Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse"

Transkript

1 Bachelorafhandling Forfattere: Nationaløkonomisk institut Catarina Kaalund Andersen, Maria Frank Christensen, Vejleder: Philipp J.H. Schröder Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse Aarhus Universitet Business and Social Sciences Forår 2012

2 Abstract Competition is a central part of the world economy. It ensures that firms perform efficiently, and that consumers are offered the best products at the lowest possible price. Cartel formation works contrary to the principles of competition in the free market economy, since it reduces competition through price fixing, reducing total industry output, and market sharing agreements. The aim of these agreements is to increase each member s profit by reducing the competition. Cartel formation leads to negative consequences for the wider society as a result of reduced output, and increased prices, which results in a deadweight loss. Due to these negative consequences cartels are made illegal in Denmark. Despite being illegal cartels still occur. The purpose of this thesis is to study which market conditions facilitate cartel formation and cartel stability. An identification of these conditions, may give an indication of which market conditions the Danish competition authorities should be aware of in their investigation of cartels. To assess which conditions influence cartel formation, an analysis has been conducted on two markets in which there previously has been cartel formation, and two markets in which cartels have not yet been realized. The majority of the theoreticians referred to in this study argue that external market conditions such as a high sales concentration, a low number of firms within the cartel, and a low customer concentration all facilitates cartel formation. Furthermore a decreasing and inelastic demand, an identical cost structure, the existence of natural entry barriers, a high degree of transparency in the market, and a suitable discount rate also facilitates cartel formation. The empirical analysis in this study shows that the only two conditions that are specific, to the two markets in which there has been a cartel are a low market share, and a market consisting of many firms. Market conditions such as a low degree of customer concentration, an increase in demand, and a high degree of transparency in the market also exist at the two markets as well, but are not specific to these markets since these conditions also occur in the markets in which cartels has not yet been discovered. The majority of the theoreticians argue that internal conditions such as communication - if this is not too explicit, patience, excess capacity, and a combination of reward and penalty are all stabilizing conditions for a cartel. Furthermore they argue that there is a trade-off between

3 the cartel price and the possibility of being detected. This study shows that penalties and explicit communication are stabilizing conditions for a cartel. It further confirms that there is a trade-off between the cartel price and the possibility of being detected. It must be noted that this thesis only contains analyses of four markets, which means that the findings cannot be generalized for other markets. Keywords: Cartel formation, cartel stability, Bertrand, Cournot, deadweight loss

4 Indholdsfortegnelse Afsnit I: Introduktion Indledning Problemformulering Afgrænsninger Metode Metode og kilder Struktur Definition af et kartel... 6 Afsnit II: Teoriredegørelse Incitamenter til karteldannelse Monopol Monopolets prisfastsættelse Monopolets dødvægtstab Oligopol Prisfastsættelse under konkurrence Prisfastsættelse ved koordineret adfærd Fremmende og stabiliserende forhold Salgskoncentrationen Antallet af virksomheder Kundekoncentration Produkthomogenitet Efterspørgsel og efterspørgslens priselasticitet Omkostningsstruktur Adgangsbarrierer Markedsgennemsigtighed Diskonteringsraten Interne forhold Belønning og straf Kommunikation Tålmodighed Overskydende kapacitet... 32

5 4.2.5 Trade- off mellem høj pris og sandsynligheden for at blive opdaget Afsnit III: Analyse Detailbankmarkedet Sagen om Lokalbankerne Opdeling af markedet Analyse af detailbankmarkedet Lokale banker Landsdækkende banker Delkonklusion Markedet for kroer og hoteller Sagen om Danske Kroer og Hoteller Opdeling af markedet Analyse af markedet for kroer og hoteller i Danmark Nationale kroer og hoteller i Danmark Internationale hotelkæder i Danmark Delkonklusion Afsnit IV: Evaluering Vurdering Konklusion Kildefortegnelse Bilag

6 Liste over figurer Figur 1.1: Struktur...5 Figur 3.1: Monopolets prisfastsættelse...9 Figur 3.2: Monopolets dødvægtstab.10 Figur 3.3: Cournot modellen: sekvens af valg og reaktioner...12 Figur 3.4: Cournot-Nash ligevægten via reaktionskurver.13 Figur 3.5: Ligevægt i Bertrand modellen..14 Figur 3.6: Profitmaksimering i et kartel bestående af tre virksomheder...18 Figur 3.7: Ligevægt på et marked med kartelvirksomheder og ikke kartelvirksomheder 19 Figur 5.1: Pengeinstitutters udlån til indenlandske husholdninger...43 Figur 6.1: Antal overnatninger for alle nationaliteter på hotel.59 Figur 6.2: Indeks for kapacitet og kapacitetsudnyttelse for hoteller.63 Liste over tabeller Tabel 3.1: Oversigt over de fire konkurrenceformer 15 Tabel 3.2: Profit matrice for virksomhed A og B.16 Tabel 3.3: Prisoner s dilemma for virksomhed A og B 17 Tabel 5.1: Salgskoncentrationen for detailbankmarkedet.38

7 Liste over forkortelser AC = Gennemsnitlige omkostninger AR = Gennemsnitlige indtægter D = Efterspørgsel K = Antal virksomheder i kartellet MC = Marginale omkostninger MR = Marginale indtægter N = Antal virksomheder på hele markedet N-K = Antal virksomheder udenfor kartellet P = Pris Q = Markedets samlede output q i = Virksomhed i s output TR = Omsætning Π = Profit

8 Afsnit I: Introduktion 1. Indledning Konkurrence er en fundamental del af markedsøkonomien. Konkurrence giver virksomhederne incitament til at være innovative i såvel udviklingen af produkter som i produktionen af disse. Dette incitament sikrer, at forbrugerne tilbydes de produkter, de efterspørger til den lavest mulige pris. Sættes konkurrencen ude af spil, medfører det en række negative konsekvenser for samfundet. Samfundet vil opleve et dødvægtstab i form af en reduktion af mængden og kvaliteten af det, der udbydes på markedet. Reduktionen i den udbudte mængde vil medføre prisstigninger, hvorved forbrugeren står overfor ringere produkter til en højere pris. De negative konsekvenser har medført, at konkurrencehæmmende aftaler, i form af karteldannelse, er gjort ulovlige og straffes med bøder. Det er imidlertid muligt at opnå straflempelse eller straffritagelse, såfremt et kartelmedlem bistår i konkurrencemyndighedernes optrævling af kartellet. Til trods for fortsat fokus på området og stramning af lovgivningen, opdages karteller stadig på det danske marked. Dette indikerer, at virksomhederne fortsat ser en fordel ved at deltage i et ulovligt samarbejde. Stigler (1964) mener imidlertid, at karteller er ustabile af natur, da det enkelte medlem har en række incitamenter til at bryde kartellet. For at forhindre fremtidige karteller bør det undersøges, hvilke markedsforhold, der er fremmende for dannelsen heraf. En identifikation af de forhold, der førhen har været gældende på de markeder, hvorpå karteller er blevet opdaget, kan give en indikation for, hvilke forhold konkurrencemyndighederne bør være opmærksomme på. Der er i den mikroog industriøkonomiske teori fremsat en række forskellige forhold, der menes at have en betydning for såvel oprettelsen som stabiliteten af et kartel. 1

9 1.1 Problemformulering For at undersøge de ovenstående problemstillinger er undersøgelsesspørgsmålet i denne afhandling: Hvilke forhold fremmer karteldannelse og stabiliteten heraf? Underspørgsmål: Hvilket incitament har en virksomhed til at indgå i et kartel? Hvorfor er kartelsamarbejde uønskeligt for samfundet? Hvorfor er karteller svære at opretholde? Hvorledes er eksterne markedsforhold som salgskoncentrationen, antallet af virksomheder, kundekoncentrationen, graden af produkthomogenitet, efterspørgslen, prisinelasticiteten, omkostningsstrukturen, adgangsbarriererne, graden af markedsgennemsigtighed og diskonteringsraten fremmende for etableringen af karteller og stabiliteten heraf? Hvordan er interne forhold som kommunikation, koordinering og tålmodighed mellem medlemmerne stabiliserende forhold for kartellet? Hvorledes er brugen af og muligheden for at straffe et medlem, der bryder med kartellet, stabiliserende? Findes der et trade-off mellem kartellets prissætning og risikoen for, at kartellet opdages? Formålet med denne afhandling er at klarlægge, hvilke markedsforhold, der fremmer dannelsen og stabiliteten af et kartel. Dette vil blive gjort dels ved en redegørelse af den foreliggende mikro- og industriøkonomiske teori samt to komparative analyser af fire forskellige markeder. Disse markeder dækker over to, hvorpå der har været kartel, og to hvor der endnu ikke er opdaget kartel. På baggrund heraf, ønskes det klarlagt, hvorvidt der er fælles forhold, for de markeder, hvor der har været kartel samt for dem, hvor der ikke har. 1.2 Afgrænsninger I redegørelsen for den oligopolistiske konkurrence er der lagt vægt på hovedteorierne Cournot og Bertrand, hvorfor nyere udgaver som Stackelberg, Chamberlin og Edgeworth er undladt. Denne afgrænsning er gjort, idet det med afhandlingen ønskes belyst, hvorfor virksomheder 2

10 har incitament til at indgå i karteller under oligopolistisk konkurrence. Det vil derfor ikke bidrage yderligere til afhandlingen at redegøre for de nyere udgaver af Cournot- og Bertrandkonkurrence. I teorien, som afhandlingen baseres på, er en generel bias. Årsagen hertil er, at teorierne er udarbejdet på baggrund af empiriske undersøgelser af karteller, der er blevet opdaget. Det undersøgte er uholdbare karteller og ikke dem, der eventuelt overlever i det skjulte. Denne bias gør sig ligeledes gældende i denne afhandling, idet analysen er foretaget af to karteller, der er blevet opdaget. Grundet begrænsninger for afhandlingens omfang vil analysen blot omfatte fire markeder. Dette valg er foretaget på baggrund af, at der ønskes en dybdegående analyse. Det vil derfor være en begrænset empiri, der understøtter undersøgelsesspørgsmålet, hvilket bevirker, at afhandlingen ikke kan slutte almengyldige konklusioner. Det er udelukkende danske cases, der analyseres, hvilket begrundes ved, at der er et større sammenligningsgrundlag, når karteller, der har fundet sted i samme land, analyseres. Herved undgås bias i form af eksempelvis kulturelle og politiske forskelle. Afhandlingen vil udelukkende omhandle de perioder, hvor kartellerne fandt sted. Det undersøges derfor ikke, hvorledes markedsforholdene har ændret sig siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen greb ind. Dette skyldes, at afhandlingen ønsker at belyse hvilke forhold, der var årsag til kartellernes dannelse. I dele af analyseafsnittet forefindes en bias i form af uens perioder for de data, der anvendes. Dette gør sig gældende for kapitel 6: Markedet for kroer og hoteller. Eksempelvis findes data ikke længere tilbage end året 1992 i Statistikbanken, hvorved det ikke er muligt at finde data tilbage fra 1981, hvor kartellet etableredes. Markedsforholdene, i form af diskonteringsfaktoren og tålmodigheden internt i kartellet er to forhold, hvorom det ikke har været muligt at finde information. Disse forhold er derfor ikke medtaget i analyseafsnittet, men indgår i teoribeskrivelsen, da de anses som værende essentielle forhold, der i teorien tillægges en væsentlig indflydelse på etableringen og stabiliteten af et kartel. 1.3 Metode For at besvare undersøgelsesspørgsmålet og underspørgsmålene er der anvendt forskellig økonomisk teori, primært indenfor det mikro- og industriøkonomiske område. 3

11 1.3.1 Metode og kilder I den beskrivende del af afhandlingen er mikro- og industriøkonomisk teori anvendt til at forklare, hvorledes et kartel dannes og opretholdes. De primære kilder, der er anvendt hertil, er fire bøger, hvoraf de to anvendes som undervisningsmateriale på Aarhus Universitet. Efterfølgende er der redegjort for de faktorer, der ifølge forskellige teoretikere har indflydelse på opretholdelsen og stabiliteten af et kartel. Denne del af opgaven er udarbejdet på baggrund af en række videnskabelige artikler, der er fundet på søgemaskinerne, EconLit og Web of Science, samt rapporter fra henholdsvis London Economics og Office of Fair Trading. De valgte søgemaskiner anses som særdeles pålidelige, da der kun forefindes videnskabelige publikationer herpå. Udarbejdelsen af de fire sektoranalyser er foretaget på baggrund af materiale stillet til rådighed af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt forskellige brancheorganisationer. I forbindelse med analysen af de to sektorer, hvorpå der har været kartelsamarbejde, er den primære informationskilde Konkurrencerådets kendelser. I analysen af detailbankmarkedet er der anvendt materiale fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i form af uddrag fra de årlige konkurrenceredegørelser fra 2002 og 2006, samt en rapport udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet omhandlende gebyrer på pengeinstitutmarkedet. Ydermere er det regnskabsmæssige materiale fundet via Finanstilsynet. De fire omtalte kilder vurderes som værende pålidelige, da der er tale om offentlige institutioner. Ved analysen af udviklingen i markedet, er der gjort anvendelse af en række oplysninger fra Finansrådet, der er bankernes brancheorganisation. Bankernes hjemmesider er anvendt, i det omfang, det har været nødvendigt. De sidstnævnte kilder anses som mindre pålidelige, idet der er tale om en privatejet organisation og privatejede virksomheder. Begge har økonomisk interesse i at fremstille markedet som værende attraktivt. Ved analysen af det danske marked for kroer og hoteller, har de primære informationskilder været brancheorganisationerne: VisitDenmark, HORESTA samt Danske Kroer og Hoteller. Ved anvendelsen af disse brancheorganisationer, gælder samme argumentation med hensyn til pålideligheden som påpeget ovenfor. Endvidere er der anvendt en række statistisk materiale fra Statistikbanken. Denne anses som en valid kilde. Da detailbankmarkedet er pålagt et højere dokumentationskrav, end markedet for kroer og hoteller, har mængden af relevant information været lettere tilgængeligt for dette marked. 4

12 Dette har bevirket, at analysen af detailbankmarkedet er mere dybdegående, end den af markedet for kroer og hoteller, der i højere grad præges af forfatternes egne antagelser Struktur Strukturen for denne afhandling fremgår af figur 1.1. Afhandlingen er inddelt i fire afsnit: Introduktion, Teoriredegørelse, Analyse samt Evaluering. Figur: 1.1 Struktur Kapitel Kilde: Forfatterens egen tilblivelse Det første afsnit indeholder en generel introduktion til afhandlingen samt problemformuleringen. Endvidere er der medtaget en diskussion af de valgte kilder, der anvendes til at underbygge teoriapparatet. Definitionen af, hvad forfatterne forstår ved et kartel, er ligeledes medtaget i det indledende afsnit, idet forståelsen heraf er essentiel for afhandlingen. I teoriafsnittet er der redegjort for de forhold, der i litteraturen påpeges at påvirke sandsynligheden for dannelsen af et kartel, samt stabiliteten af et sådant. Redegørelsen er foretaget for at klarlægge grundlaget for den videre analyse af de fire markeder. I afsnittet 5

13 beskrives det først, hvorledes incitamentet for karteldannelse opstår. Herefter redegøres der for de forhold, der ifølge forskellige teoretikere har en indflydelsen på et kartels stabilitet. Tredje afsnit er den analyserende del af opgaven. I denne foretages fire markedsanalyser på baggrund af de, i foregående afsnit, beskrevne forhold. Endvidere foretages der for hvert kapitel en komparativ analyse af de to markeder. De fire markeder analyseres for, at der på baggrund af disse, kan foretages en vurdering af, hvilke faktorer, der har haft en betydning for dannelsen af et kartel, samt hvilke der umiddelbart ingen indflydelse har. Dette gøres i kapitel syv. Afhandlingen afrundes i kapitel otte med en samlet konklusion. 2. Definition af et kartel Et kartel defineres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som: en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen. (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, (2012a). Karteller kan etableres med forskellige formål for øje, eksempelvis fastsættelse af priser, opdeling af markedet, samt fastsættelse af et bestemt produktionsniveau. I den danske konkurrencelov er karteldannelse ulovlig ifølge 6. I konkurrencelovens 7 er fastsat en række bagatelgrænser, hvorunder forbuddet i 6, stk. 1 ikke gør sig gældende. Endvidere er der en række gruppefritagelsesbestemmelser i 8, stk. 1 og 10, stk. 1. Straffen for deltagelse i et kartel fastsættes efter 23. Selvom en virksomhed har deltaget i et kartelsamarbejde, kan denne opnå straffritagelse eller strafnedsættelse. Dette kan ske, hvis virksomheden indvilliger i, at hjælpe myndighederne med at optrævle kartellet. Denne mulighed for fritagelse eller nedsættelse fremgår af konkurrencelovens 23a (Mortensen, 2011). Årsagen, til at karteldannelse er ulovligt, er, at det hæmmer konkurrencen på det pågældende marked. Det sker ved, at de involverede virksomheder går sammen og koordinerer deres adfærd således, at de frie markedskræfter sættes ude af spil. Dette gøres ved, at kartellet opfører sig som monopolist på markedet, hvilket fører til højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne. Ved et stabilt kartel forstås, ifølge d Aspremont, Jacquemin & Gabszewicz (1983) et kartel, der er såvel internt som eksternt stabilt. For, at et kartel er internt stabilt, skal profitten ved at 6

14 forlade kartellet π c (K 1), være mindre eller lig med profitten ved at kartellet fastholdes π d (K), π c (K 1) π d (K) 1. Et kartel er eksternt stabilt, såfremt der ikke er et incitament for nye virksomheder til at blive en del af det eksisterende kartel. Dette er tilfældet, hvis prisstigningen, som den ekstra deltager (K+1) i kartellet vil medføre, ikke er stor nok til at hæve den samlede profit over den profit, som ikke-kartelvirksomhederne får ved en fastholdt kartelstørrelse (K), π d (K +1) π c (K). Denne definition, af et stabilt kartel, anvendes i afhandlingen. 1 π c = profitten for ikke kartelvirksomheder og π d = profitten for kartelvirksomheder 7

15 Afsnit II: Teoriredegørelse 3. Incitamenter til karteldannelse Årsagen til, at virksomheder trodser lovgivningen og deltager i karteller, skal findes i muligheden for at opnå en overnormal profit ved at agere som monopolist. Den mulige profit skal af virksomheden vurderes som værende højere end sandsynligheden for at blive opdaget, straffen herfor samt omkostningerne ved at opretholde kartellet. I det følgende afsnit vil der redegøres for et marked, hvorpå der er monopol samt et marked, hvorpå der er oligopolistisk konkurrence. Dette gøres for at sammenholde de to markedsformer, og identificere incitamentet til karteldannelse på det oligopolistiske marked. 3.1 Monopol Et marked, som er karakteriseret ved kun at have én udbyder og adgangsbarrierer så høje, at ingen virksomheder ønsker at indtræde på markedet, kaldes for et monopol. Det er generelt antaget, at de produkter eller services, der bliver solgt under et monopolmarked ikke er substituerbare. Den efterspørgselskurve, som monopolisten står overfor, er tilsvarende markedets efterspørgselskurve. Monopolisten kan derfor enerådigt sætte markedsprisen ud fra det antal enheder denne udbyder (Lipczynski, Wilson, & Goddard, 2009) Monopolets prisfastsættelse Figur 3.1 viser, hvorledes monopolisten fastsætter sit output, således denne opnår højest mulig profit. Outputmængden bestemmes ud fra monopolistens MC og MR, der sættes lig hinanden. Herved ses det, at den optimale outputmængde er Q M. Den optimale pris P M aflæses på kurvens Y-akse, hvor mængden Q M skærer D. Årsagen til, at den optimale outputmængde Q M findes, hvor MR skærer MC er, at såfremt monopolisten producerer lidt mindre, eksempelvis Q 1, for at opnå en højere pris P 1, vil MR overstige MC. I dette tilfælde, kan monopolisten opnå ekstra profit ved at producere flere enheder (MR-MC), indtil MR atter er lig MC ved mængden Q M. Det skraverede område A viser den mistede profit ved at producere for lille en mængde (Q 1 ) til en for høj pris (P 1 ). Ligeledes vil et højere output ved eksempelvis Q 2 ikke være profitmaksimerende for monopolisten. Dette skyldes, at MC ved dette output 8

16 overstiger MR, hvorfor monopolisten kan øge sin samlede profit (med MC-MR) ved at producere lidt mindre. Profitten vil øges indtil monopolisten producerer ved mængden Q M. Det skraverede område B viser den mistede profit ved at producere for stor en mængde (Q 2 ) til for lav en pris (P 2 ) (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Figur 3.1: Monopolets prisfastsættelse Kilde: Forfatternes egen tilvirkning på baggrund af Pindyck & Rubinfeld (2009) A MC Ved den profitmaksimerende mængde og pris henholdsvis Q M = (hvor A og B er 2B konstanter større end 0) og P M A MC = opnår monopolisten en overnormal profit på 2 2 ( A MC) π =, vist ved den røde firkant 2 i figur B Monopolets dødvægtstab Et monopol er generelt uønskeligt for samfundet, da denne markedsform skaber et velfærdstab. Dette opstår, fordi monopolisten sætter sin pris over MC for at opnå overnormal profit, mens prisen under fuldkommen konkurrence sættes lig MC. 2 Den matematiske udledning af monopolprofitten fremgår af bilag 1 9

17 I figur 3.2 sammenlignes forbrugeroverskuddet og producentoverskuddet for henholdsvis et marked med fuldkommen konkurrence og et marked med monopol. Det er i figuren antaget, at begge markedsformer har samme MC-kurve. Figur 3.2: Monopolets dødvægtstab Kilde: Forfatterenes egen tilvirkning på baggrund af Pindyck & Rubinfeld (2009) Forbrugeroverskuddet defineres som forskellen mellem den pris, forbrugerne er villige til at betale for et bestemt gode, og den pris, der faktisk betales. Forbrugeroverskuddet er derfor en indikator for den velfærd, forbrugerne får ved at købe en bestemt mængde af et gode til en bestemt pris (Lipczynski, Wilson, & Goddard, 2009). I figur 3.2 ses det, at forbrugeroverskuddet ved fuldkommen konkurrence er A+B+C, mens det ved monopol er A. Under monopol mistes B+C i forbrugeroverskud, hvilket skyldes den højere pris under monopol. Arealet B mistes for de kunder, der nu køber produktet til en højere pris, mens trianglen C mistes grundet de kunder, der gerne vil købe produktet til P FK men ikke til P M. Trianglen C er derfor et udtryk for, hvor mange kunder, der falder fra, såfremt prisen hæves fra P FK til P M (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Producentoverskuddet er forskellen mellem den pris, producenten rent faktisk får, og den pris, der er nødvendig for at dække dennes produktionsomkostninger. I figur 3.2 fremgår det, at producentoverskuddet under fuldkommen konkurrence er D+E, mens det under monopol er B+D. Monopolisten mister E, som er den ekstra profit, producenten ville få ved at producere nogle flere enheder til en lavere pris. I stedet får monopolisten B i producentoverskud, 10

18 svarende til den overnormale profit vist i figur 3.1. B svarer til den ekstra profit, monopolisten får ved at sælge en mindre mængde til en højere pris (Lipczynski, Wilson, & Goddard, 2009) Det totale velfærdsoverskud ved fuldkommen konkurrence er A+B+C+D+E, mens det er A+B+D under monopol. Monopolets dødvægtsstab er det skraverede område C+E. Dette område repræsenterer det samlede velfærdstab, som samfundet lider ved monopol, grundet den lavere outputmængde. Det er derfor velfærd, der går tabt, da det hverken går til forbrugerne eller producenterne. Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) argumenterer for, at velfærdstabet er større end beskrevet ovenfor. Det skyldes, at monopolisten ikke er truet af konkurrence fra andre udbydere, og derfor ikke er nødsaget til at investere i innovationstiltag for at opretholde sin position på markedet. Den manglende innovation medfører, at monopolisten producerer ved et højere omkostningsniveau, hvilket reducerer outputtet yderligere og derved øges velfærdstabet. 3.2 Oligopol Et marked med oligopol er kendetegnet ved, at få udbydere står for størstedelen af det samlede output. Endvidere er der adgangsbarrierer på markedet. Det lave antal udbydere gør, at disse er gensidigt afhængelige af hinanden, og virksomhederne er derfor nødt til at handle strategiske, når de foretager valg. De skal tage højde for, hvorledes konkurrenten vil reagere på deres udspil (Lipczynski, Wilson, & Goddard, 2009). Det er oftest under oligopol, at karteldannelse opleves. På markeder med fuldkommen konkurrence er der for mange udbydere til, at et kartel vil kunne påvirke prisen, medmindre alle virksomheder er en del af kartellet. På et marked, hvor der er monopol, er der ikke mulighed for samarbejde. Ifølge Lipczynski, Wilson, & Goddard (2009) er der to mulige måder, hvorved markedsligevægt på et oligopolistisk marked kan opnås ved konkurrence (uafhængig adfærd) eller ved koordineret adfærd Prisfastsættelse under konkurrence Der er fremsat flere teoretiske løsninger på, hvorledes der opnås markedsligevægt på et marked med oligopol, hvor virksomhederne ikke koordinerer deres adfærd. 11

19 Cournot Cournot fremsætter en model, som ses i figur 3.3, der viser hvorledes et oligopol med kun to spillere, duopol, vælger deres outputniveau. Figur 3.3: Cournot modellen: sekvens af valg og reaktioner Kilde: Forfatternes egen tilvirkning på baggrund af Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) I modellen antages, at der produceres en standardvare, og at MC er 0. Ifølge Cournot fremkommer den optimale produktionsmængde efter en længere række af spil, der består af valg og reaktioner fra de to virksomheder. Virksomhederne fastsætter samtidig det output, der i hver runde, optimerer deres profit givet, at konkurrenten fastholder sit nuværende produktionsniveau. Denne antagelse kaldes zero conjectural variation. I figur 3.3 ses, hvorledes der opnås markedsligevægt ifølge Cournot. I første runde fastsætter virksomhed A sin outputmængde og pris, som havde den været monopolist, hvilket giver en overnormal profit, da P er større end MC. Dette tiltrækker virksomhed B. Virksomhed B fastsætter sit output, således at det maksimerer virksomhedens profit, under hensynstagen til den produktionsmængde, virksomhed A har valgt. I runde 1 fastsatte virksomhed A sin produktionsmængde, som var den monopolist, men på grund af virksomhed B s indtrængen, blev den høje monopolpris ikke indfriet, derfor tager A højde for B s produktionsmængde i runde 2. Dette fortsætter indtil de to virksomheder ender i en markedsligevægt, hvor begge 12

20 optimerer deres profit givet den andens outputmængde. Ligevægten findes i det punkt, hvor ingen af virksomhederne har incitament til at ændre deres outputniveau. En sådan ligevægt betegnes Cournot-Nash ligevægt (Lipczynski, Wilson, & Goddard, 2009). Ligevægten kan findes via virksomhedernes reaktionskurver. Dette er gjort i figur 3.4. Figur 3.4: Cournot-Nash ligevægten via reaktionskurver Kilde: Forfatternes egen tilvirkning på baggrund af Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) En virksomheds reaktionskurve viser dennes optimale outputmængde, som funktion af den anden virksomheds outputmængde. Af figur 3.4 ses det, hvorledes Cournot-Nash ligevægten opnås ud fra de to virksomheders reaktionskurver (RK). Sammenhængen, mellem de to virksomheders outputvalg, er negativ; jo større mængde virksomhed A producerer, des lavere er efterspørgslen efter virksomhed B s produkter. Cournot-Nash ligevægten findes i det punkt, hvor de to virksomheders reaktionskurver skærer hinanden 3 (Pepall, Richards, & Norman, 2008). Den samlede mængde, der udbydes på markedet i Cournot-Nash ligevægten, er 2( A MC) Q CN =, der giver en markedspris på 3B på π CN ( A MC) = 9B 2 A + 2MC P CN =. Dette giver en samlet profit 3. Som det fremgår udbydes der en større mængde under Cournotkonkurrence til en lavere pris, end under monopol. 3 Den matematiske udledning af Cournot-Nash ligevægten ved hjælp af reaktionskurver fremgår af bilag 2 13

21 Bertrand Som modpart til Cournot s mængdemodel, har Bertrand fremsat sit bud på, hvorledes ligevægten på et oligopolmarked kan belyses. Bertrands model kan ses i figur 3.5. Figur 3.5: Ligevægt i Bertrand modellen Kilde: Forfatternes egen tilvirkning på baggrund af Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) Bertrands fokus ligger på prisen, hvilket han ser som virksomhedens vigtigste parameter. Hans filosofi er, at virksomhederne (A og B) sætter deres individuelle pris, og sælger så stor en mængde som muligt til denne pris. Bertrand foretager ligesom Cournot en række forudsætninger i sin model: zero conjectural variation, duopol med en standardvare og ingen skifteomkostninger. Endvidere forudsættes, at virksomhedernes valg af pris sker samtidigt, samt at de står overfor en vertikal MC-linje, der er ens. En yderligere, men yderst essentiel, forudsætning i Bertrands model er, at ingen af virksomhederne er tynget af kapacitetsbegrænsninger. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil virksomhederne ikke sænke prisen helt til MC, idet der er en grænse for, hvor stor en del af markedets efterspørgsel, hver virksomhed har mulighed for at opfylde (Cabral, 2000). Da der udbydes en standardvare, er kunderne indifferente mellem producenterne. De vælger derfor den, der tilbyder varen til den laveste pris. Det betyder ifølge Bertrand, at de to virksomheder vil føre priskrig mod hinanden, og kontinuerligt sænke prisen i forhold til prisen i den foregående runde. Dette fortsætter indtil P=MC. 14

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Vi har indtil videre kun beskrevet

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 IP-Telefoni af Mikkel Friis-Olsen Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning side 3 2.1 Efterspørgsel efter telekommunikation

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model:

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model: Kapitel 1: Markedet - et eksempel. Et Markedet for lejeboliger til studerende Model: 1. Alle lejligheder er identiske. 2. Men nogle ligger tæt på universitet (indre ring), andre længere væk (ydre ring).

Læs mere

B3: Strategi, marked og produktion. F2003 Obligatorisk Opgave 1

B3: Strategi, marked og produktion. F2003 Obligatorisk Opgave 1 B3: Strategi, marked og produktion. F2003 Obligatorisk Opgave 1 Svend Hylleberg, Claus Thrane Jensen, Per Baltzer Overgaard og Michael H.J. Stæhr 10.4.2003 Abstract Udleveret materiale findes på Obligatorisk_1_03_udl.xls

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Brancheanalyse af Container Liner Shipping

Brancheanalyse af Container Liner Shipping Institut for Økonomi Forfattere: Bachelorafhandling Daniel Omann Gru HA-Almen 6. Semester Studienr.: 412094 Jens Knudsen Studienr.: 411131 Vejleder: Valdemar Smith Brancheanalyse af Container Liner Shipping

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

INDHOLD. Goutham Jørgen Surendran21. december 2011. Indhold

INDHOLD. Goutham Jørgen Surendran21. december 2011. Indhold INDHOLD Indhold Økonomiske principper A 2 Introduktion.............................................. 2 Kapitel 1............................................. 2 Kapitel 2.............................................

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende :

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende : Afløsningsopgave Økonomi 2003, Cpr. Nr. : 310179-1423 Side 1 af 16 OPGAVE A Prisen på det frie marked (a1): I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve. Christian Schultz

Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve. Christian Schultz Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve Christian Schultz Revideret version april 2004 1 OPGAVESÆT NR. 1 1.1 Opgave 1 Betragt en monopolist med lineær efterspørgselskurve, q = a bp hvor a, b > 0. Hun producerer

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B369300P - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 6. februar 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Michael Kistrup og Julie Slott (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008

Øvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008 Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere