opgørelser af boligledigheden og vurdering af situationen på boligmarkedet. Men der er ikke tale om en oplysningspligt. Kommunens brug af anvisningsretten i de enkelte boligafdelinger samt antallet og arten af tvister i beboerklagenævnene er emner, der indgår i den lovpligtige styringsdialog mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, jf. almenboliglovens 164. Lejernes Landsorganisation foreslår, at reglerne for udpegning af bestyrelsen i Center for Boligsocial Udvikling ændres, således at bestyrelsen udvides med et medlem fra Lejernes Landsorganisation. Forslaget er stillet med henvisning til ændringen af 91 c, stk. 1, om finansiering af Center for Boligsocial Udvikling i perioden Reglerne for sammensætning af bestyrelsen i Center for Boligsocial Udvikling fremgår af almenboliglovens 172a, stk. 2. Bestyrelsen har 8 medlemmer, der udpeges af ministeren for by, bolig og landdistrikter. Ministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Derudover udpeger ministeren de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Social- og Integrationsministeriet, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning er fastsat i almenboligloven i forbindelse med etableringen af det boligsociale udviklingscenter i 2008 (L 155 i 2. samling, ). Lejernes Landsorganisation tilkendegav også dengang ønske om at få en repræsentant i bestyrelsen. Der er ved størrelse og sammensætning af bestyrelsen lagt vægt på tre forhold: A) De centrale aktører, der står for organiseringen og udførelsen af programmer og indsatser i udsatte områder, skal være repræsenteret. B) Der er medlemmer af bestyrelsen, der har en faglig indsigt i boligsociale indsatser og faglige metoder. C) At bestyrelsen holdes i en størrelse, hvor den kan fungere effektivt. Forslaget giver ikke anledning til ændringer. 11. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende: Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, BL Danmarks almene boliger, BOSAM, By og Bolig, Byfornyelsesrådet. Byggeriets Evaluerings Center, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Danske arkitektvirksomheder, Danske 8 af 9

9 Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Udlejere, Dansk Ældreråd, Dansk Flygtningehjælp, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Forsikring og Pension, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, Kommunekredit, KL, Landsbyggefonden, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, O. K. fonden, Organisationen af Selvejende Institutioner, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Statens Byggeforskningsinstitut, Ældremobiliseringen, 9 af 9

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri 2012/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget:

1. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovforslaget: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat BO0102-00010 20-08-2017 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Permanentgørelse af ordningen om tilskud til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 91 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 91 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 91 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 23. februar 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2768 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen HØRINGSUDKAST 3. APRIL 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9 Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Kalundborg almennyttige Boligselskab LBF-: 363 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Advokatrådet ADVOKATfl

Advokatrådet ADVOKATfl 1060 København K til afgivelse af et svar. TLF 33 96 97 98 FAX 33369750 Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K Almenbolig(ambbLdk + nho(mbbl.dk

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

Ophør Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Ophør Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Alliken LBF-: 718 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.10.2014 Aftalen erstatter alle tidligere

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet I notatet er foretaget en gennemgang af de love på boligområdet,

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Udlejningsaftale (uden fleksibel udlejning) mellem: Vestsjællands almene Boligselskab LBF-: 0553 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor)

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor) 2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialministeriet, j.nr. 2009-2697 Fremsat den 22. april 2009 af indenrigs

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministen (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere