Social- og sundhedssektorens handleplan. profil2002. Arbejdet med mennesker. på et menneskeligt og fagligt grundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedssektorens handleplan. profil2002. Arbejdet med mennesker. på et menneskeligt og fagligt grundlag"

Transkript

1 Social- og sundhedssektorens handleplan profil2002 Arbejdet med mennesker på et menneskeligt og fagligt grundlag

2 Handleplanen er udgivet af FOA/Social- og sundhedssektoren april 2002 Redaktion: Sektorformand Lene B. Hansen Sektorkonsulent Svend-Erik Simonsen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder (DJ) Illustrationer: Mette Marcussen Layout: Joe Anderson Tryk: FOA s trykkeri ISBN: Oplag: Forbundet af Offentligt Ansatte Pjecen kan hentes på eller bestilles ved henvendelse til Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: eller eller 2

3 Velfærdssamfundets menneskelige fundament Et net af faggrupper Sektorens hovedopgaver Sektorens fagpolitiske fokus

4 Velfærdssamfundets menneskelige fundament Ansvarlighed Deltagelse og handlekraft Initiativer og visioner er vigtige omdrejningspunkter for menneskers arbejde med mennesker. Omsorgen og plejen i det danske samfund skal foregå i et dynamisk samspil mellem blandt andre disse faktorer. Fundamentet er et fælles etisk værdigrundlag, der skaber plads til, at opgaverne løses effektivt, at behov imødekommes, og at der tages hensyn til menneskelige værdier. 4

5 Det ideelle er målet. Og det ideelle handler ikke altid om kroner og ører men også om at anvende de midler, der er til rådighed med omtanke og ud fra et gennemdiskuteret fælles værdigrundlag. Udviklingen af den offentlige organisation dens mål, midler, ydelser, og medarbejdere kræver først og fremmest politisk ansvarlighed, indsigt og visioner båret frem af dygtige ledere og engagerede medarbejdere. Et af de problemer, den offentlige sektor lider under i dag er, at de ressourcer forstået som hænder, engagement og viden der allerede er til rådighed i medarbejdergruppen, ikke udnyttes bedst muligt. Den offentlige organisation benytter sig ikke i tilstrækkelig udstrækning af den viden og erfaring, medarbejdere har oparbejdet. Alt for mange bevidstløse og halve løsninger udhuler troværdigheden. Det er løsninger, der ikke altid har individet, dets behov og potentialer i centrum og som på langt sigt heller ikke kan finde sin begrundelse i fornuftig økonomi. Ansvaret skal findes flere steder på mange niveauer Hos de ansvarlige politikere, der alt for ofte læner sig tilbage i fremskrevne budgetter uden tanke for mere anvendelige alternativer og nytænkning. Politikere, som ikke benytter sig af den viden og erfaring, de har til rådighed til at løse opgaverne på mere hensigtsmæssige og måske endog billigere måder. Hos lederne, der ikke har den fornødne faglige indsigt og kompetence og derfor alt for ofte bliver budbringere og buffere frem for aktive medspillere i den offentlige organisation. Hos medarbejderne, der ikke altid i tilstrækkelig grad tager ansvaret for deres eget arbejdsliv og ikke engagerer sig tilstrækkeligt i måden, man har valgt at løse arbejdsopgaverne på. 5

6 Medarbejderne i omsorgs- og plejesektoren finder sig alt for ofte i omsorgsog plejemodeller, der hverken lever op til det niveau, den enkelte gerne vil udføre sit arbejde på, eller dækker de behov, som den, der er tæt på borgeren, kan se er indlysende. Handling er altid vejen frem, hvis man vil ændre på virkeligheden Handling består ikke af enkeltstående tiltag, men skal være funderet på et fælles grundlag og udmøntes på alle niveauer. Og forudsætningerne for at handle er til stede! Handlekraften ligger både hos dygtige medarbejdere med et meget solidt fagligt fundament, stor indlevelse og engagement. Og hos politikerne nedskrevet i partiprogrammer og i fornuftig omtanke. Hvorfor der ikke handles, når enderne helt øjensynligt ikke når sammen, når den røde tråd mangler, og når forudsætningerne for ændring faktisk er til stede, skyldes måske, at alle mere eller mindre har overladt ansvaret til hinanden. Det er økonomien, der begrænser de gode løsninger, siger politikerne. Det er arbejdsgiveren, der forhindrer den bedst mulige pleje, siger medarbejderne. Resultatet af denne flytten rundt på ansvaret kan blive katastrofalt. Nogle af konsekvenserne er allerede realiteter i form af: Mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor. Mangel på glæde i det daglige arbejde. Mangel på tilstrækkelig omsorg og pleje for borgerne. 6

7 Den røde tråd i initiativer og visioner Social- og sundhedssektorens handleplan er medlemmernes røde tråd i initiativer på og visioner for menneskers arbejde med mennesker. Valget er faldet på udvalgte centrale områder, der savner fokus og som kræver en indsats, men der er selvfølgelig andre veje at gå. Vigtigst er det, at alle fra arbejdsgivere, arbejdstagere til borgere tager hver deres del af ansvaret og læsset. Det kræver mod til f.eks. at sige fra, når forudsætningerne for den omsorg og pleje man udfører eller modtager halter eller man ved, at prisen er medarbejdernes sundhed. 7

8 Det kræver vilje til at ændre tingene. Den findes i fagligt engagement og erhverves gennem uddannelse, dygtiggørelse og i faglige netværk. Det kræver troen på, at det kan lykkes at gøre den offentlige organisation mere leveringsdygtig i etisk velfunderede ydelser. Det kræver stolthed over, hvem man er og det arbejde, man udfører. Brug handleplanen som en ledetråd i arbejdet, som en tjekliste, der ikke blot skal gennemgås en gang for alle, men være nærværende i dagligdagen. Stil spørgsmål til dig selv, dit arbejde, din leder, dine kolleger, din arbejdsgiver, dine politikere. Vær med til at udvikle og udfolde det fundament, som er et dansk særkende: At vi tager os af dem, der har brug for det. Ikke fordi vi skal, men fordi det er vores værdigrundlag. Deltag i den politiske proces. Vær med til at tage beslutningerne, og sig fra hvis ikke, det, der besluttes, kan lade sig gøre uden, at det bliver med den laveste fællesnævner som grundlag. Velfærdssamfundets etiske fundament afspejler sig i menneskers arbejde med mennesker 8

9 Et net af faggrupper Social- og sundhedssektoren er den største af de fire sektorer der tilsammen udgør Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) Af i alt ca medlemmer udgør Social- og sundhedsgrupperne ca Beskæftigelsesvejledere Handicaphjælpere Hjemmehjælpere Ledere/mellemledere Neurofysiologiassistenter Plejehjemsassistenter Plejere Ledende servicepersonale Portører Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygehjælpere Tilsynsførende assistenter Værkstedsledere og assistenter Sektorbestyrelse Social- og sundhedssektoren ledes til dagligt af en sektorbestyrelse, der er valgt for en fireårig periode på sektorens årsmøde det år, forbundet afholder kongres. Faglige udvalg Hver af de 14 faggrupper har sit eget faglige udvalg, som rådgiver og vejleder sektorbestyrelsen i faglige, uddannelses- og forhandlingsspørgsmål. 9

10 Opgaverne i de faglige udvalg Det er de faglige udvalgs ansvar at opsamle og videreformidle medlemmernes synspunkter, behov, problemer, løsningsmodeller etc. til sektoren. De faglige udvalg fungerer som sparringspartnere for de beslutninger, der hele tiden tages i sektoren, og udvalgene høres i relevante spørgsmål f.eks. i forbindelse med arbejdsprocesser, lovforslag, skriftligt materiale etc. De faglige udvalg stiller medlemmer til rådighed for forskellige arbejdsgrupper og udvalg, f.eks. nedsat af sektorbestyrelsen. De faglige udvalg er mellem fagggruppelandsmøderne selvstændigt handlende og kompetente på faggruppernes vegne. De faglige udvalg udarbejder en motiveret dagsorden for faggruppelandsmøderne. Sektorbestyrelsen kan tilføje punkter til dagsordenen. De debatter der føres på faggruppelandsmøderne, er det råstof, som de faglige udvalg skal bruge i det daglige arbejde. Gode fagligt relevante debatter er blandt garanterne for, at de problemstillinger, som den pågældende faggruppe tumler med eller de visioner, der fostres for fremtiden, kommer med i FOA s overordnede fagpolitiske billede. 10

11 Sektorens hovedopgaver Social- og sundhedssektorens fagpolitiske arbejde dækker følgende hovedområder: Overenskomst Ældre Psykiatri Sygehus Miljø/arbejdsmiljø Teknologi Elever Ledere Uddannelse Forebyggelse og sundhedsfremme Det daglige fagpolitiske arbejde i Social- og sundhedssektoren foregår på mange planer og i mange sammenhænge. Omdrejningspunktet er dog helt fast: Sektorens medlemmer. Og fokus for arbejdet er også det samme: At omsætte medlemmernes ønsker og behov til funktionsdygtig virkelighed. For at virkeliggøre de ønsker og behov, der hele tiden udvikler sig samt sikre bedst mulige vilkår for medlemmernes faglige udvikling, har sektoren en lang række samarbejdspartnere, dels internt f.eks. i FOA s øvrige sektorer, dels eksternt f.eks. i andre faggruppers foreninger, arbejdsgiverorganisationer. Der er selvfølgelig en lang række praktiske opgaver, der løbende skal løses og som har brug for daglig bevågenhed. Arbejdet med f.eks. overenskomster, arbejdsmiljø og udvikling af uddannelsesområdet er en daglig puls. 11

12 Men udover denne har sektoren ikke mindst på grund af sin meget centrale placering i velfærdssamfundet også en stor forpligtelse til at påvirke og inspirere samfundsudviklingen. Sektoren skal i det daglige og ud i sit alleryderste led hele tiden være med til at skubbe velfærden i den rigtige retning. For det er Social- og sundhedssektorens medlemmer om nogen der kender virkeligheden og dermed også det reelle behov for udvikling af omsorg og pleje både når der tales sundhedsfremme, og når der tales ældrepolitik og uddannelsesbehov. 12

13 Sektorens fagpolitiske fokus Når der hvert fjerde år afholdes kongres vedtager forbundet en handleplan for arbejdet for den næste periode. Denne handleplan er retningsgivende for alle fire sektorer, og den er baggrunden for de 7 emner, som Social- og sundhedssektoren har valgt at sætte særligt fokus på. Emnerne er stikord for en udvikling, der samlet har til formål at give arbejdet med mennesker de allerbedste betingelser for at udvikle sig i en positiv retning set fra såvel brugernes, medarbejdernes som organisationens synsvinkel. Rækkefølgen er ikke et udtryk for prioritering af opgaverne. Vær med til at sætte dit præg på udviklingen af den offentlige sektor Din arbejdsplads Dit liv 1. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling hele livet er grundlaget for arbejdsglæde og engagement. Muligheden for at dygtiggøre sig gennem efter- og videreuddannelse er forudsætningen for et højt selvværd og er til gavn for såvel den enkelte som organisationen og brugerne af ydelserne i omsorgs- og plejesektoren. Ændrede og nye behov stiller desuden helt nye krav til den offentlige sektor og dermed til de roller og opgaver, som forventes udfyldt af Social- og sundhedssektorens medlemmer. 13

14 Skal den offentlige sektor fremover leve op til sin opgave, kræver det faglig udvikling af medarbejderne på alle niveauer. Uddannelse er en hastesag. Der skal sættes fokus på vedligeholdelse og udvikling af den enkelte medarbejders kompetence og kvalifikationer. Der skal aftales uddannelsesplaner, der har den enkeltes behov og forudsætninger som omdrejningspunkt. Der skal afsættes midler til løbende dygtiggørelse ikke alene af medarbejdergrupperne men også af de nøglepersoner, der er vigtige, fordi de er garanter for elevernes faglige udvikling som f.eks. praktikvejlederne. 14

15 2. Ledelsesudvikling Dygtige ledere, der har mod til og forudsætninger for at gå foran, er nødvendige for, at omsorgs- og plejesektoren kan udvikle sine ydelser, så de hele tiden passer til tidens og det enkelte menneskes behov og forudsætninger. Dygtige ledere har ikke nødvendigvis en bestemt faglig baggrund, men har altid menneskelige og faglige kompetencer, som skal have mulighed for at udfolde og udvikle sig. Dygtige ledere har behov for uddannelse. Og politisk bevidsthed om lederrollen og dens behov for tildeling af kompetence og ansvar er en forudsætning for, at den offentlige sektor fungerer. Der skal derfor sættes fokus på uddannelse af FOA-ledergrupperne i omsorgs- og plejesektoren. Lederrollen skal defineres og udvikles, så den hele tiden lever op til samfundets omskiftelige behov og krav til dygtig ledelse. Lederne i omsorgs- og plejesektoren skal tildeles den fornødne kompetence og have det fornødne ansvar. Der skal investeres i opkvalificering af ledelse på alle niveauer. Lederne skal motiveres til at tage del i og inspirere til de værdidiskussioner, der skal finde sted på og imellem alle niveauer i den offentlige organisation. 3. Brancher og faglige netværk Samfundet og dets opgaver i forhold til borgerne er under konstant udvikling. Derfor er der behov for løbende at justere organisationen, så den passer til og kan rumme virkeligheden. Strukturen skal afspejle de behov, medarbejderne har i hverdagen, hvor omdrejningspunktet oftere er funktioner end faglige tilhørsforhold. Det fremtidsbillede, der tegner sig, er, at alle medarbejdere på samme arbejdsplads, uanset faglig baggrund, er medlemmer i den samme organisation. 15

16 Der skal derfor arbejdes med branchedannelse, der forener arbejdspladserne, går på tværs af fag, og på etablering af en struktur, der på langt sigt vil erstatte den traditionelle faggruppeopdeling. For at styrke fagligheden og dialogen medlemmerne imellem og derigennem også styrke sektoren med de nødvendige faglige inputs fra medlemmerne, skal der desuden satses på at skabe faglige netværk. De faglige netværk består af medlemmer, der arbejder indenfor det samme arbejdsområde. Formålene med netværkene er at fremme det kollegiale sammenhold. Og i netværket kan man bl.a. gennem afholdelse af kurser støtte hinanden i dygtiggørelse, hjælpe hinanden med at løse problemer af uddannelses- eller arbejdsmæssig art, støtte hinanden i personlig udvikling, kvalificere og inspirere hinanden til at deltage aktivt i såvel udvalgs- og nævnsarbejde som i den generelle politiske debat og dermed få indflydelse på udviklingen af omsorgsog plejesektoren. Der skal arbejdes på at etablere brancher med udgangspunkt i arbejdspladsens samlede behov og på tværs af faggrupper. Der skal udarbejdes informationsmateriale, der skal sikre kendskabet til og forståelsen af de visioner for og opbygning af brancher. Der skal med støtte fra Social- og sundhedssektoren etableres faglige netværk. 16

17 Der skal afholdes kurser om netværksarbejde. De faglige netværk skal opkvalificere organisationen ved at stille deres faglighed til rådighed ved udvalgsarbejde og udvikling af kurser for medlemmerne. Som grundlag for arbejdet med de nye fællesskaber, skal der udarbejdes sektorspecifikke rammeaftaler, der er tilpasset de specielle udfordringer og forhold indenfor sygehusvæsenet. Rammeaftalerne skal kombineres, når de bruges lokalt, så de gensidigt understøtter hinanden. 4. Forebyggelse og sundhed Forebyggelse og sundhed har alt for længe kun været den enkeltes eget ansvar. Denne ansvarsfordeling er ikke hensigtsmæssig, hvilket kan aflæses i statistikker, der taler om lav gennemsnitlig levealder og stor sygelighed ikke mindst blandt medlemmer i Social- og sundhedssektoren. Forebyggelse og sundhedsfremme rettet på modtagerne af de offentlige ydelser har heller ikke været prioriteret. Skal den uheldige udvikling i danskernes generelle sundhed vendes, kræver det, at der fokuseres på at skabe sunde arbejdspladser, der ikke nedslider mennesker eller gør dem syge. Og man skal benytte sig af, at de medarbejdere, der er tæt på modtagerne af de offentlige ydelser også har en mulighed for at bringe forebyggelse og sundhed ud til folk. 17

18 Oprustning af forebyggelse og sundhed kræver faglig oprustning af de medarbejdere, der skal varetage den nye opgave. Arbejdspladserne skal udvikles, så arbejdet ikke nedslider eller gør den enkelte medarbejder syg. Der skal fokuseres på at ruste medarbejderne til at bringe sundhed og forebyggelse ud i omsorgen og plejen via uddannelse og kurser. 18

19 5. Tillidsrepræsentantens rolle I et samfund, der ikke mindst på Social- og sundhedsområdet er i rivende udvikling, ændrer tillidsrepræsentantens rolle og opgaver sig meget hurtigt. Kravene i går er ikke de samme, som dem der stilles i morgen. Tillidsrepræsentanterne skal klædes på til at agere i denne brogede virkelighed, der bl.a. indebærer: At selve organiseringen af arbejdet med udliciteringer og andre tiltag er blevet mere nuanceret og meget forskellig fra kommune til kommune og fra amt til amt. At nye decentrale lønforhandlinger stiller større krav til tillidsrepræsentanten. At nye borgere og nye omsorgs- og plejeopgaver hele tiden kommer til. Det er en udvikling de tillidsvalgte ikke kan bære og præge alene, og det betyder at der er stigende behov for opmærksomhed og medspil fra kolleger og FOA-ledere. Selvom tillids- og sikkerhedsrepræsentantfunktionen skal bibeholdes og udvikles til at rumme de nye udfordringer, skal selve funktionen have flere tangenter at spille på. Det samfund, vi lever i, er så dynamisk, at det kræver både aktivt med- og modspil fra hver enkelt medarbejder, der hver især har forpligtelsen til at være med til at udvikle sin egen arbejdsplads både inden for egen faggruppe og på tværs af fagene. 19

20 Tillidsrepræsentanten får i fremtiden en central rolle, når det gælder formidling af de politiske visioner mellem medlemmer og organisation: Tillidsrepræsentanterne skal styrkes i personlig og faglig udvikling. Der skal ske en styrkelse af kontinuiteten og kontakten mellem tillidsrepræsentanten og medlemmerne og mellem tillidsrepræsentanten og det centrale niveau. Der skal udvikles materiale, der kan bære dette daglige arbejde igennem. 6. Velfærdens etik Med 250 millioner menneskelige kontakter om året alene på ældreområdet har Social- og sundhedssektorens medlemmer en meget bred berøring med danskerne. Derfor har netop Social- og sundhedssektorens ca medlemmer en særlig viden og dermed også et særligt ansvar for at være med til at præge samfundets udvikling i den rigtige menneskelige retning. Den tætte kontakt og de åbne øjne forpligter til at være med til at sætte menneskearbejdet øverst på politikernes dagsorden. Denne forpligtelse indebærer bl.a., at gøre opmærksom på udækkede behov og uhensigtsmæssige prioriteringer og beslutninger i Social- og sundhedssystemet, men også selv at være med til at synliggøre og værdisætte det store arbejde, som udføres af de mange hænder i omsorgs- og plejesektoren. Ved at tage sin opgave som systemets vagthunde på de yderste poster alvorligt, kan Social- og sundhedssektorens medlemmer præge samfundet i en hensigtsmæssig retning. Som talerør for de svageste i samfundet har omsorgs- og plejepersonalet en vigtig stemme. Den skal styrkes. Den skal høres. 20

21 Lokale afdelinger skal gears til at deltage i mediedebatterne. Dialogen med andre faggrupper og brugerorganisationer skal styrkes. Medlemmerne skal fagligt og personligt klædes på til at bidrage til den politiske diskussion lokalt og centralt. Medlemmerne skal styrkes til aktiv deltagelse i udvikling af den offentlige organisation. Tillidsrepræsentanterne skal styrkes til at indtage en central rolle som inspirator i denne debat. 7. Image Problemer og potentialer i omsorgs- og plejesektoren skal gøres mere synlige, hvis opgaverne fremover skal løses tilfredsstillende, og hvis de medarbejdere, der skal udføre arbejdet skal have den fornødne arbejdsglæde og et reelt fagligt rum med mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt. At sætte fokus på sektorens image både i forhold til politikere, borgere og kommende medarbejdere er således en vigtig arbejdsopgave. Et godt image kræver politikere på kommunalt, amtsligt og statsligt plan der har et større reelt kendskab til opgavernes omfang og konsekvenserne af de beslutninger, der træffes, end det er tilfældet i dag. Og fokus skal vinkles, så det ikke alene er opgavernes art, men også den måde, hvorpå de udføres, der er i centrum. Dette arbejde med at formulere det etiske grundlag for arbejdet i omsorgs- og plejesektoren skal foregå i dialog med såvel politikere som ledere. Muligheden for faglig fordybelse, faglig identitet og troværdighed vil til gengæld gøre arbejdspladserne og uddannelserne mere attraktive og kunne tiltrække de nye medarbejdere, sektoren har så hårdt brug for. 21

22 Problemer og potentialer i omsorgs- og plejesektoren ikke mindst inden for ældreområdet skal synliggøres i dialog med borgere, medarbejdere og beslutningstagere. Der skal arbejdes med formulering af etiske principper for omsorg og pleje såvel internt som i samarbejde med andre organisationer, politikere og ledere. 22

23 23

24 profil2002 "Social- og sundhedssektorens handleplan er blevet til i et tæt samarbejde med de lokale sektorformænd og repræsentanter for de faglige udvalg i forbindelse med en række temadage og socialog sundhedssektorens årsmøde Handleplanen er sektorens arbejdsgrundlag frem til næste handleplan, der udarbejdes på grundlag af de mål og værdier kongressen 2004 vedtager." Forbundet af Offentligt Ansatte

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden Social- og sundhedsassistenterne F O A F A G O G A R B E J D E Helheden Helheden Fremtidens social- og sundhedsassistenter er udgivet af Social- og Sundhedssektoren august 2002 Redaktion Sektorformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Fremtidsbilleder. - i bakspejlet. Noget uventet er det blevet aktuelt at udarbejde dette. Årsmøde i Social- og sundhedssektoren 24.

Fremtidsbilleder. - i bakspejlet. Noget uventet er det blevet aktuelt at udarbejde dette. Årsmøde i Social- og sundhedssektoren 24. F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Fremtidsbilleder Årsmøde i Social- og sundhedssektoren 24. september 2003 Nu med tillæg fra årsmødet - i bakspejlet Noget uventet er det blevet aktuelt

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Faggruppen for Ledere og mellemledere

Faggruppen for Ledere og mellemledere Faggruppen for Ledere og mellemledere Dag 1. Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Velkomst v. Conni Kraul. Præsentation af deltagerne i gruppen. 2. Valg af ordstyrer og referent Rosa Demuth er

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Faggruppelandsmøde. Nyborg Strand Maj 2015

Faggruppelandsmøde. Nyborg Strand Maj 2015 Faggruppelandsmøde Nyborg Strand Maj 2015 Faggrupper Neurofysiologiassistenter Tilsynsførende assistenter Ledende servicepersonale Portører Sygehjælpere Plejere Handicaphjælpere Ledere/mellemledere Social

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA

FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA FOA i fremtiden F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA 2 Hele fagbevægelsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Tema for Kongres 2016 Et bæredygtigt sundhedsvæsen Væsentlige forudsætninger for, at vi som mennesker er sunde og livsduelige, er, at vi har mulighed for at kunne tænke og reflektere, og at andre ser vores

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 2/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl. 08.30 i mødelokale 206, Østerport

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere