Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn"

Transkript

1 Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte - forening med begrænset ansvar", beliggende Evetofte by, Melby Sogn. 1 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Frederiksværk Kommune Foreningens værneting er Retten i Frederikssund for alle tvistigheder i grundejerforeningsanliggender, såvel mellem parcelejerne indbyrdes som mellem foreningen og parcelejerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender. Formål 3.1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser Foreningen er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve kontingent, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse afveje, stier og fællesarealer m.v. i det omfang sådanne foranstaltninger efter områdets karakter må anses for påkrævet. 3 1

2 Medlemskreds Medlemmer af foreningen er alle ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 3 a (Kildegården), 10 g (Langekærgård), 9 p (Bakkelygård), 12 ad (Fredlygård), 5 i og 5 k (Bondekærgård), 12 n og 3 m, alle Evetofte by, Melby Sogn, herved de parcellerne påhvilende servitutter tinglyst den Som medlemmer kan tillige optages ejere af parceller, der er udstykket eller udstykkes fra omkringliggende arealer, såfremt grundejerforeningen har en naturlig interesse heri, og når en bestemmelse herom er tinglyst servitutstiftende på de pågældende parceller Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen forinden nævnte tidspunkt indtræder medlemsskabet dog på overtagelsesdagen Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Hæftelsesforhold og medlemsstatus 5.1. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor foreningen, således at hver grundejer har lige rettigheder og forpligtelser. Grundejerne har samme status, uanset hvor mange parceller vedkommende ejer; dvs. at hvert medlem har 1 stemme. 5 Generalforsamling 6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune. 2

3 6.3. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden april-maj. 7. l. Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger 7.2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for kommende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest inden den 15. marts. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst en uge og højst to uger Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 9 l. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor samt meddelelse af decharge til bestyrelsen 4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum 5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar og gebyr for forsinket betaling 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg: a) Valg af formand for bestyrelsen b) Valg af kasserer c) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen d) Valg af suppleanter for bestyrelsen e) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 3

4 8. Eventuelt Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat Jfr. nærværende vedtægt 5, stk. 2, har samtlige foreningens lovlige medlemmer stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten bortfalder dog, såfremt et medlem er i restance i forhold til foreningen. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/faste samlever eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Ingen person kan møde med mere end l fuldmagt Hvis foreningen ejer parceller ses der bort fra de stemmer, der falder på den pågældende parcel Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige udgiftskrævende foranstaltninger eller væsentlige forbedringer eller istandsættelser af fælles ejendom kræves dog, at mindst 2/5 af stemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra et flertal af de fremmødte stemmeberettigede efter antal, afholdes ny generalforsamling inden en måned, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med almindeligt stemmeflerhed I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, herunder formanden og kassereren der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år, dog afgår formand og kasserer ikke samtidig Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en formand, der fungerer indtil næste generalforsamling. 4

5 13.4. Valgbare er foreningens medlemmer og disses ægtefæller/faste samlevende Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Er et bestyrelsesmedlem fraværende fra bestyrelsesmøder 3 gange i en valgperiode uden angivelse af fraværsgrund, betragtes dette som udtræden af bestyrelsen Der ydes bestyrelsen et honorar, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 14. l. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Tegningsret Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med enten formanden eller næstformanden. Årsregnskab l. Foreningens regnskabsår er kalenderåret Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Revision Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen. Derudover vælges en revisorsuppleant. Alle vælges hvert år. 17 5

6 17.2. Revisor har adgang at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv Der føres en revisionsprotokol I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførslen Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve det nødvendige kontingent til at bestride foreningens udgifter Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse, girokonto eller depot bestående af stats-kreditforeningsobligationer. På kontoen kan kun hæves med formandens eller næstformandens og kassererens underskrifter i forening. Dog skal det være kasserer tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Præmien betales af foreningens midler. Budget og medlemsbidrag Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget indeholdende kontingentforslag, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne pr. parcel et kontingent, hvis størrelse meddeles af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget Det årlige kontingent betales forud efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 6

7 19.5. Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende 1. i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid i rentelovens 5 fastsatte rente. Ordensforskrifter Såvel bygninger som ubebyggede dele af enhver parcel skal holdes i ordentlig stand. Tillige skal græsset på hver parcel slås mindst 2 gange årligt første gang i perioden til og anden gang i perioden til Derudover skal græsrabatterne vedligeholdes i lighed med grundene. Såfremt de nævnte vedligeholdelsespligter tilsidesættes, er bestyrelsen kompetent til at påbyde vedligeholdelsesforanstaltningerne opfyldt inden en rimelig frist. Overholdes påbuddet ikke er bestyrelsen berettiget til at lade de nødvendige foranstaltninger udføre for medlemmets regning Støjende maskiner, f.eks. hånd- og maskindrevne græsslåmaskiner samt jordfræsere, må ikke anvendes lørdag efter kl og søndag samt helligdage ikke før kl og ikke efter kl Beplantning i skellet mellem vej og parcel må ikke finde sted, og porte eller låger må ikke indrettes til at åbne udad, hvis de derved kan komme til at rage ud over vejarealet. Beplantning langs vej skal til enhver tid beskæres, så færdslen kan foregå uhindret Hunde skal udenfor de enkelte parceller føres i snor. Jagt på fællesarealerne er ikke tilladt, samt skyderi med luftbøsser, flitsbuer m.m. på samme er også forbudt Afbrænding af affald, græs o.lign. må ikke finde sted søndag og helligdage, samt dagen før disse efter kl Største hastighed på foreningens veje med køretøjer er 30 km/t og al unødig kørsel og parkering er ikke tilladt Der må ikke på fællesarealerne opslås telte. Afhentning af sand, sten, planter og græstørv fra fællesarealerne er forbudt Der må ikke henkastes flasker, glasskår, papir eller andet affald på veje og fællesarealer Gravning af brønde og boring til vand er forbudt Ved installation af vand og elektricitet skal rabat og vej retableres af parcelejeren for dennes regning Der må ikke parkeres lastbiler og lignende store køretøjer på eller ved de enkelte parceller, medmindre parkeringen kun sker midlertidigt og som led i et lovligt ærinde. Opmærksomheden henledes tillige på gældende lokalplan 01.32, januar 2008, pkt. 9,6 hvoraf fremgår: "Inden for planens område må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3500 kg), samt henstilling af uindregistrerede campingvogne, større både (kølbåde), skurvogne. ombyggede skurvogne. containere o.lign. ". 7

8 For så vidt angår ubebyggede arealer henledes opmærksomheden på den gældende lokalplan 01.32, januar 2008, pkt. 9.1, hvoraf fremgår: Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning eller lignende gives et ordentligt udseende, og pkt. 9.5, hvoraf fremgår: Der må ikke i området oplagres noget der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for de omboende ". Opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue, samt om hvorledes der skal forholdes med fællesarealerne. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser. 21 Påtaleret Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver parcelejer under foreningen. 22 Tinglysning Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr. ** Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. (Vedtægterne skal efter omstændighederne godkendes af kommunen i henhold til 42 i planloven) Jf. lov om planlægning 42 meddeler Frederiksværk Kommune hermed samtykke til foranstående. Tilvejebringelse af lokaipian er ikke påkrævet. Frederiksværk Kommune, den Jesper Lohse Jørgensen / Henning Jensen Ved indscanning af originaldokumentet er kommunens stempel i venstre side ikke overført i læsbar stand. Stemplets tekst er derfor rekonstrueret. Underskrifter af Jesper Lohse Jørgensen og Henning Jensen er heller ikke læsbare. Underskrifterne findes på foreningens originaldokument.hvor der i vedtægterne henvises til Lokalplanen, er denne rettet fra nr , april 1996 til den nuværende gældende Lokalplan 8 8

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere