Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats"

Transkript

1 Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse

2 Indhold Forord Metode Summary Analysens spørgsmål... 9 Spørgsmål 1: (Generelle informationer) Hvad er din titel?... 9 Spørgsmål 2: (Generelle informationer) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund i relation til din ledelsesopgave? Spørgsmål 3: (Generelle informationer) Hvor mange medarbejdere er du ansvarlig for? Spørgsmål 4: (Om forandringer) Hvad er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver efter din vurdering? Spørgsmål 5: (Om forandringer ) Hvad er de tre igangværende forandringsområder, der har størst betydning for jeres organisation? Spørgsmål 6: (Om forandringer) Hvorfra kommer de fleste initiativer til forandringer? Spørgsmål 7: (Om forandringer ) I hvilken grad oplever du, at der er overensstemmelse mellem kravene til din enhed og så enhedens muligheder for at leve op til dem? Spørgsmål 8: (Om forandringer) Hvis krav og muligheder ikke falder sammen, hvad skyldes det så? Vælg de tre væsentligste årsager Spørgsmål 9: (Om tværgående koordinering) Hvordan koordinerer I aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen? Spørgsmål 10: (Om tværgående koordinering) Koordinering - internt og eksternt Spørgsmål 11: (Om styringsinformationer/viden) Hvilke indikatorer måles din enheds ydelser på? Spørgsmål 12: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at du får synliggjort din enheds arbejde overfor de relevante aktører i kommunen? Spørgsmål 13: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at disse aktører kender din enheds indsats? Spørgsmål 14: (Om lederrollen) Hvordan opfatter du din lederrolle? Spørgsmål 15: (Om lederrollen ) Hvordan oplever du lederrollen? Spørgsmål 16: (Om lederrollen) Vurder nedenstående faktorers betydning i forhold til forventningerne til din ledelsesrolle? Spørgsmål 17: (Om lederrollen ) Hvordan har du anvendt din tid til forhandlinger med nærmeste leder? Spørgsmål 18: (Om lederrollen ) Vægt vigtigheden af nedenstående kompetencer i din nuværende stilling? Spørgsmål 19: (Om lederrollen) I hvilken retningen ligger kontaktfladen i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 2

3 Spørgsmål 20: (Om lederrollen) Kommende ledere til din eller en tilsvarende position - hvilke uddannelsesmæssige profiler bør de have? Spørgsmål 21: (Om lederrollen) Vægt betydningen af følgende udsagn: Spørgsmål 22: (Om lederrollen) Sammenlignet med i dag, hvilken betydning mener du så, at følgende kompetencer har indenfor de næste 3 år? Spørgsmål 23: (Om balance) Har du udfordringer med balancerne i dit job?? Kommentarer i fritekst: Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Master of Health Management, CBS; Center for Ledelsesudvikling, KL og Efficiens med deltagelse af: - Morten Knudsen, lektor, Ph.d., studieleder, Master of Health Management, Institut for Organisation, CBS - Jacob Møller, Chefkonsulent, Center for Ledelsesudvikling, KL og Astrid C. Jensen-Kanstrup, Konsulent, Center for Ledelsesudvikling, KL - Per Østergaard Jacosben, Direktør, Efficiens Det er tilladt at anvende data fra analysen, når der oplyses udførlig kildeangivelse. Kilden angives som: Rapport om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats, Master of Health Management, CBS, Center for ledelseudvikling, Kommunernes Landsforening og Efficiens. (2010) Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 3

4 Forord Med kommunernes overtagelse af en række nye sundhedsopgaver har kommunerne også fået helt nye organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Ikke alene skal kommunerne nu udføre opgaver, de ikke tidligere har haft, de har også skullet finde ud af, hvordan de organiserer og leder arbejdet med opgaverne. Det rejser både nogle praktiske spørgsmål om konkrete måder at organisere og koordinere opgaveløsningen i og på tværs af forskellige sektorer og forvaltninger på og det rejser nogle mere grundlæggende og principielle spørgsmål om forholdet mellem kommunen, borgerne og andre aktører i kommunens omverden. Center for Ledelsesudvikling ved KL og lederuddannelsen Master of Health Management (MHM) ved CBS er optaget af, at vores arbejde med lederudvikling og lederuddannelse til stadighed sker i en tæt kobling til de akturelle organisatoriske vilkår, udfordringer og praksis. Ledelsesopgaverne og dermed også de relevante ledelseskompetencer er tæt forbundet med de organisatoriske forandringer, med samarbejds- og koordinationsformer, med styringsværktøjer, med ledelsesrum og ledelsesroller. Vi ønsker at uddanne og udvikle ledere, som er på højde med tidens udfordringer. Denne undersøgelse er et bidrag til at diagnosticere nogle af disse udfordringer. Tak til de kommunale ledere, som ved at svare på spørgeskemaet har gjort undersøgelsen mulig. Mikkel Haarder Leder af Center for Ledelsesudvikling Morten Knudsen Studieleder, Master of Health Management, CBS For yderligere oplysning kontakt: Morten Knudsen: Telefon: / eller Mikkel Haarder: Telefon: eller Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 4

5 2- Metode Vi har udsendt et digitalt spørgeskema via en til landets 98 kommuner til relevante enhender indenfor sundsområdet. Via et unikt link i fik respondenten adgang til det digitale spørgeskema. Der er udsendt 968 mails. Der var 284 respondenter der besvarede spørgeskemaet fuldstændigt. En stor gruppe på 356 personer har besvaret spørgsmålene delvist. Disse data er ikke medtaget i undersøgelsen. Fordelingen af respondenter ser således ud: Der er fortaget afrundinger i forbindelse med databehandlingen. Dette betyder at der kan være data hvor sum afviger marginalt fra 100 % fx 99,9 % Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 5

6 3- Summary Hovedkonklusionen på undersøgelsen er: At få helhed i den kommunale sundhedsindsats er den største udfordring. Et af undersøgelsens mest interessante resultater er, at respondenterne vurderer, at opnåelsen af helhed i indsatsen er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver (jf. sp.4). Det har 63,4% vurderet. Respondenterne vurderer, at opnåelsen af helhed er en større udfordring end manglende økonomiske ressourcer, hvilket er markeret af 46.8% (det var ved spørgsmålet muligt at afgive flere svar). Kun 2.1 % af de adspurgte ledere har markeret, at mangelfuld viden er blandt de største udfordringer. Helhedsudfordringen kan skyldes flere ting. I undersøgelsen vurderer en meget stor del (76.5%) af respondenterne, at det i nogen eller i høj grad er en udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer (sp. 10-3). Her er det altså de interne organiseringer, der skaber helhedsudfordringen. Men også traditionelle fagskel giver en helhedsudfordring. Således vurderer 60.2% af de adspurgte, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter i kommunerne (sp. 10-2). Forskellige opfattelser af, hvad sundhed er (og dermed også hvad sundhedsindsatsen er) kan til dels være med til forklare noget af helhedsudfordringen. Knap en tredjedel (31%) vurderer, at der i ringe eller i mindre grad er en fælles forståelse af sundhed og opgavernes vigtighed på tværs af enhederne i respondentens kommune (sp.10-4). Helhed i indsatsen er ikke et selvstændigt måleparameter Selvom den manglende helhed i indsatsen ses som den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver, peges der ikke på, at helhed i indsatsen er et isoleret måleparameter. Det kan dog ikke dermed konkluderes, at der ikke måles på sammenhæng i indsatsen. Mere end 50% angiver, at de måles på henholdsvis brugertilfredshed, kvalitet og aktivitet (det var ved spørgsmålet muligt at afgive flere svar). Helhed i indsatsen er ofte et af de aspekter, man spørger ind til i brugertilfredshedseller kvalitetsmålinger. Til gengæld kan de øvrige målinger være med til at gøre udfordringen i at få skabt helhed i indsatsen større. En af respondenternes medfølgende kommentar kan give en del af forklaringen på problemerne i at få skabt helhed i indsatsen: Som direktør og dermed som leder på strategisk niveau er det en spændende udfordring at sikre udmøntning af en tværgående sundhedspolitik, der er vedtaget af Byrådet og som ønskes udmøntet i hele kommunen samtidig med at det vigtigste fokus for hver direktør (og det som direktøren bliver målt på) er: overholdelse af budget i eget regi. Det giver ikke det store ønske om at være med til indsats på tværs. Så den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som politisk ønskes prioriteret, bliver for andre forvaltninger/enheder i kommunen et forstyrrende element Citatet viser, at her måles der ikke isoleret på den største udfordring, nemlig at få helhed i indsatsen. Citaten antyder også, at det er problematisk at skabe helhed i indsats der er tværgående når organisationen er sektoropdelt og den enkelte kun har ansvar for økonomien i egen sektor. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 6

7 Den største udfordring drøftes men økonomistyringen fylder mest. På spørgsmålet om, hvordan respondenten har anvendt sin tid til forhandlinger med nærmeste leder er gennemsnittet, at respondenterne har brugt 20.8% af tiden på drøftelser om etablering/fastholdelse af eksterne og interne samarbejdsrelationer. Tilsvarende er 24.4% af tiden gået med at diskutere økonomistyring (sp. 17). Ledere med tilknytning til den kommunale sundhedsindsats er generelt ledelsesmæssigt veluddannede. Lederne med relation til den kommunale sundhedsindsats er relativt veluddannede. På spørgsmålet om den uddannelsesmæssige baggrund i relation til ledelsesopgaven svarer 62.7 % af respondenterne, at de har en diplom- eller masteruddannelse (eller tilsvarende). 25.7% af respondenterne har en masteruddannelse eller tilsvarende. Tilsvarende svarer et klart flertal af respondenterne, at kommende kommunale ledere på sundhedsområdet bør have lederuddannelse på master- eller diplomniveau. Møder er den suverænt mest anvendte koordinationsform. På spørgsmålet om, hvordan respondenterne koordinerer aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen svarer 70.4% af respondenterne, at møder er blandt de tre vigtigste koordinationsmetoder. På andenpladsen kommer koordinerende instans/person, som 39.8% har peget på som en af de tre vigtigste koordinationsformer. Når møder er en så udbredt koordinationsform vil det forventeligt være relevant at overveje at kaste et blik på mødeformer, mødekultur og mødeledelse. At håndtere fagskel og etablere samarbejde på tværs af interne organiseringer er store ledelsesmæssige udfordringer. Som allerede anført, vurderer 76.5% af respondenterne, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer (sp. 10-3). 60.2% vurderer, at det i nogen eller i høj grad er en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx terapeuter og socialog sundhedsassistenter (sp. 10-2). De kommunale sundhedsledere er hybrid-ledere med mangefacetterede ledelsesopgaver og en bred kontaktflade. Respondenterne forstår primært sig selv som ledere af tværfaglige organisatoriske enheder (84.2% er enige eller meget enige i det udsagn), men også rollerne som personaleledere (66.4% er enig eller meget enig i at de primært forstår sig som leder af en personale) og ledere af professioner (42.6% er enige eller meget enige i at de primært forstår sig selv som ledere af en profession) er ganske udbredte. Ser man forhandlingerne med nærmeste leder som udtryk for noget af ledelsesrollens indhold, så tegner der sig et billede af en ganske sammensat rolle med mange opgaver. 20% af tiden går med etablering/fastholdelse af eksterne og interne samarbejdsrelationer, 8% af tiden går med faglig ledelse; support til det politiske niveau, kvalitetssikring og udvikling samt personaleledelse ligger hver især omkring de 15%, mens økonomistyringen vurderes til i gennemsnit at tage 24.4% af tiden (sp. 17). Ledelsesopgaverne er således mangefacetterede. Det er tilsvarende signifikant at en lang række generelle ledelseskompetencer vurderes som meget vigtige mens det selv at være fagligt i front for egen profession angives som relativt mindre vigtigt (sp. 18). Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 7

8 Sammen med de mangefacetterede ledelsesopgaver hører også en bred kontaktflade. På spørgsmålet om, i hvilken retning kontaktfladen i stillingen ligger, svarer 62%, at den i høj grad ligger som leder-til-lederkontakt, lidt færre, nemlig 60.2% svarer i høj grad til medarbejderkontakt. Mere påfalende er det, at over 50% af respondenterne svarer i høj eller i nogengrad til at kontakten ligger som politikerkontakt (52.8%), kontakt til omgivelserne (51.8%) eller til borger/brugere (54.5%). Ifølge ledernes egen vurdering er der således en ganske bred kontaktflade i ledelsesjobbet. Ledelsesrollen er selvdefineret På spørgsmålet om, hvorvidt respondenten selv definerer sin lederrolle svarer 91.4%, at det gør de i høj eller i nogen grad. Så respondenterne vurderer, at de selv har relativt stor indflydelse på definitionen af deres egen rolle. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 8

9 4- Analysens spørgsmål Spørgsmål 1: (Generelle informationer) Hvad er din titel? Andre titler uden leder/chef/direktør 23,9% Andre leder titler 9,9% Andre chef titler 11,3% Direktører 2,5% Institutionschef/leder 18,0% Områdeleder/Distriktchef 12,0% Social- og sundhedschef 2,8% Sundhedschef 15,1% Ældrechef 4,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% I nedenstående liste er de titler som respondenterne har oplyst under andet gengivet i uredigeret form. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 9

10 Besvarelser under andre titler: afdelingsleder overtandlæge teamleder direktør Ledende sundhedsplejerske Forstander sektionsleder Sundhedscenterleder sundhedskoordinator Afdelingschef Centerchef centerleder koordinator afdelingsleder i sundhedsfremme Afdelingsleder Sundhed afdelingsleder. Ældre og sundhedschefstillingen vakant afsnitsleder aktivitets-og cafeleder Aktivitetsleder og leder for sygeplejerskerne assisterende områdeleder ældre og sundhedschef Børnesundhedschef Bestillerchef centerchef Sundhed og Pleje centerleder/genoptræningscenteret chef for sundhedstjenesten Børn og Unge chefkonsulent Direktør Sundhed og Handicap distriksleder Distriktsleder Distriktsleder i Sundhedsplejen Distriktsleder tandplejen Distritksleder Driftchef enhedsleder Familiehus/leder filalleder tandlæge Filialleder filialleder i tandplejen filialleder tandklinik Forvaltningschef social, sundhed og kulturforvaltning funktionsleder Gruppeleder Hjemmeplejechef Hjerneskadekoordinator HR konsulent jobcenterchef klinikchef klinikchef tandplejen kompetenceudvikler Konstitueret Overtandlæge Konsulent Konsulent forebyggelse og Sundhedsfremme koordinator ledende sundhedskoordinator Ledende sygeplejerske ledende terapeut Leder af B&U Sundhed leder af kommunal tandpleje leder af kommunal vagtcentral leder af sundhedscenter Leder af Sundhedsservice leder af sundhedsstaben Leder af træningsenheden Leder af udførerenheden (hjemmepleje, hjemmesygepleje, trænende terapeuter, daghjem og dagcenter) Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 10

11 Leder af visitationen Leder Børne- og Familiecentret Leder Sundhedscenter Ledr Sundhedscenter Vest overtaqndlæge Plan og udviklingschef Pleje & Sundhedschef Plejecenterleder Plejehjemsforstander Sekretariatschef social, sundhed og ældreområdet social- og psykiatrichef Social- og Sundhedsdirektør socialcenterchef Souschef specialkonsulent Stabsleder Stedfortræder i socialpsykiatrien Sundhed og Omsorgsdirektør sundheds og omsorgschef Sundheds- og Ældrechef Sundheds- og omsorgschef Sundhedsforvaltningschef sundhedsfremmechef sundhedsplejerske tandklinik filialleder tandlæge filialleder tandlæge, filialklinikleder tandplejechef Tandplejeleder, overtandlæge Teamchef teamleder for Visitationen Teamleder i sundhedsplejen teamleder sundhedsfremme og forebyggelse Udførerchef Udviklingskonsulent og leder af den forebyggende indsats Virksomhedsleder, overtandlæge Visitationschef Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 11

12 Spørgsmål 2: (Generelle informationer) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund i relation til din ledelsesopgave? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 12

13 Spørgsmål 3: (Generelle informationer) Hvor mange medarbejdere er du ansvarlig for? Skriv det samlede antal medarbejdere med direkte reference og med indirekte reference Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 13

14 Spørgsmål 4: (Om forandringer) Hvad er den største udfordring i løsningen af de kommunale sundhedsopgaver efter din vurdering? ( Flere svar muligheder) Andet 13,3% Mangelfuld viden 2,1% Manglende økonomiske ressourcer 46,8% At opnå helhed i indsatsen 63,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Der har været mulighed for at vælge svar Det betyder at summen er større end 100 %. Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. At få inddraget praksissektoren at få tildelt økonomi og lønudgift til at matche i den hastighed der er påkrævet. fx nedskrives pakkepriserne med dags varsel hvilket er svært at agere i i forhold til personalepolitiske proceser og ordentlighed overfor medarbejderne at finde ressourcer til udvikling og faglig dygtiggørelse at foretage den rette prioritering, opgaverne der er at prioritere imellem er uendelige, At komme på tværs i kommunen, så indsatsen bliver forankret i de insitutioner som har kontakte med borgeren. En enkelt sundhedsafdelinge gør ingen forskel, hele skoleområdet skal feks med! etc. at turde tænke utraditionelt og uddelegere opgaver økonomi i kombination med demografi og innovation decentral struktur Den sociale ulighed Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 14

15 det tværgående samarbejde med andre fagområder og den manglende dokumentation for kommunale forebyggelsesindsatsers effekt det tværsektorielle samarbejde diffuse opgavedefinitioner dokumentation af effekt Dokumenteret viden om En overordner meningsfuld sundhedspolitik, som alle er forpligtede til at arbejde med for mange opgaver samtidig For medfinansering - adgang til data fra Regionen For megen topstyring af stort set alt Fornuftig ressourceanvendelse generationsskifte Helhed i indsatsen, men økonomien er pt en stor begrænsning. ikke alt kan delegeres til andre, så tiden kan være et problem Inovation og udvikling inden for de rammer vi har Integration af amtsinst. i kommunen Itandplejen i mit område: at rekruttere velkvalificerede tandlæger Kommunens størrelse i forhold til opgavernes mangfoldighed og mængde. manglende dokumenteret viden manglende evidens for langtidseffekter; multikulturelle udfordringer Manglende forståelse for sundhedsfremme og forebyggelse manglende forståelse hos dele af kommunen for nødvendigheden af kommunal del af sundhedsvæsenet manglende totalt overblik Medarbejder indsigt Mest grundet kommunesammenlæggning og manglende lovgivning, der stiller det som et krav, at sundhed og forebyggelse skal opprioriteres. Regionernes uhensigtsmæssige udnyttelse af kommunal medfinanciering som indtægtsstyrende redskab sikre faglighed med de økonomiske resourcer der er tandlægemangel Vi planlægger året med særlige indsatsområder som der skal lægges vægt på og pludselig bliver budgettet åbnet og vi skal spare kr!!! Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 15

16 Spørgsmål 5: (Om forandringer ) Hvad er de tre igangværende forandringsområder, der har størst betydning for jeres organisation? Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 16

17 Arbejdsmiljøcertificering Ænderng af serviceniveau fagglig udvikling Fokus på faglig udvikling gennemfører besparelser implementering af nye tiltag Indgåelse af nye sundhedsaftaler Jeg er helt ny leder Koordinering Kortere indlæggelsestid, og dermed opgaveglidning uden at der medfølger ressoucer Læsø Kommunes størrelse er der ikke taget højde for i spørgsmålene. Læsø passer ikke ind i forhold til disse spørgsmål. LEAN-projekt i egen organisation Manglende forståelse strategisk niveau Manglende kendskab til fremtidens organisering nedskæringer nyt sundhedscenter organisationsændring, det koordinerede borgerforløb, kompetenceudvikling Organisatoriske ændringer Patientforløbsprogrammer i 'sundhedstrekanten' personalepolistiske processer sammenhæng i borgerydelser Servicereduktion pga besparelser Siden vores fusion i 07 har det tværfaglige samarbejde i forhold til børn og unge været meget dårligt. Dette fungerer fortsat ikke optimalt, der er parallelløb i flere sager!!!! Udvidelse på den ene instisution Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 17

18 Spørgsmål 6: (Om forandringer) Hvorfra kommer de fleste initiativer til forandringer? Angiv den forholdsmæssige fordeling i form af et tal. Sum skal være = 100 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 18

19 Spørgsmål 7: (Om forandringer ) I hvilken grad oplever du, at der er overensstemmelse mellem kravene til din enhed og så enhedens muligheder for at leve op til dem? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 19

20 Spørgsmål 8: (Om forandringer) Hvis krav og muligheder ikke falder sammen, hvad skyldes det så? Vælg de tre væsentligste årsager. (Respondenter er de som ikke har svaret i høj grad i spørgsmål 7. Respondenter = 238) Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 20

21 Spørgsmål 9: (Om tværgående koordinering) Hvordan koordinerer I aktiviteterne i dagligdagen på tværs af de organisatoriske enheder internt i kommunen? Marker de tre vigtigste koordinationsmetoder. Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge 3 områder Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 21

22 Dårlig koordiering Der ligger en stor udfordring her. fælles mål og handleplaner har velfungerende tværgående udvalg med repr. på chefniveau for alle afdelinger Ikke nødvendigt. Forvaltningen dækker alle vedlfærdsområderne. Manglende rekruttering og økonomi forhindrer os Selvejende institution team ledelse værdistyret ledelse Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 22

23 Spørgsmål 10: (Om tværgående koordinering) Koordinering - internt og eksternt 10 1: Er det tværgående samarbejde mellem forvaltninger eller mellem kontorer/enheder tilfredsstillende så der kommer en samlet indsats i kommunens sundhedsydelser? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 23

24 10-2: Er det en ledelsesmæssig udfordring at håndtere traditionelle fagskel mellem fx terapeuter og social- og sundhedsassistenter? Eller mellem andre fagprofesionelle grupper? I ringe grad 9,2% I mindre grad 30,6% I nogen grad 43,3% I høj grad 16,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 24

25 10-3: Er det en udfordring at etablere/fastholde et velfungerende samarbejde på tværs af interne organiseringer? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 25

26 10-4: Er der en fælles forståelse af sundhed og opgavernes vigtighed på tværs af enhederne i din kommune? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 26

27 10-5: Er kommunens sundhedstilbud koordineret med andre aktører i sundhedsvæsenet, så som sygehuse og praktiserende læger? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 27

28 10-6: Har din enhed været involveret i fælles udviklingsprojekter med sygehuse og praktiserende læger indenfor det seneste år? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 28

29 Spørgsmål 11: (Om styringsinformationer/viden) Hvilke indikatorer måles din enheds ydelser på? ( Flere svar muligheder) Svar under andet er gengivet i nedenstående liste i uredigeret form. Der har været mulighed for at vælge flere svar Det betyder at summen er større end 100 %. Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 29

30 BSC Der måles ikke Effekt Effekt - sundhedsindikatorer effekt/ evidens evalueringer gennemslagskraft Målopfyldelse af kontrakt men det sker i en stor pærevælling overholde målsætninger overholde sagsbehandlingstider Politisk fastsatte mål, ventetid f.eks. Samt proces eveluering serviceniveau sundhed tandsundhed via sundhedsstyrelsen tandsundhedsresultater tandsundhedsstatistik udvikling i tandsundhed vi arbejder med aftalestyring inden for politiske og faglige indsatser virksomhedsaftale med aftalte mål Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 30

31 Spørgsmål 12: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at du får synliggjort din enheds arbejde overfor de relevante aktører i kommunen? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 31

32 Spørgsmål 13: (Om styringsinformationer/viden ) Oplever du, at disse aktører kender din enheds indsats? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 32

33 Spørgsmål 14: (Om lederrollen) Hvordan opfatter du din lederrolle? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 33

34 Spørgsmål 15: (Om lederrollen ) Hvordan oplever du lederrollen? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 34

35 Spørgsmål 16: (Om lederrollen) Vurder nedenstående faktorers betydning i forhold til forventningerne til din ledelsesrolle? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 35

36 Spørgsmål 17: (Om lederrollen ) Hvordan har du anvendt din tid til forhandlinger med nærmeste leder? Skriv talværdien for den tid du har anvendt i de respektive områder. Sum skal være 100. Andet 3,1% Etablering/fastholdelse af eksterne samarbejdsrelationer 7,6% Etablering/fastholdelse af internt samarbejde 13,2% Faglig ledelse 8,3% Support til det politiske niveau 13,3% Kvalitetssikring og udvikling 15,4% Personaleledelse 14,7% Økonomistyring 24,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 36

37 Spørgsmål 18: (Om lederrollen ) Vægt vigtigheden af nedenstående kompetencer i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 37

38 Spørgsmål 19: (Om lederrollen) I hvilken retningen ligger kontaktfladen i din nuværende stilling? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 38

39 Spørgsmål 20: (Om lederrollen) Kommende ledere til din eller en tilsvarende position - hvilke uddannelsesmæssige profiler bør de have? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 39

40 Spørgsmål 21: (Om lederrollen) Vægt betydningen af følgende udsagn: Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 40

41 Spørgsmål 22: (Om lederrollen) Sammenlignet med i dag, hvilken betydning mener du så, at følgende kompetencer har indenfor de næste 3 år? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 41

42 Spørgsmål 23: (Om balance) Har du udfordringer med balancerne i dit job?? Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 42

43 Kommentarer i fritekst: 37 respondenter har skrevet en kommentar. Det svarer til 13 % af respondenterne Kommentarer er gengivet i uredigeret form: Anordninger på policyniveu, viger for eller udfordres af økonomiske muligheder - generelt Spg. 16 er formuleret på en måde så det er svært at svare meningsfuldt på. Da jeg er leder af en kommunal tandpleje er alle besvarelser ikke relevante - men idet var ikke muligt at springes over i denne undersøgelse. Jeg har 23 års erfaring som institutionsleder i 3 forskellige kommuner, har en del lederkurser, men ingen formel lederuddannelse Vil oplyse at jeg er leder for 2 forsellige instutioner med forskellige "borger typer" Jeg har svaret så godt som muligt på spørgsmålene, men da jeg som nævn har været på posten i godt 2 mdr er det begrænset hvor meget jeg har erfaring med Den største udfordring overhovedet set fra min stol er at arbejdspresset øges konstant. Flere og flere opgaver skal løses og koordineres på tværs af organisationen. Det har ofte den betydning, at det går ud over kvaliteten. Min besvarelse kan være præget af at jeg har sundhed under mig som et lille område, beskæftiger mig med sundhedsområdet måske 10 % af min arbejdstid / mængde. Punkt 20: når jeg svarer ikke relevant på det meste - er det fordi jeg ikke mener, at spørgsmålene er omfattet af det helt relevante. Det er langt fra tilstrækkeligt med en sundhedsfaglig baggrund, da der ikke bliver tænkt epidemiologisk og sundhedsøkonomisk. Og det er en forudsætning i disse stillinger. Jeg mener således, at der skal en akademisk baggrund til - og gerne med erfaring fra sundhedsvæsnet. Desuden skal lederen have kendskab til alle de regier, der skal arbejdes sammen med. I dag mener jeg der allerede er mange krav til lederen - vedkommende skal kunne spille på mange strenge. Ledelse indenfor det offentlige er en meget kompleks sag idag. Trods mange veluddannede ledere med såvel faglig som ledelsesmassig baggrund, så er der mindre og mindre råderum til at lede selv og til at skabe udvikling.med en lederbaggrund igennem 26 år, to masteruddannelser (herunder MPA) og en sygeplejefaglig lederuddannelse (diplomniveau)opleves det mere og mere som om, at friheden til at lede blive mindre og mindre. Alt måles efter en skala. Alt standardiseres. Eksempelvis indkøb. Vi er meget bundet af faste leverandører. Det er noget komplekst at vi på den ene side skal opfattes som en leverandører på markedsbasis og på den anden side som offentlige virksomheder, underlagt en stramt styring af Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse 43

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund for strateginotatet side 3

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere