Forventninger til forandringer i det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til forandringer i det offentlige"

Transkript

1 Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013

2 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement Consulting Group sammen med Mandag Morgen gennemført en analyse af forventningerne til kommende forandringer i det offentlige landskab i Danmark. Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i september Undersøgelsen blev udsendt til respondenterne fra Mandag Morgens Velfærdspanel respondenter besvarede det udsendte spørgeskema. Respondenterne er næsten alle ledere i den offentlige sektor og fordeler sig på tværs af hele sektoren. I denne undersøgelser er ansættelsesforholdet for respondenterne fordelt således: 63% er kommunalt ansatte 13% er statsligt ansatte 13 er regionalt ansatte 9% er ansat i en selvejende institution 2% er ansat i den tredje sektor eller privatansatte leverandører til det offentlige I denne brochure findes en kort afrapportering af hovedresultaterne fra undersøgelsen. Først findes en oversigt over svarfordelingen på undersøgelsens 18 spørgsmål. Derefter findes et overblik over udvalgte kryds af besvarelserne. God læselyst! 2

3 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 3

4 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 1/3) 1. 1 Tre fjerdedele af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner oplever i høj grad, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger. Det samme gælder lige under halvdelen (48%) af de kommunalt ansatte, 42% af de regionalt ansatte, og en tredjedel af de statsligt ansatte Andelen, der forventer færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år, er størst blandt ansatte i selvejende institutioner (78%). For ansatte i en kommune er andelen 71%, for ansatte i staten er andelen 64%. Blandt de regionalt ansatte forventer blot halvdelen færre ressourcer Godt fire ud af ti af de adspurgte forventer, at kvaliteten af de ydelser, deres organisation leverer, vil blive bedre i de kommende 5 år Af de adspurgte, der forventer at deres organisation vil få færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år, forventer lige over en tredjedel (36%) at kvaliteten af organisationens ydelser vil blive ringere Overordnet set mener lidt over en fjerdedel af de adspurgte (28%), at det i betydeligt omfang* er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For de adspurgte øverste ledere er det 38% der mener, at det i betydeligt omfang er muligt, at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For mellemledere er andelen 33%, for medarbejdere 31% og blandt de adspurgte institutionsledere er det kun 14% Næsten en fjerdel (23%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner mener, at de i høj grad har indfriet potentialet i samarbejde med andre offentlige organisationer. Samme andel er 16% for de kommunalt ansatte, 14% for regionalt ansatte og 12% for statsligt ansatte. * Min. 5% flere ydelser for de samme omkostninger 4

5 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 2/3) 7. 7 Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, er der større tiltro til, at løsningen ligger i at samarbejde mere med andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder end til samarbejde med borgere/brugere, frivillige og private virksomheder Næsten to tredjedele (64%) forventer, at deres organisation vil gennemgå store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år Næsten tre fjerdele (72%) af de adspurgte, som forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år, forventer ligeledes at få færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år. For de adspurgte, der ikke forventer store organisatoriske forandringer, er andelen kun 60%. 10. Halvdelen af de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer, forventer, at det vil ske på andres initiativ % vurderer, at deres organisation i høj grad i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som den står overfor i de kommende år. 12. For de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste 2-3 år, er det 19% der vurderer, at deres organisation i høj grad er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som organisationen står overfor i de kommende år % forventer, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som deres organisation producerer. 5

6 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 3/3) % af de adspurgte ledere i staten er helt eller delvist enige i, at deres nuværende ledelsesrum er tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i organisationen. For de adspurgte kommunale ledere er andelen 77%, for ledere i selvejende institutioner 75%, og for ledere i en region 67% % af de ledere, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at de er godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i deres organisation. 16. Under halvdelen (43%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner er helt enig i, at organisationen har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. Det gælder kun en fjerdedel (27%) af de kommunalt ansatte, 12% af de regionalt ansatte og 11% af de statsligt ansatte. 17. Under en fjerdedel (23%) af de adspurgte, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at deres organisation har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. 18. Mange forskellige tiltag har bidraget til at skabe positiv forandring. Flest (14%) peger på, at kompetenceløft blandt medarbejderne har bidraget til at skabe positiv forandring i deres organisation inden for de sidste 5 år. 6

7 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 7

8 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1105 Selvejende institution Andet 9% 2% I staten 13% I en region 13% 63% I en Kommune Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 8

9 2. Hvilken stilling har du? 100% = 1104 Andet 8% Øverste leder 21% 30% Institutionsleder 12% Medarbejder Mellemleder eller afdelingsleder 29% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 9

10 3. Inden for hvilket område arbejder du? 100% = 1103 Børn og unge Sundhed Social og handicap Offentlig administration Grundskole Andet Øvrig uddannelse og undervisning Ældre It og teknologi Beskæftigelse Teknik og miljø Erhverv og erhvervsudvikling Kultur Kommunikation og presse 8% 8% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 13% 12% 12% 27% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 10

11 4. I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? 100% = 1098 I ringe grad 2% 48% I høj grad I nogen grad 50% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 11

12 5. Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? 100% = 1099 Flere ressourcer til rådighed 7% 25% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Færre ressourcer til rådighed 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 12

13 6. Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? 100% = 1081 Kvaliteten vil være ringere 25% 42% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være uændret 33% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 13

14 7. I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation?* Det er ikke muligt at effektivisere yderligere 100% = % 28% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 57% * Med effektivisering mener vi i hvilket omfang, din organisation vil kunne levere mere for de samme eller færre omkostninger end i dag. Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 14

15 8. Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? 100% = 1084 I ringe grad 21% Slet ikke 1% 16% I høj grad 62% I nogen grad Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 15

16 9. Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, hvem bør din organisation så samarbejde mere med?* 100% = 2921 Andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder Borgere og brugere Andre offentlige organisationer inden for samme myndighedsområde Andre dele af vores egen organisation Frivillige organisationer Private virksomheder 16% 12% 12% 11% 24% 22% Fagforeninger Andre Vi har ikke behov for øget samarbejde i min organisation 1% 1% 2% * Hver respondent må vælge max. 3 svarmuligheder Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 16

17 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1020 Nej 36% 64% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 17

18 11. Forventer du, at de organisatoriske forandringer vil ske på jeres eget eller på initiativ af andre?* 100% = 627 På eget initiativ 49% 51% På andres initiativ * OBS: Forudsætter at der er svaret "ja" til spm. 10 Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 18

19 12. Forventer du, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som din organisation producerer? 100% = 1044 Nej 41% 59% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 19

20 13. I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? 100% = 1096 I ringe grad Slet ikke 10% 0% 22% I høj grad I nogen grad 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 20

21 14. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt i forhold til at løse kerneopgaven i min organisation" 100% = 708 Helt uenig Delvist uenig 12% 6% 26% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 50% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 21

22 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" 100% = 708 Delvist uenig Helt uenig Hverken enig 5% 1% eller uenig 6% 35% Helt enig Delvist enig 53% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 22

23 16. Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? 100% = 1093 Helt uenig Delvist uenig 14% 4% 24% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 52% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 23

24 17. Hvad er, ifølge din erfaring, afgørende for en succesfuld forandringsproces? Åbent spørgsmål med svar fra cirka to tredjedele af respondenterne. En meget stor del af besvarelserne omhandler bl.a.: Evnen til at kommunikere klare mål med forandringen Nogle taler brændende platform, nogle taler positiv vision Evnen til at involvere Nogle taler tværfaglige teams, nogle taler hele organisationen Evnen til at lægge en plan og holde fast Nogle taler om den tydelige proces, nogle taler om at afsætte ressourcerne til virkeliggørelsen En stærk topledelse, der står bag og evner at kommunikere Nogle taler kompetencer, nogle taler fraværet af magtkampe 24

25 18. Hvad har bidraget til at skabe positiv forandring i din organisation inden for de sidste 5 år? 100% = 4662 * Respondenterne må sætte flere krydser Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen Kompetenceløft blandt medarbejdere Lederudvikling Organisationsændringer Styrkelse af samarbejde i teams Forbedring af arbejdsgange, fx gennem Lean Implementering af ny strategi Implementering af digitaliseringsløsninger Nye samarbejder med borgere/brugere Nye samarbejder med andre offentlige organisationer Ny teknologi, fx. Velfærdsteknolgi Nye samarbejder med private virksomheder Implementering af ny styringsmodel, fx i forhold til økonomistyring Andet Outsourcing af opgaver Insourcing af opgaver Jeg har ikke oplevet positiv forandring i min organisation 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 14% 13% 12% 11% 25

26 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 26

27 I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? (Spm. 1 og 4) Ansatte i selvejende institutioner (n = 97) Ansatte i en kommune (n = 699) I ringe grad 3% I nogen grad 25% 48% I høj grad I nogen grad 49% 75% I høj grad Ansatte i en region (n = 139) Ansatte i staten (n = 141) I ringe grad I ringe grad 1% 2% 42% I høj grad 33% I høj grad I nogen grad 57% I nogen grad 65% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 27

28 Kun svag sammenhæng mellem oplevelse af, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger, og forventning om ressourcer (spm. 4 og 5) Oplever i ringe grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=523) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 63% 9% 28% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i høj grad, at organisationen leverer hvad borgerne har brug for (n=24) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 79% 17% 4% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i nogen grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=548) Flere ressourcer til rådighed 4% Færre ressourcer til rådighed 72% 24% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag 28

29 Forventningen om færre ressourcer er størst blandt de adspurgte ansat i selvejende institutioner (spm. 1 og 4) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1076 I en region 50% I staten 64% I en kommune 71% I en selvejende institution 78% 29

30 Forventning om færre ressourcer er størst blandt de, der også forventer store organisatoriske forandringer (spm. 7 og 10) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1018 Ja 72% Nej 60% 30

31 Sammenhæng mellem forventning om flere ressourcer og højere kvalitet af de ydelser, organisationen leverer Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? Færre ressourcer (n = 726) Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? Flere ressourcer (n = 73) Kvaliteten vil være ringere 36% 29% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være ringere 19% Kvaliteten vil være bedre 3% 35% Kvaliteten vil være uændret 78% Kvaliteten vil være uændret 31

32 Er de organisationer, der står over for forandringer, tilstrækkelig omstillingsparat? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 368) I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? Ja (n = 649) I ringe grad 7% 29% I høj grad I ringe grad 12% 0% Slet ikke I høj grad 19% I nogen grad 64% 69% I nogen grad 32

33 Føler lederne af organisationer, som står over for forandringer, sig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere det? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 235) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" Ja (n = 421) Delvist uenig Hverken enig eller uenig 3% 2% 0% Helt uenig Delvist uenig Hverken enig 7% eller uenig 8% 1% Helt uenig 32% Helt enig Delvist enig 52% 43% Helt enig 52% Delvist enig 33

34 Har organisationerne, der står over for forandringer, tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 367) Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Ja (n = 648) Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% Helt uenig 10% 3% 27% Helt enig Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% 17% Helt uenig 4% 23% Helt enig 54% 50% Delvist enig Delvist enig 34

35 Hvilke erfaringer har de ledere, der føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Meningsfulde forandringer At flest mulige involverede begriber baggrunden for ændringerne og finder det naturligt at gå videre ad nye veje, altså ser meningen for opgaverne og for sig selv En tydelig forståelse af, hvorfor det er nødvendigt for organisationen at forandre sig At den brændende platform med forandringerne er tydelig, forstået og accepteret Inddragelse, involvering og ejerskab så tidligt som muligt At alle der er berørt af forandringsprocessen inddrages så tidligt som muligt i processen, og at det gøres knivskarpt hvor medarbejderne har indflydelse, og hvor de ikke har Kommunikation, kommunikation, kommunikation Klar kommunikation om den rejse vi skal ud på og ledelsesmæssig forankring på alle niveauer Klare mål med forandringen, der løbende samles op på At der er opstillet klare og målbare mål, der skal nås De rette lederkompetencer En leder, som kan facilitere forandringerne 35

36 Hvilke erfaringer har de ledere, der ikke føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Stort set de samme, som de ledere, der føler sig godt klædt på. 36

37 Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i min organisation" (sektoropdelt) Ansatte i staten (n = 78) Ansatte i en kommune (n = 477) Delvist uenig Helt uenig 12% Delvist uenig 7% Hverken enig 6% 22% Helt enig eller uenig 11% Hverken enig eller uenig 5% 28% Helt enig Delvist enig 60% Delvist enig 49% Ansatte i selvejende institutioner (n = 59) Ansatte i en region (n = 78) Helt uenig Helt uenig 7% 6% Delvist uenig 13% Hverken enig 36% Helt enig Delvist uenig 19% eller uenig 5% Hverken enig 8% eller uenig Delvist enig 39% 14% 53% Helt enig Delvist enig 37

38 I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation? (stillingsopdelt) Øverste ledere (n=236) Mellemleder eller afdelingsleder (n = 314) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere at effektivisere 8% yderligere yderligere 9% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 54% 38% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 58% 33% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger Medarbejder (n = 132) Institutionsleder (n = 327) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere I betydeligt at effektivisere yderligere 17% omfang dvs. yderligere 14% 31% mindst 5 pct. 26% flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 52% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 60% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 38

39 Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor (sektoropdelt) I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? Ansatte i selvejende institutioner (n = 94) Ansatte i en kommune (n = 689) I ringe grad 1% 12% 16% 23% I høj grad I ringe grad 21% Slet ikke I høj grad I nogen grad 65% 62% I nogen grad Ansatte i en region (n = 136) Ansatte i staten (n = 142) I høj grad I ringe grad 24% 14% I ringe grad 25% 12% I høj grad I nogen grad 62% I nogen grad 63% 39

40 Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? (sektoropdelt) Ansatte i selvejende institutioner (n = 96) Ansatte i en kommune (n = 694) Delvist uenig Helt uenig Helt uenig 2% Delvist uenig 3% Hver enig 8% 3% 12% eller uenig Hver enig 6% 27% Helt enig 43% Helt enig eller uenig Delvist enig 44% Delvist enig 52% Ansatte i en region (n = 140) Ansatte i staten (n = 142) Helt enig Helt uenig Helt enig Helt uenig 6% 12% 4% 11% Delvist uenig 24% Delvist uenig 25% Hver enig eller uenig 7% 51% Delvist enig Hver enig eller uenig 9% 51% Delvist enig 40

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

FRIVILLIGHEDUNDERSØGELSEN 2015 Kommunernes samarbejde med frivillige

FRIVILLIGHEDUNDERSØGELSEN 2015 Kommunernes samarbejde med frivillige FRIVILLIGHEDUNDERSØGELSEN 2015 Kommunernes samarbejde med frivillige Indholdsfortegnelse 2 Om undersøgelsen Side 3 Resumé Side 4 Respondenter Side 5 Kommunens frivillighedsstrategi Side 11 Samarbejdet

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Golf og Lederudvikling! Programmer

Golf og Lederudvikling! Programmer Golf og Lederudvikling! Programmer Indhold Mental Træning for Golfere 3 Lederudvikling på Golfbanen 4 Sælgerudvikling på golfbanen 5 Forretningsudvikling og teambuilding 6 Kundepleje - klientdag 7 2 Mental

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Sådan bliver din ledergruppe effektiv

Sådan bliver din ledergruppe effektiv www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 4, april 2015 Indholdsfortegnelse Sådan bliver din ledergruppe effektiv Ledergrupper ender alt for ofte som blindgyder og stopklodser for organisationers udvikling, og

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere