Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017"

Transkript

1 Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en mere borgerlig og konservativ retning. Med det fremlagte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti lever vi helt og aldeles op til dette. Vi foretager de besparelser der laves, ikke af lyst men af nødvendighed. Budgettet indeholder også nogle klare konservative investeringer af drift- og anlægsmæssig karakter der skal være med til at understøtte udviklingen af en mere bæredygtig kommunal økonomi og derudover sikre at vigtige kommunale opgaver prioriteres. Det er et ansvarligt ændringsforslag, som har en klar borgerlig konservativ profil. En kommune for fremtiden Hos Det Konservative Folkeparti har vi et klart og mål for Ballerup Kommune. Vi ønsker en kommune der også om 5, 10 og 20 år er bæredygtig, både økonomisk, miljømæssigt og strukturelt. Det kan kun ske ved at vi ændre den demografiske sammensætning i befolkningen og det sker bedst og mest bæredygtigt ved at flere at få flere økonomisk ressourcestærke borgere til at bosætte sig her. De primære kriterier for at realiserer dette mål er; - Flere attraktive private boliger. - Dagtilbud, skoler og fritidsmuligheder i topklasse, både indholds- og rammemæssigt. - Tilgængelige grønne områder. Derudover skal vi sørge for, at de strukturelle rammer omkring vores kommune er bedre og mere balancerede, hvilket betyder at investeringer i bygge- og renoveringsprojekter skal understøtte disse mål. Ændring af demografien Hos Det Konservative Folkeparti mener vi, at den vigtigste opgave som foreligger, er udfordringen med demografien i Ballerup Kommune, da det er den bedste og eneste måde hvorved vi kan vende den negative spiral som kommunens økonomi er inde i. Ved at arbejde aktivt for at få flere økonomisk ressourcestærke til at bosætte sig i kommunen kan vi komme væk fra den sparredagsorden som har domineret igennem hele denne valgperiode. Derudover skal vi turde investere i at få flere fra passiv forsørgelse til at være selvforsørgende. Ikke bare for kommunekassens skyld, men også fordi det har utrolig stor menneskelig værdi hvis borgerne kan forsørge sig selv. Private boliger Den nuværende boligsammensætning i Ballerup Kommune opnår ganske enkelt ikke vores mål om at skabe en bæredygtig kommunal økonomi, og fremtidssikre vores kommune.

2 Derfor er det vores mål at der hurtigst muligt kommer et større udbud af private boliger i Ballerup Kommune, simpelthen fordi det nuværende udbud ikke tiltrækker den mængde økonomisk ressourcestærke borgere, som skal være med til at sikre vores kommunale økonomi i fremtiden. Dette sker ved at fremskynde byggemodningen af de kommunale grunde vi har, så de snarest muligt kan blive solgt til private og derefter udstykket til parceller eller private lejeboliger. Vi mener ikke det kan vente, men det derimod skal være kommunens højeste prioritet og ske hurtigst muligt. Det er en konservativ garanti Flere der arbejder i kommunen, bor i kommunen. I Ballerup Kommune er vi begunstiget af et erhvervsliv som består af mange højuddannede medarbejdere. Problemet er bare, at de fleste af disse ikke bor i kommunen, men derimod pendler ind og ud af Ballerup Kommune hver eneste dag. Derfor handler det ganske enkelt om at øge procentdelen af disse medarbejdere som reelt bor i vores kommune. Dette kan opnår med et langt større udbud af private boliger, men også ved at sælge Ballerup Kommune bedre og fremhæve de mange fortræffeligheder vi har. Derfor ønsker vi et målrettet 2 årigt projekt som er målrettet mod medarbejderne i kommunens virksomheder for at få dem til at overveje at flytte til kommunen. Denne dialog kan være en afgørende faktor i vores bestræbelser til at få dem til at bosætte sig. Det vil også have en miljømæssig gevinst, da færre pendlere vil genere mindre trafik. Opgaveløsning med balance Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi at have den mest optimale løsning af de kommunale opgaver. Dette kan ske i kommunal regi, men det er også vigtigt at vi ikke er bange for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver der hvor det kan give et kvalitet- og prismæssigt løft. Vi er ønsker ikke udlicitering bare for at gøre det, men hvis det er muligt så er vi mere interesseret i kvaliteten af opgaveløsningen, end hvem der udfører den. Derfor skal der laves en analyse af den kommunale drift, for at se om det er muligt/giver mening at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, eller evt. hjemtage dem i kommunalt regi. Bare så længe vi får mest mulig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vi skal heller ikke være bange for at sætte private til at udfører de blødere kommunale opgaver, og derfor kunne en non-profit drift af et plejecenter sagtens komme på tale. Vi har allerede denne konstruktion med vores hospice i Måløv som fungerer ganske fortrinligt. Decentralisering: Vi ønsker også, at uddelegere beslutningskraft væk fra rådhuset og ud dertil hvor man kender de faktiske og praktiske forhold bedst. Det er god konservativ og borgerlig politik at undgå en centralisering af beslutningerne. Derfor ønsker vi, at åbningstiderne i vores dagtilbud bestemmes ude i distrikterne, sådan så de kan indrette sig i forhold til lokale forhold og præferencer.

3 Vi ønsker også at skoledistrikterne får mere frihed til f.eks. at forkorte de lange skoledage ved at lave understøttende undervisning om til f.eks. 2-lærerordninger. Det er muligt i forhold til folkeskolereformen og der er flere af vores nabokommuner der allerede har gjort det. Vi må og skal have tilliden til, at man ude i skoledistrikterne vil følge gældende regler og træffe de beslutninger der giver mest mening for dem, og vi hos Det Konservative Folkeparti er overbevidst om at de sagtens kan håndterer det medfølgende ansvar. Erhvervsvenlig kommune: I Ballerup Kommune har vi altid gjort en indsats for at have det bedst mulige forhold til vores erhvervsliv, da det for begge parter er af afgørende betydning. Rammeforholdene skal være i orden og virksomhederne skal opleve en imødekommende kommune der virkelig viser at vi vil samarbejde. Dette samarbejde kan og skal resulterer i, at vi i fællesskab kan finde løsninger og innovative muligheder som giver gensidig værdi. Derfor skal det undersøges om der kan indledes flere kommunal/private partnerskaber om kommunale opgaver, og her er folkeskolen er åbenlys mulighed. Allerede nu findes der virksomheder der sponsorer skoleklasser og det ønsker vi mere af. Dette kunne evt. ske i forbindelse med udviklingen af de kommende udskolingslinjer. Skal dette realiseres, så kræver det en målrettet og åben dialog, der skal vise tydelig værdi for begge parter. Inklusion: Der har i årevis været en meget ambitiøs inklusionspolitik, både i dagtilbud og på skolerne. Det har været et mål at stort set alle børn skal inkluderes og dette har betydet, at der nu er mange børn i almen tilbud som kræver en ekstra indsats og ikke mindst ekstra ressourcer. Hos Det Konservative Folkeparti mener vi at inklusionen er gået for vidt og børn der ville have mere værdi af et specialtilbud er havnet i et almen tilbud, men vi mener også at det er af afgørende betydning at vi som kommune påtager os et ansvar over for disse børn, de andre børn og de lærer/pædagoger som dagligt kæmper for at skabe de bedst mulige rammer for et godt børneliv. Derfor ønsker vi at tilfører ekstra ressourcer til inklusionsopgaven, simpelthen fordi det er påkrævet og vi mener at en målrettet indsats er den bedste løsning for de involverede parter. Midlerne skal være tilgængelige og bruges i de sammenhænge hvor det har største effekt og giver mest mening. Vi skal understøtte vores lærere og pædagoger i deres utrættelig arbejde for at løse den til tider krævende inklusionsproces, men ikke bare med ord men derimod målrettede midler. Indeklima: Det har i lang tid været en konservativ mærkesag, at der gøres noget alvorligt for at forbedre indeklimaet på kommunes skoler. Dette er en igangværende proces, hvor det er vigtigt at indeklimaet ikke bare er godt nok til at leve op til de lovmæssige standarder, men derimod har et niveau der er højst muligt. Men det er ikke nok at kigge på skolernes indeklima, for det er en konservativ ambition at der skal være et godt indeklima i alle kommunens institutioner og ejendomme.

4 Derfor skal vi have igangsat en undersøgelse af alle kommunens ejendomme, så vi sikre at ingen børn, ældre, unge eller kommunalt ansatte skal befinde sig i lokaler der ikke lever op til gældende krav og standarder. Undersøgelsen skal være målrettet, så vi selvfølgelig starter med de ejendomme som er ældst eller i en stand som kunne befordre indeklimamæssige udfordringer. Dette skal være en område der arbejdes med hvert eneste år. Borgeren i centrum: Det er Det Konservative Folkepartis ambition at alle vores borgere oplever en kommunal service der sætter dem i centrum. Det skal være et forhold af gensidig respekt, hvor borgerne oplever en kommune der er imødekommende og som behandler den enkelte som individ, ikke endnu et nummer i køen. Det er klart at den kommunale service er berørt af flere år gentagne besparelser, og derfor er det vigtigt at der opnås en forventningsafstemning mellem kommune og borger. Men der vil altid være sager hvor borgerne føler sig fejlagtigt behandlet og derfor har mistet tilliden til det kommunale system. Denne oplevelse skal vi accepterer og imødekomme. Derfor forslår vi, at vi i Ballerup Kommune ansætter en kommunal ombudsmand, som skal fungere som borgernes uvildige forsikring, hvis der er sager af en karakter hvor borgerne ikke mener at de har modtaget det som de iflg. lovgivningen har ret til. Så har de en lokal instans der håndterer deres sag. Denne kan selvfølgelig ikke klare sags håndteringen alene og derfor inkluderer forslaget sekretariats assistance. Investeringer i fremtiden - Byggeri der gir mening Hos Det Konservative Folkeparti investerer vi gerne i projekter og ejendomme der på kort og lang sigt kan give værdi til vores kommune. Det vil altid være en konservativ prioritering at sådanne investeringer ikke er af prestigemæssig karakter, men derimod har til formål at skabe en kommune der strukturelt og økonomisk er bæredygtig. Det er vigtigt at økonomien i disse projekter holder, selvom vi er bevidst om at der vil være undtagelser der bekræfter denne regel. Derfor skal vi som kommune være endnu bedre når vi lave udbudsmateriale, så vi bedst muligt sikre at vi ikke pga. manglende omtanke eller hastværk, spilder kommunale midler. Med dette følgebrev til vores ændringsforslag for budget 2017 har Det Konservative Folkeparti fremvidst et alternativ til den indgåede budgetaftale, som både økonomisk og politisk tager ansvar for kommunens nuværende og fremtidige udfordringer. Martin Jonassen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

5 Driftsændringer kr Sparekatalog fra 2016 (Er pt. budgetteret med -15,6 mio. i 2017, 39,4 mio. i 2018, -75,5 mio. i 2019 og -75,5 mio Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Effektivisering af genoptræningsområdet Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S Tilpasning af budget for beredskabet Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader Tilpasning af budget til madservice, SOSUelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel Køkken Ballerup - budgettilpasning Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn Tilpasning af budget til afholdelse af valg Tilpasning af budget på IT-området Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme Fjern frugtordningner fra skolerne 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven 6.03 Hel eller delvis nedlæggelse af pensionistskovture 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse Sparekatalog fra 2016 i alt Konsekvens ved prioritering af spareforslag Ny spareblok på -64,4 mio. kr. (til overholdelse af løbende poster, jf. økonomisk strategi) Nuværende fordeling af spareblokken Tilbageførsel af nuværende fordeling Side 1 af 16

6 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) Ingen prisfremskrivning (Beregnet) Ny spareblok på -64,4 mio. kr Ønsker til initiativer til drift specialundervisning vintervedligehold - dyrere forebyg. psyk. unge - headspace Sverigesmodel invest Sverigesmodel bespar indregnet sidste år aktivitetsparate kontanthjælp invest aktivitetsparate kontanthjælp spar aktivitetsparate uddannelseshjælp invest aktivitetsparate uddannelseshjælp spar konkurrenceudsæt - tøjvask UCC - projekt UCC - før indregnet - bofællesskaber solfangere east kilbride lukke grønnemosen Frugttilpasning Frugt i BFO flere naturområder ekstern rekrutering, mindre brug eksterne konsulenter, mindre brug styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) Side 2 af 16

7 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) Velkomstskilte - renholdelse Pulje - bydelsarrangementer Personlig ledsageordning Færre udsigtsløse ressourceforløb Blokhytten 200 Frivillighedscenter 200 Lavere fravær i skolerne Mistede besparelser ved udskydelse af anlæg Mistet besparelse på tandplejestruktur Sambygning af daginstituitoner i Skovlunde Ekstra inklusionsmidler Kommunal ombudmand inkl. sekr. bistand Ønsker til initiativer til den daglige drift i alt Ønsker til anlæg (ændringer) Udgifter UCC East kilbride* Reparation belægning Banegårdspldsen overtag køkken superarena* Indeklima skoler - ekstra* legepladser daginstitutioner -800 friarealer daginstitutioner -900 Tilvalg børnehus Lundebjerg Side 3 af 16

8 handicap tilgængelighed borgermillionen solfangere east kilbride* 650 Toilet Harrestrup Ådal* 250 byudvikling Måløv Byudvikling af bymidter Byggemodning, private grunde Daginstitution Skovlunde sambyg - effektiv Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Ændring til energibesparende foranstaltninger IT Folkeskolen Velkomstskilte Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 200 grøn pulje Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* trafiksikkerhed og støj ballerup byudvikling belysning tandplejestruktur Ændring til Søndergård - fritidsanlæg kunst bymidter sundhed IT byg. vedligeholdelse sort pulje Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 Salg UCC - almene novo Erhvervsrettet projekt Ønsker til investeringer/anskaffelser Side 4 af 16

9 Renteudgifter ved lån på 27,432 mio. kr Øvrige ændringer (finansielle poster) Grundkapital og hjemfaldspligt Botilbud på UCC Ekstra almene boliger Hjemfaldspligt Afdrag ved lån på 27,432 mio. kr Lånoptagelse Vedtagne anlæg og forslag til ændring Bruttoanlæg (anlæg indenfor anlægsramme) Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Ændring til grøn pulje Anlæg af Vestskoven Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgift Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb Ændring til diverse vej ændringer fra august møderne Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb Trafiksikkerhed og støj Ændring til trafiksikkerhed og støj Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Ændring til sort pulje Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase Byudvikling Måløv Ændring til byduvikling Måløv Side 5 af 16

10 Reparation Banegårdspladsen Belysning - modernisering Ændring til belysning - modernisering Belysning - armaturer og lysstyring Byudvikling af Skovlunde Byggemodning, private grunde UCC - I alt UCC - Kasperskolen UCC - Arbejdsmarkedshus UCC - Botilbud UCC - Dagtilbud East kilbride Reparation belægning Banegårdspldsen overtag køkken superarena Indeklima skoler - ekstra tilvalg børnehus Lundebjerg Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 handicap tilgængelighed borgermillionen solfangere east kilbride 650 Toilet Harrestrup Ådal 250 Velkomstskilte Pavillon Damgårdsparken Renovering af legepladser - skoler Friarealer v/skoler - renovering Renovering af belægninger i skolegårde Tandplejen - ny struktur Ændring til Tandplejen - ny struktur Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet Ændring til legepladser på daginstitutioner Friarealer v/daginstitutioner Side 6 af 16

11 Ændring til friarealer v/daginstitutioner Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager Pulje til ændringer i daginstitutioner Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde IT i folkeskolen 2013/ Ændring til IT i folkeskolen Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration Ændring til samflytning af daginstitutioner Søndergård - fritidsanlæg Ændring til Søndergård - fritidsanlæg Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Kunst i de 3 Bymidter Ændring til kunst i de 3 Bymidter Sundheds-it og digitalisering af velfærd Ændring til sundheds-it og digitalisering af velfærd Køkken Ballerup - maskiner og inventar Vedligeholdelsesarbejder Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til Ændring til vedligeholdelsesarbejder Energibesparende foranstaltninger Ændring til energibesparende foranstaltninger East Kilbride, energioptimering* UCC - Energibesparende foranstaltninger Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Prisme Ændring til Prisme Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme Diverse salg Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Bruttoanlæg i alt Indtægter fra anlæg Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Side 7 af

12 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter Supercykelsti Værløseruten - indtægter Supercykelsti Ring 4 - indtægter Diverse salg Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt UCC - almene Novo Indtægter fra anlæg i alt Anlæg til forsyningsvirksomhed Søndergård etape affald/genbrug Ny affaldssorteringsordning Udvidelse af genbrugsstation Anlæg til forsyningsvirksomhed i alt til investeringer/anskaffelser Side 8 af 16

13 Noter. i 2020) OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 9 af 16

14 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 64 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 10 af 16

15 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 32 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Vil også omfatte bevillingen til energioptimering på 2,4 mio. kr. Vedtaget på KMB 29. august 2016 Vedtaget på KMB 29. august 2016 Side 11 af 16

16 Side 12 af 16

17 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Ændring Ændring Side 13 af 16

18 Side 14 af 16

19 Fremrykning af anlæg Brug af energipulje Brug af energipulje Side 15 af 16

20 Side 16 af 16

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.)

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen

Læs mere

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G Investeringsoversigten 2016-2020, efter 2. budgetopfølgning 2016 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.313 86.689 28.567 23.845 14.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2017

Enhedslistens budgetforslag 2017 Enhedslistens budgetforslag 2017 Budget 2017-20 Ballerup Kommune - Enhedslistens forslag Vi vil solidaritet, tillid og grøn omstilling Igen i år vil Enhedslisten ikke stiltiende se til at Socialdemokratiet

Læs mere

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet 3.etape

Læs mere

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune 1 Borgmester Jesper Würtzens tale den 9. oktober 2017 2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune Og som jeg sagde ved mødets starte, så skal vi i dag endeligt

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Sparekatalog Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag ØKONOMI OG STYRING. Dato: 1.

Sparekatalog Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag ØKONOMI OG STYRING. Dato: 1. ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.04-P05-2-15 Sparekatalog 2017 Regeringen havde sammen med forligsparterne bag

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Driftsinvesteringer Konservative foslag Forslag politisk aftale 2016 Fjernede forslag fra sidste modtagne udkast fra S 1. Samlet udviklingsforløb

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt 1 Lolland Kommune har oplevet en løbende befolkningstilbagegang de sidste 35 år. Færre borgere giver alt andet lige færre udgifter,

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Inklusion et fælles ansvar

Inklusion et fælles ansvar Inklusion et fælles ansvar Temaoplæg Et godt børneliv et fælles ansvar v. Jytte Lau Disposition Introduktion Hvorfor inklusion? Konventioner, love og politiske mål Ønske og forestilling Hvad er inklusion?

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte Side 1 af 5 Enhedslistens Budget tale 2016 Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens ÆF til

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere