Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederen. Stof til næste nummer. Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på"

Transkript

1 33298_Tingbjerg /02/13 13:00 Side 1 TINGBJERG En dag i januar Nr årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 Lederen Generalforsamling i Lejerforeningen afholdes den 5/ kl i selskabslokalet, Ruten 6 R. Budgetmøder om budgettet for 2013/14 afholdes for afdeling 1 den 16/ og for de øvrige afdelinger den 17/ Begge dage er kl i selskabslokalet, Ruten 6 R Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Keld Fredericia Formand Meddelelser der vedrører SAB. Stig Torp Kaspersen Formand Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Bestyrelsen gør endnu engang opmærksom på, at alt tøj efter vask skal fjernes fra vaskeriet. Der er desværre eksempler på, at tøj stadig efterlades i vaskeriet til gene for den næste beboer, der ønsker at benytte vaskeriet. For at opfylde kommunens krav om at der skal vælges afdelingsbestyrelse i SABs 5 afdelinger afholdtes den 23/ fælles afdelingsmøde for SABs afdelinger i Tingbjerg. Bestyrelsen fremlagde forslag om oprettelse af fælles afdelingsbestyrelse. Da SABs vedtægter kræver, at forslag om fælles afdelingsbestyrelse besluttes i de berørte afdelinger, blev forslaget på mødet fremlagt til beslutning i hver af de 5 afdelinger. Da der ikke var fremmødt beboere fra afdeling 4 kunne forslaget ikke vedtages gældende for afdeling 4. De øvrige 4 afdelinger besluttede en fælles afdelingsbestyrelse hvorefter der foretoges valg til bestyrelse. Med hensyn til afdeling 4 er sagen videresendt til organisationsbestyrelsen, idet den valgte bestyrelse ikke automatisk er bestyrelse i afdeling 4. Vedtagelsen af at oprette en afdelingsbestyrelse, betyder samtidig at Lejerforeningen ikke længere har afdelingsbestyrelsesbeføjelser. Den 26. november 2012 afholdtes ekstraordinært afdelingsmøde for afdeling 1. På mødet fremlagdes forslag til helhedsplan for afdeling 1 med f. eks. bekæmpelse af skimmelsvamp. Helhedsplanen vedtoges. Der henvises i øvrigt til referatet fra mødet, der er optrykt andetsteds i bladet. Den ledige stilling som driftsleder er den 1/ besat med Cliff Brædder Hemmingsen. Der vil blive indkaldt til orienteringsmøder om kulturhuset. Bestyrelserne opfordre beboerne til at deltage i møderne. Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 5. marts. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB VAGTORDNING SAB og FSB Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

3 Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1 tirsdag den 20. november Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen 4. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt 7. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til: Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen, driftchef Søren Ryberg Andersen, økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg-Bæk, driftskonsulent Johnny Priess. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet er indkaldt med lovlig varsel. Følgende beboere blev valgt til stemmeudvalget: Flemming Jørgensen og Per Gellner. Ad. 3 Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen Herefter gik Stig Kaspersen over til supplerende bemærkninger til den udsendte beretning. Beretningen blev herefter sat til debat. Bestyrelse for alle 5 afdelinger Den 23. januar 2013 skal der være valg af bestyrelse for alle 5 afdelinger og der skal ved samme lejlighed fastlægges et budget for det kommende år. Bestyrelsen kommer til at arbejde efter de regler som gælder for bestyrelser i SAB Kulturhus Der er nedsat et byggeudvalg for kulturhuset. Stig Kaspersen og Hans Nielsen sidder i udvalget. Lille Torv Den lille mur er nu lavet. Og der er opsat videoovervågning. De sidste forretninger er nu lejet ud dels til en cykelhandler dels til en helsebutik. Personale Martin Olsen har fået et nyt job, og Cliff Hemmingsen som overtager jobbet tiltræder den 1. december. Snefang Der er opsat snefang over baldakinerne. Ny helhedsplan Der afholdes møde den 26. november 2012 for afd. 1 om den nye helhedsplan. Stig pointerede, at spørgsmål i forbindelse med helhedsplanen bør stilles på mødet den 26. november, da der på mødet vil være repræsentanter fra KAB til stede, der vil kunne svare på detaljerne vedr. helhedsplanen. Beretningen blev herefter sat til debat. Kurt ville gerne vide hvad de gældende regler for nedtrapning af huslejestøtten er. Hertil svarede Stig, at Landsbyggefonden giver huslejestøtte i 5 år, hvorefter støtten nedtrappes i en periode på 16 år. Kurt beklagede at man i forbindelse med udskiftning af varmemålere har betalt for meget. Kurt understregede, at det er for ringe, at man ikke har inddraget beboerdemokratiet i hvordan det skal foregå. Stig svarede hertil, at bestyrelsen har spurgt, hvilken betydning det ville få for beboerne at man udskiftede varmemålerne, og at man fik at vide at det ikke ville få nogen betydning. Herefter satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev vedtaget med 43 stemmer Afd. 1 var repræsenteret med 44 stemmer Ad. 4 Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse ved Marie Louise Kilberg-Bæk Regnskabet viser et underskud på kr. svarende til 4,83% af årlig leje. Da underskuddet skyldes renteudgifter i forbindelse med den tidligere helhedsplan forhandles der med landsbyggefonden om, at de dækker underskuddet.. Marie Louise fremlagde regnskabet og ridsede op, hvor der har været afvigelser i forhold til det budgetterede. Herefter gennemgik Johnny hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er brugt penge til. Herefter var der spørgsmål til regnskabet. Birgit Bech konstaterede, at der er udgifter til nye gadedøre i Helleborg. Hvorfor er de ikke dækket af byggesagen? Der mangler stadig at blive malet i opgangene 3

4 ligesom væggene omkring dørene er i en dårlig forfatning. Johnny Priess svarede hertil, at det er driften der skal betale dørene i Helleborg, og at der altid vil være nogle afledede udgifter i forbindelse med en renovering. Søren supplerede med at maling af opgange er blevet udskudt, da der har været nogle helt nødvendige udgifter til VVS og el. For hvad angår murværket omkring indgangsdørene, så har man i Byggårdstræde 2 8 lavet et prøvefelt, hvor de sarte murkanter er forsøgt inddækket med mahogni. Desværre har der ikke været penge til at udføre dette i andre indgangspartier. En beboer havde spørgsmål omkring kalk på badeværelsesgulv og skimmelsvamp. Johnny Priess fremførte, at hvis skimmelsvampen, samlet, er på under en kvadratmeter skal beboeren selv fjerne skimlen med Rodalon eller Clorin. Med hensyn til badeværelsesgulvet henvises der til ejendomskontoret. Birgit Bech undrede sig over at det er blevet dyrere med målerpasning efter at man har fået nye varmemålere. Hertil svarede Marie Louise uanset om der læses af i den enkelte lejlighed eller det gøres centralt vil der være udgifter til aflæsning og disse udgifter stiger. Birgit Bech mente, at det er forkert, at de som har haft indbrud og som ikke har en forsikring ikke selv skal betale når de har haft indbrud. Som det er nu kommer de øvrige lejere til at betale for de lejere, som ikke har forsikring. Flemming Stenhøj pointerede, at det drejer sig om afdækning af lejligheden, så man forhindrer yderligere indbrud. Birgit kommenterede udgifterne i forbindelse med tab ved fraflytning og om det er nogen der er sat ind af kommunen og om de skal dække disse tab. Marie Louise svarede hertil, at tab ved fraflytning kan skyldes andre forhold Flemming supplerede med, at der er fleksibel udlejning, hvilket vil sige, at der ikke sættes nogen ind af kommunen. Kurt mente, at det ville være mere relevant at se regnskabstallene i forhold til tidligere regnskab i stedet for som det er nu i forhold til budgettet. Hertil svarede Marie Louise, at der er officielle krav til opstilling af regnskab, og at regnskabet skal stilles op i forhold til budget. Kurt spurgte endvidere til stigningen i posten andre debitorer. Marie Louise gjorde opmærksom på, at det er en balancepost og indeholder udeståender som ikke er forfaldet. Ad. 5 Ad.6 Ad.7 Kurt mente, at omkostninger til tlf. er steget meget. Marie Louise svarede at det dækker over både tlf. og internet i Tingbjerg Forum. Kurt udtrykte tilfredshed med at udgifterne på ejendomskontoret er faldet. Herefter blev regnskabet sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt Indkomne forslag Forslag om at udskifte højhusets automatiske sving hoveddør med en automatisk skydedør. Da forslagsstiller ikke var til stede kunne forslaget ikke behandles. Evt. Birgit Bech roste den aftale der er indgået med dansk kabel tv. Birgit Bech synes det er en god aftale og er meget tilfreds med Dansk kabeltv s kundebetjening. Birgit Bech roste endvidere personalet på ejendomskontoret ikke mindst Jette og Hanne som altid er venlige og hjælpsomme. Birgit Bech er ikke tilfreds med trappevasken og mente at kældrene trænger til at blive fejet. Jytte mente ikke at gårdmiljøet i deres gård (bagsiden af Hækkevold 1-7) er tilfredsstillende. Hækken er alt for vildtvoksende ved altanerne. Driften bør kigge på det. En beboer på Tårnhusstræde fremførte, at kældergulvet trængte til rengøring efter en brand. Ejendomskontoret noterede dette. En beboer spurgte, hvorfor der nu skal være nye møder om kulturhus, når det engang før er blevet stemt ned. Stig svarede hertil, at det ikke var i alle afdelinger kulturhuset er nedstemt. BB spurgte til navnetavler. Hertil var svaret, at navnetavler ikke vedligeholdes men bliver siddende indtil opgangene bliver malet. BB mente at det ville være godt med en form for opslagstavle, så alle sedlerne ikke hænger tilfældigt. Johnny nævnte at der i indeværende budget er sat midler af til montering af opslagstavler i perforeret jern i lighed med hvad der er opsat hos fsb. Der ville således være en ensartet mulighed for at samle alle papir infoèr på denne tavle og man kunne i forbindelse med monteringen af disse opslagstavler fjerne de gamle navnetavler. Afslutning Stig Kaspersen takkede dirigenten for en god mødeledelse. Herudover rettede han en tak til de fremmødte gæster samt de beboere der var mødt op. 4

5 Referat fra afdelingsmødet i afd. 2-5 onsdag den 21. november Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen 4. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Eventuelt 7. Afslutning Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til: Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen, driftchef Søren Rygaard Andersen, økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg-Bæk, driftskonsulent Johnny Priess. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet er indkaldt med lovlig varsel og konstaterende, at der ikke var brug for et stemmeudvalg. Ad. 3 Bestyrelsens beretning og forventninger v. Stig Kaspersen Herefter gik Stig Kaspersen over til supplerende bemærkninger til den udsendte beretning. Beretningen blev herefter sat til debat. Bestyrelse for alle 5 afdelinger Den 23. januar 2013 skal der være valg af bestyrelse for alle 5 afdelinger og der skal ved samme lejlighed fastlægges et budget for det kommende år. Bestyrelsen kommer til at arbejde for de regler som gælder for bestyrelser i SAB Kulturhus Der er nedsat et byggeudvalg for kulturhuset. Stig Kaspersen og Hans Nielsen sidder i udvalget. Lille Torv Den lille mur er nu lavet. Og der er opsat videoovervågning. De sidste forretninger er nu lejet ud dels til en cykelhandler dels til en helsebutik. Personale Martin Olsen har fået et nyt job, og Cliff Hemmingsen som overtager jobbet tiltræder den 1. december Snefang Der er opsat snefang over baldakinerne. Ny helhedsplan Der afholdes møde den 26. november 2012 for afd. 1 om den nye helhedsplan for afdeling 1. Det vil der blive orienteret om når mødet har været holdt. Stig meddelte, at der formentlig vil blive etableret låsesystem i dele af afdeling 2 og at der vil blive udskiftet skodder i en blok i afdeling 2 og én i afdeling 3. Herefter satte Stig Kaspersen beretningen til debat. Per Petersen bemærkede, at der bør ofres lidt flere kræfter på selskabslokalerne. Bl.a. Lamperne var i uorden og gardinerne hang ikke som de skulle. Desuden var de lyddæmpende foranstaltninger lidt for gode. Der var også problemer med snavset service. Bjarne svarede hertil, at der har været problemer med fatningerne som vil blive udskiftet endvidere lovede Bjarne at undersøge vaskemaskine og lydanlæg og tilføjede, at lyddæmperen kan være lidt følsom i forhold til brændte cd er Per Petersen undrede sig over at man bruger pakketape til opslag i opgangene. Pakketape er en grim tape som desuden er svær at fjerne. Stig svarede, at det er meningen, at der skal sættes en slags opslagsplade op, der hvor der i dag er navnetavler. Johnny supplerede med, at al skriftlig kommunikation fremover skal sættes op på de, af Stig nævnte, opslagstavler. Disse er aktuelt budgetteret til at blive opsat i dette budgetår. Således vil både fsb og SAB have ens opslagstavler fremadrettet. Flemming Stenhøj lovede at han vil tage en snak med ejendomsfunktionærerne at de ikke anvender pakketape fremover. Beboer Åkandevej spurgte, om der kommer informationer vedr. nyt briksystem. Stig svarede hertil, at et nyt system vil kunne medtages til budgetmøderne i april så man kan starte opsætningen fra august Beboeren ville gerne vide hvad kontoen briksystemer i regnskabet indeholdt. Johnny nævnte at betegnelsen briksystemer er en af de mange underliggende aktiviteter som ligger under hovedkontoen. F.eks ligger aktiviteter som udgifter til låse, døre og vinduer også under denne hovedkonto. Tove spurgte, hvad der sker hvis strømmen går. Johnny svarede hertil, at så vil man altid kunne komme ud og ind. Beboer afdeling 2 spurgte om man kunne finde en mere permanent løsning for paraboler. Johnny svarede hertil, at man i IT-udvalget prøver at løse det af teknisk vej og forklarede samtidig, at det er et brud på husordenen, at opsætte paraboler. Beboeren spurgte hvorfor man ikke har spurgt beboerne, hvilke kanaler de gerne vil se. Hertil svarede Johnny, at der har været en rundspørge år tilbage. Flemming S. supplerede med at fremadrettet 5

6 vil løsningen nok være tv via internettet. Pernille Høholt(IT-udvalget) fremførte at målet for IT-udvalget er at gøre parabolerne overflødige ved at finde nogle løsninger, så det ikke kan betale sig at opsætte en parabol. Beboer - Åkandevej kom med ros for at man så hurtigt havde etableret lys og videoanlæg på parkeringspladsen ved børnehaven. Tove Madsen fremførte at der er meget mørkt på skolesiden. Stig svarede hertil, at der skal være en mørkevandring først i det nye år. Alice Lantow anførte at der er problemer med lyssignalerne ved Ruten Åkandevej. Lyset skifter for hurtigt, og knappen på den side ved forretningerne er gået i stykker. Ejendomskontoret noterede det, så de kan bringe det videre til relevante instans. Ingeborg Tomczyk udtrykte utilfredshed med rengøringen både i opgangen og på vaskerierne og spurgte, om vi får det vi betaler for? Johnny opfordrede til at man henvender sig til ejendomskontoret når man oplever at der ikke bliver gjort rent. Det er nøjagtig beskrevet hvad de skal lave. Herudover anførte Ingeborg T, at barnevognsrummet bliver brugt til andet end barnevognsrum. Flemming S opfordrede beboerne til at tale sammen om, at det er uhensigtsmæssigt. I denne sammenhæng blev der talt om, hvorvidt man kan se dem på videoovervågningen. Hertil svarede Flemming, at man ikke må bruge videoovervågningen i forbindelse med husordenssager. Per P spurgte hvornår man begynder at køre gulvvaskeren i kældrene. Flemming svarede at den vil komme rundt i det omfang der er tid. Herefter satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Afd. 2 var repræsenteret med 8 stemmer Afd. 3 med 10 stemmer, Afdeling 4 med 2 stemmer og afdeling 5 med 0 stemmer. Ad. 4 Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse. Først fremlagde Marie Louise regnskab for afdeling 2. Marie Louise fremlagde regnskabet og ridsede op hvor der har været afvigelser i forhold til det budgetterede. Regnskabet viser et overskud på kr. svarende til 6,88 % af årlig leje. Overskuddet bliver indregnet i de kommende års budget. Herefter gennemgik Johnny hvilke vedligeholdelsesarbejder der er brugt penge til. Ad. 5 Ad.6 Ad.7 Herefter var der spørgsmål til regnskabet. I forbindelse med punktet vedligeholdelsesarbejder efterlyste Per Pedersen en notits om hvad punktet nøglebrik-system indeholder. Johnny lovede at lave en notits. Herefter blev regnskabet sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 8 stemmer. Herefter fremlagde Marie Louise regnskabet for afdeling 3 og ridsede op hvor der har været afvigelser i forhold til det budgetterede. Regnskabet viste et overskud på hvilket svarer til 5,29% af leje for beboelse. Overskuddet indregnes i de kommende års budget. Hans fremførte, at der bør henlægges til isolering af lejlighederne da varmeudgifterne er alt for høje. Søren svarede hertil, at der ikke er nogen planer om at henlægge til indvendig isolering. Johnny Priess foreslog at Hans tager en snak med ejendomskontoret. Per Petersen pointerede, at man ikke behøver at isolere alle lejligheder. Søren foreslog at han kunne lave et overslag over hvad det vil komme til at koste. Herefter blev regnskabet sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 10 stemmer. Herefter fremlagde Marie Louise regnskabet for afdeling 4 og ridsede op hvor der har været afvigelser i forhold til det budgetterede. Regnskabet viste et overskud på hvilket svarer til 0,02% af leje for beboelse. Overskuddet indregnes i de kommende års budget. Med hensyn til vandforbrug blev der talt om, at der er nogle lejligheder hvor der bor flere familier. Stig opfordrede til at man oplyser det, hvis man oplever lejemål, hvor der bor flere familier eller der bor andre end dem der har adresse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 2 stemmer. Regnskabet for afd. 5. Da der ikke var nogen til stede, blev der ikke fremlagt regnskab for afdeling 5. Regnskabet bliver sendt til organisationsbestyrelsen. Indkomne forslag Der var ingen forslag Eventuelt Ingen kommentarer til eventuelt. Afslutning Stig Kaspersen takkede dirigenten for en god mødeledelse. Herudover rettede han en tak til de fremmødte gæster samt de beboere der var mødt op. 6

7 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 26/ i SAB afdeling 1 Velkomst v. Formand Stig Kaspersen og præsentation af arkitekt Per Zwinge fra Witraz og Vibeke Graulund fra KAB der er til stede for at gennemgå Helhedsplanen for SAB afd. 1 Valg af dirigent: Bjarne Jakobsen Valg af stemmeudvalg faldt på Birgit og Flemming. Til stede var 24 stemmeberettigede beboere = 48 stemmer Dirigenten bekræfter at mødet er indvarslet korrekt i henhold til SAB s vedtægter. Helhedsplanen Derefter gives ordet til arkitekt Per Zwinge fra Witraz gennemgik projektet.. Formålet med helhedsplanen er at gøre boligerne til et attraktivt boligområde både nu og for fremtiden. Der vil blive gennemført en skimmelsvamp-renovering hvor bl.a. alle gavle og tage vil blive efterisoleret, der vil blive etableret nye ventilationsanlæg, elinstallationer og vinduer og der vil ske en efterfugning af facaderne. Der er i arbejdet omkring skimmelsvamp taget udgangspunkt i det skimmelsvamps-pilotprojekt der har været i Helleborg og videreudviklet derfra. Derudover vil der blive skabt større tilgængelighed til nogle af lejlighederne og foretaget sammenlægninger af nogle af lejligheder; installeret elevatorer i nogle af opgangene og renoveret køkken og bad i nogle af stuelejlighederne i blok 19. Der vil blive etableret fælles kældernedgange fra havesiden ved blok 16 og 19. Derudover vil der bl.a også være fokus på de grønne udearealer. Ved den efterfølgende debat blev der bl.a. talt om forskellige behov og ønsker som beboere havde til byggeprocessen og udformningen af lejlighederne. I den forbindelse blev alle beboere opfordret til at melde sig til de arbejdsgrupper der bliver nedsat, således at alle gode ideer og erfaringer kan indgå i renoveringsprocessen. Fraflytning I forbindelse med fraflytning af lejlighederne understreger Vibeke Graulund at der ikke vil komme nogen regning for evt. slid eller mangler i lejligheden. Beboere kan vælge enten selv af forestå flytningen og modtage 6000,- eller få SAB til at stå for flytningen, hvorved der ikke udbetales nogle penge. Økonomi Helhedsplanen vil i alt koste ,- hvoraf Landsbyggefonden støtter med 75 % af beløbet. Resten vil blive finansieret via andre lån, begrænset huslejestigninger for nye beboere og beboere til lejligheder med nye køkkener og bad. Huslejestigninger vil stige fra 801,- pr. m2 årligt til 849,- pr. m2 årligt. For lejligheder, der får nyt køkken, bad og udgang vil huslejen stige kr. 850 pr m2 årligt og hvor der også etableres elevator stiger huslejen til kr. 880 pr m2 årligt. Lejligheder der alene får lavet skimmelrenovering vil ikke opleve huslejestigning som følge af helhedsplanen. Afstemning Formand Stig Kaspersen gjorde opmærksom på at bestyrelsen støtter helhedsplanen Resultat af afstemning: 6 stemmer imod helhedsplanen 2 stemmer undlader 40 stemmer for helhedsplanen Referent: Lotte Rosenkrants Dirigent: Bjarne Jacobsen Foreløbig tidsplan Dec Kbh. kommune og Landsbyggefonden behandler helhedsplanen Dec stop for udlejning Start 2013 nedsættelses af arbejdsgrupper bestående af beboere Foråret 2013 planlægning af genhusning af berørte beboere enten i Tingbjerg eller i anden SAB afd. alt efter eget ønske. Okt udbud og licitation Nov afdelingsmøde; status på projektet, evt. godkendelse Jan endelig godkendelse fra Kbh. Kommune og Landsbyggefonden Feb byggeperioden begynder Feb byggeperioden afsluttes 7

8 Referat fra ekstraordinært fælles afdelingsmøde den 11. december 2012 for Tingbjerg SABs afdeling 2 og 3 og fsbs afdeling 50 om tilslutning til det kommende kulturhus Referat fra ekstraordinært fælles afdelingsmøde den 11. december 2012 for Tingbjerg SABs afdeling 2 og 3 og fsbs afdeling 50 om tilslutning til det kommende kulturhus 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Kort præsentation af ideerne til kulturhuset og vilkårene for tilslutning 5. Tidsplan og procedure 6. Afstemning om afdelingens tilslutning 7. Afslutning Ad.1 Ad.2 Ad.3 Velkomst Stig Kaspersen bød velkommen til de fremmødte beboere og til de fremmødte gæster: Lene Venitz, (SAB), Claus Olsen (fsb), Jan Lindboe (Københavns kommune), Per Zwinge (WITRAZ) Rasmus (COBE) Valg af dirigent Stig foreslog Flemming Balle som dirigent. Flemming Balle blev valgt. Flemming Balle konstaterede at mødet var lovligt indvarslet 14 dage før og at mødet var beslutningsdygtigt. Valg af stemmeudvalg Efter at Flemming Balle havde ridset dagsordenen op blev følgende personer foreslået og valgt til stemmeudvalg: Margrethe Clausager, Flemming Stenhøj Andersen og Claus Olsen. Ad.4 Kort præsentation af ideerne til kulturhuset og vilkårene for tilslutning samt tids- + Ad.5 plan og procedure Lene Venitz redegjorde kort for, at det er besluttet at der skal etableres et kulturhus, og at der er lavet en rammeaftale mellem Københavns Kommune og boligorganisationen. Det er WITRAZ og COBE som skal stå for opførelsen af huset. Der oprettes i forbindelse med kulturhuset en forening som skal stå for kulturhuset og hvad kulturhuset skal bruges til fremadrettet. Foreningen består af kommunen, samt de afdelinger der har sagt ja til kulturhuset. De afdelinger der i sin tid sagde ja til et kulturhus vil få indflydelse på, hvad der skal foregå i huset. De afdelinger der ikke har sagt ja skal have lov til at stemme om at få samme mulighed. Per Zwinge redegjorde for historien omkring kulturhuset. Der har været tale om forskellige placeringer, men nu er det endt med at kulturhuset skal ligge på skolens grund. Kulturhuset som bliver på m2 skal indeholde et bibliotek, samt en række aktiviteter. Der vil desuden være en cafe. Kulturhuset vil blive det nye centrum i Tingbjerg. Der vil foruden biblioteket være en multisal og forskellige aktiviteter. Der har været indkaldt til idegruppemøder, og en del beboere har deltaget i disse møder. På det første møde blev der talt om funktioner i huset. På det næste møde var der en ekskursion til Guldhuset i Nordvest, hvor man kunne se et lignende hus; hvilke funktioner der kan være i et sådan hus og hvor der var lejlighed til at fornemme stemningen. Den 6. december var der et opsamlingsmøde, hvor man talte om status til nu og den fremtidige organisering. COBE og Witraz vil nu bearbejde de input man har fået og vil derefter udarbejde en tidsplan og et forløb. Den 16. januar vil der blive et orienteringsmøde om hvad man er nået frem til. Dernæst skal myndighederne inddrages og entreprenørerne skal prissætte huset. Der vil løbende blive orienteringsmøder. Henrik Duusgaard understregede, at der ikke må ske en forskelsbehandling af beboerne i Tingbjerg i forhold til kulturhuset. Herefter redegjorde Jan Lindboe, Chef for Kulturhuse og biblioteker i Bispebjerg Nordvest at der i Københavns kommune er mange forskellige kulturhuse, men det er det første hvor der sker en Sam-finansiering mellem kommunen og boligorganisationen. Jan Lindboe understregede at huset er for alle. Huset skal drives af folk der har forstand på det sammen med den bestyrelse der bliver nedsat. En beboer fra fsb fremførte, at der står i papirerne at det skønnes, at der ikke kommer huslejestigninger, som følge af kulturhuset. Beboeren ville gerne have sikkerhed for at det forholder sig sådan. Flemming Balle forsikrede forsamlingen, at der ikke vil komme huslejestigninger som resultat af en opførelse af kulturhuset. Der blev endvidere spurgt, hvad der sker hvis der øves hærværk på huset. Hvem skal betale det? Jan Lindboe svarede hertil, at ødelæggelser vil blive dækket af forsikringen, hvorimod almindelig slid vil indgå i det driftsbudget som Københavns kommune tager sig af. En beboer fra fsb spurgte, hvorfor det ikke er Københavns kommunes hus, når det ligger på kommunens grund. Hertil svarede Jan Lindboe, at det har været en forudsætning for at kunne finansiere huset, at landsbyggefonden er med til at finansiere byggeriet. Claus Olsen supplerede med, at det giver et langt bedre kulturhus at der sker en Sam-finansiering. Hans Nielsen, SAB spurgte hvad der vil ske efter 20 år med hensyn til betaling af driften. Flemming Balles svarede hertil, at det vil være det samme. Huslejerne vil heller ikke 20 år 8

9 frem i tiden blive påvirket af kulturhusets drift. Jan Lindboe nævnte, at det giver nogle spændende muligheder at kulturhuset kommer til at ligge i forbindelse med skolen. Det vil give muligheder for store kulturbegivenheder. Jan Lindboe understregede at der følger et budget med fra Københavns kommune, som finansierer driften af huset. Herudover vil der være indtægter for udlejning af lokaler, salg af mad mm En beboer fra SABs afdeling 2 spurgte hvad der sker hvis folk stemmer nej nu. Hertil blev der svaret at det er de afdelinger der stemmer ja til at afdelingerne bliver en del af kulturhuset, der kommer til at bestemme. Der blev fra samme beboer spurgt om succeskriterierne for kulturhuset. Jan Lindboe svarede, at der vil blive opstillet nogle mål for hvor mange der kommer i huset, antal af arrangementer mm. Det er bestyrelsen der opstiller mål. En beboer i fsb spurgte om man har tænkt på at medtænke, at der skal skabes job for Tingbjergbeboere i kulturhuset bl.a. i cafeen. Flemming Balle svarede hertil, at det er medtænkt i projektet. Lene Venitz supplerede med, at der sigtes på, at der i forbindelse med byggeriet bl.a. skal skabes lærepladser for unge mennesker i Tingbjerg, men påpegede at man kun kan henstille til bygherrerne. Lene Venitz og Jan Lindboe redegjorde herudover at et kulturhus vil være med til at generere omsætning til bydelen. Ad. 6 Ad. 7 Bjarne Jacobsen afd. 3 spurgte hvor de mennesker der kommer til bydelen for at benytte kulturhuset skal parkere? Jan Lindboe svarede at man er klar over udfordringen og påpegede at man i andre bydele har samme udfordringer. Per Zwinge tilføjede at, det er et problem man vil se på og tage med i det videre arbejde. Afstemning Afstemningsstemaet var som følger: Der stilles forslag om, at Tingbjerg SAB afdeling 2 og 3 samt fsbs afdeling 50 tilslutter sig kulturhuset i Tingbjerg på lige fod med SABs afdelinger Tingbjerg 1, 4 og 5, SABs afdeling Utterslevhuse samt fsbs afdeling Herved får alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse samme rettigheder i forhold til kulturhuset, herunder medindflydelse på aktiviteter samt mulighed for at leje lokaler, hvis det bliver aktuelt. Herefter gik man over til afstemning: Afdeling 2: 12 stemmer for ingen imod (12 stemmer udleveret) Afdeling 3: 4 stemmer for 2 i mod (6 stemmer udleveret) Afdeling 50: 32 stemmer for 4 stemmer i mod (42 stemmer udleveret) Afslutning Herefter rundede Flemming Balle mødet af med at takke de fremmødte for at komme. 9

10 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Onsdag den 23. januar kl i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Drøftelse af bestyrelsens forslag til etablering af fælles afdelingsbestyrelse for SABs 5 afdelinger 4. Valg af bestyrelse: a. Valg af formand for 2 år b. Valg af kasserer for 1 år c. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5 medlemmer for 2 år 4 medlemmer for 1 år d. Valg af suppleanter 2 suppleanter for 2 år 1 suppleant for 1 år 5. Behandling af forslag til rådighedsbeløb til bestyrelsen 1) perioden 23/1-31/ ) perioden1/ / Afslutning Ad. 1 Ad. 2 Velkomst og valg af dirigent Stig bød velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde og bød velkommen til Områdechef Flemming Stenhøj Andersen samt driftleder Cliff Bræder Hemmingsen. Stig foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne blev valgt. Stemmeudvalg Birgit Beck, Kurt Jespersen og Per Gellner blev valgt som stemmeudvalg. Bestyrelsen udformer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen indstiller hermed til at man vælger en fælles bestyrelse. Flere spurgte hvad der skal ske med Lejerforeningen og de midler der er i Lejerforeningen. Hertil svarede Stig og Bjarne at der er generalforsamling i marts, hvor Lejerforeningens fremtid besluttes. LLO vil være til stede på dette møde. Mohammed spurgte til hvilke fordele der er ved, at der kun er en samlet afdelingsbestyrelse. Stig svarede hertil at mange opgaver i Tingbjerg er fælles og hvis der i en afdeling ikke kan vælges en bestyrelse, vil det være organisationsbestyrelsen der kommer til at bestemme, og således ikke folk der bor i området Birgit Bech anførte at det nu er alle beboere der vælger afdelingsbestyrelse, hvorimod det før kun var Lejerforeningens medlemmer. BB anbefalede at stemme for at der vælges en fælles afdelingsbestyrelse. Forslag om at oprette en fælles afdelingsbestyrelse blev enstemmigt vedtaget med følgende stemmer: Afd.1: 32 stemmer, Afd.2: 6 stemmer, Afd. 3: 10 stemmer og Afd. 5: 2 stemmer. Afdeling 4 var ikke repræsenteret. Ad. 4 Valg af bestyrelse Valg af formand: Stig Torp Kaspersen blev enstemmigt valgt som formand (for 2 år) Ad. 3 Drøftelse af bestyrelsens forslag til etablering til fælles afdelingsbestyrelse for SABs 5 afdelinger. Stig redegjorde for hvordan den nye afdelingsbestyrelse vil fungere (se bilag) En af de væsentlige ændringer er, at bestyrelsen fremover skal arbejde ud fra SABs vedtægter. Den kommende bestyrelse vælges for 2 år ad gangen. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Afdelingsbestyrelsen får bevilliget et rådighedsbeløb. Beløbets størrelse godkendes af afdelingsmødet og fordeles efter den fordelingsnøgle som bruges til udgifter, der er fælles for de 5 afdelinger. Regnskabsåret følger SABs regnskabsperiode 1. august-31. juli Kurt spurgte hvor i regnskabet udgifterne til afdelingsbestyrelsen vil figurere. Det er der endnu ikke klarhed over. Med hensyn til rådighedsbeløbet er bestyrelsen ansvarlig over for afdelingsmødet og over for SAB. Valg af kasserer: Gisela Neumeyer blev enstemmigt valgt som kasserer (for et år) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. For 2 år: Bjarne Jacobsen Kim Hansen Poul Petersen Pia Nielsen Mohammed Hamod For 1 år: Iljaz Zymberi Hans Nielsen Pernille Høholt Ole Petersson Valg af suppleanter: Følgende suppleanter blev enstemmigt valgt: For 2 år: Lisbeth Meier, modtager valg Per Silberg, modtager valg For 1 år: Jytte Nielsen Ferdinand Adibe 10

11 Da afdeling 4 ikke var til stede, er afdelingen på nuværende tidspunkt ikke med i bestyrelsen. Afdeling 4s fremtid skal afklares i SAB og organisationsbestyrelsen. Ad. 5 Behandling af forslag til rådighedsbeløb Forsamlingen godkendte følgende rådighedsbeløb. Perioden: 23/1 til den 31/ Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 4 ikke godkendt ingen til stede Afdeling Ad. 6 Perioden 1/ / Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 4 ikke godkendt- ingen til stede Afdeling Rådighedsbeløbet blev vedtaget med følgende stemmer Afd.1: 30 stemmer, Afd.2: 6 stemmer, Afd. 3: 10 stemmer og Afd. 5: 2 stemmer. Afdeling 4 var ikke repræsenteret. Afdeling 1: 2 stemmer imod. Afslutning Herefter afsluttede Bjarne Jacoben mødet med at takke for god ro og orden og Stig Kaspersen takkede for fremmødet. BILAG Fælles afdelingsbestyrelse for SABs 5 afdelinger Den fælles afdelingsbestyrelse vælges på det årlige fælles afdelingsmøde. Valget finder sted efter reglerne i SABs vedtægter og lovgivningen for almene boligafdelinger. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Bestyrelsen foreslår en bestyrelse på 11 medlemmer og 3 suppleanter. I ulige år vælges formand, 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. I lige år vælges kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsens arbejde foregår efter SABs regler og lovgivningen. Der udbetales hvert år et a conto rådighedsbeløb til bestyrelsen. Beløbets størrelse godkendes på det fælles afdelingsmøde. Rådighedsbeløbet fordeles på afdelingerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle. Regnskabsperioden følger afdelingernes regnskabsperiode. På det årlige regnskabsmøde i november aflægger bestyrelsen regnskab for brug af rådighedsbeløb. Bestyrelsen er ansvarlig over for SAB og SABs revision for brug af rådighedsbeløbet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Derudover vil bestyrelsen fortsætte med følgende aktiviteter, som Lejerforeningen hidtil har stået for bl.a.: Drift af selskabslokalet Tingbjergbladet Administration af Tingbjergs sociale aktiviteter Arrangementer Bestyrelsen indstiller til det fælles afdelingsmøde, at det besluttes at etablere en fælles afdelingsbestyrelse. På bestyrelsens vegne Stig Torp Kaspersen 11

12 ? BEBOERFORENINGENS FSB s BESTYRELSE Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th. Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 35828_Tingbjerg 2-14 14/03/14 12:34 Side 1 TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Afdeling II, III, IV, V Tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære

Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 Afdeling II, III, IV og V Onsdag den 8.

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

TINGBJERG. Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og

Læs mere

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr.1 2014 57. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr.1 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Bestyrelserne ønsker vores beboere et godt nytår. I begyndelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinære afdelingsmøder for Tingbjerg SABs 5 afdelinger AFDELING 1 Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00 AFDELING 2,3,4,5 Onsdag den 18. november 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne,

Læs mere

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

TINGBJERG. Nr. 1 2015 58. årgang. Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB TINGBJERG Nr. 1 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Afdelingsmøderne for SABs 5 afdelinger om budgetterne for perioden 1/8-2015 til 31/7-2016 finder

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod.

Fælles indmarch for børn og voksne kl Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod. TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen SAB og FSB afholder stor fælles LØR Fælles indmarch for børn og voksne kl. 14.00 PROGRAM Indmarch Velkomst Lodtrækning Julesange Julemand Juice Godteposer og gaver Salg:

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v.

Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5 onsdag den 16. november Bestyrelsens beretning og forventninger v. Afdelingsbestyrelsen SAB Tingbjerg Midtfløjene 16-2700 Brønshøj * - Kontortid: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00 samt tirsdag kl.17.00-18.00 Referat fra afdelingsmødet i afdeling 1,2,3 og 5

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang

TINGBJERG. Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer. Nr årgang TINGBJERG Bestyrelserne ønsker alle i Tingbjerg en god sommer Nr. 3 2016 59. årgang Udgivet af Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Efterårets afdelingsmøder om afdelingernes

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang

TINGBJERG. Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3. Nr. 3 2015 58. årgang TINGBJERG Hvorfor renovere de gamle afdelinger i Tingbjerg? Læs indlæg s. 3 Nr. 3 2015 58. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB Lederen Der pågår for tiden møder med

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe.

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe. 6. november 2017 Referat af: Afdelingsmøde i Lægeforeningens Boliger Afholdt: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.00 Deltagere: Antal lejemål afdeling I = 75 (150 stemmer) Antal lejemål afdeling II =

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen 17. oktober 2017 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Deltagere 54 beboere fra 47 lejemål Fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Fra repræsen-: tantskabet Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sabrina Guastella,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere