Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats"

Transkript

1 Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse

2 Indhold Forord Metode Summary Analysens spørgsmål... 9 Spørgsmål 1: (Generelle informationer) Hvad er din titel?... 9 Spørgsmål 2: (Generelle informationer) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund i relation til din ledelsesopgave? Spørgsmål 3: (Generelle informationer) Hvor mange medarbejdere er du ansvarlig for? Spørgsmål 4: (Om forandringer) Hvad er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver efter din vurdering? Spørgsmål 5: (Om forandringer ) Hvad er de tre igangværende forandringsområder, der har størst betydning for jeres organisation? Spørgsmål 6: (Om forandringer) Hvorfra kommer de fleste initiativer til forandringer? Spørgsmål 7: (Om forandringer ) I hvilken grad oplever du, at der er overensstemmelse mellem kravene til din enhed og så enhedens muligheder for at leve op til dem? Spørgsmål 8: (Om forandringer) Hvis krav og muligheder ikke falder sammen, hvad skyldes det så? Vælg de tre væsentligste årsager Spørgsmål 9: (Om tværgående koordinering) Hvordan koordinerer I aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen? Spørgsmål 10: (Om tværgående koordinering) Koordinering - internt og eksternt Spørgsmål 11: (Om styringsinformationer/viden) Hvilke indikatorer måles din enheds ydelser på? Spørgsmål 12: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at du får synliggjort din enheds arbejde overfor de relevante aktører i kommunen? Spørgsmål 13: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at disse aktører kender din enheds indsats? Spørgsmål 14: (Om lederrollen) Hvordan opfatter du din lederrolle? Spørgsmål 15: (Om lederrollen ) Hvordan oplever du lederrollen? Spørgsmål 16: (Om lederrollen) Vurder nedenstående faktorers betydning i forhold til forventningerne til din ledelsesrolle? Spørgsmål 17: (Om lederrollen ) Hvordan har du anvendt din tid til forhandlinger med nærmeste leder? Spørgsmål 18: (Om lederrollen ) Vægt vigtigheden af nedenstående kompetencer i din nuværende stilling? Spørgsmål 19: (Om lederrollen) I hvilken retningen ligger kontaktfladen i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 2

3 Spørgsmål 20: (Om lederrollen) Kommende ledere til din eller en tilsvarende position - hvilke uddannelsesmæssige profiler bør de have? Spørgsmål 21: (Om lederrollen) Vægt betydningen af følgende udsagn: Spørgsmål 22: (Om lederrollen) Sammenlignet med i dag, hvilken betydning mener du så, at følgende kompetencer har indenfor de næste 3 år? Spørgsmål 23: (Om balance) Har du udfordringer med balancerne i dit job?? Kommentarer i fritekst: Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Master of Health Management, CBS; Center for Ledelsesudvikling, KL og Efficiens med deltagelse af: - Morten Knudsen, lektor, Ph.d., studieleder, Master of Health Management, Institut for Organisation, CBS - Jacob Møller, Chefkonsulent, Center for Ledelsesudvikling, KL og Astrid C. Jensen-Kanstrup, Konsulent, Center for Ledelsesudvikling, KL - Per Østergaard Jacosben, Direktør, Efficiens Det er tilladt at anvende data fra analysen, når der oplyses udførlig kildeangivelse. Kilden angives som: Rapport om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats, Master of Health Management, CBS, Center for ledelseudvikling, Kommunernes Landsforening og Efficiens. (2010) Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 3

4 Forord Med kommunernes overtagelse af en række nye sundhedsopgaver har kommunerne også fået helt nye organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Ikke alene skal kommunerne nu udføre opgaver, de ikke tidligere har haft, de har også skullet finde ud af, hvordan de organiserer og leder arbejdet med opgaverne. Det rejser både nogle praktiske spørgsmål om konkrete måder at organisere og koordinere opgaveløsningen i og på tværs af forskellige sektorer og forvaltninger på og det rejser nogle mere grundlæggende og principielle spørgsmål om forholdet mellem kommunen, borgerne og andre aktører i kommunens omverden. Center for Ledelsesudvikling ved KL og lederuddannelsen Master of Health Management (MHM) ved CBS er optaget af, at vores arbejde med lederudvikling og lederuddannelse til stadighed sker i en tæt kobling til de akturelle organisatoriske vilkår, udfordringer og praksis. Ledelsesopgaverne og dermed også de relevante ledelseskompetencer er tæt forbundet med de organisatoriske forandringer, med samarbejds- og koordinationsformer, med styringsværktøjer, med ledelsesrum og ledelsesroller. Vi ønsker at uddanne og udvikle ledere, som er på højde med tidens udfordringer. Denne undersøgelse er et bidrag til at diagnosticere nogle af disse udfordringer. Tak til de kommunale ledere, som ved at svare på spørgeskemaet har gjort undersøgelsen mulig. Mikkel Haarder Leder af Center for Ledelsesudvikling Morten Knudsen Studieleder, Master of Health Management, CBS For yderligere oplysning kontakt: Morten Knudsen: Telefon: / eller Mikkel Haarder: Telefon: eller Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 4

5 2- Metode Vi har udsendt et digitalt spørgeskema via en til landets 98 kommuner til relevante enhender indenfor sundsområdet. Via et unikt link i fik respondenten adgang til det digitale spørgeskema. Der er udsendt 968 mails. Der var 284 respondenter der besvarede spørgeskemaet fuldstændigt. En stor gruppe på 356 personer har besvaret spørgsmålene delvist. Disse data er ikke medtaget i undersøgelsen. Fordelingen af respondenter ser således ud: Der er fortaget afrundinger i forbindelse med databehandlingen. Dette betyder at der kan være data hvor sum afviger marginalt fra 100 % fx 99,9 % Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 5

6 3- Summary Hovedkonklusionen på undersøgelsen er: At få helhed i den kommunale sundhedsindsats er den største udfordring. Et af undersøgelsens mest interessante resultater er, at respondenterne vurderer, at opnåelsen af helhed i indsatsen er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver (jf. sp.4). Det har 63,4% vurderet. Respondenterne vurderer, at opnåelsen af helhed er en større udfordring end manglende økonomiske ressourcer, hvilket er markeret af 46.8% (det var ved spørgsmålet muligt at afgive flere svar). Kun 2.1 % af de adspurgte ledere har markeret, at mangelfuld viden er blandt de største udfordringer. Helhedsudfordringen kan skyldes flere ting. I undersøgelsen vurderer en meget stor del (76.5%) af respondenterne, at det i nogen eller i høj grad er en udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer (sp. 10-3). Her er det altså de interne organiseringer, der skaber helhedsudfordringen. Men også traditionelle fagskel giver en helhedsudfordring. Således vurderer 60.2% af de adspurgte, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter i kommunerne (sp. 10-2). Forskellige opfattelser af, hvad sundhed er (og dermed også hvad sundhedsindsatsen er) kan til dels være med til forklare noget af helhedsudfordringen. Knap en tredjedel (31%) vurderer, at der i ringe eller i mindre grad er en fælles forståelse af sundhed og opgavernes vigtighed på tværs af enhederne i respondentens kommune (sp.10-4). Helhed i indsatsen er ikke et selvstændigt måleparameter Selvom den manglende helhed i indsatsen ses som den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver, peges der ikke på, at helhed i indsatsen er et isoleret måleparameter. Det kan dog ikke dermed konkluderes, at der ikke måles på sammenhæng i indsatsen. Mere end 50% angiver, at de måles på henholdsvis brugertilfredshed, kvalitet og aktivitet (det var ved spørgsmålet muligt at afgive flere svar). Helhed i indsatsen er ofte et af de aspekter, man spørger ind til i brugertilfredshedseller kvalitetsmålinger. Til gengæld kan de øvrige målinger være med til at gøre udfordringen i at få skabt helhed i indsatsen større. En af respondenternes medfølgende kommentar kan give en del af forklaringen på problemerne i at få skabt helhed i indsatsen: Som direktør og dermed som leder på strategisk niveau er det en spændende udfordring at sikre udmøntning af en tværgående sundhedspolitik, der er vedtaget af Byrådet og som ønskes udmøntet i hele kommunen samtidig med at det vigtigste fokus for hver direktør (og det som direktøren bliver målt på) er: overholdelse af budget i eget regi. Det giver ikke det store ønske om at være med til indsats på tværs. Så den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som politisk ønskes prioriteret, bliver for andre forvaltninger/enheder i kommunen et forstyrrende element Citatet viser, at her måles der ikke isoleret på den største udfordring, nemlig at få helhed i indsatsen. Citaten antyder også, at det er problematisk at skabe helhed i indsats der er tværgående når organisationen er sektoropdelt og den enkelte kun har ansvar for økonomien i egen sektor. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 6

7 Den største udfordring drøftes men økonomistyringen fylder mest. På spørgsmålet om, hvordan respondenten har anvendt sin tid til forhandlinger med nærmeste leder er gennemsnittet, at respondenterne har brugt 20.8% af tiden på drøftelser om etablering/fastholdelse af eksterne og interne samarbejdsrelationer. Tilsvarende er 24.4% af tiden gået med at diskutere økonomistyring (sp. 17). Ledere med tilknytning til den kommunale sundhedsindsats er generelt ledelsesmæssigt veluddannede. Lederne med relation til den kommunale sundhedsindsats er relativt veluddannede. På spørgsmålet om den uddannelsesmæssige baggrund i relation til ledelsesopgaven svarer 62.7 % af respondenterne, at de har en diplom- eller masteruddannelse (eller tilsvarende). 25.7% af respondenterne har en masteruddannelse eller tilsvarende. Tilsvarende svarer et klart flertal af respondenterne, at kommende kommunale ledere på sundhedsområdet bør have lederuddannelse på master- eller diplomniveau. Møder er den suverænt mest anvendte koordinationsform. På spørgsmålet om, hvordan respondenterne koordinerer aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen svarer 70.4% af respondenterne, at møder er blandt de tre vigtigste koordinationsmetoder. På andenpladsen kommer koordinerende instans/person, som 39.8% har peget på som en af de tre vigtigste koordinationsformer. Når møder er en så udbredt koordinationsform vil det forventeligt være relevant at overveje at kaste et blik på mødeformer, mødekultur og mødeledelse. At håndtere fagskel og etablere samarbejde på tværs af interne organiseringer er store ledelsesmæssige udfordringer. Som allerede anført, vurderer 76.5% af respondenterne, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer (sp. 10-3). 60.2% vurderer, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx terapeuter og socialog sundhedsassistenter (sp. 10-2). De kommunale sundhedsledere er hybrid-ledere med mangefacetterede ledelsesopgaver og en bred kontaktflade. Respondenterne forstår primært sig selv som ledere af tværfaglige organisatoriske enheder (84.2% er enige eller meget enige i det udsagn), men også rollerne som personaleledere (66.4% er enig eller meget enig i at de primært forstår sig som leder af en personale) og ledere af professioner (42.6% er enige eller meget enige i at de primært forstår sig selv som ledere af en profession) er ganske udbredte. Ser man forhandlingerne med nærmeste leder som udtryk for noget af ledelsesrollens indhold, så tegner der sig et billede af en ganske sammensat rolle med mange opgaver. 20% af tiden går med etablering/fastholdelse af eksterne og interne samarbejdsrelationer, 8% af tiden går med faglig ledelse; support til det politiske niveau, kvalitetssikring og udvikling samt personaleledelse ligger hver især omkring de 15%, mens økonomistyringen vurderes til i gennemsnit at tage 24.4% af tiden (sp. 17). Ledelsesopgaverne er således mangefacetterede. Det er tilsvarende signifikant at en lang række generelle ledelseskompetencer vurderes som meget vigtige mens det selv at være fagligt i front for egen profession angives som relativt mindre vigtigt (sp. 18). Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 7

8 Sammen med de mangefacetterede ledelsesopgaver hører også en bred kontaktflade. På spørgsmålet om, i hvilken retning kontaktfladen i stillingen ligger, svarer 62%, at den i høj grad ligger som leder-til-lederkontakt, lidt færre, nemlig 60.2% svarer i høj grad til medarbejderkontakt. Mere påfalende er det, at over 50% af respondenterne svarer i høj eller i nogengrad til at kontakten ligger som politikerkontakt (52.8%), kontakt til omgivelserne (51.8%) eller til borger/brugere (54.5%). Ifølge ledernes egen vurdering er der således en ganske bred kontaktflade i ledelsesjobbet. Ledelsesrollen er selvdefineret På spørgsmålet om, hvorvidt respondenten selv definerer sin lederrolle svarer 91.4%, at det gør de i høj eller i nogen grad. Så respondenterne vurderer, at de selv har relativt stor indflydelse på definitionen af deres egen rolle. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 8

9 4- Analysens spørgsmål Spørgsmål 1: (Generelle informationer) Hvad er din titel? Andre titler uden leder/chef/direktør 23,9% Andre leder titler 9,9% Andre chef titler 11,3% Direktører 2,5% Institutionschef/leder 18,0% Områdeleder/Distriktchef 12,0% Social- og sundhedschef 2,8% Sundhedschef 15,1% Ældrechef 4,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% I nedenstående liste er de titler som respondenterne har oplyst under andet gengivet i uredigeret form. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 9

10 Besvarelser under andre titler: afdelingsleder overtandlæge teamleder direktør Ledende sundhedsplejerske Forstander sektionsleder Sundhedscenterleder sundhedskoordinator Afdelingschef Centerchef centerleder koordinator afdelingsleder i sundhedsfremme Afdelingsleder Sundhed afdelingsleder. Ældre og sundhedschefstillingen vakant afsnitsleder aktivitets-og cafeleder Aktivitetsleder og leder for sygeplejerskerne assisterende områdeleder ældre og sundhedschef Børnesundhedschef Bestillerchef centerchef Sundhed og Pleje centerleder/genoptræningscenteret chef for sundhedstjenesten Børn og Unge chefkonsulent Direktør Sundhed og Handicap distriksleder Distriktsleder Distriktsleder i Sundhedsplejen Distriktsleder tandplejen Distritksleder Driftchef enhedsleder Familiehus/leder filalleder tandlæge Filialleder filialleder i tandplejen filialleder tandklinik Forvaltningschef social, sundhed og kulturforvaltning funktionsleder Gruppeleder Hjemmeplejechef Hjerneskadekoordinator HR konsulent jobcenterchef klinikchef klinikchef tandplejen kompetenceudvikler Konstitueret Overtandlæge Konsulent Konsulent forebyggelse og Sundhedsfremme koordinator ledende sundhedskoordinator Ledende sygeplejerske ledende terapeut Leder af B&U Sundhed leder af kommunal tandpleje leder af kommunal vagtcentral leder af sundhedscenter Leder af Sundhedsservice leder af sundhedsstaben Leder af træningsenheden Leder af udførerenheden (hjemmepleje, hjemmesygepleje, trænende terapeuter, daghjem og dagcenter) Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 10

11 Leder af visitationen Leder Børne- og Familiecentret Leder Sundhedscenter Ledr Sundhedscenter Vest overtaqndlæge Plan og udviklingschef Pleje & Sundhedschef Plejecenterleder Plejehjemsforstander Sekretariatschef social, sundhed og ældreområdet social- og psykiatrichef Social- og Sundhedsdirektør socialcenterchef Souschef specialkonsulent Stabsleder Stedfortræder i socialpsykiatrien Sundhed og Omsorgsdirektør sundheds og omsorgschef Sundheds- og Ældrechef Sundheds- og omsorgschef Sundhedsforvaltningschef sundhedsfremmechef sundhedsplejerske tandklinik filialleder tandlæge filialleder tandlæge, filialklinikleder tandplejechef Tandplejeleder, overtandlæge Teamchef teamleder for Visitationen Teamleder i sundhedsplejen teamleder sundhedsfremme og forebyggelse Udførerchef Udviklingskonsulent og leder af den forebyggende indsats Virksomhedsleder, overtandlæge Visitationschef Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 11

12 Spørgsmål 2: (Generelle informationer) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund i relation til din ledelsesopgave? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 12

13 Spørgsmål 3: (Generelle informationer) Hvor mange medarbejdere er du ansvarlig for? Skriv det samlede antal medarbejdere med direkte reference og med indirekte reference Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 13

14 Spørgsmål 4: (Om forandringer) Hvad er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver efter din vurdering? ( Flere svar muligheder) Andet 13,3% Mangelfuld viden 2,1% Manglende økonomiske ressourcer 46,8% At opnå helhed i indsatsen 63,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Der har været mulighed for at vælge svar Det betyder at summen er større end 100 %. Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. At få inddraget praksissektoren at få tildelt økonomi og lønudgift til at matche i den hastighed der er påkrævet. fx nedskrives pakkepriserne med dags varsel hvilket er svært at agere i i forhold til personalepolitiske proceser og ordentlighed overfor medarbejderne at finde ressourcer til udvikling og faglig dygtiggørelse at foretage den rette prioritering, opgaverne der er at prioritere imellem er uendelige, At komme på tværs i kommunen, så indsatsen bliver forankret i de insitutioner som har kontakte med borgeren. En enkelt sundhedsafdelinge gør ingen forskel, hele skoleområdet skal feks med! etc. at turde tænke utraditionelt og uddelegere opgaver økonomi i kombination med demografi og innovation decentral struktur Den sociale ulighed Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 14

15 det tværgående samarbejde med andre fagområder og den manglende dokumentation for kommunale forebyggelsesindsatsers effekt det tværsektorielle samarbejde diffuse opgavedefinitioner dokumentation af effekt Dokumenteret viden om En overordner meningsfuld sundhedspolitik, som alle er forpligtede til at arbejde med for mange opgaver samtidig For medfinansering - adgang til data fra Regionen For megen topstyring af stort set alt Fornuftig ressourceanvendelse generationsskifte Helhed i indsatsen, men økonomien er pt en stor begrænsning. ikke alt kan delegeres til andre, så tiden kan være et problem Inovation og udvikling inden for de rammer vi har Integration af amtsinst. i kommunen Itandplejen i mit område: at rekruttere velkvalificerede tandlæger Kommunens størrelse i forhold til opgavernes mangfoldighed og mængde. manglende dokumenteret viden manglende evidens for langtidseffekter; multikulturelle udfordringer Manglende forståelse for sundhedsfremme og forebyggelse manglende forståelse hos dele af kommunen for nødvendigheden af kommunal del af sundhedsvæsenet manglende totalt overblik Medarbejder indsigt Mest grundet kommunesammenlæggning og manglende lovgivning, der stiller det som et krav, at sundhed og forebyggelse skal opprioriteres. Regionernes uhensigtsmæssige udnyttelse af kommunal medfinanciering som indtægtsstyrende redskab sikre faglighed med de økonomiske resourcer der er tandlægemangel Vi planlægger året med særlige indsatsområder som der skal lægges vægt på og pludselig bliver budgettet åbnet og vi skal spare kr!!! Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 15

16 Spørgsmål 5: (Om forandringer ) Hvad er de tre igangværende forandringsområder, der har størst betydning for jeres organisation? Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 16

17 Arbejdsmiljøcertificering Ænderng af serviceniveau fagglig udvikling Fokus på faglig udvikling gennemfører besparelser implementering af nye tiltag Indgåelse af nye sundhedsaftaler Jeg er helt ny leder Koordinering Kortere indlæggelsestid, og dermed opgaveglidning uden at der medfølger ressoucer Læsø Kommunes størrelse er der ikke taget højde for i spørgsmålene. Læsø passer ikke ind i forhold til disse spørgsmål. LEAN-projekt i egen organisation Manglende forståelse strategisk niveau Manglende kendskab til fremtidens organisering nedskæringer nyt sundhedscenter organisationsændring, det koordinerede borgerforløb, kompetenceudvikling Organisatoriske ændringer Patientforløbsprogrammer i 'sundhedstrekanten' personalepolistiske processer sammenhæng i borgerydelser Servicereduktion pga besparelser Siden vores fusion i 07 har det tværfaglige samarbejde i forhold til børn og unge været meget dårligt. Dette fungerer fortsat ikke optimalt, der er parallelløb i flere sager!!!! Udvidelse på den ene instisution Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 17

18 Spørgsmål 6: (Om forandringer) Hvorfra kommer de fleste initiativer til forandringer? Angiv den forholdsmæssige fordeling i form af et tal. Sum skal være = 100 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 18

19 Spørgsmål 7: (Om forandringer ) I hvilken grad oplever du, at der er overensstemmelse mellem kravene til din enhed og så enhedens muligheder for at leve op til dem? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 19

20 Spørgsmål 8: (Om forandringer) Hvis krav og muligheder ikke falder sammen, hvad skyldes det så? Vælg de tre væsentligste årsager. (Respondenter er de som ikke har svaret i høj grad i spørgsmål 7. Respondenter = 238) Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 20

21 Spørgsmål 9: (Om tværgående koordinering) Hvordan koordinerer I aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen? Marker de tre vigtigste koordinationsmetoder. Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 21

22 Dårlig koordiering Der ligger en stor udfordring her. fælles mål og handleplaner har velfungerende tværgående udvalg med repr. på chefniveau for alle afdelinger Ikke nødvendigt. Forvaltningen dækker alle vedlfærdsområderne. Manglende rekruttering og økonomi forhindrer os Selvejende institution team ledelse værdistyret ledelse Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 22

23 Spørgsmål 10: (Om tværgående koordinering) Koordinering - internt og eksternt 10 1: Er det tværgående samarbejde mellem forvaltninger eller mellem kontorer/enheder tilfredsstillende så der kommer en samlet indsats i kommunens sundhedsydelser? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 23

24 10-2: Er det en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx terapeuter og social- og sundhedsassistenter? Eller mellem andre fagprofesionelle grupper? I ringe grad 9,2% I mindre grad 30,6% I nogen grad 43,3% I høj grad 16,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 24

25 10-3: Er det en udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 25

26 10-4: Er der en fælles forståelse af sundhed og opgavernes vigtighed på tværs af enhederne i din kommune? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 26

27 10-5: Er kommunens sundhedstilbud koordineret med andre aktører i sundhedsvæsenet, så som sygehuse og praktiserende læger? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 27

28 10-6: Har din enhed været involveret i fælles udviklingsprojekter med sygehuse og praktiserende læger indenfor det seneste år? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 28

29 Spørgsmål 11: (Om styringsinformationer/viden) Hvilke indikatorer måles din enheds ydelser på? ( Flere svar muligheder) Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge flere svar Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 29

30 BSC Der måles ikke Effekt Effekt - sundhedsindikatorer effekt/ evidens evalueringer gennemslagskraft Målopfyldelse af kontrakt men det sker i en stor pærevælling overholde målsætninger overholde sagsbehandlingstider Politisk fastsatte mål, ventetid f.eks. Samt proces eveluering serviceniveau sundhed tandsundhed via sundhedsstyrelsen tandsundhedsresultater tandsundhedsstatistik udvikling i tandsundhed vi arbejder med aftalestyring inden for politiske og faglige indsatser virksomhedsaftale med aftalte mål Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 30

31 Spørgsmål 12: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at du får synliggjort din enheds arbejde overfor de relevante aktører i kommunen? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 31

32 Spørgsmål 13: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at disse aktører kender din enheds indsats? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 32

33 Spørgsmål 14: (Om lederrollen) Hvordan opfatter du din lederrolle? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 33

34 Spørgsmål 15: (Om lederrollen ) Hvordan oplever du lederrollen? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 34

35 Spørgsmål 16: (Om lederrollen) Vurder nedenstående faktorers betydning i forhold til forventningerne til din ledelsesrolle? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 35

36 Spørgsmål 17: (Om lederrollen ) Hvordan har du anvendt din tid til forhandlinger med nærmeste leder? Skriv talværdien for den tid du har anvendt i de respektive områder. Sum skal være 100. Andet 3,1% Etablering/fastholdelse af eksterne samarbejdsrelationer 7,6% Etablering/fastholdelse af internt samarbejde 13,2% Faglig ledelse 8,3% Support til det politiske niveau 13,3% Kvalitetssikring og udvikling 15,4% Personaleledelse 14,7% Økonomistyring 24,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 36

37 Spørgsmål 18: (Om lederrollen ) Vægt vigtigheden af nedenstående kompetencer i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 37

38 Spørgsmål 19: (Om lederrollen) I hvilken retningen ligger kontaktfladen i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 38

39 Spørgsmål 20: (Om lederrollen) Kommende ledere til din eller en tilsvarende position - hvilke uddannelsesmæssige profiler bør de have? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 39

40 Spørgsmål 21: (Om lederrollen) Vægt betydningen af følgende udsagn: Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 40

41 Spørgsmål 22: (Om lederrollen) Sammenlignet med i dag, hvilken betydning mener du så, at følgende kompetencer har indenfor de næste 3 år? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 41

42 Spørgsmål 23: (Om balance) Har du udfordringer med balancerne i dit job?? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 42

43 Kommentarer i fritekst: 37 respondenter har skrevet en kommentar. Det svarer til 13 % af respondenterne Kommentarer er gengivet i uredigeret form: Anordninger på policyniveu, viger for eller udfordres af økonomiske muligheder - generelt Spg. 16 er formuleret på en måde så det er svært at svare meningsfuldt på. Da jeg er leder af en kommunal tandpleje er alle besvarelser ikke relevante - men idet var ikke muligt at springes over i denne undersøgelse. Jeg har 23 års erfaring som institutionsleder i 3 forskellige kommuner, har en del lederkurser, men ingen formel lederuddannelse Vil oplyse at jeg er leder for 2 forsellige instutioner med forskellige "borger typer" Jeg har svaret så godt som muligt på spørgsmålene, men da jeg som nævn har været på posten i godt 2 mdr er det begrænset hvor meget jeg har erfaring med Den største udfordring overhovedet set fra min stol er at arbejdspresset øges konstant. Flere og flere opgaver skal løses og koordineres på tværs af organisationen. Det har ofte den betydning, at det går ud over kvaliteten. Min besvarelse kan være præget af at jeg har sundhed under mig som et lille område, beskæftiger mig med sundhedsområdet måske 10 % af min arbejdstid / mængde. Punkt 20: når jeg svarer ikke relevant på det meste - er det fordi jeg ikke mener, at spørgsmålene er omfattet af det helt relevante. Det er langt fra tilstrækkeligt med en sundhedsfaglig baggrund, da der ikke bliver tænkt epidemiologisk og sundhedsøkonomisk. Og det er en forudsætning i disse stillinger. Jeg mener således, at der skal en akademisk baggrund til - og gerne med erfaring fra sundhedsvæsnet. Desuden skal lederen have kendskab til alle de regier, der skal arbejdes sammen med. I dag mener jeg der allerede er mange krav til lederen - vedkommende skal kunne spille på mange strenge. Ledelse indenfor det offentlige er en meget kompleks sag idag. Trods mange veluddannede ledere med såvel faglig som ledelsesmassig baggrund, så er der mindre og mindre råderum til at lede selv og til at skabe udvikling.med en lederbaggrund igennem 26 år, to masteruddannelser (herunder MPA) og en sygeplejefaglig lederuddannelse (diplomniveau)opleves det mere og mere som om, at friheden til at lede blive mindre og mindre. Alt måles efter en skala. Alt standardiseres. Eksempelvis indkøb. Vi er meget bundet af faste leverandører. Det er noget komplekst at vi på den ene side skal opfattes som en leverandører på markedsbasis og på den anden side som offentlige virksomheder, underlagt en stramt styring af Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 43

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG

LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG LEDELSE AF IDRÆTSANLÆG Ledelse af idrætsanlæg Hovedspørgsmål: Hvordan er ledelse af idrætsanlæg organiseret? Hvem er lederne, og hvad er deres baggrund? Hvilke opgaver varetager lederne, og hvordan ser

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Martin Sandberg Buch Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Hvordan kan vi lede på nye måder, der går på tværs? Undersøgelsens formål Hvordan kan ledelse gøre en forskel i tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet?

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere