>?" name="description"> >?">

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv"

Transkript

1 UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

2 Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",<'7/;"6+"&'=>>? FORMALIA G"7&)",,"'G/*+/7%!"#$"%&'()'*$&+,-$.%)#,)/*0"1"0'"+)23)!4567) 34"1)0$",'2%AJ&'=KLD?LM'07*$0A<'-;)$8",'*;0&"&',)$'?>'7/&60$*)%"&'0B' =M>>'07*$0A'4&D'*)%"')78$2*);'6"$$"6&26D

3 ABSTRACT THE ART OF COMMUNICATION!"#$%"#&'&$%()#&$'%&$*#+(,%-,#$'.$(.$'./,#(&'.0$'.%#,*'&/'+1'.(,2$3#1*$4#%5##.$/6.%#7+6,(,2$(,%&$(.*$ /677-.'/(%'6.&8$!"#$96/-&$69$%"#$%"#&'&$'&$($&+#/'3/$%2+#$69$/6.%#7+6,(,2$(,%$/(11#*$'.%#,:#.%'6.$(,%8$;%$'&$ ($&'%#<&+#/'3/$'.&%(11(%'6.$%2+#$69$(,%$%"(%$%()#&$+1(/#$'.$-,4(.$&-,,6-.*'.0&$(.*$"(&$(&$'%&$7('.$64=#/%':#$,/')7,"&;"7"'07%'%)*&24,',-"'%0)$N'$);"'/B',-"')7%);)%20$'07%'),*'-0+),20$'4"&1"4,)/7D'.-"',-"*)*'4/*"*',-"' >-#&%'6.$69$"65$%"#$#?+#,'#./#$69$&-/"$'.%#,:#.%'6.$(,%$/(.$4#$0,(&+#*$(.*$#?(7'.#&$%"#$+6&&'4'1'%'#&$ */6"'*/&,'/B'0'6"**0A"',/',-"')7%);)%20$D ;.$6,*#,$%6$#?(7'.#$%"#&#$>-#&%'6.&B$%"#$%"#&'&$'&$4(&#*$6.$($/(&#$&%-*28$!"#$/(&#$'&$(.$'.%#,:#.%'6.$(,%$ +'#/#$/(11#*$!CDEFGD.2/616,26-1')#$%"(%$%66)$+1(/#$6.$%"#$&%,##%&$69$H#5$I6,)$'.$J(2$KLLM8$N(&#*$6.$ 64&#,:(%'6.&$(.*$'.%#,:'#5&$5'%"$%"#$+(&&#,&<42B$%"#$%"#&'&$(.(12O#&$%"#$#?+#,'#./#$%"(%$%"#$'.%#,:#.O %'6.$(,%$/,#(%#&$5'%"$%"#$+(&&#,&<42$(.*$/6.&#>-#.%12$/6.&%,-/%&$%"#$/6./#+%$69$%"#$'.%#,9#,'.0$(#&%"#%'/$ #?+#,'#./#8$;%P&$($/6./#+%$96,$(.$#?+#,'#./#$4(&#*$6.$#1#7#.%&$69$&-,+,'&#B$56.*#,$(.*$($&%,(.0#$=626-&$ B""$)7A',-0,',-"')7,"&;"7,)/7'0&,'";/8"*D'.-"',-"*)*'1/71$2%"*',-0,',-"')7,"&;"7,)/7'0&,'-0*',-"'0+)$),N',/'0,,&01,',-"')66"%)0,"'0,,"7,)/7'/B'0$O 76&%$(11$%"#$+(&&#,&<42$,#0(,*1#&&$69$+(,(7#%#,&$&-/"$(&$(0#B$&#?$(.*$6//-+(%'6.8$!"#$'.%#,:#.%'6.$ (,%$7()#&$%"#7$(/%-(112$%"'.)$%5'/#$(46-%$(.$#:#,2*(2$+"#.67#.6.$%"(%$%"#2$.6,7(112$56-1*.P%$#:#.$.6%'/#8$!"'&$'&$($96,/#$%6$4#$,#/)6.#*$5'%"B$#&+#/'(112$'9$%"#$06(1$69$%"#$/677-.'/(%'6.$'&$%6$76:#$(.*$ /"(.0#$+#6+1#P&$(%%'%-*#&$(.*$(/%'6.&$(46-%$&6/'(1$1'9#8$!"#$5(2$%"#$'.%#,:#.%'6.$(,%$56,)&$'&$%6$%()#$+6'.%$ 69$*#+(,%-,#$'.$%"#$/6.%#?%B$'8#8$#?'&%'.0$&6/'(1$/6.:#.%'6.&$69$7#(.'.0$(&$5#11$(&$%"#$&'%#$69$'.%#,:#.%'6.$ (,%$Q$(.*$%"#.$%5'&%$%"#78$;%P&$(46-%$/,#(%'.0$&-,+,'&#B$56.*#,$(.*$,#R#/%'6.8$!"(%$5(2$'%$%,'#&$%6$/6.O &%,-/%$.#5$7#(.'.0&$5'%"'.$%"#$'.*':'*-(18$!"#,#96,#B$%"#$'.%#,9#,'.0$(#&%"#%'/$#?+#,'#./#$'&$4(&#*$6.$($ /67+1#?$'.%#,+1(2$4#%5##.$%"#$'.%#,:#.%'6.$(,%$+'#/#B$%"#$+"2&'/(1$(.*$&6/'(1$/6.%#?%$(.*$%"#$'.*':'*-(18!"#$%"#&'&$(1&6$/6./1-*#&$%"(%$%"#$6+#.<#.*#*.#&&$69$%"#$(,%$+'#/#$'&$+(,%$69$%"#$(%%,(/%'6.8$;%$7()#&$ +#6+1#$,#R#/%$6.$($&-4=#/%$7(%%#,8$D1&6B$76&%$+(&&#,&<42$(,#$(41#$%6$/6.&%,-/%$&67#$&6,%$69$($7#(.O '.0$%"(%P&$.6%$%66$9(,$9,67$5"(%$%"#$(,%'&%$"(*$'.$7'.*8$!"(%$#.(41#&$-&$%6$/6./1-*#$%"(%$'%$'&$+6&&'41#$%6$ /674'.#$%"#$6+#.<#.*#*.#&&$69$%"#$(,%&$5'%"$%"#$.##*$%6$/6.:#2$($7#&&(0#8$F65#:#,B$'.%#,:#.%'6.$(,%$ (&$($7#*'($/(..6%$/6.:#2$&%,'/%$(.*$*#%('1#*$7#&&(0#&$4-%$#?/#1&$'.$/,#(%'.0$*'(160-#$(.*$(%%#.%'6.$ /7'0'*2+#"1,'60,,"&D'H$*/<'/7"'/B',-"'8"N'1/71$2*)/7*')*',-0,')7'/&%"&',/'B2$$N'2*"',-"'4/,"7,)0$*'/B',-"' '.%#,9#,'.0$(#&%"#%'/$#?+#,'#./#$(.*$/,#(%#$($,#R#/%'6.$5'%"$%"#$'.*':'*-(1$%"(%$7'0"%$1#(*$%6$($/"(.0#$ 69$(%%'%-*#$6,$(/%'6.B$%"#$'.%#,:#.%'6.$(,%$.##*&$&67#%"'.0$76,#$%6$(/%':(%#$%"'&$,#R#/%'6.8$D$&%,6.0$4(&#$ "(&$4##.$/,#(%#*$%",6-0"$%"#$46*'12$#?+#,'#./#$69$%"#$'.%#,:#.%'6.$(,%B$4-%$'%$5'11$4#.#3%$%"#$06(1$69$%"#$ /677-.'/(%'6.$%6$961165$-+$6.$%"#$'.%#,:#.%'6.$(,%$5'%"$&67#$&6,%$69$6%"#,$/677-.'/(%'6.B$*#+#.*'.0$ 6.$%"#$#?(/%$&'%-(%'6.8 N(&#*$6.$%"#&#$3.*'.0&B$%"#$%"#&'&$3.(1'O#&$'%&$/6./1-&'6.&$42$/6.&%,-/%'.0$($/6./,#%#$#?(7+1#$69$"65$ )7,"&;"7,)/7'0&,'107'+"'2*"%')7'4$077"%'1/6627)10,)/7D'

4

5 INDHOLD INDLEDNINGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK P7' 8/6627)80,)/7'%"&'*80+"&'/4$";"$*"&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ ) R4A0;"7*'*,&28,2&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? DET TEORETISKE SPRINGBRÆTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKK P,' 4/*,6/%"&7"' 8/6627)80,)/7**N7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKK!"#$%"&'()*$'$')#+ #%,+ -"($.//*)0'(1+ 2/3(4/*$'$+ "0+ 5'($6&*07'&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKK + 8'5'9#*:*$'$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKK ) 6(2-"0'"+) 23) &>"+%&%"%),"++"<) + ;'/:('4/*#'(*)01+"2/':'/#'(+"0+&')+)6'+7'&")*#%'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK= ) B#$"') "%) <#>%2,"$#$&"+%"$"%) *"$'*"(%&1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKM J#%6*6160'$60$:'*#.&)(4&%#6,' ST ) ) ;%) 3.+#<"+#0#,&'()*"$'*"(%& ST ) ;%) -&>$2,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=> G;0%'"&'"7'/4$";"$*"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=M ) ;+) '2+'"0&,) "$("+>"3#$<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=M ) ;,"+($#**"+') *"$9"*%&#+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=L ) E+%"+%&#+20&%"%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=L + <"):')$*")'(+-"(+='$6&)*)0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=S ) /*0"1"0'"+') %#) + >)+ 4)4/6$*#9+ "2$*9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD=T PRÆSENTATION AF CASEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ=.9H3GF07N1/$/&N/2$)8"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ= ) /<)!4567DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ= ) 53'"+>"$"+)-2,)!4567DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQM ) ) + ;.(/*0'+-"(7"/&+:'&+&')+9")9('$'+*)#$4//4$*") UT EMPIRISK METODEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQT P7' 4$2&0$)*,)*8',)$A07ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQT ' /-'"$12%&#+"$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQT ) E+%"$1&"GDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQ? +?)4/6#'#$(4$'0*DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDML ) H>'&,"0'"'($23%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMS OPLEVELSEN AF TRASHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMT UC7/6"7",' O' 827*,)7*,0$$0,)/7"7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMT )

6 + >)+560$*0+*)#$4//4$*")+*+=6(3%%'$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMT + A&04)0#23)9$+*+)3'$+"0+7:'(&40')DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM? ) &) I"*82"&"7*'C*,",)*8"'/4$";"$*"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL= ' ) '($20>JDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLS + B*&'='0.(/*07'&+"0+='7":'$+-"(+%'('+*)-"(%4$*")DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDS= ) V6.%#)&%# WT ' ) 62<'*&0) <"00"<) 3.+#<"+:) #,) ) I"%) #33"+%0&,") + 83%%'$#+='$6&)*)0+-"(+"2/':'/#')CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS? ) + D*#93(#'()'#+ %40$+ ":'(+ ='$6&)*)0#&4))'/#') TX Y.$&(71#%$96,&%Z#1&#$(9$6+1#:#1&# T[ KOMMUNIKATIONSPOTENTIALETDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT> H,'&N88"'6"77"*8"&*',078"&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT> ' <"%%3)*94$*")+&'(+:*/+)"0'$+)6$EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT> V$07$CA7)7A'0B'8/6627)80,)/7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT= ' ,+&+,)23)#*0"1"0'"$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDT= ) ,+&+,) ) ) + FG/+7:'%+94)+&'(+#*0'#+)"0'$+0'))'%+*)$'(:')$*")#93)#$')HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDTS ) 712>)(2+) P7' 8/78&",' 80640A7"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD?Q )?2<*2,+"'%$2%",&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD?Q ) H>3#$<+&+,"+) 23) >"+) &+>0">"+>") ) I"+)(#+($"%")&+'%2002%&#+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD?S + ) KONKLUSIONDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK>M!C&8"&'%"&';)&8"&WDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK>M ) 712>) (2+) + J:"(&4)+ %4)HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK>L + <"%%3)*94$*")+ &'(+ ')+ -"(#9'/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK>S!"##$%&#'%!"(#$DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDK>T )*%+",!"-.(/%*,'0#DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDKKM 1"!&.D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D KK T

7 INDLEDNING KOMMUNIKATIONENS KUNST!"#$"%&'()*++'$', &-#-#'), "./0#1(, 2, 3(")&4'#3, 1-$')5, 6-#3'#$',.7-3(2+$4), 3+-&(, -8, 3+)-79, $'30++',"1,%2$7')(2$21(,"..*3('(,-8,7*8(,8)-,*#$')1)*#$'#5,:0)';,3+0<';,/=>',"1,#0)%'3(,/'7(, <2+7'(,2#$,2,3(277-$3');,()0'),"1,-#$'(,7-#13,&4'#3,8")("<;,3"%,%-#,+-#,14#1',"1,+)-<7',2,"1,%B,<2+7', 321,21'##'%,8"),-(,.-33')'5, Y)&#7+1#,.#$"#,$#,$(11#$)-.&%+,6=#)%#,B$*#,$"(,$9-.*#%$&%#*$'$42#.&$,-7B$&'*#$67$&'*#$7#*$%,(3)9 3+27(';, )'+7-%'), "1, -#$)', <23*'77', '7'%'#(')5, 6', 8")(077'), "%;, /<")$-#, +*#3(, 2, $-1, '), -#$'(, "1, %')','#$,+*)-(')'$',"1,*$3(277'$',<0)+');,$'),/0#1'),.B,%*3''(,'77'),.B,1-77')2'(3,/<2$',<011'5, Y)&#7+1#,.#$6:#.96,$#,$^.$0#.,#$'.*#.$96,$)-.&%$'$*(08$_#%$#,$#.$&\,1'0$%2+#$)-.&%B$*#,$3.*#,$ "1,&'3+*'),C,"1,8"),%=$'(,%'77'%,%'##'3+')5,?#,+*#3(;,/<"),+"%%*#2+-(2"#,%'$,$'(,"%12<'#$', &(79-.*$&+'11#,$#.$/#.%,(1$,611#8$Y.$)-.&%B$*#,$69%#$#,$R20%'0$60$7'*1#,%'*'0B$60$&67$:\,)$'))#$&1-%%#,$ <'$,+*#3(#')'#3,/B#$;,%'#,8*7$'#$'3,2,%=$'(,%'$,$'#,8")&2.-33')'#$'5,D'$,/>07.,-8,"<'))-39 +'#$',3-%%'#3(2772#1'),'77'),3."#(-#(,".3(B'$',(273(-#$';,/<"),$'),"8(',-)&'>$'3,%'$,&)*1,"1,1'#9 &)*1,-8,%-(')2-7'),"1,32(*-(2"#'),8)-,/<')$-1'#;,'+3.')2%'#(')'),$'##',+*#3(,%'$,<-#(',&'1)'&'), "1,+*7(*)'77',8")3(B'73'),.B,'#,%B$';,/<"),%-(')2-7')#',"1,32(*-(2"#')#',-8%"#(')'3,$')'3,10#13', /<')$-13.)015,!*#3('#,*#$')7211=),$'(,<'7+'#$('5,:B7'$'3,".3(B),$'),'#,#43+-&(,+"#3('77-(2"#;, /<"),+*#3('#3,1)'&,')3(-(('),/<')$-13.)01'(,%'$,'#,#4,"1,30)721,8=7'73',-8,$4#-%23+;,."'(23+;, %(.)#:\))#.*#$#11#,$7Z&)#$+61'%'&)$)(,()%#,8$`'$*#3.#,#,$*#..#$%2+#$)-.&%$&67$!"#$%&$"#!'"()*"(#5 %*#2+-(2<';,"8(',2#(')<'#')'#$','7'%'#(;,+-#,3'3,3"%,34%&"7,8"),'#,3()=%#2#1,721',#*;,/<"),+*#3(, "1,+"%%*#2+-(2"#,%=$'35,?#,30)721,('#$'#3;,/<"),+*#3('#,&'<01'),321,"<'),.B,+"%%*#2+-(2"9 #'#3,&-#'/-7<$'7;,"1,"%<'#$(;,/<"),+"%%*#2+-(2"#'#,&75-5,%'$,'(,&'1)'&,3"%,'+,$&$,($(-)'. "'/!,.B,%-#1',%B$'),1=),$'(,3-%%'5, F-#,+-#,(-7',"%,'#,#'$&)4$#2#1,-8,1)0#3')#',%'77'%,+*#3('#,"1,+"%%*#2+-(2"#38-1'(,C,%B3+', 3."(('3, '#, =1'(, 2#(')'33', 8"), "1, -#')+'#$'73', -8, +*#3('#3, +)'-(2<2('(, 60$\&%#%'&)#$#:.#,8$_#%$#)&#7+1'3/#,#&$98#)&8$:#*$J'.*a(4B$*#.$%:\,7'.'&%,'#11#$-*:')1'.0&#."#*B$ $'),2#<"7<')'),&")1')',"1,<2)+3"%/'$'),2,*$<2+72#1'#,-8,#43+-&'#$',"88'#(721',7=3#2#1')5,G,HIIJ,-89 "61*%#$J'.*a(4$#%$&#7'.(,$67B$":(*$)-.&%#.$)(.$%'19],#$+,6=#)%#,$7#*$"#.41')$+Z$699#.%1'0$-*:')1'.08$ F#,$9(&%&160$J'.*a(4B$(%$*#.$41(.*%$(.*#%$)(.01222*3,-($0$"045$"6$30'70/*,!76$308'%0"9#:")"!"7;<0 1=,6>&$0$#0>,#$%">#!&#05,!);00"1,1=0(:##$07>"70!0$#0"9#0$"7>7$/$"#0'70!0)'")%$#$08'%>"3%!"7$%;,KL27-1,!

8 "

9 MN5,E'$&)4$#2#1'#,+"%%'),"13B,(27,*$()4+;,#B),%-#,2,(0#+'(-#+'#,6-#3+,O.7'<'73'3=+"#"%2,/-), P17"&-723')2#1,"1,+*#3('#Q,3"%,('%-,8"),HIIR,"1,2,8")&2#$'73',%'$,'(,3'%2#-),"%,-88-7$,"1,".7'<9 '73'3=+"#"%2,&75-5,3.=)1');,1)>"0&!0>"&$"3$0:(#$#!)0F0)*"(#<0!(G$"$(:##$0'70()>5$0'+,$&$,($%<0 "4%05$#93"!"7$"0'703$%/$30&:%3!$"0>80>88>,3$#0()>,0-7$(H;,KL27-1,HN5,?77'),#B),8=)'#$',7'+(")'),"1, &(79-.*&96,&)#,#B$418(8$b6-1$H#&0((,*B$c1#$d60"$V',)#42B$e",'&%'(.$F(:#$60$a(,&$f61*&/"7'*%$'$ '#,+)"#2+,2,S"72(2+'#,2,>*72,HIIR,(-7'),"%;,/<")$-#,+*#3('#,/-),'#,#4,3-%8*#$3)"77';,'),<'>'#,(27,2#9 #"<-(2"#,"1,(27,-(,TKL)&'+)6'+%'$"&'(+"0+)6'+9"%%3)*94$*")#-"(%'(+"0+7'(:'&+(4%%'+-('%$*&')#+ 8'%5%*7$%0,!7$0!0/>&$"2;0KE'31--)$,'(,-75,HIIRN5 D2,3'),/'),'#,-+(*'7,32(*-(2"#;,/<"),+*#3('#,"1,+"%%*#2+-(2"#38-1'(,&'<01'),321,2,/2#-#$'#3,)'(9 #2#15,A"),+"%%*#2+-(=)'),/-#$7'),$'(,2,3(21'#$',1)-$,"%,-(,(-1',+*#3('#,-7<")721,3"%,%*721/'$,8"), -(,3+-&',<0+3(,"1,2##"<-(2"#,C,"1,+"%%*#2+-(2"#32#2(2-(2<');,$'),&!%)$%U EN KOMMUNIKATION DER SKABER OPLEVELSER %'$,.7-#7-1(,+"%%*#2+-(2"#5,O%$)'>#2#13.*#+('(,'),'#,+*#3(;,$'),&'<01'),321,*$,-8,+*#3(2#3(2(*9 (2"#'#3,$=)',"1,%=$'3,%'$,'#,+"%%*#2+-(2"#;,$'),+211'),2,+*#3('#3;,03('(2++'#3,"1,+)'-(2<2('('#3, )'(#2#1,2,8")3=1'(,.B,-(,3+-&',".7'<'73')5 #4','),'+3.-#32"#'#,-8,$',<23*'77',80#"%'#'),2#$'#,8"),$',3'#'3(',B)(2')V,SB,1-$'#;,.B,2#(')#'(('(;, <2-,%"&27('7'8"#'#;,2,(<Q'(;,.B,&*33'#,"1,2,&*(2+3<2#$*'(5,D2,7'<'),2,'(,-*$2"<23*'7(,"<')+"%%*#2+')'(, 3-%8*#$;,/<"),<")'3,3-#3'(0)3+'7,8"),2#8")%-(2"#'),#0)%'),321,&)23('.*#+('(5,D2,'),&7'<'(,3B,<-#(, (27,)'+7-%');,.7-+-('),"1,+-%.-1#');,-(,<2,#0)%'3(,/"7$'),".,%'$,-(,7011',%0)+',(27,$'%,KW)#&", '(,-75,HIIXV,RMN5,:B,/<"),3(277'),$'(,+"%%*#2+-(2"#,2,$-1Y, ;9]10#$R#,#$%#6,#%')#,#$60$)677-.')(%],#,$&%'11#,$.-%'*#.&$96,4,-0#,#$1!0(#>3!70(#-%%$0'/8>"70)%>&0 '/0)*"0>#0)-5$0+%'3*)#$%0'7093$,($%<03$%0/$"!"7(8*,3#0>)#!&$%$%0(>"($%<08-,$,($%0'703%-//$2;0KE'39 1--)$,'(,-75,HIIRN5,A")&)*1')#','8(')3.=)1'),#"1'(,-#$'(,"1,%')','#$,.)"$*+('(3,&)*13<0)$25,6', 8")3+'7721,<23,-(,'8(')+"%%',<'$,-(,.)=<',-(,2#$$)-1',%"$(-1')#',.B,#4',"1,-7(')#-(2<',%B$'),"1, 3+-&','#,Q-#$')7'$'3Q,"1,*+"#<'#(2"#'7,+"%%*#2+-(2"#5,?+3'%.7'),.B,$'(,'),<2)-7,+"%%*#2+-(2"#;, &*ZZ,%-)+'(2#1,"1,".7'<'73'3+"%%*#2+-(2"# M 8$f#..#7$*'&&#$.2#,#$)677-.')(%'6.&96,7#,$#,$(79 &2(2"#'#,-(,(27()0++',"1,8-3(/"7$',2#$2<2$'(3,".%0)+3"%/'$,<'$,-(,+#4((',/23(")2'),"1,".7'<'73'),(27, K+"%%*#2+-(2"#39N.)"$*+('(5,S)"$*+('),3+-7,<0)',3-#3'.2))'#$';,3+-&',#431'))21/'$,"1,011',K3', 98#)&8$g(.%O#.$60$`#%.#,$KLLWB$N6&5'=)$#%$(18$KLLTB$h,.46$#%$(18$KLLXB$a-.*$#%$(18$KLLiA8$!'1$96,&)#1 M5,L*ZZ,%-)+'(2#1,+-#,"<')30(('3,%'$,)41('$-##'73','77'),37-$$')5,D2)-7,+"%%*#2+-(2"#,&'(4$');,-(,&*$3+-&'(,3.)'$'3, %B75 #

10 !"#$%&'%#$&($)(% *+,(,'"%-%".$+,/% '0($(+*,,(%12%+"#3(% 145(&(5+(6/%$76% 3(,8)$'$2($%12% )(69()%&*6)'($%#:% $

11 8)-,-#$)',%B$'),-(,.7-#7011',+"%%*#2+-(2"#,3+-7,$'##',+"%%*#2+-(2"#,2++',#=$<'#$21<23,<0)', 7'(703'721,"1,721'(275,6'(,<03'#(721',');,-(,$'#,12<'),"3,'#,".7'<'73';,$'),'),)'7'<-#(,8"),"35 %'6.&9(0#%$(9$(7#,')(.&)#$b'.#$60$f'176,#$'$460#.$I6$0JK+$%!$"G$0JG'"'/920L'1)'&'(,<-),%'$, (27,-(,.B.'1','#,0#$)'(,3-%8*#$3('#$'#3,"1,72<33(2730#$)2#1');,$'),3-((',#4',+)-<,(27,+"%%*#2+-9 /-#$7'),".7'<'73'3=+"#"%2,"%,-(V, + MN+3&:*9/'+2("&39$'(1+&'(+74(+')+#'/:#$.)&*0+"0+9/4($+&'L)'('$+"2/':'/#'#:.(&*1+#"%+-"(=(3+O+ 0 7$%"$0$%0&!,,!7$0#!,0>#05$#>,$08'%0/$306$"5,!)0+40>#0840>37>"70#!,0()%:33$%(9$3$<0>3(+%$3$"3$<00 0!"&',&$%$"3$0$,,$%0+40>"3$"0&!(0/$"!"7(8*,3$0(>"($!"3#%9)2;,K_-#(Z'#,`,a-3%*33'#,HII[V,MMN5, +'#,"1,&-11)*#$'#,'),$'#,3-%%'V,6'),3+-7,3+-&'3,".7'<'73'),*30'&$%03$#0(:3&>",!7$;,3"%,-$ '),321,8)-,%')','77'),%2#$)',&'<2$3(',/<')$-13".7'<'73')5,6'(,'),".7'<'73');,$'),+"%%*#2+-(2<(, '),$'321#'(,"1,(27)'(('7-1(,%'$,'(,&'3('%(,8")%B7,8"),=>'5, Offentlig samtidskunst som kommunikativt virkemiddel F'$,#431'))21/'$'#;,.2))2#1'#,"1,3-#3#2#1'#,3"%,<2)+'%2$7'),3=1'),+"%%*#2+-(2"#3<')$'#'#,-(, (2"#38")%;,$'),%'$,8"+*3,.B,".7'<'73'),3.277'),.B,-#$)',(-#1'#('),"1,.-)-%'()','#$,%-#1',-#$)', +"%%*#2+-(2"#32#2(2-(2<')5,?#, +"%%*#2+-(2"#38")%;, $'), 2, 3('$'(, 8"), -(, &-3')', 321,.B, 8")3(B'73'#, (9$%#0.B$&67$7(.$)#.*#,$60$96,&%Z,B$'$&%],,#$0,(*$1\.#,$&'0$6+$(*$\&%#%'))#.&$60$)-.&%316&63#.&$ <')$'#5,?#,+"%%*#2+-(2"#38")%;,$'),30(('),+)"..'#;,3-#3#2#1'#,"1,8=7'73')#',2,/=>30$'(,"1,.B, $'#,%B$',3(27'),'8('),-(,3+-&','#,30)721,(4.',".7'<'73';,$'),-$3+277'),321,8)-,'#,%')', ,+"%9 %*#2+-(2"#5,6'((',8"+*3,.B,03('(2+,"1,$'#,3*&>'+(2<',".7'<'73',-8,03('(23+',80#"%'#');,3"%,%-#, '))#$(1%'*$)#.*#,$60$96,&%Z,B$"(,$,(.0#,#%$1(:%$'$*#.$)677-.')(%'6.&316&63&)#$:\,*'"'#,(,)'&#,'.08$ :#.%'6.&)-.&%#.$Q$#%$-%,(*'%'6.#1%$)677-.')(%'6.&7#*'#B$*#,$3.*#,$&%#*$'$42#.&$,-7$&67$#%$%,#*'9 %'#32"#'7(,"1,"8(',7'1'#$',"1,8-)<')21(,<23*'7(,80#"%'#5,!"#+)'(,+-#,$'(,<0)',*$8")%'(,3"%,-7( %

12 ?"#$%&$"#!'"()*"(#0!0L>%!(0>80)*"(#"$%$"0D%"'0L!%'*3 &

13 8)-,'#,.-.3+*7.(*);,'#,"..*3('721,.7-3(2+."3';,'#,3+0<,&0#+,'77'),'#,.2#+;,."7+-.)2++'(,3+)-7$'30+5, G#(')<'#(2"#3+*#3('#,'),/2$(27,"8('3(,8)'%+"%%'(,*$'#,#"1'#,8")%,8"),+"%%*#2+-(2"#33()-('123+, &-11)*#$,'77'),2#('#(2"#,"1,/-),-7'#',<0)'(,3+-&(,*$,8)-,'#,+*#3(#')23+,2#(')'33'5,E'(".,$')8"),'), $'(,"13B,'(,*()-$2(2"#'7(,+"%%*#2+-(2"#3%'$2',.B,$'#,%B$';,-(,$'(,2++',<27,3'#$',b(,&'3('%(,&*$9 3+-&5,!*#3(,/-),"8('3(,2++',&-)',b(,&*$3+-&;,%'#,(27&4$'),2,3('$'(,'#,B&'#,/")23"#(,-8,%*721/'$'),8"), -(,".7'<';,3-#3',"1,3+-&',%'#2#15,c"7+#2#1'#,-8,+*#3(,'),-7(2$,B&'#,"1,+-#,$')8"),"13B,<0)',%'1'(, $288')'#(2')'(,&'3+*')',2%'77'%5,6'(,3(B),2,3+-).,".."32(2"#,(27,'#, ,8")3(B'73',-8,+"%%*#2+-9 (2"#'#3,/"<'$8")%B7V,^(,3'#$','#,+7-),"1,(4$'721,&'3+'$;,3"%,/'73(,3+-7,".8-(('3,-8,%"$(-1')'#,.B, 3(")(,3'(,$'#,%B$';,-83'#$')'#,/-),(0#+(,3215,SB,$'#,%B$',('1#'),$'),321,'(,3.0#$2#138'7(,%'77'%, +*#3('#,"1,+"%%*#2+-(2"#'#5,:'7<"%,8'7(')#',.B,#"17',%B$'),&'14#$'),-(,#0)%',321,/2#-#$'#, "1,2#(')'33')',321,8"),/2#-#$'#;,/')3+'),$'),<2$(,8")3+'7721',7"12++'),.B,"%)B$')#'5,F'$,$'#,.)"&9 +-#,70#',321,".,-$,+*#3('#3,<')$'#,8"),-(,'#1-1')',#*(2$'#3,%"$(-1')'5, D")'3,('3',');,-(,+*#3('#,%'$,32#,B&#',8")%,+-#,2#<2(')',&'3+*')'#,(27,-(,'#1-1')',321;,&72<',"<')9 )-3+'(;,&72<',#431'))21,"1,7-$',321,8")8=)',"1,8")()477',1'##'%,'#,-#$')7'$'3,3-#3#2#15,O1,$'(,1=), +*#3('#3,<')$'#,2#(')'33-#(,8"),'#,+"%%*#2+-(2"#;,$'),<270#%:"7$0!7$""$/2,D2,<27,*#$')3=1';,/<27+', 7-1'0"#*#,$Q$60$4#0,\.&.'.0#,$Q$*#,$'$#%$)677-.')(%'6.&+#,&+#)%':$3.*#&$'$*#..#$)-.&%96,7$&67$ %'$2'5,:0)721(,%'$,2#(')<'#(2"#3+*#3('#;,$'),/-),)4++'(,+*#3('#,*$,2,1-$')#';,/<"),$'#,+"%%*9 #2+')'),"1,'),(2710#1'721,8"),-77';,'),$'(,)'7'<-#(,-(,=1',$'#,-+-$'%23+',2#$321(,2;,/<")$-#,$'##', +*#3(,+-#,8*#1')',3"%,+"%%*#2+-(2<(,<2)+'%2$$'75,]<-$,'),$'(,%')',+"#+)'(;,$'##',(4.',+*#3(, +-#Y,]<")$-#,+-#,<2,&'1)2&',$'#Y,O1,+-#,%-#,"<')/"<'$'(,8")'#',+*#3('#3,03('(23+',(27()0+9 #2#13+)-8(,"1,B&#',8")("7+#2#13%*721/'$'),%'$,'(,+"%%*#2+-(2<(,&'/"<,8"),-(,3'#$','(,&*$3+-&Y, 6233',3.=)13%B7,7'$'),"3,(27,8=71'#$',.)"&7'%8")%*7')2#1V Hvordan kan vi forstå den oplevelse, som interventionskunst i byrummet har potentiale for at skabe hos beskueren? Og hvilke kommunikationsfaglige muligheder ligger der således i at integrere interventionskunst i byrummet med planlagt kommunikation? 6'(, '), -81=)'#$', -(, 3+-&', <2$'#, "%, #'("., $'#, ".7'<'73';, 3"%, &'3+*')', -8, 2#(')<'#(2"#3+*#3(, ".#B);,8")$2,&'3+*')#'3,".7'<'73'),'),$'(;,$'),-81=);,"%,2#(')<'#(2"#3+*#3('#,+-#,3'3,3"%,+"%9 %*#2+-(2"#;,$'),<2)+')5,F'$,$'#,<2$'#,3+-&'),<2,1)*#$7-1,8"),'#,<*)$')2#1,-8;,/<-$,2#(')<'#(2"#3+*#9 3('#,2,&4)*%%'(,+-#,&2$)-1',%'$,2,.7-#7-1(,+"%%*#2+-(2"#5, '

14 d-3'#,8"),<")'3,*#$')3=1'73','),'(,2#(')<'#(2"#3+*#3(9.)">'+(;,$'),8")'12+,2,e'e,f")+,2,8")b)'(,hiir5, D2,("1,(27,E'e,f")+,*#$'),(27&72<'73'#,"1,'+3'+<')2#1'#,-8,.)">'+('(5,]'),2#(')<2'e'$',<2,+*#3(#')'#, &-1,"1,3-%-)&'>$'$',%'$,/-%,"%,-(,&)2#1',2#3(-77-(2"#')#',(27,72<',.B,E'e,f")+3,1-$')5,D2,*$9 321,2,+*#3(,2,&4)*%%'(,C,30)721(,2#(')<'#(2"#3+*#3(5,]-#,'),2,$-1,+*)-("),/"3,d)'-(2<',c2%';,$'), -)&'>$'),%'$,+*#3(,2,$'(,"88'#(721',)*%,"1,'),'#,-8,$',3(=)3(',"1,%'3(,-#')+'#$(',-%')2+-#3+', ")1-#23-(2"#'),.B,$'((',8'7(5,F'#,8=)3(,"1,8)'%%'3(,"&3')<')'$',"1,2#(')<2'e'$',<2,&'3+*')',-8, '.%#,:#.%'6.&)-.&%<+,6=#)%#%$96,$.#%6+$(%$3.*#$&:(,$+ZB$":6,*(.$'.%#,:#.%'6.&)-.&%#.$&)(4#,$6+1#:9 '73'),/"3,&'3+*')#'5 D")'3,'#$'721',%B7,'),-(,+*##',12<','#,<'78*#$')'(,<*)$')2#1,-8;,/<")$-#,2#(')<'#(2"#3+*#3(,+-#, 2#('1)')'3,2,+"%%*#2+-(2"#32#$3-(3')5,SB,&-11)*#$,-8,<")'3,'%.2)23+',*#$')3=1'73',2,E'e,f")+, "1,<")'3,2#$321(,2,2#(')<'#(2"#3+*#3('#,<27,<2,12<',-#<23#2#1');,$'),3+2(3')');,/<27+',%*721/'$'),$'), '$#.$)6.),#%$#)&#7+1'3/#,'.0$(9$#%$)677-.')(%'6.&&%,(%#0'&)$96,1]4B$":6,$'.%#,:#.%'6.&)-.&%#.$#,$ -8,.)"&7'%8")%*7')2#1'#3,8=)3(',$'7;,"1,'#$'721(,30((',$'((',2,'(,+"%%*#2+-(2"#3('")'(23+,.')3.'9 +(2<,#B),<2,3<-)'),.B,.)"&7'%8")%*7')2#1'#3,-#$'#,$'75,O.1-<'#3,3()*+(*),+-#,277*3()')'3,3B7'$'3V (

15 INDLEDNING Kommunikationens kunst En kommunikation der skaber oplevelser? DET TEORETISKE SPRINGBRÆT Et postmoderne kommunikationssyn Metodologi og videnskabsteori Hvad er en oplevelse PRÆSENTATION AF CASE TRASH:anycoloryoulike EMPIRISK METODE En pluralistisk tilgang OPLEVELSEN AF TRASH Fænomenet - kunstinstallationen Beskuerens æstetisk oplevelse Konteksten En samlet forståelse af oplevelsen Hvordan kan vi forstå den oplevelse, som interventionskunst i byrummet har potentiale for at skabe hos beskueren? KOMMUNIKATIONSPOTENTIALET At rykke menneskers tanker Planlægning af kommunikation En konkret kampagne Konklusion Og hvilke kommunikationsfaglige muligheder ligger der således i at integrere interventionskunst i byrummet med planlagt kommunikation? )

16 0000 D S?"#$%&$"#!'"()*"(#0!0M-5$"6>&"0>80)*"(#"$%$"0C$++$0E$!"!*

17 DET TEORETISKE SPRINGBRÆT ET POSTMODERNE KOMMUNIKATIONSSYN )-%%'5,6'(,2#$&'8-(('),&B$';,/<")$-#,<2,".8-(('),$'#,#*(2$;,<2,3+)2<'),"3,2#$,2;,/<27+'#,+"%%*#2+-(2<, (271-#1,<2,/-);,/<27+'(,<2$'#3+-&3('")'(23+,&72+,<2,-#7011');,3-%(,/<27+'(,&'1)'&3-..-)-(,<2,&' H,5,G8=71', $'#,9,(.&)#$316&69$g#(.<d,(.j6'&$a26%(,*$)(.$:'$96,&%Z$+6&%76*#,.'%#%#.$&67$#.$0#.96,%61).'.0$(9$ $')#';,'),$'(,$')8"),#=$<'#$21(,-(,(-1',-830(,2,$'(,%"$')#'5 6'(,%"$')#','),+-)-+(')23')'(,-8,'#,()",.B,72#'0),.)"1)'332<2('(,"1,)-(2"#-72('(;,/<"),%-#,<'$;,/<-$, $'),'),3-#$(,"1,01('5,6'#,%B$',-(,(0#+',.B,1=),$'(,."3(%"$')#',".,%'$,2,'#,2#323(')'#,.B;,-(,$'), '#,-+(*'7,(273(-#$,2,3-%8*#$'(;,/<"),2$b'#,"%,'#,*#2<')3'7,3-#$/'$,'),8")+-3('(,(27,8")$'7,8"),%-#1', &7Z$96,%\11'.0#,8$b1-,(1'%#%$60$R#,%2*'0"#*$#,$&Z1#*#&$0,-.*&%#.#.#$'$+6&%76*#,.'%#%#.B$60$9,(:\,#%$ -8,"&>'+(2<',3-#$/'$'),%'$8=)');,-(,$'),2,3('$'(,+*#,'),8")3+'7721'08'%#',)"!"7$%,-8,<')$'#,C,-7(,'), (277-$(;,"1,$'),'),2++',b#,3-#$/'$,'77'),'(,<-71;,%'#,2,3('$'(,%2772-)$'),-8,%2#$)';,7"+-7',"1,.')3"#721', 8'5'9#*:*$'$ ^(,&)*1','#,(')%,3"%,$'(0+'(#/'3$%"$0!"3!&!3,'),'#,+)-8(21,1'#')-723')2#1;,3"%,<2,1')#',<27,*#$1B5, G,3('$'(,.B.'1'),<2,('#$'#3');,3"%,.B<2)+'),2#$2<2$'(3,<27+B),2,'#,3-%(2$;,$'),'),.)01'(,-8,."3(%"9 $')#',3()=%#2#1')5,]'),'),$'(,2++',70#1')',12<'(;,/<27+'#,<'>,2#$2<2$'(,3+-7,(-1',1'##'%,72<'(5,A)'%, 8"),-(,<0)',)'(('(,%"$,'#,-7%'#;,8077'3147$21,2$'"7"12;,/<"),2$'#(2('('#,2,3("),1)-$,'),'#,8-3(7B3(;, 8")*$&'3('%(,3(=))'73';,'),2$'#(2('(3$-##'73',2,'(,."3(%"$')#',743,'#,+"#(2#*')721,3'7<+"#3()*+(2"#;, /<"), 2#$2<2$'(, 3'7<, <071'), '1'#, 2$'#(2('(5, G#$2<2$'(, 30(('), 321, 3'7<, *#$'), +"#3(-#(, )'<232"#, C, "1, 2#$2<2$'(3,2$'#(2('(,"1,."32(2"#')',$'(,2,8")/"7$,(27,"1,2,8077'33+-&,%'$,-#$)'5,SB,$'#,%B$',/-#$7'), 8")*$&'3('%(5 H5D")'3,3-%(2$,'),8")3=1(,8")+7-)'(,.B,*(-7721',%B$'),"1,'),(27$'7(,%-#1',#-<#'5,6'),'),8")3+'7721',".8-(('73'),-8;,"%,$'#, #11#,$.60#%$"#1%$9=#,*#8$f,69%$&(0%$1'00#,$96,&)#11#.$'B$":6,:'*%$*#,$#,$%(1#$67$#%$,(*')(1%$4,-*$7#*$76*#,.'%#%#.$#11#,$#=$ K_=)1'#3'#,HIIHV,H[N5,6'(,'),'#,$23+*332"#;,<2,-81)0#3'),"3,8)-,-(,1B,2#$,25!!

18 Skabelsen af identitet gennem forbrug FB$'#;,/<").B,2#$2<2$'(,."32(2"#')'),321,"1,3+-&'),(27/=)38")/"7$;,/-#$7'),"%,-7(,8)-;,/<")$-#,$'(, /-#$7');,/<-$,$'(,321');,8")(077');,"1,/<-$,$'(,*$3()B7')5,O1,#'(".,/'),".3(B),'#,(0(,3-%%'#/0#1, <0)$2, 2++', $'#, %'3(, 8)'%()0$'#$', 1)*#$, (27, -(, +=&', $'%, C, 34%&"7<0)$2'#, "1, $'#, (27/=)'#$', 8")(0772#1,<01('3,"13B,/=>(V 0 ;?))$05,'#0$%0>,,$0&>%$%0#$7"<0/$"0>,,$0#$7"0$%0'7(40&>%$%20N$),>/$%0'70/>%)$3(8-%!"708'%/!3,$%00 0!))$0,:"7$%$0+%'3*)#!"8'%/>#!'"<0/$"0(-7$%0>#08'%5!"3$0+%'3*)#$#0/$30$"05$(#$/#0,!&((#!,0'700 0 $"05$(#$/#08'%#:,,!"70'/03$#07'3$0'70%!7#!7$0,!&2;0OC-%7$"($"0PQQPR0STU2 6'(,107$'),"%,-(,8")&)*1',$'(,)21(21',C,&B$',1'##'%,%-(')2'7(,"1,".7'<'73'3&-3')'(,8")&)*15,O1, %-(')2'77',&'/"<;,%'#,"13B,%')',2%%-(')2'77',&'/"<;,3B3"%,=#3+'(,"%,-(,)'-723')',321,3'7<,"1, 3+-&','#,=#3+'(,2$'#(2('(,"1g'77'),2%-1'5,6'##',('#$'#3,+-#,#-(*)721<23,2++',321'3,-(,<0)',".3(B'(, *-8/0#121(,-8,3-%8*#$'(3,*$<2+72#1,"1,3()*+(*)'77',<27+B);,%'#,2,3('$'(,2,'#,$2-7'+(2+5,:2$'7=&'#$', 7#*$'.*':'*#%&$4#"6:$96,$&27461&)#$4,-0&64=#)%#,$#,$*#,$&)#%$#.$&'0.'3)(.%$-*:')1'.0$'$-*4-**#%$ -8,.)"$*+(')5,6'(,3+47$'3,'(,<07$,-8,8-+(")'),2,3-%8*#$'(;,3B3"%,*$<2+72#1,-8,('+#"7"12;,-8,()-#39.")(%2$7');,-8,$23()2&*(2"#,"1,2++',%2#$3(,17"&-723')2#1'#5,6'),'),".3(B'(,'#,03('(23')2#1,-8,<-)'),"1,.)"$*+(');,3B7'$'3,-(,#4(('8*#+(2"#'#,3*..7')'3,%'$,34%&"73+',<0)$2'),K_-#(Z'#,"1,W3(')1--)$, KLLWG$MLA8$a'0#1#*#&$4#12&#,$)-.&%%#6,#%')#,$60$)-,(%6,$H'/61(&$N6-,,'(-*B$":6,*(.$:'$'$#.$&(7%'*$ %'$, '#, +-"(23+, "./"&#2#1, -8, "&>'+(');, &)*13+*7(*);, +*7(*)+"$'), "1, )'.)03'#(-(2"#39 8")%'),7'<'),2,8")(0772#1'),"%,<')$'#3,2#$)'(#2#1;,/<"),$',<23*'77',80#"%'#');,$'),"%12<'),"3;,'), Selvrealisering, oplevelser og den nye hedonisme G8=71',d/)23(2-#,_-#(Z'#;,./5$5,"1,2#3(2(*(7'$'),<'$,G#3(2(*(,8"),!"%%*#2+-(2"#,.B,^-7&")1,h#2<')9 32('(;,"1,S'),W3(')1--)$;,7'+("),<'$,G#3(2(*(,8"),F-)+'(2#1,"1,F-#-1'%'#(,.B,:4$$-#3+,h#2<')32('(;, SLiA8$b,6*-)%#,$&)(1$'))#$1\.0#,#$"(:#$#.$)6.),#%$.2%%#:\,*'$#11#,$*\))#$#%$92&'&)$4#"6:8$H-%'*#.&$ 8")&)*1,&411'),.B,%')',$288*3',$)=%%',"1,=#3+')5,6'(,'),'#,#*(2$21,8")%,8"),/'$"#23%';,/<"), 2#$2<2$'(,/-),'#,=1'(,".7'<'73'3")2'#(')2#1,#0)'(,-8,230),2#$2<2$*-723%'#3,'+3.-#32"#,"1,&'/"<'(, %'$,<-)'<')$'#'#,/-#$7'),"%,%*721/'$'#,8")0%$,$&>"#$0".7'<'73');,$'),#'(".,".847$'),$'((',K_-#(9 Z'#,"1,W3(')1--)$,HIIJV,Ji;,RXN5,A")&)*1'(,<071'3;,3B7'$'3,-(,$'(,3('%%'),"<')'#3,%'$,3'7<9 8")3(B'73'#,'77'),$'(;,%-#,3"%,2#$2<2$,=#3+'),-(,321#-7')',9,'77'),$'(;,%-#,+-#,&)*1',(27,-(,".#B,$'#, =#3+'$',3'7<)'-723')2#1,"1,#4$'73'5,!"

19

20 Vores kommunikationsforståelse: Et modtagerorienteret perspektiv -(,$'(,'),+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+('(,"1,%"$(-1'73'#,-8,$'(;,<2,2,8=)3(',"%1-#1,30(('),8"+*3,.B5,G, +"#+)'(,'+3'%.'7,.B;,/<")$-#,2#(')<'#(2"#3+*#3(,+-#,2#$1B,2,+"%%*#2+-(2"#3.7-#701#2#15, *$1-#13.*#+(,'),(0#+(,3"%,'(,+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+(;,%'#,3"%,'#,+*#3(2#3(-77-(2"#5,6')%'$,/-), $'(,2++','#,-83'#$');,$'),/-),/-8(,'(,/'7(,+"#+)'(,&*$3+-&;,8")%B7,'77'),%B71)*..',8"),=>'5,^7721'<'7, #.$96,7$96,$4-*&)(4$'$%(.)#,.#8$f#..#7$/(&#.B$7#.$&\,1'0%$'$&+#/'(1#%&$&'*&%#$*#1B0<27,<2,3B7'$'3, "13B,&'3+08(21',"3,%'$,-83'#$')'#,"1,$'(,2#('#$')'$',&*$3+-&;,%'#,<2,-#7011'),/"<'$3-1'721(, '(,%"$(-1')")2'#(')'(,.')3.'+(2<,8"),-(,8")3(B,%'$2'(3,."('#(2-7'5!"#$%&'($')*+),"--./0,*%0"/$1#"2'$$'# (.*$f,(%'3/(%'6.&<%'10(.0#.$60$,#/#+%'6.&%#6,'#.8$;$,#/#+%'6.&%#6,'#.$96)-&#,#,$7(.$+zb$":(*$*#,$ &)#,$'$'.*':'*#%&$7]*#$7#*$#%$)677-.')(%'6.&+,6*-)%&$%#)&%B$7#.&$7(.$'$k&#&$(.*$f,(%'3/(%'6.&$ -)&'>$'),*$,8)-,'(,34#,.B,2#$2<2$'(,3"%,'#;,$'),<071'),+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+('),"1,C%'$2'),*$, 8)-,'(,.')3"#721(,".7'<'(,&'/"<,K:'.3()*.,HII[V,[RN5,G,&'11',('")2'),".')')'3,$'),%'$,'#,%')', 8")3(B'73', -8, 3-%3.277'(, %'77'%, +"%%*#2+-(2"#3.)"$*+(, "1, %"$(-1');, '#$, 85'+35, $'#, ',()-#3%2332"#38")3(B'73','77'),+-#47'%"$'7,'),*$()4+,8")5,EB),<2,3+-7,8")3(B,<2)+#2#1')#', -8,'#,+"%%*#2+-(2"#32#$3-(3;,1=),<2,$'(,*$,8)-,'#,8")3(B'73',-8;,-(,$','),)'3*7(-('(,-8,'#,)'7-(2"#, '77'),8")/-#$72#1,%'77'%,+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+('(,"1,%"$(-1')'#3,8")*$30(#2#1'),"1,<2)+'721/'$, ;9]10#$k&#&$(.*$f,(%'3/(%'6.&<%'10(.0#.$(0#,#,$76*%(0#,#.$-*$9,($#.$:',)#1'0"#*B$":6,$"-.$&)(1$ ".7'<';,#4$';,()088',<-71,"1,(278)'$33(277',&'/"<,C,'(,34#3.*#+(;,$'),+"))'7')'),%'$,<")'3,8")3(B'73', -8,2#$2<2$'(3,."3(%"$')#',('#$'#3')5,D2,8")3(B),%"$(-1')'#,3"%0>)#!&#0>7$%$"3$<05$6'&((#9%$#0'70 +%'5,$/,-($"3$5,F"$(-1')'#3,-1')'#,2,8")/"7$,(27,+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+('(,-8/0#1'),-8,2#$2<2$'(3, isa8$j#*$(.*,#$6,*$4,-0#,$76*%(0#,.#$(1%&z$)677-.')(%'6.#.$+z$#0.#$+,\7'&&#,$60$-*$9,($#0.#$ &'/"<5 G,'(,."3(%"$')#',743,%B,%-#,3"%,-83'#$'),'77'),+"%%*#2+-(=),8")3=1',-(,8")3(B,$'#,72<3<')$'#, "1,$'#,+"#('+3(;,$'),1=),321,107$'#$',8"),$'%;,%-#,=#3+'),-(,#B,%'$,+"%%*#2+-(2"#'#5,F'$, 8)-<0)'(,-8,8")*$&'3('%(',8077'33+-&'),&72<'),$'(,$',%2#$)';,7"+-7',8")(0772#1');,%-#,3"%,+"%%*9!$

21 7Z10,-++#B$7(.$&67$)677-.')(%],$"(,$*#3.#,#%8 3'('4*/$5)#'('4*/$5)#'('4*/$ ^(,3+-&',+"%%*#2+-(2"#;,$'),<2)+');,/-#$7'),"%,-(,8")3(B,%"$(-1')#',"1,3+-&',)'7'<-#35,^(,#"1'(, '),)'7'<-#(,&'(4$');,-(,$'(,'),<03'#(721(,8"),%"$(-1')'#;,-(,$'(,'),<'$+"%%'#$',"1,/-),&'(4$#2#15, ^(,3+-&',$'##',)'7'<-#3,'),-81=)'#$',8");,"%,$',%'##'3+');,$'),'),'+3."#')'(,8"),+"%%*#2+-9 (2"#3.)"$*+('(;,&'%0)+'),$'(,"1,3+-&'),%'#2#1,2,$'(,K:'.3()*.,HII[V,MXXN5,!"%%*#2+-(2"#'#,%B, 3+-&', '#, 3*&>'+(2<, ".7'<'73', -8, )'7'<-#3;, $'), 8")%B), -(, (27()0++', "1, 8-3(/"7$', $'(, '+3."#')'$', 2#$2<2$3,".%0)+3"%/'$5,a'7'<-#3,+-#,&B$',".847$','(,'+323(')'#$',&'/"<,/"3,%"$(-1')'#;,%'#, -7(3B,+-#,&72<',"1,1=)'3,)'7'<-#(,KS"*73'#,MRRRV,M\iN5, 6"7%*8'#'/)$"-)-'7$,*9'# G#3(2(*(('(,8"),A)'%(2$38")3+#2#1,8")+7-)'),2,&"1'#,d)'-(2<',F-#,8)-,HIIi,#*(2$'#3,2#$2<2$,3"%,+%'. #B),$'(,+"%%'),(27,8")&)*1,-8,.)"$*+(');,'#3,-)&'>$';,8)2(2$,"1,".7'<'73');,<27,2#$2<2$'(,/-<',%*721/'$, 8"), -(, 30((', '(,.')3"#721(,.)01;, <0)', *#2+;, +*##', 2#<"7<')'3, "1, ".7'<', KG#3(2(*(('(, 8"), A)'%(2$39 96,&).'.0$ KLLWG$ SiSA8$ _#..#$ %#.*#.&B$ ":6,$ '.*':'*-(1'&#,'.0#.$ 60$ &-4=#)%':'%#%#.$ #,$ '$ 96)-&B$ &#,$ <2,2++',+*#,3"%,'#,<-1,('")'(23+,8")'3(2772#1,"%,8)'%(2$'#;,%'#,'#,('#$'#3;,<2,+-#,3."((',721',#*, "1,/')5,A5'+35,#B),E2+',(27&4$'),$21,-(,$'321#',$2#','1#',7=&'3+";,'77'),#B),$*,/"3,L*27$9-9L'-), 3'7<,+-#,<0)',%'$,-(,3+-&',$2#,&-%3'3,72<3/23(")2',"1,.B,$'#,%B$',&)2#1',$'#,(27,72<'5,?77'),#B), $*,&'3=1'),&*)1'))'3(-*)-#('#,]-728-j,2,!=&'#/-<#,"1,3'7<,+-#,<071';,/<")$-#,$2#,&*)1'),3+-7, 3-%%'#30(('35,k'&,H5I,'(,"13B,8)'%)-1'#$','+3'%.'7,.B,$'##',(-#+'1-#1;,/<"),%"$(-1')'#, &7'<'(,8)'%()0$'#$'5,G#$2<2$'(,3'3,3"%,'#,-+(=);,$'),<27,<0)',%'$3+-&'),-8,+"%%*#2+-(2"#'#,"1, 2#$1B,2,2#(')-+(2"#,%'$,-83'#$')'#5,6'(,'),.B,$'#,%B$';,-(,+"%%*#2+-(2"#,&72<'),%'#2#138*7$,8"), %"$(-1')'#,KL"3e2>+,'(,-75,HII[V,[N5,^(,1=)',.7-$3,(27,%"$(-1')'#,3"%,%'$3+-&'),.B,$'##',%B$', %'#'),<2,%'$8=)'),'(,+)-<,"%,'#,%')',B&'#,+"%%*#2+-(2"#38")%;,/<"),$'),12<'3,.7-$3,(27,2#$2<2$'(3, 8")("7+#2#1');,"1,$'),2++',8")3=1'3,-(,.)'33',&'3('%(',("7+#2#1'),8)'%5?#,3B$-#,+"%%*#2+-(2<,B&'#/'$,+-#,<2,3',2,$',(2$721')',#0<#(',#4')',"1,%')',*+"#<'#(2"#'77', +"%%*#2+-(2"#38")%'),3"%,&*ZZ,%-)+'(2#1,"1,<2)-7,+"%%*#2+-(2"#,C,"1,".7'<'73'3+"%%*#2+-9 (2"#5,]'),'),$'),"8(','#,B&'#/'$;,/<"),&*$3+-&'(,"1,#"17',1-#1',"13B,-83'#$'),2++',-7(2$,8)'%3(B), 743'#$',+7-)(5,]'),'),8"+*3,.B,#"1'(,-#$'(5,SB,'#,/23(")2',"1,'#,".7'<'73';,3"%,%"$(-1')'#,3'7<, +-#,<0)',%'$,(27,-(,+#4((',(27,+"%%*#2+-(2"#3.)"$*+('(5,G$b'#,"%,'#,3B$-#,B&'#/'$,+-#,<2,3',2,(", 8")3+'7721',1)-$')V,:"%,'#,B&'#/'$;,/<"),%"$(-1')'#,%'$,32#,3*&>'+(2<2('(,'),%'$,(27,-(,3+-&',$'(, '#$'721',<0)+;,%'#,/<"),$'),$"1,'),1)0#3'),8"),7'12(2%')&-)',8")("7+#2#1');,'77'),3"%,'#,)-$2+-7, B&'#/'$,"1,%'$3+-&'73';,/<"),-$3+277'73'#,%'77'%,-83'#$'),"1,%"$(-1'),&72<'),37=)'(,KL"*))2-*$, HIIiV,RIN5,!%

22 3(0#$21(,8)2(,'8('),'1'(,&'/-15,6'(,B&#',<0)+,(27&4$'),3#-)')','(,8'7(;,/<"),2#$'#8"),$'),'),)*%,(27, $'##',2$b5,E*(2$'#3,#'(<0)+;,('+#"+*7(*)'),"1,#4',+*#3(-)('),12<'),/'7(,-#$)',%*721/'$'),8"),-(, 7-$',%"$(-1')'#,2#$(-1','#,-#$'#,"1,%')',-+(2<,)"77'5,]-#,8")3(B),2#$2<2$'(,3"%,6_;,$'),3'7<,+-#, %2j',"1,3+-&',.B,'1#',<27+B)5,]'),'),3+'77'(,%'77'%,+"%."32(2"#,"1,8")("7+#2#1,2++',70#1')',.B,32#,.7-$3,KL"*))2-*$,HIIiV,RIN5, 6'#,B&#',8")("7+#2#13%*721/'$,3+-&'),#-(*)721<23,#"17',"<')<'>'73'),2,8")/"7$,(27,$'(,+"%%*#2+-(2<', &'/"<,8"),-(,3'#$','(,&*$3+-&5,A"),/<"),B&'#,3+-7,%-#,<0)';,/<23,%-#,1')#',<27,3'#$','(,&*$3+-&Y, E"17',."32(2"#'),/0<$');,-(,%'1'(,".7'<'73'3+"%%*#2+-(2"#,2,$-1,8")3=1'),-(,3(4)',2#$2<2$'(,8"), %'1'(,"1,$')%'$,".')')'),*$,8)-,'#,8")07$'(,+"%%*#2+-(2"#37"12+,KL"3e2>+,'(,-75,HII[V,JN5,6'#, #-%23+;,2#<"7<')'#$',"1,%'#2#138*7$,8"),2#$2<2$'(5,?#;,$'),3+-&'),)'7'<-#3,"1,8")%B),-(,12<',.7-$3, (27,2#$2<2$*'77',("7+#2#1'),"1,".7'<'73'),C,"1,3"%,8")(3-(,/-),'#,<0)$2,8"),-83'#$')'#5,!&

23 METODOLOGI OG VIDENSKABSTEORI?(, -#$'(, -3.'+(, 2, "<')")$#'$', 8")3(B'73'3)-%%', '), $'(, <2$'#3+-&3('"9 Processen for vidensproduktionen 6'(,'),<03'#(721(,-(,&'743';,/<")$-#,<2,'),1B'(,(27,<")'3,*#$')3=1'73'38'7(;,3B,$'),'),'#,1'##'%9 321(21/'$, 2, %'("$';, -#-743', "1, +"#+7*32"#')5, F'("$"7"123+, '), 8*#$')'(, 2, '#, +<-72(-(2<;,%'#,"13B,-&$*+(2<,-)&'>$38")%V 0 ;D53*G#!'"0!(0#'0/'&$08%'/0>0G'"G$+#!'"0'80('/$#6!"70#'0>03!88$%$"#<0+'((!5,90/'%$03$&$. 0,'+$30'%03$$+$%0G'"G$+#!'"0'80!#20I6!(06>++$"(0#6%'*760'*%0+,>G!"70>"30!"#$%+%$#!"70#6$ '%!7!">,0!3$>(0>5'*#0#6$0+6$"'/$"'"0!"0#6$08%>/$0'80>0"$A0($#0'80!3$>=0>,,0>53*G#!'"05*!,3(0 0 ^&$*+(2"#,'),'#,%'("$';,/<"),$'),8")$)'3,+'#$3+-&,"1,<2$'#,"%,8'7('(;,%'#,3"%,"13B,2#$'&0)');,-(, %-#,+-#,7=8(',$'##',8")3(B'73',".,"1,"<'),2,'#,#4,3-%%'#/0#1;,$'),12<'),#4,2#$321(5,S)-+(23+,&'(49 (27'1#'$',"3;,/-),<2,<'#$(,"3,%"$,'#,*$-)&'>$'73',-8,%'("$'),(27,.)"$*+(2"#'#,-8,'%.2)25,?8('),<")'3, '%.2)2.)"$*+(2"#,'),<2,<'#$(,(27&-1',(27,<")'3,('")2-..-)-(,"1,/-),8*#$'(,3*..7')'#$',-#$)',"1,#4',.')3.'+(2<');,'#$,<2,/-<$';,2#$'#,<2,12+,Q2,8'7('#Q5,D2,/-),3B7'$'3,*$-)&'>$'(,<")'3,'%.2)23+',%'("$', *$,8)-,$',8")3(B'73');,<2,/-<$',.B,$-<0)'#$',(2$3.*#+(5,?8(')8=71'#$',/-),<2,".#B'(,3*..7')'#$', <2$'#5,D2,'),-7(3B,2++',1B'(,(27,<")'3,8'7(,8-3(7B3(,2,('")'(23+',2$b'),"1,8")*$2#$(-1'73')5,D")'3,0)2#$', '),8=71'721,/'77'),2++',-(,7-$','%.2)2'#,-8.)=<',('")25,G,3('$'(,/-),<2,7-$'(,('")2,"1,'%.2)2,*$8")$)',/29 "1,7-$'),'%.2)2'#,*$8")$)',('")2'#5, Et fænomenologisk perspektiv D")'3,*#$')3=1'73',/-#$7'),"%,-(,8")3(B;,/<")$-#,2#$2<2$'),".7'<'),2#(')<'#(2"#3+*#3(,2,&4)*%%'(5, 6')%'$, B&#'), $'), 321, 8"), "3, '(, ".7-1(, <2$'#3+-&3('")'(23+,.')3.'+(2<;, #'%721, 80#"%'#"7"12'#;, $'),7211'),(27,1)*#$,8"),%-#1',-8,$',%'("$"7"123+',<-71;,<2,/-),()*88'(5 A0#"%'#"7"12,/-#$7'),"%,-(,8")3=1',-(,2#$8-#1';,/<")$-#,80#"%'#')#',8)'%()0$'),8"),%'##'9 3+'(5,A0#"%'#"7"12,'),,:%$"0'/,K7"1"3N;,/<")$-#,8:"'/$"$%"$08%$/#%:3$%,K./'#"%'#"#N,"1,'), 3-%(2$21,'(,".1=),%'$,3*&>'+(g"&>'+(9(-#+'#5,A"+*3,'),.B,$'#,*%2$$'7&-)',3+-&'73',-8,&'(4$#2#1;,

24 f,-.*&%#.#.$'$9\.67#.6160'#.$#,$(%$0#.3.*#$*#.$:#,*#.b$*#,$#,$0':#%$96,$7#..#&)#%b$9],$,#r#)9 32"#'#,()0$'),.B,&-#'#l,$<35,-(,*#$')3=1',$'#,'+,$&$3$0&$%3$",Kc/=1')3'#,HIIXV,HMN5,:-1(,.B, '#,-#$'#,%B$',<27,80#"%'#"7"12'#,*#$')3=1';,/<")$-#,%'##'3+'(,".7'<'),"1,')8-)'),<')$'#5,]'), +"%%'),$7$")%'++$",2,3.27,%'$,$'#3,2#('1)-(2"#,-8,+)".3721,3-#3#2#1,"1,&'<2$3(/'$5 6'(,'),$'#,$2)'+(',+27$',(27,')8-)2#15,:-%(2$21,'),$'(,<21(21(,-(,*#$')3()'1';,-(,$'##',&'(4$#2#1,"1, ')8-)2#1,3+-&'3,2,3-%3.277'(,%'77'%,+)".,"1,<')$'#5,]')2,7211'),$'),'#,8")3(B'73',-8;,-(,&'<2$3(/'$, '),'#,2#('1)')'(,$'7,-8,$'#,+)".3721',')8-)2#1,-8,<')$'#,"1,3B7'$'3,"13B,'(,".1=),%'$,-$3+277'73'#, :8'/,#"11'/)"8)"18;#'%)-'7)$.9<',%="9<',%>70,"%"-0'/ F')7'-*9S"#(43,&'1)'&,"%,'1'#+)"..'#,"%8-(('),$'#,%'##'3+'721',&'<2$3(/'$3,8")-#+)2#1,2,'#, +)".5,F-#,+-#,+*#,<0)',&'<2$3(,"%,<')$'#,1'##'%,32#,'1'#,+)".V 0 1O=U0E&!(03$#0$%0(>"3#<0>#0X$70$%0/!70/!"0)%'+05$&!3(#07$""$/0&$%3$"<0>#03$"0/!3#0!0&$%3$"000 0 *37-%03$#0!))$.+$%G!+$%$3$0/4,<0('/0>,,$07$"(#>"3$0$%0&$"3#0!/'3<0$%03$#0"$#'+03$%8'%0(>"3#<0 + 4$+%*)+9("2+'(+:'(&')#+49#'P+Q'0+'(+9/4(+":'(1+4$+0')#$4)&')'+74(+5'('+#*&'(1+-"(&*+Q'0+94)+0,++ 0 %*"3#0'/03$/<0'70!03$""$08'%(#>"30$%0X$70/!70&$%3$"05$&!3(#07$""$/0/!"0)%'+m,, KF')7'-*9S"#(4,HIIiV,HIN5 L'1)'&'(,'1'#+)".,12<'),"3,'#,8")3(B'73',8"),%'##'3+'(3,".7'<'73',-8,<')$'#;,/<"),'1'#+)"..'#, 3"%,+)".3721,3-#3#2#1,"1,&'<2$3(/'$,/-),'#,.')%-#'#3,8"),"3;,2$'(,$'#,-7(2$,'),%'$,"3;,$'#,&'9 &'1)'&'(, "%, '1'#+)"..'#, '(, ".1=), %'$, 3*&>'+(g"&>'+(9$2+"("%2'#;, 3"%, /-), 3.277'(, '#, 8)'%()09 $'#$',)"77',2,$'#,<'3(721',<2$'#3+-&'721',(0#+#2#15,6'(,107$'),&B$','#,".$'72#1,"1,-$3+277'73', %'77'%,3$#0(*5X$)#!&$0/$""$()$,"1,$"0'5X$)#!&08'%$,!77$"3$0&$%3$","1,"13B,8")3(B'73'#,-8,+)"..'#, 3"%,'(,93%$0'5X$)#!&#08:"'/$","1,&'<2$3(/'$,3"%,'(,!"3%$0(*5X$)#!&#08:"'/$",Kc/=1')3'#,HIIXV, MXN5,6'(,&'(4$');,-(,<2,2++',+-#,8")3(B,<')$'#,"&>'+(2<(;,%'#,+*#,3"%,'#,'+,$&$#,'77'),$%8>%$#,<')$'#5, F'##'3+'(3,-$80)$,'),&-3')'(,.B,'#,+)".3721,)'(('(/'$,%"$,<')$'#,C,$'(,<27,321';,-(,+)"..'#,1=);,-(, :'$4#3.*#,$6&$'$7#.'.0&9-1*#$&'%-(%'6.#,$'$:#,*#.B$&67$6:#,&),'*#,$#.$)(-&(1'%#%$7#11#7$),6++#.$60$ <')$'#,Kc/=1')3'#,HIIXV,MXN5,6'(,'),21'##'%,+)"..'#;,<2,/-),-$1-#1,(27,<')$'#5,F'$,-#$)',")$V,D2, $%,2,3-%%'#/0#1,%'$,<')$'#,KF')7'-*9S"#(4,MRRRV,HXN5,SB,$'#,%B$','),<')$'#,-7(3B,2++',#"1'(;, $'),&-)',$%5,D')$'#,'),#"1'(;,$'),8%$/#%:3$%;,"1,$'##',8)'%()0$'73',%*7211=)'3,"1,&'(2#1'3,-8, $'(,+)".3721',3*&>'+(V,!(

25 J)($/+,$%0+40!"#$%&$"#!'"()*"(#0!)

26 0 ;Y!%)$,!76$3$"0$%0!))$0"'7$#05,'#08'%$,!77$"3$<03$%0$)(!(#$%$%0,-(%$&$#08%>0$"6&$%0$%8>%!"7()'".0 0 #$)(#<08%>0$#6&$%#0)'"G$+#*$,#0"$#&:%)20Z$%!/'30*37-%0&!%)$,!76$3$"0$#0(9(#$/0>8079,3!76$30'700 0 /$"!"7<0('/05$6-&$%0(*5X$)#!&!#$#$"<03&(20$#0$%8>%!"7(/:((!7#0'705$7%$5(,!7#0+$%(+$)#!&<08'%0 0 >#0)*""$0/>"!8$(#$%$0'70*38',3$0(!72;,Kn-/-<2,HII[V,MRN5 :-%(2$21,+-#,3*&>'+(2<2('('#,+*#,8")3(B3,2,32#,)'7-(2"#,(27,<')$'#5,:*&>'+(2<2('('#,'),+)".3721(,8")-#+)'(;, %'#,3-%(2$21,.B<2)+'),<")'3,+)".3721/'$,$'#,%B$';,3"%,<')$'#,8)'%()0$'),8"),"3,.B5,6'(,/-),-(, &:%$".!.&$%3$"5,D2,'),-7(2$,2,<')$'#,%'$,<")'3,+)".3721',3*&>'+(,"1,+-#,-7$)21,*#$321',"3,$'(V 0 ;[=\0)%'++$"0$%05:%$%$"0>80&:%$".!.&$%3$"0'703$#0>#05$(!33$0$"0)%'+05$#93$%08'%0$#0,$&$"3$00 0 &:($"0>#0(,*##$0(!70#!,0$#05$(#$/#0/!,X-<0(/$,#$0(>//$"0/$30(:%,!7$08'%$6>&$"3$%0'70*>85%*3#00 0 $"7>7$%$0(!703$%!2;0KF')7'-*9S"#(4,MRRXV,HIN5 Et socialkonstruktivistisk bidrag :"%,8")+7-)'(,2,<")'3,+"%%*#2+-(2"#334#,3'),<2,+"%%*#2+-(2"#,3"%,'#,)'7-(2"#,%'77'%,+"%%*9 '#+'7(',('1#3,&'(4$#2#1;,%'#,"13B,$23+*)3'),%'#'),<2,3.277'),'#,)"77',8"),$'#,2#$2<2$*'77',&'(4$9 #2#13$-##'73',2,'#,'77'),-#$'#,1)-$5,O1,/'),3*..7')'),<2,<")'3,80#"%'#"7"123+',8")3(B'73',%'$, 3+'(,KA"1/,!2)+'&4,2,F')7'-*9S"#(4,HIIiV,oDN5,F'#,/<"),80#"%'#"7"12'#,%'#');,-(,&'(4$#2#1,"1, <2$'#,".3(B),*$'#,-$3+277'73',%'77'%,3*&>'+(,"1,"&>'+(,"1,$-##'3,.B,&-11)*#$,-8,')8-)2#1'),"1, @2-7+"#3()*+(2<23%'#,'),"13B,".3(B'(,3"%,1)'#,-8,'#,80#"%'#"7"123+,/"<'$3()=%#2#1,"1,/-),$')8"), *#1&#$(9$#0#.),6++#.$&67$#.$7#,#$P9(&%P$&%],,#1&#$#.*$*#.$R2*#.*#$,611#B$&6/'(1)6.&%,-)%':'&7#.$ "*

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E DEFABC ABC ABCDEF ABCDDEF ABCDDE EDD E ABC DA FBEAFEB FAF ABCDDE ABCDDE ABCDDE ABCEC ABCDDEC ABCDE ABCDDE ABCDEFEFABBFE ABBAEB F BFBF AB BB CDEFDDED FEDEEEDFDEEF FAFEDD FFAEFEFFEDEDEDEF EDFEFFFFFEEE F

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

15407 G HUS A Plan 1 c+97,1 +96,5 +96,0. HUS C Plan 1 c+96,1 +96,0 +95,5 +96,0 LEKE AREAL. sittegruppe UTEPLASS G R E S S FAST DEKKE.

15407 G HUS A Plan 1 c+97,1 +96,5 +96,0. HUS C Plan 1 c+96,1 +96,0 +95,5 +96,0 LEKE AREAL. sittegruppe UTEPLASS G R E S S FAST DEKKE. 00 29900 95 90 299000 dato kontroll/isjonsliste 6070 4000 670300 0455 5407 HUS Plan c+97, 05 +97,0 +97,0 0200 4000 HUS B Plan c+96,6 5450 +97,0 9 0 2 3 4 5 6 9 20 2 22 +96,5 +96,0 0200 4000 HUS C Plan

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

!"#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)"&+

!#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)&+ !"#$!"#$%&'()'*++,-*.('/,0122, #$%%&' #$ &'()'*++,,-*. *.(' *. ('/, /,01 0122 01 22 $')B% % () (),E(6B%/*(' ('::, (' $')B%,(),E(6B%/*(': 3456 34 34564'7+,8*9:*%,(),;(

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

SMEG PRISLISTE 2016 15-11-20

SMEG PRISLISTE 2016 15-11-20 G P -- -- - P GFU UFUV UF Å G: 4 B- P GFU UFUV G: P- P GFU UFUV G: PY- - B- 3- P UFU UFUV PYY UF Å G: P GFU V UFU, UF Å G V: V: P GFU V UFU, HØJB G V: V: P GFU V UFU, UF Å G: V: V: B 43 4 3 3 3 3 4 3 -

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E University College Lillebælt. Niels Bohrs Allé1. 5230 Odense M Kælder A.024E A.024F B.024E B.024F C.024E C.024F D.024E D.024F E.024E E.024F A.032 A.026A uniformer A.024D B.026 uniformer B.024D C.032 C.026A

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). -

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - *  - *). - ! " # " $ % &' ( !"# " $% &' ( $)$% *+$ $ & *!" # % '() ' +$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). - 2"" RESUME...5 1 INDLEDNING...8 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL MED PROJEKTET...8 1.2 PROJEKTINDHOLD...8 2

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

SKEMA A. Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja set fra syd

SKEMA A. Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja set fra syd SKEMA A Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja 03.11.16 set fra syd NØRREVANG I HERLEV er skal bygges nye AlmenBolig+ boliger i Nørrevang i Herlev. e nye boliger i en og to etager erstatter de rækkehuse,

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7602989 706 Syddjurs K 970351

Læs mere

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør 2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør www.tool-part.dk Tlf. 76 301 304 Type AS Type BS Bløde bakker 1,5 mm x 60 gr. Stål: 080M15 (EN32) B-204/205 Type A. B. C. D. J.

Læs mere

#$%&'(%)*'+,-.$-()-! ! "!

#$%&'(%)*'+,-.$-()-! ! ! #$%&'(%)*'+,-.$-()- #$%(-%$/$." 0+'1(-2*-(," 0+'1(-2*'+23(-+/$. # 425'67'8-,+''.5'67'8-,+'89$$-+0'),-+ # 8-,'%-$ :%.9$.);3$6,'.?1-$&-%'.'

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 349 Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1988 Arhus Boligomr3de ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Kampprogram Drenge U10 SUB Ullerslev oktober 2016

Kampprogram Drenge U10 SUB Ullerslev oktober 2016 Kampprogram Drenge U10 SUB Ullerslev 14.-16. oktober 2016 5-mands A B C (+D) B Marienlyst 1 BBB 1 Søllerød United Fremad Amager 1 Hammerum IF 1 Rudersdal BK 1 (RBK) Rolfsted-Højby 1 Sanderum BK 1 A FA2000

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL?

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? 9 E-HANDEL Udtrykket e-handel forstås forskelligt og dækker over mange former for ud veksling af information via internettet (e står for elektronisk

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Energy-saving Technology Adoption under Uncertainty in the Residential Sector

Energy-saving Technology Adoption under Uncertainty in the Residential Sector Energy-saving Technology doption under Uncertainty in the esidential Sector Dorothée Charlier, lejandro Mosino, ude Pommeret To cite this version: Dorothée Charlier, lejandro Mosino, ude Pommeret. Energy-saving

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere