Forventninger til forandringer i det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til forandringer i det offentlige"

Transkript

1 Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013

2 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement Consulting Group sammen med Mandag Morgen gennemført en analyse af forventningerne til kommende forandringer i det offentlige landskab i Danmark. Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i september Undersøgelsen blev udsendt til respondenterne fra Mandag Morgens Velfærdspanel respondenter besvarede det udsendte spørgeskema. Respondenterne er næsten alle ledere i den offentlige sektor og fordeler sig på tværs af hele sektoren. I denne undersøgelser er ansættelsesforholdet for respondenterne fordelt således: 63% er kommunalt ansatte 13% er statsligt ansatte 13 er regionalt ansatte 9% er ansat i en selvejende institution 2% er ansat i den tredje sektor eller privatansatte leverandører til det offentlige I denne brochure findes en kort afrapportering af hovedresultaterne fra undersøgelsen. Først findes en oversigt over svarfordelingen på undersøgelsens 18 spørgsmål. Derefter findes et overblik over udvalgte kryds af besvarelserne. God læselyst! 2

3 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 3

4 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 1/3) 1. 1 Tre fjerdedele af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner oplever i høj grad, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger. Det samme gælder lige under halvdelen (48%) af de kommunalt ansatte, 42% af de regionalt ansatte, og en tredjedel af de statsligt ansatte Andelen, der forventer færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år, er størst blandt ansatte i selvejende institutioner (78%). For ansatte i en kommune er andelen 71%, for ansatte i staten er andelen 64%. Blandt de regionalt ansatte forventer blot halvdelen færre ressourcer Godt fire ud af ti af de adspurgte forventer, at kvaliteten af de ydelser, deres organisation leverer, vil blive bedre i de kommende 5 år Af de adspurgte, der forventer at deres organisation vil få færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år, forventer lige over en tredjedel (36%) at kvaliteten af organisationens ydelser vil blive ringere Overordnet set mener lidt over en fjerdedel af de adspurgte (28%), at det i betydeligt omfang* er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For de adspurgte øverste ledere er det 38% der mener, at det i betydeligt omfang er muligt, at effektivisere løsningen af kerneopgaven i deres organisation. For mellemledere er andelen 33%, for medarbejdere 31% og blandt de adspurgte institutionsledere er det kun 14% Næsten en fjerdel (23%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner mener, at de i høj grad har indfriet potentialet i samarbejde med andre offentlige organisationer. Samme andel er 16% for de kommunalt ansatte, 14% for regionalt ansatte og 12% for statsligt ansatte. * Min. 5% flere ydelser for de samme omkostninger 4

5 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 2/3) 7. 7 Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, er der større tiltro til, at løsningen ligger i at samarbejde mere med andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder end til samarbejde med borgere/brugere, frivillige og private virksomheder Næsten to tredjedele (64%) forventer, at deres organisation vil gennemgå store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år Næsten tre fjerdele (72%) af de adspurgte, som forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste to-tre år, forventer ligeledes at få færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år. For de adspurgte, der ikke forventer store organisatoriske forandringer, er andelen kun 60%. 10. Halvdelen af de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer, forventer, at det vil ske på andres initiativ % vurderer, at deres organisation i høj grad i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som den står overfor i de kommende år. 12. For de adspurgte, der forventer store organisatoriske forandringer inden for de næste 2-3 år, er det 19% der vurderer, at deres organisation i høj grad er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, som organisationen står overfor i de kommende år % forventer, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som deres organisation producerer. 5

6 Resumé: 18 vinkler på 18 spørgsmål (side 3/3) % af de adspurgte ledere i staten er helt eller delvist enige i, at deres nuværende ledelsesrum er tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i organisationen. For de adspurgte kommunale ledere er andelen 77%, for ledere i selvejende institutioner 75%, og for ledere i en region 67% % af de ledere, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at de er godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i deres organisation. 16. Under halvdelen (43%) af de adspurgte ansatte i selvejende institutioner er helt enig i, at organisationen har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. Det gælder kun en fjerdedel (27%) af de kommunalt ansatte, 12% af de regionalt ansatte og 11% af de statsligt ansatte. 17. Under en fjerdedel (23%) af de adspurgte, der forventer at deres organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer, er helt enige i, at deres organisation har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen. 18. Mange forskellige tiltag har bidraget til at skabe positiv forandring. Flest (14%) peger på, at kompetenceløft blandt medarbejderne har bidraget til at skabe positiv forandring i deres organisation inden for de sidste 5 år. 6

7 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 7

8 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1105 Selvejende institution Andet 9% 2% I staten 13% I en region 13% 63% I en Kommune Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 8

9 2. Hvilken stilling har du? 100% = 1104 Andet 8% Øverste leder 21% 30% Institutionsleder 12% Medarbejder Mellemleder eller afdelingsleder 29% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 9

10 3. Inden for hvilket område arbejder du? 100% = 1103 Børn og unge Sundhed Social og handicap Offentlig administration Grundskole Andet Øvrig uddannelse og undervisning Ældre It og teknologi Beskæftigelse Teknik og miljø Erhverv og erhvervsudvikling Kultur Kommunikation og presse 8% 8% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 13% 12% 12% 27% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 10

11 4. I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? 100% = 1098 I ringe grad 2% 48% I høj grad I nogen grad 50% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 11

12 5. Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? 100% = 1099 Flere ressourcer til rådighed 7% 25% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Færre ressourcer til rådighed 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 12

13 6. Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? 100% = 1081 Kvaliteten vil være ringere 25% 42% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være uændret 33% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 13

14 7. I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation?* Det er ikke muligt at effektivisere yderligere 100% = % 28% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 57% * Med effektivisering mener vi i hvilket omfang, din organisation vil kunne levere mere for de samme eller færre omkostninger end i dag. Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 14

15 8. Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? 100% = 1084 I ringe grad 21% Slet ikke 1% 16% I høj grad 62% I nogen grad Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 15

16 9. Hvis målet er at producere velfærd, der virker bedre, hvem bør din organisation så samarbejde mere med?* 100% = 2921 Andre offentlige organisationer på tværs af myndighedsområder Borgere og brugere Andre offentlige organisationer inden for samme myndighedsområde Andre dele af vores egen organisation Frivillige organisationer Private virksomheder 16% 12% 12% 11% 24% 22% Fagforeninger Andre Vi har ikke behov for øget samarbejde i min organisation 1% 1% 2% * Hver respondent må vælge max. 3 svarmuligheder Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 16

17 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1020 Nej 36% 64% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 17

18 11. Forventer du, at de organisatoriske forandringer vil ske på jeres eget eller på initiativ af andre?* 100% = 627 På eget initiativ 49% 51% På andres initiativ * OBS: Forudsætter at der er svaret "ja" til spm. 10 Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 18

19 12. Forventer du, at der inden for de næste 2-3 år vil ske store forandringer i de services/den velfærd, som din organisation producerer? 100% = 1044 Nej 41% 59% Ja Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 19

20 13. I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? 100% = 1096 I ringe grad Slet ikke 10% 0% 22% I høj grad I nogen grad 68% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 20

21 14. Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt i forhold til at løse kerneopgaven i min organisation" 100% = 708 Helt uenig Delvist uenig 12% 6% 26% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 50% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 21

22 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" 100% = 708 Delvist uenig Helt uenig Hverken enig 5% 1% eller uenig 6% 35% Helt enig Delvist enig 53% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 22

23 16. Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? 100% = 1093 Helt uenig Delvist uenig 14% 4% 24% Helt enig Hverken enig eller uenig 6% 52% Delvist enig Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 23

24 17. Hvad er, ifølge din erfaring, afgørende for en succesfuld forandringsproces? Åbent spørgsmål med svar fra cirka to tredjedele af respondenterne. En meget stor del af besvarelserne omhandler bl.a.: Evnen til at kommunikere klare mål med forandringen Nogle taler brændende platform, nogle taler positiv vision Evnen til at involvere Nogle taler tværfaglige teams, nogle taler hele organisationen Evnen til at lægge en plan og holde fast Nogle taler om den tydelige proces, nogle taler om at afsætte ressourcerne til virkeliggørelsen En stærk topledelse, der står bag og evner at kommunikere Nogle taler kompetencer, nogle taler fraværet af magtkampe 24

25 18. Hvad har bidraget til at skabe positiv forandring i din organisation inden for de sidste 5 år? 100% = 4662 * Respondenterne må sætte flere krydser Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen Kompetenceløft blandt medarbejdere Lederudvikling Organisationsændringer Styrkelse af samarbejde i teams Forbedring af arbejdsgange, fx gennem Lean Implementering af ny strategi Implementering af digitaliseringsløsninger Nye samarbejder med borgere/brugere Nye samarbejder med andre offentlige organisationer Ny teknologi, fx. Velfærdsteknolgi Nye samarbejder med private virksomheder Implementering af ny styringsmodel, fx i forhold til økonomistyring Andet Outsourcing af opgaver Insourcing af opgaver Jeg har ikke oplevet positiv forandring i min organisation 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 14% 13% 12% 11% 25

26 Indhold Resumé Grafisk fremstilling af spørgsmål 1-18 Grafisk fremstilling af udvalgte krydsninger af data 26

27 I hvilken grad oplever du, at din organisation leverer det, som borgerne efterspørger? (Spm. 1 og 4) Ansatte i selvejende institutioner (n = 97) Ansatte i en kommune (n = 699) I ringe grad 3% I nogen grad 25% 48% I høj grad I nogen grad 49% 75% I høj grad Ansatte i en region (n = 139) Ansatte i staten (n = 141) I ringe grad I ringe grad 1% 2% 42% I høj grad 33% I høj grad I nogen grad 57% I nogen grad 65% Kilde: Survey foretaget af Mandag Morgen 27

28 Kun svag sammenhæng mellem oplevelse af, at organisationen leverer det, som borgerne efterspørger, og forventning om ressourcer (spm. 4 og 5) Oplever i ringe grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=523) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 63% 9% 28% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i høj grad, at organisationen leverer hvad borgerne har brug for (n=24) Flere ressourcer til rådighed Færre ressourcer til rådighed 79% 17% 4% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag Oplever i nogen grad, at organisationen leverer, hvad borgerne har brug for (n=548) Flere ressourcer til rådighed 4% Færre ressourcer til rådighed 72% 24% Samme mængde ressourcer til rådighed som i dag 28

29 Forventningen om færre ressourcer er størst blandt de adspurgte ansat i selvejende institutioner (spm. 1 og 4) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 1. Hvor i den offentlige sektor er du ansat? 100% = 1076 I en region 50% I staten 64% I en kommune 71% I en selvejende institution 78% 29

30 Forventning om færre ressourcer er størst blandt de, der også forventer store organisatoriske forandringer (spm. 7 og 10) Andel, der forventer, at organisationen får færre ressourcer til rådighed i de næste 5 år 10. Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? 100% = 1018 Ja 72% Nej 60% 30

31 Sammenhæng mellem forventning om flere ressourcer og højere kvalitet af de ydelser, organisationen leverer Forventer du samlet set, at din organisation vil få flere eller færre ressourcer til rådighed i de kommende 5 år? Færre ressourcer (n = 726) Forventer du samlet set, at kvaliteten af de ydelser, din organisation leverer, vil blive ringere eller bedre i de kommende 5 år? Flere ressourcer (n = 73) Kvaliteten vil være ringere 36% 29% Kvaliteten vil være bedre Kvaliteten vil være ringere 19% Kvaliteten vil være bedre 3% 35% Kvaliteten vil være uændret 78% Kvaliteten vil være uændret 31

32 Er de organisationer, der står over for forandringer, tilstrækkelig omstillingsparat? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 368) I hvilken grad vurderer du, at din organisation i dag er tilstrækkelig omstillingsparat til at imødekomme de forandringer, vi står overfor i de kommende år? Ja (n = 649) I ringe grad 7% 29% I høj grad I ringe grad 12% 0% Slet ikke I høj grad 19% I nogen grad 64% 69% I nogen grad 32

33 Føler lederne af organisationer, som står over for forandringer, sig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere det? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 235) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Som leder føler jeg mig godt klædt på til at håndtere kommende udfordringer i min organisation" Ja (n = 421) Delvist uenig Hverken enig eller uenig 3% 2% 0% Helt uenig Delvist uenig Hverken enig 7% eller uenig 8% 1% Helt uenig 32% Helt enig Delvist enig 52% 43% Helt enig 52% Delvist enig 33

34 Har organisationerne, der står over for forandringer, tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Forventer du, at din organisation inden for de næste to-tre år vil gennemgå store organisatoriske forandringer? Nej (n = 367) Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? Ja (n = 648) Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% Helt uenig 10% 3% 27% Helt enig Delvist uenig Hver enig eller uenig 6% 17% Helt uenig 4% 23% Helt enig 54% 50% Delvist enig Delvist enig 34

35 Hvilke erfaringer har de ledere, der føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Meningsfulde forandringer At flest mulige involverede begriber baggrunden for ændringerne og finder det naturligt at gå videre ad nye veje, altså ser meningen for opgaverne og for sig selv En tydelig forståelse af, hvorfor det er nødvendigt for organisationen at forandre sig At den brændende platform med forandringerne er tydelig, forstået og accepteret Inddragelse, involvering og ejerskab så tidligt som muligt At alle der er berørt af forandringsprocessen inddrages så tidligt som muligt i processen, og at det gøres knivskarpt hvor medarbejderne har indflydelse, og hvor de ikke har Kommunikation, kommunikation, kommunikation Klar kommunikation om den rejse vi skal ud på og ledelsesmæssig forankring på alle niveauer Klare mål med forandringen, der løbende samles op på At der er opstillet klare og målbare mål, der skal nås De rette lederkompetencer En leder, som kan facilitere forandringerne 35

36 Hvilke erfaringer har de ledere, der ikke føler sig godt klædt på til at håndtere forandringer, gjort sig ift. at sikre succesfulde forandringer? Stort set de samme, som de ledere, der føler sig godt klædt på. 36

37 Hvor enig/uenig er du i følgende påstand: "Jeg oplever mit nuværende ledelsesrum som tilstrækkeligt ift. at løse kerneopgaven i min organisation" (sektoropdelt) Ansatte i staten (n = 78) Ansatte i en kommune (n = 477) Delvist uenig Helt uenig 12% Delvist uenig 7% Hverken enig 6% 22% Helt enig eller uenig 11% Hverken enig eller uenig 5% 28% Helt enig Delvist enig 60% Delvist enig 49% Ansatte i selvejende institutioner (n = 59) Ansatte i en region (n = 78) Helt uenig Helt uenig 7% 6% Delvist uenig 13% Hverken enig 36% Helt enig Delvist uenig 19% eller uenig 5% Hverken enig 8% eller uenig Delvist enig 39% 14% 53% Helt enig Delvist enig 37

38 I hvilket omfang tror du, at det er muligt at effektivisere løsningen af kerneopgaven i din organisation? (stillingsopdelt) Øverste ledere (n=236) Mellemleder eller afdelingsleder (n = 314) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere at effektivisere 8% yderligere yderligere 9% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 54% 38% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 58% 33% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger Medarbejder (n = 132) Institutionsleder (n = 327) Det er ikke muligt Det er ikke muligt at effektivisere I betydeligt at effektivisere yderligere 17% omfang dvs. yderligere 14% 31% mindst 5 pct. 26% flere ydelser for de samme omkostninger I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 52% I begrænset omfang dvs. fra 0 til 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 60% I betydeligt omfang dvs. mindst 5 pct. flere ydelser for de samme omkostninger 38

39 Hvis vi skal skabe bedre velfærd mere effektivt, peger nogle på, at vi skal arbejde tættere sammen på tværs i den offentlige sektor (sektoropdelt) I hvilken grad vil du vurdere, at din organisation på nuværende tidspunkt har indfriet potentialet i at løse kerneopgaven i samarbejde med andre offentlige organisationer? Ansatte i selvejende institutioner (n = 94) Ansatte i en kommune (n = 689) I ringe grad 1% 12% 16% 23% I høj grad I ringe grad 21% Slet ikke I høj grad I nogen grad 65% 62% I nogen grad Ansatte i en region (n = 136) Ansatte i staten (n = 142) I høj grad I ringe grad 24% 14% I ringe grad 25% 12% I høj grad I nogen grad 62% I nogen grad 63% 39

40 Er du enig eller uenig i, at din organisation samlet set har tilstrækkelige lederkompetencer til at løfte udviklingen af organisationen? (sektoropdelt) Ansatte i selvejende institutioner (n = 96) Ansatte i en kommune (n = 694) Delvist uenig Helt uenig Helt uenig 2% Delvist uenig 3% Hver enig 8% 3% 12% eller uenig Hver enig 6% 27% Helt enig 43% Helt enig eller uenig Delvist enig 44% Delvist enig 52% Ansatte i en region (n = 140) Ansatte i staten (n = 142) Helt enig Helt uenig Helt enig Helt uenig 6% 12% 4% 11% Delvist uenig 24% Delvist uenig 25% Hver enig eller uenig 7% 51% Delvist enig Hver enig eller uenig 9% 51% Delvist enig 40

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats

Undersøgelse om ledelse og organisering af den kommunale sundhedsindsats Master of Health Management, CBS, & Center for Ledelsesudvikling, KL November 2010 Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse Indhold Forord... 4 2- Metode... 5 3- Summary...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere