Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015"

Transkript

1 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål Kernefaglige mål Økonomiske mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse

3 Resultatmål Indledning CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, og er organisatorisk placeret i Økonomiog Indenrigsministeriets departement. CPR-administrationens mission er formuleret som følgende: CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. Nærværende resultatplan er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i planen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. Resultatmålene for 2015 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som er fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 hierarki 1. Personregistrering Strategi 2. Sikkerhed og digitalisering 3. Udfasning af javaklienter 4. Klagesager Kerneopgaver 5. Skift af person-nummer og dobbeltregistrering 6. Kundetilfredshed 7. Afvigelse mellem grundbudget og forbrug Økonomi 8. Effektivisering 9. Huslejeomkostninger 3

4 1. Strategiske mål 1: Den fremtidige personregistrering CPR-administrationen er en hovedaktør i udviklingen af en moderne og effektiv fremtidig personregistrering. CPR-systemet spiller endvidere en central rolle i forbindelse med implementeringen af det fællesstatslige grunddataprogram, hvor CPR-systemet skal indgå i de kommende fællesoffentlige løsninger, herunder den fællesoffentlige datafordeler og det kommende adresseregister. Sideløbende med dette arbejde er der igangsat et analysearbejde med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at ændre CPR s struktur og indhold for at fremtidssikre systemet og for bedre at understøtte de fremtidige krav til personregistreringen. Derudover skal CPR-systemet teknologisk vedligeholdes, så drift og vedligehold af systemet kan konkurrenceudsættes. Tabel 1a Implementering af det fællesstatslige grunddataprogram ift. CPR-systemet Arbejdet med det fællesstatslige grunddataprogram er forankret i Digitaliseringsstyrelsen. CPR-administrationen bidrager aktivt i arbejdet for at sikre en let og sikker anvendelse af grunddata for alle myndigheder, virksomheder og borgere. I 2015 vil CPRadministrationen udarbejde en analyse, der i sin konklusion skal anvise, hvordan CPRsystemets integration med datafordeleren sikres over de kommende år Udviklingsplan Analyse af [Implemente- [Implemente- [Implemente- integration ring] ring] ring] med datafordeleren overholdt (ja/nej) [Ja] Tabel 1b Udfasning af Legacy komponenter i CPR-systemet Digitaliseringsstyrelsens rapport fra 2014 om legacy-systemer i staten peger på, at CPRsystemet indeholder en legacy-komponent i form af kodesproget Natural. På basis heraf ønskes det undersøgt, hvorledes Natural kan udfases til fordel for andre programmeringssprog. Analysen skal indeholde beskrivelse af koden, tidsplan og ressourceforbrug Udviklingsplan Analyse af udfasning af [Implementering] [Implementering [Implementering Natural overholdt (ja/nej) [Ja] : Sikkerhed og digitalisering Sikkerheden indgår som et centralt element i kontraktkomplekset omkring CPR og i reglerne for brug af CPR-data og er genstand for stor bevågenhed. Der er derfor et ønske om at sætte endnu større fokus på it-sikkerheden i Det gælder både hvad angår sikkerhedstests- og øvelser, IT-revisioner og overholdelse af anbefalinger fra øvrige myndigheder på IT-sikkerhedsområdet. 4

5 Tabel 2a Forbedring af IT-sikkerheden It-sikkerheds-handlingsplanen for CPR omfatter en række aktiviteter, der de kommende år vil gøre sikkerheden for CPR endnu bedre. I 2015 skal fire konkrete sikkerhedsaktiviteter gennemføres. 1: En ny penetrationstest 2: En ekstern IT-revision 3: Stikprøvekontrol af kunderne 4: En beredskabsøvelse aktiviteter 4 aktiviteter overholdt (ja/nej) [Ja] Tabel 2b Sikring af CFCS og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger CPR-administrationen skal inden 1. april 2015 leve op til CFCS og Digitaliseringsstyrelsens hovedanbefalinger (1-3 herunder) fra den såkaldte rapport 3 om Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift. 1. Ledelsen bør sikre, at myndighederne med udgangspunkt i de opnåede erfaringer fra CSC-sagen aktivt vurderer cyber- og informationssikkerheden, specielt i de løsninger, som drives af eksterne leverandører, og går i dialog med leverandøren herom for at sikre den ønskede sikkerhed i ydelserne. 2. Ledelsen bør sikre, at myndighedernes risikovurdering og risikoledelse tager udgangspunkt i et opdateret trusselbillede. Dette bør sikres både ved nyudvikling, drift og videreudvikling af it-løsninger. 3. Ledelsen bør indlede og løbende indgå i en aktiv dialog internt i myndigheden om efterlevelse af de øvrige anbefalinger i denne rapport Tabel 2c Digitalisering Det er regeringens målsætning, at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af CPR-administrationen leverer løbende input til områder, som indgår i de årlige bølgeplaner for obligatorisk digital selvbetjening, der er et led i udmøntningen af denne målsætning. I 2015 indføres der krav om obligatorisk digital selvbetjening ved registerindsigt. CPR-administrationen har dermed indført obligatorisk digital selvbetjening for i alt 8 services hos CPR, der er omfattet af Digitaliseringsstyrelsens obligatoriske digitale selvbetjeningsbølger services 1 service overholdt (ja/nej) [Ja] : Udfasning af java-klienter CPR-administrationens produktsortiment skal i videst muligt omfang være standardprodukter, og ældre produkter skal udfases, når de ikke længere bruges af et rimeligt stort antal kunder, eller når de teknologisk ikke længere er tidssvarende. I 2014 blev CPR s Java klient udskiftet med et moderne web-system, som tilgås via en browser. Denne modernisering af brugergrænsefladen følger den overordnede udviklingsplan for CPR-systemet for perioden , hvorefter der styres mod en platform og teknologi, som giver billigere drift og enklere vedligehold, og som gør det lettere at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen fremover. Udfasningen af Java-klienten til fordel for et websystem vil også indebære fordele for en lang række brugere af CPR. Et websystem vil nemlig fungere langt bedre sammen 5

6 med de efterhånden udbredte Citrix og VDI løsninger, ligesom Java-klienten i dag ofte kræver, at den medarbejder, som skal installere klienten, har administratorrettigheder. Websystemet vil derimod være umiddelbart tilgængeligt via en browser. Tabel 3 Udfasning af Java-klienter CPR-administrationen har senest ved udgangen af 2015 udfaset alle Java-klienter inkl. de som udfører ajourføring således at ajourføring sker i websystemet fremadrettet. 6

7 2. Kernefaglige mål 4: Klagesager Efter CPR-lovens 56 kan kommunernes afgørelser efter CPR-loven påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På CPR-området træffer kommunerne først og fremmest afgørelser om borgernes bopælsregistrering. CPR-administrationen har udarbejdet en række procedurer, der understøtter en præcis statistikopgørelse over sagsbehandlingstid og anden relevant statistik vedrørende klagesagsbehandling på folkeregistreringsområdet om bl.a. sagstyper og ministeriets reaktion i form af f.eks. stadfæstelse af den kommunale afgørelse. Det er målsætningen, at borgere og kommuner oplever korrekt og hurtig sagsbehandling. Det er derfor målsætningen, at 96 pct. af CPR-administrationens klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering skal afsluttes inden for 5 måneder, hvilket er en skærpelse med 1 måned i forhold til Tabel 4 Klagesager Andel af klagesager afsluttet rettidigt, indenfor 5 mdr pct [96] [96] [96] Resultat [R] : Skift af personnummer og afsluttede sager om dobbeltregistrering Skift af personnummer inkl. juridisk kønsskifte Nordiske statsborgeres ønske om ændring af en tidligere registreret fødselsdato skal forelægges for CPR-kontoret til afgørelse bilagt dokumentation for rigtigheden af den nu angivne fødselsdato. Der opstilles mål for den generelle maksimale sagsbehandlingstid for sager vedrørende ansøgning om nyt personnummer. I opgørelsen af tidsforbrug fraregnes tid medgået til indhentning af sagsakter hos Udlændingeservice samt Indfødsretskontoret. Ligeledes fraregnes tid til eventuel sagsbehandling hos Retslægerådet. Det er målsætningen for 2014, at 92 pct. af ansøgninger om nyt personnummer skal være afsluttet med en afgørelse inden for 5 måneder. Dobbeltregistrering En vigtig forudsætning for den fortsatte anvendelse af data fra CPR og tilliden til disse data er et løbende arbejde med datakvaliteten i CPR. CPR-administrationen har på den baggrund valgt at fokusere på sager, hvor samme person ved en fejl har fået tildelt to eller flere personnumre. Det er målsætningen, at der hver måned i 2014 skal afsluttes mindst 50 sager om dobbeltregistrering. 7

8 Tabel 5 Skift af personnummer og sager om dobbeltregistrering Andel af sagsbehandlingstider for skift af personnummer afsluttet indenfor 5 mdr. R pct Resultat [R] Antal afsluttede sager om dobbeltregistrering pr. måned R Resultat [R] : Kundetilfredshed Det er vigtigt, at brugerne oplever en serviceminded og kompetent betjening i CPR s kundecenter, hvorfor der også i 2015 opstilles resultatmål for kundetilfredshed og produktudvikling. I 2015 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt CPR s kunder. Der udvælges en repræsentativ mængde af kunder i den offentlige og den private sektor, som svarer på spørgsmål om bl.a. tilfredshed med den oplevede kundebetjening, telefonservice, kompetence osv. et er, at min. 80 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse. Tabel 6 Kundetilfredshedsundersøgelser Fokus på kundecenterets levering af service til kunderne. Pct. af kunderne, der svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse skal være stigende pct [85] [85] [85] Resultat [R] 8

9 3. Økonomiske mål 7: Afvigelse mellem grundbudget og forbrug 7 består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen. Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct., jf. tabel 7. Tabel 7 Afvigelse mellem budgettering og forbrug R Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab. pct. 2 2 [2] [2] [2] Resultat [2] [2] Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. pct. - - [1] [1] [1] Resultat Departementet kan i løbet af året fx i forbindelse med udgiftsopfølgningerne - godkende et andet økonomisk mål. 8: Effektivisering CPR-administrationen skal løbende foretage tiltag som forbedrer institutionens effektivitet. Sygefravær påvirker omkostningsniveauet i CPR-administrationen ved at reducere arbejdstiden, der er tilgængelig til at varetage opgaverne. Det er målet, at CPRadministrationen nedbringer sygefraværet til det statslige niveau eller under i Tabel 8 Nedbringelse af sygefravær til det statslige benchmark CPR-administrationen nedbringer det gennemsnitlige sygefraværet i 2015, så det bringes på niveau med eller under det statslige benchmark Gennemsnitligt sygefravær i dage Statens benchmark 9, CPR-administrationen 12, Anm: Opgørelserne for sygefravær i 2013 er ikke direkte sammenlignelig, da opgørelsen for CPR stammer fra mtidsregistrering, mens tallet i Statens benchmark stammer fra Isola. Beregningen fra Isola vil være gældende fremadrettet. 9

10 9: Huslejeomkostninger Tabel 9 - sætning om husleje Institutionen skal i 2015 udarbejde en plan for nedbringelse af omkostninger til husleje fremadrettet. Planen skal indeholde konkrete implementeringsovervejelser for 2016 mhp. at koncernens gennemsnit fra og med 2017 ligger på eller under Bygningsstyrelsens benchmark.. Grundlaget for vurdering af målopfyldelsesgraden er nøgletallet Husleje pr. årsværk, inkl. energiafgifter, jf. Statens Benchmark-database Huslejeomkostninger pr. årsværk Bygningsstyrelsens Benchmark CPR-administrationen Anm: Bygningsstyrelsens seneste målbillede for den årlige huslejeomkostning pr. medarbejder i københavnsområdet fremgår af rapporten Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København fra

11 4. Påtegning Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2015 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen til departementet, efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter kvartalets afslutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål og resultatkrav for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af planen vil finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå planen er indgået. København den 12. december 2014 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Kt. chef Carsten Grage CPR-administrationen 11

12 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på resultatplanen, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 11 pct. 1 vægter 12 pct. af hensyn til at sikre sum på 100 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. opfyldelse. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2015 udarbejder CPRadministrationens ledelse en redegørelse for årets resultater, herunder målene i resultatplanen og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 10 Vægtning og beregning af målopfyldelse Opfyldelsesgrad i pct. Vægt Strategiske mål 1 Personregistrering 0, ,0 2 Sikkerhed og digitalisering 0, ,0 3 Udfasning af Java-klienter 0, ,0 Kernefaglige mål 4 Klagesager 0, ,0 5 Skift af personnummer mv. 0, ,0 6 Kundetilfredshed 0, ,0 Økonomiske mål 7 Afvigelse ml grundbudget og forbrug 0, ,0 8 - Effektivisering 0, ,0 9 Huslejeomkostninger 0, ,0 Total 100,0 fdssdafsadf 12

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere