Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer"

Transkript

1 Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling Forår/sommer 2012 Udarbejdet af: Camilla Celander Rosenvang Kirsten Thorup Laursen Vejleder: Carsten Munk-Hansen Titelblad 0

2 Titelblad Type: Uddannelse: Uddannelsessted: Fag: Emne og titel: Engelsk titel: Forfattere: Vejleder: Obligatorisk specialeafhandling Kandidatuddannelsen i jura Aalborg Universitet Forsikringsret Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Safety regulations in general insurances the concept of safety regulations within insurance law, the delimitation to objective disclamations of responsibility and a comparative analysis towards Norwegian law Camilla Celander Rosenvang og Kirsten Thorup Laursen Carsten Munk-Hansen Afleveret: 16. maj 2012 Camilla Celander Rosenvang Kirsten Thorup Laursen

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afgrænsning Disposition for afhandlingen Metode Retsdogmatik Relevante retskilder Forsikringsaftaleloven Praksis Historik Det forsikringsretlige univers Sikkerhedsforholdsregler i Danmark Generelt om sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring Typer af sikkerhedsforholdsregler Sikkerhedsforholdsregler ved tyveri Sikkerhedsforholdsregler vedrørende vedligeholdelse Sikkerhedsforholdsregler der følger af love, offentlige forskrifter eller krav om indhentelse af offentlige tilladelser Sikkerhedsforholdsregler der henviser til vejledninger for bestemte områder Sammenfattende om typer af sikkerhedsforholdsregler Retsvirkninger af overtrædelse af en sikkerhedsforholdsregel Den objektive vurdering Forsætlig og uagtsom overtrædelse Årsagssammenhæng Bevisbyrde Identifikation Forsikringsselskabets reklamationspligt Sammenfattende om sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring Sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser Betydningen af sondringen Forsikringsaftaleloven om sondringen mellem sikkerhedsforholdsregler og objektive ansvarsfraskrivelser Sondringen mellem sikkerhedsforholdsregler og objektive ansvarsfraskrivelser i praksis... 38

4 Klausuler i autoforsikringer om startspærrer Vilkår om aflåsning mod tyveri i familieforsikringer Vilkår om undersøgelse forud for gravearbejde Vilkår om lovlig anvendelse af motorkøretøjer Vilkår om kørsel uden vand eller olie Litteraturen om sondringen samt kriterier for at sondre mellem objektive ansvarsfraskrivelser og sikkerhedsforholdsregler Sammenfattende om sondringen mellem sikkerhedsforholdsregler og objektive ansvarsfraskrivelser Sikkerhedsforholdsregler i Norge Det norske retssystem Den norske definition af sikkerhedsforholdsregler Hovedbestemmelsen om sikkerhedsforholdsregler Sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser Retsvirkning af brud på sikkerhedsforholdsregler Sammenfattende om sikkerhedsforholdsregler i Norge Komparativ analyse mellem Danmark og Norge Konklusion Summary in English Litteraturliste Bøger Tidsskrifter, artikler og elektronisk litteratur Lovforslag, udtalelser, betænkninger og vejledninger Ankenævnspraksis Dansk ankenævnspraksis Norsk ankenævnspraksis Domme Danske domstole Norske domstole Bilag... 85

5 1. Indledning Denne afhandling tager sit afsæt indenfor det forsikringsretlige felt, nærmere bestemt omhandler den det forsikringsretlige begreb sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer. Forsikringer går i sin enkelthed ud på, at den risiko enkelte personer er udsat for, fordeles mellem et større antal personer, således at de alle deler den samme risiko. Denne forsikringstankegang har været kendt i flere årtusinder, og fremgår blandt andet af babylonske håndskrifter fra år 2000 før Kristi fødsel 1. Forsikringsaftaleloven stammer helt tilbage fra 1930, og de første initiativer til loven blev endog taget endnu tidligere. Det var nemlig allerede i 1901, at der i Norden blev afholdt et Nordisk Møde mellem de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Danmark. Mødet blev afholdt på baggrund af et udbredt ønske om ensartede regler på det forsikringsretlige område. Noget der da også lykkedes 30 år senere, og disse regler gør sig i det væsentligste stadigt gældende. Kendetegnende for forsikringsaftaleloven kan det nævnes, at der i det store og hele er aftalefrihed, hvorfor loven ofte omtales som en special-aftalelov med to kontraherende parter. En køber, en forsikringstager, på den ene side og en sælger, et forsikringsselskab, på den anden side. Produktet er her en forsikringsaftale, der er indgået på en række vilkår, som alle er opstået ved større eller mindre grad af forhandling. Aftalefriheden i forsikringsaftaleloven suppleres dog af en række forbrugerpræceptive regler, hvor der ikke vil kunne indgås en aftale indeholdende vilkår, som stiller forsikringstageren ringere, end hvad der følger af lovens ordlyd. Der må således ikke indgås aftaler, der er til dennes ugunst. Den danske retsregel om sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer findes i forsikringsaftalelovens 51, som siger, at en sikkerhedsforholdsregel er et pålæg, og altså et vilkår om noget, der skal iagttages for at forebygge eller formindske skadens omfang, men derudover er der ikke en nærmere definition af begrebet. Forsikringsaftaleloven opstiller ikke grænser for, hvor meget eller hvor lidt et forsikringsselskab kan kræve af sikkerhedsforholdsregler. Der opstilles dog en række forudgående krav. Dette være sig eksempelvis, at vilkåret om en sikkerhedsforholdsregel skal være indgået inden forsikringsaftalens endelige indgåelse. Sikkerhedsforholdsregler er særligt interessante, idet de åbner mulighed for, at forsikringsselskabet ved en forsikringsbegivenheds indtræden bliver helt eller delvis fri for ansvar. Udover de ovennævnte forudgående krav om, at sikkerhedsforholdsregel skal være indgået inden aftalens 1 Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s. 7 1

6 indgåelse, er der efter den objektive vurdering af en sikkerhedsforholdsregels overtrædelse også krav om, at overtrædelsen er sket ved udvisning af en uagtsomhed fra forsikringstagerens side, ligesom der skal være årsagssammenhæng mellem sikkerhedsforholdsreglens overtrædelse og forsikringsbegivenhedens indtræden. Et område, der nært knytter sig til sikkerhedsforholdsregler, er området for objektive ansvarsfraskrivelser. Sådanne ansvarsfraskrivelser er ikke nævnt i forsikringsaftaleloven, men det må følge af den formueretlige grundsætning om aftalefrihed, at der med gyldighed kan indgås aftaler om sådanne. Området for sondringen mellem de objektive ansvarsfraskrivelser og sikkerhedsforholdsregler har jævnligt været berørt i praksis og betegnet som vanskeligt, og det vil derfor også blive belyst i denne afhandling. Målet med afhandlingen er i sagens natur at belyse, hvad der forstås ved begrebet en sikkerhedsforholdsregel, ligesom afhandlingen vil omhandle sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser, da dette er et særligt centralt emne ved beskæftigelse med sikkerhedsforholdsregler. Derudover vil afhandlingen foretage en komparativ analyse til den norske retsregel på området for sikkerhedsforholdsregler, idet denne har samme indholdsmæssige betydning, som det er tilfældet med den danske regel, men siden 1989 har indeholdt en definition af, hvad der skal forstås ved en sikkerhedsforholdsregel. Denne definition blev indsat efter længere tids uklarhed på området, men på trods af at der i praksis fra henholdsvis de danske domstole og Ankenævnet for Forsikring har været uklarhed på området, har der i Danmark ikke været udtrykt et behov for at indsætte lignende definition. Der vil blive vurderet på norsk retspraksis og sammenholdt med den danske praksis for at kunne konkludere på, hvad der kan siges at fungere bedst om noget Afgrænsning I denne afgrænsning vil der være en gennemgang af de områder, der knytter sig nært til området for sikkerhedsforholdsregler, men som alligevel falder udenfor dette speciale i forsøget på at holde specialets fokus. Specialet omhandler som nævnt sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer, hvorfor reglen i forsikringsaftalelovens 124 om sikkerhedsforholdsregler i syge- og ulykkesforsikringer ikke vil blive belyst. Forsikringsaftalelovens 124 har i langt de fleste tilfælde også mere karakter af en 2

7 redningsforanstaltning, idet det som oftest er noget, der skal iagttages efter en forsikringsbegivenheds indtræden. I relation hertil må det nævnes, at sikkerhedsforholdsregler læner sig op af regler om henholdsvis fareforøgelse i forsikringsaftalelovens og redningsforanstaltninger i Reglerne herom vil ikke blive belyst i specialet. Der afgrænses ydermere fra andre steder i forsikringsaftaleloven, hvor der henvises til sikkerhedsforholdsregler. Herunder reglen i forsikringsaftalelovens 87, stk. 2, som omhandler det forhold, at en sikkerhedsforholdsregel kun kan påberåbes overfor en panthaver, såfremt denne selv har været skyld i den manglende overholdelse af sikkerhedsforholdsreglen Disposition for afhandlingen I dette afsnit vil der for overskuelighedens skyld være en kort gennemgang af dispositionen for afhandlingen. Som en afslutning på dette første kapitel vil der nedenfor være en gennemgang af den i afhandlingen anvendte juridiske metode. Dernæst vil kapitel 2 omhandle den historiske baggrund for forsikringer, og dernæst vil kapitel 3 omhandle det forsikringsretlige univers for at kortlægge området for forsikringsretten, tankegangen bag forsikringer og den anvendte terminologi for retsområdet, idet disse er nødvendige for at få overblikket over, hvor sikkerhedsforholdsregler befinder sig i det forsikringsretlige univers. I kapitel 4 vil området for sikkerhedsforholdsregler i Danmark blive belyst, herunder generelt om sikkerhedsforholdsregler, typer af sikkerhedsforholdsregler samt retsvirkninger af en sikkerhedsforholdsregels overtrædelse. Derudover vil sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser blive belyst. Kapitel 5 vil omhandle sikkerhedsforholdsregler i Norge, som vil blive belyst efter samme fremgangsmåde, som det er tilfældet med sikkerhedsforholdsregler i Danmark. I kapitel 6 vil de to retsområder blive sammenholdt med hinanden, hvorefter kapitel 7 vil indeholde specialeafhandlingens konklusion. Afslutningsvist vil der i kapitel 8 være et engelsk resumé af afhandlingen, og kapitel 9 vil indeholde den for afhandlingen anvendte litteratur og praksis. 3

8 1.3. Metode Herunder vil der blive redegjort for den i specialet anvendte metode. Der er foretaget en inddeling i retsdogmatikken, relevante retskilder, forsikringsaftaleloven og retspraksis Retsdogmatik For at opnå målet med afhandlingen er det en nødvendighed at beskrive gældende ret på området for sikkerhedsforholdsregler. Dette gøres for at give det rette vidensgrundlag til anvendelse for belysningen af området for sikkerhedsforholdsregler til videre brug for sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser og sikkerhedsforholdsregler i Norge. Der anvendes dermed en klassisk retsdogmatisk metode, hvor gældende ret beskrives og analyseres 2. Sikkerhedsforholdsregler er behandlet i litteraturen, men afgrænsningen til objektive ansvarsfraskrivelser er sjældent blevet behandlet i dybden, idet flere lærebogsforfattere med videre blot anfører, at der her er tale om et vanskeligt emne. Der anvendes den allerede foreliggende litteratur på området, som vil blive anvendt og vurderet kritisk og sammenholdt med praksis. Litteraturen vil dermed også blive anvendt med et vist forbehold, da det jo naturligvis er forskelligt, hvilken holdning der skinner igennem, alt efter hvem der har været forfatter til litteraturen. Her kan det eksempelvis bemærkes, at lærebogen Dansk Forsikringsret er skrevet af Henning Jønsson, der er direktør for Ankenævnet for Forsikring, hvilket må formodes at have været en medvirkende faktor til overvægten af ankenævnspraksis i denne bog. Dernæst vil der i afhandlingen blive lavet en komparativ analyse af retsområdet for sikkerhedsforholdsregler i Danmark i forhold til de norske regler og praksis på området. Dette kan ses som en videreudvikling af retsdogmatikken, da det er en beskrivelse af gældende ret tilført et komparativt element. Afslutningsvist vil der blandt andet blive konkluderet ud fra en retspolitisk vinkel. Dette gøres, fordi det ønskes at holde resultatet af praksis om gældende ret fra Danmark op mod gældende ret fra Norge. Når reglerne og praksis vurderes i forhold til hinanden, vil det være muligt at komme med en vurdering af, hvad der eventuelt fungerer bedst (hvis noget), og hvad der eventuelt kan gøres anderledes i Danmark. Der afholdes dog fra en egentlig de lege ferenda betragtning. 2 Wegener: Juridisk metode, s. 51 4

9 Relevante retskilder Med retskilder forstås samtlige faktorer, som i forbindelse med afgørelsen af konkrete retsspørgsmål øver indflydelse på de retsanvendende myndigheder ved valget af de regler, som anvendes ved afgørelsen af konkrete retlige spørgsmål 3. Selve retskildelæren angiver normerne for, hvordan faktorerne udvælges, og hvordan det udvalgte fortolkes, når gældende ret skal defineres. Generelt for retsdogmatikkens lære består retskilderne overordnet af lovgivning, præjudikater, retssædvaner og forholdets natur. Som udgangspunkt er der ikke nogen rangorden herimellem, idet de alle indgår i en samlet vurdering, og deres værdi afhænger af denne vurdering og vægtning i forhold til andre retskilder Forsikringsaftaleloven I overensstemmelse med den retsdogmatiske metode anvendes forarbejderne til den oprindelige forsikringsaftalelov fra Dette gøres for at vurdere, hvad der har været tankerne bag forsikringsaftalelovens 51, således at det i analysen kan vurderes, hvorvidt praksis er overensstemmende med formålet og tankerne bag bestemmelsen. Bestemmelsen om sikkerhedsforholdsregler har ikke været ændret siden vedtagelsen af den oprindelige forsikringsaftalelov, og det er derfor med varsomhed, at forarbejderne anvendes. Derfor er det nødvendigt at lægge vægt på Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, da denne viser nutidige overvejelser om området for sikkerhedsforholdsregler fra lovgivningsmagten. For at bidrage til en total forståelse af området, vil forsikringsaftaleloven med kommentarer og Karnovs noter til forsikringsaftaleloven ligeledes blive anvendt Praksis For at anvende retsdogmatikken fuldt ud, anvendes desuden praksis for at beskrive gældende ret, herunder både domstolspraksis og praksis fra Ankenævnet for Forsikring. Retspraksis har stor betydning for området, fordi der i høj grad både er tale om individuelle aftaler imellem forsikringsselskaberne og forsikringstagerne, og samtidigt er området præget af standardaftaler, hvorved 3 Wegener: Juridisk metode, s. 5 4 Evald: Retskilderne og den juridiske metode, s. 2 5

10 retspraksis er nødvendig for at få overblik over retstilstanden. Der vil især blive lagt vægt på domstolspraksis på grund af dennes præjudikatværdi i forhold til praksis fra Ankenævnet for Forsikring. En afgørelses præjudikatværdi påvirkes af forskellige faktorer herunder blandt andet af, hvornår afgørelsen er afsagt, hvorledes sagen er forelagt domstolene. Dette særligt på baggrund af, at domstolene følger den såkaldte forhandlingsmaksime, jf. retsplejelovens 338 og 344. I forhold til præjudikatværdien har det ligeledes betydning, hvilken instans der har truffet afgørelse i den pågældende sag 5. Afgørelserne fra Ankenævnet for Forsikring kan ankes til domstolene. Ankenævnet for Forsikring er et godkendt privat klagenævn, som behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold over forsikringsselskaber, der er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring 6. Ankenævnet for Forsikring er sammensat af parter på henholdsvis forsikringstagerens og forsikringsselskabets side, og må derfor betragtes som et uvildigt organ, hvorved afgørelserne kan anvendes som objektive og som belysende for retstilstanden. Dette understøttes endvidere af, at nævnets formand enten er en landsdommer eller højesteretsdommer. Afgørelserne har stor betydning for denne afhandling, fordi der er mange afgørelser vedrørende sikkerhedsforholdsregler, og det vil derfor bidrage til at skabe et korrekt billede af praksis og dermed gældende ret på området for sikkerhedsforholdsregler. 5 Wegener: Juridisk metode, s

11 2. Historik Der er set eksempler på forsikringer helt tilbage til omkring år 2000 f.kr., hvor babyloniske håndskrifter har vist, at datidens karavaner ofte traf aftale om, at de alle i fællesskab skulle bære det tab, der opstod, hvis en enkelt af dem blev udplyndret 7. Her ses allerede det grundlæggende ved forsikring: At den risiko, en enkelt person er udsat for, fordeles mellem et større antal personer, hvorved alle er udsat for samme form for risiko 8. I Danmark findes de ældste kendte beviser om forekomsten af forsikringer i den skånske landskabslov. De første egentlige forsikringer drejede sig dog om søassurance, brandforsikring og visse former for personforsikringer 9. Med Christian 6. s underskrift den 26. januar 1731 blev princippet om en brandassurancekasse grundlagt, således at husejere i fremtiden kunne sikre deres og långiveres interesse ved at tegne indskud i Kjøbenhavns Brandforsikring. De skulle ligeledes betale en årlig forsikringspræmie og betale for brandsyn med jævne mellemrum. Den første forsikring blev tegnet d. 9. oktober Allerede her sås begyndelsen til vor tids bestemmelse om sikkerhedsforholdsregler, eftersom det var en betingelse, at der blev betalt for brandsyn med jævne mellemrum, formentlig på grund af den præventive effekt. I 1901 begyndte et samarbejde imellem Danmark, Norge og Sverige. Samarbejdet handlede om under hvilke rammer, den fælles civillovgivning skulle fortsætte. Under samarbejdet blev forsikringsaftaler et af de emner, som det blev besluttet skulle være til genstand for en overensstemmelse i de tre riger. I november 1909 mødtes repræsentanter fra de tre lande på en konference i Stockholm, og også denne gang var det for at diskutere samarbejdet. Det samme var tilfældet i 1915, og herefter gik den norske regering i gang med det lovforberedende arbejde, som lå færdigt i Finland sluttede sig til samarbejdet om forsikringsaftaleloven i Der kom et foreløbigt udkast til en fællesforsikringsaftalelov i 1921, som blev sendt ud til forsikringsforeningerne i de fire lande. I løbet af 1922 kom der i de fire lande talrige input til alle områder af forsikringsretten, og det blev kommissionernes opgave i de fire lande at gennemgå de indkomne forslag og stå for indarbejdelsen, hvilket de brugte den følgende tid på Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s.7 8 Lyngsø: Kort og godt om privat forsikring, s. 8 9 Feldbæk: Drømmen om tryghed, s Feldbæk: Drømmen om tryghed, s Udkast til forsikringsaftaleloven: KBET 1925.T1, s Udkast til forsikringsaftaleloven: KBET 1925.T1, s Udkast til forsikringsaftaleloven: KBET 1925.T1, s. 2 7

12 I november 1924 blev det endelige udkast vedtaget. I udkastet var der i 51 en regel om sikkerhedsforholdsregler, som stort set minder om den bestemmelse, der kendes fra i dag. Den eneste forskel består i, at forsikringsaftalelovens 51 ikke længere har den daværende stk. 2, som fremgår nedenfor. Forsikringsaftalelovens 51, stk. 2 fra 1930: Vidner Undladelsen af at efterkomme Forskrifterne om en forsømmelighed, som lader befrygte, at Forskriften også i Fremtiden vil blive overtraadt, eller er der i øvrigt Grund til at befrygte, at nye Overtrædelser vil finde Sted, kan Selskabet opsige Aftale med en Uges varsel. Den daværende stk. 2 blev taget ud af den danske forsikringsaftalelov ved lov om ændring af lov om forsikringsaftaler, lov om erstatningsansvar og lov om kreditaftaler i 2003, og herefter blev det daværende stk. 3 indsat som nyt stk. 2, og bestemmelsen blev hermed, som den kendes i dag. Begrundelsen fra Justitsministeriet for at fjerne stk. 2 var, at den ikke anvendtes i praksis 14. Det norske justitsdepartementet udtalte i forarbejderne til den norske forsikringsaftalelov i 1930, at både den danske og svenske lov om forsikringsaftaler i det væsentligste mindede om den norske. Dengang var ligheden heller ikke til at tage fejl af på området for sikkerhedsforholdsregler, idet alle landenes 51 omhandlede sikkerhedsforholdsregler med tre tilhørende stykker, der mindede om hinanden både formelt og materielt. Først i 1989 følte Norge et behov for at gå egne veje, da de følte, der var et behov for at definere sikkerhedsforholdsregler i forsikringsaftaleloven i et forsøg på at hjælpe domstolene i deres vurdering af, hvad der var henholdsvis objektive ansvarsfraskrivelser og sikkerhedsforholdsregler 15. Det danske forsikringsaftalelovsudvalg overvejede, om der ligeledes brude ske ændringer eller præciseringer i det danske regelsæt for sikkerhedsforholdsregler. Udvalget kom dog frem til, at der ikke, efter deres opfattelse, var vist et behov i praksis for at ændre heri. Forsikringsaftalelovsudvalget mente, at området for sikkerhedsforholdsregler var udtryk for en passende balance imellem forsikringstageren og forsikringsselskabet. Udvalget mente, at det fortsat var domstolene og Ankenævnet for Forsikrings opgave at præcisere begrebet og dennes grænse til andre begreber Lovforslag L 169 fremsat d. 26. februar 2003 til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler, lov om erstatningsansvar og lov om kreditaftaler 15 Norges Offentlige Utredninger 1987: 24, s Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, kap. 12 8

13 3. Det forsikringsretlige univers For overblikkets skyld vil der i dette afsnit være en kort introduktion til de væsentligste begreber i forsikringsretten, idet disse bidrager til forståelsen for pålæggelsen af sikkerhedsforholdsregler og hvilken betydning, de har i forhold til aftalen imellem en forsikringstager og et forsikringsselskab. Når der er tale om sikkerhedsforholdsregler, vil disse være at finde i forsikringsaftalen, herunder i enten forsikringsbetingelserne eller forsikringspolicen. Der findes ingen definition af forsikringsaftaler i forsikringsaftaleloven, da det i forarbejderne til loven formodedes, at en sådan begrebsbestemmelse i lovform ville være vanskeligt og få begrebet til at miste sin elasticitet 17. Den forsikringsretlige teori definerer dog normalt en forsikringsaftale som en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, der beregnes statistisk på grundlag af fordelingen af denne risiko på en flerhed af forsikringer 18. Når et forsikringsselskab skal overtage en økonomisk risiko for en eventuel skade for en forsikringstager, skal selskabet have tilvejebragt nogle oplysninger for at kunne vurdere den risiko, de tegner forsikringen for, de såkaldte risikooplysninger. Disse risikooplysninger gives sædvanligvis i forsikringsbegæringen, som er en standardformular, der indeholder en række oplysninger til forsikringstageren udarbejdet af selskabet 19. Når forsikringsselskabet antager forsikringen ved at acceptere forsikringsbegæringen, som betragtes som et tilbud, udsendes en forsikringspolice til forsikringstageren. Normalt indeholder dette to dokumenter, hvilket er forsikringspolicen og forsikringsvilkårene. Forsikringspolicen indeholder oplysninger om forsikringssum, forsikringstagerens navn, den sikrede personkreds og eventuelt også individuelle klausuler. Forsikringsvilkårene indeholder derimod de almindelige aftalevilkår. På denne måde kommer en forsikringskontrakt ofte til at bestå af en begæring, en police og forsikringsvilkårene 20. Der ses både eksempler i forsikringsbetingelser og policer på såkaldte ansvarsbærende bestemmelser og ansvarsfraskrivende bestemmelser. Ansvarsbærende bestemmelser kan betegnes som en positiv afgrænsning af selskabets risiko, hvilket vil sige en oplysning om, hvad forsikringen dækker. På den anden side er objektive ansvarsfraskrivelser en klausul, der indeholder en negativ an- 17 Udkast til forsikringsaftaleloven: KBET.1925.T1, s Sørensen: Forsikringsret, s Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Sørensen: Forsikringsret, s. 78 9

14 givelse af forsikringsselskabets dækning og altså en negativ afgrænsning af selskabets risiko. Selskabet har ret til i aftalen at foretage en afgræsning af dets løfte om dækning af bestemte risici. Selskabet har på samme måde ret til at indsætte nogle forudsætninger for sin dækning i aftalen. Hermed er der tale om en subjektiv klausul afgrænset over for den objektive klausul vedrørende ansvarsfraskrivelser. Disse subjektive klausuler kendes som sikkerhedsforholdsregler 21. Sikkerhedsforholdsregler begrænser ofte forsikringstagerens handlefrihed og kan på denne måde siges at gøre selve forsikringen mindre værd for denne. Forholdet har dog været betegnet som en rimelig balance i forhold til hensynet til forsikringsselskabet, som på denne måde kan stille krav om overholdelse af bestemte forholdsregler for at mindske risikoen for skader og på den anden side hensynet til forsikringstageren, således denne ikke ved den mindste overtrædelse af en sikkerhedsforholdsregel mister sin mulighed for at få erstatning 22. Ved siden af denne aftalebalance imellem parterne i en forsikringsaftale ses også hensynet til samfundet og dettes ønskes om at mindske risikoen for skader, således sikkerhedsforholdsregler kan siges at fungere som et præventivt instrument i det forsikringsretlige univers. 21 Jønsson og Kjærgaard: Dansk forsikringsret, s Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, kap

15 4. Sikkerhedsforholdsregler i Danmark Herunder vil området for sikkerhedsforholdsregler i Danmark blive belyst. Som bekendt findes bestemmelsen om sikkerhedsforholdsregler i forsikringsaftalelovens 51, og det er derfor denne, der vil danne baggrund for dette kapitel. I dette kapitel vil der i først være en gennemgang af det generelt gældende for sikkerhedsforholdsregler, dernæst området for skadesforsikringer, de forskellige typer af sikkerhedsforholdsregler, retsvirkningerne når en sikkerhedsforholdsregel er overtrådt og herefter identifikation og opsigelse. Endelig vil sondringen imellem sikkerhedsforholdsregler og objektive ansvarsfraskrivelser blive behandlet. For den videre fremstilling skal det bemærkes, at der i det følgende ved begrebet en forsikringstager forstås den person, der har indgået en forsikringsaftale med forsikringsselskabet, jf. forsikringsaftalelovens 2, stk. 2. Herudover forstås der ved betegnelsen sikrede den person, der ved en forsikringsbegivenheds indtræden, har krav på forsikringsydelsen. I forbindelse med belysningen af sikkerhedsforholdsregler vil det oftest være forsikringstageren, der er tale om, men idet der ved for eksempel en familieforsikring kan være tale om en hel familie og eventuelt husholderske vil sikrede i sådanne situationer være den mest korrekte betegnelse Generelt om sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Ved en forsikringsaftale om skadesforsikring forstås en forsikringsaftale, hvorefter selskabet kun skal erlægge forsikringsydelsen, når forsikringstageren har lidt skade, der kan måles i penge 24. Det er ofte bestemt i forsikringsvilkår, at der skal iagttages visse forholdsregler til forebyggelse eller formindskelse af forsikringsbegivenheden eller skadens omfang. Ofte stødes der i litteraturen på udtrykket sikkerhedsforskrifter, der er udtryk for samme begreb 25. Den omstændighed, at en forsikring giver forsikringstageren mulighed for at kræve erstatning, såfremt han kommer ud for en skade, kan tænkes at gøre den pågældende mindre interesseret i at undgå skade. På den anden side kan forsikringer have en præventiv og skadesforebyggende effekt, såfremt der eksempelvis udstedes vejledninger med det formål at undgå skade, hvilket i høj grad kendetegner sikkerhedsforholdsregler Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, kap Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s

16 Sikkerhedsforholdsregler begrænser forsikringstagerens handlefrihed og er med til at gøre forsikringen mindre værd for forsikringstageren. Dette er tilfældet, fordi forsikringstageren bliver pålagt en bestemt handlemåde fra forsikringsselskabet, såfremt han fortsat ønsker forsikringsdækning. Dette ses særligt ved sikkerhedsforholdsregler i brandforsikringer, hvor det for eksempel kan bestemmes, at der skal holdes nattevagt 27. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke i forsikringsaftaleloven findes grænser for, hvad forsikringsselskabet kan kræve af sikkerhedsforholdsregler. Der er dog i litteraturen opstillet nogle formkrav der kan fungere som vejledning til hvad der kan kræves, før et forhold har retsvirkning som en sikkerhedsforholdsregel 28. Nemlig at der skal være tale om et bestemt forhold, det skal være optaget i vilkårene inden aftaleindgåelsen, og forholdsreglen skal enten sigte til at forebygge en forsikringsbegivenhed eller sigte til at formindske skadens omfang. Derudover er der regler om, hvilke virkninger der er knyttet til overtrædelse af bestemte sikkerhedsforholdsregler, eksempelvis forsikringsselskabets ansvarsfrihed Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring Det er ikke i lovens ordlyd i forsikringsaftalelovens 51 nærmere præciseret, hvad der forstås ved en sikkerhedsforholdsregel. Forsikringsaftalelovens udvalg overvejede som nævnt, om det skulle præciseres, hvad der skulle forstås med begrebet sikkerhedsforholdsregel, som det er gjort i Norge. Dette fandt udvalget dog ikke et behov for, da det mente, at det var muligt at læse retsstillingen vedrørende sikkerhedsforholdsregler ud fra praksis fra både domstolene og Ankenævnet for Forsikring, og der herved ikke var et problem vedrørende forståelsen af begrebet Jønsson og Kjærgaard: DanskForsikringsret, s jf. eksempelvis Sørensen: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, kap

17 Ordlyden af forsikringsaftalelovens 51 er: Forsikringsaftalelovens 51 Er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter. Stk. 2. Aftale, der går ud på i videre omfang end angivet at fritage selskabet for ansvar, når sådanne forskrifter overtrædes, er uden retsvirkning. Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at en sikkerhedsforholdsregel er et i aftalen optaget vilkår, der pålægger den sikrede med flere, at foretage eller undlade en handling, før forsikringsbegivenhedens indtræden for at forebygge denne eller begrænse skadens omfang. Med udgangspunkt i denne ordlyd opstiller den kommenterede forsikringsaftalelov samt anden litteratur på området ligeledes en række formkrav, som skal være opfyldt, før et vilkår kan godkendes som indeholdende en sikkerhedsforholdsregel 31. Det første formkrav er, at der skal være tale om en bestemt forholdsregel. Med dette forstås, at det for den sikrede klart og tydeligt skal være angivet, hvad det er, der skal undlades eller foretages 32. Det er acceptabelt at henvise til normer, vejledninger, regulativer med videre, som forsikringstageren allerede har kendskab til eller let har mulighed for at få kendskab til. Det er dog et generelt princip, at forsikringstageren skal kunne læse ud af forsikringsvilkårene, hvilken retsstilling denne har. Det må generelt antages, at der stilles store krav til klarheden af et vilkår, når koncipisten, her forsikringsselskabet, opretter vilkår, der formulerer sig ud af forsikringsaftalelovens præceptive regler. Da reglerne om sikkerhedsforholdsregler er præceptive, betyder det, at der konkret bør stilles store krav til klarheden Sørensen: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s Sørensen: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, s Sørensen: Forsikringsret, s

18 Det er altså ikke tilstrækkeligt, hvis der i forsikringsvilkårene er en uklar klausul om, at forsikringstageren skal gøre, hvad han kan for at undgå skade 34. Dette gøres klart i UfR /2Ø, som fremgår nedenfor. UfR /2Ø: Et forsikringsselskab havde forsikret en laksebestand hos en lakseopdrætter på blandt andet betingelse af, at bestanden til enhver tid skulle passes omhyggeligt. Ved et luseangreb led lakseopdrætteren et tab på 1,4 mio. kr. Med begrundelse i at der ikke var givet nærmere anvisninger, og da der ikke var påvist en norm for omhyggelig pasning, kunne policens bestemmelse ikke betragtes som en sikkerhedsforholdsregel, hvis tilsidesættelse medførte bortfald af erstatningspligten efter forsikringsaftalelovens 51. Landsrettens begrundelse skete på trods af, at forsikringsselskabet kort tid efter luseangrebet havde pålagt lakseopdrætteren forskellige bekæmpelsesforanstaltninger, som denne uagtsomt havde undladt at efterkomme med væsentlig skadeforøgelse til følge. Erstatningen nedsattes derfor skønsmæssigt til 1 millioner kr. Dommen illustrerer, at en sikkerhedsforholdsregel skal være til stede på tidspunktet for aftalens indgåelse, og senere pålæggelse af foranstaltninger ikke har nogen indvirkning på bedømmelsen af, om der er sket overtrædelse efter forsikringsaftalelovens 51. I overensstemmelse med klarhedskriteriet bliver klausuler i ejendomsforsikringer om, at forsikringen ikke dækker skader, hvis indtræden eller omfang er begrundet i, at de ikke opfylder de gældende byggeforskrifter, betragtet som værende sikkerhedsforholdsregler efter Sammenholdt med UfR /2Ø betyder dette altså, at det accepteres, at der henvises til gældende forskrifter indenfor et bestemt område uden selve reglen specificeres. Så længe en henvisning er konkret i forhold til området, der henvises til, må den anses som værende acceptabel, mens det ikke er tilstrækkeligt at henvise til eksempelvis omhyggelighed. Det skal dermed være muligt for en forsikringstager at have noget konkret at forholde sig til. Det andet formkrav angiver, at sikkerhedsforholdsreglen skal være optaget i vilkårene eller policen og altså være en integreret del af forsikringsaftalen. Med dette formkrav kan der sluttes modsætningsvist til, at selskabet ikke ensidigt kan meddele den sikrede forholdsregler, som denne er forpligtet til at rette sig efter Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, s Sørensen: Forsikringsret, s

19 Det tredje formkrav tilsiger, at der skal være tale om forholdsregler, som enten sigter til at forebygge en forsikringsbegivenhed eller sigter til at formindske skadens omfang. Tjener en bestemmelse ikke dette formål, er der ikke tale om en af 51 omhandlende sikkerhedsforholdsregel. Det er uden betydning, om forholdsreglen går ud på at pålægge den sikrede en pligt til at handle eller en pligt til at undlade at handle 37. Hertil kan nævnes kravet om, at sikkerhedsforholdsreglen angår omstændigheder forud for forsikringsbegivenhedens indtræden. Dette følger af det tredje formkrav om, at sikkerhedsforholdsreglen skal have en præventiv effekt og sigte til enten at forebygge eller formindske en skades omfang. Hermed falder vilkår, om at forsikringstageren skal anmelde tyveri til politiet, udenfor området, da dette vilkår angår forhold, der ligger efter forsikringsbegivenhedens indtræden, og nærmere er omfattet af forsikringsaftalelovens 52, der omhandler redningsforanstaltninger Typer af sikkerhedsforholdsregler For at give et indblik i hvor bredt et område sikkerhedsforholdsregler i forsikringsretten dækker over, vil der i dette afsnit blive givet eksempler fra praksis, hvor der er blevet statueret en sikkerhedsforholdsregel. Overordnet set og for overblikkets skyld er sikkerhedsforholdsreglerne på eget initiativ blevet inddelt i fire grupper, som favner størstedelen af praksis på området fra både domstolene og Ankenævnet for Forsikring. De nævnte typer er belysende for emnet, men skal ikke forstås som en udtømmende liste. Der er tale om henholdsvis 1) sikkerhedsforholdsregler om tyveri, 2) sikkerhedsforholdsregler vedrørende vedligeholdelse, 3) sikkerhedsforholdsregler der følger af love, offentlige forskrifter eller indhentelse af offentlige tilladelser og 4) sikkerhedsforholdsregler hvor der henvises til vejledninger for bestemte områder Sikkerhedsforholdsregler ved tyveri Som et stort område indenfor sikkerhedsforholdsregler kan nævnes området for tyverisikring. Herunder ses kravet om aflåsning af døre som særligt essentielt. Det er som oftest et krav i enhver 37 Sørensen: Forsikringsret, s Justitsministeriets betænkning nr af 2002 om forsikringsaftaleloven, kap

20 familieforsikring, at et hus eller lejlighed skal være forsvarligt og tilstrækkeligt aflåst for, at der ved forsikringsbegivenheders indtræden, er forsikringsdækning 39. Kravet om forsvarlig aflåsning skildrer ligeledes sondringen mellem det simple tyveri og indbrudstyveri. Forsikringsselskaberne betinger sig oftest i police og vilkår, at der ikke er dækning ved simpelt tyveri. Herved forstås tyveri, hvor der ikke er tegn på voldeligt opbrud, hvilket i sagens natur må være en indikator for indbrudstyveri. Alligevel ses det i ankenævnspraksis, at Ankenævnet for Forsikring lægger vægt på, at den manglende aflåsning skal være begrundet i en forsømmelse for, at der ikke er forsikringsdækning, og de afsiger dermed kendelser i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven 51 s ordlyd, jf. praksis nedenfor. AKF (1996): En forsikringstager fik et epilepsianfald, da hun gik ud af døren. Det indebar, at hun øjeblikkeligt måtte lægge sig ned. Da forsikringstageren vågnede, var hun blevet frastjålet penge og smykker. Forsikringsselskabet gjorde herefter gældende, at sikkerhedsforholdsreglen om forsvarlig aflåsning var blevet overtrådt, idet døren stod åben. Forsikringstageren fik dog erstatning efter reglerne om indbrudstyveri, da sikkerhedsforholdsreglen ikke var overtrådt ved nogen uagtsomhed. Lignende resultat ses i ankenævnskendelse (1992). AKF (1992): En forsikringstager hørte sin nabo råbe efter hjælp på en måde, at denne indikerede, at han havde behov for øjeblikkelig hjælp, hvorefter hun løb over til ham uden at låse sin dør. Mens hun befandt sig hos naboen, skete der i hendes hjem tyveri af smykker. Forsikringsselskabet afviste at yde erstatning, idet der ikke var tale om indbrudstyveri, mens Ankenævnet for Forsikring kom frem til, at forsikringstageren havde overtrådt sikkerhedsforholdsreglen, men ikke med en uagtsomhed, som kunne tilregnes forsikringstageren som en forsømmelse. I UfR V ses et anderledes eksempel på, hvordan sondringen mellem simpelt tyveri og indbrudstyveri udspiller sig. UfR V: Forsikringstageren drev et landbrug med pelsdyrsavl, og havde tegnet en landbrugsforsikring. Forsikringstageren havde lejet en transportabel fryser på hjul til opbevaring af minkskind i perioden fra flåning af minkene til, de kunne komme til tørring. Kort tid efter blev frysertraileren med indhold af minkskind stjålet fra gårdspladsen. Traileren blev dagen efter fundet på en parkeringsplads efterspændt en stjålen personbil. Traileren var brudt op, og skindene fjernet. Forsikringstageren gjorde gældende, at forsikringsselskabets sikringskonsulent havde godkendt frysertraileren, når blot den var forsvarligt aflåst med dobbelt hængelås, hvilket den havde 39 UfR1988B.38: Michael S. Wiisbye: Indbrudstyveri contra simpelt tyveri i relation til familieforsikringen 16

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger Ansvarsbegrænsninger Fortolkning & tilsidesættelse Netværk for it-advokater 21. maj 2012 Jakob B. Sørensen Oversigt 1. Introduktion 2. Vedtagelse og fortolkning 3. Praksis om tilsidesættelse og opretholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Panthaverdeklarationer

Panthaverdeklarationer NFT 1/1993 Panthaverdeklarationer og forholdet mellem panthavere og forsikringsselskaber af advokat (L) HD (F) Philip Graff, Dragsted Advokater, Danmark I de senere år har der været ført adskillige sager

Læs mere