Forventninger til forandringer i det offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til forandringer i det offentlige"

Transkript

1 Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013

2 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement Consulting Group sammen med Mandag Morgen gennemført en analyse af forventningerne til kommende forandringer i det offentlige landskab i Danmark. Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i september Undersøgelsen blev udsendt til respondenterne fra Mandag Morgens Velfærdspanel respondenter besvarede det udsendte spørgeskema. Respondenterne er næsten alle ledere i den offentlige sektor og fordeler sig på tværs af hele sektoren. I denne undersøgelser er ansættelsesforholdet for respondenterne fordelt således: 63% er kommunalt ansatte 13% er statsligt ansatte 13 er regionalt ansatte 9% er ansat i en selvejende institution 2% er ansat i den tredje sektor eller privatansatte leverandører til det offentlige I denne brochure findes en kort afrapportering af hovedresultaterne fra undersøgelsen. Først findes en oversigt over svarfordelingen på undersøgelsens 18 spørgsmål. Derefter findes et overblik over udvalgte kryds af besvarelserne. God læselyst! 2

3 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 3

4 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 1/3) 1. 1 Tre fjerdedele af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner oplever i høj grad, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger. Det samme gælder lige under halvdelen (48%) af de kommunalt ansatte, 42% af de regionalt ansatte, og en tredjedel af de statsligt ansatte Andelen, der forventer færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år, er størst blandt ansatte i selvejende institutioner (78%). For ansatte i en kommune er andelen 71%, for ansatte i staten er andelen 64%. Blandt de regionalt ansatte forventer blot halvdelen færre ressourcer Godt fire ud af ti af de adspurgte forventer, at kvaliteten af de ydelser, deres organisation leverer, vil blive bedre i de kommende 5 år Af de adspurgte, der forventer at deres organisation vil få færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år, forventer lige over en tredjedel (36%) at kvaliteten af organisationens ydelser vil blive ringere Overordnet set mener lidt over en fjerdedel af de adspurgte (28%), at det i betydeligt omfang* er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For de adspurgte øverste ledere er det 38% der mener, at det i betydeligt omfang er muligt, at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For mellemledere er andelen 33%, for medarbejdere 31% og blandt de adspurgte institutionsledere er det kun 14% Næsten en fjerdel (23%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner mener, at de i høj grad har indfriet potentialet i samarbejde med andre offentlige organisationer. Samme andel er 16% for de kommunalt ansatte, 14% for regionalt ansatte og 12% for statsligt ansatte. * Min. 5% flere ydelser for de samme omkostninger 4

5 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 2/3) 7. 7 Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, er der større tiltro til, at løsningen ligger i at samarbejde mere med andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder end til samarbejde med borgere/brugere, frivillige og private virksomheder Næsten to tredjedele (64%) forventer, at deres organisation vil gennemgå store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år Næsten tre fjerdele (72%) af de adspurgte, som forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år, forventer ligeledes at få færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år. For de adspurgte, der ikke forventer store organisatoriske forandringer, er andelen kun 60%. 10. Halvdelen af de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer, forventer, at det vil ske på andres initiativ % vurderer, at deres organisation i høj grad i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som den står overfor i de kommende år. 12. For de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste 2-3 år, er det 19% der vurderer, at deres organisation i høj grad er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som organisationen står overfor i de kommende år % forventer, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som deres organisation producerer. 5

6 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 3/3) % af de adspurgte ledere i staten er helt eller delvist enige i, at deres nuværende ledelsesrum er tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i organisationen. For de adspurgte kommunale ledere er andelen 77%, for ledere i selvejende institutioner 75%, og for ledere i en region 67% % af de ledere, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at de er godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i deres organisation. 16. Under halvdelen (43%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner er helt enig i, at organisationen har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. Det gælder kun en fjerdedel (27%) af de kommunalt ansatte, 12% af de regionalt ansatte og 11% af de statsligt ansatte. 17. Under en fjerdedel (23%) af de adspurgte, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at deres organisation har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. 18. Mange forskellige tiltag har bidraget til at skabe positiv forandring. Flest (14%) peger på, at kompetenceløft blandt medarbejderne har bidraget til at skabe positiv forandring i deres organisation inden for de sidste 5 år. 6

7 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 7

8 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1105 Selvejende institution Andet 9% 2% I staten 13% I en region 13% 63% I en Kommune Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 8

9 2. Hvilken stilling har du? 100% = 1104 Andet 8% Øverste leder 21% 30% Institutionsleder 12% Medarbejder Mellemleder eller afdelingsleder 29% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 9

10 3. Inden for hvilket område arbejder du? 100% = 1103 Børn og unge Sundhed Social og handicap Offentlig administration Grundskole Andet Øvrig uddannelse og undervisning Ældre It og teknologi Beskæftigelse Teknik og miljø Erhverv og erhvervsudvikling Kultur Kommunikation og presse 8% 8% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 13% 12% 12% 27% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 10

11 4. I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? 100% = 1098 I ringe grad 2% 48% I høj grad I nogen grad 50% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 11

12 5. Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? 100% = 1099 Flere ressourcer til rådighed 7% 25% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Færre ressourcer til rådighed 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 12

13 6. Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? 100% = 1081 Kvaliteten vil være ringere 25% 42% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være uændret 33% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 13

14 7. I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation?* Det er ikke muligt at effektivisere yderligere 100% = % 28% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 57% * Med effektivisering mener vi i hvilket omfang, din organisation vil kunne levere mere for de samme eller færre omkostninger end i dag. Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 14

15 8. Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? 100% = 1084 I ringe grad 21% Slet ikke 1% 16% I høj grad 62% I nogen grad Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 15

16 9. Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, hvem bør din organisation så samarbejde mere med?* 100% = 2921 Andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder Borgere og brugere Andre offentlige organisationer inden for samme myndighedsområde Andre dele af vores egen organisation Frivillige organisationer Private virksomheder 16% 12% 12% 11% 24% 22% Fagforeninger Andre Vi har ikke behov for øget samarbejde i min organisation 1% 1% 2% * Hver respondent må vælge max. 3 svarmuligheder Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 16

17 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1020 Nej 36% 64% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 17

18 11. Forventer du, at de organisatoriske forandringer vil ske på jeres eget eller på initiativ af andre?* 100% = 627 På eget initiativ 49% 51% På andres initiativ * OBS: Forudsætter at der er svaret "ja" til spm. 10 Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 18

19 12. Forventer du, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som din organisation producerer? 100% = 1044 Nej 41% 59% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 19

20 13. I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? 100% = 1096 I ringe grad Slet ikke 10% 0% 22% I høj grad I nogen grad 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 20

21 14. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt i forhold til at løse kerneopgaven i min organisation" 100% = 708 Helt uenig Delvist uenig 12% 6% 26% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 50% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 21

22 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" 100% = 708 Delvist uenig Helt uenig Hverken enig 5% 1% eller uenig 6% 35% Helt enig Delvist enig 53% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 22

23 16. Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? 100% = 1093 Helt uenig Delvist uenig 14% 4% 24% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 52% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 23

24 17. Hvad er, ifølge din erfaring, afgørende for en succesfuld forandringsproces? Åbent spørgsmål med svar fra cirka to tredjedele af respondenterne. En meget stor del af besvarelserne omhandler bl.a.: Evnen til at kommunikere klare mål med forandringen Nogle taler brændende platform, nogle taler positiv vision Evnen til at involvere Nogle taler tværfaglige teams, nogle taler hele organisationen Evnen til at lægge en plan og holde fast Nogle taler om den tydelige proces, nogle taler om at afsætte ressourcerne til virkeliggørelsen En stærk topledelse, der står bag og evner at kommunikere Nogle taler kompetencer, nogle taler fraværet af magtkampe 24

25 18. Hvad har bidraget til at skabe positiv forandring i din organisation inden for de sidste 5 år? 100% = 4662 * Respondenterne må sætte flere krydser Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen Kompetenceløft blandt medarbejdere Lederudvikling Organisationsændringer Styrkelse af samarbejde i teams Forbedring af arbejdsgange, fx gennem Lean Implementering af ny strategi Implementering af digitaliseringsløsninger Nye samarbejder med borgere/brugere Nye samarbejder med andre offentlige organisationer Ny teknologi, fx. Velfærdsteknolgi Nye samarbejder med private virksomheder Implementering af ny styringsmodel, fx i forhold til økonomistyring Andet Outsourcing af opgaver Insourcing af opgaver Jeg har ikke oplevet positiv forandring i min organisation 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 14% 13% 12% 11% 25

26 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 26

27 I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? (Spm. 1 og 4) Ansatte i selvejende institutioner (n = 97) Ansatte i en kommune (n = 699) I ringe grad 3% I nogen grad 25% 48% I høj grad I nogen grad 49% 75% I høj grad Ansatte i en region (n = 139) Ansatte i staten (n = 141) I ringe grad I ringe grad 1% 2% 42% I høj grad 33% I høj grad I nogen grad 57% I nogen grad 65% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 27

28 Kun svag sammenhæng mellem oplevelse af, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger, og forventning om ressourcer (spm. 4 og 5) Oplever i ringe grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=523) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 63% 9% 28% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i høj grad, at organisationen leverer hvad borgerne har brug for (n=24) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 79% 17% 4% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i nogen grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=548) Flere ressourcer til rådighed 4% Færre ressourcer til rådighed 72% 24% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag 28

29 Forventningen om færre ressourcer er størst blandt de adspurgte ansat i selvejende institutioner (spm. 1 og 4) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1076 I en region 50% I staten 64% I en kommune 71% I en selvejende institution 78% 29

30 Forventning om færre ressourcer er størst blandt de, der også forventer store organisatoriske forandringer (spm. 7 og 10) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1018 Ja 72% Nej 60% 30

31 Sammenhæng mellem forventning om flere ressourcer og højere kvalitet af de ydelser, organisationen leverer Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? Færre ressourcer (n = 726) Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? Flere ressourcer (n = 73) Kvaliteten vil være ringere 36% 29% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være ringere 19% Kvaliteten vil være bedre 3% 35% Kvaliteten vil være uændret 78% Kvaliteten vil være uændret 31

32 Er de organisationer, der står over for forandringer, tilstrækkelig omstillingsparat? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 368) I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? Ja (n = 649) I ringe grad 7% 29% I høj grad I ringe grad 12% 0% Slet ikke I høj grad 19% I nogen grad 64% 69% I nogen grad 32

33 Føler lederne af organisationer, som står over for forandringer, sig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere det? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 235) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" Ja (n = 421) Delvist uenig Hverken enig eller uenig 3% 2% 0% Helt uenig Delvist uenig Hverken enig 7% eller uenig 8% 1% Helt uenig 32% Helt enig Delvist enig 52% 43% Helt enig 52% Delvist enig 33

34 Har organisationerne, der står over for forandringer, tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 367) Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Ja (n = 648) Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% Helt uenig 10% 3% 27% Helt enig Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% 17% Helt uenig 4% 23% Helt enig 54% 50% Delvist enig Delvist enig 34

35 Hvilke erfaringer har de ledere, der føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Meningsfulde forandringer At flest mulige involverede begriber baggrunden for ændringerne og finder det naturligt at gå videre ad nye veje, altså ser meningen for opgaverne og for sig selv En tydelig forståelse af, hvorfor det er nødvendigt for organisationen at forandre sig At den brændende platform med forandringerne er tydelig, forstået og accepteret Inddragelse, involvering og ejerskab så tidligt som muligt At alle der er berørt af forandringsprocessen inddrages så tidligt som muligt i processen, og at det gøres knivskarpt hvor medarbejderne har indflydelse, og hvor de ikke har Kommunikation, kommunikation, kommunikation Klar kommunikation om den rejse vi skal ud på og ledelsesmæssig forankring på alle niveauer Klare mål med forandringen, der løbende samles op på At der er opstillet klare og målbare mål, der skal nås De rette lederkompetencer En leder, som kan facilitere forandringerne 35

36 Hvilke erfaringer har de ledere, der ikke føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Stort set de samme, som de ledere, der føler sig godt klædt på. 36

37 Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i min organisation" (sektoropdelt) Ansatte i staten (n = 78) Ansatte i en kommune (n = 477) Delvist uenig Helt uenig 12% Delvist uenig 7% Hverken enig 6% 22% Helt enig eller uenig 11% Hverken enig eller uenig 5% 28% Helt enig Delvist enig 60% Delvist enig 49% Ansatte i selvejende institutioner (n = 59) Ansatte i en region (n = 78) Helt uenig Helt uenig 7% 6% Delvist uenig 13% Hverken enig 36% Helt enig Delvist uenig 19% eller uenig 5% Hverken enig 8% eller uenig Delvist enig 39% 14% 53% Helt enig Delvist enig 37

38 I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation? (stillingsopdelt) Øverste ledere (n=236) Mellemleder eller afdelingsleder (n = 314) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere at effektivisere 8% yderligere yderligere 9% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 54% 38% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 58% 33% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger Medarbejder (n = 132) Institutionsleder (n = 327) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere I betydeligt at effektivisere yderligere 17% omfang dvs. yderligere 14% 31% mindst 5 pct. 26% flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 52% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 60% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 38

39 Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor (sektoropdelt) I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? Ansatte i selvejende institutioner (n = 94) Ansatte i en kommune (n = 689) I ringe grad 1% 12% 16% 23% I høj grad I ringe grad 21% Slet ikke I høj grad I nogen grad 65% 62% I nogen grad Ansatte i en region (n = 136) Ansatte i staten (n = 142) I høj grad I ringe grad 24% 14% I ringe grad 25% 12% I høj grad I nogen grad 62% I nogen grad 63% 39

40 Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? (sektoropdelt) Ansatte i selvejende institutioner (n = 96) Ansatte i en kommune (n = 694) Delvist uenig Helt uenig Helt uenig 2% Delvist uenig 3% Hver enig 8% 3% 12% eller uenig Hver enig 6% 27% Helt enig 43% Helt enig eller uenig Delvist enig 44% Delvist enig 52% Ansatte i en region (n = 140) Ansatte i staten (n = 142) Helt enig Helt uenig Helt enig Helt uenig 6% 12% 4% 11% Delvist uenig 24% Delvist uenig 25% Hver enig eller uenig 7% 51% Delvist enig Hver enig eller uenig 9% 51% Delvist enig 40

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Organisatoriske greb i en omlægningsproces Organisatoriske greb i en omlægningsproces Temaseminar - referencekommuner 10. november 2015 Fokus i workshoppen Balance i organisationen Organisatoriske fokusområder i en omlægningsproces Hvordan understøttes

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Januar 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 3 3. Resultater af analysen...

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere